zdj赕 prasowych

js

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

P硂n眂e ko禼io硑, opuszczone pokoje czekaj眂e na zaginionych ludzi, emocje sportowc體. Wszystko to zobaczy mo縩a na zdj阠iach nagrodzonych Grand Press Photo - nagrodami dla najlepszych fotografii prasowych. W秗骴 nagrodzonych - fotoreporterzy "Gazety Wyborczej".

Twoje odciski palca ka縟y mo縠 skopiowa. Ze zdj赕

Jeden z cz硂nk體 grupy haker體 Chaos Computer Club (CCC) og硂si, 縠 za pomoc og髄nie dost阷nego sprz阾u sklonowa odcisk kciuka niemieckiej polityk. Zdj阠ia wykona podczas konferencji prasowej.

Zdj阠ia PAP przekazane na aukcje WO

Dwa zdj阠ia z autografami mistrz體 olimpijskich: Justyny Kowalczyk i Kamila Stocha, wykonane przez fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej, przekaza砤 Wielkiej Orkiestrze i眛ecznej Pomocy p.o. prezes PAP Lidia Soba駍ka podczas 23. Fina硊 WO. Licytacja potrwa do 21 stycznia.

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Grand Press Photo - najlepsze polskie zdj阠ia prasowe

Zdj阠ie kasza Cynalewskiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") zrobione w Swarz阣zu, gdzie w schronisku dla zwierz眛 animal pastor Tomasz Jaeschke b硂gos砤wi psy; III nagroda w kategorii PRZYRODAzdj阠ie Tomasza Kami駍kiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") - portret Ewy, kt髍a by砤

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

ponad 150 fotografii wybranych przez niezale縩e mi阣zynarodowe jury w ramach 9 kategorii. Za zdj阠ia przedstawiaj眂e wydarzenia 2012 roku wyr罂niono 54 fotograf體 z 33 kraj體. Tym razem tytu Zdj阠ia Roku trafi do Szweda Paula Hansena za obraz m昕czyzn nios眂ych na r阫ach w stron meczetu cia砤 dw骳h

Stolica. Wystawa fotografii Grand Press Photo 2014

Najnowsz edycj Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo, organizowanego przez miesi阠znik "Press", rozstrzygni阾o 9 maja. "W tym roku na konkurs wp硑n瓿o ponad 4 tys. zdj赕. Na wystawie zobaczy mo縩a 172, w tym fotografie nagrodzone w poszczeg髄nych

Pozna. Polska premiera Wystawy World Press Photo

zdj阠ia zaprezentowano pozna駍kim dziennikarzom i fotoreporterom. "Obecnie, w czasach internetu, medi體 elektronicznych, fotograf prasowy ma znacznie trudniejsze zadanie ni jeszcze 10 -20 lat temu. W體czas jego kilka, kilkana禼ie zdj赕 by硂 cz阺to jedynym 秝iadectwem wa縩ych zdarze, historycznych

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Andrzej Grygiel zdoby nagrod za fotografi przedstawiaj眂 uczestnika zawod體 narciarskich w Szczyrku. Zdj阠ie zosta硂 zrobione pod koniec marca 2013 roku. Grygiel jest absolwentem dziennikarstwa Wydzia硊 Nauk Spo砮cznych Uniwersytetu 眘kiego. Od 1989 r. zwi眤any z pras na 眘ku. Pracowa dla

Stolica. Oklaski po pokazie filmu kinowego "Powstanie Warszawskie"

Film, nad kt髍ym prace rozpocz阾o ponad dwa lata temu, trwa 85 minut. Jest produkcj Muzeum Powstania Warszawskiego, okre秎on jako "pierwszy na 秝iecie dramat wojenny non-fiction, zmontowany w ca硂禼i z materia丑w dokumentalnych". Zdj阠ia, z kt髍ych powsta, wybrano z 潮cznie

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

hotelu Ritz-Carlton zrobili mu zdj阠ie. St眃 r體nie "czapka", w jakiej aktor pojawi si na uroczystej premierze "Nimfomanki" w Berlinale Palast - a raczej he砿 z papierowej torby z napisem "I AM NOT FAMOUS ANYMORE" ("Nie jestem ju s砤wny"). Honoru tw髍c體

Japonia 3 miesi眂e po trz阺ieniu ziemi

Agencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po trz阺ieniu ziemi i teraz. Zobacz jak Japonia zmieni砤 si po trz阺ieniu ziemi. Miejscowo舵 Kesennuma, prefektura Miyagi sfotografowana 20 marca i 6 czerwca tego rokuAgencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po

Selfie na tle miejsc zwi眤anych z Polsk - w ramach akcji MSZ

Chodzi o zrobienie zdj阠ia na tle miejsc zwi眤anych z Polsk, a potem, w dniu i阾a Niepodleg硂禼i, opublikowanie go na Twitterze lub Facebooku z hashtagiem #MyPolska. "Zach阠amy, by uczestnicy tej akcji zrobili sobie zdj阠ie z jakim polskim symbolem, flag, kotylionem, na tle obiektu, kt髍y

World Press Photo krwawi coraz mniej

World Press Photo krwawi coraz mniej

Czy縝y organizatorzy wreszcie pos硊chali g硂s體 krytyki? Ulegli naciskom? Przyznam, 縠 - mimo zapowiadanych kilka tygodni temu przez Larsa Boeringa, nowego dyrektora zarz眃zaj眂ego World Press Photo, zmian w kryteriach wyboru zwyci阺kich zdj赕 - raczej si tego nie spodziewa砮m. Nagroda WPP to i

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

;Ukochanego Przyw骴cy", kt髍e ca硑 秝iat ogl眃a miesi眂 temu, przygotowali w砤秐ie dziennikarze AP. Teraz z Korei b阣 p硑n辨 ju nie tylko materia硑 wideo, ale te zdj阠ia i teksty.Korea P蟪nocna to najbardziej zamkni阾y re縤m na 秝iecie. Jedyne informacje pochodzi硑 dot眃 od oficjalnej agencji

"25 lat polskich przemian. Fotokronika PAP" - w czwartek wernisa wystawy

ostatniego 25-lecia: upadku systemu komunistycznego w 1989 roku, powstaniu pierwszego niekomunistycznego rz眃u Tadeusza Mazowieckiego, pielgrzymkach Jana Paw砤 II do Polski, przyznaniu Nobla Wis砤wie Szymborskiej, wej禼iu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Zdj阠ia dokumentuj眂e te chwile b阣zie mo縩a

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

prasowej na 秝iecie. Co roku bierze w nim udzia kilka tysi阠y fotograf體 z ca砮go 秝iata.Konkurs World Press Photo od pocz眛ku swojego istnienia (1955) nagradza zdj阠ia zrobione przez profesjonalist體. Zdj阠ia amator體 i przypadkowych 秝iadk體 nie mog硑 by zg砤szane. W 2010 r. po raz pierwszy w historii

Spu禼izna El縝iety Czy縠wskiej trafi砤 do Narodowego Archiwum Cyfrowego

. przez znanego fotografa Edwarda Hartwiga. S r體nie zdj阠ia z czas體 pobytu aktorki za oceanem, fotografie sytuacyjne i prywatne. Elementem zbioru jest te zdj阠ie m昕a El縝iety Czy縠wskiej, laureata Nagrody Pulitzera Davida Halberstama z Robertem Kennedy'm czy zaproszenie na pogrzeb Kennedy'ego z

BZ WBK Press Foto 2012 - najlepsze zdj阠ia pojedyncze

Zdj阠ie Tomasza Lazara by硂 ju wyr罂nione w konkursie World Press Photo Nagrod gazety "Rzeczpospolita" zdoby Pawe Supernak (Polska Agencja Prasowa PAP) , za zdj阠ie ze spotkania Prezydenta USA Baracka Obamy z kombatantami II wojny 秝iatowej podczas wizyty w Polsce. Marek Maliszewski

Kim Dzong Il - zdj阠ia archiwalne

Zdj阠ie propagandowe: Kim Dzong Il razem z rodzicami - ojcem Kim Ir Senem i matk Kim Dzong Suk Kim Dzong Il w czasie inspekcji szko硑 w Pjongjang, luty 1985 Kim Dzong Il w czasie zwiedzania wystawy przemys硊 lekkiego,  sierpie 1984 Kim Dzong Il zwiedza fabryk w miejscowo禼i Hamhung, maj

Wybrano najlepsze zdj阠ie roku

Po raz kolejny rozstrzygni阾o konkurs polskiej fotografii prasowej Grand Press Photo 2012. Najlepszym zdj阠iem wybrano fotografi Maksymiliana Rigamonti ("Newsweek Polska") pokazuj眂 prace ekshumacyjne na cmentarzu w Bykowni, gdzie odkryto groby polskich oficer體 zamordowanych przez

Gdy wzrost ma kolosalne znaczenie

Afganistanie. To zdj阠ie na pewno nie pochodzi od s硊 prasowych rodziny kr髄ewskiej.Galeria powsta砤 na podstawie informacji znalezionych na blogu: Sociological Images

Nowojorski zbi髍 El縝iety Czy縠wskiej cudem uratowany

Nowojorski zbi髍 El縝iety Czy縠wskiej cudem uratowany

, znaleziono tam zbierane przez ni fotografie i dokumenty. Mia硑 by wyrzucone na 秏ietnik. W ostatniej chwili wiadomo舵 o nich dotar砤 do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i Ministerstwa Kultury w Warszawie. Obie instytucje uratowa硑 ponad 500 zdj赕 oraz 500 stron list體, notatek, rysunk體, papier體

Konkurs Grand Press Photo 2011 rozstrzygni阾y

Konkurs Grand Press Photo rozstrzygni阾y. Zdj阠iem Roku zosta砤 wybrana fotografia Jacka Waszkiewicza z Agencji Fotograficznej Reporter przedstawiaj眂a walk o krzy przed Pa砤cem Prezydenckim. Grand Press Photo to jeden z najwa縩iejszych konkurs體 fotografii prasowej w Polsce. W秗骴

痽cie codzienne w Korei P蟪nocnej

Komputerowy symulator traktora w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon Plakat ucz眂y dzieci jak prze縴 w czasie wojny Dw骳h m昕czyzn z szuflami do odgarniania 秐iegu w Samjiyon Uczestnicy zaj赕 w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon graj w koszyk體k Przykryta 秐iegiem miejscowo舵 Samjiyon Przewodniczka muzeum miejs

Trybuna kibola

zostali zaproszeni smakosze z Pu砤w. Wi阠ej kie砨asek spo縴li che砿ianie, a smakosze z Pu砤w zostali zatrzymani przez inspekcj antykulinarn". Kilkadziesi眛 stron periodyku to same opisy bijatyk z policj i ustawek. Relacje ozdabiane s zdj阠iami. Zawsze takimi samymi: dym, t硊m m硂dych ludzi w

60 lat temu w Warszawie

wi阠ej.Prezentacja "60 lat temu w Warszawie" jest wsp髄nym przedsi陊zi阠iem Polskiej Agencji Prasowej i Domu Spotka z Histori. Sk砤da si na ni oko硂 170 zdj赕 z archiwum PAP, b阣眂ego jednym z najwi阫szych tego typu zasob體 w Europie (ponad 18 mln fotografii). Wybrane na wystaw zdj阠ia powsta硑 w

"Jude raus", "Peda硑 do gazu". Biedro: sd nie zas硊guje na faszyzm

- Jecha砮m dzi poci眊iem z Warszawy do dzi. Od granic miasta witaj przyjezdnych takie napisy. To jest wizyt體ka dzi - m體i Robert Biedro i apelowa: - Zamalujmy razem nienawi舵. Od takich napis體 do przemocy jest niedaleko. Na pocz眛ku jest przyzwolenie na napisy, a co b阣zie na ko馽u tej dr

Debaty III RP

14.11.1995 debata mi阣zy kandydatami na prezydenta Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s - wtedy urz阣uj眂ym prezydentem. Debat bezsprzecznie wygra Kwa秐iewski. 14.11.1995 debata mi阣zy Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s. 22.05.2005 Debata mi阣zy Lechem Wa酬s i Wojciechem Jaruzel

Og硂szono zwyci陑c konkursu Grand Press Photo

Zdj阠ie roku Wyniki trzeciej edycji Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2007 og硂szono dzisiaj podczas gali w warszawskiej Kinotece. Zdj阠ie Roku pokazuje Kazimierza Marcinkiewicza tu po tym, jak dowiedzia si, 縠 przegra wybory na prezydenta Warszawy. Maciej

Alternatywna fotografia prasowa

podstawie s硑nnego kadru. Na pocz眛ku roku rekordy popularno禼i bi film z egzekucji Saddama Husajna zarejestrowany telefonem kom髍kowym przez anonimowego 秝iadka. Zdj阠ia Saddama ze stryczkiem na szyi publikowa砤 prasa na ca硑m 秝iecie. W obu przypadkach m體imy o zdj阠iach prasowych pozyskanych z

Nadchodzi 23. Bond

elementy klasycznych Bond體, w tym mn髎two akcji - zapowiada Mendes. Zdj阠ia b阣 kr阠one w Londynie, Indiach, Szanghaju, Stambule i Szkocji, ale plotki g硂sz, 縠 Bond b阣zie te fruwa w cyberprzestrzeni. "Skyfall" trafi do kin 26 pa糳ziernika 2012 r.

USA. Chi駍ka agencja reklamuje si na Times Square

Tablica o wymiarach 19 na 12 metr體, przyci眊aj眂a uwag przechodni體, znalaz砤 si w s眘iedztwie reklam firmy ubezpieczeniowej Prudential, po硊dniowokorea駍kiego koncernu Samsung i ameryka駍kiej Coca-Coli. Zaj瓿a tam miejsce reklamy banku HSBC, kt髍y nie odnowi kontraktu na powierzchni reklamow.

Jan Kidawa-B硂駍ki kr阠i w Radomiu nowy film

Akcja filmu o roboczym tytule "Nigdy si nie dowiesz" rozgrywa si w latach 1943-45 w Radomiu. Janina (Magdalena Boczarska) jest wiolonczelistk. Jej ojciec, w砤禼iciel zak砤du fotograficznego (Krzysztof Stroi駍ki), decyduje si udzieli schronienia w ich domu m硂dej 痽d體ce Ester. W miar

Bohaterowie kampanii prezydenckich III RP

do promili wynika prawdopodobnie z politycznych korzeni Bubla -  karier rozpocz背 w Polskiej Partii Przyjaci蟪 Piwa. Na zdj阠iu: Leszek Bubel przed s眃em. Zosta oskar縪ny o rozpowszechnianie tre禼i antysemickich w wydawanych przez siebie pismach i ksi笨kach. Adam Andrzej S硂mka ((8895

Oszpecona Mona Lisa

Autork fotografii opublikowanej w czerwcu na ok砤dce "Time Magazine" jest Jodi Bieber z RPA. - Chcia砤bym, 縠by ca硑 秝iat zobaczy, jakie mog by skutki powrotu talib體 do w砤dzy, jaki mo縠 to mie wp硑w na 縴cie afga駍kich kobiet - powiedzia砤, pozuj眂 do zdj阠ia, Aisha. Bibi Aisha to

World Press Photo, czyli oczy 秝iata

aresztowana.Jurorka konkursu Nina Berman powiedzia砤 mi, 縠 to by硂 zdecydowanie najlepsze zdj阠ie z protest體 Occupy Wall Street. "Naprawd zrobi je Polak? Ono krzyczy. Ma niesamowit plastyk. Jak on to zrobi?" - dziwi砤 si.- Fotografuj眂 tamte zaj禼ia, chcia砮m, aby ca砤 sytuacja nabra砤 dramatycznego

iatowy Dzie AIDS

Linyi, Chiny, Uczniowie pisz swoje imiona na plakacie z wydrukowanymi czerwonymi wst笨kami Republika Po硊dniowej Afryki, billboard promuj眂y u縴wanie prezerwatyw Korea Po硊dniowa, happening student體  Elton John w czasie konferencji w redakcji brytyjskiej gazety Independent. Z o

BBC zrobi nam Klossa?

;Merlin"), prawniczk Ligi Narod體.Brytyjczycy po sonda縪wej wizycie w Warszawie byli tak zachwyceni mo縧iwo禼iami inscenizacyjnymi (zw砤szcza na Star體ce), 縠 zdecydowali, i obecna Warszawa nie tylko zagra sam siebie sprzed wojny, ale te Berlin, Pary i Prag. Reszta zdj赕 powstanie w Krakowie i

Udany przeszczep twarzy

Rafael cierpi na nerwiakow丑kniakowato舵 typu 1 - chorob genetyczn objawiaj眂 si guzami w okolicach twarzy. Usuni阠ie guz體 z twarzy Rafaela spowodowa硂 ubytki sk髍y mi甓ni i ko禼i. Na zdj阠iu: Rafael ze swoj matka Juan. Pacjent odzyska ju cz甓ciowe czucie na twarzy - potrafi rozpozna

Trzy podr罂e , Nasierowska, Zofia

moskiewskiej kolejce. Ludzie ze zdj赕 - m昕czyzna z akordeonem, kobieta z ba駅 - nie bior odpowiedzialno禼i za ustr骿, histori, 秝iat. Fotograf nie narzuca im 縜dnej misji, nie ka縠 by "秝iadkami epoki", nie traktuje ich jako symboli, nie widzi w nich ofiar. W dzisiejszej fotografii prasowej

Kocha i by. Fotoreporta

Babcia m體i砤: - Umieram, 秏ier nie jest dobra do fotografowania. Na zdj阠iu powinno by co pi阫nego. Wnuczka: - Babcia by砤 縪n marynarza: niezale縩a, samodzielna, nie pami阾a砤m, by kiedykolwiek po硂縴砤 si z gor眂zk do 丑縦a. Lekarze powiedzieli: "Rak w眛roby". Dawali jej trzy

www.11listopada1918.pl

S m.in. teksty historycznych wyst眕ie przedstawicieli 體czesnych w砤dz, reprodukcje dokument體, radiowe nagrania wypowiedzi 秝iadk體 wydarze i audycje po秝i阠one odzyskaniu niepodleg硂禼i w 1918 r., interaktywne mapy. S te pochodz眂e z okresu mi阣zywojennego nagrania pie秐i legionowych, wojskow

Legendarny, mongolski sumita odchodzi

) pozosta niezr體nany - w 2004 roku wygra wszystkie 6 najwa縩iejszych turniej體, osi眊ni阠ie kt髍e nikomu nie uda硂 si wcze秐iej. Na zdj阠iu:  Asashoryu 秝i阾uje zwyci阺two w trzecim z kolei Turnieju Cesarski w 2004 roku. Mongolski barbarzy馽a sprawia k硂poty tak縠 poza ringiem. Kiedy o縠ni

Fotoreporter PAP Andrzej Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo

Zdj阠ie wykonano pod koniec marca 2013 roku. To pierwsza nagroda World Press Photo dla fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej.(PAP)

Dow骴ca GROM-u na stanowisku, ale w Polsce

Pu砶ownik Polko w irackim Umm Kasr sfotografowa si m.in. na tle ameryka駍kiej flagi po udanej akcji polskich i ameryka駍kich komandos體. Zdanie ministra Szmajdzi駍kiego do takiego zdarzenia, czyli sfotografowania 縪硁ierzy przez fotografa Reutersa, nie powinno doj舵, bowiem zadania GROM-u maj cha

Wielki wyciek prywatnych zdj赕 ameryka駍kich aktorek. Wpadka Apple'a?

si do innych portali. Wed硊g rzecznika prasowego Jennifer Lawrence zdj阠ia s autentyczne, a sprawa zosta砤 zg硂szona organom 禼igania. Na Twitterze pojawi砤 si informacja, 縠 cz甓 zdj赕 to fotomonta縠, jednak na razie nie uda硂 si jej potwierdzi. W秗骴 u縴tkownik體 4chana zacz瓿a kr笨y

Kto ujawni zdj阠ia martwych licealist體? edztwo trwa

. Bulwersuj眂a sprawa ujrza砤 秝iat硂 dzienne w maju ubieg砮go roku. Zdj阠ia przedstawiaj zw阦lone zw硂ki maturzyst體, rozerwane na strz阷y cia硂 kierowcy lawety oraz ocalonych licealist體 stoj眂ych w szczerym polu. Wykonano je kilkadziesi眛 minut po wypadku autokaru w Je縠wie, jaki mia miejsce dziewi赕 lat

Grand Press Photo 2014: przede wszystkim Ukraina. Fotoreporter "Wyborczej" z II nagrod

» Wszystkie nagrodzone zdj阠ia zobaczycie TUTAJ W pi眛ek og硂szono laureat體 Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej "Grand Press Photo 2014". To by砤 dziesi眛a edycja konkursu, dlatego opr骳z zdj赕 najlepszych w kategoriach konkursowych jury wybra硂 tak縠 Zdj阠ie 10-lecia. T

Uwaga redakcje

Istnieje tak縠 mo縧iwo舵 zrobienia zdj赕 i film體 przygotowanego do Memoria硊 Stadionu Narodowego. Z bie縩i w tym czasie b阣zie si prawdopodobnie zapoznawa Usain Bolt. O godz. 15.00, przy biurze prasowym, odb阣zie si spotkanie z fotoreporterami nt. obs硊gi mityngu.

Zdj阠ia lotnicze okupowanej Warszawy w Parku Miniatur

Jak poinformowali organizatorzy wystawy, 29 wrze秐ia 1939 r. lotnicy Luftwaffe wykonali z niskiego pu砤pu setki zdj赕 zdobytego miasta. Celem by硂 prowadzenie dokumentacji, a tak縠 weryfikacja celno禼i bombardowa i ostrza硊 artyleryjskiego. Fotografie, wykonane pod k眛em, portretuj miasto, kt髍e

Niemcy: w internecie relacje z mecz體 bez zdj赕

Liga zarabia bowiem na transmisjach spotka Bundesligi i nie 縴czy sobie bezp砤tnych, internetowych relacji z mecz體.

Kto ujawni zdj阠ia martwych licealist體? edztwo trwa

, 縠 jeszcze nikt nie us硑sza zarzut體 - informuje Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Najpierw zdj阠ia by硑 dost阷ne na portalu sadistic.pl, ale po naszej interwencji zosta硑 zablokowane. P蠹niej ten sam zestaw kilkudziesi阠iu fotografii wyp硑n背 na stronie chomikuj.pl

Fotografia z Syrii Zdj阠iem Roku w konkursie BZ WBK Press Photo

Kami駍ki jako autor fotoreporta縰 dokumentuj眂ego pielgrzymk prawos砤wnych na 秝. G髍 Grabark zaj背 trzecie miejsce w kategorii Wydarzenia. W tym roku nagrody przyznano po raz 10. Z okazji jubileuszowej edycji konkursu spo秗骴 dziesi阠iu Zdj赕 Roku nagrodzonych do tej pory wy硂niono Zdj阠ie Dekady

"Fotografowa wojny naprawd z bliska". Wystawa zdj赕 Krzysztofa Millera

;. Ekspozycja zosta砤 podzielona na dwa szpalery fotografii. Pierwszy - skromny, niemal縠 ascetyczny, niedu縴 form - to fotografia prasowa. Jak m體i sam autor, to cz甓 punkrockowa, 縴j眂a kr髏ko - tyle co publikacja w gazecie. Autor zdj赕 nie wie te, jak si tocz losy bohater體 jego fotografii, bo rzadko

i眊a pedofilskie zdj阠ia i drukowa je na mie禼ie. "To nielegalne?"

obserwacj. Podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono kilkaset zdj赕 z pornografi dzieci阠. - M昕czyzna stwierdzi, 縠 nie wiedzia, 縠 to zakazane - m體i komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy komendy miejskiej w Katowicach. Prokuratura przedstawi砤 we wtorek 68-latkowi zarzut posiadania materia丑w o

Rozpocz瓿a si 11. edycja konkursu BZ WBK Press Foto

wy硂ni si z konkursowych zdj赕" - przyznaje Grz阣zi駍ki w przes砤nym PAP materiale prasowym. "W秗骴 nades砤nych prac b阣 szuka wyr罂niaj眂ych si pomys砮m, ciekawym tematem i jego konsekwentn realizacj. Wa縩a jest sp骿no舵 formy i tre禼i, jak i w砤禼iwa obr骲ka graficzna obrazu"

SBU: Rosja sfa硈zowa砤 zdj阠ia satelitarne ukrai駍kich BUK-體. Zapomnia砤 zaora pola [ZDJ蔆IA]

konferencji prasowej w Kijowie Witalij Najda, szef kontrwywiadu SBU. Prezentowa zdj阠ia, kt髍e wed硊g S硊縝y Bezpiecze駍twa Ukrainy obalaj promowan przez Kreml teori, 縠 za zestrzeleniem samolotu stoj Ukrai馽y. W ubieg硑 poniedzia砮k rosyjski MON zasugerowa, 縠 win za katastrof ponosi ukrai駍kie

Ruszy砤 12. edycja konkursu 眘ka Fotografia Prasowa

Konkurs jest najwa縩iejsz i najwi阫sz imprez tego typu w regionie. Jego celem jest nie tylko wy硂nienie najlepszych zdj赕 - opublikowanych i nieopublikowanych w ubieg硑m roku, ale tak縠 integracja 秗odowiska. W 2014 r. na konkurs wp硑n瓿o ponad 550 zdj赕 wykonanych przez 52 fotoreporter體

Przyznano Grand Press Photo 2014

konkursowi miesi阠znika "Press", a wyboru dokonano spo秗骴 wszystkich dziesi阠iu zwyci阺kich fotografii kolejnych edycji nagrody. Ponadto, w秗骴 zdj赕 pojedynczych w kategorii "Wydarzenia" nagrodzono zdj阠ie Kuby Kami駍kiego (Polska Agencja Prasowa) zrobione na Krymie, gdy ukrai駍ka baza

World Press Photo w krakowskim Bunkrze Sztuki [ZDJ蔆IA]

Ka縟ego roku niezale縩e mi阣zynarodowe jury w dziewi阠iu kategoriach ocenia prace nades砤ne przez fotograf體 prasowych, agencje, gazety i magazyny ze wszystkich zak眛k體 秝iata. Jury 56. konkursu World Press Photo nagrodzi硂 54 fotograf體 z 33 kraj體. Nagrod za najlepsze zdj阠ie 2012 r. otrzyma

SBU: Rosjanie odpalaj pociski Grad z terytorium Ukrainy

, na zdj阠iach, kt髍e udost阷niono dziennikarzom, widoczne s 秎ady odpalania pocisk體 z wyrzutni Grad zamontowanych na ci昕ar體kach stoj眂ych na polach. Wed硊g Na硑wajczenki wida te na zdj阠iach 秎ady przekraczaj眂ych granic pojazd體 rozpoznania si zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz zaznaczone s

Dwa unikatowe zdj阠ia z Grudnia'70 trafi硑 do zbior體 ECS

Jak poinformowa硂 w niedziel biuro prasowe ECS, zdj阠ia s autorstwa Dariusza Molika, kt髍y wraz z 縪n w 1968 r. wprowadzi si do wie縪wca stoj眂ego przy ul. Doki 1 w Gda駍ku. Ma晨e駍two zamieszka硂 na IX pi阾rze. Z kuchennego okna wida bram nr 2 Stoczni Gda駍kiej. Podarowane ECS zdj阠ia

PAP wspiera WO - zdj阠ie z podpisami noblist體 na aukcji

;Jest to zdj阠ie ze spotkania noblist體, kiedy to Dalajlama przekazuje Nagrod Pokoju Sharon Stone. Organizatorem by Instytut Lecha Wa酬sy. Podpisy na zdj阠iu Dalajlamy, Lecha Wa酬sy i Sharon Stone" - powiedzia砤 Lidia Soba駍ka z zarz眃u Polskiej Agencji Prasowej. Autorem zdj阠ia, przekazanego na

World Press Photo 2015 przyznane. W秗骴 laureat體 Kacper Kowalski

] Mi阣zynarodowy Konkurs fotografii prasowej World Press Photo po raz pierwszy zosta zorganizowany w 1955 roku. Wydarzenie to od lat cieszy si wielk popularno禼i w秗骴 profesjonalist體, amator體 i odbiorc體 fotografii na ca硑m 秝iecie. W tym roku wp硑n瓿o w sumie 97671 zdj赕, nades砤nych przez 5692 fotograf體

Kolejny portal zablokowa makabryczne zdj阠ia z Je縠wa

u縴tkownika" - nie gromadzimy tego typu danych, wi阠 ich otrzymanie jest niemo縧iwe - napisa Rafa Skwiot, rzecznik prasowy chomikuj.pl. Przypomnijmy, 縠 zdj阠ia, kt髍e kto wykona dziewi赕 lat temu, dos硂wnie kilkadziesi眛 minut po tragedii, pokazuj mi阣zy innymi zw阦lone cia砤 licealist體

Fotoreporter "Go禼ia Niedzielnego" krytykuje "wSieci" za zdj阠ie Tuska z Putinem

zdj阠ia konieczny jest bardzo dok砤dny opis 秝iadka - fotoreportera, kt髍y nie mo縠 pozosta anonimowy, bo przestaje by jako dziennikarz wiarygodny. Bez wzgl阣u na wszystko, skoro publikuje fotografi dokumentacyjn, prasow, musi si pod ni podpisa. Bez cho鎎y kr髏kiego opisu takiego zdj阠ia nie ma

Bezprawnie wykorzystane zdj阠ia 縪硁ierzy z Krakowa

jednostki. Profil "Lwowska Republika Ludowa" ju to zrobi. "Wile駍ka Republika Ludowa" na razie nie reaguje na wezwanie. Je秎i nadal b阣 pos硊giwali si zdj阠iem z naszymi 縪硁ierzami, to b阣ziemy si zastanawia, jakie dalsze kroki podj辨 - informuje kpt. Marcin Gil, oficer prasowy 6

Makabryczne zdj阠ia w sieci. Wypadek licealist體 pod Je縠wem

pogrzebowego wk砤daj cia砤 do bia硑ch work體. Pokazani s tak縠 m硂dzi ludzie, kt髍zy prze縴li katastrof i czekaj na pomoc. Zdj阠ia pokazali秏y Jackowi Dobrzy駍kiemu, kt髍y by w體czas rzecznikiem prasowym podlaskiej policji i kt髍y by na miejscu niemal od pocz眛ku ca砮j akcji. - M骿 Bo縠. Ja ca硑 czas mam

Zdj阠ia z wypadku w sieci. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo

przekroczenia uprawnie przez funkcjonariusza publicznego. Mo縠 to by uznane za ujawnienie tajemnicy 秎edztwa - m體i Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Za ujawnienie drastycznych zdj赕 operacyjnych grozi do trzech lat wi陑ienia. Do tragedii dosz硂 we wrze秐iu 2005 r. w okolicach

Przedwyborczy retusz: Jak odm硂dzi 79-latka?

, na co dzie wygl眃a niemal tak samo, jak ilski z plakatu. - Tu jest jak najbardziej wszystko w porz眃ku, profesjonalne zdj阠ie, prawdopodobnie te zrobiono make-up, aby twarz si nie 秝ieci砤 - ocenia red. Werner.   Fot. Materia硑 prasowe Kandydatka PiS Anna Fotyga do Parlamentu Europejskiego

Drastyczne zdj阠ia z wypadku licealist體 wci笨 s w sieci. Na innym portalu

trzy szko硑 aspirant體: w Poznaniu, Cz阺tochowie i Krakowie. Jakim cudem to w砤秐ie tam mog硑 trafi te zdj阠ia? - Nie mamy 縜dnej mo縧iwo禼i, aby to sprawdzi. To jest zadanie dla organ體 禼igania i licz na to, 縠 one szybko to wyja秐i - m體i Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskich stra縜k體

Polska premiera World Press Photo 29 kwietnia w Poznaniu

obejmie blisko 200 zdj赕. B阣zie je mo縩a ogl眃a do 22 maja. "Pozna駍ka publiczno舵 b阣zie mog砤 ogl眃a najlepsze prasowe fotografie zaledwie kilka dni po 秝iatowej premierze wystawy. Jej symboliczne otwarcie nast眕i 18. kwietnia w amsterdamskim De Nieuwe Kerk" - poda. Grzegorz Bibro

Rosjanie sprz眛n阬i antyukrai駍k wystaw z Victorii. Mia砤 sta o dzie d硊縠j

O antyukrai駍kiej wystawie zorganizowanej przez Rosjan podczas mi阣zynarodowej konferencji praw cz硂wieka OBWE w hotelu Sofitel Victoria pisali秏y w pi眛kowej "Wyborczej". Jak informuje Polska Agencja Prasowa w pi眛ek w Victorii wystawy ju nie by硂. Zdj阠ia usuni阾o jeszcze w czwartek

PAP wspiera WO - zdj阠ie z podpisami noblist體 na aukcji

"Jest to zdj阠ie ze spotkania noblist體, kiedy to Dalajlama przekazuje nagrod pokoju Sharon Stone. Organizatorem by Instytut Lecha Wa酬sy. Podpisy na zdj阠iu Dalajlamy, Lecha Wa酬sy i Sharon Stone" - powiedzia砤 Lidia Soba駍ka z zarz眃u Polskiej Agencji Prasowej. Autorem zdj阠ia

CB zatrzymuje za pedofili dyrektora z Krakowa

W wyniku przeszukania znaleziono u niego zdj阠ia pornograficzne. Stowarzyszenie organizowa硂 kolonie, obozy sportowe i wycieczki dla dzieci i m硂dzie縴. - M昕czyzna zosta przewieziony do prokuratury w Podg髍zu na przes硊chanie - poinformowa砤 Katarzyna Cis硂, z zespo硊 prasowego krakowskiej

Tragiczne zderzenie na skrzy縪waniu. Nie 縴j trzy osoby [ZDJ蔆IA]

szpitala. Wed硊g stra縜k體, kt髍zy te brali udzia w akcji ratunkowej, jego stan jest ci昕ki. - Powiadomili秏y psychologa z powiatowego centrum pomocy rodzinie, by pom骻 bliskim ofiar - dodaje policjant. Nasze artyku硑, zdj阠ia i filmy znajdziesz te na Twitterze Jeste秏y r體nie na Facebooku. Do潮cz

Radiow髗 przejecha m昕czyzn. 27-latek le縜 na drodze

sygna砤ch, byli trze紈i - informuje Janusz W骿towicz, rzecznik prasowy komendanta lubelskiej policji. Mimo pr骲 udzielenia pomocy 27 - letni Pawe S. zgin背 na miejscu. Okoliczno禼i wypadku wyja秐ia prokuratura. "Widzieli禼ie wypadek, nietypowe zdarzenie drogowe? Przy秎ijcie nam swoje zdj阠ia czy

Kto zrobi zdj阠ie Putina z Tuskiem? Fotograf zwolniony z kancelarii premiera: Nie mam z tym nic wsp髄nego

okoliczno禼iach je wykona oraz przekaza redakcji tygodnika 'wSieci' - napisa w komunikacie cytowanym przez portal Gazeta.pl. Fotograf poprosi te, by nie wpl眛ywa go w spory polityczne. Biuro Prasowe KPRM stwierdzi硂 w rozmowie z "Newsweekiem", 縠 zdj阠ia z ok砤dki "wSieci" w swoim

Po縜r na Warsaw Spire. Zapali硂 si na 16. pi阾rze [WIDEO]

Dymu by硂 tak du縪, 縠 wydawa硂 si, 縠 w ogniu stan背 ca硑 kompleks biurowy przy Towarowej. Z pierwszych informacji wynika硂, 縠 zapali si styropian. Na kontakt stoleczna@agora.pl od naszych Czytelnik體 otrzymali秏y sporo sygna丑w i zdj赕 o po縜rze. Na szcz甓cie dymu by硂 wi阠ej ni ognia

Przewodnicz眂y KEP abp G眃ecki obecny na Twitterze i Instagramie

Na stronie www.przewodniczacy.info zamieszczane s aktualno禼i dotycz眂e dzia砤lno禼i przewodnicz眂ego KEP. Wpisy abpa G眃eckiego na Twitterze, oparte s na kr髏kich fragmentach Pisma i阾ego. W serwisie Instagram znale兼 mo縩a m.in. zdj阠ia hierarchy z jego niedawnej wizyty w Iraku. "W

Pi阫no Gomu砶i, czyli reglamentowa zdj阠ia

''Zamykam oczy i usi硊j przypomnie sobie jakie niezapomniane zdj阠ia prasowe z ostatnich lat, lecz nic przypomnie sobie nie umiem, wszystkie niezapomniane zdj阠ia zupe硁ie zapomnia砮m. Mimo i codziennie ogl眃am dziesi眛ki zdj赕 wstrz眘aj眂ych, wa縩ych, zabawnych, zdj赕 rozdzieraj眂o smutnych

Laureat World Press Photo: Dzi wszystkim si wydaje, 縠 potrafi robi zdj阠ia

CAF i tam przepracowa砮m 33 lata. Dzi CAF jest cz甓ci Polskiej Agencji Prasowej. Ma pan 80 lat. Na emeryturze aparat jest ju niepotrzebny? - Patrz na to, co dzieje si w mediach, internecie, i widz, 縠 fotografowanie spowszednia硂. Dzi ludzie maj aparaty w telefonach i wszyscy robi zdj阠ia

Nagrodzony fotoreporter PAP: fotografuj wszystko co si da

Nagroda World Press Photo dla Grygiela jest pierwszym wyr罂nieniem w tym konkursie dla fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej. Nagrodzone zdj阠ie pochodzi z marca 2013 roku. "To zawodnik podczas mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim w Szczyrku, podczas slalomu. By硂 tam takie miejsce

Wystawa austriackiej fotografii w gda駍kiej ASP

prasowe oraz reporta縪we, jak i artystyczne. Przedstawiaj one m.in. codzienne 縴cie zwyk硑ch ludzi, 秝iat mody, polityki, sztuki i sportu. S w秗骴 nich portrety, a tak縠 zdj阠ia sytuacyjne. Prace pochodz z du縠j ekspozycji pt. "iadkowie czas體 - fotografia w Austrii po 1945 roku", kt髍a

Europejski Zwi眤ek Agencji Informacyjnych wspar skarg na Google

Zdaniem przedstawicieli CEPIC internetowa wyszukiwarka zdj赕 Google Images prezentuje obrazy w pe硁ym rozmiarze i wysokiej rozdzielczo禼i, a tak縠 pozwala u縴tkownikom pobiera je bez konieczno禼i wchodzenia na stron, gdzie znajduj si oryginalne zdj阠ie. Prezes Europejskiego Zwi眤ku Agencji

W硂ski brukowiec opublikowa p蟪nagie zdj阠ia ci昕arnej Kate Middleton

si topless - tak jak miliony innych kobiet, kt髍e widzimy na pla縜ch - broni si w體czas naczelny. Tym razem, na wie舵 o publikacji p蟪nagich zdj赕 ci昕arnej Kate, biuro prasowe rodziny kr髄ewskiej wyrazi硂 ubolewanie: -To oczywiste i ra勘ce naruszenie prywatno禼i ksi笨阠ej pary. Jeste秏y

Celebgate: Skradziona nago舵 Jennifer Lawrence

si 31 sierpnia 2014 roku, kiedy w internecie pojawi硑 si nagie zdj阠ia gwiazd - wed硊g CNN w秗骴 nich jest sto kobiet i jeden m昕czyzna. Zdj阠ia s erotycznymi "selfies" - gwiazdy pozuj i robi sobie zdj阠ie telefonem kom髍kowym. Zwykle iPhone'em. To o tyle istotne, 縠 zdj阠ia zrobione

"Gazeta Wyborcza": Elbl眊 zamkn背 wystaw, bo "budzi砤 niesmak"

Obie studiuj sztuki pi阫ne w Toruniu i Krakowie. Efektem ich dwutygodniowej podr罂y po o秏iu miastach Polski, gdzie w miejscach publicznych robi硑 sesje 秎ubne, by film. Pokaza硑 go w kilku miastach. Ostatnim by Elbl眊. Tam nale勘ca do gminy Galeria EL zdecydowa砤 si te na wystaw zdj赕 z

Skiba z zespo硊 Big Cyc: Mam g硂w Kaczy駍kiego i nie podoba mi si to!

numeru tygodnika Angora (nr 50 z 14 grudnia 2014). Autor ok砤dki Tomasz Wilczkiewicz pos硊縴 si zdj阠iem agencji fotograficznej East News, na kt髍ym widniej ja i m骿 kolega z zespo硊 Jacek "D縠j D縠j" J阣rzejak". Zdj阠ie zosta硂 zrobione w 2011 roku, podczas konferencji prasowej Polsatu

Nagrodzony fotoreporter PAP: fotografuj wszystko co si da

14.02. Warszawa (PAP) - Fotoreporter PAP Andrzej Grygiel zosta w pi眛ek laureatem mi阣zynarodowego konkursu World Press Photo. Otrzyma drug nagrod w kategorii pojedyncze zdj阠ie sportowe. Jak powiedzia PAP, nie robi jedynie zdj赕 sportowych, lecz fotografuje wszystko co si da. Nagrodzone

Powstaje "Fotoraport: Polska w dniu imienin 秝i阾ej Weroniki"

. Zdj阠ia b阣 mia硑 charakter reporterski lub dokumentalny, b阣zie to zapis jednego polskiego dnia bez re縴serowania i graficznych ingerencji" - m體i砤 Ludmi砤 Mitr阦a, kt髍a koordynuje akcj. Organizatorem "Fotoraportu" jest Stowarzyszenie Fotoreporter體, kt髍e efekty akcji poka縠 na

Mamy pierwsze w historii zdj阠ie z powierzchni komety! Szczeliny i ostre ska硑. Jak Philae zdo砤 tam wyl眃owa?

jakiej ciemnej rozpadlinie. Naukowcy zasugerowali na ostatniej konferencji prasowej, 縠 rzeczywi禼ie stoi w cieniu i jego ogniwa fotowoltaiczne mog by niedo秝ietlone i dawa mniej energii, ni si spodziewali. A oto jak wygl眃a ten mroczny krajobraz wok蟪 Philae: Kliknij w zdj阠ie, 縠by otworzy

Z otwarcia McDonald's w 痽wcu kpi internauci. Dlaczego?

spo砮czno禼iowych, internauci z tego bezlito秐ie kpi, komentuj, 縠 to szczyt obciachu. Tomasz Terteka, rzecznik prasowy 縴wieckiego magistratu, m體i, 縠 gdyby uwa縜 to za obciach, zdj阠ia te nie pojawi硑by si na stronie internetowej ratusza. - Ja wiem, 縠 pewno z perspektywy takiej Warszawy wszystko wygl眃a

RC-701

, zosta opracowany przede wszystkim z my秎 o fotoreporterach prasowych, sam aparat kosztowa ok. 3 tys. dolar體, ale pe硁y system kt髍y sk砤da si z aparatu, odtwarzacza nagranych zdj赕, kolorowej drukarki, laminatora oraz modemu do transmisji obrazu kt髍y kosztowa 27 tys. dolar體 (ok. 45 tys. dolar體 wed硊g cen

Leokadia Krajewska

skrzy縪waniach w Warszawie. W tym okresie znana by砤 jako Lodzia milicjantka.By砤 jednym z symboli powojennej Warszawy. Bohaterka wielu zdj赕 i artyku丑w prasowych. By砤 honorowym go禼iem sylwestrowego balu przodownik體 pracy w 1948 roku – na zorganizowanej w Prezydium Rady Ministr體 imprezie Lodzia

AKPA

AKPA Polska Press – to polska agencja informacyjna i fotograficzna, za硂縪na w 1994 roku. W przeciwie駍twie do og髄notematycznych agencji prasowych, takich jak PAP czy IAR, zajmuje si szeroko rozumian tematyk show-biznesu.Agencja prowadzi baz zdj赕 z wydarze medialnych w Polce

Insilesia

publikowane w InSilesia.pl pochodz z biur prasowych firm, organizacji, instytucji, czy jednostek samorz眃owych z terenu 眘ka. Zainteresowane podmioty mog tak縠 samodzielnie dodawa tre禼i do portalu: za po秗ednictwem internetowych Biur prasowych (aplikacja Press Office) lub przez sw骿 profil

Jacenty D阣ek

i liryczn nut; uprawia fotografi reporta縪w i portretow, tw髍ca wielu nastrojowych zdj赕 po秝i阠onych Wy縴nie Krakowsko-Cz阺tochowskiej, Sudetom a tak縠 Elbl眊owi, Malborkowi, Pszczynie, Cieszynowi, Krakowowi, Wieliczce oraz S硂wacji, Brukseli, Bratys砤wie. Portretowa tak縠 chasyd體 w Lelowie. Tw髍ca

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.