zw昕enie cewki moczowej

Uraz cewki moczowej

Uraz cewki moczowej

Mo縠 to dziwne, ale wsadza砮m sobie drucik do penisa i jak go wyjmowa砮m, to wylecia砤 krew, teraz, gdy oddaj mocz, bardzo mnie boli chyba cewka moczowa w okolicy 縪酬dzi. Co mam zrobi, czy lekkie zaszorowanie cewki samo si ureguluje. Prosz mi powiedzie, co mog zrobi domowymi sposobami? Z g髍y dzi阫uj i prosz o odpowied!

Rowery jednak bezpieczne dla zdrowia seksualnego m昕czyzn

Korzy禼i - szczeg髄nie dla ok砤du kr笨enia - wynikaj眂e z jazdy na rowerze przewa縜j nad ewentualnym ryzykiem - twierdz naukowcy.

Cewnik typu JJ

Trzy tygodnie temu przesz砤m plastyk zw昕enia moczowodu. Mam jeszcze cewnik JJ, kt髍y b阣 mia砤 wyci眊ni阾y dopiero za dwa tygodnie. Od wczoraj gor眂zkuj, mam si martwi, czy po prostu tak ma by? Jak si usuwa cewnik JJ? Czy trzeba si do tego przygotowa? Czy jest to bolesne? Aga

Czy wodonercze zawsze wymaga leczenia operacyjnego?

moczu, nowotwory dr骻 moczowych (lub rodnych u kobiety) lub zw昕enie po przebytym stanie zapalnym, a najcz阺tsze przyczyny wrodzone to zw昕enie jakiego odcinka dr骻 moczowych (np. zw昕enie podmiedniczkowe lub cewki moczowej). G丑wne zagro縠nia/powik砤nia zwi眤ane z utrudnieniem odp硑wu

Operacja na wodonercze a szansa na zaj禼ie w ci笨

moczu, nowotwory dr骻 moczowych (lub rodnych u kobiety) lub zw昕enie po przebytym stanie zapalnym, a najcz阺tsze przyczyny wrodzone to zw昕enie jakiego odcinka dr骻 moczowych (np. zw昕enie podmiedniczkowe lub cewki moczowej). Leczenie wodonercza polega na przywr骳eniu prawid硂wego odp硑wu

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

oddawania moczu towarzysz眂y chorobom prostaty. Objawia si cz阺tomoczem, nagl眂ymi parciami na mocz, szczeg髄nie przy chodzeniu, przerywanym strumieniem moczu, krwistym zabarwieniem moczu. Cewka moczowa Na og蟪 wynik przemieszczenia si kamienia z p阠herza moczowego, mo縠 te powsta w wyniku zw昕enia

Cystografia - badanie wykonywane u chorych kwalifikowanych do przeszczepienia nerki

, a czasem r體nie zw昕enie cewki moczowej, kt髍e mo縠 by bardzo trudne do rozpoznania. Obecno舵 tego rodzaju zmian mo縠 si wi眤a ze zwi阫szonym ryzykiem powik砤 badania, takich jak bolesno舵 w trakcie cewnikowania p阠herza i podawania 秗odka cieniuj眂ego. W takich przypadkach

Dlaczego zwlekanie z sikaniem mo縠 by gro糿e

Dlaczego zwlekanie z sikaniem mo縠 by gro糿e

zwalczania pojawiaj si objawy zaka縠nia. Jak wspomnia砮m, u zdrowych os骲 tak powa縩e nast阷stwa przetrzymywania moczu zdarzaj si bardzo rzadko. Nawykowe, ale te epizodyczne przetrzymywanie moczu jest szczeg髄nie gro糿e dla os骲, kt髍e cierpi na takie choroby jak przerost prostaty, zw昕enie cewki

Uchy砮k p阠herza - czy jest gro糿y dla dziecka?

cz阺to s mnogie i zwykle s nast阷stwem przeszkody w odp硑wie moczu z p阠herza (np. choroby stercza, zw昕enia cewki moczowej) lub czynno禼iowego uszkodzenia p阠herza (np. zaburzenia neurologiczne). Uchy砶i p阠herza cz阺to s bezobjawowe, ale mog by przyczyn zaka縠 uk砤du moczowego

Uwaga na kamienie

Uwaga na kamienie

cz阺tomoczem, nagl眂ymi parciami na mocz, szczeg髄nie przy chodzeniu, przerywanym strumieniem moczu, krwistym zabarwieniem moczu.Kamica cewki moczowej jest na og蟪 wynikiem przemieszczenia si kamienia z p阠herza moczowego lub powstaje w wyniku zw昕enia cewki lub przedostania si do niej cia obcych. Objawia

Przyczyny cz阺tego oddawania moczu w nocy

wieczornych, zw砤szcza gdy s to napoje moczop阣ne, takie jak kawa lub piwo. Stosowanie lek體 moczop阣nych r體nie mo縠 przyczyni si do cz阺tszego oddawania moczu w nocy. Innymi przyczynami nocnego oddawania moczu s choroby, kt髍e utrudniaj odp硑w moczu z p阠herza moczowego, takie jak zw昕enie

Jak walczy z kamieniami. [Kamica nerkowa cz甓 2.]

Jak walczy z kamieniami. [Kamica nerkowa cz甓 2.]

wprowadzanego przez cewk moczow i p阠herz do moczowodu. Poprzez kana endoskopu mo縩a wprowadza sprz阾 do usuwania kamieni lub do ich rozbijania (sondy ultrad紈i阫owe lub 秝iat硂wody laser體). Klasyczne, chirurgiczne usuwanie kamieni nerkowych to obecnie zaledwie 1-5 proc. wszystkich zabieg體. Do zbadania W

Wskazania do usuni阠ia marskiej nerki

 budowie, takie jak zw昕enie moczowodu lub refluks p阠herzowo-moczowodowy, czyli cofanie si moczu z p阠herza moczowego do moczowodu podczas oddawania moczu. U chorych z marsko禼i jednej nerki czynno舵 wydalnicza nerek mo縠 by prawid硂wa (warto舵 wyliczonego przes眂zania

J髗ef Oleksy zmaga si z rakiem prostaty. Komu grozi ten nowotw髍? Jak si go leczy?

J髗ef Oleksy zmaga si z rakiem prostaty. Komu grozi ten nowotw髍? Jak si go leczy?

niemal u wszystkich m昕czyzn zaczyna si powi阫sza, co cz阺to powoduje ucisk na cewk moczow, zw昕enie jej 秝iat砤 i k硂poty z oddawaniem moczu. Niestety, bardzo cz阺to tak縠 rozwija si rak. Kto jest zagro縪ny rakiem prostaty? Niedawno w tygodniku "Tylko Zdrowie" prof. Janusz Limon

Lista chor骲 poborowych

uk砤dzie moczowym - E, przewlek砮 organiczne choroby p阠herza moczowego lub dr骻 moczowych upo秎edzaj眂e lub znacznie upo秎edzaj眂e funkcj narz眃u - D/E, przetoki p阠herza moczowego - E, zw昕enie cewki moczowej utrudniaj眂e lub znacznie utrudniaj眂e oddawanie moczu - D/E, spodziectwo lub wierzchniactwo

Erekcja. Sk眃 si bior problemy z erekcj

Erekcja. Sk眃 si bior problemy z erekcj

m阺ko禼i Gra zmys丑w i dotyku Erekcja to skomplikowany proces. Aby mog硂 doj舵 do wzwodu, konieczne jest pojawienie si bod糲a podniecaj眂ego, kt髍y mo縠 p硑n辨 nerwami z m髗gu (o秗odek erekcji w rdzeniu kr阦owym) lub nerwami czuciowymi (ich zako馽zenia znajduj si w nab硂nku 縪酬dzi, napletka i cewki

Rysy na lakierze, czyli o problemach z erekcj

p阠zniej, gdy wype硁iaj si krwi. Kszta硉em przypominaj spore walce umieszczone z dw骳h stron penisa. Tkwi one w obcis硑m w丑knistym futerale ograniczaj眂ym ich mo縧iwo禼i rozszerzania si. Trzecia struktura tkankowa to tzw. cia硂 g眀czaste. Obejmuje ono cewk moczow, a na przodzie rozrasta si

Nowa lista chor骲 poborowych

w uk砤dzie moczowym - E, przewlek砮 organiczne choroby p阠herza moczowego lub dr骻 moczowych upo秎edzaj眂e lub znacznie upo秎edzaj眂e funkcj narz眃u - D/E, przetoki p阠herza moczowego - E, zw昕enie cewki moczowej utrudniaj眂e lub znacznie utrudniaj眂e oddawanie moczu - D/E, spodziectwo lub

Nerki - przewlek硑 problem

Nerki - przewlek硑 problem

gromadz si nadmierne ilo禼i szczawian體, wapnia i kwasu moczowego. Powodem mo縠 by te przewlek硑 proces zapalny w nerkach lub utrudnienie odp硑wu moczu spowodowane np. zw昕eniem moczowodu lub przerostem prostaty. Na rozw骿 kamicy nerkowej najbardziej nara縪ne s osoby spo縴waj眂e zbyt du縠 ilo禼i soli

Skazani na bieg硑ch

Skazani na bieg硑ch

kurs daj眂y uprawnienia bieg砮go. Ten stwierdza, 縠 P. mo縠 by osob, kt髍a wystawia砤 pokwitowania. P. trafia do aresztu, ale wy硊dzenia nie ustaj. Policja zak砤daj, 縠 P. ma wsp髄nika. P. jest po operacji zw昕enia cewki moczowej, po trzech miesi眂ach aresztu trafia do szpitala. Po sze禼iu

Badania prenatalne

okazuje si, 縠 przyczyn tych zaka縠 s wrodzone wady rozwojowe dr骻 moczowych, najcz甓ciej prowadz眂e do wodonercza. Przy wodonerczu albo odp硑w moczu z miedniczki nerkowej jest utrudniony lub zablokowany (np. z powodu kamienia, zw昕enia moczowodu, nieprawid硂wego przebiegu naczy), albo (z powodu