zw昕enie aorty

PAP

W Poznaniu przeprowadzono nowatorski zabieg zw昕enia aorty

W Poznaniu przeprowadzono nowatorski zabieg zw昕enia aorty

Trzy zabiegi zw昕enia aorty wykonali w poniedzia砮k polscy kardiolodzy pod kierunkiem eksperta w dziedzinie kardiologii wad wrodzonych prof. Shakeela Qureshiego. Wykorzystano now technik operowania okolic t阾nicy szyjnej bez u縴cia skalpela.

Szmer nad sercem

Szmer nad sercem. Podczas komisji wojskowej lekarz stwierdzi szmery na sercu (podejrzenie aortalnej wady serca). Niestety badania u mojego kardiologa niczego nie wykaza硑. Na podstawie echa opisu bada: aorta zastawki - 2,3 cm, aorta opuszka - 3,5 cm, aorta pasmo - 3,1 cm, aorta wst阷uj眂a - 3,2 cm. Czy te wymiary s prawid硂we? Od pewnego czasu mam dziwne objawy, a mianowicie ko砤tanie serca, czasami bardzo silne, bardzo cz阺to zawroty g硂wy, jak r體nie zaburzenia widzenia - co mnie bardzo zaniepokoi硂. B髄e te r體nie wyst阷owa硑 przed badaniami. Czy to mo縠 by zw昕enie zastawki aortalnej? Na podstawie jakich bada mo縩a to wykry?

Marsza砶owska dla pieszych i autobus體. Autom dzi阫ujemy

Serce miasta ma wygl眃a tak: zw昕ona aorta Marsza砶owskiej, po torach tramwajowych jad te autobusy, a piesi przechodz po pasach. Automaniacy pr骲uj przebi si przez zator i szukaj miejsc do parkowania

Pom罂my Miko砤jowi

Kilka miesi阠y temu okaza硂 si, 縠 Miko砤j ma now wad serca, kt髍a wymaga kolejnej operacji - znacznie powa縩iejszej i znacznie bardziej skomplikowanej. Trudn operacj zgodzi砤 si przeprowadzi jedna z klinik w Monachium. NFZ jednak nie chc finansowa leczenia za granic. Koszt samej operacji

Pozna. Pacjenci po zabiegach poszerzenia aorty czuj si dobrze

W Poznaniu zoperowano trzech nastolatk體, w wieku 15 i 16 lat, u kt髍ych wykryto wady 硊ku aorty. Do zoperowania skomplikowanych wad wykorzystano technik stentowania aorty. Zabiegi zosta硑 wykonane w Klinice Kardiologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jak podkre秎ili lekarze

Nowa "sk砤dana" zastawka szans na skuteczniejsze leczenie

-letni pacjentk z ci昕kim zw昕eniem zastawki aortalnej, wymienionej chirurgicznie kilka lat wcze秐iej. Szpital w Ochojcu od kilku lat jest w czo丑wce polskich o秗odk體 wykonuj眂ych przezcewnikowe implantacje zastawki aortalnej (TAVI), r體nie u pacjent體 wcze秐iej operowanych kardiochirurgicznie. Ta

Pomys硑 NFZ mog powi阫szy kolejki na oddzia硑 chirurgii naczyniowej

Pomys硑 NFZ mog powi阫szy kolejki na oddzia硑 chirurgii naczyniowej

Kolejki do poradni i na oddzia硑 chirurgii naczyniowej nale勘 do najd硊縮zych. Na przyj阠ie czeka si od kilku do kilkunastu miesi阠y. Niekt髍zy chorzy p砤c za to bardzo wysok cen, np. trac眂 nog, bo mieli zw昕enia w t阾nicach, kt髍ych nikt na czas nie operowa. Zmiany zaproponowane przez NFZ

Ro秐ie zainteresowanie przezsk髍nym wszczepianiem zastawek aortalnych

kongresu dr n. med. Rados砤w Parma z III Kliniki Kardiologii 眘kiego Uniwersytetu Medycznego w G髍no秎眘kim Centrum Medycznym. Zw昕enie zastawki to wada serca utrudniaj眂a wyp硑w krwi z lewej komory do aorty, kt髍a przy znacznym nasileniu prowadzi do niewydolno禼i serca, i gdy nie jest leczona, w

Pomiar ci秐ienia t阾niczego na g髍nych i dolnych ko馽zynach

aorty (zw昕enie w g髍nym odcinku aorty zst阷uj眂ej). U takich os骲 skurczowe ci秐ienie t阾nicze mierzone na ko馽zynach g髍nych jest znacznie wy縮ze (o ponad 20 mm Hg) w por體naniu z ci秐ieniem skurczowym mierzonym na ko馽zynach dolnych. U niekt髍ych chorych ci秐ienie na ko馽zynach

Polscy naukowcy pracuj nad now zastawk aortaln

stworz mo縧iwo舵 prowadzenia r體nie prac nad urz眃zeniami pokrewnymi do TAVI, m.in. nad zastawkami mitralnymi czy p硊cnymi" - doda. Zw昕enie zastawki to wada serca utrudniaj眂a wyp硑w krwi z lewej komory do aorty. Przy znacznym nasileniu prowadzi do niewydolno禼i serca i - gdy nie jest leczona, w

Wrodzone wady serca u m硂dych doros硑ch

niewydolno禼i serca, arytmie czy sinica. Do wad tych nale勘: ubytek przegrody mi阣zyprzedsionkowej, dwup砤tkowa zastawka aortalna, ubytek przegrody mi阣zykomorowej, przetrwa硑 przew骴 t阾niczy, zw昕enie zastawki p硊cnej, zw昕enie aorty (koarktacja). Cz阺to jedynym objawem jest szmer wys硊chiwany podczas

Telemedycyna. Technologia zapuka do drzwi, by ochroni nas przed udarem

Telemedycyna. Technologia zapuka do drzwi, by ochroni nas przed udarem

skrzeplin powstaje w tzw. uszku lewego przedsionka. Stamt眃 dostaj si do lewej komory, a potem do aorty. Z aorty w jej pierwszym odcinku odchodz t阾nice doprowadzaj眂e krew do m髗gu. Kiedy skrzeplina ju tam dotrze, cz阺to ca砶owicie zamyka 秝iat硂 t阾nicy m髗gowej, powoduj眂 udar niedokrwienny &ndash

Naprawiaj serca dzieci bez skalpela

Naprawiaj serca dzieci bez skalpela

- uszkodzonego homograftu. Umie禼ili w nim stent z now zastawk. W ten spos骲 mo縩a te naprawia zw昕enia t阾nicy p硊cnej, cie恶 aorty, zw昕enia pooperacyjne - to wszystko wady, kt髍e niedawno leczono tylko na tradycyjnej sali operacyjnej z kr笨eniem pozaustrojowym. Lekarze z centrum Matki Polki doszli ju do

Ci阠ia na sercach. NFZ obni縜 stawki w kardiologii

Ci阠ia na sercach. NFZ obni縜 stawki w kardiologii

zw昕onych na skutek choroby wie馽owej. Taki zabieg wraz z wszczepieniem jednego lub kilku stent體 wzmacniaj眂ych 禼iany t阾nic zapobiega zawa硂wi serca. Do czerwca za takie balonikowanie z u縴ciem najdro縮zych stent體 NFZ p砤ci 15,3 tys. z, dzi - 11 tys. z. ednio obni縦i si阦aj 20-25 proc

Skutki palenia. Co mog zrobi ci papierosy

Skutki palenia. Co mog zrobi ci papierosy

trudniej dotrze do jajeczka. U m昕czyzn na硂gowe palenie prowadzi do uszkodzenia DNA nasienia, zmniejsza liczb plemnik體 i negatywnie wp硑wa na ich ruchliwo舵. 11. T阾niak aorty. Wyst阷uje nawet u 5 proc. os骲 w wieku 40-80 lat, przede wszystkim choruj眂ych na nadci秐ienie t阾nicze oraz pal眂ych

Na czym polega zabieg koronarografii?

W koronarografii uwidocznione s lewa oraz prawa t阾nica wie馽owa i ich odga酬zienia. Mo縩a stwierdzi: prawid硂wy przep硑w krwi w t阾nicach, zw昕enia nieistotne (tj. nie utrudniaj眂e przep硑wu krwi), zw昕enia istotne (upo秎edzaj眂e przep硑w krwi) lub zamkni阠ie t阾nicy

Eksperci: w Polsce za ma硂 zabieg體 TAVI

stanie go za chwil zabi. Komfort 縴cia tych chorych jest bardzo niski, nie mog normalnie funkcjonowa, a rokowanie co do prze縴cia od chwili wyst眕ienia powa縩ych objaw體 to zaledwie 2 - 4 lata" - doda. Zw昕enie zastawki to wada serca utrudniaj眂a wyp硑w krwi z lewej komory do aorty, kt髍a przy

Operacja wady serca u dziecka: r阫a nie ma prawa dr縠. Rozmowa z prof. Rudzi駍kim i prof. Skalskim ze szpitala w Prokocimiu

Operacja wady serca u dziecka: r阫a nie ma prawa dr縠. Rozmowa z prof. Rudzi駍kim i prof. Skalskim ze szpitala w Prokocimiu

i precyzyjne... J.S.: S硑sza砮m i takie por體nania, 縠 gdy operuje kardiochirurg dzieci阠y, to zszywa kostk mas砤 z kostk smalcu... One maj sw骿 sens. Gdy np. operujemy male駅iego, 500-gramowego wcze秐iaka, to bardzo trzeba uwa縜, 縠by nic si nie zerwa硂, by nam cz眘tka tkanki aorty nie zosta砤

Czym zajmuje si twoje serce

Czym zajmuje si twoje serce

krew w sercu si nie miesza砤, znajduj si w nim cztery zastawki: tr骿dzielna (przedsionkowo-komorowa prawa), dwudzielna (przedsionkowo-komorowa lewa zwana mitraln) oraz dwie zastawki p蟪ksi昕ycowate: aorty i pnia p硊cnego. Wady w budowie zastawek powoduj najcz甓ciej ich tzw. niedomykalno舵

Mia縟縴ca ko馽zyn dolnych. Dlaczego bol nogi?

Mia縟縴ca ko馽zyn dolnych. Dlaczego bol nogi?

trudno napi si z gigantycznej rury pod wysokim ci秐ieniem. Dlatego t阾nica g丑wna (aorta) rozga酬zia si na coraz mniejsze t阾niczki, a w ko馽u krew dochodzi do naczy w硂sowatych. Naczynia w硂sowate s bardzo drobne, ale jest ich mn髎two. Oplataj wszystkie tkanki cz硂wieka. Poniewa naczynia te s

Czy leki przeciwzakrzepowe stosuje si przy napadowym migotaniu przedsionk體?

wskazane jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Wyb髍 leku podyktowany jest czynnikami ryzyka zatorowo禼i obwodowej. Najwi阫sze ryzyko wyst阷uje u pacjent體 z migotaniem przedsionk體, kt髍zy przebyli udar niedokrwienny m髗gu lub przej禼iowy atak niedokrwienny m髗gu, u chorych ze zw昕eniem zastawki

Prof. Zembala: ratujemy wi阠ej dzieci, przed硊縜my 縴cie seniorom

iatowy Dzie Chorego. Od kilku lat w Polsce, dzi阫i wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzane s zabiegi TAVI, czyli przezsk髍ne wszczepianie zastawek aortalnych. S przeznaczone tylko do starszych chorych, cierpi眂ych z powodu zw昕enia zastawki aortalnej, z grup du縠go

Zawa serca. Jak unikn辨 (kolejnego) ataku

Zawa serca. Jak unikn辨 (kolejnego) ataku

, czyli w砤秐ie by-pass體, kt髍e omijaj zw昕one miejsce w t阾nicy wie馽owej. Chirurg pobiera fragment 縴硑, np. z podudzia chorego, i jeden jej koniec przyszywa do aorty, a drugi - do t阾nicy wie馽owej, omijaj眂 zw昕ony przez mia縟縴c odcinek. Dzi阫i temu fragment mi甓nia sercowego od縴wiany przez t

Pionierskie zabiegi w Polsce: Noworodki z wad serca operowane w brzuchu matki

Ta ig砤 wygl眃a strasznie. Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel*: Ma 15 cm. Wk硊wamy j w brzuch ci昕arnej kobiety. Dzi阫i niej poszerzamy w macicy zw昕one zastawki serca p硂du. Zastawka to taka brama, kt髍 krew wp硑wa do serca lub z niego wyp硑wa, aby dotrze do ca砮go organizmu. W badaniach USG p硂du

Kaszel - objawy i przyczyny

p硊c i inne rzadsze: choroby 秗骴mi笨szowe, ropie, ropniak* choroby uk砤du kr笨enia, tj: niewydolno舵 serca, zw昕enie zastawki mitralnej, t阾niak aorty* rozpoznajemy te kaszel idiopatyczny lub psychogenny, to rozpoznanie wymaga szczeg蟪owej diagnostyki r罂nicowej. W kontroli kaszlu przewlek砮go

Nadci秐ienie u dzieci - przyczyny i leczenie

przyczyn nadci秐ienia t阾niczego u dzieci wymieniamy: * choroby mi笨szu nerkowego, naczy nerkowych i aorty * wady nerek * choroby tarczycy. Nadci秐ienie samoistne cz甓ciej wyst阷uje u dzieci obci笨onych nadci秐ieniem w rodzinie oraz u dzieci z nadwag. Diagnostyka i 

Ma pani t阾niaka, trzeba operowa, mo縠 pani umrze. Zgadza si pani?

zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej. Dowiaduje si, 縠 do chirurga naczyniowego pacjent trafia np. tak: ma wykonywan ultrasonografi brzucha, np. pod k眛em prostaty. Zostaje zaobserwowane poszerzenie aorty. - W tym momencie lekarze czasem reaguj absurdalnie, m體i眂: "Ma pan b眀el w brzuchu, prosz

Choroby serca: pionierskie zabiegi w Szpitalu Biela駍kim [ROZMOWA]

co? - Dzi阫i niej poszerzamy w macicy zw昕one zastawki serca p硂du. Zastawka to taka brama, kt髍 krew wyp硑wa do serca lub z niego wyp硑wa, aby dotrze do ca砮go organizmu. W badaniach USG p硂du widzimy, czy jest za w眘ka. Mo縠my je poszerza. Nie lepiej poczeka, a dziecko si urodzi, ni operowa

Ludzie czy bogowie? Oni pr骲owali przed Relig. "Od skrajnej euforii po bezdenn rozpacz"

operacji podejmuje si jednak bez aparatu. W 1955 r. poszerza zw昕on zastawk mitraln (oddzielaj眂 lewy przedsionek od lewej komory serca). Dwa lata p蠹niej usuwa 39-letniej chorej t阾niaka aorty brzusznej. Wyci阾y fragment t阾nicy zast阷uje kawa砶iem aorty pobranym bezpo秗ednio ze zw硂k. Podobne

Wskazania do usuni阠ia marskiej nerki

Nerki s narz眃em parzystym znajduj眂ym si w przestrzeni zaotrzewnowej i unaczynionym przez t阾nice nerkowe odchodz眂e bezpo秗ednio od aorty. Zaburzenia w okresie p硂dowym mog prowadzi do nieprawid硂wego rozwoju nerek, takich jak brak jednej nerki (agenezja), niedorozw骿

Rodzaje udar體. Zazwyczaj to nie "wylew"

si przez t阾nic udow i cewnikiem "w阣ruje" m.in. przez aort, dochodzi do t阾nicy szyjnej b眃 do t阾nicy kr阦owej. Dzi阫i tomografii z kontrastem dok砤dnie wie, gdzie jest zw昕enie. Wyci眊a skrzeplin na zewn眛rz, tym samym udra縩iaj眂 naczynie. UDAR KRWOTOCZNY: Je秎i t阾niak p阫 i

10 marca 1960. Klik, klik, klik, klik

kardiolodzy szacuj najwy縠j na dwa lata. Dopiero dr King ze szpitala w Jacksonville wys砤 pani Richardson do kardiologa, kt髍y rozpozna u niej stenoz aorty, 秏iertelne w skutkach zw昕enie powierzchni wewn阾rznego przekroju zastawki aortalnej. Ale pr骳z tej fatalnej nowiny mia dla niej i dobr wiadomo舵

To nie 縜rty, to zawa. Tak z nim walcz w stolicy

badania, sprawdza, czy aorta lub t阾nica jest zw昕ona, zbyt ciasna albo zatkana. A potem poszerza si tak t阾nic za pomoc specjalnego balonika (to tzw. angioplastyka: przez sk髍 wprowadza si do naczynia krwiono秐ego cewnik, kt髍y w 秗odku ma niewielki balonik - kiedy znajdzie si on w odpowiednim

Jak uratowa nogi przed mia縟縴c i cukrzyc

Naczyniowej (PTChN), kt髍e zorganizowa硂 kampani "Ocal nog". Przyczyn niedokrwienia w nogach u dw骳h trzecich chorych jest mia縟縴ca, u pozosta硑ch - cukrzyca. Cz阺to pacjenci cierpi na obydwie choroby. Je秎i bezpo秗edni przyczyn niedokrwienia jest mia縟縴ca, dochodzi do zw昕e w du縴ch

Czy grozi ci udar m髗gu

. Ogl眃anie horror體 grozi udarem? [Quiz] Czyli samo zw昕enie naczynia mo縠 doprowadzi do powstania ogniska udarowego? - Wszystko zale縴 od wielko禼i zw昕enia. Je縠li mamy do tego predyspozycje, na pewno tak. To jak w sercu - naczynie ulega przymkni阠iu i pojawiaj si zawa硑. Tu te jest zawa, tyle 縠 w

Andrzej Szczeklik - lekarz cz硂wieka

leczeniu zw昕enia t阾nic, choroby Bürgera i nadci秐ienia p硊cnego. Opisa jej dzia砤nie i wprowadzi jej pochodne do aptek. W 1997 r. dosta pierwsz nagrod pisma "Lancet" za odkrycie genetycznego pod硂縜 astmy oskrzelowej. Rok p蠹niej zosta cz硂nkiem honorowym Royal College of Physicians

Do serca przytul psa - rozmowa z psim kardiologiem

u nich nadci秐ienie. Je縠li si ono pojawia, to ma najcz甓ciej zwi眤ek z chorobami nerek, w眛roby lub zaburzeniami endokrynologicznymi. Jakie wady wrodzone wyst阷uj u ps體 najcz甓ciej? - Zw昕enie zastawki t阾nicy p硊cnej, podzastawkowe zw昕enie aorty, przetrwa硑 przew骴 t阾niczy

Alergie. Czym grozi nocny kaszel

g丑wne naczynia krwiono秐e, np. aorta, s otoczone p硊cami. Krew, przechodz眂 przez p硊ca, pobiera 縴ciodajny tlen, a oddaje truj眂y dwutlenek w阦la. Ta krew trafia prosto z p硊c do lewej komory serca i do naczy wie馽owych, a je縠li jest w niej ma硂 tlenu, to najbardziej cierpi serce. Dodatkowo tocz眂y

Rak nie mie禼i si w zielonej karcie

aorty i guzowata zmiana w macicy. To oznacza, 縠 trzeba kontynuowa diagnostyk, 縠by znale兼 ognisko nowotworu. Problem w tym, 縠 w karcie ten etap ju zamkni阾o. Dalsze diagnozowanie chorej w ramach pakietu onkologicznego jest wi阠 ju niemo縧iwe. Leczenie raka po nowemu: Zielona karta kuleje. Gdy

R罂nica ci秐ie przy pomiarze na obu ko馽zynach

r罂nicy pomi阣zy warto禼i RR skurczowego mierzonego na lewej i prawej ko馽zynie g髍nej przekraczaj眂ej 20 mm Hg stanowi wskazanie do poszerzenia diagnostyki. Za podobn sytuacj mog by bowiem odpowiedzialne takie choroby, jak: rozwarstwienie aorty, jej zw昕enie o nietypowej lokalizacji

Udar m髗gu. Jak ograniczy zniszczenia

. Ryzyko mo縩a te oszacowa u wcze秐iej zdrowych os骲. Badamy EKG, poniewa wiadomo, 縠 np. migotanie przedsionk體 zwi阫sza ryzyko udaru m髗gu. Czyli je縠li kto na przyk砤d odczuwa cz阺te ko砤tania serca, to warto i舵 do kardiologa i zrobi sobie to EKG. Kolejna rzecz to zw昕enie t阾nic szyjnych na

Mia縟縴ca to wynik naszego stylu 縴cia. Nie czekajmy na zawa

powstawanie blaszki mia縟縴cowej. Mia縟縴ca nie tylko mo縠 prowadzi do zawa硊 czy udaru, ale powoduje te np. zw昕enie t阾nic szyjnych, co mo縠 si objawia zaburzeniami pami阠i, zawrotami g硂wy, zaburzeniami widzenia i omdleniami. Poza tym mia縟縴ca dotyka nie tylko serce i m髗g. Z硂gi cholesterolu mog

Dwie godziny sam ze sob

drobny, chudy, chorowity. Du縪 czasu sp阣za w szpitalach, bo lekarze pr骲owali dociec, sk眃 u niego ci眊砮 omdlenia (tylko czasami mdla na pokaz, 縠by nie pisa klas體ki z matematyki albo dla koleg體, 縠by mieli czas 禼i眊n辨). Medycy podejrzewali u niego skrzywienie i zw昕enie g丑wnej aorty serca

Prof. Janusz Skalski opowiada, jak ratowa dwuletniego Adasia z hipotermii [cykl "Lekarze czy bogowie"]

spos骲 bezpieczny i szybki. Trzeba by je ods砤nia. Strata czasu. Otwarcie klatki to dla wprawnego chirurga dwie-trzy minuty. Rurka t阾nicza do aorty, rurka 縴lna do przedsionka. Pi赕 minut i gotowe. I serce zaskoczy硂? - 12 stopni to nie jest temperatura dla serca. Jeste秏y nie zmiennocieplnymi gadami

Zmierz si z ci秐ieniem

ni kobiety 秝ieckie pracuj眂e zawodowoTak naprawd nie boimy si tych wysokich warto禼i ci秐ienia, tylko jego powik砤: udaru m髗gu, choroby niedokrwiennej serca, zawa硊 serca, rozwarstwienia aorty i uszkodzenia nerek. iertelno舵 z powodu zawa硊 serca w Polsce spada, ale z powodu udaru jest wci笨

Nadci秐ienie m硂dych nie omija

wywo砤ne przez inne jednostki chorobowe - t硊maczy profesor Mamcarz. - Zwykle s to ostre i przewlek砮 schorzenia nerek, niekt髍e wady serca, wrodzone zw昕enie t阾nicy nerkowej albo aorty, nadczynno舵 tarczycy, choroby nadnerczy. W秗骴 doros硑ch zdecydowanie bardziej rozpowszechnione jest nadci秐ienie

Bezpieczna ci笨a

zastawki aortalnej, prze硂縠niem wielkich pni t阾niczych, zespo砮m niedorozwoju lewego serca czy zaro秐i阠iem naczy, aorty lub t阾nicy p硊cnej. Wiemy, 縠 wady serca s ewolucyjne, a wi阠 wygl眃aj 砤godniej w po硂wie ci笨y ni pod koniec. W tym roku zacz阬i秏y leczy dzieci z krytycznym zw昕eniem zastawki

Chcia pope硁i samob骿stwo. Teraz: "Nie my秎a砮m, 縠 ludzie s tak dobrzy"

dyrekcji - wracasz do domu. A w domu ci眊le brakowa硂 pieni阣zy. Dzieci Lipi駍kich je糳zi硑 na gap poci眊iem do Gda駍ka, puka硑 do mieszka i prosi硑 o jedzenie. Gdy Tobiasz mia 16 lat, pierwszy raz zas砤b. Trafi do szpitala i wtedy przeszed operacj poszerzenia zw昕onej zastawki aorty. Siedem lat

Problem z nadci秐ieniem

organizmie, kt髍ej objawem jest wzrost ci秐ienia. Co to mo縠 by za choroba? - Np. niekt髍e zaczynaj眂e si w m硂dym wieku ostre schorzenia nerek, takie jak ostre k酬buszkowe zapalenie nerek. To mo縠 by te efekt niekt髍ych wad serca, wrodzonej dysplazji (zw昕enia) t阾nicy nerkowej, wrodzonego zw昕enia

Profesor nie ma czasu

sercem jednokomorowym i zw昕eniem aorty. Powinna zosta zoperowana w 10. dniu 縴cia. Ale w kolejce by硑 pilniejsze przypadki i dziecko na zabieg czeka硂 trzy tygodnie. Sytuacj mia砤 poprawi rozbudowa oddzia硊. D硊go jednak nie mog砤 ruszy, bo firma, kt髍a mia砤 wybudowa nowy oddzia, zrezygnowa砤 ze

Halina Po秝iatowska. Zbyt du縠 serce

uj禼ia 縴lnego lewego i zw昕enie zastawki aorty. Tak jak Halina przeszed w dzieci駍twie gor眂zk reumatyczn, po kt髍ej zosta砤 mu wada serca. Poznali si w sanatorium. 3. Uniwersytecki szpital Hahnemann ma 24 pi阾ra. Stoi w centrum Filadelfii, kt髍a - brudna, ceglasta - przypomina jej sd albo

Serce. Perspektywy leczenia

Dopiero w 1914 r. po raz pierwszy chirurg poszerzy palcem zw昕on aort. Pierwsza udana operacja poszerzenia zastawki serca przez ma潮 dziurk w komorze odby砤 si w 1923 r. Wi阫szo舵 operowanych chorych jednak umiera砤. Dlatego przez wiele lat zabiegi na sercu by硑 czym wyj眛kowym, a ono samo

Oddzia wskrzesze

ka縟emu mo縠 si przytrafi, nie zwraca砤m na ni uwagi. Nawrzeszcza na mnie wtedy, natychmiast wys砤 do laryngologa. Powiedzia, 縠 musz mie w gardle jakie zw昕enie, bo w砤秐ie wtedy tak cz硂wiek brzmi, i 縠 na razie to nic, lecz zaniedbane mo縠 by bardzo gro糿e. Marka trzeba si s硊cha, posz砤m

Mo縠 do縴j do tej wizyty, a mo縠 umr w tej kolejce

pa糳zierniku stan pana Jana si pogorszy, lekarz stwierdzi, 縠 zabieg jest jednak konieczny. Chory poczeka na operacj przynajmniej do po硂wy stycznia. 3,5 miesi眂a poczeka na now zastawk serca 60-letni Tadeusz z dzi. Operacja jest potrzebna, bo m昕czyzna ma zw昕enie zastawki aortalnej. Kardiochirurdzy

Serce. Perspektywy leczenia. Leczenie zabiegowe

mi甓nia sercowego. W takim wypadku mo縠 nam pom骳 kardiochirurg. Mi阣zy aort a sercem zbuduje nam pomost ze zdrowej t阾nicy lub 縴硑. Krew ominie zw昕one naczynia i now drog b阣zie od縴wia砤 serce. KAMERA ENDOSKOPOWA - Miniaturowe narz阣zie optyczne, kt髍e wprowadza si do organizmu operowanego

Kaczka z ko舵mi. Rozmowa z prof. Andrzejem Szczeklikiem, specjalist chor骲 serca i p硊c

aorty. Kiedy wszyscy dyskutowali, ojciec zapyta pacjentk. - Co pani jad砤 na kolacj? - Kaczk - z trudem odpowiedzia砤. - A z ko舵mi by砤 ta kaczka? - Tak, z ko舵mi, oczywi禼ie. Ojciec wzi背 gastrofiberoskop i kaza szuka ko禼i, bo prawdopodobnie uwi陑砤 jej gdzie w prze硑ku. I tak by硂. Na

Badania prenatalne

odziedzicz wad po matce. Najcz甓ciej lubi si "powtarza" wrodzone wady lewej po硂wy serca oraz zw昕enie aorty, tzw. zesp蟪 Fallota, pojedyncza komora serca. - Od dwudziestu kilku lat potrafimy operowa te wady. Pacjentki, u kt髍ych kiedy operowali秏y wrodzone wady serca, wchodz teraz w wiek