zakwaszenia mi甓ni

Wojciech Staszewski

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale rzeczywistym winowajc s mikrourazy

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

Dieta alkaliczna ma nas uchroni od osteoporozy, nowotwor體, chronicznego zm阠zenia, wzd赕 oraz pryszczy na twarzy, zapewni kondycj i d硊gie zdrowie. Jest tylko mod, czy tkwi w niej ziarno prawdy?

Chodzenie po schodach zamiast si硂wni

Zrezygnowa砤m w pracy z windy, wchodz kilka razy dziennie na trzecie pi阾ro. Do domu wchodz tylko na pierwsze pi阾ro, ale zastanawiam si, czy nie wdrapa si czasem po schodach na szczyt wie縪wca. Tylko czy to ma sens? Czy chodzenie po schodach dzia砤 jak sport? Czy w og髄e jest zdrowe, np. dla kolan? - zapyta砤 pani Ma砱orzata

Soczi.biathlon - Pa砶a: bieganie, a nie przemieszczanie

i walczy z sam sob. M骿 organizm wreszcie si przystosowa i nie mam ju tak du縠go zakwaszenia mi甓ni w trakcie zawod體, jak na pocz眛ku zmaga" - powiedzia砤 biathlonistka AZS AWF Katowice. W najlepszym starcie Pa砶a by砤 10. na dystansie 15 km. Jej ambicje by硑 du縪 wy縮ze. Po

Kadra kajakarek wyruszy砤 do Portugalii

, przep硑ni阾e +na maxa+ w granicach 1.50-1.53 min. Doznania s r罂ne; na nartach to d硊gi wysi砮k, walka psychiczna, a w kajaku jest ogromne zakwaszenie, b髄e mi甓ni, a nawet omdlenia" - t硊maczy Kryk. Walczykiewicz nie ukrywa, 縠 najbardziej lubi zgrupowania przed samymi startami, przy zdecydowanie

Co druga Polka i co czwarty Polak maj za ma硂 cynku

Co druga Polka i co czwarty Polak maj za ma硂 cynku

utrzymanie stabilno禼i b硂n kom髍kowych i czynno禼i gruczo丑w p砪iowych. Bierze udzia w przemianie witaminy A i metabolizmie alkoholu. Cynk wspiera te prawid硂wy wzrost i rozw骿 p硂du podczas ci笨y. W organizmie cz硂wieka cynk znajduje si g丑wnie w mi甓niach szkieletowych (ponad 50 proc.) oraz w ko禼iach

Test wydolno禼iowy Wingate

poza zakresem normy po te禼ie Wingate jest fizjologiczny stan, jakim jest kwasica mleczanowa. Pewnie s硑sza砤 Pani o "zakwasach"? W czasie intensywnego wysi砶u w warunkach niedoboru tlenu w mi甓niach, energia potrzebna do pracy mi甓ni jest wytwarzana z glukozy na

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

zainwestowa. Trzeba biec na maksa od pocz眛ku, jednocze秐ie pami阾aj眂, 縠 zbyt du縠 zakwaszenie mi甓ni mo縠 si sko馽zy katastrof na ostatnim odcinku. Ja mia砤m si rozprawi z Nicole Fessel i Id Ingemarsdotter na ostatnim podbiegu. I da zmian na drugiej pozycji. Nicole w tym sezonie nie wychodzi z

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

protezami w sporcie pe硁osprawnych. Dla mnie to przyk砤d dopingu technologicznego. Pistorius w wy禼igu z pe硁osprawnymi by uprzywilejowany. Wystarczy dokona analizy biomechanicznej i fizjologicznej. Oscar nie czu zakwaszenia mi甓ni w 硑dkach. Kiedy startowa w biegu na 400 m z pe硁osprawnymi zawodnikami

M jak marszobieg

M jak marszobieg

. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie kwas mlekowy zostaje zutylizowany, a b髄 pozostaje. To mikrourazy w丑kien mi甓niowych, naruszenie struktur bia砶owych w kom髍kach. Mo縩a to zmniejszy przez

Fundamenty

Fundamenty

). D硊go i wolno Biegaj trzy-cztery razy w tygodniu, nie wi阠ej. D硊go i wolno. W ten spos骲 podwy縮zysz pr骻 - w sezonie b阣 z tego same korzy禼i (szybciej b阣ziesz m骻 biec bez nadmiernego zakwaszenia mi甓ni). Trenuj godzin, p蟪torej, a raz w tygodniu nawet dwie godziny, je秎i dasz rad. Nie

M JAK MARSZOBIEG

dawki biegania, ale ci眊le powinien to by marszobieg. Dopiero jak przyzwyczaisz mi甓nie, 禼i阦na i stawy do wysi砶u, pomy秎 o d硊縮zych odcinkach biegu. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

rozcie馽zany jest bulionem, w Meksyku najcz甓ciej mi阺nym. Pipian zazwyczaj towarzyszy gotowanemu indykowi lub wieprzowinie, ale wersja na wodzie lub wy潮cznie z warzywami jest nie mniej satysfakcjonuj眂a i od縴wcza. Finalny sk砤d sosu i kolor mog by bardzo r罂ne, rodzinne receptury s dum i sekretem, ale

Dieta dobra dla m髗gu

Dieta dobra dla m髗gu

aluminium. Na szcz甓cie natura przychodzi nam z pomoc - zawarty w pokarmach glin wyst阷uje w formie praktycznie nieprzyswajanej przez organizm (wch砤nianie na poziomie 0,1-0,2 proc.). Chyba 縠 go zakwasimy i powstanie cytrynian glinu, kt髍y nasz organizm wch砤nia lepiej. I tu pojawia si herbata z cytryn

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

Lodem w b髄. Podstawowa prawda o kontuzjach: jak boli, to nie ogrzewa (!), tylko ch硂dzi lodem. O domowe sposoby na dolegliwo禼i zapyta砮m fizjoterapeutk Ew Witek (www.ortoreh.pl). Zakwasy. Po wysi砶u mi甓nie s zakwaszone kwasem mlekowym. Po zawodach albo bardzo ci昕kim treningu mo縠sz

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

. ietna sprawa, bo zamiast bez przerwy gapi si w pulsometr b眃 pobiera krew w celu zmierzenia poziomu laktatu, cz硂wiek uczy si siebie. Opanowa砤m to do perfekcji. Moja granica b酬du w odczytywaniu pulsu to jedno uderzenie serca na minut. Wiem te dok砤dnie, kt髍e mi甓nie jak reaguj przy

M w Falun. Jak Polki wymy秎i硑 sobie ten br眤

M w Falun. Jak Polki wymy秎i硑 sobie ten br眤

wra縠nie po tym biegu? Ogromny b髄 w nogach. Po ka縟ej zmianie czu砤m, 縠 mi甓nie s coraz bardziej zakwaszone, a potem ju tylko strasznie bola硂. Zobaczy砤m, jak przemkn瓿a obok mnie Stina Nilsson, kt髍a jest tutaj niesamowita. Da硑秏y z siebie wszystko na tej ostatniej prostej. Ale Stina mia砤 do dania

Chemia w kuchni. i眛ecznej

Chemia w kuchni. i眛ecznej

w karpiu, kiedy ju skwierczy na patelni? Krytyczna temperatura to 60 st. C. Dochodzi wtedy do koagulacji bia砶a mioglobiny (ogl阣nie m體i眂, z w丑kienek zmienia si ona w k酬buszki), kt髍a wywieraj眂 ci秐ienie na wn阾rze kom髍ek mi甓ni, powoduje utrat sok體 i wysuszenie ryby. Ca砤 sztuka

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

wariata, krok za krokiem odrabiaj straty, dojdziesz j, a na stadionie wyprzedzisz". Wszystko przewidzia! Mog砤m "zasprintowa" od razu, ale to kosztowa硂by mnie zakwaszenie mi甓ni. I na pewno nie by硂by takiego finiszu. Bjoergen pobieg砤 wed硊g swojego pomys硊, my秎眂 縠 ten atak da jej

Publikacja na temat konserwacji dokument體 SS-Hygiene Institut

metody konserwatorskie, dzi阫i kt髍ym cenne archiwalia zosta硑 zabezpieczone przed degradacj, wynikaj眂 przede wszystkim z up硑wu czasu oraz zakwaszenia papieru. Om體iona zosta砤 r體nie historia samej berli駍kiej filii Instytutu Higieny SS, za硂縪nej przez w砤dze niemieckie w 1942 r. w bezpo秗ednim

Bosa bierze si w garstki

Bosa bierze si w garstki

sam siebie, tzn. sk砤dniki od縴wcze pobierze z mi甓ni w my秎 logiki: najpierw trawi w阦lowodany, a skoro ich nie ma, to bia砶a, natomiast t硊szcz, skubaniec, pozostanie nietkni阾y. Je秎i z kolei b阣ziemy dostarcza za du縪 bia砶a (patrz: dieta Dukana), zakwasimy organizm. Przyt硂czony mi阺em nielot體

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa. Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa . Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Przewodnik po dietach

metabolizm i zach阠aj organizm do gromadzenia zapas體. Wady W wyniku g硂d體ki tracimy nie tylko t硊szcz, ale i mi甓nie (tygodniowy post to ubytek ok. 5 kg t硊szczu i 1,5 kg mi甓ni). W 縜dnym wypadku nie powinny jej stosowa osoby chore na cukrzyc, z niewyregulowanym poziomem cukru. Przeciwwskazaniem s

Barszcz ukrai駍ki

zasma縞e uwa縜 za herezj. Zasadniczy wp硑w ma przygotowanie wywaru. Mo縠 by mi阺ny (gotowany powoli, czyszczony z szumowin), mi阺no-fasolowy (fasola uprzednio namoczona) lub fasolowo-grzybowy (postny). Do gotowego wywaru na pewno trafi ziemniaki, bo ziemniaki trafiaj do ka縟ej ukrai駍kiej zupy, i

Justyna Kowalczyk: Postaram si wszystko naprawi

finiszowa, ale z niekt髍ymi nie mia砤m szans, bo mia硑 wi阠ej tlenu w p硊cach, a ich mi甓nie na ostatnich metrach by硑 mniej zakwaszone od moich. Najwi阫si specjali禼i od astmy twierdz, 縠 wziewne preparaty nie poprawiaj wydolno禼i. - Gdybym ja albo np. Sylwia Ja秌owiec za縴砤 tego specyfiku przed startem

M眃re Diety Gazety - sprawd, jakie diety przedstawimy w ci眊u tygodnia!

硑縠czki cukru); t硊szcze stanowi眂e 35-40 proc. dziennej dawki kalorii to g丑wnie oliwa, oleje ro秎inne i mas硂 oraz t硊szcze zawarte w mi阺ie i rybach; plusy zmienia tryb przemiany materii, doprowadza do lekkiego zakwaszenia krwi, co znacznie zmniejsza uczucie g硂du. Pozwala schudn辨 nawet do 5 kg