wykaz stanowisk w szczególnych warunkach

LESZEK KOSTRZEWSKI

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

Docelowo mamy przechodzić na emeryturę po skończeniu 67 lat. Sprawdź, kto może zakończyć pracę wcześniej.

Wszyscy mundurowi będą otrzymywać jednakowe odszkodowania zdrowotne

Od wtorku odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, bez względu na stopień służbowy. Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych obejmie funkcjonariuszy siedmiu formacji.

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Komu się należy pomostówka, a komu świadczenie przedemerytalne? Ile dostaną zwalniani nauczyciele? Czy rozwódka ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym byłym mężu?

MPiPS chce zmian w wykazie prac, których nie mogą wykonywać kobiety

projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników. Chodzi m.in. o wyraźne powiązanie orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badania - w tym celu podkreślono, że skierowanie ma zawierać opis warunków pracy na określonym stanowisku. W orzeczeniu lekarskim będzie można

Odszkodowania zdrowotne już jednakowe dla wszystkich mundurowych

O podpisaniu ustawy poinformowała w środę PAP kancelaria prezydenta. Ustawa reguluje zasady dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Uchwalone pod koniec lutego przez Sejm przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach

Sejm: odszkodowania zdrowotne jednakowe dla wszystkich mundurowych

Ustawa reguluje zasady dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Uchwalone pod koniec lutego przez Sejm przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży: pożarnej i granicznej, BOR, ABW, AW i CBA. Senackie

Sejm. Komisja za poprawkami Senatu do odszkodowań dla funkcjonariuszy

przegłosować Sejm. Uchwalone pod koniec lutego przez Sejm przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży: pożarnej i granicznej, BOR, ABW, AW i CBA. Ustawa reguluje zasady dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby

W Senacie poprawki do ustawy o odszkodowaniach dla funkcjonariuszy

lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Rząd, który przygotował ustawę, argumentował, że obowiązujące przepisy z 1972 r. zdezaktualizowały się, m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Dlatego nowa ustawa przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

Gdy zaczynali pracę nawet kilkadziesiąt lat temu, byli traktowani jak pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach. Teraz ZUS odmawia im prawa do świadczeń. Wszystko przez niedoprecyzowane przepisy. - Ta praca do lekkich nie należy. Najgorzej jest na oddziałach psychiatrycznych. Tam

Sejm uchwalił ustawę o odszkodowaniach zdrowotnych dla funkcjonariuszy

tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Rząd, przedstawiając projekt, argumentował, że obowiązujące przepisy z 1972 r. zdezaktualizowały się, m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Dlatego nowa ustawa przewiduje uaktualnienie wykazu chorób

Sejm. Zmiany w projekcie dot. odszkodowań dla funkcjonariuszy

pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Jeżeli jednak funkcjonariusz ulegnie wypadkowi w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania służby na skutek interwencji, odszkodowanie będzie przysługiwać

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

wydobywczych zharmonizowane są dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

przeprowadzenia okresowych badań lekarskich poza wyznaczonymi terminami. Nowela wprowadzić ma też wymóg wyraźnego powiązania orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badania - skierowanie ma zawierać dokładny opis warunków pracy na określonym stanowisku. Propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Sejm. Projekt dotyczący odszkodowań dla funkcjonariuszy - do komisji

Rządowy projekt reguluje kwestie dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu i CBA. Projekt odnosi się

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

zleconymi przez szefa, ma prawo być wpisanym do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12) JAK SIĘ ODWOŁAĆ? Osoba niezgadzająca się z ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji

Jak wygrać z ZUS-em

specjalnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Tymczasem według decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego ktoś, kto łączy pracę w szczególnych warunkach z jakimiś innymi zajęciami zleconymi przez szefa, ma prawo być wpisanym do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (uchwała

Mazowsze. Pracownicy muzeów apelują o dofinansowanie kultury

do pracy w muzeach będą trafiać osoby bez stosownego przygotowania i kompetencji. Piszą też, że ich zaniepokojenie budzi coraz szerzej stosowana praktyka tworzenia w muzeach nowych stanowisk (takich jak pełnomocnik, koordynator czy doradca), pozostających poza wykazem zawartym w rozporządzeniu MKiDN

Emerytury pomostowe dla nielicznych

lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Świadectwo pracy powinno zawierać:* rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu A i B (wymienionych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i robotach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem. Jakie warunki trzeba spełnić Prawo do pomostówki mają: - osoby, które przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. pracowały w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z

Poprawki i sprzeciw TR wobec projektu ustawy o rzeczach znalezionych

stanowisko Związku Powiatów Polskich, o skrócenie do 3 miesięcy terminu na odebranie własności, ale resort uznaje je za niezasadne. "Trzeba tu postępować ze szczególną ostrożnością, a wręcz pietyzmem, bo pozbawiamy własności rzeczy zgubionej - stąd chcemy, aby był to termin roczny, jeśli właściciel jest

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Najpierw urząd, później ZUS Wiele osób dostaje odmowną decyzję od ZUS w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Wynika to z tego, że staranie o świadczenie zaczynają od wizyty w ZUS zamiast w urzędzie pracy. To błąd, bo aby

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Musisz się zwolnić Kolejny problem to konieczność zwolnienia się z pracy jako warunek do przyznania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej). Przykład. Pan Jan

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

przepisów jego stanowisko nie zostało ujęte na liście uprawnionych do emerytur pomostowych.Rekompensata przysługuje również tym osobom, które spełniły warunki do wcześniejszej emerytury (z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), lecz z tego przywileju nie skorzystały, a

Dla kogo emerytury pomostowe

pracy wystawione przez pracodawcę, w którym: - opisany jest rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze według wykazów A i B (wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.); - opisane jest stanowisko pracy zgodne m.in. z wykazem, działem, pozycją i

Dla kogo pomostówka

stosunku pracy oraz brak udowodnionego wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. A taką pracę dokumentuje świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę, w którym:** opisany jest rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze według wykazów A i B

Kiedy praca psuje zdrowie

specjalnym urzędowym wykazie (patrz s.XX). Schorzenie pracownika można uznać za zawodowe, jeśli lekarz może stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że do jej powstania przyczyniły się szkodliwe warunki pracy. Choroby zawodowe są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe, a ich leczenie długotrwałe. Często prowadzą też

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz, szklarz). Wykaz B - staż pracy 20/25 lat (kobiety/mężczyźni). Wiek przejścia na emeryturę zależy od zawodu (np. pracujący w lotnictwie, przy azbeście, w portach morskich, rybacy). Praca wymieniona w wykazie A lub B

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

wcześniejszych świadczeń aż o 800 tys. osób! Pomostówki przewidziano dla 51 stanowisk pracy w tzw. szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (patrz lista na końcu tekstu). Kto konkretnie ją dostanie? Na przykład spawacze kadłubów statków, pracownicy platform wiertniczych, drwale. Pomostówki będą też

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

zachowają emerytalne przywileje (pełen wykaz w ramkach - Wykaz prac o szczególnym charakterze; Wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach). Wiadomo też, że ponad 60 grup je straci, np. bileterki w kasie PKP, pracownicy NIK, dziennikarze, aktorzy. Razem - 400 tys. osób. Na pomostówkę będą mogli

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

- jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego - się przekwalifikowali. **Kto dostanie pomostówkę? Wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach (urodzeni w latach 1949-68) 1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu (bez prac wykonywanych w górnictwie) 2

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

mieć osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., które co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz pracowały w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 r. W przypadku kobiet pomostówka przysługiwałaby po ukończeniu co najmniej 55 lat

Spór z ZUS o emeryturę

w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Co powinno się w nim znaleźć? Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu?ów? A i B (wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

;szczególne zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. * Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

kończyć pracę (w niektórych przypadkach - pilot, maszynista - nawet dziesięć). Niestety, żeby ją dostać, trzeba się uzbroić w cierpliwość i kilka ważnych dokumentów.Do końca 2008 r. blisko 300 stanowisk pracy uprawniało do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym

Dyskryminacja w pracy

korporacji zajmującej się sprzedażą produktów spożywczych, w rozmowie z "Wyborczą" poskarżyła się na to, że przełożeni - sami mężczyźni - blokują jej awans. - Uparcie staram się o stanowisko starszego menedżera, ale ciągle słyszę, że mam za mało doświadczenia i np. nie mam ukończonych stosownych

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz, szklarz). Wykaz B - staż pracy 20/25 lat (kobiety/mężczyźni). Wiek przejścia na emeryturę zależy od zawodu (np. pracujący w lotnictwie, przy azbeście, w portach morskich, rybacy). Praca musiała być wykonywana stale

Kraków: stolica prawdziwych Polaków

zgodę na tylko jeden etat "profesorski", właśnie dla Szczerskiego. - W PiS boją się nowej frondy, drugiego PJN, a poza tym partia po ośmiu latach jest wygłodniała stanowisk. Ale posady to jedno, a zakulisowy wpływ na politykę - drugie. Tymczasem w wypowiedziach Andrzeja Dudy wiele wątków

Kto dostanie pomostówkę

emerytalne straci 800 tys. uprawnionych.Zgodnie z założeniami rządu pomostówkę dostaną osoby urodzone w latach 1949-68, zatrudnione na 52 stanowiskach pracy w tzw. szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (patrz ramka obok). Zmiany na liścieLista zawodów uprawnionych do pomostówek zmienia się z

Emerytura nauczyciela

wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.Warunki:- do 31 grudnia 2008 r. ukończone 55 lat - kobieta, 60 lat - mężczyzna- staż pracy: 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna - w tym co najmniej 15 lat w zawodzie, na pełnym etacie- szkoła nie musi być

Trudna droga do pomostówek

podpisać prezydent. Kto dostanie pomostówkę Ministerstwo pracy chce, aby prawo do pomostówki mieli pracujący w najtrudniejszych warunkach. Zakładano, że dostaną je tylko osoby urodzone w latach 1949-68. zatrudnione na 52 stanowiskach pracy, w tzw. szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Uwaga

Zostało ci pięć sekund. Jak się pracuje w magazynach Amazona

działamy. Na jakie udogodnienia mogą liczyć pracownicy? Oferujemy dobre warunki pracy oraz szerokie możliwości rozwoju kariery. Troszczymy się o stan zdrowia pracowników i utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa. Pakiet socjalny dla wszystkich pracowników Amazon w Polsce obejmuje: Konkurencyjną pensję

Dlaczego tancerz, a nie dróżnik

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Bój o wyższą emeryturę - raport "Gazety" Leszek Kostrzewski: Dlaczego z listy uprawnionych do pomostówki zniknęli nauczyciele? prof. Danuta Koradecka: Ten zawód w porównaniu z innymi nie wykazuje warunków szczególnych. Oczywiście to praca

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal

Głos adwokata diabła, czyli nieładnie o czytaniu [LIST]

zwrócić uwagę na fakt, że słowo takie jak wiedza sprawia dzisiejszym filozofom nie lada problem: jeśli próbować ją zdefiniować w sposób ścisły, powstaje szereg metodologicznych trudności dotyczących tego, czym miałaby być i jakie byłyby warunki jej weryfikacji. Książki zawierają co najwyżej ciąg mniej lub

Pochwała nieróbstwa

doskonały opis naszego współczesnego nadmiaru bezmyślnej pracowitości?Bzdurne stanowiska pracyZapewne David Graeber, antropolog i autor książki ''Debt: the First 5000 Years'' (Dług: pierwsze 5000 lat), również byłby z tego zadowolony jako z opisu tego, co nazywa ''bzdurnymi stanowiskami pracy''. W eseju

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W szczególnych sytuacjach, gdy z lokalu muszą wyprowadzić się kobiety w ciąży, inwalidzi, emeryci czy renciści, dyrektor regionalnego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kieruje pozew do sądu o ich eksmisję pod warunkiem udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego lub

Koniec emerytalnych przywilejów

wykazie A są wymienione zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych. Odnajdą się tu m.in. dekarze, kierowcy ciagników i telefonistki. Wykaz B : staż pracy 20/25 lat (kobiety

Jesienią książki wracają z południa

ustaliła, że budynki przy Eisenacherstrasse 12, w których mieściła się biblioteka RSHA, nie zostały spalone w czasie walk o Berlin. Przeciwnie, jak na ówczesne warunki, były w tak dobrym stanie, że zainstalowało się tam dowództwo amerykańskiej armii okupacyjnej w Berlinie. Według ustaleń Kubiny w lipcu

Dokument ujawniony przez min. Klicha

mjr GRZEJDAK stwierdził, że warunki 60/0,8, które znajdowały się na wydrukowanym w COP wykazie, "...są raczej do startu na KRZESINY, ponieważ w MIROSŁAWCU jest aktualnie podstawa chmur 90 m" (czasami 80 i dobre widzialności)". Starszy dyżurny operacyjny potwierdził warunki 90/4, na co

Informator o internecie. Nie zgub się w gąszczu promocji

dokument całkowicie odmienny, w którym są inne warunki od tych, które przedstawił w rozmowie. Mam głównie na myśli inne warunki promocyjne albo czas obowiązywania umowy - mówi Przemysław Skubisz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Co prawda mamy możliwość odstąpienia od umowy podpisanej na odległość w

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

emerytur pomostowych wypłacanych do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ale miałby on objąć osoby faktycznie pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia! Z raportu Komisji Ekspertów Medycyny Pracy wynika bowiem, że takich stanowisk pracy jest znacznie mniej, niż obejmuje obecny wykaz. Co więc miałoby się

Przyjedź, mamo, na przysięgę

zgodę na taką służbę musi udzielić MSWiA po konsultacjach z MON i MSZ. Kandydat do służby w obcej armii musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim służba ta nie może naruszać interesów Polski, nie może być zakazana prawem międzynarodowym i nie może wpłynąć na zadania wykonywane przez polską armię. Na

Traktat z Lizbony

, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej inicjatywy określane są zgodnie z artykułem 21 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Artykuł 8cParlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania Unii:a

Raport PiS - wersja light

mogłoby dojść do przełomu (przełamania patologii), gdyby powstał nowy centralny ośrodek dyspozycji politycznej, nieuwikłany w przedsięwzięcia transakcyjne, wolny od ograniczeń związanych z zaszłościami z czasów PRL. Może to być grupa osób, która w danych warunkach historycznych ostatecznie podejmuje

Exposé premiera Donalda Tuska

Polakach, przy całej świadomości różnic między nami, także pozytywnej energii tu, na tej sali.Jestem przekonany, że Polacy, głosując 21 października za nową władzą, odrzucili także władzę, która, mimo takich deklaracji i, zapewne, intencji, nie potrafiła zmienić w sposób istotny na lepsze warunków życia

Rachunek sumienia PO, Rybicki rozlicza IPN

Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny . Innym, znanym pretendentem do stanowiska Prezesa był Janusz Kurtyka. 5 lipca 2005 roku "Rzeczypospolita" podała, że w krakowskim oddziale IPN znaleziono notatkę kaprala Milicji Pawła Kosiby, według której Przewoźnik został zarejestrowany przez SB, jako

Projekt ustawy o związkach partnerskich

warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.";w art. 11031 dodaje się § 4 w brzmieniu:"§ 4. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków partnerskich.";w art. 11062

Prawda według Kiszczaka

gen. Jaruzelskim i zaproponowałem radykalne rozwiązanie sytuacji: minister spraw wewnętrznych wystąpi do prokuratora generalnego z wnioskiem o zwolnienie wszystkich więźniów politycznych bez żadnych warunków czy zobowiązań z ich strony. Jednocześnie 11 września kilka tysięcy oficerów SB w całym kraju

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na możliwości wystąpienia braku równowagi lub na wystąpieniu braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym, zasady i warunki zaopatrzenia w paliwa i ograniczenia zużycia paliw oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych w takich sytuacjach, a także

Treść ustawy Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej. 5. Stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci nie można łączyć z mandatem posła albo senatora. 6. Warunki, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5, powinni spełniać również prokuratorzy i pracownicy Instytutu Pamięci, a także członkowie Kolegium

Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 15 maja 2003 r.

zaprosiłem. Gdybym zaprosił wszystkich państwa, nie potrafiłbym się bronić przed zarzutem, że zarządziłem nieformalne posiedzenie komisji, a to jest niedopuszczalne, ponieważ komisja działa w warunkach jawnych. Dlatego na posiedzenia prezydium zapraszam tylko osoby, w każdym przypadku, które mogą być

Stenogram z 66. posiedzenia Komisji Śledczej 29 kwietnia 2005 r.

, współpracujący z ramienia polskiej ambasady z całym ruchem Relief Rehabilitation ze świata. No i po powrocie, co rzeczą naturalną w ministerstwie jest, myślę, że i po części w dowód oceny i moich niełatwych warunków w tamtym klimacie i w tamtych warunkach, o czym nie jeden raz były reportaże, dostałem propozycję

Listy do premiera

zagraniczny kapitał no i oczywiście turystów. Polska ma doskonałe warunki na przyciągnięcie turystów - ciekawe miejsca, piękne widoki, wspaniałe lasy, przyroda, a poza tym pobyt u nas kosztuje dużo taniej niż jakimś kurorcie we Francji w sezonie (mieszkam na południu Francji i na wakacje zawsze udaję sie do

O czym pisał "Robotnik"

interesów robotniczych, - zwiększenia udziału robotników w ustalaniu wysokości zarobków, warunków i czasu pracy, warunków socjalnych i mieszkaniowych, - popieranie niezależnych przedstawicielstw robotniczych, które powinny zastąpić martwą instytucję Związków Zawodowych. Chcemy, aby nasza wspólna działalność

Stenogram z 46. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 31 maja 2003 r.

, odniósł wrażenie, że warunki funkcjonowania mediów, które zapisane są w projekcie tej ustawy, mogą wpływać na realizację tego prawa do swobody wypowiedzi i wolności mediów, dlatego zajął stanowisko. Powodem zajęcia tego stanowiska w dniu 5. było także i to, o czym pan prezydent mówił w jednym ze swoich

Mowa końcowa prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej przed Sądem Okręgowym w Warszawie

;Le Figaro", wystąpienie Jasia Gawrońskiego w Parlamencie Europejskim - spowodowały, że w czerwcu 2002r. Prezes Rady Ministrów - Leszek Miller zobowiązał Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury Aleksandrę Jakubowską do opracowania warunków możliwego kompromisu w tej sprawie, to jest do takiego

Pięćdziesięciu ekspertów z obu stron Atlantyku apeluje o współpracę USA i UE

licencji państwa członkowskie poświadczą na piśmie spełnienie wszystkich powyższych warunków. Unia Europejska podejmie dalsze kroki w kierunku uchylenia embarga na handel bronią pod warunkiem ratyfikacji przez Chiny Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. UE wyda oświadczenie, w którym

Bracia Czescy wracają z Niemiec do Polski

respektować biurokrację. Trzeba czekać, aż się łaskawie zgodzą mówić, czekać, aż zechcą poprosić do siebie i coś pokazać, aż zechcą uznać coś za polskie" - żalił się Morawiński w obszernym raporcie napisanym 3 listopada 1946 roku. Był to już czas wykluwania się zimnej wojny. Warunki pracy Morawińskiego w

Wersja Nałęcza - projekt sprawozdania Komisji Śledczej

jeden dopuścił możliwość wzywania i przesłuchania Prezydenta przed Komisją przy zaistnieniu pewnych określonych warunków. W głosowaniu Komisja nie przyjęła wniosku w sprawie wezwania przed Komisję w charakterze świadka Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (5 głosów za, 5 głosów przeciw - a więc wniosek

Raport Zbigniewa Ziobry - wersja przyjęta przez Sejm

działania nadawców publicznych do obecnych warunków rynkowych oraz harmonizacją polskiego prawa z dyrektywami unijnymi (zeznania Juliusza Brauna z 8 marca 2003 r., k. 2 - 3).Działania podjęte w KRRiT nie były poprzedzone uruchomieniem przez rząd prawidłowych procedur legislacyjnych. Brak było założeń

Jesienią książki wracają z południa

budynki przy Eisenacherstrasse 12, w których mieściła się biblioteka RSHA, nie zostały spalone w czasie walk o Berlin. Przeciwnie, jak na ówczesne warunki, były w tak dobrym stanie, że zainstalowało się tam dowództwo amerykańskiej armii okupacyjnej w Berlinie. Według ustaleń Kubiny w lipcu 1945 roku w

Stenogram z 63. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 4 września 2003 r.

przez panią spraw związanych z tajemnicą prokuratorską, musi się odbywać w warunkach poufności. Wtedy, jeśli pani... ilekroć pani będzie chciała takich spraw dotknąć, będziemy debatowali w warunkach poufności, a praktycznie po raz pierwszy, kiedy pani o tym komisję poinformuje, ja zwrócę się do komisji

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej

Nowek: Podzielamy to stanowisko, oczywiście. Nie dotyczy to części zeznań, w których pan prokurator nie będzie korzystał z klauzuli tajemnicy służbowej. Przewodniczący: Dziękuję bardzo. Wobec tego bardzo bym prosił świadka, ażeby, wypowiadając się, mówił tylko o tych sprawach, odpowiadając na pytania

Stenogram z 51. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 18 czerwca 2003 r.

, warunków jej sprzyjających trzeba rozmawiać zprzedsiębiorcami, co niniejszym czynię, chociażby pracując nad ustawami podatkowymi, chociażby w kwestii podatku liniowego. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za uwagę.Przewodniczący:Dziękuję panu premierowi.Ponieważ pan premier dopełnił swoje zeznania

Stenogram z 49. posiedzenia Komisji Śledczej 23 lutego 2005 r.

gotowość do ciężkiej pracy. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasza firma nie tylko przetrwała te 15 lat, ale też umocniła swoją pozycję w warunkach trudnej rynkowej konkurencji, w ramach której, naszym zdaniem, obok wielkich międzynarodowych sieciowych firm prawniczych winno być miejsce dla tych małych, z

Stenogram z 26. posiedzenia Komisji Śledczej 30 listopada 2004 r.

należyty. My chcemy pracować bez nacisków. Chcemy pracować w normalnych warunkach. Chcemy pracować bez towarzyszenia nam podczas czynności służb specjalnych. Proszę, panie przewodniczący, o przegłosowanie tego wniosku. Przewodniczący: Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Aumiller, proszę. Poseł Andrzej

Stenogram z 83. posiedzenia Komisji Śledczej ds. PKN Orlen SA 25 czerwca 2005 r.

zachorowań na tę straszną chorobę. Powinno się robić w Polsce około 300-400 przeszczepów szpiku kostnego, czego niestety nie robimy, robimy około tylko 100 przeszczepów. Sytuacja Kliniki Onkologicznej w Gdańsku była dramatyczna. Nie widziałam nigdzie tak dramatycznych warunków, w jakich przebywały tam dzieci

Vaclav Havel - robotnik sceny, robotnik ducha

". I dalej, że Czesi i Słowacy właściwie tak bardzo nie przegrali, w sumie wszystko dobrze się skończyło, a czeski los zawsze polegał na zaadaptowaniu się do warunków, jakie dyktują mocarstwa. Havel zaatakował Kunderę w prasie. Według niego Kundera elegancko uzasadnił czeskie kapitulanctwo i

Stenogram z 17. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 7 marca 2003 r.

propozycję, ofertę "Gazecie Wyborczej".Moje drugie pytanie dotyczyło tego, czy pana zdaniem pan Lew Rywin nie narażał się w sposób oczywisty na ośmieszenie, na zdezawuowanie, jeżeli jego oferta zostałaby przyjęta przez "Gazetę Wyborczą". A później te warunki, jakie on się zobowiązywał

Unia Wolności w opozycji. Lata 1993 - 1997.

skrzykną i w małym gronie, na korzystnych warunkach, pożyczają sobie niewielkie pieniądze. Przeciw ustawie było PSL - bo bało się konkurencji dla banków spółdzielczych. Część SLD też jej nie chciała. W podkomisji pracowali głównie unici. Kworum sprawdza się, gdy ktoś tego zażąda. Unici nie żądali. W

Orszagh, Krzysztof

naprowadzające. Sądzę, że w szczególnych warunkach możliwe jest uaktywnienie nadprzyrodzonych zdolności postrzegania. Sądzi Pan, że jakaś istota pozaziemska Pana wyznaczyła na kogoś, kto pomści tę śmierć? - Być może. Jakie skutki dla Pana życia miało aresztowanie morderców? - Coś w nas pękło. Te tygodnie po

Stenogram z 57. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 18 lipca 2003 r.

zawieszenie swojego udziału w pracach Komisji Śledczej do czasu wyjaśnienia sprawy, która wiąże się z zarzutami fałszowania list wyborczych. To jest niezwykle poważna kwestia zarówno w wymiarze poselskim, ale szczególnie w wymiarze Komisji Śledczej, gdzie kwalifikacja moralna jest właściwie warunkiem sine qua