termin składania wniosku zasiłek rodzinny

KATARZYNA KLUKOWSKA

DLA KOGO ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

DLA KOGO ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, która zrówna pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

PIENIĄDZE NA DZIECI

Becikowe, kosiniakowe, zasiłek rodzinny oraz świadczenie 500+. Sprawdź, które z nich przysługują twojej rodzinie po zmianie progów dochodowych i sposobu kwalifikacji do wybranych świadczeń.

Rodzic pracuje za granicą? To wypłata 500 plus będzie opóźniona

Rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą, wciąż nie dostały pieniędzy z programu 500+. Urząd Marszałkowski: - Nie wiadomo, kiedy zostaną wypłacone.

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

następnego roku kalendarzowego. Opiekun, który stara się o to świadczenie, będzie musiał co roku składać nowy wniosek o jego przyznanie. Pod uwagę będą brane dochody rodziny opiekuna i podopiecznego osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY Według przepisów obowiązek

WYPRAWKA DLA UCZNIA

szkolnym 2016/2017. Mogą to zrobić rodzice ucznia, jego opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za ich zgodą dokument składa również nauczyciel, pracownik socjalny lub inna uprawniona osoba. Uwaga! Każda gmina

Pomoc dla samotnych rodziców

Pomoc dla samotnych rodziców

Alimenty od drugiego rodzica lub z Funduszu, zasiłki, ulgi w rozliczeniach. Samotni rodzice mogą liczyć na pomoc, tylko jeśli są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. ZASIŁKI Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, samotny rodzic musi - tak jak wszyscy rodzice - spełnić warunki kryterium dochodowego. Od

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

. Teraz opiekunowi pozostaje już tylko dotrzymanie terminu złożenia wniosku. ZASIŁKI DWA Zamieszanie z zasiłkami wzięło się stąd, że w grudniu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sędziowie uznali, że pozbawienie opiekunów

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów pobieranych przez osoby uczące się. WNIOSKI, DOKUMENTY, TERMINY Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez urząd gminy lub urząd miasta. W praktyce świadczenia rodzinne realizowane są najczęściej w ośrodkach

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

orzeczenia składamy kopie dokumentów, to na posiedzenie komisji przynieśmy oryginały do wglądu przez urzędników. Jeśli nie uda się dostarczyć wszystkich dokumentów, zostaniemy pisemnie poproszeni o ich uzupełnienie. Komisja wyznaczy termin, do którego trzeba nadrobić zaległości. Jeżeli go nie dotrzymamy

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

świadczenie trzeba wystąpić w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. W przypadku osoby zaginionej termin ten biegnie nie od dnia śmierci, ale od faktycznego dnia pochówku. W takim przypadku do wniosku o zasiłek trzeba dołączyć dokumenty z policji lub prokuratury. Nadal jednak

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

zgłosić w ciągu trzech miesięcy od porodu. Warto pilnować tego terminu. W przeciwnym razie świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku. ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI W listopadzie 2015 r. zostało podniesione kryterium dochodowe, które uprawnia do pobierania zasiłku. Obecnie wynosi ono do

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie, pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzicielskiego składa się

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

lub 34. Podstawowy urlop macierzyński wciąż będzie wynosił 20 tygodni. Z perspektywy rodziców nic się nie zmieni, bo zachowają prawo do płatnej opieki na dzieckiem w tym samym wymiarze co przed zmianą, ubędzie im papierkowej roboty związanej ze składaniem wniosków. Obecnie w przypadku podstawowego

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie musi już składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do

Wóycicka: projekt ustawy rodzinnej po konsultacjach; w lutym w Sejmie

Wóycicka: projekt ustawy rodzinnej po konsultacjach; w lutym w Sejmie

składania wniosku o urlopy. Projekt ustawy rodzinnej zakłada zmiany m.in. w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim, pracodawca miałby obowiązek zaakceptować wniosek pracownika np. o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, ruchomy czy indywidualny czas pracy oraz skrócony tydzień pracy - chyba że nie pozwalają mu na to

Urlopy dla rodziców

Urlopy dla rodziców

wykorzystany bezpośrednio po urlopie podstawowym. Formalności: Podstawowy urlop macierzyński nie wymaga składania wniosków. Dodatkowego urlopu pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy lub pracownika. Powinien zostać złożony nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pieniądze: W

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Gdy się spóźnimy, pieniądze przepadną. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie był podwyższany od lat, w

Senior w biedzie

Senior w biedzie

zasiłku to 30 zł, maksymalna - 529 zł miesięcznie. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Uwaga! Zasiłku stałego nie wolno łączyć z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana z automatu. Trzeba o nią wystąpić

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, więc pieniądze przepadają. Dodatek, który szczególnie interesuje rodziców, to ten z tytułu opieki nad

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

ostatniego odcinka renty lub emerytury. Jeśli spraw nie załatwia zakład pogrzebowy, do zgodnego z meldunkiem osoby zmarłej oddziału ZUS/KRUS należy zanieść następujące dokumenty i tam je rozliczyć: - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - skrócony odpis aktu zgonu, - oryginały rachunków poniesionych

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

roku. Wnioski przyjmowane są od września - wyjaśnia Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - Warto pilnować terminów, by wcześniej skorzystać z pieniędzy. Kto złoży wniosek do końca września, zasiłek za listopad dostanie do końca listopada. Kto złoży wniosek dopiero w

Pieniądze dla dzieci i rodziny

. wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat i nie więcej niż 200 proc. tego zasiłku. Taki zasiłek dziś to 91 zł. Szczegółowe zasady przydziału stypendiów (regulaminy) określają same rady gmin. Corocznie na podstawie kwoty, jaką dysponują, i liczby wniosków o takie stypendia, określają wysokość

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

instytucji, która zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych (specjalne centrum, ośrodek pomocy społecznej lub wydział czy referat urzędu gminy). Trzeba dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, kto to u nas robi. Wniosek o ten zasiłek możemy złożyć w dowolnym miesiącu. Jeśli złożymy go po 10. dniu miesiąca

Becikowe. Znowu idą zmiany!

pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe

Nie tylko becikowe

daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Do becikowego rodzinnego prawo mają tylko te osoby, które pobierają zasiłek rodzinny. Becikowe rodzinne sumuje się z tradycyjnym becikowym. Oznacza to, że

Pomoc dla uczniów

dokumentami poświadczającymi zasadność przyznania zasiłku (np. akt zgonu, świadectwo pracy, zaświadczenie lekarskie) składa się w urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy. Ważna informacja: wniosek o przyznanie zasiłku trzeba złożyć w ciągu dwóch miesięcy od zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiej formy

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

wywieść, że przy znacznym stopniu niepełnosprawności można sprawować opiekę nad drugą osobą niepełnosprawną. W przypadku, gdy taki wniosek składa rodzic na dziecko, wynika to z literalnego czytania tekstu ustawy. Jednocześnie inne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych już precyzują, że osoba ze

DODATKI I WALORYZACJA

renty z KRUS. Dodatki będą wypłacone tylko jeden raz, w marcu, w terminie, w którym dostajemy emeryturę. Nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków. KWOTA WOLNA W kolejnych latach emeryci i renciści nie powinni się nastawiać na dużą podwyżkę. Cały czas bowiem mamy deflację (spadek cen), co

Do lekarza za darmo bez ubezpieczenia

nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Nie znaczy to, że baza eWUŚ zniknie. Po przyjściu do poradni rodzinnej rejestratorka nadal będzie sprawdzać, czy wyświetlamy się w niej na zielono, czy na czerwono, ale nie będzie to miało wpływu na to, czy lekarz nas przyjmie. Nie będziemy musieli składać

Tylko 1000 zł na dziecko: becikowe zostaje po staremu

renty i emerytury bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. W razie poprawy sytuacji finansowej rodzina musiałaby poinformować o tym w specjalnym oświadczeniu. Jednak ta zmiana przepadła. Według ministerstwa pracy po zmianach prawo do becikowego straci co dziesiąta rodzina. Będzie to prawie 40 mln

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest maksymalnie na tzw. okres zasiłkowy, czyli od 1 listopada do 31 października następnego roku. Oznacza to, że co roku trzeba składać nowy wniosek. CZAS NA ZMIANY? Jesienią tego roku resort pracy przygotował nowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach

Waloryzacja emerytur 2017

lub świadczenie przedemerytalne. Dodatki dostaniemy w marcu, w terminie, w którym zwykle przychodzi emerytura. Nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS, KRUS lub zakłady emerytalne MSW czy MON same obliczą, kto ile powinien dostać. Osobom na emeryturze częściowej - mimo że dostają

Wóycicka: w lutym do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy rodzinnej

informacji na ten temat, którą opracuje Główny Inspektor Pracy. Projekt wprowadza również jednolite zasady odnoszące się do urlopów rodzicielskich i wychowawczych, jeśli chodzi o terminy składania wniosków o urlop, minimalną długość części urlopu i zasady powrotu do pracy. Jak podaje prezydencka kancelaria

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

Dopiero od początku tego roku rodziny opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem mogą bez względu na dochody korzystać ze świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Na szczęście zniesiono kryterium dochodowe. - To spowodowało znaczny wzrost liczby składanych wniosków - informuje Arkadiusz Kulewicz

Emerytura minimalna

niższe świadczenie na starość. Po zmianach wszystkie okresy na wychowawczym będą traktowane jako składkowe. NIE SKŁADAJ WNIOSKU W CZERWCU Warto pamiętać, że o wysokości emerytury może też decydować termin złożenia wniosku. Jeżeli złożymy wniosek w czerwcu, możemy dostać emeryturę niższą o nawet kilkaset

Będzie nowe becikowe!

;? Będzie po staremu. Tyle że ci, którzy zwykłego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie

Becikowe - zmiany w ustawie

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne

Waloryzacja emerytur 2016

rencistów z ZUS i wszyscy pobierający emerytury i renty z KRUS. Dodatki zostaną wypłacone tylko raz. Później znów będziemy pobierać jedynie swoją emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne. Będą wypłacane w marcu, w terminie, w którym dostajemy emeryturę. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków

Becikowe po nowemu

zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do becikowego. Dwa tygodnie więcej Taki pomysł ma

Pieniądze na dzieci

lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; *gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Składamy m.in. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku (jest wzór wniosku), kopię

Domowa opieka nad starszymi

samorząd. Do tego składanie wniosków o dofinansowanie nawet się nie zaczęło, choć rząd zapowiedział, że do końca roku powstanie 100 dziennych domów opieki. Brakuje regulaminu konkursu, a gdy już się pojawi, potrzebne będą miesiące na jego rozstrzygnięcie. Samorządowcy szacują, że dopiero w październiku

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dodatkowe 300 zł do świadczenia pielęgnacyjnego na ten kwartał. Komu się należy? Jak i gdzie załatwiać formalności, żeby nie stracić tych pieniędzy? Po 100 zł za trzy miesiące: kwiecień, maj i

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

termin ubiegania się o te pieniądze. Wcześniejszy przepis dawał prawo do tego dodatku tylko tym, którzy do końca maja zdążyli wystąpić o niego z wnioskiem. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja opublikowane zostało 8 czerwca (patrz - Ważne przepisy). 100 zł dodatku otrzymać mogą tylko: matka

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; * gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Ubiegając się o zasiłek, składamy m.in. specjalny wniosek (od stycznia 2012 są nowe wzory wniosków - patrz Ważne

Jak nie dopuścić do eksmisji

terminie. Lokatorowi trzeba dać przynajmniej miesiąc na wyprowadzkę. DŁUŻNIK NIE CHCE SIĘ WYPROWADZIĆ Wtedy właściciel składa do sądu rejonowego - właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego - pozew o eksmisję lokatora i osób z nim mieszkających. Zanim sprawa trafi do sądu, lokator powinien próbować się

Waloryzacja 2016 i dodatki

, w terminie, w którym dostajemy emeryturę. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków. O ostatecznych losach dodatków zdecyduje nowy Sejm, który musi przegłosować odpowiednią ustawę. Może np. zdecydować, że dodatki dla najbiedniejszych będą wyższe albo że dodatków w ogóle nie będzie. Choć to

Najczęstsze pytania

przypadku, na wniosek ubezpieczonego, może być wystawione w piątek a orzeczona niezdolność do pracy może rozpoczynać się od wtorku. Zasady tej nie należy stosować np. dla osób uprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub osób prowadzących pozarolniczą działalność. Przerwa w orzekaniu o

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Dziki lokator w szpitalu

. Uspokoił się, ale potem wszystko wróciło do normy - opowiada pielęgniarka. Ciapczyńska: - Trzeba mu załatwić miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Nie będzie lekko, bo pacjent z uszkodzonym mózgiem nie może sam zdecydować o tym, gdzie zamieszka. Musi to za niego zrobić sąd rodzinny. Wniosek o umieszczenie w

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

świadczenia pielęgnacyjnego (niezależnie od dochodu). Ale uwaga! Nie dostaniemy dodatkowych 100 zł automatycznie. Musimy sami o nie wystąpić - złożyć wniosek o ich przyznanie. Taki wniosek składamy w tej samej instytucji w swojej gminie, która wypłaca nam świadczenie pielęgnacyjne. Mamy mało czasu. Bo

Emerytury specjalne

pełnomocnika w centrali ZUS lub w dowolnej jednostce terenowej Zakładu. We wniosku musimy napisać, że staramy się o świadczenie specjalne. Dołączamy oświadczenie o stanie rodzinnym (z ilu osób składa się rodzina) i o sytuacji materialnej. We wniosku trzeba też podać informacje potwierdzające okoliczności

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

niepełnosprawne), możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Roczny urlop na dziecko? Nie dla wszystkich

terminie. Szukaliśmy informacji na stronie Ministerstwa Pracy, ale tam jest tylko projekt ustawy. Boję się, że coś przeoczymy, nie zdążymy na czas z wnioskiem i stracimy wolne na dziecko. - System jest rzeczywiście skomplikowany - przyznaje Patrycja Dołowy z fundacji MaMa. - Zwłaszcza składanie wniosków

Będzie trudniej o becikowe

, które rodzicom nie przypadną do gustu. Zacznijmy od złych wiadomości. Becikowe z zaświadczeniem Na pewno rodzicom nie spodobają się zmiany związane z przyznawaniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Od 1

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Pieniądze dla rodziców

nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie; że przekazaliśmy komornikowi wszystkie ważne i prawdziwe informacje). Wniosek składamy u komornika, który prowadzi naszą sprawę. Ten ze swoim zaświadczeniem przesyła go do gminy. VII Uwaga! Pomoc bez pieniędzy Zarówno w przypadku zasiłków rodzinnych, jak i zaliczki

Pieniądze dla rodziców

składać przez 12 miesięcy od dnia narodzin (do niedawna rodzice mieli na to tylko trzy miesiące). Opiekun prawny, opiekun faktyczny (osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) oraz rodzic adopcyjny mają prawo złożyć wniosek w terminie 12

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

zatrudnienia do sumowania okresów zatrudnienia. E-407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. Te formularze są bezpłatne. Wystawia je i wypełnia instytucja państwa, w której składamy wniosek o zasiłek rodzinny, i przekazuje do potwierdzenia do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w województwie

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

pieniądze? W urzędzie gminy składamy dokumentację zawierającą: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego (formularz dostaniesz w urzędzie bądź wydrukujesz ze strony internetowej ministerstwa pod adresem www.mps.gov.pl); kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

wprowadzenie przypisuje sobie LPR. Uwaga! To nie jest dodatek dla osób pobierających zasiłki, lecz jednorazowa zapomoga dla rodziców nowo narodzonego dziecka, i to niezależnie od dochodów. Trzeba tylko wylegitymować się aktem urodzenia dziecka. Wniosek o becikowe rodzice dziecka mogą składać w urzędzie gminy

Co się należy na dziecko w 2008 roku

wszystkim tym, którzy są do niej uprawnieni do sierpnia br. Ale już w sierpniu składać trzeba wnioski o alimenty. Kto zdąży do końca sierpnia, pierwszą wypłatę alimentów otrzyma w październiku. Kto się spóźni - złoży wniosek między 1 września a 31 października - pieniądze dostanie do 30 listopada. Uwaga

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

Telewizji sugerują, by wtedy składać wnioski o rozłożenie zaległości na raty. Choć Poczta nie ma uprawnień do umarzania i rozkładania na raty zaległości abonamentowych, to nieformalnie przyznaje, że w nadzwyczajnych sytuacjach odstępuje od ściągnięcia od razu całej kwoty i pobiera ją na raty. Warto więc od

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie) czy rodzice adopcyjni wniosek o becikowe składają w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia dziecka. Ale uwaga! Becikowe podlega koordynacji UE. Jeśli więc np. ojciec dziecka pracuje legalnie w UE, a matka stara się o becikowe w Polsce

Wypadek przy pracy

, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania poszkodowanego przez swego lekarza orzecznika. Ten ustala uszczerbek na zdrowiu (stały bądź długotrwały) i stwierdza, jaki jest jego związek z wypadkiem. Może też zlecić dodatkowe badania u

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

schorzenia i uzasadnienie konieczności rehabilitacji. Wypełniony przez lekarza wniosek składasz w swoim oddziale ZUS. Jeżeli masz dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, składasz jej kopię w oddziale Zakładu. Następnym krokiem jest wezwanie na badania. Wykonuje je lekarz orzecznik

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

złożyć odpowiedni wniosek; * tzw. zasiłek wyrównawczy (gdy pracownik w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko); * rentę szkoleniową (jeśli po wypadku przebycie szkolenia pozwala podjąć nowe zajęcie); * wypadkową rentę rodzinną oraz dodatek do niej dla dziecka poszkodowanego, które

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

zapytać w ośrodku pomocy społecznej o usługi opiekuńcze. To pomoc w codziennych czynnościach: myciu się, ubieraniu, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu, podawaniu leków itp. Wniosek o przyznanie takiego wsparcia składa się w ośrodku pomocy społecznej. Zasady odpłatności ustalają poszczególne gminy, zależy to

Nowe becikowe

dziecka, składamy wszystkie dokumenty wymagane do przyznania zasiłku rodzinnego, m.in.: **zaświadczenia i oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny; **dowód osobisty (ksero); **akt urodzenia dziecka; ** zaświadczenia lekarza o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. [INFORMATOR]

. Należy im się jedynie pomoc społeczna w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Mogą jednak pracować bez zezwolenia. Takie prawo mogą stracić, gdy np. życie rodzinne im się tutaj rozpadnie albo kiedy w domu nie będzie im groziła śmierć, tortury. Mogą sprowadzić rodzinę

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

"wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej". Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Jego wzór można znaleźć w internecie na stronie www.zus.pl. Wypełniony przez lekarza wniosek składamy w swoim oddziale ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

październiku - ale z wyrównaniem za wrzesień! Czy lipiec, sierpień i wrzesień to jedyne terminy, kiedy mogę występować o świadczenia rodzinne? O takie świadczenie można też ubiegać się w ciągu roku. Jeśli wniosek złożysz do 10. dnia miesiąca, zasiłek dostaniesz w tym samym miesiącu; jeżeli po 10. - pieniądze

Choroby zawodowe

lista znajduje się na stronie www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Składamy go w przychodni, w której przeprowadzane były badania. ZASIŁEK, RENTA, ŚWIADCZENIE Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową

Jaka praca, taka choroba

do ZUSDecyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie oznacza automatycznego przyznania świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Najpierw ZUS musi przeprowadzić odpowiednią procedurę i wydać decyzję. Wniosek składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do

Przywileje dla rodziny

studiuje, rodzic ma ulgę. Aż do momentu ukończenia przez dziecko 25 lat. Na pełnoletnie dzieci uczące się i pracujące ulga nie przysługuje, dlatego że same są już podatnikami i rozliczają się z fiskusem. Ulgi nie pozbawiają rodzica: zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej i renty socjalnej dla dziecka

Dla starszych i chorych

zgromadzonymi dokumentami składa się pisemny wniosek o tzw. ustalenie prawa do tego zasiłku. Urzędnicy mają 30 dni na jego rozpatrzenie. Od ich decyzji można się w ciągu dwóch tygodni odwołać od samorządowego kolegium odwoławczego. ** Mam 30-letniego syna, który jest na rencie z tytułu niezdolności do pracy

16 pytań o waloryzację

świadczenie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. 12 Dopiero od 20 marca 2008 r. zamierzam przejść na emeryturę. Czy waloryzacja będzie mi przysługiwać? Nie. Waloryzacja obejmie osoby pobierające świadczenia, które prawo do emerytury czy renty nabyły do końca lutego tego roku. Jeśli więc ktoś wybiera się na

Jak starać się o alimenty

zasiłek rodzinny (o świadczeniach rodzinnych pisaliśmy - czytaj na www.gazeta.pl/pieniadze). Dlaczego mimo przyznania zaliczki gmina przestała mi ją płacić po kilkunastu miesiącach? Wypłaty mogą być zablokowane w trzech przypadkach: ** odmówiłaś podania danych potrzebnych do ustalenia, czy wypłaty się

Spoko, damy radę

podniesienie akcyzy na olej napędowy i papierosy, podatek od kopalin, podniesienie składki rentowej, likwidację kilku ulg podatkowych (w tym dla twórców i dziennikarzy), zabranie zasiłków rodzinnych bogatszym podatnikom, zmianę waloryzacji emerytur na kwotową, obciążenie rolników (z wyjątkiem małorolnych

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

zawodowej nie oznacza automatycznie przyznania świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Najpierw ZUS musi przeprowadzić odpowiednią procedurę i wydać decyzję. Wniosek składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć też decyzję o

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Waloryzacja 2011 czyli o ile w marcu wzrosną emerytury i renty

. Państwo uznało, że gdy opłaty za czynsz, wodę, żywność idą w górę, najstarszym przysługuje wyrównanie - w przeciwnym razie nie będzie ich stać na pokrycie rachunków. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu - ZUS sam obliczy nowe, wyższe świadczenie, nie trzeba składać wniosku. Jak wyliczyć waloryzację

Małżeństwo ze Schizofrenią

, a wszystko będzie dobrze". "OK - zgodziła się Joanna. - Tylko jak nie zadzierać, kiedy ma się tyle talentów?". Piersi w kościele Kiedy stracili firmę i kolegów z pracy, w Szczecinie nic już ich nie trzymało. Przenieśli się do Berlina. Żyli z zasiłku dla bezrobotnych, pracowali w

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

). Jakie dokumenty są niezbędne Jeśli starasz się o taką rentę socjalną, w najbliższym oddziale ZUS składasz: ** własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS ** druk ZUS N-10 ** druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl) ** lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia ** dokumentację

Zmiany w rentach

terminie). Okres nieskładkowy to także m.in. czas pobierania przez nas zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczeń rehabilitacyjnych. Jak długie okresy składkowe i nieskładkowe są wymagane do tego, by otrzymać rentę? Wszystko zależy od wieku, w którym staliśmy się niezdolni do pracy: - 1 rok - jeżeli

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

mnie zabije, jak to zrobię. Ja się cały czas bałam. Taki już mam charakter, od dziecka: spuszczę głowę i na wszystko się zgadzam. Ale potem zmarł, Kasia miała siedem, a Andrzejek pięć lat. Miał nowotwór. - Jak sobie pani radziła? - Żyłam z zasiłku. I łąkę wydzierżawiłam. Warzywa i owoce miałam z

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

macierzyńskiego. Z tą różnicą, że nie jest płatny. ** Teraz, jeśli pobierasz zasiłek rodzinny i do niego dodatek z tytułu opieki na wychowawczym (o tym dodatku czytaj poniżej), nie możesz podjąć żadnej pracy. Bo zwyczajnie stracisz dodatek. ** Nowość ma polegać na tym, że będzie można podejmować dodatkowe zajęcie

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

- ZUS sam obliczy nowe, wyższe świadczenie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Dla kogo waloryzacja Podwyżki dostanie ok. 9,5 mln emerytów i rencistów, z czego ok. 7,3 mln pobierających świadczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), pozostali zaś - z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Czy płacisz abonament RTV?

o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenia z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.Wniosek mogą też składać osoby, które spotkał "fatalny przypadek losowy" (np. śmierć członka

Jak zostać rencistą

średniej pensji i okresu płaconych składek. 2. Renty szkoleniowe. Dla pracownika, który musi się przekwalifikować, bo po chorobie nie może pracować w dotychczasowym zawodzie. 3. Renty rodzinne. Dla członków rodziny pracownika, który zmarł wskutek choroby zawodowej. Wylicza się ją indywidualnie. Wniosek o

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

Gminy od początku września przyjmują wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy (trwa od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.). Kto zdąży je złożyć we wrześniu, pieniądze dostanie w listopadzie. Ci, którzy zrobią to dopiero w październiku, na zasiłek i dodatki za

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

osób w wieku przedemerytalnym i wpłynąć na zmniejszenie liczby zwolnień wśród pracowników w tym wieku. Zasiłki rodzinne Tutaj spore zmiany. Od 2 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowe rozwiązania: od tego roku okres pobierania świadczeń rodzinnych

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

kontrolować osoby korzystające z ulgi na dzieci. Teraz chce chyba jednak wyraźnie dać im do zrozumienia, że fikcyjnych dzieci nie przepuści. Wśród dokumentów, których fiskus może zażądać w czasie kontroli chodzi przede wszystkim o: ?odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu

Emerytura? Pomyślę o tym jutro.

statystyczną. Nie masz prawa do zasiłku, za dużo czasu minęło od twojej ostatniej posady. Obowiązuje cię jednak meldowanie się w urzędzie w dni wyznaczone. Możesz wtedy dostać papierek, na podstawie którego przysługuje ci opieka z NFOZ i bezpłatne przejazdy miejską komunikacją. Otrzymujesz też kolejny termin

Pieniądze dla rodziny

Zasiłki rodzinne powiązane są z zaliczką alimentacyjną - obydwa świadczenia wypłacają zwykle te same instytucje w gminie. W jednych miejscowościach to ośrodki pomocy społecznej, w innych - urzędy gmin. Od października zaliczkę alimentacyjną zastąpią alimenty z przywróconego funduszu alimentacyjnego

Czego potrzebuje polska gospodarka

Od 1989 r. byłem entuzjastą polskich przemian politycznych i gospodarczych. Cieszyłem się z nieźle funkcjonującej demokracji, szybkiego wzrostu gospodarczego, coraz silniejszego złotego. Z rodzinnego miasteczka, które pamiętam jako zapyziałą dziurę, a w którym dziś działa kilkaset prywatnych firm

Towarzysz Wiktor wybiera wolność

przed terminem. Pociąg z Wilna przyjechał punktualnie. Jechali nim wmieszani w tłum pasażerów kolejni czterej bojowcy: Walery Sławek, książę Czesław Świrski, Józef Kobiałka i Jan Fijałkowski. Ci, którzy przybyli z Wilna, czekali rozstawieni na peronie. Gdy tylko pociąg zaczął hamować, trzej bojowcy

STUDIA KUPIĘ. NAJCHĘTNIEJ EKONOMICZNE

terminem oddania pracy, jej tematem i tytułami rozdziałów. Żółte to te, które trzeba oddać w najbliższym tygodniu, czerwone - w ciągu miesiąca, niebieskie - nie ma pośpiechu. Puka listonosz. Jak zawsze ma kilka przesyłek: dyskietki, materiały, książki. Kiedy pod blok podjeżdża samochód z napisem Pocztex