zakwaszenia mi甓ni

Wojciech Staszewski

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale rzeczywistym winowajc s mikrourazy

Justyna Kowalczyk: Moje nowe trofeum

Dok砤dnie trzy lata temu kompletnie zdewastowana psychicznie i fizycznie zacz瓿am walczy o 縴cie. Trzydzie禼i dziewi赕 miesi阠y temu po raz ostatni pr骲owa砤m si z 縴ciem rozprawi. Dzisiaj ciesz si, 縠 mog przygotowywa si do igrzysk.

Kr髄 Adam Wielki. Adam Kszczot, najlepszy w historii lekkoatleta z wojew骴ztwa 丑dzkiego

Kr髄 Adam Wielki. Adam Kszczot, najlepszy w historii lekkoatleta z wojew骴ztwa 丑dzkiego

zrobi inaczej, posz硂by mi lepiej. Jeszcze przez kilka kolejnych dni [po p蟪finale] nie by硂 dobrze; by硑 wy縮ze zakwaszenia mi甓ni, ci昕ej si biega硂. Ten sam cykl przygotowa sprawdza si w poprzednich dw骳h latach, a w Rio nie zadzia砤. Przykro, 縠 wypad硂 to akurat w roku igrzysk. Ale kula

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

os砤bienia mi甓ni, demineralizacji ko禼i i szybko post阷uj眂ej osteoporozy - ostrzegaj zwolennicy odkwaszania. W rzeczywisto禼i mi甓nie ani ko禼i nie musz wspomaga nerek w neutralizacji 縴wno禼i kwasowej. Kwasy powsta砮 przy trawieniu bia砶a buforowane s przez jony wodorow阦lanowe obecne we krwi. W

Justyna Kowalczyk: Przed latem 縴czmy sobie pokory. Odpoczynku, s硂馽a i pokory

Justyna Kowalczyk: Przed latem 縴czmy sobie pokory. Odpoczynku, s硂馽a i pokory

zakwasza. Zakwaszony mi阺ie nie jest tak wytrzyma硑 i silny jak by jeszcze przed chwil. A trudno by precyzyjnym z bardzo bol眂ymi nogami. Zawsze pami阾ajcie, 縠by sprawdzi prognozy pogody. To, co w Zakopanem jest m縜wk, ju na Czerwonych Wierchach mo縠 oznacza powa縩e k硂poty. O burzy w g髍ach wol

Pjongczang 2018. Justyno, b阣zie bole

Pjongczang 2018. Justyno, b阣zie bole

. Kto zje縟縜j眂, nie potrafi si rozlu糿i, kto nie potrafi wykorzysta szansy i nie da odsapn辨 mi甓niom, ten przyst阷uje do kolejnego i kolejnego podjazdu z wy縮zym t阾nem, z wi阫szym zakwaszeniem, z pal眂ymi mi甓niami. Zm阠zenie i towarzysz眂y mu b髄 kumuluj si. Justyna na zjazdach jest spi阾a

Chodzenie po schodach zamiast si硂wni

Chodzenie po schodach zamiast si硂wni

wci眊a si po por阠zy. W tym przypadku wa縩e jest, 縠by chodzi po r罂nych klatkach schodowych, bo s prawoskr阾ne i lewoskr阾ne. Korzystajmy z obu, 縠by r體nomiernie u縴wa mi甓ni. Anga縪wanie g髍y odci笨a nogi i sprawia, 縠 b阣ziemy mogli d硊縠j 鎤iczy. Je秎i b阣ziemy chodzi co dwa schodki, to

Krzyk morskich ptak體

Krzyk morskich ptak體

? Okazuje si, 縠 albatrosy wypracowa硑 pomys硂we blokowanie 禼i阦ien w ramieniu, kt髍e pozwala im rozk砤da d硊gie, ci昕kie skrzyd砤 bez wysi砶u mi甓ni. „Dystans dla nich nic nie znaczy, a tysi眂e kilometr體 lotu z pomy秎nym wiatrem nie wymagaj od albatrosa wi阠ej wysi砶u ni od cz硂wieka ogl眃anie

Bakterie jelitowe. Mikroby pomagaj sportowcom wygrywa

Bakterie jelitowe. Mikroby pomagaj sportowcom wygrywa

si na metabolizm beztlenowy i jako produkt uboczny wydzielaj kwas mlekowy. A mi甓nie zakwaszone, jak wiadomo wszystkim sportowcom, d硊go nie poci眊n. Dlatego obecno舵 bakterii rozk砤daj眂ych kwas mlekowy jest tak bardzo po勘dana. CZYTAJ TAK疎: Mikrobiom. Dopieszczaj swoje mikroby Uczeni pobrali te

Adam Kszczot: Na Rio 秝iat si nie ko馽zy

Adam Kszczot: Na Rio 秝iat si nie ko馽zy

? – Na Rio 秝iat si nie ko馽zy (秏iech). Pr骲owa砮m ugry兼 temat na wiele sposob體 i nie ma oczywistego wyja秐ienia, 縠 jakbym co zrobi inaczej, posz硂by mi lepiej. Jeszcze przez kilka kolejnych dni [po p蟪finale] nie by硂 dobrze; by硑 wy縮ze zakwaszenia mi甓ni, ci昕ej si biega硂. Ten sam cykl

Miko砤j Ka硊da - pi砶arz, kt髍y walczy w MMA

Miko砤j Ka硊da - pi砶arz, kt髍y walczy w MMA

Zdu駍kiej Woli. Zosta砮m sponiewierany r體no z mat. W og髄e nie wiedzia砮m, o co chodzi. Chocia jako pi砶arz by砮m wybiegany, po pi阠iu minutach pr骲ki walki brakowa硂 mi tlenu, czu砮m zakwaszenie w ka縟ym mi甓niu. Ale nazajutrz wr骳i砮m, nie poddawa砮m si. Chcia砮m udowodni sobie i tym, kt髍zy

Nie powinna tego prze縴. Kiedy wr骳i砤 do pracy, by砤 inn lekark

Nie powinna tego prze縴. Kiedy wr骳i砤 do pracy, by砤 inn lekark

hipotermi, nerki przesta硑 pracowa - przez co we krwi gwa硉ownie podni髎 si poziom potasu do granicy, w kt髍ej mi甓nie, a przede wszystkim serce odmawia pos硊sze駍twa. Nier體nowaga elektrolit體 doprowadzi砤 do ci昕kiej kwasicy, a krew zbyt ch硂dna i silnie zakwaszona nie mo縠 skrzepn辨, co powoduje

Test wydolno禼iowy Wingate

poza zakresem normy po te禼ie Wingate jest fizjologiczny stan, jakim jest kwasica mleczanowa. Pewnie s硑sza砤 Pani o "zakwasach"? W czasie intensywnego wysi砶u w warunkach niedoboru tlenu w mi甓niach, energia potrzebna do pracy mi甓ni jest wytwarzana z glukozy na

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

zainwestowa. Trzeba biec na maksa od pocz眛ku, jednocze秐ie pami阾aj眂, 縠 zbyt du縠 zakwaszenie mi甓ni mo縠 si sko馽zy katastrof na ostatnim odcinku. Ja mia砤m si rozprawi z Nicole Fessel i Id Ingemarsdotter na ostatnim podbiegu. I da zmian na drugiej pozycji. Nicole w tym sezonie nie wychodzi z

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

pe硁osprawnymi by uprzywilejowany. Wystarczy dokona analizy biomechanicznej i fizjologicznej. Oscar nie czu zakwaszenia mi甓ni w 硑dkach. Kiedy startowa w biegu na 400 m z pe硁osprawnymi zawodnikami, by硂 wida, 縠 oni zwalniaj po ok. 300 m i "walcz o 縴cie", a Pistorius utrzymuje swoje tempo. Co

M jak marszobieg

M jak marszobieg

. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie kwas mlekowy zostaje zutylizowany, a b髄 pozostaje. To mikrourazy w丑kien mi甓niowych, naruszenie struktur bia砶owych w kom髍kach. Mo縩a to zmniejszy przez

M JAK MARSZOBIEG

dawki biegania, ale ci眊le powinien to by marszobieg. Dopiero jak przyzwyczaisz mi甓nie, 禼i阦na i stawy do wysi砶u, pomy秎 o d硊縮zych odcinkach biegu. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie

Fundamenty

Fundamenty

). D硊go i wolno Biegaj trzy-cztery razy w tygodniu, nie wi阠ej. D硊go i wolno. W ten spos骲 podwy縮zysz pr骻 - w sezonie b阣 z tego same korzy禼i (szybciej b阣ziesz m骻 biec bez nadmiernego zakwaszenia mi甓ni). Trenuj godzin, p蟪torej, a raz w tygodniu nawet dwie godziny, je秎i dasz rad. Nie

Przezi阞ienie? Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

Przezi阞ienie? Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

utrzymanie stabilno禼i b硂n kom髍kowych i czynno禼i gruczo丑w p砪iowych. Bierze udzia w przemianie witaminy A i metabolizmie alkoholu. Cynk wspiera te prawid硂wy wzrost i rozw骿 p硂du podczas ci笨y. W organizmie cz硂wieka cynk znajduje si g丑wnie w mi甓niach szkieletowych (ponad 50 proc.) oraz w ko禼iach

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

rozcie馽zany jest bulionem, w Meksyku najcz甓ciej mi阺nym. Pipian zazwyczaj towarzyszy gotowanemu indykowi lub wieprzowinie, ale wersja na wodzie lub wy潮cznie z warzywami jest nie mniej satysfakcjonuj眂a i od縴wcza. Finalny sk砤d sosu i kolor mog by bardzo r罂ne, rodzinne receptury s dum i sekretem, ale

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

Lodem w b髄. Podstawowa prawda o kontuzjach: jak boli, to nie ogrzewa (!), tylko ch硂dzi lodem. O domowe sposoby na dolegliwo禼i zapyta砮m fizjoterapeutk Ew Witek (www.ortoreh.pl). Zakwasy. Po wysi砶u mi甓nie s zakwaszone kwasem mlekowym. Po zawodach albo bardzo ci昕kim treningu mo縠sz

Sztuka odchudzania, czyli tylko portfel schudnie na pewno [Pieni眃ze Ekstra]

Sztuka odchudzania, czyli tylko portfel schudnie na pewno [Pieni眃ze Ekstra]

w postaci t硊szczu, a brakuj眂e bia砶o (budulec kom髍ek, enzym體, hormon體, itp.) pobierze z mi甓ni. Tych ostatnich nam ub阣zie, a t硊szczu przyb阣zie. Podw骿nie 糽e, bo powinno by na odwr髏. Tuczy, bo szkodzi Dzi z kolei sprawdza si, co te pacjentowi mo縠 szkodzi. Zw砤szcza gdy mimo diety i

Dieta dobra dla m髗gu

aluminium. Na szcz甓cie natura przychodzi nam z pomoc - zawarty w pokarmach glin wyst阷uje w formie praktycznie nieprzyswajanej przez organizm (wch砤nianie na poziomie 0,1-0,2 proc.). Chyba 縠 go zakwasimy i powstanie cytrynian glinu, kt髍y nasz organizm wch砤nia lepiej. I tu pojawia si herbata z cytryn

Pierwsza polska medalistka na olimpiadzie zimowej: 70 lat to nie staro舵, startowa砤m jeszcze wtedy w zawodach!

鎤icze. Na drugi dzie mia砤m tak zakwaszone mi甓nie, 縠 na kolejny trening ju nie posz砤m. Stwierdzi砤m, 縠 chyba si do tego 硑縲iarstwa nie nadaj. PRZECZYTAJ TAK疎: Z硂to Fortuny A przysz硑 ferie zimowe. – Tak. Nudzi硂 mi si strasznie. 28 grudnia posz砤m na zamarzni阾y basen w Elbl眊u, bo

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

. ietna sprawa, bo zamiast bez przerwy gapi si w pulsometr b眃 pobiera krew w celu zmierzenia poziomu laktatu, cz硂wiek uczy si siebie. Opanowa砤m to do perfekcji. Moja granica b酬du w odczytywaniu pulsu to jedno uderzenie serca na minut. Wiem te dok砤dnie, kt髍e mi甓nie jak reaguj przy

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

wariata, krok za krokiem odrabiaj straty, dojdziesz j, a na stadionie wyprzedzisz". Wszystko przewidzia! Mog砤m "zasprintowa" od razu, ale to kosztowa硂by mnie zakwaszenie mi甓ni. I na pewno nie by硂by takiego finiszu. Bjoergen pobieg砤 wed硊g swojego pomys硊, my秎眂 縠 ten atak da jej

Chemia w kuchni. i眛ecznej

w karpiu, kiedy ju skwierczy na patelni? Krytyczna temperatura to 60 st. C. Dochodzi wtedy do koagulacji bia砶a mioglobiny (ogl阣nie m體i眂, z w丑kienek zmienia si ona w k酬buszki), kt髍a wywieraj眂 ci秐ienie na wn阾rze kom髍ek mi甓ni, powoduje utrat sok體 i wysuszenie ryby. Ca砤 sztuka

M w Falun. Jak Polki wymy秎i硑 sobie ten br眤

wra縠nie po tym biegu? Ogromny b髄 w nogach. Po ka縟ej zmianie czu砤m, 縠 mi甓nie s coraz bardziej zakwaszone, a potem ju tylko strasznie bola硂. Zobaczy砤m, jak przemkn瓿a obok mnie Stina Nilsson, kt髍a jest tutaj niesamowita. Da硑秏y z siebie wszystko na tej ostatniej prostej. Ale Stina mia砤 do dania

Bosa bierze si w garstki

sam siebie, tzn. sk砤dniki od縴wcze pobierze z mi甓ni w my秎 logiki: najpierw trawi w阦lowodany, a skoro ich nie ma, to bia砶a, natomiast t硊szcz, skubaniec, pozostanie nietkni阾y. Je秎i z kolei b阣ziemy dostarcza za du縪 bia砶a (patrz: dieta Dukana), zakwasimy organizm. Przyt硂czony mi阺em nielot體

Przewodnik po dietach

metabolizm i zach阠aj organizm do gromadzenia zapas體. Wady W wyniku g硂d體ki tracimy nie tylko t硊szcz, ale i mi甓nie (tygodniowy post to ubytek ok. 5 kg t硊szczu i 1,5 kg mi甓ni). W 縜dnym wypadku nie powinny jej stosowa osoby chore na cukrzyc, z niewyregulowanym poziomem cukru. Przeciwwskazaniem s

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa. Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa . Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Barszcz ukrai駍ki

zasma縞e uwa縜 za herezj. Zasadniczy wp硑w ma przygotowanie wywaru. Mo縠 by mi阺ny (gotowany powoli, czyszczony z szumowin), mi阺no-fasolowy (fasola uprzednio namoczona) lub fasolowo-grzybowy (postny). Do gotowego wywaru na pewno trafi ziemniaki, bo ziemniaki trafiaj do ka縟ej ukrai駍kiej zupy, i

Justyna Kowalczyk: Postaram si wszystko naprawi

finiszowa, ale z niekt髍ymi nie mia砤m szans, bo mia硑 wi阠ej tlenu w p硊cach, a ich mi甓nie na ostatnich metrach by硑 mniej zakwaszone od moich. Najwi阫si specjali禼i od astmy twierdz, 縠 wziewne preparaty nie poprawiaj wydolno禼i. - Gdybym ja albo np. Sylwia Ja秌owiec za縴砤 tego specyfiku przed startem

M眃re Diety Gazety - sprawd, jakie diety przedstawimy w ci眊u tygodnia!

硑縠czki cukru); t硊szcze stanowi眂e 35-40 proc. dziennej dawki kalorii to g丑wnie oliwa, oleje ro秎inne i mas硂 oraz t硊szcze zawarte w mi阺ie i rybach; plusy zmienia tryb przemiany materii, doprowadza do lekkiego zakwaszenia krwi, co znacznie zmniejsza uczucie g硂du. Pozwala schudn辨 nawet do 5 kg

NAJCZ师CIEJ CZYTANE