zakresu wykorzystania

PAP

Litwa.Ustalono prawne ramy użycia wojska w okresie pokojowym

Litwa.Ustalono prawne ramy użycia wojska w okresie pokojowym

Sejm Litwy we wtorek zatwierdził pakiet poprawek do ustaw z zakresu obronności państwa, uściślając zasady użycia siły zbrojnych w czasie pokoju. Nowelizacje regulują wykorzystanie broni, materiałów wybuchowych i wojskowego sprzętu technicznego.

Kapłan ponadpartyjny

Okres kampanii wyborczej sprzyja próbom uwikłania kapłanów w działalność polityczną i wykorzystania ich autorytetu do wspierania określonych partii. Dlatego warto przypomnieć społeczne nauczanie Kościoła w tym zakresie. Otóż żaden ksiądz nie może czynnie angażować się w promowanie polityka czy partii, a tym bardziej namawiać wiernych do składania podpisów na określone listy wyborcze, w dodatku na terenie parafii.

A poza tym...Dobre imię

Niepojęte, ale nawet zabawne wydarzenie podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę wykorzystano, by znów zaatakować tę rozgłośnię i - jak to się popularnie mówi - dzieła wokół niej wyrosłe. Ataki te prowadzą liberalni dziennikarze i politycy od lat walczący z Kościołem katolickim, dlatego że atakujących "boli zwłaszcza nieugięta postawa w zakresie katolickiej nauki społecznej, akceptująca patriotyzm jako wartość religijno-moralną" - wyjaśnia na łamach jednego z dzieł wyrosłych wokół Radia Maryja dziekan Pasionek, pracownik innego dzieła, które również w Toruniu wyrosło.

UKE: dzięki porozumieniu Ukraina obniży poziom zakłóceń przy granicy

Podpisane 19 listopada 2014 r. porozumienie dotyczy koordynacji wykorzystania w obszarze przygranicznym zakresu częstotliwości 880-890 MHz przez systemy radiokomunikacyjne. "Na mocy porozumienia strona ukraińska zobowiązała się do znacznego obniżenia poziomu zakłóceń, wytwarzanych przez

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

Za ustawą głosowało 62 senatorów, wstrzymało się 24. Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą

Oferty w aukcji na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz - do 24 listopada

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj ogłosiła aukcję na częstotliwości pasma 800 MHz i 2,6 GHz 10 października. Do rozdysponowania jest łącznie 19 zakresów z przedziałów: 791-816 MHz, 832-857 MHz, 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju; każdy po 10 MHz. Urząd

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo - poinformowała w środę KE. - Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki

Prezydent podpisał czwartą transzę deregulacji

niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa

UKE: sześć firm zainteresowanych aukcją na 800 Mhz i i 2,6 Ghz

. Częstotliwości, których dotyczy aukcja, mają szczególne znaczenie dla budowy sieci szerokopasmowego internetu. Obydwa zakresy uzupełniają się. Szczególnie istotne jest pasmo w zakresach 800 MHz, zwolnione w lipcu 2013 roku na skutek wyłączenia telewizji analogowej, gdyż te częstotliwości dobrze nadają się do

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

terenie całej Polski w postaci warsztatów z wykorzystaniem technik interakcyjnych. Powstanie także internetowa platforma informacyjno-edukacyjna: portal internetowy zawierający informacje z zakresu onkologii, wykłady oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma umożliwi

Czaplicki: nowe KBW będzie musiało przeanalizować system informatyczny

Na konferencji prasowej Czaplicki zapewnił, że kalkulator wyborczy, czyli podstawowe narzędzie, w które wyposażone są obwodowe komisje wyborcze, działał poprawnie. "Kłopot zaczyna się wyżej, przy ustalaniu wyników proporcjonalnych, ale mamy zapewnienie firmy, że na tym poziomie zakresu

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

biznesowe MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - PAP) w oparciu o internacjonalizację ich działalności, wsparcie małych i średnich firm w tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług. Wykorzystane mogą być przy tym procesy wzornicze oraz tworzenie i rozwój sieciowych produktów w obszarach wpisujących się

Nowoczesne laboratoria uruchomiono na szczecińskim uniwersytecie

Jednym z głównych założeń projektu Elbrus (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego) jest powiązanie prowadzanych tam badań naukowych z wykorzystaniem ich w praktyce - powiedział w piątek prorektor ds. kształcenia szczecińskiej uczelni i koordynator projektu Elbrus Jacek

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

W ubiegłym tygodniu w Polsce odbywało się pierwsze szkolenie pracowników administracji rybackiej z zakresu najnowszych elektronicznych aplikacji wykorzystywanych w kontroli rybołówstwa morskiego - poinformował Plocke. Dodał, że w najbliższych dniach taki instruktaż przejdą Szwedzi i Finowie

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

m.in. błędne uznanie przez sąd, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania. SN uznał, że w

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Choć wszystkie siedem filarów obecnej strategii wzrostu gospodarczego UE odwołuje się pośrednio do potrzeby szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), to właśnie Europejska Agenda Cyfrowa precyzuje

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał we wtorek skargę osoby prywatnej dotyczącą ograniczenia korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Rozprawa dotyczyła decyzji burmistrza miasta i gminy z 1998 r., na podstawie której dokonano podziału

Lublin. Sprawy miejskie będzie można załatwiać na poczcie

;Zamiast tworzyć odrębne biura obsługi wykorzystamy zasób poczty, aby mieszkańcy mieli bliżej do miejsc, gdzie będą mogli załatwić swoje sprawy" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które porozumiało się z Pocztą Polską w

Projekt ustawy o zwierzętach doświadczalnych wraca do komisji

w trakcie prac nad projektem rozszerzono zakres informacji nt. wykorzystania zwierząt, jakie trzeba będzie ująć w sprawozdaniach z doświadczeń. "Dzięki temu społeczeństwo uzyska szerszy dostęp do informacji nt. prowadzonych w Polsce doświadczeń na zwierzętach" - powiedziała posłanka

Burmistrz wygrał I turę i... rezygnuje

koszt wyniósł ponad 7 mln zł, z czego gmina wyłożyła ok. 2 mln zł. - Opozycja wykorzystała to, twierdząc, że utopiłem miliony, które powinny posłużyć do walki z bezrobociem czy ubóstwem. Mimo że i w tym zakresie podejmowałem działania, budowałem mieszkania socjalne - wskazuje. Przekonuje, że wszyscy

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

Autorzy przygotowanego w resorcie finansów projektu założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zaznaczają, że "celem projektowanej regulacji jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie i ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków

Uczestnicy seminarium: Polska może skorzystać z izraelskich rozwiązań innowacyjnych

jesteśmy zainteresowani współpracą z Izraelem w dziedzinie hi-tec i adaptacją tych osiągnięć w zakresie badań". Zaznaczyła, że polsko-izraelska współpraca dobrze układa się w sektorze obronnym, a gałęzią, która budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza izraelskich inwestorów, jest produkcja energii ze

Drony pomagają chronić przed złodziejami ładunki PKP Cargo

prewencyjnych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym dronów" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu w PKP Cargo Maciej Borecki. Sprawcami kradzieży są zazwyczaj bardzo dobrze zorganizowane grupy przestępcze a jedną z najczęściej stosowanych metod jest próba

Sejm przyjął czwartą transzę deregulacji gospodarki

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo

Streżyńska: aukcja częstotliwości utrudni rozwój szerokopasmowego internetu

zakresy uzupełniają się. Pasmo 800 MHz pozwala na pokrycie mniej zurbanizowanych terenów relatywnie niewielkim kosztem - stacje bazowe mogą być rozmieszczone stosunkowo rzadko, ponieważ zakres ten umożliwia objęcie zasięgiem dużych obszarów. Częstotliwości z widma 2,6 GHz dobrze nadają się za to do

Wielkopolskie.Zakończyły się negocjacje RPO z Komisją Europejską

przekładał na określone efekty, by nie wspierać klastrów w zakresie ich podstawowej działalności" - powiedział marszałek. "W poprzedniej perspektywie mieliśmy trochę większą swobodę, jeśli chodzi o zakres wykorzystania funduszy, w tej chwili są wyraźnie sprecyzowane +szufladki+, w których te

MIR: PKP PLK wykorzystała 95 proc. środków UE na ten rok

Posłowie sejmowej podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury wysłuchali we wtorek informacji w sprawie wykorzystania tych środków do realizacji inwestycji kolejowych w 2014 r. Jak poinformował Maciej Gładyga obecne inwestycje dotyczące

PIP: trzeba zmienić prawo, by walczyć z nielegalnym zatrudnianiem

wobec blisko 161,8 tys. osób" - dodał. "Kontrole (...) wykazały znaczącą skalę naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie dotyczyły 96,2 tys. osób objętych kontrolą (9,3 proc.) i zostały ujawnione w co czwartym

Śląskie. Ponad 236 mln euro na projekty środowiskowe

wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w przypadku "priorytetów środowiskowych i efektywnego wykorzystania zasobów" pulę tych środków będzie można przeznaczyć na różne zadania. Jednym z nich będzie gospodarka wodno-ściekowa. W tym przypadku środki będzie można

Raport MSW: sześć śledztw ABW w sprawie cyberprzestępczości w 2013 r.

internecie, obecnie czujniki systemu zainstalowane są w ponad 60 urzędach szczebla centralnego i jednostkach samorządu terytorialnego). Jak wynika z raportu MSW w ubiegłym roku, dominującym zakresem działań podejmowanych przez Służbę Celną wobec cyberprzestępców było zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami

Minister skarbu nie chciał zmarnować talentów PR-owca Tuska

osobę odpowiedzialną za kreowanie wizerunku Donalda Tuska. Ministerstwo Skarbu dodatkowo podniosło rangę Ostachowicza, pisząc, iż objął on stanowisko "prezesa ds. korporacyjnych i komunikacji, wzmacniając tym samym zarząd Orlenu w zakresie komunikacji korporacyjnej i public affairs". Do tej

Politechnika Gdańska ma unikatowe urządzenie do wirtualnych wędrówek [ZDJĘCIA]

;jaskini świecie. Wirtualną jaskinię tworzy wielki sześcian wykonany z akrylowych ekranów o rozmiarach wysokości i szerokości 3,4 m. Do czego służy jaskinia? Jak mówią naukowcy z PG, możliwości wykorzystania nowego laboratorium są ogromne. Można w nim symulować dowolną przestrzeń wirtualną. Studenci

Young Digital Planet wspiera projekt Polskie Miasto Przyszłości

Celem projektu jest wsparcie rozwoju polskich miast, a co za tym idzie wzrost ich konkurencyjności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele miast - głównie osoby decyzyjne, tj. prezydenci, burmistrzowie, radni oraz dyrektorzy departamentów. Polskie

Nowy magazyn do składowania zbóż i pasz w Porcie Gdynia

. Poinformował, że terminal ma 35 proc. udział w rynku krajowym pod względem obsługi eksportu zbóż i rzepaku. Zaznaczył, że zwiększenie powierzchni składowej dla terminala oznacza też "przywrócenie konkurencyjności w zakresie obsługi ładunków z importu, głównie surowców paszowych z Ameryk Północnej i

Lublin. Sprawy miejskie będzie można załatwiać na poczcie

załatwiane sprawy związane z działalnością miejskich spółek komunalnych. Interesantów będą w nich obsługiwać miejscy urzędnicy albo pracownicy poczty. Samorząd będzie za to płacił Poczcie Polskiej. "Zamiast tworzyć odrębne biura obsługi wykorzystamy zasób poczty, aby mieszkańcy mieli bliżej do miejsc

Waldemar Kruk doradcą AMS

Komunikat prasowyWaldemar Kruk, dotychczas prezes spółki Polskie Badania Outdooru (PBO), został doradcą firmy AMS w zakresie analiz strategicznych i marketingu sprzedaży.Waldemar Kruk współpracował z AMS już wcześniej - pełnił funkcję prezesa należącej do AMS i Clear Channel spółki - Polskie

UE.Google i inne wyszukiwarki na cenzurowanym europarlamentu

;zapobiegania wszelkim nadużyciom związanych ze sprzedażą usług wiązanych przez operatorów wyszukiwarek internetowych". Biorąc pod uwagę rolę internetowych wyszukiwarek w "komercjalizacji wtórnego wykorzystania otrzymanych informacji" i potrzebę egzekwowania prawa UE w zakresie konkurencji

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

"Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. (...) W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu

Zadania z nowej matury

egzaminie na tym poziomie zmienia się zatem tylko zakres pojęć sprawdzanych w jego trakcie oraz zwiększony zostaje nacisk na samodzielność myślenia zdającego, co wynika ze zmian w podstawie programowej. Czas trwania egzaminu - 170 minut. Matematyka - poziom rozszerzony Istotna zmiana następuje natomiast w

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

naszych rozmów i wiadomości przez rząd USA. Jesteśmy też zdecydowanymi przeciwnikami użycia dronów, czyli bezzałogowych samolotów szpiegowskich. 54 procent z ankietowanych nie pochwala ich wykorzystanie w wojnach, tylko jedna trzecia jest za. W tym zakresie jesteśmy jednak najmniej krytyczni wobec USA

Warsztaty "Projekt: Praca" dzisiaj w Lublinie

zakresy tematyczne to: * jak odkryć swoje mocne i słabe strony i jak je dobrze wykorzystać; * jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne; * jak się dobrze prezentować w sytuacjach zawodowych; * gdzie i jak dziś skutecznie się szuka pracy; * jak zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy

Trafna diagnoza weterynaryjna dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu DNA patogenów

Firma Amplicon zajmuje się rozpowszechnianiem nowych technologii w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej. Innowacyjne działania prowadzone są przede wszystkim w zakresie opracowywania zestawów diagnostycznych wykorzystujących informację zapisaną w sekwencji DNA w celu rozpoznania chorób zakaźnych

Gdańsk.Laboratorium do badania wpływu środowiska na zdrowie

Trójmieście, które będzie mogło kompleksowo zajmować się oceną jakości środowiska czy oceną ryzyka zdrowotnego wynikającego z określonego poziomu zanieczyszczenia środowiska. Zaznaczyła, że w zakładzie planowane jest wykorzystanie do oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska biotestów (tj. mikroorganizmów i

MSP: Ostachowicz zajmie się w Orlenie m.in. funduszami rozwojowymi

przez Skarb Państwa jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany na wniosek Ministra Skarbu Państwa. "Minister Skarbu Państwa chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje Igora Ostachowicza, skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył wniosek o powołanie go na członka

Sejm: będzie można rejestrować więcej spółek przez internet

Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektroniczną można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z

Marszałek Sejmu spotkał się z przedstawicielami władz Finlandii

stanowisko w wielu kwestiach, m.in. poszerzenia i zacieśnienia relacji handlowych, problematyki ochrony Morza Bałtyckiego czy w sprawach wspólnej polityki Unii Europejskiej i Zachodu wobec Ukrainy. Rozmowy polityków dotyczyły m.in. możliwości jak najlepszego wykorzystania potencjału polsko-fińskich relacji

Firmy mogą jeszcze sięgnąć po pieniądze ze starych programów UE

. siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Osoby chcące założyć małą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą będą natomiast mogły skorzystać do 2020 r. z pieniędzy Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Dyrektor

Warszawa. VI Forum Prawa Autorskiego, m.in. o umowach prawnoautorskich

swobodzie umów, które w ustawie o prawie autorskim dotyczą przejścia autorskich praw majątkowych są uzasadnione, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Zwrócił również uwagę, że np. podmiot, który uzyskuje licencję na wykorzystanie danego utworu musi mieć pewność prawną, że może w odpowiedni sposób z niego

Od 2015 r. z połączenia dwóch rafinerii nowa spółka Orlen Południe

optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, w szczególności w zakresie instalacji produkcyjnych łączonych spółek i przyniosą oszczędności w przyszłym funkcjonowaniu Orlen Południe" - ocenił Krystian Pater, członek zarządu PKN Orlen ds. produkcji. Jak zaznaczył płocki koncern, przeprowadzone

Ekspert: termin aukcji na operatora LTE wyznaczono prawidłowo

. "W mojej ocenie na ma powodu do alarmu, (że aukcja na operatora LTE może okazać się nieważna z powodu nieprawidłowego wyznaczenia terminów)" - powiedział PAP Lech Wendołowski, operator aukcji elektronicznych w zamówieniach publicznych, SOLDEA. Aukcję na rozdysponowanie pasma w zakresach 800

Lubuskie. Zarząd województwa przyjął regionalny program operacyjny

dokument finansowy związany z funduszami europejskim w nowej perspektywie 2014-2020. W ramach tego programu Lubuskie ma do wykorzystania 906 mln euro, zarówno na "twarde" projekty infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i "miękkie"

"Nasz Dziennik": Więcej lotnisk nie będzie

napisał, że "zgodnie z treścią unijnych rozporządzeń na nową perspektywę, ze środków europejskich lotniska będą mogły być wspierane jedynie w ograniczonym zakresie, głównie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować więc ono będzie jedynie istniejące lotniska w sieci TEN-T i krajowy

Sawicki wystosował list do Ciolosa ws. rekompensat dla rolników

wskazują na potrzebę zwiększenia tych środków. Dlatego Polska wnioskuje, aby w pierwszej kolejności nastąpiło wykorzystanie dostępnego budżetu z 2014 r., ale jednocześnie, w celu zaspokojenia potrzeb zgłoszonych we wnioskach składanych przez producentów, uruchomienia rezerwy kryzysowej. W opinii

Wasiak: kolej nadrabia zapóźnienia w wydawaniu środków UE

, ponieważ wydaje się, że cały region będzie z tego korzystał" - powiedziała Wasiak. Jak podkreśliła, nie jest to jednak główny polski postulat uzależniający nasze relacje z Unią w zakresie rozliczania środków UE. Zgodnie z obecnymi regulacjami UE pieniądze z obecnej perspektywy (2007-2013) można

GUS w II połowie września zrewiduje PKB według nowej metodologii

wdrożenia ESA2010 obejmie pełny zakres rachunków narodowych, rocznych i kwartalnych dla szeregu danych, tj. od 1995 r. "Ich publikowanie będzie przebiegało zgodnie z zapisami w programie badań statystycznych" - poinformowano. Ponadto, zgodnie z ustaleniami przyjętymi między Komisją Europejską a

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

lata 2007-2013 więcej uwagi poświęcano wydatkowaniu środków na zasadzie "wykorzystać, bo przepadną", niż uzyskiwaniu dobrych wyników z realizacji programów. Ich zdaniem przy wyborze projektów, które miały zostać objęte dofinansowaniem UE, w pierwszej kolejności skupiano się na wydatkowaniu

Podlaskie. Marszałek województwa podzielił kompetencje

Jerzy Leszczyński (PSL) m.in. za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich zaś Bogdan Dyjuk (PSL) - za służbę zdrowia i Europejski Fundusz Społeczny. "Jesteśmy w tym samym pociągu, kierunek jest ten sam: do lepszego rozwoju województwa podlaskiego, jak najlepszego wykorzystania środków unijnych

MIR: wydatki na rozwój wsi do 2020 r. wyniosą 5,2 mld euro

Umowa Partnerstwa określa strategię wykorzystania przez nasz kraj pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa z Polską 23 maja br. Umowa ta to "dokument-matka" dla programów operacyjnych określających sposób wydatkowania funduszy UE

Decyzja w sprawie Legii w środę o godz. 8. Klub wydał kolejne oświadczenie

, które przewidują, że: 1) Na podstawie art. 17 pkt 1-2 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body organ orzekający w sprawie określa rodzaj i zakres środka karnego dostosowany do obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań popełnionego przewinienia, w przypadku ukazania wszystkich

Antyterroryści z całej Polski ćwiczyli w Łuczniczce

poszkodowane osoby. Na fantomach policjanci uczyli się, jak zaopiekować się poszkodowanymi np. z masywnym krwotokiem, ranami postrzałowymi czy z nagłym zatrzymaniem krążenia. Policjanci uczestniczący w szkoleniu ćwiczyli także, jak pomagać rannym pod ostrzałem, w ograniczonej widoczności z wykorzystaniem

Szalczyk: liczymy na większe zainteresowanie rolników rekompensatami

zakładano. Dlatego "należy mieć nadzieję, że producenci odpowiednio ocenią sytuację i w szerszym zakresie wykorzystają mechanizm, który im został zaproponowany na podstawie przepisów europejskich" - powiedziała. Wiceminister zaznaczyła, że 21 października, podczas posiedzenia unijnych ministrów

KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin

"Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem

Powstał Sekretariat 16 państw Europy i Chin ds. inwestycji

Rosji podnosili w rozmowach z przedstawicielami Chin potrzebę zwiększenia wymiany handlowej oraz "reaktywowania jedwabnego szlaku" - rozwinięcia połączeń kolejowych i drogowych przez Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan do Chin. "Chcemy wykorzystać w tym zakresie doświadczenia i

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Przedsięwzięcie ma być realizowane dzięki środkom, jakie będą dostępne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, a także z ewentualnym wykorzystaniem wsparcia rządowego. Szczegóły koncepcji działalności inkubatora opracuje Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej

Karpiński: pilnie zbierze się zespół węglowy m.in. w związku z KW

, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów, a jego głównymi zadaniami są: dokonanie analizy funkcjonowania sektora, aktualizacja koncepcji rozwoju i zwiększenia jego konkurencyjności, opracowanie koncepcji szerszego wykorzystania energii

Czwarta transza deregulacji bliska przyjęcia przez Sejm

Proponowana ustawa zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w prawie 30 ustawach m.in. z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego, które mają usunąć lub ograniczyć konkretne, zidentyfikowane w konsultacjach z przedsiębiorcami przeszkody dla działalności

Głodówka pacjentów w szpitalu onkologicznym w Wieliszewie

onkologiczne nie są traktowane przez NFZ jako ratujące życie i Fundusz limituje je, a pacjenci onkologiczni nie mogą czekać w kolejce na procedury - mówił. - Szpital onkologiczny w Wieliszewie to placówka, która mimo wykorzystania kontraktu z NFZ, udziela pomocy wszystkim pacjentom onkologicznym, tak aby nie

Szef MF: rząd musi zachęcać do posiadania dzieci

z szarej strefy. "Rodzina z trójką dzieci i z dochodem 65 tysięcy złotych rocznie nie zapłaci ani grosza podatku dochodowego" - podkreślił. Minister przypomniał, że projekt ustawy wprowadzający rozwiązania w zakresie ulgi na dzieci został tydzień temu przyjęty przez Radę Ministrów i

MAC: 10 tys. użytkowników odwiedziło portal danepubliczne.gov.pl

Komisja rozpatrywała w czwartek informacje o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej jako nowym narzędziu ponownego wykorzystania takiej informacji. CRIP, funkcjonujący jako portal danepubliczne.gov.pl, odnotował ponad 65 tys. odsłon (najwięcej 21 maja - 6637 odsłon), a użytkownicy pobrali

Ostachowicz zrezygnował z funkcji w Orlenie

funduszy unijnych. Spółka wskazywała, że ma on wieloletnie doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych oraz zarządzania wizerunkiem. Jak informował w czwartek resort skarbu, powołanie Ostachowicza było zgodne ze statutem PKN Orlen. Do czasu zbycia ostatniej akcji przez Skarb

Eksperci doceniają zapowiedziane przez premiera zmiany w uldze na dzieci

do 2,7 tys. zł. Według premiera rządowa propozycja pozwoli wykorzystać 100 proc. ulgi na dzieci także tym, którzy obecnie ze względu na zbyt niskie dochody nie mają na to szansy. "To oznaczałoby, że ci, którzy nie płacą tak wysokiego PIT-u (...), będą mieli pieniądze w postaci zwrotu. Państwo

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie supernowoczesna elektrownia za 1mld euro?

Według planów supernowoczesny zakład nie będzie wprowadzał do atmosfery dwutlenku węgla. Tak produkowany prąd będzie tańszy, m.in. ze względu na brak konieczności płacenia za emisję gazów cieplarnianych. Inwestorzy nie tylko nie będą płacić za emisję CO2, ale dodatkowo chcą wykorzystać unijne

Szczecińscy naukowcy współtworzą jacht napędzany słońcem

sześcioosobowa załoga. Do budowy jednostki zostaną wykorzystane najnowocześniejsze materiały kompozytowe, bardzo lekkie. Głównym napędem będzie siła wiatru działająca na żagle. Ale na tym kończą się podobieństwa do współczesnych żaglówek. Energia ze słońca... - Ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeby

Po wyroku Sądu Najwyższego kierowcy chcą płacić mandaty

apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.Wojtach

Burmistrz wygrał I turę i... rezygnuje. "Nie wytrzymałem nagonki"

przerwać tę nagonkę na mnie, tę kampanie, która tu jest. Nie wytrzymałem tego. Twierdzi, że podczas kampanii oberwało mu się przede wszystkim za odbudowę dawnej synagogi z XVII wieku. Jej koszt wyniósł w sumie ponad 7 mln zł, z czego gmina wyłożyła ok. 2 mln zł. - Opozycja wykorzystała to zgrabnie

"Wprost" pozywa "Newsweek" i Tomasza Lisa. Chce 12 mln zł. Lis: Nie komentuję występów kabaretowych

redakcyjnej "Wprost" naruszyło standardy uczciwej konkurencji. "Skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika 'Newsweek Polska' wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat

KE: emisja gazów cieplarnianych spadła do najniższych poziomów od 1990

, które przewiduje zwiększenie tego celu do 40 proc. w 2030 r. Sprawozdanie z postępu prac przygotowane dla Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami

Jak wygrać w kamień, papier, nożyce?

przegranego. Całość pracy można znaleźć tutaj . Autorzy ponoć jeszcze nie próbowali swojej strategii wykorzystać. Każdy może ją przetestować we własnym zakresie.

Cyfrowa analiza przepływu krwi

zmian w tym przepływie w sposób nieinwazyjny i dużo bardziej dokładny. Przykłady aplikacji CFD w kardiologii oraz bogate w tym zakresie prace naukowe opierają się głównie na symulacjach prowadzonych na klasycznych procesorach komputerowych. Jednakże długi czas obliczeń, który może trwać nawet kilka dni

Lubelskie.Wybudowano większość sieci szerokopasmowego internetu

wieku powyżej 45 lat, z zakresu korzystania z komputera i wykorzystania internetu. Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.(PAP)

Prezydent: będę szukał poparcia dla programu wzmocnienia bezpieczeństwa

"przy wykorzystaniu tego, co mamy". "To jest kwestia innej organizacji, innego wykorzystania, innego przeznaczenia jednostek sił mundurowych niewojskowych, które (...) mogą i powinny być zdolne do wypełniania zadań w zakresie obronności kraju" - powiedział prezydent. Szef BBN

Szalczyk: liczymy na większe zainteresowanie rolników rekompensatami

producenci odpowiednio ocenią sytuację i w szerszym zakresie wykorzystają mechanizm, który im został zaproponowany na podstawie przepisów europejskich" - powiedziała. Wiceminister zaznaczyła, że 21 października, podczas posiedzenia Rady Ministrów, dyskutowano nad kolejnym projektem rozporządzenia

"Projekt:Praca" już 16 października w Rzeszowie

ograniczona. Uczestnictwo jest bezpłatne. Każdy ze słuchaczy może wybrać trzy spośród pięciu warsztatów. Uczestnictwo we wszystkich jest niemożliwe, ponieważ niektóre zajęcia odbywają się w tym samym czasie. Poruszane zakresy tematyczne to: jak odkryć swoje mocne i słabe strony, i jak je dobrze wykorzystać

Wojna największych kantorów internetowych. Cinkciarz chce 25 mln zł

. - Rozważamy podjęcie kroków prawnych w celu ochrony naszych interesów przed sądem w zakresie zaniechania naruszania naszego dobrego imienia i renomy oraz zaniechania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Oczywiste jest, że każda ze stron ma swoje racje

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

W. Brytania. Koszty ew. blackoutu mogą być liczone w miliardach funtów

spowodowany jest zamykaniem elektrowni węglowych, które wykorzystały już swoje przydziały emisji i niewystarczającym przyrostem nowych mocy w energetyce gazowej i odnawialnej. Dodatkowe zagrożenie to problemy techniczne dwóch elektrowni atomowych, które mają zostać uruchomione pod koniec roku, ale przez

TK: niekonstytucyjny zakaz rozmów telefonicznych aresztowanego z obrońcą

we wtorek, że przepis ten - "w zakresie, w jakim bezwzględnie zakazuje korzystania z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego w celu porozumiewania się z obrońcą" - jest niezgodny z konstytucją i wyrażonym w niej prawem do obrony. "Przesłanki tymczasowego aresztowania są

Barroso do Putina: umowę UE-Ukraina mogą zmienić tylko jej strony

miał zażądać negocjacji w sprawie poprawek do umowy UE-Ukraina. Zdaniem rosyjskiego prezydenta konieczne są "systemowe zmiany" umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, "uwzględniające pełen zakres ryzyka dla rosyjsko-ukraińskich więzi gospodarczych i całej gospodarki rosyjskiej, wynikające z

NIK: w kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym wykorzystamy analizę ABW

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała dzisiaj do Najwyższej Izby Kontroli wstępną analizę dotyczącą incydentów informatycznych związanych z systemem użytkowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze. Materiał analityczny z ABW został włączony do akt kontroli. Izba wykorzysta go przy

TNS Polska: ponad połowa uczniów nie lubi lekcji fizyki.

doświadczeń. Jak zaznaczyła - z jej własnych doświadczeń - uczniowie lubią w ten sposób się uczyć, a zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętności lepiej zapamiętują. Dlatego z myślą o uatrakcyjnieniu lekcji przyrody w szkołach podstawowych poprzez doświadczenia z zakresu fizyki poprzez wykorzystanie zestawu

Łódź.Specjaliści o rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu biomasy

pieniądze na ten cel. Chcemy włączać nawet najmniejsze firmy w korzystanie ze środków europejskich" - zaznaczył Stępień.Bioekonomia odnosi się do zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy w zakresie żywności, zdrowia oraz produktów przemysłowych i energetycznych. Zdaniem przedstawiciela

Rząd przyjął projekt ustawy o rybołówstwie morskim

nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie

Ranking kredytów hipotecznych - grudzień 2014

część z nich stosuje ostrzejsze zasady. Największe wymagania w tym zakresie mają: Bank BPH, Citi Handlowy, ING Bank Śląski oraz Credit Agricole. Aby w tych bankach uzyskać kredyt, nawet w tym roku trzeba posiadać aż 20 proc. wkładu. Osoby planujące wykorzystać ostatni moment na uzyskanie kredytu z

Sejm za ułatwieniami w prowadzeniu inwestycji kolejowych

zarządzania częścią drogi (w okresie 5-letniego okresu monitorowania inwestycji realizowanej ze środków unijnych), co zdecydowanie wykracza poza zakres statutowych działań zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli PLK S.A. a także przedłuża cały proces inwestycyjny. PKP PLK budując linię kolejową do przejazdu

Na portalu zbiórki.gov.pl już 1,5 tys. zbiórek publicznych

podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie. W zgłoszeniu są informacje m.in. o organizatorach zbiórki, jej celu, czasie trwania, miejscu i sposobie przeprowadzania, a także o przewidywanych kosztach organizacji, które zostaną pokryte z zebranych

Polski sektor inżynieryjny na targach w Mumbaju

Polska ma duże doświadczenie. Drugim obszarem jest współpraca między małymi i średnimi przedsiębiorstwami obu krajów, w zakresie wyspecjalizowanych produktów przemysłu maszynowego" - powiedział na konferencji podczas targów dyrektor departamentu innowacji i przemysłu MG Jerzy Majchrzak. Jak dodał

Komisja gospodarki skierowała projekt ustawy o SSE do podkomisji

Jak powiedziała podczas środowego posiedzenia komisji wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, projekt ma uporządkować ustawę o SSE oraz zwiększyć zakres obowiązków osób zarządzających strefami. "Pierwszym celem nowelizacji jest określenie przesłanek wnioskowania o wygaszenie zezwolenia

Prezydent: będę szukał poparcia dla programu wzmocnienia bezpieczeństwa

także pod wpływem informacji o kolejnych zmianach w zakresie środowiska bezpieczeństwa Polski i innych krajów naszego obszaru" - powiedział prezydent. Poinformował także, że jednym z elementów planu jest przeprowadzenie ćwiczenia "Kraj 2015", które ma sprawdzić skuteczność systemu

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

podstawowej metody ich zagospodarowania" - powiedział prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Jak dodał, odzyskane w zakładzie materiały, nadające się do ponownego wykorzystania, znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne. "Musimy być odpowiedzialni za nas i przyszłe

MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Inteligentny Rozwój"

przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu i rozwoju innowacyjności firm" - zaznaczył resort

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

"). Dyrektywa nakłania państwa członkowskie Unii Europejskiej do udostępniania jak najszerszego zakresu zasobów do ponownego wykorzystania, określa też warunki na których to się odbywa. Dyrektywa zapewnia jednolite ramy udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania przez państwa członkowskie

Kriostymulacja

Kriostymulacja - rodzaj termoterapii, dokładnie krioterapii (zimnolecznictwa) - wykorzystująca bodźce stymulujące, stosowane powierzchniowo, z zakresu temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), działających bardzo krótko (2-3 min.), dla wywołania i wykorzystania fizjologicznych i ustrojowych

Pojemność użytkowa zbiornika

Pojemność użytkowa zbiornika – pojemność przeznaczona do wykorzystania wody dla ustalonych celów (np. nawadniania, żeglugi, produkcji energii), zawarta między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie

Torowanie

Torowanie inaczej priming (z ang. to prime – poprzedzać, uprzedzać, przygotowywać) – zjawisko polegające na zwiększeniu prawdopodobieństwa wykorzystania określonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i myślowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodźca zaliczanego

LWP (ujednoznacznienie)

Trzyliterowy akronim LWP ma wiele znaczeń: Life Work Planner Lightweight process - pojęcie z zakresu informatyki oznaczające prosty proces systemu mogący zawierać jeden lub kilka wątków, będący podstawową jednostką wykorzystania procesora Lotus Word Pro - edytor tekstowy firmy Lotus Development

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.