zdj赕 prasowych

js

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

P硂n眂e ko禼io硑, opuszczone pokoje czekaj眂e na zaginionych ludzi, emocje sportowc體. Wszystko to zobaczy mo縩a na zdj阠iach nagrodzonych Grand Press Photo - nagrodami dla najlepszych fotografii prasowych. W秗骴 nagrodzonych - fotoreporterzy "Gazety Wyborczej".

Fotoreporterka "Wyborczej" z nagrod za zdj阠ie roku

Agata Grzybowska z "Wyborczej" zosta砤 laureatk nagrody g丑wnej Konkursu Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto. Na nagrodzonym zdj阠iu pokaza砤 wyczerpanych walkami ukrai駍kich demonstrant體 podczas czarnego czwartku w Kijowie. 1cznie nagrodzono 32 polskich zawodowych fotoreporter體. 

Twoje odciski palca ka縟y mo縠 skopiowa. Ze zdj赕

Jeden z cz硂nk體 grupy haker體 Chaos Computer Club (CCC) og硂si, 縠 za pomoc og髄nie dost阷nego sprz阾u sklonowa odcisk kciuka niemieckiej polityk. Zdj阠ia wykona podczas konferencji prasowej.

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Grand Press Photo - najlepsze polskie zdj阠ia prasowe

Zdj阠ie kasza Cynalewskiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") zrobione w Swarz阣zu, gdzie w schronisku dla zwierz眛 animal pastor Tomasz Jaeschke b硂gos砤wi psy; III nagroda w kategorii PRZYRODAzdj阠ie Tomasza Kami駍kiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") - portret Ewy, kt髍a by砤

Zdj阠ia PAP przekazane na aukcje WO

"Poniewa wspieramy inicjatyw Jurka Owsiaka, przekazujemy na aukcj dwa zdj阠ia fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej. To zdj阠ia naszych mistrz體: Justyny Kowalczyk i Kamila Stocha" - powiedzia砤 PAP Lidia Soba駍ka. Przypomnia砤, 縠 to nie pierwszy raz, kiedy PAP wspiera WO. "W

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

ponad 150 fotografii wybranych przez niezale縩e mi阣zynarodowe jury w ramach 9 kategorii. Za zdj阠ia przedstawiaj眂e wydarzenia 2012 roku wyr罂niono 54 fotograf體 z 33 kraj體. Tym razem tytu Zdj阠ia Roku trafi do Szweda Paula Hansena za obraz m昕czyzn nios眂ych na r阫ach w stron meczetu cia砤 dw骳h

Stolica. Wystawa fotografii Grand Press Photo 2014

Najnowsz edycj Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo, organizowanego przez miesi阠znik "Press", rozstrzygni阾o 9 maja. "W tym roku na konkurs wp硑n瓿o ponad 4 tys. zdj赕. Na wystawie zobaczy mo縩a 172, w tym fotografie nagrodzone w poszczeg髄nych

Pozna. Polska premiera Wystawy World Press Photo

zdj阠ia zaprezentowano pozna駍kim dziennikarzom i fotoreporterom. "Obecnie, w czasach internetu, medi體 elektronicznych, fotograf prasowy ma znacznie trudniejsze zadanie ni jeszcze 10 -20 lat temu. W體czas jego kilka, kilkana禼ie zdj赕 by硂 cz阺to jedynym 秝iadectwem wa縩ych zdarze, historycznych

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Andrzej Grygiel zdoby nagrod za fotografi przedstawiaj眂 uczestnika zawod體 narciarskich w Szczyrku. Zdj阠ie zosta硂 zrobione pod koniec marca 2013 roku. Grygiel jest absolwentem dziennikarstwa Wydzia硊 Nauk Spo砮cznych Uniwersytetu 眘kiego. Od 1989 r. zwi眤any z pras na 眘ku. Pracowa dla

Stolica. Oklaski po pokazie filmu kinowego "Powstanie Warszawskie"

Film, nad kt髍ym prace rozpocz阾o ponad dwa lata temu, trwa 85 minut. Jest produkcj Muzeum Powstania Warszawskiego, okre秎on jako "pierwszy na 秝iecie dramat wojenny non-fiction, zmontowany w ca硂禼i z materia丑w dokumentalnych". Zdj阠ia, z kt髍ych powsta, wybrano z 潮cznie

Szczurek: mo縠 nast眕i nowe otwarcie w polityce gospodarczej

Komisja Europejska rekomendowa砤 w 秗od zdj阠ie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Rekomendacj KE musi jeszcze zatwierdzi Rada UE, kt髍a spotka si 19 czerwca. Polska zosta砤 obj阾a procedur nadmiernego deficytu w 2009 r., a w czerwcu 2014 r. procedura zosta砤 zawieszona przez Komisj

Muzeum Historii Polski poka縠 "Ziemi obiecan". Tak powstawa硑 nowoczesne polskie miasta

Muzeum Historii Polski poka縠 "Ziemi obiecan". Tak powstawa硑 nowoczesne polskie miasta

. By硂 to mo縧iwe dzi阫i sztucznym barwnikom czy technice 縜kardu, kt髍e przynios砤 rewolucja. Obni縴硑 one ceny barwnych, zdobionych ubra, kt髍e sta硑 si dost阷ne tak縠 dla zwyk硑ch ludzi - podkre秎a Kopczy駍ki. Mowa jest tak縠 o reklamie, g丑wnie prasowej. Na wystawie pokazano, jak z czasem zmienia砤

Prezydent Sopotu odpiera argumenty Zatoki Sztuki

Prezydent Sopotu odpiera argumenty Zatoki Sztuki

go舵 hotelowy budzi si w 丑縦u z dwiema m硂dymi kobietami. "Rezygnuj" By rozstrzygn辨 sp髍, poprosili秏y prezydenta Sopotu o precyzyjne wskazanie, na czym ma polega "brak stosownych uzgodnie z plastykiem miejskim", kt髍ym Zatoka Sztuki zaprzecza. Otrzymali秏y raport ze zdj阠iami

Japonia 3 miesi眂e po trz阺ieniu ziemi

Agencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po trz阺ieniu ziemi i teraz. Zobacz jak Japonia zmieni砤 si po trz阺ieniu ziemi. Miejscowo舵 Kesennuma, prefektura Miyagi sfotografowana 20 marca i 6 czerwca tego roku Agencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

hotelu Ritz-Carlton zrobili mu zdj阠ie. St眃 r體nie "czapka", w jakiej aktor pojawi si na uroczystej premierze "Nimfomanki" w Berlinale Palast - a raczej he砿 z papierowej torby z napisem "I AM NOT FAMOUS ANYMORE" ("Nie jestem ju s砤wny"). Honoru tw髍c體

Selfie na tle miejsc zwi眤anych z Polsk - w ramach akcji MSZ

Chodzi o zrobienie zdj阠ia na tle miejsc zwi眤anych z Polsk, a potem, w dniu i阾a Niepodleg硂禼i, opublikowanie go na Twitterze lub Facebooku z hashtagiem #MyPolska. "Zach阠amy, by uczestnicy tej akcji zrobili sobie zdj阠ie z jakim polskim symbolem, flag, kotylionem, na tle obiektu, kt髍y

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

;Ukochanego Przyw骴cy", kt髍e ca硑 秝iat ogl眃a miesi眂 temu, przygotowali w砤秐ie dziennikarze AP. Teraz z Korei b阣 p硑n辨 ju nie tylko materia硑 wideo, ale te zdj阠ia i teksty. Korea P蟪nocna to najbardziej zamkni阾y re縤m na 秝iecie. Jedyne informacje pochodzi硑 dot眃 od oficjalnej agencji

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

, najwa縩iejszego konkursu fotografii prasowej na 秝iecie. Co roku bierze w nim udzia kilka tysi阠y fotograf體 z ca砮go 秝iata. Konkurs World Press Photo od pocz眛ku swojego istnienia (1955) nagradza zdj阠ia zrobione przez profesjonalist體. Zdj阠ia amator體 i przypadkowych 秝iadk體 nie mog硑 by zg砤szane. W 2010

BZ WBK Press Foto 2012 - najlepsze zdj阠ia pojedyncze

Zdj阠ie Tomasza Lazara by硂 ju wyr罂nione w konkursie World Press Photo Nagrod gazety "Rzeczpospolita" zdoby Pawe Supernak (Polska Agencja Prasowa PAP) , za zdj阠ie ze spotkania Prezydenta USA Baracka Obamy z kombatantami II wojny 秝iatowej podczas wizyty w Polsce. Marek Maliszewski

Kim Dzong Il - zdj阠ia archiwalne

Zdj阠ie propagandowe: Kim Dzong Il razem z rodzicami - ojcem Kim Ir Senem i matk Kim Dzong Suk Kim Dzong Il w czasie inspekcji szko硑 w Pjongjang, luty 1985 Kim Dzong Il w czasie zwiedzania wystawy przemys硊 lekkiego,  sierpie 1984 Kim Dzong Il zwiedza fabryk w miejscowo禼i Hamhung, maj

"25 lat polskich przemian. Fotokronika PAP" - w czwartek wernisa wystawy

ostatniego 25-lecia: upadku systemu komunistycznego w 1989 roku, powstaniu pierwszego niekomunistycznego rz眃u Tadeusza Mazowieckiego, pielgrzymkach Jana Paw砤 II do Polski, przyznaniu Nobla Wis砤wie Szymborskiej, wej禼iu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Zdj阠ia dokumentuj眂e te chwile b阣zie mo縩a

World Press Photo krwawi coraz mniej

World Press Photo krwawi coraz mniej

Czy縝y organizatorzy wreszcie pos硊chali g硂s體 krytyki? Ulegli naciskom? Przyznam, 縠 - mimo zapowiadanych kilka tygodni temu przez Larsa Boeringa, nowego dyrektora zarz眃zaj眂ego World Press Photo, zmian w kryteriach wyboru zwyci阺kich zdj赕 - raczej si tego nie spodziewa砮m. Nagroda WPP to i

Spu禼izna El縝iety Czy縠wskiej trafi砤 do Narodowego Archiwum Cyfrowego

. przez znanego fotografa Edwarda Hartwiga. S r體nie zdj阠ia z czas體 pobytu aktorki za oceanem, fotografie sytuacyjne i prywatne. Elementem zbioru jest te zdj阠ie m昕a El縝iety Czy縠wskiej, laureata Nagrody Pulitzera Davida Halberstama z Robertem Kennedy'm czy zaproszenie na pogrzeb Kennedy'ego z

Wybrano najlepsze zdj阠ie roku

Po raz kolejny rozstrzygni阾o konkurs polskiej fotografii prasowej Grand Press Photo 2012. Najlepszym zdj阠iem wybrano fotografi Maksymiliana Rigamonti ("Newsweek Polska") pokazuj眂 prace ekshumacyjne na cmentarzu w Bykowni, gdzie odkryto groby polskich oficer體 zamordowanych przez

Gdy wzrost ma kolosalne znaczenie

Afganistanie. To zdj阠ie na pewno nie pochodzi od s硊 prasowych rodziny kr髄ewskiej.Galeria powsta砤 na podstawie informacji znalezionych na blogu: Sociological Images

Konkurs Grand Press Photo 2011 rozstrzygni阾y

Konkurs Grand Press Photo rozstrzygni阾y. Zdj阠iem Roku zosta砤 wybrana fotografia Jacka Waszkiewicza z Agencji Fotograficznej Reporter przedstawiaj眂a walk o krzy przed Pa砤cem Prezydenckim. Grand Press Photo to jeden z najwa縩iejszych konkurs體 fotografii prasowej w Polsce. W秗骴

Nowojorski zbi髍 El縝iety Czy縠wskiej cudem uratowany

, znaleziono tam zbierane przez ni fotografie i dokumenty. Mia硑 by wyrzucone na 秏ietnik. W ostatniej chwili wiadomo舵 o nich dotar砤 do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i Ministerstwa Kultury w Warszawie. Obie instytucje uratowa硑 ponad 500 zdj赕 oraz 500 stron list體, notatek, rysunk體, papier體

痽cie codzienne w Korei P蟪nocnej

Komputerowy symulator traktora w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon Plakat ucz眂y dzieci jak prze縴 w czasie wojny Dw骳h m昕czyzn z szuflami do odgarniania 秐iegu w Samjiyon Uczestnicy zaj赕 w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon graj w koszyk體k Przykryta 秐iegiem miejscowo舵 Samjiyon Przewodniczka muzeum miejs

Trybuna kibola

Che砿na zostali zaproszeni smakosze z Pu砤w. Wi阠ej kie砨asek spo縴li che砿ianie, a smakosze z Pu砤w zostali zatrzymani przez inspekcj antykulinarn". Kilkadziesi眛 stron periodyku to same opisy bijatyk z policj i ustawek. Relacje ozdabiane s zdj阠iami. Zawsze takimi samymi: dym, t硊m m硂dych

60 lat temu w Warszawie

. Prezentacja "60 lat temu w Warszawie" jest wsp髄nym przedsi陊zi阠iem Polskiej Agencji Prasowej i Domu Spotka z Histori. Sk砤da si na ni oko硂 170 zdj赕 z archiwum PAP, b阣眂ego jednym z najwi阫szych tego typu zasob體 w Europie (ponad 18 mln fotografii). Wybrane na wystaw zdj阠ia powsta硑 w

Debaty III RP

14.11.1995 debata mi阣zy kandydatami na prezydenta Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s - wtedy urz阣uj眂ym prezydentem. Debat bezsprzecznie wygra Kwa秐iewski. 14.11.1995 debata mi阣zy Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s. 22.05.2005 Debata mi阣zy Lechem Wa酬s i Wojciechem Jaruzel

Og硂szono zwyci陑c konkursu Grand Press Photo

Zdj阠ie roku Wyniki trzeciej edycji Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2007 og硂szono dzisiaj podczas gali w warszawskiej Kinotece. Zdj阠ie Roku pokazuje Kazimierza Marcinkiewicza tu po tym, jak dowiedzia si, 縠 przegra wybory na prezydenta Warszawy. Maciej

"Jude raus", "Peda硑 do gazu". Biedro: sd nie zas硊guje na faszyzm

- Jecha砮m dzi poci眊iem z Warszawy do dzi. Od granic miasta witaj przyjezdnych takie napisy. To jest wizyt體ka dzi - m體i Robert Biedro i apelowa: - Zamalujmy razem nienawi舵. Od takich napis體 do przemocy jest niedaleko. Na pocz眛ku jest przyzwolenie na napisy, a co b阣zie na ko馽u tej dr

Alternatywna fotografia prasowa

podstawie s硑nnego kadru. Na pocz眛ku roku rekordy popularno禼i bi film z egzekucji Saddama Husajna zarejestrowany telefonem kom髍kowym przez anonimowego 秝iadka. Zdj阠ia Saddama ze stryczkiem na szyi publikowa砤 prasa na ca硑m 秝iecie. W obu przypadkach m體imy o zdj阠iach prasowych pozyskanych z

Nadchodzi 23. Bond

elementy klasycznych Bond體, w tym mn髎two akcji - zapowiada Mendes. Zdj阠ia b阣 kr阠one w Londynie, Indiach, Szanghaju, Stambule i Szkocji, ale plotki g硂sz, 縠 Bond b阣zie te fruwa w cyberprzestrzeni. "Skyfall" trafi do kin 26 pa糳ziernika 2012 r.

USA. Chi駍ka agencja reklamuje si na Times Square

Tablica o wymiarach 19 na 12 metr體, przyci眊aj眂a uwag przechodni體, znalaz砤 si w s眘iedztwie reklam firmy ubezpieczeniowej Prudential, po硊dniowokorea駍kiego koncernu Samsung i ameryka駍kiej Coca-Coli. Zaj瓿a tam miejsce reklamy banku HSBC, kt髍y nie odnowi kontraktu na powierzchni reklamow.

Jan Kidawa-B硂駍ki kr阠i w Radomiu nowy film

Akcja filmu o roboczym tytule "Nigdy si nie dowiesz" rozgrywa si w latach 1943-45 w Radomiu. Janina (Magdalena Boczarska) jest wiolonczelistk. Jej ojciec, w砤禼iciel zak砤du fotograficznego (Krzysztof Stroi駍ki), decyduje si udzieli schronienia w ich domu m硂dej 痽d體ce Ester. W miar

Bohaterowie kampanii prezydenckich III RP

do promili wynika prawdopodobnie z politycznych korzeni Bubla -  karier rozpocz背 w Polskiej Partii Przyjaci蟪 Piwa. Na zdj阠iu: Leszek Bubel przed s眃em. Zosta oskar縪ny o rozpowszechnianie tre禼i antysemickich w wydawanych przez siebie pismach i ksi笨kach. Adam Andrzej S硂mka ((8895

Oszpecona Mona Lisa

Autork fotografii opublikowanej w czerwcu na ok砤dce "Time Magazine" jest Jodi Bieber z RPA. - Chcia砤bym, 縠by ca硑 秝iat zobaczy, jakie mog by skutki powrotu talib體 do w砤dzy, jaki mo縠 to mie wp硑w na 縴cie afga駍kich kobiet - powiedzia砤, pozuj眂 do zdj阠ia, Aisha. Bibi Aisha to

iatowy Dzie AIDS

Linyi, Chiny, Uczniowie pisz swoje imiona na plakacie z wydrukowanymi czerwonymi wst笨kami Republika Po硊dniowej Afryki, billboard promuj眂y u縴wanie prezerwatyw Korea Po硊dniowa, happening student體  Elton John w czasie konferencji w redakcji brytyjskiej gazety Independent. Z o

Kocha i by. Fotoreporta

Babcia m體i砤: - Umieram, 秏ier nie jest dobra do fotografowania. Na zdj阠iu powinno by co pi阫nego. Wnuczka: - Babcia by砤 縪n marynarza: niezale縩a, samodzielna, nie pami阾a砤m, by kiedykolwiek po硂縴砤 si z gor眂zk do 丑縦a. Lekarze powiedzieli: "Rak w眛roby". Dawali jej trzy

World Press Photo, czyli oczy 秝iata

aresztowana.Jurorka konkursu Nina Berman powiedzia砤 mi, 縠 to by硂 zdecydowanie najlepsze zdj阠ie z protest體 Occupy Wall Street. "Naprawd zrobi je Polak? Ono krzyczy. Ma niesamowit plastyk. Jak on to zrobi?" - dziwi砤 si.- Fotografuj眂 tamte zaj禼ia, chcia砮m, aby ca砤 sytuacja nabra砤 dramatycznego

Trzy podr罂e , Nasierowska, Zofia

moskiewskiej kolejce. Ludzie ze zdj赕 - m昕czyzna z akordeonem, kobieta z ba駅 - nie bior odpowiedzialno禼i za ustr骿, histori, 秝iat. Fotograf nie narzuca im 縜dnej misji, nie ka縠 by "秝iadkami epoki", nie traktuje ich jako symboli, nie widzi w nich ofiar. W dzisiejszej fotografii prasowej

Udany przeszczep twarzy

Rafael cierpi na nerwiakow丑kniakowato舵 typu 1 - chorob genetyczn objawiaj眂 si guzami w okolicach twarzy. Usuni阠ie guz體 z twarzy Rafaela spowodowa硂 ubytki sk髍y mi甓ni i ko禼i. Na zdj阠iu: Rafael ze swoj matka Juan. Pacjent odzyska ju cz甓ciowe czucie na twarzy - potrafi rozpozna

BBC zrobi nam Klossa?

;Merlin"), prawniczk Ligi Narod體.Brytyjczycy po sonda縪wej wizycie w Warszawie byli tak zachwyceni mo縧iwo禼iami inscenizacyjnymi (zw砤szcza na Star體ce), 縠 zdecydowali, i obecna Warszawa nie tylko zagra sam siebie sprzed wojny, ale te Berlin, Pary i Prag. Reszta zdj赕 powstanie w Krakowie i

www.11listopada1918.pl

S m.in. teksty historycznych wyst眕ie przedstawicieli 體czesnych w砤dz, reprodukcje dokument體, radiowe nagrania wypowiedzi 秝iadk體 wydarze i audycje po秝i阠one odzyskaniu niepodleg硂禼i w 1918 r., interaktywne mapy. S te pochodz眂e z okresu mi阣zywojennego nagrania pie秐i legionowych, wojskow

Legendarny, mongolski sumita odchodzi

) pozosta niezr體nany - w 2004 roku wygra wszystkie 6 najwa縩iejszych turniej體, osi眊ni阠ie kt髍e nikomu nie uda硂 si wcze秐iej. Na zdj阠iu:  Asashoryu 秝i阾uje zwyci阺two w trzecim z kolei Turnieju Cesarski w 2004 roku. Mongolski barbarzy馽a sprawia k硂poty tak縠 poza ringiem. Kiedy o縠ni

Dow骴ca GROM-u na stanowisku, ale w Polsce

Pu砶ownik Polko w irackim Umm Kasr sfotografowa si m.in. na tle ameryka駍kiej flagi po udanej akcji polskich i ameryka駍kich komandos體. Zdanie ministra Szmajdzi駍kiego do takiego zdarzenia, czyli sfotografowania 縪硁ierzy przez fotografa Reutersa, nie powinno doj舵, bowiem zadania GROM-u maj cha

Fotoreporter PAP Andrzej Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo

Zdj阠ie wykonano pod koniec marca 2013 roku. To pierwsza nagroda World Press Photo dla fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej.(PAP)

Punks z miasta dzi. Fenomen uchwycony na zdj阠iach

Autorem zdj赕 jest Robert Laska, uznany fotograf wsp蟪pracuj眂y z najwi阫szymi tytu砤mi prasowymi i wytw髍niami muzycznymi w kraju. Laska wywodzi si z 丑dzkiej ekipy punkowej. Jak przyznaje, w latach 90. by砤 to najsilniejsza grupa w kraju. - W pewnym momencie, jak dochodzi硂 si do pasa縰

Fototapeta ze zdj阠iem obozu koncentracyjnego na Majdanku. Kto to sprzedaje

stronie firmy dalej wisi. Fototapet z drutem kolczastym i stra縩iczk wci笨 mo縩a kupi. Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznik prasowa Pa駍twowego Muzeum na Majdanku m體i, 縠 wykorzystywanie takich fotografii jako element體 wystroju wn阾rz jest oburzaj眂e i wymaga pot阷ienia. - Takiego zdj阠ia nie mo縩a

Niemcy: w internecie relacje z mecz體 bez zdj赕

Liga zarabia bowiem na transmisjach spotka Bundesligi i nie 縴czy sobie bezp砤tnych, internetowych relacji z mecz體.

Wielki wyciek prywatnych zdj赕 ameryka駍kich aktorek. Wpadka Apple'a?

si do innych portali. Wed硊g rzecznika prasowego Jennifer Lawrence zdj阠ia s autentyczne, a sprawa zosta砤 zg硂szona organom 禼igania. Na Twitterze pojawi砤 si informacja, 縠 cz甓 zdj赕 to fotomonta縠, jednak na razie nie uda硂 si jej potwierdzi. W秗骴 u縴tkownik體 4chana zacz瓿a kr笨y

Reklama w骴ki 痽tniej z bohaterem "Solidarno禼i". "Skrajna g硊pota"

"Gdy wiecz髍 kawalerski wymknie si spod kontroli. Wina 痽tniej?" - tak brzmi opatrzony u秏iechem komentarz pod zdj阠iem reklamuj眂ym w骴k 痽tni Ekstra. Na czarno-bia硑m zdj阠iu pi阠iu biegn眂ych m昕czyzn trzyma za r阠e i nogi sz髎tego. Zdj阠ie ikona stanu wojennego Reklama sugeruje, 縠

Grand Press Photo 2014: przede wszystkim Ukraina. Fotoreporter "Wyborczej" z II nagrod

» Wszystkie nagrodzone zdj阠ia zobaczycie TUTAJ W pi眛ek og硂szono laureat體 Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej "Grand Press Photo 2014". To by砤 dziesi眛a edycja konkursu, dlatego opr骳z zdj赕 najlepszych w kategoriach konkursowych jury wybra硂 tak縠 Zdj阠ie 10-lecia. T

Uwaga redakcje

Istnieje tak縠 mo縧iwo舵 zrobienia zdj赕 i film體 przygotowanego do Memoria硊 Stadionu Narodowego. Z bie縩i w tym czasie b阣zie si prawdopodobnie zapoznawa Usain Bolt. O godz. 15.00, przy biurze prasowym, odb阣zie si spotkanie z fotoreporterami nt. obs硊gi mityngu.

Kto ujawni zdj阠ia martwych licealist體? edztwo trwa

. Bulwersuj眂a sprawa ujrza砤 秝iat硂 dzienne w maju ubieg砮go roku. Zdj阠ia przedstawiaj zw阦lone zw硂ki maturzyst體, rozerwane na strz阷y cia硂 kierowcy lawety oraz ocalonych licealist體 stoj眂ych w szczerym polu. Wykonano je kilkadziesi眛 minut po wypadku autokaru w Je縠wie, jaki mia miejsce dziewi赕 lat

PO: PiS stosuje niedozwolon propagand podprogow

zdoby w砤dz w Polsce". "Chcemy pokaza, 縠 to s klasyczne metody prania m髗gu, nieetyczne, zabronione i szkodliwe" - o秝iadczy砤. Podczas konferencji politycy PO zaprezentowali fragmenty spotu i niekt髍e zdj阠ia, kt髍e znalaz硑 si w spocie PiS. "S to zdj阠ia, kt髍e zosta硑 u縴te

Chorwacja.W砤dze nie mog na 100 proc. potwierdzi egzekucji zak砤dnika

Szef rz眃u poinformowa na konferencji prasowej, 縠 w砤dze staraj si potwierdzi autentyczno舵 fotografii przedstawiaj眂ej zdekapitowane cia硂. Zdj阠ie by硂 rozpowszechniane na Twitterze z kont u縴tkownik體 popieraj眂ych ugrupowanie Prowincja Synaj, kt髍e uznaje zwierzchno舵 IS. "Obecnie

Turcja.18 dziennikarzom grozi wi陑ienie za "propagand terroru"

oskar縠nia stambulska prokuratura domaga si kar wi陑ienia dla wydawc體 dziewi阠iu pism, w tym dla Cana Dundara - naczelnego opozycyjnego dziennika "Cumhuriyet". Zdj阠ia, kt髍e pos硊縴硑 za podstaw oskar縠nia, by硑 zamieszczane przez wiele medi體, g丑wnie spo砮czno禼iowych. W砤dze Turcji ostro

Premiera wystawy zdj赕 z Marilyn Monroe. Dzie dobry, wroc砤wianie

Wszystkie fotografie s autorstwa Miltona H. Greene'a, kt髍ego zdj阠ia Hala Stulecia kupi砤 w zesz硑m roku za 6,4 mln z硂tych na aukcji Desy Unicum. - Warto舵 zbioru blisko trzech tysi阠y prac to ponad 20 mln z硂tych - m體i砤 na konferencji prasowej Monika Zamachowska, kt髍a wyst眕i砤 wystylizowana

Kto ujawni zdj阠ia martwych licealist體? edztwo trwa

, 縠 jeszcze nikt nie us硑sza zarzut體 - informuje Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Najpierw zdj阠ia by硑 dost阷ne na portalu sadistic.pl, ale po naszej interwencji zosta硑 zablokowane. P蠹niej ten sam zestaw kilkudziesi阠iu fotografii wyp硑n背 na stronie chomikuj.pl

Fotografia z Syrii Zdj阠iem Roku w konkursie BZ WBK Press Photo

Kami駍ki jako autor fotoreporta縰 dokumentuj眂ego pielgrzymk prawos砤wnych na 秝. G髍 Grabark zaj背 trzecie miejsce w kategorii Wydarzenia. W tym roku nagrody przyznano po raz 10. Z okazji jubileuszowej edycji konkursu spo秗骴 dziesi阠iu Zdj赕 Roku nagrodzonych do tej pory wy硂niono Zdj阠ie Dekady

Echa skandalicznej reklamy w骴ki "痽tnia". Sp蟪ka zrzuca odpowiedzialno舵 na agencj reklamow, a "Solidarno舵" chce i舵 do prokuratury

wok蟪 reklamy w砤dze Lubina zorganizowa硑 konferencj prasow. - Zaproponujemy firmie Polmos, 縠by przygotowa砤 i sfinansowa砤 du勘 kampani informacyjn o tym, co dzia硂 si w Lubinie i w ca硑m kraju 33 lata temu - zapowiedzia wczoraj Robert Raczy駍ki, prezydent miasta. Jak powsta硂 zdj阠ie? W drug

"Fotografowa wojny naprawd z bliska". Wystawa zdj赕 Krzysztofa Millera

;. Ekspozycja zosta砤 podzielona na dwa szpalery fotografii. Pierwszy - skromny, niemal縠 ascetyczny, niedu縴 form - to fotografia prasowa. Jak m體i sam autor, to cz甓 punkrockowa, 縴j眂a kr髏ko - tyle co publikacja w gazecie. Autor zdj赕 nie wie te, jak si tocz losy bohater體 jego fotografii, bo rzadko

i眊a pedofilskie zdj阠ia i drukowa je na mie禼ie. "To nielegalne?"

obserwacj. Podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono kilkaset zdj赕 z pornografi dzieci阠. - M昕czyzna stwierdzi, 縠 nie wiedzia, 縠 to zakazane - m體i komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy komendy miejskiej w Katowicach. Prokuratura przedstawi砤 we wtorek 68-latkowi zarzut posiadania materia丑w o

PiS: PO atakuje nasz spot, bo pokazuje prawd o bucie i arogancji Platformy

. Mastalerek doda, 縠 b阣zie to test dla PO, "czy dalej b阣 formacj antyobywatelsk, czy mo縠 raz b阣 z lud糾i". Mastalerek pytany o s硂wa polityk體 PO - 縠 umieszczone w spocie PiS zdj阠ia mo縩a kupi w internecie - pokaza zdj阠ie z konferencji prasowej sprzed kilku lat 體czesnego premiera

SBU: Rosja sfa硈zowa砤 zdj阠ia satelitarne ukrai駍kich BUK-體. Zapomnia砤 zaora pola [ZDJ蔆IA]

konferencji prasowej w Kijowie Witalij Najda, szef kontrwywiadu SBU. Prezentowa zdj阠ia, kt髍e wed硊g S硊縝y Bezpiecze駍twa Ukrainy obalaj promowan przez Kreml teori, 縠 za zestrzeleniem samolotu stoj Ukrai馽y. W ubieg硑 poniedzia砮k rosyjski MON zasugerowa, 縠 win za katastrof ponosi ukrai駍kie

World Press Photo w krakowskim Bunkrze Sztuki [ZDJ蔆IA]

Ka縟ego roku niezale縩e mi阣zynarodowe jury w dziewi阠iu kategoriach ocenia prace nades砤ne przez fotograf體 prasowych, agencje, gazety i magazyny ze wszystkich zak眛k體 秝iata. Jury 56. konkursu World Press Photo nagrodzi硂 54 fotograf體 z 33 kraj體. Nagrod za najlepsze zdj阠ie 2012 r. otrzyma

Rozpocz瓿a si 11. edycja konkursu BZ WBK Press Foto

wy硂ni si z konkursowych zdj赕" - przyznaje Grz阣zi駍ki w przes砤nym PAP materiale prasowym. "W秗骴 nades砤nych prac b阣 szuka wyr罂niaj眂ych si pomys砮m, ciekawym tematem i jego konsekwentn realizacj. Wa縩a jest sp骿no舵 formy i tre禼i, jak i w砤禼iwa obr骲ka graficzna obrazu"

Przyznano Grand Press Photo 2014

konkursowi miesi阠znika "Press", a wyboru dokonano spo秗骴 wszystkich dziesi阠iu zwyci阺kich fotografii kolejnych edycji nagrody. Ponadto, w秗骴 zdj赕 pojedynczych w kategorii "Wydarzenia" nagrodzono zdj阠ie Kuby Kami駍kiego (Polska Agencja Prasowa) zrobione na Krymie, gdy ukrai駍ka baza

Wis砤. Stra縜cy szukaj m昕czyzny w rzece. Mia skoczy z mostu

wynika, 縠 do skoku dosz硂 ok. godz. 17. Na razie nic wi阠ej nie wiadomo. To drugi podobny przypadek w ci眊u ostatnich kilkunastu dni. Pod koniec lipca z tego samego mostu spad 31-letni m昕czyzna, kt髍y chcia sobie zrobi zdj阠ie kom髍k. M昕czyzna zgin背. Wszystkie nasze artyku硑 znajdziesz na

Ruszy砤 12. edycja konkursu 眘ka Fotografia Prasowa

Konkurs jest najwa縩iejsz i najwi阫sz imprez tego typu w regionie. Jego celem jest nie tylko wy硂nienie najlepszych zdj赕 - opublikowanych i nieopublikowanych w ubieg硑m roku, ale tak縠 integracja 秗odowiska. W 2014 r. na konkurs wp硑n瓿o ponad 550 zdj赕 wykonanych przez 52 fotoreporter體

PAP wspiera WO - zdj阠ie z podpisami noblist體 na aukcji

;Jest to zdj阠ie ze spotkania noblist體, kiedy to Dalajlama przekazuje Nagrod Pokoju Sharon Stone. Organizatorem by Instytut Lecha Wa酬sy. Podpisy na zdj阠iu Dalajlamy, Lecha Wa酬sy i Sharon Stone" - powiedzia砤 Lidia Soba駍ka z zarz眃u Polskiej Agencji Prasowej. Autorem zdj阠ia, przekazanego na

Wyj眛kowe, niepublikowane dot眃 zdj阠ia pierwszych dni wojny. Atak na poczt, Westerplatte i przejazd Hitlera

IPN zakupi album, kt髍y przez historyk體 nazywany jest sensacj. To nieznane dot眃 zdj阠ia z pocz眛k體 II wojny 秝iatowej na Pomorzu. Dotychczas obrazy z pocz眛ku wojny znali秏y przede wszystkim ze zdj赕 agencji Foto-Sönnke. Okazuje si jednak, 縠 wydarzenia wojenne relacjonowa te inny

SBU: Rosjanie odpalaj pociski Grad z terytorium Ukrainy

, na zdj阠iach, kt髍e udost阷niono dziennikarzom, widoczne s 秎ady odpalania pocisk體 z wyrzutni Grad zamontowanych na ci昕ar體kach stoj眂ych na polach. Wed硊g Na硑wajczenki wida te na zdj阠iach 秎ady przekraczaj眂ych granic pojazd體 rozpoznania si zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz zaznaczone s

Fotoreporter "Go禼ia Niedzielnego" krytykuje "wSieci" za zdj阠ie Tuska z Putinem

zdj阠ia konieczny jest bardzo dok砤dny opis 秝iadka - fotoreportera, kt髍y nie mo縠 pozosta anonimowy, bo przestaje by jako dziennikarz wiarygodny. Bez wzgl阣u na wszystko, skoro publikuje fotografi dokumentacyjn, prasow, musi si pod ni podpisa. Bez cho鎎y kr髏kiego opisu takiego zdj阠ia nie ma

Protest na MSPO. Zwi眤kowcy ze idnika pikietowali Airbus Helicopters [WIDEO, ZDJ蔆IA]

Pikiet zorganizowano przed stoiskiem, na kt髍ym ustawiono 秏ig硂wiec Caracal. Oko硂 trzydziestu zwi眤kowc體 z "Sierpnia' 80" mia硂 m.in. transparent z napisem "Wielki przekr阾 秏ig硂wcowy z prezydentem w tle" oraz zdj阠ie by砮go prezydenta RP Bronis砤wa Komorowskiego i

Wojewoda o z硂tym poci眊u: "Miejsce ukrycia bada wojsko"

- m體i Smolarz. - On na tej podstawie wytypuje odpowiedni, bardziej wyspecjalizowan jednostk, kt髍a podejmie kolejne czynno禼i. Wojewoda dolno秎眘ki Tomasz Smolarz o zaanga縪waniu wojska w spraw z硂tego poci眊u To tu zakopano z硂ty poci眊? ZOBACZ ZDJ蔆IA »> Doda, 縠 Dolno秎眘ki Urz眃

Dwa unikatowe zdj阠ia z Grudnia'70 trafi硑 do zbior體 ECS

Jak poinformowa硂 w niedziel biuro prasowe ECS, zdj阠ia s autorstwa Dariusza Molika, kt髍y wraz z 縪n w 1968 r. wprowadzi si do wie縪wca stoj眂ego przy ul. Doki 1 w Gda駍ku. Ma晨e駍two zamieszka硂 na IX pi阾rze. Z kuchennego okna wida bram nr 2 Stoczni Gda駍kiej. Podarowane ECS zdj阠ia

Kolejny portal zablokowa makabryczne zdj阠ia z Je縠wa

u縴tkownika" - nie gromadzimy tego typu danych, wi阠 ich otrzymanie jest niemo縧iwe - napisa Rafa Skwiot, rzecznik prasowy chomikuj.pl. Przypomnijmy, 縠 zdj阠ia, kt髍e kto wykona dziewi赕 lat temu, dos硂wnie kilkadziesi眛 minut po tragedii, pokazuj mi阣zy innymi zw阦lone cia砤 licealist體

PO: PiS stosuje niedozwolon propagand podprogow

04.09. Warszawa (PAP) - Politycy PO zarzucili w pi眛ek PiS, 縠 nowy spot tej partii zawiera "niedozwolon propagand podprogow", a umieszczone w spocie zdj阠ia mo縩a kupi w internecie i nie przedstawiaj polskich dzieci. Liczymy na reakcj KRRiT w tej sprawie - powiedzia szef sztabu PO

Szczurek: jest szansa na odmro縠nie p砤c w bud縠t體ce w 2016 r.

Szczurek pytany przez PAP na wtorkowej konferencji prasowej, czy w przysz硑m roku zostan odmro縪ne p砤ce w bud縠t體ce i czy b阣zie to uzale縩ione od zdj阠ia z naszego kraju procedury nadmiernego deficytu, powiedzia: "Z pewno禼i rekomendacja Komisji Europejskiej i decyzja Rady Unii

Makabryczne zdj阠ia w sieci. Wypadek licealist體 pod Je縠wem

pogrzebowego wk砤daj cia砤 do bia硑ch work體. Pokazani s tak縠 m硂dzi ludzie, kt髍zy prze縴li katastrof i czekaj na pomoc. Zdj阠ia pokazali秏y Jackowi Dobrzy駍kiemu, kt髍y by w體czas rzecznikiem prasowym podlaskiej policji i kt髍y by na miejscu niemal od pocz眛ku ca砮j akcji. - M骿 Bo縠. Ja ca硑 czas mam

Zdj阠ia z wypadku w sieci. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo

przekroczenia uprawnie przez funkcjonariusza publicznego. Mo縠 to by uznane za ujawnienie tajemnicy 秎edztwa - m體i Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Za ujawnienie drastycznych zdj赕 operacyjnych grozi do trzech lat wi陑ienia. Do tragedii dosz硂 we wrze秐iu 2005 r. w okolicach

Student szuka z硂dzieja. Rozes砤 MMS-a ze zdj阠iem sprawcy i... bingo!

. Okaza硂 si, 縠 za zakupy jego kart zap砤ci m昕czyzna, kt髍ego zobaczy w Akademii Muzycznej. Zrobi wi阠 telefonem zdj阠ie jego twarzy zarejestrowanej przez monitoring i MMS-em rozes砤 do znajomych. Reakcja by砤 b硑skawiczna. Przyjaciele studenta namierzyli z硂dzieja na ulicy Mariackiej. - Nasi ludzie

World Press Photo 2015 przyznane. W秗骴 laureat體 Kacper Kowalski

] Mi阣zynarodowy Konkurs fotografii prasowej World Press Photo po raz pierwszy zosta zorganizowany w 1955 roku. Wydarzenie to od lat cieszy si wielk popularno禼i w秗骴 profesjonalist體, amator體 i odbiorc體 fotografii na ca硑m 秝iecie. W tym roku wp硑n瓿o w sumie 97671 zdj赕, nades砤nych przez 5692 fotograf體

Na podkatowickim lotnisku otwarto platformy spotterskie

oraz szerokich i wysokich na 2,5 m - mo縠 pomie禼i 25 os骲. Jak podkre秎i rzecznik lotniska Cezary Orzech, mi硂秐icy obserwacji ruchu lotniczego przychodz tam niemal codziennie. "Dzi阫i nowym platformom spotterzy b阣 mogli teraz, z bezpiecznego dla nich miejsca, robi zdj阠ia zar體no start體

Bezprawnie wykorzystane zdj阠ia 縪硁ierzy z Krakowa

jednostki. Profil "Lwowska Republika Ludowa" ju to zrobi. "Wile駍ka Republika Ludowa" na razie nie reaguje na wezwanie. Je秎i nadal b阣 pos硊giwali si zdj阠iem z naszymi 縪硁ierzami, to b阣ziemy si zastanawia, jakie dalsze kroki podj辨 - informuje kpt. Marcin Gil, oficer prasowy 6

Przedwyborczy retusz: Jak odm硂dzi 79-latka?

, na co dzie wygl眃a niemal tak samo, jak ilski z plakatu. - Tu jest jak najbardziej wszystko w porz眃ku, profesjonalne zdj阠ie, prawdopodobnie te zrobiono make-up, aby twarz si nie 秝ieci砤 - ocenia red. Werner.   Fot. Materia硑 prasowe Kandydatka PiS Anna Fotyga do Parlamentu Europejskiego