zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

sprawdź też:

gmina

Jacek Kowalski

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

Kryzys powoduje, że od stycznia do urzędów gmin wciąż zgłaszają się nowe osoby z wnioskami o zasiłki socjalne. Samorządowcy alarmują: potrzeba będzie więcej pieniędzy na wypłaty!

Zmiany w zasiłkach z pomocy społecznej

W wakacje Rada Ministrów zatwierdziła nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Zaczną obowiązywać od 1 października.

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to pomoc państwa dla osób, które muszą wyprawić pogrzeb swoim bliskim zmarłym. Wypłaca go ZUS lub KRUS.

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających oraz pierwszy raz korzystających ze wsparcia i pomocy). Dolna granica zasiłku będzie ustalona na poziomie 10 proc. minimalnego dochodu socjalnego. Ze świadczeń pieniężnych będą mogły korzystać tylko te osoby, które podejmą współpracę

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

zasiłkowym, dostanie go i tym razem. O tym, co znaczy "nieznacznie", decydują poszczególne ośrodki pomocy społecznej i gminy. ZASIŁEK NA ŻONĘ Jestem na rencie. Moja żona do niedawna pracowała, ale przeszła udar i jest niepełnosprawna. Czy mogę się starać o zasiłek na opiekę nad nią? Zaznaczam, że

Wyprawka dla ucznia

Wyprawka dla ucznia

pięciokrotność zasiłku rodzinnego na dzieci w wieku 5-18 lat (teraz to 5 x 106 zł = 530 zł, a od listopada wzrośnie). Regulamin udzielania pomocy socjalnej dla uczniów określają gminy. Najlepiej o zasady dowiadywać się w swojej szkole lub gminie. Uczniowie mają prawo do pomocy motywacyjnej, czyli stypendiów za

Marczuk: Rodzice najlepiej wiedzą, na co przeznaczyć 500 zł na dziecko

Marczuk. Instytucjami, które będą zajmować się przyjmowaniem wniosków i wypłacaniem świadczeń są gminy, które - w opinii wiceministra - od 2004 r. funkcjonują w systemie świadczeń rodzinnych, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i posiadają odpowiednie oprogramowanie, które zostanie jedynie

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

odpowiednie wydziały urzędów miast i gmin. ZASIŁEK RODZINNY, PIELĘGNACYJNY I RENTA SOCJALNA Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców jest jeszcze zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny i dodatki do niego (o planowanych podwyżkach zasiłku rodzinnego napiszemy jutro), a

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

godz. dziennie. Zjeść, skorzystać z różnych porad, zajęć edukacyjnych, będzie miejsce do prania, prasowania. Każdy dom ma mieć średnio 20 miejsc. Projekt ustawy przewiduje pomoc dla gmin, które zdecydują się otworzyć placówkę dla seniorów. Rząd pokryje do 80 proc. kosztów adaptacji budynku (ale nie

Rozpoczęto regionalne konsultacje społeczne ws. programu "Rodzina 500 plus"

projektu stanowić będzie owoc konsensusu rządowego, w którym uwzględnione zostaną uwagi płynące obecnie z różnych resortów. "Nie ma powodu przypuszczać, że rodziny co do zasady są patologiczne i będą marnować tę pomoc - w sytuacji, gdy np. wypłacamy zasiłki dla bezrobotnych, nikt nie podnosi tego

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

się bez względu na dochody opiekuna i podopiecznego. Gminy mają ustawowy obowiązek poinformowania wszystkich uprawnionych do świadczenia o możliwości składania wniosku. Pisma zostały rozesłane, a dodatkowo samorządy zamieściły specjalne komunikaty na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

oświadczenie, że nie pracują na roli. Wiele gmin ma wątpliwości, jak to sprawdzić. Resort pracy tłumaczy, że ani przepisy regulujące wypłatę zasiłku dla opiekunów, ani ustawa o świadczeniach rodzinnych nie zawierają definicji zaprzestania prowadzenia gospodarstwa lub wykonywania w nim pracy. Nie odsyłają też

Tarnobrzeg. Staże i turnusy rehabilitacyjne dla bezrobotnych

projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg" wynosi ponad 1,6 mln zł; z tej kwoty dofinansowanie z unijnego programu Kapitał Ludzki to prawie 1,5 mln zł. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że w Tarnobrzegu na koniec listopada ub.r. zarejestrowanych było ponad 2,6 tys

Senior w biedzie

Senior w biedzie

zasiłku to 30 zł, maksymalna - 529 zł miesięcznie. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Uwaga! Zasiłku stałego nie wolno łączyć z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana z automatu. Trzeba o nią wystąpić

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale urzędu miasta czy gminy. WYŻSZY ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu

NIK: Uchodźcy integrowani tylko zasiłkiem

NIK: Uchodźcy integrowani tylko zasiłkiem

1260 zł miesięcznie na osobę. Z tego uchodźca ma opłacić mieszkanie, utrzymanie i naukę języka. Pracownicy OPS sporządzają plany indywidualnej pracy z każdym uchodźcą, ale pozostają one na papierze. Gminy nie oferują uchodźcom mieszkań tymczasowych ani socjalnych - muszą je sobie znaleźć na wolnym

Groźby, próby pobicia. W końcu urzędniczka spłonęła. Pracownik socjalny, zawód wysokiego ryzyka

Groźby, próby pobicia. W końcu urzędniczka spłonęła. Pracownik socjalny, zawód wysokiego ryzyka

Wieś Maków pod Skierniewicami. W centrum kościół, obok urząd gminy. Po sąsiedzku działał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Ale już go nie ma. Dwa dni temu potężna eksplozja wysadziła okna, pokoje doszczętnie spłonęły, stopiły się komputery. - To był zamach - ocenia Jerzy Stankiewicz, wójt

Seredyn: system pomocy społecznej powinien zapewniać kompleksową pomoc

. zasiłki okresowe, stałe. Proponujemy zastąpić je jednym uniwersalnym zasiłkiem socjalnym, i wprowadzić dwa różne dodatki. Dodatek motywacyjny będzie przeznaczony dla osób, które będą realizowały kontakt socjalny zmierzający do uniezależnienia się od pomocy społecznej. Będą chciały się aktywizować

Dla kogo pomoc społeczna?

Dla kogo pomoc społeczna?

miejscowości (gminie). Niestety, często nie jest to duża pomoc, bo gminy mają problemy finansowe. Pieniądze dostać możemy w formie zasiłków. W pomocy społecznej też obowiązuje kryterium dochodowe: + 456 zł dla osoby w rodzinie, + 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Jakie zasiłki przewidują przepisy

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

rodziny. Jak wskazuje nazwa zasiłku, takie wsparcie jest przyznawane na określony czas. Ustala go ośrodek pomocy społecznej. Ważne! Rada gminy uchwałą może podwyższyć kwoty dochodu uprawniające do zasiłku okresowego. Jestem osobą schorowaną, utrzymujemy się tylko z renty męża. Obecnie muszę wykupić drogie

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

Wsparcie z gminy O wsparcie możemy wystąpić do miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

wysokość jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy oraz sytuacji materialnej rodziny lub osoby starającej się o pomoc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdy np. pilnie trzeba kupić leki - ośrodek może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy, i to nawet wtedy, gdy wspomniane wyżej

Łódzkie.1 mln zł pomocy od samorządu dla powiatu opoczyńskiego

woj. łódzkie otrzymało milion złotych na wypłatę zasiłków socjalnych (do 6 tys. zł) na zakup najpilniejszych rzeczy. Z tej puli te dwie gminy otrzymały w sumie 830 tys. zł. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej wypłacili dotąd zasiłki socjalne 137 rodzinom - 87 w gminie Białaczów i 50 w

Do czego potrzebna nam gmina?

wypłacają mieszkańcom zasiłki rodzinne, mieszkaniowe, celowe; * gminne budownictwo mieszkaniowe. Miasta budują i przydzielają mieszkańcom lokale komunalne. Gmina może też przydzielić mieszkanie komunalne. Dostają je ci, którzy mają najgorsze warunki lokalowe. Od potrzeb i możliwości gminy, ale i wrażliwości

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Pomoc z gminy * Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w

Szydło: program 500+ będzie uruchomiony najpóźniej w kwietniu

ponad 2 mln polskich rodzin, a ponad 3 mln polskich dzieci może otrzymać świadczenie wychowawcze. Jak podkreślała podczas konferencji Rafalska, projekt ustawy zawiera dwa elementy. Pierwszy dotyczy "pomocy państwa o charakterze socjalnym, który opiera się o wprowadzone kryterium dochodowe" i

Bezrobotni w Wielkiej Brytanii od dziś codziennie muszą się meldować w pośredniaku

Jednak od przejęcia władzy w 2010 r. Cameron konsekwentnie demontuje socjalne eldorado. Wprowadził limit sumy różnych zasiłków, scalił kilka dotychczasowych świadczeń w jedno, zlikwidował dopłaty do lokalnego podatku od nieruchomości. Urzędnicy ostrzej weryfikują wnioski i częściej wstrzymują zasiłki

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opłacić komorne. Teraz dodatkowo doszedł opał. Czy ciotka może się starać o jakąś pomoc w gminie? Osoby starsze, niezdolne do pracy i niepełnosprawne mogą się starać o zasiłek. Pomoc społeczna może przyznać zasiłek stały (wypłacany co miesiąc), okresowy (w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia) lub

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

postępowanie i przyspieszyć wydanie decyzji. Ważne! Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, trzeba założyć konto na ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Dokończenie formalności odbywa się w urzędzie miasta lub gminy (potwierdzenie tożsamości). Profil zaufany trzeba

Pomoc na nagły kryzys

roku szkolnego. Te zasiłki wypłacają w gminach OPS-y, centra świadczeń lub wydziały urzędów (często te same, co w przypadku dodatków mieszkaniowych). ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ Zarówno rodziny z dziećmi, bezdzietne, jak i osoby samotne mogą szukać wsparcia z pomocy społecznej (w ośrodku pomocy

Konsultacje 500 plus - są obawy o pogłębienie wykluczenia społecznego

końca września, czyli w sierpniu trzeba będzie składać wniosek na następny rok, żeby dostać decyzję na następny rok, a potem na następny" - mówił Michałkiewicz. Dodał, że "na pewno" będzie analizowane jak wypłaty świadczeń wpłyną na funkcjonowanie gmin, które będą je realizować. Program

Juncker atakuje Camerona za piętnowanie imigrantów z Europy Wschodniej: To nie są kryminaliści

zasiłki na dzieci stracą jeszcze więcej. Również dopiero po czterech latach będzie można się ubiegać o mieszkanie od gminy i zasiłki na dzieci. Cameron chciałby zakończyć wypłacanie pieniędzy na dzieci imigrantów, które zostały w kraju. Uderzy to głównie w Polaków, bo wśród ok. 40 tys. takich dzieci aż

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

. Istotniejsze jest, by nowa rodzina spełniała kryterium dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z

Wyszedł po udarze ze szpitala. Gmina: - Niech sprzeda działki, będzie miał opiekę

Pan Stanisław dwa tygodnie temu miał udar mózgu, trafił na neurologię Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. - Wiedzieliśmy, że jest samotny, dlatego zanim wypisaliśmy go do domu, nasza pracownica od spraw socjalnych zadzwoniła do gminy, w której mieszka pacjent - opowiada Ewa Kołodziejska

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej. Projekt przewiduje m.in. zrównanie w

Pomoc w trudnej sytuacji

komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Taka pomoc może zostać przyznana także w przypadku pożaru lub klęski żywiołowej. Wysokość zasiłku jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy oraz sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W ośrodku możemy otrzymać także

Pomoc dla uczniów

pomocy. Zasiłek wypłaca gmina, na terenie której uczeń mieszka. Jeśli np. uczeń jest zameldowany na terenie którejś z gmin aglomeracji śląskiej, a do szkoły w Katowicach tylko dojeżdża, to ewentualny zasiłek ma mu wypłacić gmina, w której mieszka, a nie Katowice. W przypadku zamieszkiwania

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

postarała się o dodatek mieszkaniowy, odparła, że nikt jej go nie zaproponował. Jeżeli chcemy otrzymać dodatek mieszkaniowy, musimy się zgłosić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo do urzędu gminy (miasta). Składamy wniosek potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz z kwotą wydatków na

Przeżyli ogień. Utoną w długach? Pogorzelcy z Kamienia sześć lat po pożarze

mieszkańcami. - Żeby nie przedłużać procesu, napisałem do sądu oświadczenie, że zrzekam się jako gmina roszczeń od oskarżonych - mówi. - Bo to w końcu gmina odpowiada za lokale socjalne, a ZGM był jednostką gminy. Mam świadomość, że wyrok oznacza możliwość wystąpienia o odszkodowania. Liczę się z tym, choć nie

Łódzkie. 100 gospodarstw po nawałnicach nadal bez prądu

). Uszkodzone zostały także dachy trzech szkół oraz 10 samochodów. Gmina Białaczów w sobotę rozpoczęła wypłatę zasiłków socjalnych dla najbardziej poszkodowanych rodzin, które otrzymują kwoty do 6 tys. zł jako rekompensaty za wyrządzone przez nawałnice szkody. Na ten cel wojewoda łódzki przekazała gminie 580

Niemcy.Projekt ustawy przeciwko wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

urągających ludzkiej godności warunkach. Projekt ustawy przewiduje też pomoc finansową dla gmin, w których napływ cudzoziemców doprowadził do poważnych problemów ekonomicznych i napięć socjalnych. Rząd zapowiedział, że nowe prawo wejdzie w życie do końca tego roku. Pod koniec 2013 roku w Niemczech

Susza i wybory. Rolnicze związki chcą ogłoszenia klęski żywiołowej w całej Polsce

klimat, bo o głosy rolników toczy się walka między PiS a PSL, które rządzi Ministerstwem Rolnictwa. Jeśli rząd ogłosi klęskę suszy, rolnicy mogą liczyć na rekompensaty z państwowej kasy. Gminy mogą im odroczyć lub umorzyć podatek gruntowy, co zmniejszy wpływy do samorządowych budżetów. Agencja

Premier odwiedził tereny poszkodowane przez wichury

, białobrzeskim i radomskim, a także w woj. łódzkim w powiecie opoczyńskim. Poszkodowani otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin, a w woj. łódzkim - 618,8 tys. zł dla 236 rodzin

Domowa opieka nad starszymi

Dziennych domów pomocy jest w Polsce niewiele. Dla przykładu: w Warszawie zaledwie kilkanaście. W większości gmin nie ma ich wcale. DZIENNE DOMY POMOCY Dzienne domy pomocy, zwane też domami dziennego pobytu, to miejsca, w których osoby starsze, często w depresji po stracie najbliższej osoby, mogą

Czescy bezrobotni mają pracować społecznie

przepracować 20 godzin prac społecznych tygodniowo. Inaczej straci prawo do zasiłków socjalnych i będzie dostawał jedynie tzw. minimum życiowe, czyli w przeliczeniu ok. 100 euro miesięcznie. Prace miałyby przydzielać gminy i samorządy; być może bezrobotni mogliby też pomagać w szpitalach. Taki system został

Blisko 7 mln zł dla Podkarpacia na zasiłki

transzy gminy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób. Łącznie do tej pory szef MSWiA przyznał dziewięciu województwom 231,3 mln zł - 181 mln zł na zasiłki dla powodzian oraz 50,1 mln zł dla samorządów na pokrycie

Pieniądze dla dzieci i rodziny

jeszcze należy się: 68 zł, 91 zł i 98 zł (w zależności od wieku dziecka). Od listopada zasiłek rodzinny wyniesie: 77 zł - na dziecko do 5 lat, 106 zł - na dziecko 5-18 lat, 115 zł - na dziecko 18-24 lat. Te zasiłki załatwiamy w instytucji, która wypłaca świadczenia rodzinne. Robią to w różnych gminach

MRPiPS: świadczenie 500 zł na dziecko nie będzie wliczane do dochodu

według wyliczeń program "Rodzina 500 plus" będzie dotyczył 2,7 mln rodzin w Polsce i obejmie 3,7 mln dzieci. Podał, że wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach tego programu mają się zająć te instytucje, które zajmują się obecnie wypłacaniem świadczeń rodzinnych, czyli gminy - gminne i

Komu się należy miejsce w domu opieki

KRUS o wysokości emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; jeżeli pobiera się zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. OPŁATY Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy

Pieniądze na dzieci

gminy wypłacają becikowe, a inne nie. Po zmianie przepisów nie powinno już być wątpliwości, że także rodzicom, którzy przysposobili dziecko, dodatek się należy. Zasiłek rodzinny Rodziny niezamożne (ale nie ubogie) mogą szukać pomocy w systemie świadczeń rodzinnych . Warunek: miesięczny dochód na osobę

Kto zapłaci za pomoc imigrantom - głos z Berlina [LIST]

setki tysięcy wniosków. Oczekiwanie na decyzje administracyjne trwa miesiącami, ponieważ urzędy mają za mało ludzi, a więcej nie mogą mieć, bo gminy nie mają na ich stanowiska rozpisanego budżetu. Ludzie w międzyczasie próbują się jakoś urządzić, dzieci idą do szkół itd. Zrozumiałe mechanizmy. Poziom

Łódzkie. Ponad 100 rodzin otrzymało zasiłki socjalne

poszkodowane gminy z powiatu opoczyńskiego: Białaczów i Żarnów otrzymały dotąd w sumie 830 tys. zł z rezerwy celowej MSWiA na wypłatę zasiłków socjalnych (w różnej wysokości - do 6 tys. zł) dla najbardziej poszkodowanych rodzin. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej wypłacili dotąd zasiłki dla 55

Miłosierdzie gminy - pomoc mini, żądania maksi

rodzina Ewy miała problemy mieszkaniowe i finansowe, pomagała moim zdaniem słabo. Choć sąd przyznał im prawo do mieszkania socjalnego, wójt złożył im ofertę dwóch ruder nienadających się do zamieszkania. A cała pomoc finansowa polegała na kilku małych zasiłkach celowych. To niesprawiedliwe. Kiedy rodzina

Rewitalizacja jest dla ludzi. Jak ją przeprowadzić?

tego okaże się, że tam są już trzy apteki, to przedsiębiorca przez czas trwania remontu zbankrutuje. Jak widać pewne rzeczy zależą od gminy, pewne nie zależą od niej w ogóle, a jeszcze inne zależą częściowo. Przykładem niech będzie rynek pracy. On w tym momencie jest dla nas najważniejszy. Jako gmina

Konferencja: pieniądze na pomoc trzeba zdobywać i nimi zarządzać

pracowników, natomiast pracowników socjalnych jest ok. 2,5 tys. "W każdej gminie jest profesjonalny pracownik socjalny, który ma za zadanie wspieranie, koordynowanie pomocy osobom potrzebującym" - powiedziała. Program "Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" jest współfinansowany przez

Co się należy kombatantom

pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Mój tata jest kombatantem. Przez lata był okazem zdrowia. Teraz musi regularnie chodzić do przychodni po recepty na leki. Dla niego upominanie się o przyjęcie bez kolejki to wstyd, ale czy ma takie prawo? Kombatantom należy się opieka lekarska poza kolejnością

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

są wliczane m.in. zasiłek pielęgnacyjny czy z pomocy społecznej ani np. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc urzędnika w gminie. Ile masz metrów? Przyznanie dodatku zależy nie tylko od dochodów, ale też od powierzchni mieszkania. Nie może być ona większa od

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

, do której chcemy posłać dziecko. Ich dyrektorzy są zwykle dobrze zorientowani w procedurach obowiązujących na terenie danej gminy. Pomoc finansowa Oprócz stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, o których wspominaliśmy w pierwszej części poradnika, rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą starać się

Łódzkie. Gmina Żarnów otrzymała 250 tys. zł na wypłatę zasiłków

18.07. Łódź (PAP) - Gmina Żarnów (Łódzkie) otrzymała w poniedziałek 250 tys. zł na wypłatę zasiłków socjalnych (do 6 tys. zł) dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez czwartkowe nawałnice - poinformowało PAP biuro prasowe wojewody łódzkiego. W sumie dwie najbardziej poszkodowane gminy z powiatu

Bieda nikogo nie porusza

Wydawało mi się, że kiedy opiszę historię niepełnosprawnego 60-letniego pana Władysława, ktoś powie: "To skandal!". Skandal, że komuś, kto żyje z 444 zł zasiłku stałego z pomocy społecznej, odbiera się prawie połowę pieniędzy, które przyznała mu gmina jako dodatek mieszkaniowy. Skandal

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

zasiłek. Takie są przepisy. Gmina daje dodatek, a pomoc społeczna obcina zasiłki. Kwadratura koła. Tydzień temu odwiedziła ją pracownica ośrodka pomocy społecznej. - Złożyłam wniosek na zasiłek celowy, na żywność. Dobrze, że przyjechała, bo sama musiałabym iść na piechotę. Pracownice MOPS-u nie tak często

Jak przejść na rentę

zasiłku to 529 zł miesięcznie. Po pomoc trzeba się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Zasiłku stałego nie wolno pobierać razem np. z rentą socjalną. Jeżeli złoży się wniosek o zasiłek stały, należy spodziewać się wizyty pracownika socjalnego, który sprawdzi warunki życia i wyda opinię

Mentalność postkomuny

więcej niż 444 zł. A przecież w tym nie ma żadnych opłat. Może kryterium powinno wynosić 800 zł? Trzeba przy tym zaostrzyć kontrolę, by pieniędzy nie dostawali ci, którym się nie należą. Jest jeszcze inny problem z finansowaniem pomocy społecznej. Globalny. Gminy wydają na to średnio 17 proc. budżetu

Zasiłki z pomocy społecznej

wsparcie można liczyć? Na pomoc pieniężną (zasiłki) i niepieniężną (typu: posiłki i produkty żywnościowe, odzież, opał, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia, mieszkania chronione, terapia, praca, socjalna czy składki na ubezpieczenie społeczne). Pomoc w pieniądzach Jeśli nasz dochód nie przekracza

Komu się należy dodatek mieszkaniowy

być dodatek mieszkaniowy. KTO DOSTANIE DODATEK MIESZKANIOWY Jeżeli chcemy otrzymać pomoc w spłacaniu czynszu, musimy się zgłosić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo do urzędu gminy (miasta). Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić poniższe warunki. * Kryterium dochodowe

Merkel do Turcji po pomoc

głowy. Tymczasem sytuacja się pogarsza. Landy i gminy gorączkowo budują hale z prefabrykatów, do których przenoszą uchodźców nocujących w namiotach. Takie hale można szybko zbudować bez fundamentów i łatwo je ogrzać - przez rury tłoczy się do nich gorące powietrze z agregatów. Jednak nawet to nie

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

zł na dziecko do 5 lat; 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat; 98 zł na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat. Po te zasiłki zgłaszamy się do instytucji, która w naszej gminie wypłaca świadczenia rodzinne. To albo ośrodek pomocy rodzinie lub pomocy społecznej, albo specjalne centrum świadczeń czy

Mazowsze. Pierwsze pieniądze na zasiłki przekazane gminom

18.07. Warszawa (PAP) - Pierwsze pieniądze na zasiłki przeznaczone dla najbardziej poszkodowanych podczas czwartkowych nawałnic zostały przekazane gminom - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ivetta Biały. Gminom przekazano w sumie 717 tys. zł: 300 tys. zł otrzymała

53 osoby bez dachu nad głową. Będą zasiłki dla poszkodowanych

skład wchodzą m.in. inspektor nadzoru budowlanego, Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce, Starosta Pyrzycki. Ma się on zająć pomocą rodzinom, które straciły mieszkania. - Na razie wszyscy zostali przewiezieni do internatu [technikum Mechanizacji Rolnictwa - red.], ale wiadomo, że nie mogą tam pozostać na

Niemcy.Projekt ustawy przeciw wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

" z tanią siłą roboczą z Europy Wschodniej. Właściciele domów zbijają kokosy wynajmując materace w zbiorowych kwaterach przyjezdnym, koczującym w urągających ludzkiej godności warunkach. Projekt ustawy przewiduje też pomoc finansową dla gmin, w których napływ cudzoziemców doprowadził do poważnych

W Sandomierzu pomoc społeczna wsiadła na łodzie

pracownicy socjalni poradzą sobie fizycznie z wydawaniem tylu decyzji w sprawie zasiłków? - Odkąd zaczęła się powódź pracujemy do godz. 20, dziś pomoc deklarują nam inne ośrodki - Kielce, Ostrowiec, Kunów, którzy chcą przysłać nam swoich pracowników - mówi Komenda. Do wczorajszego popołudnia do urzędu

Mazowieckie. Premier odwiedził tereny poszkodowane przez wichury

otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin, a w woj. łódzkim - 618,8 tys. zł dla 236 rodzin. Rodziny poszkodowane przez nawałnice mogą ponadto liczyć na zasiłki na odbudowę i remont

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

kryterium dochodowego (jego wysokość podaliśmy powyżej przy zasiłku celowym), mają prawo do nieodpłatnej pomocy. Dla pozostałych takie usługi mogą, choć nie muszą, być płatne - zależy to od konkretnej gminy (tak jak i wysokość opłat). Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, starając się o wsparcie z opieki

Awantura o brytyjski serial. Społeczny dokument czy pornografia biedy?

wyolbrzymionych. "Wszyscy tu jesteśmy złodziejami", mówi jeden z bohaterów. Masz w mieszkaniu od gminy wolny pokój? Na pewno hodujesz marihuanę ("wszyscy to robią", słyszymy). Dostajesz zasiłek? Może oszukałeś jak Mark i Becky (w rzeczywistości oszustwa dotyczą ok. 0,7 proc. zasiłków - sporo

Sejm wznowił obrady

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poza głosowaniami posłowie mają zająć się rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od początku 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych - niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych

Dla kogo miejsce w domu opieki?

emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; + jeżeli ktoś pobiera zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; + pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy może zażądać, by

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

, m. in. rodzin żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych i policjantów. Wprowadzono pojęcie osoby zagrożonej bezdomnością - gmina miałaby m.in. obowiązek zapewnienia jej lokalu socjalnego lub lokalu, do którego miałoby nastąpić przekwaterowanie. Zaproponowano poszerzenie kręgu osób uprawnionych do

Brytyjczycy boją się zalewu imigrantów z Rumunii i Bułgarii

nie będą mieli praw do zasiłków czy pomocy socjalnej. Nie będą też mogli korzystać bezpłatnie z brytyjskiej służby zdrowia - NHS. Problem w tym, że takie rozwiązanie nie byłoby zgodne z unijną swobodą przemieszczania się i pracy. Gdyby ktokolwiek zaskarżył Londyn do Europejskiego Trybunału

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

w rodzinie.Jak załatwiać takie świadczenia i zasiłki?Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne, musimy zwrócić się z wnioskiem do instytucji, która w naszej gminie zajmuje się świadczeniami rodzinnymi (urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka - trzeba

Pomoc dla starszych i chorych

regenerujących się komórek i tkanek albo narządów. Jak szukać wsparcia? Mam prawie 76 lat, zbyt krótko pracowałam, nie mam emerytury ani renty. Czy mogę iść do gminy po jakąś pomoc? - Tak. Osoby, które nie mają emerytury lub renty, mogą wystąpić o comiesięczny zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł

Wadim Tyszkiewicz: Nie każdemu warto pomagać

swego losu. Budujemy mieszkanie socjalne. Każde kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przyjmuję mieszkańców. I ktoś mówi, że ma chore dziecko, pokazuje pliki dokumentów, zaświadczenia. Dostaje pomoc od miasta. Dopłaty do czynszu, zasiłki... To nie są moje pieniądze, to są pieniądze innych mieszkańców

Dla opiekunów niepełnosprawnych

wypłacany z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne - wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czyli ten, kto wypłaca nam świadczenie (ośrodek pomocy społecznej, centrum świadczeń albo wydział urzędu gminy - różnie to jest w różnych miejscowościach), sam

Pomoc dla starszych i chorych

pielęgnacyjne mogą się starać krewni pierwszego stopnia, czyli rodzice, dzieci, rodzeństwo (także przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. A także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, ich dalsi krewni, jeżeli

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

zasiłki i ulgi dla dzieci pracujących na Wyspach Polaków brytyjski budżet wydał w 2008 r. 24 mln funtów. - W porównaniu z miliardami wydawanymi przez rząd na pomoc socjalną owe polskie 24 mln to niewiele, ale w czasach kryzysu trzeba dokładnie oglądać każdego funta - mówi "Gazecie" Daniel

Wyrzuceni Romowie proszą Adamowicza o pomoc. "Też jesteśmy mieszkańcami Gdańska"

Ośrodka Pomocy Rodzinie grupę Romów oraz wspierających ich społeczników przyjęła Anna Sobota, zastępca dyrektora ds. rodziny i dziecka; w spotkaniu brali udział także pracownicy Centrum Pracy Socjalnej. - Możemy zaproponować państwu tymczasowe schronienie w ośrodku dla osób bezdomnych, osobnym dla

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

wyborczej i wprowadzenia systemu mieszanego w wyborach do Sejmu i Senatu (dziś okręgi jednomandatowe są w wyborach do Senatu i wyborach samorządowych w większości gmin), gdyż "wprowadzenie takiego systemu jest korzystne dla wzmocnienia demokracji parlamentarnej". Platforma opowiada się także za

Pieniądze na dzieci

Wsparcia na dzieci szukać trzeba w swojej gminie. To za pośrednictwem gmin (ośrodków pomocy społecznej, centrów świadczeń lub wydziałów w urzędach miast i gmin) budżet państwa przekazuje pomoc w postaci świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentów czy zasiłków z opieki społecznej. Co obecnie

W Poznaniu eksmitują dzieci na bruk

socjalnych - punk widzenia gminyW październiku 2012 roku ośrodek poprosił ZKZL o udzielenie rodzinie pomocy mieszkaniowej. Ale bez skutku. Zarząd odbił piłeczkę i zażądał od pomocy społecznej, by zapewniła Jagodzie z dziećmi miejsce w domu samotnej matki. Ani słowa o lokalu tymczasowym. Od eksmisji ZKZL nie

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

dopłatę do czynszu, jeśli średni miesięczny dochód na domownika nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym 175 proc. najniższej emerytury, czyli 1236,01 zł; w rodzinie wieloosobowej 125 proc. najniższej emerytury, czyli 882,86 zł. Przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń zarządzają gminy i ich jednostki

Ministerstwo wydało miliony na portal dla... bezdomnych Emp@tia? Opozycja zawiadamia NIK i prokuraturę

. Ten "nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną" ma umożliwić potrzebującym m.in. kontakt z ośrodkami pomocy społecznej. Resort przekonuje, że dzięki Emp@tii osoby ubiegające się o zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego nie będą

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

przejściowy. Do końca czerwca 2013 r. osoby obecnie otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zachowałyby je. Od lipca byłoby już po nowemu. Gminy miałyby dwa miesiące na powiadomienie pobierających świadczenia, że przepisy się zmieniają i trzeba wystąpić o nowe świadczenia lub specjalne zasiłki. Zdaniem resortu

Tej pomocy ciągle jest za mało

socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. - Oprócz renty Karol dostaje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł - mówi pani

Agata Nosal-Ikonowicz. Socjalistka

podopiecznych ma do rozdysponowania 1,5 tys. zł. No więc ona musi komuś odmówić. Ludziom z jakim dochodem przysługuje pomoc socjalna? Dochód w rodzinie nie możne przekroczyć 542 zł na osobę, a w gospodarstwie wieloosobowym - 456. Wówczas osoba samotna może dostać miesięcznie zasiłek w takiej wysokości, żeby jej

Wałbrzych wreszcie znów jest powiatem

generalny SLD, twierdził, że okoliczne gminy będą miały z tego same korzyści: poprawi się zarządzanie drogami i służbą zdrowia. Dyduch do dzisiaj podtrzymuje, że decyzja sprzed lat była słuszna, choć trudno to przyznać, patrząc na dzisiejszy Wałbrzych. Ten najgęściej zurbanizowany obszar na Dolnym Śląsku ma

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

całodobowe utrzymanie lub dostajemy za granicą świadczenia na pielęgnację tych osób. Gdzie szukać pomocy Świadczenia rodzinne wypłacane są przez gminy (ośrodki pomocy społecznej, centra świadczeń lub wydziały w urzędach miast i gmin). Prócz nich możemy szukać wsparcia w postaci zasiłków z pomocy społecznej

Po szesnastym dziecku powiedziałam "dość"

go kochałam, że nie chciałam go oddać, ale musiałam. W internecie wchodziłam na takie różne strony o adopcji ze wskazaniem. I tak trafiłam na Monikę i Marka. Nauczycielka i urzędnik. Ludzie usytuowani. Napisałam do nich na pocztę. Mieliśmy wtedy laptop Lenovo za stypendium socjalne z gminy, ale

Co się należy chorym na Parkinsona

względu na konieczność opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny musi zrezygnować z pracy. Ale uwaga, jest tu wiele obostrzeń. Osoba pobierająca świadczenie nie może np. mieć ustalonego prawa do renty czy emerytury, pobierać stałego zasiłku, renty socjalnej czy przebywać na urlopie wychowawczym

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

: ośrodek pomocy społecznej, centrum świadczeń lub wydział w urzędzie miasta czy gminy). Zwykle na świadczenia rodzinne obowiązują specjalne określone przepisami wzory wniosków. Na ten dodatek nie ma takiego wzoru. "Nie został określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna"

Życie po udarze

czynnościach. Gdzie powinna się zwrócić? Do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania, po zażycie leków. Zasady odpłatności są różne w danych gminach. Często osoby, które nie przekraczają tzw. kryteriów dochodowych lub

Gdyby nie dziennikarze, te dzieci trafiłyby do domu dziecka. "Jedyny straszak na urzędników" [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 3]

wychowywała dzieci. Mąż grabarz czasami popijał. Ciężko mu było wytrwać w abstynencji, bo jak nie kopał grobów, to grał na weselach. Mieszkali w trzech pokojach w bloku dla pracowników PGR. Brali z gminnego ośrodka pomocy społecznej zasiłki, żeby wyżywić wszystkie dzieci. - Ale pani Potrykus, jak do nas