zanik mi甓ni

Sylwia Sa硍acka

Limit na ratowanie - chorzy na zanik mi甓ni sami zap砤c za leczenie

Limit na ratowanie - chorzy na zanik mi甓ni sami zap砤c za leczenie

Czy Ministerstwo Zdrowia zrezygnuje z finansowania ich rehabilitacji? - To by硂by nieludzkie - pisz do resortu rodziny pacjent體

Dzie z 縴cia lekarza z hospicjum "O 秏ierci nie rozmawiamy" [REPORTA痌

Nie ma dla niego rzeczy niemo縧iwych. Studiuje informatyk, pomaga w domu, p砤ci rachunki, marzy o pracy w dobrej firmie. Mateusz ma rdzeniowy zanik mi甓ni, rusza tylko g硂w i palcem prawej r阫i

Najcz阺tsze objawy fibromialgii

Czy mog mie fibromialgi, kt髍a si objawia poprzez wymioty i jakby zanik mi甓ni?

Z w髗kiem nie polecisz

縜dnego problemu - m體i Blackall, kt髍a pracuje dla fundacji wspieraj眂ej osoby niepe硁osprawne. - Ludzie z zanikiem mi甓ni potrzebuj wi阫szych w髗k體 z mocniejszym silnikiem i niewpuszczanie ich z tego powodu na pok砤d samolotu to dyskryminacja - uwa縜 Brytyjka. "Daily Mail" cytuje dane

Casillas sk砤da kondolencje: Odpoczynku w pokoju, przyjacielu

Casillas sk砤da kondolencje: Odpoczynku w pokoju, przyjacielu

W pi眛ek 21 wrze秐ia o godz. 12.30 na Cmentarzu stowickim odb阣zie si pogrzeb Dawida. - Jego ostatni wol by硂, 縠by ludzie przyszli na pogrzeb ubrani jak na mecz, w koszulkach, z szalikami. Bo to b阣zie jego ostatni mecz - powiedzia砤 mama Dawida. Wczoraj kondolencje na Facebooku

''M笨 zaprowadzi mnie do psychiatry''. Zaharowani maj do舵

''M笨 zaprowadzi mnie do psychiatry''. Zaharowani maj do舵

okresem zmagania si z tak sytuacj, nasze si硑 si wyczerpuj. To tak jak z samochodem - nie pojedzie, gdy nie ma benzyny w baku, a tak benzyn dla naszego organizmu jest odpoczynek. Cz阺to pierwszym sygna砮m, 縠 co jest nie tak, s objawy somatyczne: b髄e g硂wy, mi甓ni, brzucha, powracaj眂e infekcje

By砨ym jak robot, gdyby nie Ewa

. Chocia ze mn jest troch inaczej, bo od urodzenia cierpi na post阷uj眂y zanik mi甓ni. Moi rodzice, jak to rodzice niepe硁osprawnego dziecka, byli nadopieku馽zy, ale jednocze秐ie starli si mi pokaza, 縠 moja niepe硁osprawno舵 nie mo縠 by przeszkod w do秝iadczaniu 秝iata. Od podstaw體ki do matury

Najszcz甓liwsze chwile w 縴ciu Dawida Zapiska

Zdj阠ie wykonano 24 maja 2012 roku. Na 禼ianie w pokoju ch硂pca wisz pami眛ki, plakaty z ulubionymi zawodnikami... Przed Euro 2012 Dawid spe硁i swoje najwi阫sze marzenie - spotka si z bramkarzem Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii Ikerem Casillasem. "Czeka砮m na Ciebie 3 lata" - pow

Tempo starzenia si zale縴 od gen體 i... przypadku

- opowiada wsp蟪autorka bada prof. Monika Discroll. - Gdy tylko jednak przenie秎i秏y wzrok na mi甓nie, zauwa縴li秏y dramatyczne zmiany! To by w砤禼iwy trop. Po pierwsze, okaza硂 si, 縠 u 18-dniowych robak體 obserwuje si zanik mi甓ni niemal identyczny jak u ludzi w wieku 60-70 lat. Zn體 wi阠 potwierdzi硂

Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz (27 grudnia 1917 - 7 lipca 2015)

iatowej klasy neurolog, pionierka polskiej neurobiologii. Prowadzone przez ni badania pozwoli硑 na zg酬bienie przyczyn powstawania wielu chor骲 uk砤du nerwowego i mi甓ni, zw砤szcza rdzeniowego zaniku mi甓ni, miastenii czy nukleopatii. Prof. Hausmanowa-Petrusewicz by砤 absolwentk Wydzia硊

Techniki edycji gen體 lecz z wrodzonych schorze. Na razie gryzonie

Techniki edycji gen體 lecz z wrodzonych schorze. Na razie gryzonie

Specjali禼i Duke University zastosowali edytowanie gen體 u doros砮j myszy z zanikiem mi甓ni Duchenne'a, powodowanym brakiem dystrofiny w mi甓niach. Choroba ta najpierw atakuje mi甓nie szkieletowe, a potem r體nie mi阺ie sercowy, co w wi阫szo禼i przypadk體 doprowadza do 秏ierci przed 30. rokiem

Z grobu Dawida Zapiska zgin瓿a pi砶a i szalik Lechii

Z grobu Dawida Zapiska zgin瓿a pi砶a i szalik Lechii

Kibice klubu s oburzeni i ostrzegaj, 縠 pi砶a mia砤 znak szczeg髄ny, kt髍y pozwoli j zidentyfikowa. O zdarzeniu poinformowa砤 TVN24. Chory na rdzeniowy zanik mi甓ni 14-latek po d硊giej walce z chorob odszed 18 wrze秐ia. Trzy dni p蠹niej na gda駍kim Cmentarzu stowickim blisko 500 os骲 wzi瓿o

Nigeria bliska uwolnienia si od wirusa polio

Nigeria bliska uwolnienia si od wirusa polio

niebezpieczna jest posta pora縠nna choroby. Powoduje pora縠nie nerw體 mi甓ni ko馽zyn (g丑wnie dolnych) i tu硂wia, a nast阷nie prowadzi do ich zaniku. Zazwyczaj powoduje zgon u 2-10 proc. chorych dzieci. U pozosta硑ch ko馽zy si nieodwracalnym pora縠niem mi甓ni. Wirus mo縠 te zaatakowa m髗g czy rdze kr阦owy

Na Ukrain wr骳i硂 polio

Na Ukrain wr骳i硂 polio

mi甓ni ko馽zyn (g丑wnie dolnych) i tu硂wia, a nast阷nie do ich zaniku. Ta posta choroby powoduje zgon u 2-10 proc. chorych dzieci, a u pozosta硑ch pozostawia nieodwracalne pora縠nia mi甓ni. Wirus mo縠 te zaatakowa m髗g czy rdze kr阦owy i wtedy stanowi bezpo秗ednie zagro縠nie 縴cia chorego

Respirator przesta dzia砤, pacjent zmar. A szpital?

Respirator przesta dzia砤, pacjent zmar. A szpital?

Jak podaje dzisiejszy "Kurier Lubelski" 60-latek by pod潮czony do respiratora przez ostatnie p蟪tora roku. Choroba spowodowa砤 u niego zanik mi甓ni odpowiedzialnych za oddychanie. - Oko硂 15 minut po tym niezwykle tragicznym zdarzeniu zawiadomili秏y che砿sk prokuratur - powiedzia

Naprawi rdzenie kr阦owe? Prze硂mowe badania wroc砤wskich lekarzy. B阣 kolejne operacje

Naprawi rdzenie kr阦owe? Prze硂mowe badania wroc砤wskich lekarzy. B阣 kolejne operacje

poni縠j miejsca urazu kr阦os硊pa. Ale jednocze秐ie musi by w dobrej formie fizycznej (brak zaniku mi甓ni). Takich pacjent體 jest bardzo ma硂 - to ok. 5 proc. wszystkich os骲 z uszkodzonym rdzeniem. - To dlatego poszukujemy ich na ca硑m 秝iecie - wyja秐ia Tabakow. - B阣 si liczy nie tylko predyspozycje

Choroba 400 tys. Polak體 - reumatoidalne zapalenie staw體

Choroba 400 tys. Polak體 - reumatoidalne zapalenie staw體

. Miejsce to najpierw boli i puchnie. W stawie stopniowo dochodzi do nieodwracalnych zmian. Stan zapalny mo縠 przenosi si na kolejne - tym razem ju wi阫sze - stawy, post阷uje zanik mi甓ni, a choremu coraz trudniej si porusza. Jakie s czynniki ryzyka w przypadku tej choroby? Czy da si wyleczy? Z czym

Polineuropatia aksonalna

pojawiaj si w ko馽zynach dolnych, dystalnie. S to objawy ruchowe - wiotki niedow砤d mi甓ni z ich zanikiem, szczeg髄nie mi甓ni r眐 i st髉 powoduj眂y opadanie d硂ni i st髉. Objawy czuciowe to z jednej strony upo秎edzenie czucia dotyku i b髄u o charakterystycznym

Polak potrafi. Wynalazek. Maszyna do rehabilitacji

Polak potrafi. Wynalazek. Maszyna do rehabilitacji

spastyczno禼i, czyli nadmiernym napi阠iem mi甓ni, ale te z ich wiotko禼i czy zanikiem. W zale縩o禼i od typu schorzenia maszyna albo u砤twia wymachy, albo stopniowo stawia coraz wi阫szy op髍. Wykorzystuje te, jako jedyny robot na 秝iecie, tzw. reaktywn elektromiografi. Umo縧iwia ona rehabilitacj osobom

Czy wiesz, 縠 na co dzie... korzystasz z cyklu Krebsa

Czy wiesz, 縠 na co dzie... korzystasz z cyklu Krebsa

brak witaminy B1, kt髍ej obecno舵 jest niezb阣na, by kom髍kowe mitochondria w prawid硂wy spos骲 spala硑 glukoz. Gdy ten proces nie dzia砤 jak nale縴, powstaje "kom髍kowa sadza" - toksyczny kwas pirogronowy. Uszkadza nerwy. Efekt to choroba beri-beri: zanik mi甓ni, pora縠nia, zaburzenia

iech. Dlaczego jest zara糽iwy? Jak odczytujemy ludzkie emocje

iech. Dlaczego jest zara糽iwy? Jak odczytujemy ludzkie emocje

mi甓ni twarzy rozpoznajemy w zaledwie kilkaset milisekund. - Ludzie podczas dokonywania oceny polegaj na swoich emocjach. To one pozwalaj podj辨 im odpowiednie dzia砤nie - d笨y do spotkania z zauwa縪nym cz硂wiekiem, czy te lepiej omin辨 go z daleka - m體i dr Paula Niedenthal, jedna z autorek badania

Akcja "Gazety" i Toyoty: Nikolas zobaczy morze

Akcja "Gazety" i Toyoty: Nikolas zobaczy morze

- Tu przed p骿禼iem do zer體ki syn z dnia na dzie przesta biega, wchodzi po schodach - opowiada Katarzyna Nowak z Poznania, mama 12-letniego Nikolasa. Okaza硂 si, 縠 ch硂piec choruje na zanik mi甓ni, i lekarz zaleci m.in., by dwa razy w roku je糳zi砤 z nim na d硊縮ze rehabilitacje. Mog砤

Zewn阾rzny szkielet idzie za ciebie

Zewn阾rzny szkielet idzie za ciebie

z du勘 niepe硁osprawno禼i. W tych przypadkach naj砤twiej o utrat wiary i motywacji. Je秎i cho na chwil mog przebywa w ruchu i w pionie, to powraca im nadzieja - m體i Piotr Baranowski, fizjoterapeuta. - Egzoszkielet jest dobry te dla cierpi眂ych na stwardnienie rozsiane, os骲 z zanikami mi甓ni

Kiedy choruje tarczyca

;opuszcza" jedno czy dwa uderzenia. - Podwy縮zone ci秐ienie krwi. - Os砤bienie mi甓ni, zw砤szcza w ramionach i udach, co sprawia trudno禼i w podnoszeniu ci昕kich przedmiot體 czy we wspinaniu si po schodach. - Dr縠nia r眐 lub n骻. - Wyd硊縠nie okresu lub ca砶owity zanik miesi眂zki. Jakie badania, by

Niski testosteron. Po czym pozna, 縠 m阺ki hormon znika

); cukrzyc typu 2 z rezystencj insuliny; stany depresyjne, l阫owe i obni縠nie w砤snego ego; b髄e staw體, kr阦os硊pa i napi阠ia mi甓niowe; sk硂nno舵 do osteoporozy z mo縧iwo禼i 砤mania ko禼i nawet przy niegro糿ym upadku; zaniki mi甓ni; anemi; ucisk w klatce piersiowej, oznaki dusznicy bolesnej (angina

Rosyjski informatyk podda si przeszczepowi g硂wy. "To dla mnie jedyna szansa"

30-letni programista z W砤dimira choruje na rdzeniowy zanik mi甓ni typu I (znany jako choroba Werdniga-Hoffmanna). Chorzy na t chorob z biegiem czasu coraz bardziej trac sprawno舵, bo mi甓nie ich odmawiaj pos硊sze駍twa. Wielu z nich nie do縴wa 30. roku 縴cia. W砤秐ie dlatego Spiridonow

Indie s po raz pierwszy wolne od wirusa polio

bardzo zaka糿 chorob neurologiczn wywo硑wan przez wirusy. Przebieg choroby jest r罂ny, od 砤godnego do 秏iertelnego. Najbardziej niebezpieczna jest tzw. posta pora縠nna choroby. Prowadzi ona do pora縠nia nerw體 mi甓ni ko馽zyn (g丑wnie dolnych) i tu硂wia, a nast阷nie do ich zaniku. Ta posta choroby

Dr House bez dyplomu. Jak zosta profesjonalnym pacjentem

niepokornych, wymagaj眂ych i oczytanych pacjent體 pojawi砤 si w ich gabinecie. Oczywi禼ie s te tacy, kt髍zy po cichu przezywaj j pacjentk z piek砤 rodem. Ale Kim Goodsell, 50-latka z Kalifornii Po硊dniowej, t krytyk komentuje kr髏ko: "Bzdury". Mimo 縠 cierpi na powolny zanik mi甓ni i

Dziewi阠iolatek zdoby najwy縮zy szczyt Ameryki. Nikt w tak m硂dym wieku nie wszed wcze秐iej na Aconcagu

mi甓ni, na kt髍y cierpi ok. 300 tys. dzieci na ca硑m 秝iecie. Tyler wspiera w mediach organizacje Cure Duchenne, kt髍a promuje poszukiwanie lekarstwa na t chorob. Poprzedni rekord nale縜 do 10-letniego Matthew Moniza z Kolorado, kt髍y zdoby Aconcagu w wieku 10 lat. Uda硂 mu si to w grudniu 2008

Jak przyszywaj r阠e w Trzebnicy. O polskiej transplantologii

krwiono秐e. Przeszczep trzeba po潮czy ze zlepem poprzerastanych tkank 潮czn mi甓ni i 禼i阦ien, 縴硑 i t阾nice w kikucie s w zaniku. - Im wy縮za amputacja, tym trudniej - m體i profesor Jab砮cki. - Leszek mia uszkodzony wa縩y nerw w przedramieniu, wi阠 drobnych mi甓ni wewn阾rznych r阫i nie spos骲 by硂

Eksperci: choroba Cushinga zbyt p蠹no wykrywana i mylona z oty硂禼i

, ot硊szczenie karku, twarzy i tu硂wia oraz szczup砮 nogi (spowodowane zanikiem mi甓ni ko馽zyn). Chory mo縠 mie r體nie tzw. wdowi garb spowodowany z砤maniem kr阦體 kr阦os硊pa. "Wygl眃a troch karykaturalnie, ma du縴 brzuch i bardzo cienkie ko馽zyny, do tego nienaturalnie szczup砮 uda i ramiona"

Urodzi砤, odpocznij

brzucha, poniewa obci笨aj one dno miednicy. Je秎i chcemy uprawia sport, niech to b阣zie sport delikatny, niesi硂wy, np. pilates, stretching, joga, p硑wanie, pelvicore (po潮czenie pilatesu z 鎤iczeniami mi甓ni Kegla). Gdy kobieta dobrze si czuje, 鎤iczenia mo縩a wykonywa ju w trakcie po硂gu. Ale

Milion za parali palc體. Kielczanka pozywa szpital, prokuratura wszczyna 秎edztwo

poprawy. Powiedziano mi, 縠 trzeba za硂縴 gips - opowiada. W efekcie zabieg體 zgi阠ie r阫i w nadgarstku by硂 niemo縧iwe, a mi甓nie mi阣zy 硂kciem i nadgarstkiem uleg硑 zanikowi. Nied硊go p蠹niej rozpocz瓿a kilkudniow rehabilitacj, kt髍a nie przynios砤 poprawy. - Leczono mnie psychotropami, na kt髍e

Chi馽zycy przeszczepili g硂w ma硃ie. Kiedy taki zabieg u cz硂wieka?

zanik mi甓ni. Przeszczep cia砤 jest dla niego jedyn szans na unikni阠ie przedwczesnej 秏ierci. W ubieg硑m tygodniu szpital w Hanoi w Wietnamie zaproponowa, 縠 udost阷ni swoje podwoje i personel do operacji. Michael Sarr, redaktor czasopisma "Surgery", w wypowiedzi dla serwisu "

NFZ oszcz阣za na oddychaniu w domu

wysoko舵 zobowi眤a b阣zie jeszcze wy縮za, bo ju za pierwszy kwarta zalegaj z zap砤t ponad 3,8 mln za leczenie 855 chorych. Z roku na rok ro秐ie liczba os骲, kt髍e z powodu swojej choroby (m.in. zaniku mi甓ni, stwardnienia rozsianego, przewlek砮j obturacyjnej choroby p硊c, zw丑knienia p硊c, wad

Niepe硁osprawni modelami podczas pokazu mody

Je縟勘 na w髗kach inwalidzkich, cierpi na zanik mi甓ni, maj przykurcze, nieraz zdeformowane cia硂. Bardzo ma砮 stopy, skrzywiony kr阦os硊p, wygi阾e r阠e. Chcieliby wyj舵 z domu, ale nie mog. Bo aby wyj舵, trzeba si ubra. A oni nie maj w co. Sklepy dla doros硑ch nie oferuj dla nich ubra

Osteoporoza. To choroba, a nie staro舵 - rozmowa z prof. Piotrem Leszczy駍kim

tak縠 kwestia bardzo gro糿ego zaniku mi甓ni. Patrz眂 z kolei od strony systemu zdrowia, z砤manie osteoporotyczne u pacjenta kosztuje niema砮 pieni眃ze, kt髍e mo縩a by przeznaczy na co innego. To koszt operacji chirurgicznej, ortopedycznej oraz p蠹niejszej rehabilitacji pacjenta. Ile to kosztuje

Dramat chorych psychicznie w Indonezji

spowodowa zanik mi甓ni, byli niedo縴wieni, a personel obchodzi si z nimi brutalnie. Norm by硑 gwa硉y. W centralnej cz甓ci Jawy, najludniejszej indonezyjskiej wyspy, 29-letnia Carika sp阣zi砤 cztery lata w owczarni. "Ledwo mog砤 wsta czy si porusza. Musia砤 je舵, spa i za砤twia potrzeby

Jak opanowa reumatoidalne zapalenie staw體

potrzebuj ruchu i niszcz si, d紈igaj眂 zbyt wiele kilogram體Miejsce to najpierw boli i puchnie. W stawie stopniowo dochodzi do nieodwracalnych zmian. Stan zapalny mo縠 przenosi si na kolejne - tym razem ju wi阫sze - stawy, post阷uje zanik mi甓ni, a choremu coraz trudniej si swobodnie porusza

Papierosy sprzyjaj rozwojowi stwardnienia rozsianego

powa縩e schorzenie neurologiczne, kt髍e dotyczy oko硂 1 mln ludzi na 秝iecie. W秗骴 objaw體 wymienia si m.in. os砤bienie, k硂poty z utrzymaniem r體nowagi, pogarszanie si wzroku (mog眂e prowadzi do ca砶owitej 秎epoty), zanik czucia w ko馽zynach i os砤bienie mi甓ni, a do znacznej niesprawno禼i. Choroba

Uszkodzenie nerw體 zaopatruj眂ych g丑wnie mi甓nie ko馽zyn (CIDP)

niedow砤d體 jest symetryczny, tzn. si砤 mi甓niowa obu ko馽zyn dolnych powinna by podobna. Zaniki mi甓ni w przebiegu CIDP nie s bardzo nasilone i r體nie z regu硑 s symetryczne. Badaniem kluczowym w diagnostyce tej choroby jest badanie przewodnictwa nerwowego, w kt髍ym stwierdza si

Egzoszkielet postawi go na nogi. Zamiast w髗ka

przez cywil體. S硊縴 pacjentom z niedow砤dem n骻 z powodu przerwania rdzenia, udaru, stwardnienia rozsianego czy zaniku mi甓ni. Pozwala na wstawanie, siadanie i chodzenie w spos骲 najbardziej zbli縪ny do naturalnego. Egzoszkielet zasilany jest elektrycznie z baterii, kt髍e wspomagaj utracone funkcje

Zn阠ali si nad dzie鎚i. Rodzice bli糿iak體 zza szafy z zarzutami

wygrodzone barierk. Dzieci same nie mog硑 stamt眃 wyj舵. By硑 w pieluchach, wa縴硑 ma硂 jak na sw骿 wiek, mia硑 niedorozw骿 mi甓ni spowodowany brakiem ruchu. Okaza硂 si, 縠 lekarz rodzinny ostatni raz widzia ch硂pc體, gdy mieli po cztery miesi眂e. Rodzice nie zg砤szali si z nimi na bilanse 2-3-latk體

Niepe硁osprawny wyrzucony z si硂wni. "To dyskryminacja"

Miko砤j Nitka cierpi na dystrofi mi甓niow. Choroba powoduje stopniowy zanik mi甓ni, kt髍y z czasem uniemo縧iwia chodzenie. Nie ma na ni leku. Jedyny spos骲 na utrzymanie dobrej kondycji to odpowiednie 鎤iczenia. Miko砤j ka縟ego dnia walczy, 縠by pozosta sprawnym. - P硑wam, wychodz z domu

Polscy studenci w秗骴 najlepszych projektant體 misji na Marsa

mi甓ni i nud, jednak g丑wnym niebezpiecze駍twem by硂by kosmiczne promieniowanie jonizuj眂e. Jak donosi w marcu "New Scientist" zabezpieczy przed nim mia砤by os硂na z wody, 縴wno禼i i odchod體. Tak technologi opracowa砤 ju NASA, 潮cz眂 w projekcie Water Walls systemy podtrzymywania 縴cia

Dieta dla dojrza硑ch. Geriatrzy nie boj si cholesterolu

pomy秎nym starzeniem si i nie powinna by powodem do odchudzania. Najcenniejsz cz甓ci sk砤dow cia砤 jest masa mi甓ni - m體i prof. Bie. Jedzenie wi阫szej ilo禼i bia砶a nie pomo縠 bez r體noczesnej aktywno禼i fizycznej, kt髍a sprawia, 縠 organizm przetwarza bia砶o w mi甓nie. Musimy wi阠 鎤iczy, a

Kleszcze. Zapalenie m髗gu od jednego uk眘zenia

przewlek硑ch chor骲, np. astmy, choroby nowotworowej czy autoimmunologicznej, przebieg KZM mo縠 by gorszy. CZYTAJ TE: A jeden na trzy kleszcze jest nosicielem gro糿ych chor骲- Najcz阺tszym powik砤niem s pora縠nia splot體 barkowych oraz nerw體 obwodowych. Mo縠 to np. powodowa zaniki mi甓ni i ogranicza

Podlaskie. Skazani rodzice bli糿iak體 ukrywanych i izolowanych w domu

mi甓ni spowodowany brakiem ruchu. Okaza硂 si, i lekarz rodzinny ostatni raz widzia ch硂pc體, gdy mieli po cztery miesi眂e. Rodzice nie zg砤szali si z nimi na bilanse 2, 3-latk體, mimo listownych wezwa przez przychodni, unikali te szczepie. Z ustale MOPS wynika硂, 縠 matka od urodzenia nie

Jak d硊go trwa stosunek seksualny przeci阾nego Polaka? [Odpowiedzi do quizu]

t硊szczowej. To zatem przede wszystkim ko舵 krzy縪wa, guzy kulszowe, pi阾y i okolice 硂patek - tam, gdzie pod sk髍 jest niewiele mi甓ni. A tak縠 硂kcie, kr阦i, uszy czy potylica, je秎i pacjent d硊go le縴 na wznak. Osoby, kt髍e maj wi阠ej tkanki t硊szczowej, radz sobie lepiej. Wi阠ej znajdziesz w tek禼ie

Marek Plura

nadany w 2012 r. Od urodzenia choruje na post阷uj眂y zanik mi甓ni, porusza si tylko na w髗ku elektrycznym. W wieku 21 lat wybra 縴cie w Domu Pomocy Spo砮cznej Caritas "Mi硂sierdzie Bo縠" w Miko硂wie-Borowej Wsi. Dzi jest szcz甓liwym m昕em Ewy oraz tat Marysi (2002) i Beniamina (2006

Pi赕 lat za szaf. Rodzice bli糿iak體 chc dobrowolnie podda si karze

najwi阫szym pokoju, w niedu縴m mieszkaniu. Znajdowa硂 si tam jedynie pi阾rowe 丑縦o i materac. Miejsce by硂 wygrodzone barierk. Dzieci same nie mog硑 stamt眃 wyj舵. Ch硂pcy byli w pieluchach, wa縴li zbyt ma硂 jak na sw骿 wiek, mieli niedorozw骿 mi甓ni spowodowany brakiem ruchu. Matka ich nie zaakceptowa砤

Rodzice bli糿iak體 zza szafy us硑szeli zarzuty. Chc sami podda si karze

pieluchach, wa縴硑 ma硂 jak na sw骿 wiek, mia硑 niedorozw骿 mi甓ni spowodowany brakiem ruchu. Okaza硂 si, 縠 lekarz rodzinny ostatni raz widzia ch硂pc體, gdy mieli po cztery miesi眂e. Rodzice nie zg砤szali si z nimi na bilanse 2-3-latk體, mimo listownych wezwa od przychodni. Unikali te szczepie. Po tym

Trudno by Arabem w Jerozolimie. Polska premiera filmu "Ta馽z眂y Arabowie" na All About Freedom

ch硂pakiem z zanikiem mi甓ni. Aby przetrwa w Jerozolimie, g丑wny bohater musi "sta si" 縴dem, a pom骳 w tym mo縠 Jonatan. - Chc dotrze do szerokiego grona odbiorc體, lokalnie i globalnie - m體i Eran Riklis. - Z jednej strony w tym filmie jest zawarta ca砤 z硂縪no舵 sytuacji na Bliskim

Co to jest zesp蟪 algodystroficzny?

och硂dzeniem (sk髍a jest cienka, ch硂dna i ma b硑szcz眂y wygl眃), sztywno舵 zaj阾ych staw體, na radiogramach prosty lub plamisty zanik ko禼i, rozpoczynaj si zaniki mi甓ni tkanki podsk髍nej, wyst阷uje krucho舵 paznokci. W okresie trzecim atroficznym pojawiaj si post阷uj眂e przykurcze palc體, w丑knienie

21 powod體, dla kt髍ych warto pi kaw

rozsianym? 7. Zmniejsza ryzyko parkinsona Kawosze znacznie rzadziej zapadaj na t chorob, charakteryzuj眂 si sztywno禼i mi甓ni, dr縠niem ko馽zyn, j陑yka, warg, k硂potami z utrzymaniem r體nowagi. Przyczyn problem體 jest zanik kom髍ek nerwowych w niekt髍ych rejonach m髗gu. Jak kawa mo縠 ochroni przed

Fizjoterapeuta to nie zaw骴 "paramedyczny" [LIST]

odsy砤 chorego do lekarza rehabilitacji, chocia ju na tym etapie m骻砨y nim si zaj辨 fizjoterapeuta. Po kilku tygodniach/miesi眂ach pacjent dostaje si do lekarza rehabilitacji, kt髍y zleca fizjoterapi. A w tym czasie u pacjenta dochodzi do wielu niekorzystnych zmian (zaniki mi甓ni, zmiana sposobu

Hospicjum, czyli Pa砤c ksi阠ia Pi阾aszka [ZDJ蔆IA]

chwil przed przeci阠iem wst阦i. Przypomnia砤 te, sk眃 si wzi背 pomys na hospicjum. - Kilka lat temu opiekowali秏y si nieuleczalnie chor 12-letni dziewczynk - opowiada砤. - Pami阾am, 縠 mia砤 zanik mi甓ni. 痽砤 w patologicznej rodzinie. Dziecko nie chcia硂 patrze na to, co dzia硂 si w domu

Tony Judt

. Kierowa Instytutem Remarque'a na Uniwersytecie Nowojorskim. Dwa lata przed 秏ierci wykryto u niego rzadk i nieuleczaln chorob - stwardnienie zanikowe boczne (ASL), kt髍a polega na stopniowym zaniku zdolno禼i ruchowych mi甓ni, uwi陑ieniu we w砤snym ciele, a w ko馽u prowadzi do 秏ierci. Nie mog眂 ju

Czego szuka w jedzeniu, aby by w formie

b硂n kom髍kowych, przewodnictwie tkanki nerwowej, kurczliwo禼i mi甓ni, wp硑waj na czynno舵 serca, wspomagaj wykorzystanie 縠laza, pe硁i kluczow rol w pracy wielu enzym體. Niedob髍 wapnia prowadzi do odwapnienia organizmu: t昕yczki, zniekszta砪enia ko禼i, uszkodzenia z阞體, osteoporozy, zaburze w

Jak zabawa to... bieganie!

by, skoro dzieci, kt髍e powinny od ma砮go wyrabia sobie prawid硂we nawyki, s do 10. roku 縴cia cz阺to zaniedbane fizycznie? Co zrobi, by nie dopu禼i do zaniku mi甓ni - opr骳z tych s硊勘cych do wciskania klawiszy komputera - u naszych pociech? Oczywi禼ie w wielu szko砤ch prowadzi si zaj阠ia

Paw砤 saka

wskazuje drog wyj禼ia. M體i si o niej jako testamencie chorego na post阷uj眂y zanik mi甓ni autora, kt髍y nie mog眂 pisa, dyktowa j. Druga ksi笨ka to "Duch r體no禼i" Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Udowadniaj oni tez, 縠 g丑wn przyczyn patologii spo砮cznych jest nie bieda, lecz

Obni縪ne napi阠ie mi甓niowe u niemowl阠ia

. leukodystrofie czy choroby spichrzeniowe) i mi甓ni (np. rdzeniowy zanik mi甓ni) poprzez choroby metaboliczne i endokrynologiczne (np. niedoczynno舵 tarczycy) po 砤godn hipotoni, kt髍a z czasem ust阷uje. U 6-miesi阠znego niemowl阠ia pr骳z oceny napi阠ia mi甓niowego niezwykle wa縩e s pozosta砮

Tarczyca nadaje ci tempo. Co robi, gdy choruje

-fosforow, czyli sk砤dem ko禼i, sprawno禼i mi甓ni oraz prac nerek. T3 oraz T4 reguluj tempo przemiany materii. Wyznaczaj, na ile gwa硉ownie w ka縟ej kom髍ce cia砤 produkowana jest energia i wytwarzane s bia砶a potrzebne do budowy i odbudowy cia砤. Rz眃z wi阠 wzrostem, zu縴ciem tlenu, wody, witamin

Pod dobr opiek

kapelana stowarzyszenia. POMOC DLA PACJENT覹 CIERPIYCH NA INNE SCHORZENIA Osoby schorowane, np. z nast阷stwami chor骲 zapalnych o秗odkowego uk砤du nerwowego, zanikami mi甓ni pochodzenia rdzeniowego czy chorob Huntingtona otrzymaj pomoc w oddzia砤ch opieki paliatywnej w szpitalach. Wymagane jest

Nie nazywaj mnie dr. House'em

enzymu kodowanego przez gen NT5E. Dzi阫i odpowiednio dobranym lekom Benge wreszcie mo縠 chodzi. Druga choroba opisana przez naukowc體 prowadzi do zaniku mi甓ni r眐 i n骻 spowodowanego mutacj w genie HINT3. Ale Gahl t硊maczy, 縠 to zaledwie pocz眛ek i nad kolejnymi publikacjami jego zesp蟪 dopiero

Unikalny pacjent - jeden z o秏iu na ca硑m 秝iecie

tkanki t硊szczowej, co wcale nie przeszkadza jego organizmowi uwa縜 si za gruby. Staniford cierpi na cukrzyc typu II - chorob typow dla ludzi nadci秐ieniem i nadwag. Tak縠 jego s硊ch nie jest w najlepszej kondycji - od 10. roku 縴cia kolarz musi nosi aparat s硊chowy. Mam 40 proc. masy mi甓ni

A w砤秐ie, 縠 pobiegn! Maraton ze stwardnieniem rozsianym

organizm dobrze sobie radzi: m髗g znalaz inne drogi przesy砤nia informacji. Po p蟪 roku kolejny rzut: os砤bienie mi甓ni n骻 i spastyczno舵. Czyli nadmierne napi阠ie mi甓ni. Masz ca硑 czas napi阾e mi甓nie, ci眊硑 skurcz i to strasznie boli. Lekarz powiedzia mi, 縠bym nie k砤ma砤, bo SM nie boli. Zamiast

Fizjoterapeuta to nie zaw骴 "paramedyczny", nie mo縩a nim zosta po kursie! [LIST]

oczekiwania pacjent dostaje si do lekarza rehabilitacji, kt髍y zleca fizjoterapi. A w tym czasie u pacjenta dochodzi do wielu niekorzystnych zmian (zaniki mi甓ni, zmiana sposobu poruszania si, gorsza wydolno舵, odwapnienie ko禼i). Powoduje to wyd硊縠nie czasu fizjoterapii, przed硊縜j眂e si zwolnienie z

Naukowcy cofn阬i proces starzenia si

sprawdzi, czy to jest mo縧iwe, podawali 22-miesi阠znym myszom MNM, zwi眤ek, kt髍y podnosi poziom NAD+ (kt髍y z kolei podnosi poziom SIRT1). Po tygodniu okaza硂 si, 縠 stare myszy mia硑 mniej objaw體 zaniku mi甓ni i stan體 zapalnych, a nawet pojawi砤 si u nich tkanka mi甓niowa charakterystyczna dla myszy

NFZ oszcz阣za. Pacjenci choruj眂y w domach mog straci opiek piel阦niarek

. Ci阠ia dotkn te pacjent體 korzystaj眂ych z wentylacji mechanicznej, czyli respiratora w domu. To ci昕ko chorzy, m.in. na zanik mi甓ni, stwardnienie rozsiane, zw丑knienie p硊c czy deformacje klatki piersiowej. Opiekuj si nimi zespo硑 z硂縪ne z lekarza, piel阦niarki oraz rehabilitanta i to oni

15 z zamiast 26 z dla piel阦niarki za dojazd i piel阦nacj chorego. NFZ tnie

mechanicznej, czyli respiratora w domu. To ci昕ko chorzy, m.in. na zanik mi甓ni, stwardnienie rozsiane, zw丑knienie p硊c czy deformacje klatki piersiowej. Opiekuj si nimi zespo硑 z硂縪ne z lekarza, piel阦niarki oraz rehabilitanta i to oni zapewniaj chorym niezb阣ny do wentylacji sprz阾 od respiratora po

Poklikaj na naszym profilu na Facebooku i pom罂 ma砮j Jagodzie zrealizowa marzenia

Jagoda Labus ma trzy lata i od urodzenia choruje na rzadk chorob - artrogrypoz, kt髍a objawia si sztywno禼i staw體 i zanikiem mi甓ni. Nieuleczalna, ale dzi阫i rehabilitacji pacjenci d硊go mog w miar normalnie 縴. Jagoda nie zgina palc體 u r眐 i n骻, chodzi mo縠 tylko w specjalnych szynach

Joga dla kr阦os硊pa. Trening odc. 9.

mi甓nie kr阦os硊pa i plec體, koryguje postaw, * zmniejsza zm阠zenie, niepok骿 psychiczny i zwalcza bezsenno舵, * 砤godzi dolegliwo禼i menstruacyjne, * rozci眊a kostki, uda, pachwiny, biodra. Wskaz體ki dla pocz眛kuj眂ych Dla u砤twienia podwi palce u st髉 (stawiaj眂 je prostopadle do maty), co podniesie

Tragedia w Pucku. Trybiki w piekielnej manufakturze

We wtorek zmar 14-letni Dawid Zapisek. Dzielny ch硂pak, chory na rdzeniowy zanik mi甓ni, kt髍y wykorzysta w pe硁i swoje kr髏kie 縴cie. Chodzi na mecze, kibicowa z wielk pasj, swoj walk dawa si酬 innym. Wiemy, 縠 nie by砨y w stanie tego wszystkiego realizowa, gdyby nie wielkie po秝i阠enie

痽cie znaczy b髄

Uwolni motyla - dokument, Polska 2012, re. Joanna FrydrychPoniedzia砮k 22:05 TVP1Katarzyna choruje na SLA, ''stwardnienie zanikowe boczne'', czyli post阷uj眂y zanik mi甓ni. Lekarze dawali jej dwa lata 縴cia, a ona od ponad dziesi阠iu lat wci笨 jest aktywna i spe硁ia kolejne marzenia. Film

Eksperci: POChP ju trzeci przyczyn zgon體 ludzi na 秝iecie

oskrzela, ale te uk砤d sercowo-naczyniowy. Z niekt髍ych badan wynika, 縠 nawet po硂wa chorych na POChP cierpi tak縠 na schorzenia uk砤du kr笨enia, w tym na niedokrwienn chorob serca, cz甓ciej wyst阷uj zawa硑, zaburzenia rytmu serca, cukrzyca i zesp蟪 metaboliczny, osteoporoza, zanik mi甓ni, anemia

Detoks - post, kt髍y dodaje energii

, sk砤dnik體 mineralnych oraz utraty bia砮k ustrojowych. Nast阷uje w體czas nie tylko zanik tkanki t硊szczowej, ale r體nie mi甓ni, w眛roby, nerek i tarczycy. W czasie g硂d體ek mo縠 doj舵 do nag硑ch zgon體 w wyniku uszkodzenia mi甓nia sercowego, zaburze rytmu serca czy zaniku w眛roby" - ostrzega Instytut

Najstarsi choruj z niedo縴wienia

apetyt, niech赕 do mi阺a, zmniejszone spo縴cie wszystkich pokarm體 (przynajmniej o jedn trzeci), apatia, sta砮 uczucie zm阠zenia, niech赕 lub nawet niezdolno舵 do wychodzenia z domu z powodu os砤bienia mi甓ni, niewstawanie ca硑mi dniami z 丑縦a z oznakami zaniedbywania si. Oczywistym objawem

Micha Muszy駍ki: Zawsze prosz tylko o rok 縴cia

. to zanik mi甓ni, tej najgorszej odmiany - Werdniga-Hoffmanna. Im p蠹niej si objawia, tym d硊縠j dziecko 縴je. U pani syna zosta wykryty bardzo szybko. Je縠li nie zdarzy si cud, to b阣zie 縴 tylko pi赕 lat'' - opowiada Ewa. Przez rok p砤ka砤, karmi砤, przewija砤, le縜砤 na kanapie. Nie leczy砤

Jej Wysoko舵 Obcas

latem w plenerze. But zaburza czucie powierzchniowe i g酬bokie stopy oraz wy潮cza prac mi甓ni kr髏kich odpowiedzialnych za amortyzacj i prawid硂w prac stopy. - 80 proc. "obutej populacji" ma te mi甓nie w zaniku - dodaje. - Pojawi硑 si ju minimalistyczne buty do biegania, kt髍e s jak

Zachodniopomorskie. W Mi阣zyzdrojach Polacy szkol ukrai駍kich ratownik體

-Frankowsku na Ukrainie, czyli dawnym Stanis砤wowie. Ratownicy z Ukrainy od niedzieli ucz si zaawansowanych zabieg體 ratuj眂ych 縴cie wed硊g standard體 mi阣zynarodowych w takich przypadkach, jak m. in. zawa mi甓nia sercowego, udar m髗gu, ostry zesp蟪 wie馽owy. Szkol si, jak interpretowa objawy, jakie

Robot z Gliwic ma du勘 szans sta si medycznym hitem

rehabilitacji os骲 po wypadkach czy z zanikiem mi甓ni. W najbardziej spektakularnych przypadkach osoby je縟勘ce na w髗ku dzi阫i egzoszkieletowi znowu staj na nogi. Polski egzoszkielet Jednak gdy Micha zacz背 si zajmowa egzoszkieletami rehabilitacyjnymi, wci笨 by to temat z gatunku science fiction. Jeden

Cukrzyca - choroba 3 mln Polak體. Po cichu niszczy ca砮 cia硂

wyst阷uje ju piek眂y, przeszywaj眂y b髄. Objawy nasilaj si w nocy, po po硂縠niu si do 丑縦a, pacjenci cz阺to si odkrywaj, bo "po禼iel ich ura縜", mog przy tym wyst阷owa r體nie kurcze mi甓ni podudzia czy ud. To oczywi禼ie tylko przyk砤dy - objawy neuropatii w przebiegu cukrzycy mog by

Badania genetyczne. Ministerstwa nie obchodzi, 縠 badania s 糽e zrobione

. Inne badania genetyczne mo縧iwe do sfinansowania w ramach 秝iadcze NFZ w niekt髍ych o秗odkach specjalistycznych: *fenyloketonuria (PKV) *rdzeniowy zanik mi甓ni (SMA) *zesp蟪 砤mliwego chromosomu X *dystrofia mi甓niowa Duchenne'a i Beckera *siatk體czak p硂dowy (RB) *wrodzony przerost kory nadnerczy

Przem阠zenie. Na pewno 縴jesz normalnie?

gorszego stanu ni ci昕ka fizyczna praca. I do wi阫szego zm阠zenia r體nie! Wydawa硂by si, 縠 to przecie ruch m阠zy. Nic bardziej mylnego. Aktywno舵 fizyczna pomaga radzi sobie ze stresem oraz zachowa zdrowie. Bezruch jest gorszy. Doprowadza do zaniku mi甓ni, przewlek硑ch chor骲 uk砤du ruchu, licznych

Lekarze omal nie wm體ili mi, 縠 jestem zdrowy - m體i choruj眂y na stwardnienie rozsiane

myszk pojawi硑 mi si dr阾wienia nadgarstka, skurcze mi甓ni szyi i os砤bienie palc體. Wini砮m za to wy潮cznie siedz眂y tryb 縴cia. Potwierdzenie znajdowa砮m na wyk砤dach MIT i pobliskiego Uniwersytetu Harvarda. Moja uczelnia na szcz甓cia oferowa砤, za niewyg髍owan cen, roczny abonament z

Nied紈ied - drapie縩ik, kt髍y woli jagody

miesi阠y rusza si bardzo ma硂, a pomimo to budzi si ca砶owicie sprawny. Nie ma zaniku mi甓ni albo odle縴n jak ludzie zmuszeni do d硊gotrwa砮go le縠nia w 丑縦u. Nikt nie wie, ile dok砤dnie nied紈iedzi 縴je w naszych g髍ach. Te zwierz阾a, kt髍e potrafi pokonywa dziennie nawet kilkadziesi眛 kilometr體

Urwana noga sama odrasta

: ''Morskim robakom odrasta g硂wa z tymi samymi wspomnieniami'' R體nie badania dr Jennifer Morgan przecz ustalonym pogl眃om. U ludzi i zwierz眛 bowiem po uszkodzeniu rdzenia kr阦owego du縜 cz甓 neuron體 obumiera. To prowadzi do zaniku komunikacji mi阣zy m髗giem a mi甓niami. Sygna硑 nie s przesy砤ne

Od Redakcji: Zr骲my dla niepe硁osprawnych miejsce obok nas

ca砶owity zanik mi甓ni n骻 i cz甓ciowy r眐. Za ka縟ym razem, gdy pyta砤m j, czy chce gdzie p骿舵, krztusi砤m si. Zastanawia砤m si, czy nie lepiej by硂by powiedzie "pojecha", skoro jest na w髗ku, czy s硂wo "p骿舵" nie jest dla niej zbyt bolesne, bo mo縠 przypomina jej, 縠 nigdzie

Rugby. Dramat Joosta van der Westhuizena. Gdy ca硑 秝iat wie, 縠 umierasz

si z zanikiem mi甓ni. - Powiedzia砤m Jordanowi i Kylie, 縠 tata jest umieraj眂y. Nie chcia砤m, aby dowiedzia硑 si nagle od kogo innego w szkole - opowiada. Prasa w RPA ju w maju zacz瓿a pisa, 縠 zawodnik ma przed sob 18 miesi阠y 縴cia, ale to nie by砤 prawda.Stwardnienie zanikowe boczne zwane

S砤bo widzisz po zmroku? Id do specjalisty. Jak op蠹ni choroby oczu

ty砮m do okna, by promienie s硂neczne nie o秝ietla硑 ekranu; *podczas d硊giej pracy przy komputerze wykonuj 鎤iczenia. Przez osiem godzin wpatrywania si w ekran oczy wykonuj oko硂 30 tys. ruch體 - to du縠 obci笨enie dla mi甓ni. Warto co 10-15 minut robi przerwy. W體czas dobrze jest popatrze w dal na

"Szlachetna Paczka" - na pomoc czeka 1,5 tys. rodzin

sercach, ilu jest potrzebuj眂ych. Tak 縠by dla wszystkich 秝i阾a by硑 radosne - m體i dyrektorka akcji Anna Malec. Na pomoc wci笨 czeka rodzina 16-letniej Magdy, kt髍a cierpi na zanik mi甓ni i nie wychodzi z 丑縦a. Marzy o ksi笨kach historycznych, bo to jej najwi阫sza pasja. Jak mo縩a jej pom骳? Wystarczy

Naczynia na rehabilitacji

zaniki mi甓ni, och硂dzenie ko馽zyny czy powstanie owrzodzenia albo martwicy palc體 stopy. Szczeg髄nie jest to wa縩e u pacjent體 ze wsp蟪istniej眂 cukrzyc. Jak wygl眃a u nas diagnostyka i leczenie chor骲 naczy? - Dobra diagnostyka to dok砤dny wywiad na temat choroby, ocena czynnik體 ryzyka i badanie

Eutanazja po polsku

jedynie zabiegi piel阦nacyjne, kt髍ych nie wolno nigdy zaprzesta? Hiszpank Inmaculad Echevarri choruj眂 przez 11 lat na post阷uj眂y zanik mi甓ni przez trzy lata wbrew jej woli utrzymywano przy 縴ciu za pomoc respiratora. W ko馽u rodzina przenios砤 j do szpitala, w kt髍ym lekarze uznali respirator za

Hipokrates zagl眃a do Excela

ceny. Roczny koszt lek體 sierocych na nocn napadow hemoglobinuri, czyli 秏iertelny w perspektywie kilkunastu lat rozpad czerwonych krwinek, to 1,25 miliona z硂tych. Na uszkadzaj眂 wszystkie narz眃y mukopolisacharydoz II - 500 tys. Na zanik mi甓ni w chorobie Pompego - 350 tys. W Unii Europejskiej

Jak po wypadku wr骳i do swojego 縴cia

z砤mania ko禼i d硊gich - udowych albo piszczelowych. Ich leczenie wymaga unieruchomienia pacjent體. U cz硂wieka skazanego na fotelow egzystencj dochodzi do zaniku mi甓ni. Niemal wszyscy skar勘 si, 縠 schudli i nie maj masy mi甓niowej. Wydolno舵 fizyczna jest katastrofalna. Fizjoterapeuci maj co robi

Genetycznie zmienione mi甓nie rosn dwa razy szybciej

Upowszechniania Nauki mia硑 pierwotnie na celu stworzenie skutecznych lek體 dla chorych na zanik mi甓ni (np. w wyniku staro禼i, inwalidztwa lub wrodzonych schorze). Szybko okaza硂 si, 縠 najbardziej zainteresowani s jednak sportowcy. - Od kiedy zacz背em na ten temat publikowa, po硂wa e-maili, kt髍e codziennie

眘kie. Rozstrzygni阾o regionalny konkurs "Lodo砤macze 2011"

prowadzon mimo g酬bokiej niepe硁osprawno禼i - Plura od lat cierpi na zanik mi甓ni, porusza si na w髗ku inwalidzkim. "Znany jest on z wielu dzia砤 spo砮cznych, jeszcze z czas體 poprzedzaj眂ych aktywno舵 parlamentarn, za w dzia砤niach ustawodawczych znakomicie charakteryzuje go jego pami阾ne

Dystrofie mi甓niowe

To du縜 grupa chor骲 genetycznych, kt髍ych wsp髄nym mianownikiem jest post阷uj眂y zanik mi甓ni. Najcz甓ciej zdarza si dystrofia typu Duchenne'a. Dotyczy tylko ch硂pc體 - 秗ednio choruje jeden na 3,5 tys. noworodk體 p砪i m阺kiej. Chorzy ch硂pcy ju we wczesnym dzieci駍twie wyra糿ie odstaj pod

Polio choroba bogatych

W ten spos骲 doktor Hilary Koprowski i Thomas Norton robi milowy krok w stron opanowania choroby, kt髍a wzbudza pop硂ch w najpot昕niejszym pa駍twie 秝iata. Uda si, pod warunkiem 縠 wirus ich nie zabije.Bez mi甓ni i ko禼iNajstarsze 秎ady tej plagi - zdeformowane ko禼i nogi - archeolodzy znale糽i