zakwaszenia mi甓ni

Wojciech Staszewski

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale rzeczywistym winowajc s mikrourazy

Justyna Kowalczyk opowiedzia砤 w Zabrzu o swoim sercu: Nie zawsze chcia硂 mnie s硊cha!

Jak na sportowca wyczynowego mojego formatu, k硂poty sercowe mia砤m do舵 du縠. Trudno mi by硂 zaakceptowa, 縠 tak mam wielk wydolno舵, a jednak m骿 organizm nie jest w pe硁i sprawny - m體i "Wyborczej" najwi阫sza polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, kt髍a w pi眛ek by砤 go禼iem XXV Mi阣zynarodowej Konferencji Kardiologicznej zorganizowanej przez 眘kie Centrum Chor骲 Serca w Zabrzu.

Justyna Kowalczyk: Moje nowe trofeum

Justyna Kowalczyk: Moje nowe trofeum

. Noc by砤 nerwowa. Ba砤m si tego popo硊dnia. Dzisiaj przedostatni dzie na obozie. Musz i舵 na rekord. Musz od pocz眛ku biec, jakby meta by砤 po dw骳h kilometrach. Je秎i nie wytrzymam tempa, to b髄 b阣zie niemi硂sierny. Poziom zakwaszenia w mi甓niach – ogromny, a ja i tak b阣 musia砤 dobiec

Kr髄 Adam Wielki. Adam Kszczot, najlepszy w historii lekkoatleta z wojew骴ztwa 丑dzkiego

Kr髄 Adam Wielki. Adam Kszczot, najlepszy w historii lekkoatleta z wojew骴ztwa 丑dzkiego

zrobi inaczej, posz硂by mi lepiej. Jeszcze przez kilka kolejnych dni [po p蟪finale] nie by硂 dobrze; by硑 wy縮ze zakwaszenia mi甓ni, ci昕ej si biega硂. Ten sam cykl przygotowa sprawdza si w poprzednich dw骳h latach, a w Rio nie zadzia砤. Przykro, 縠 wypad硂 to akurat w roku igrzysk. Ale kula

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

os砤bienia mi甓ni, demineralizacji ko禼i i szybko post阷uj眂ej osteoporozy - ostrzegaj zwolennicy odkwaszania. W rzeczywisto禼i mi甓nie ani ko禼i nie musz wspomaga nerek w neutralizacji 縴wno禼i kwasowej. Kwasy powsta砮 przy trawieniu bia砶a buforowane s przez jony wodorow阦lanowe obecne we krwi. W

Justyna Kowalczyk: Przed latem 縴czmy sobie pokory. Odpoczynku, s硂馽a i pokory

Justyna Kowalczyk: Przed latem 縴czmy sobie pokory. Odpoczynku, s硂馽a i pokory

zakwasza. Zakwaszony mi阺ie nie jest tak wytrzyma硑 i silny jak by jeszcze przed chwil. A trudno by precyzyjnym z bardzo bol眂ymi nogami. Zawsze pami阾ajcie, 縠by sprawdzi prognozy pogody. To, co w Zakopanem jest m縜wk, ju na Czerwonych Wierchach mo縠 oznacza powa縩e k硂poty. O burzy w g髍ach wol

Pjongczang 2018. Justyno, b阣zie bole

Pjongczang 2018. Justyno, b阣zie bole

. Kto zje縟縜j眂, nie potrafi si rozlu糿i, kto nie potrafi wykorzysta szansy i nie da odsapn辨 mi甓niom, ten przyst阷uje do kolejnego i kolejnego podjazdu z wy縮zym t阾nem, z wi阫szym zakwaszeniem, z pal眂ymi mi甓niami. Zm阠zenie i towarzysz眂y mu b髄 kumuluj si. Justyna na zjazdach jest spi阾a

Chodzenie po schodach zamiast si硂wni

Chodzenie po schodach zamiast si硂wni

wci眊a si po por阠zy. W tym przypadku wa縩e jest, 縠by chodzi po r罂nych klatkach schodowych, bo s prawoskr阾ne i lewoskr阾ne. Korzystajmy z obu, 縠by r體nomiernie u縴wa mi甓ni. Anga縪wanie g髍y odci笨a nogi i sprawia, 縠 b阣ziemy mogli d硊縠j 鎤iczy. Je秎i b阣ziemy chodzi co dwa schodki, to

Krzyk morskich ptak體

Krzyk morskich ptak體

? Okazuje si, 縠 albatrosy wypracowa硑 pomys硂we blokowanie 禼i阦ien w ramieniu, kt髍e pozwala im rozk砤da d硊gie, ci昕kie skrzyd砤 bez wysi砶u mi甓ni. „Dystans dla nich nic nie znaczy, a tysi眂e kilometr體 lotu z pomy秎nym wiatrem nie wymagaj od albatrosa wi阠ej wysi砶u ni od cz硂wieka ogl眃anie

Bakterie jelitowe. Mikroby pomagaj sportowcom wygrywa

Bakterie jelitowe. Mikroby pomagaj sportowcom wygrywa

si na metabolizm beztlenowy i jako produkt uboczny wydzielaj kwas mlekowy. A mi甓nie zakwaszone, jak wiadomo wszystkim sportowcom, d硊go nie poci眊n. Dlatego obecno舵 bakterii rozk砤daj眂ych kwas mlekowy jest tak bardzo po勘dana. CZYTAJ TAK疎: Mikrobiom. Dopieszczaj swoje mikroby Uczeni pobrali te

Adam Kszczot: Na Rio 秝iat si nie ko馽zy

Adam Kszczot: Na Rio 秝iat si nie ko馽zy

? – Na Rio 秝iat si nie ko馽zy (秏iech). Pr骲owa砮m ugry兼 temat na wiele sposob體 i nie ma oczywistego wyja秐ienia, 縠 jakbym co zrobi inaczej, posz硂by mi lepiej. Jeszcze przez kilka kolejnych dni [po p蟪finale] nie by硂 dobrze; by硑 wy縮ze zakwaszenia mi甓ni, ci昕ej si biega硂. Ten sam cykl

Test wydolno禼iowy Wingate

poza zakresem normy po te禼ie Wingate jest fizjologiczny stan, jakim jest kwasica mleczanowa. Pewnie s硑sza砤 Pani o "zakwasach"? W czasie intensywnego wysi砶u w warunkach niedoboru tlenu w mi甓niach, energia potrzebna do pracy mi甓ni jest wytwarzana z glukozy na

Miko砤j Ka硊da - pi砶arz, kt髍y walczy w MMA

Miko砤j Ka硊da - pi砶arz, kt髍y walczy w MMA

Zdu駍kiej Woli. Zosta砮m sponiewierany r體no z mat. W og髄e nie wiedzia砮m, o co chodzi. Chocia jako pi砶arz by砮m wybiegany, po pi阠iu minutach pr骲ki walki brakowa硂 mi tlenu, czu砮m zakwaszenie w ka縟ym mi甓niu. Ale nazajutrz wr骳i砮m, nie poddawa砮m si. Chcia砮m udowodni sobie i tym, kt髍zy

Nie powinna tego prze縴. Kiedy wr骳i砤 do pracy, by砤 inn lekark

Nie powinna tego prze縴. Kiedy wr骳i砤 do pracy, by砤 inn lekark

hipotermi, nerki przesta硑 pracowa - przez co we krwi gwa硉ownie podni髎 si poziom potasu do granicy, w kt髍ej mi甓nie, a przede wszystkim serce odmawia pos硊sze駍twa. Nier體nowaga elektrolit體 doprowadzi砤 do ci昕kiej kwasicy, a krew zbyt ch硂dna i silnie zakwaszona nie mo縠 skrzepn辨, co powoduje

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

zainwestowa. Trzeba biec na maksa od pocz眛ku, jednocze秐ie pami阾aj眂, 縠 zbyt du縠 zakwaszenie mi甓ni mo縠 si sko馽zy katastrof na ostatnim odcinku. Ja mia砤m si rozprawi z Nicole Fessel i Id Ingemarsdotter na ostatnim podbiegu. I da zmian na drugiej pozycji. Nicole w tym sezonie nie wychodzi z

M jak marszobieg

M jak marszobieg

. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie kwas mlekowy zostaje zutylizowany, a b髄 pozostaje. To mikrourazy w丑kien mi甓niowych, naruszenie struktur bia砶owych w kom髍kach. Mo縩a to zmniejszy przez

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

Nie u縜lajmy si nad paraolimpijczykami

pe硁osprawnymi by uprzywilejowany. Wystarczy dokona analizy biomechanicznej i fizjologicznej. Oscar nie czu zakwaszenia mi甓ni w 硑dkach. Kiedy startowa w biegu na 400 m z pe硁osprawnymi zawodnikami, by硂 wida, 縠 oni zwalniaj po ok. 300 m i "walcz o 縴cie", a Pistorius utrzymuje swoje tempo. Co

M JAK MARSZOBIEG

dawki biegania, ale ci眊le powinien to by marszobieg. Dopiero jak przyzwyczaisz mi甓nie, 禼i阦na i stawy do wysi砶u, pomy秎 o d硊縮zych odcinkach biegu. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie

Fundamenty

Fundamenty

). D硊go i wolno Biegaj trzy-cztery razy w tygodniu, nie wi阠ej. D硊go i wolno. W ten spos骲 podwy縮zysz pr骻 - w sezonie b阣 z tego same korzy禼i (szybciej b阣ziesz m骻 biec bez nadmiernego zakwaszenia mi甓ni). Trenuj godzin, p蟪torej, a raz w tygodniu nawet dwie godziny, je秎i dasz rad. Nie

Przezi阞ienie? Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

Przezi阞ienie? Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

utrzymanie stabilno禼i b硂n kom髍kowych i czynno禼i gruczo丑w p砪iowych. Bierze udzia w przemianie witaminy A i metabolizmie alkoholu. Cynk wspiera te prawid硂wy wzrost i rozw骿 p硂du podczas ci笨y. W organizmie cz硂wieka cynk znajduje si g丑wnie w mi甓niach szkieletowych (ponad 50 proc.) oraz w ko禼iach

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

rozcie馽zany jest bulionem, w Meksyku najcz甓ciej mi阺nym. Pipian zazwyczaj towarzyszy gotowanemu indykowi lub wieprzowinie, ale wersja na wodzie lub wy潮cznie z warzywami jest nie mniej satysfakcjonuj眂a i od縴wcza. Finalny sk砤d sosu i kolor mog by bardzo r罂ne, rodzinne receptury s dum i sekretem, ale

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

Lodem w b髄. Podstawowa prawda o kontuzjach: jak boli, to nie ogrzewa (!), tylko ch硂dzi lodem. O domowe sposoby na dolegliwo禼i zapyta砮m fizjoterapeutk Ew Witek (www.ortoreh.pl). Zakwasy. Po wysi砶u mi甓nie s zakwaszone kwasem mlekowym. Po zawodach albo bardzo ci昕kim treningu mo縠sz

Sztuka odchudzania, czyli tylko portfel schudnie na pewno [Pieni眃ze Ekstra]

w postaci t硊szczu, a brakuj眂e bia砶o (budulec kom髍ek, enzym體, hormon體, itp.) pobierze z mi甓ni. Tych ostatnich nam ub阣zie, a t硊szczu przyb阣zie. Podw骿nie 糽e, bo powinno by na odwr髏. Tuczy, bo szkodzi Dzi z kolei sprawdza si, co te pacjentowi mo縠 szkodzi. Zw砤szcza gdy mimo diety i

Dieta dobra dla m髗gu

aluminium. Na szcz甓cie natura przychodzi nam z pomoc - zawarty w pokarmach glin wyst阷uje w formie praktycznie nieprzyswajanej przez organizm (wch砤nianie na poziomie 0,1-0,2 proc.). Chyba 縠 go zakwasimy i powstanie cytrynian glinu, kt髍y nasz organizm wch砤nia lepiej. I tu pojawia si herbata z cytryn

Pierwsza polska medalistka na olimpiadzie zimowej: 70 lat to nie staro舵, startowa砤m jeszcze wtedy w zawodach!

鎤icze. Na drugi dzie mia砤m tak zakwaszone mi甓nie, 縠 na kolejny trening ju nie posz砤m. Stwierdzi砤m, 縠 chyba si do tego 硑縲iarstwa nie nadaj. PRZECZYTAJ TAK疎: Z硂to Fortuny A przysz硑 ferie zimowe. – Tak. Nudzi硂 mi si strasznie. 28 grudnia posz砤m na zamarzni阾y basen w Elbl眊u, bo

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

wariata, krok za krokiem odrabiaj straty, dojdziesz j, a na stadionie wyprzedzisz". Wszystko przewidzia! Mog砤m "zasprintowa" od razu, ale to kosztowa硂by mnie zakwaszenie mi甓ni. I na pewno nie by硂by takiego finiszu. Bjoergen pobieg砤 wed硊g swojego pomys硊, my秎眂 縠 ten atak da jej

Chemia w kuchni. i眛ecznej

w karpiu, kiedy ju skwierczy na patelni? Krytyczna temperatura to 60 st. C. Dochodzi wtedy do koagulacji bia砶a mioglobiny (ogl阣nie m體i眂, z w丑kienek zmienia si ona w k酬buszki), kt髍a wywieraj眂 ci秐ienie na wn阾rze kom髍ek mi甓ni, powoduje utrat sok體 i wysuszenie ryby. Ca砤 sztuka

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

. ietna sprawa, bo zamiast bez przerwy gapi si w pulsometr b眃 pobiera krew w celu zmierzenia poziomu laktatu, cz硂wiek uczy si siebie. Opanowa砤m to do perfekcji. Moja granica b酬du w odczytywaniu pulsu to jedno uderzenie serca na minut. Wiem te dok砤dnie, kt髍e mi甓nie jak reaguj przy

M w Falun. Jak Polki wymy秎i硑 sobie ten br眤

wra縠nie po tym biegu? Ogromny b髄 w nogach. Po ka縟ej zmianie czu砤m, 縠 mi甓nie s coraz bardziej zakwaszone, a potem ju tylko strasznie bola硂. Zobaczy砤m, jak przemkn瓿a obok mnie Stina Nilsson, kt髍a jest tutaj niesamowita. Da硑秏y z siebie wszystko na tej ostatniej prostej. Ale Stina mia砤 do dania

Bosa bierze si w garstki

sam siebie, tzn. sk砤dniki od縴wcze pobierze z mi甓ni w my秎 logiki: najpierw trawi w阦lowodany, a skoro ich nie ma, to bia砶a, natomiast t硊szcz, skubaniec, pozostanie nietkni阾y. Je秎i z kolei b阣ziemy dostarcza za du縪 bia砶a (patrz: dieta Dukana), zakwasimy organizm. Przyt硂czony mi阺em nielot體

Przewodnik po dietach

metabolizm i zach阠aj organizm do gromadzenia zapas體. Wady W wyniku g硂d體ki tracimy nie tylko t硊szcz, ale i mi甓nie (tygodniowy post to ubytek ok. 5 kg t硊szczu i 1,5 kg mi甓ni). W 縜dnym wypadku nie powinny jej stosowa osoby chore na cukrzyc, z niewyregulowanym poziomem cukru. Przeciwwskazaniem s

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa. Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa . Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Justyna Kowalczyk: Postaram si wszystko naprawi

finiszowa, ale z niekt髍ymi nie mia砤m szans, bo mia硑 wi阠ej tlenu w p硊cach, a ich mi甓nie na ostatnich metrach by硑 mniej zakwaszone od moich. Najwi阫si specjali禼i od astmy twierdz, 縠 wziewne preparaty nie poprawiaj wydolno禼i. - Gdybym ja albo np. Sylwia Ja秌owiec za縴砤 tego specyfiku przed startem

M眃re Diety Gazety - sprawd, jakie diety przedstawimy w ci眊u tygodnia!

硑縠czki cukru); t硊szcze stanowi眂e 35-40 proc. dziennej dawki kalorii to g丑wnie oliwa, oleje ro秎inne i mas硂 oraz t硊szcze zawarte w mi阺ie i rybach; plusy zmienia tryb przemiany materii, doprowadza do lekkiego zakwaszenia krwi, co znacznie zmniejsza uczucie g硂du. Pozwala schudn辨 nawet do 5 kg