rodzaj niepełnosprawności

PAP

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Na polskich uczelniach studiuje ponad 31 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ich sytuacja na rynku pracy jest tematem dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się w piątek w Łodzi.

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

Trener pracy i asystent osoby niepełnosprawnej - te dwie formy pomocy będą w przyszłym roku priorytetem MPiPS - mówi w rozmowie z PAP, w przeddzień Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ich rządowy pełnomocnik Jarosław Duda.

Łódź. Europejskie uczelnie o wsparciu dla niepełnosprawnych studentów

O możliwościach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami i o tym jak dostosowywać uczelnie do ich potrzeb rozmawiają na Politechnice Łódzkiej przedstawiciele uczelni z kilku krajów europejskich. W Polsce jedynie 7 proc. niepełnosprawnych ma wyższe wykształcenie.

Ok. 400 obiektów w Polsce ma certyfikat poświadczający brak barier

biorą pod uwagę potrzeby osób z trzema głównymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących. "W ciągu tych 5 lat staliśmy się w temacie barier architektonicznych ekspertami. Instytucje same się do nas zgłaszają po

Kosiniak-Kamysz: waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych możliwa częściej niż raz w roku

. Jan Rulewski (PO) pytał, dlaczego rząd różnicuje opiekunów osób niepełnosprawnych ze względu na wiek, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych. Podkreślił, że już obecnie mogą się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności

IBE: większość rodziców dobrze ocenia szkoły swoich niepełnosprawnych dzieci

Badaniem prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych objęto edukację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność. Jak podkreślają autorzy badania, zdecydowana większość rodziców ma dobrą opinię na temat szkoły, do której uczęszczają ich

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

HFPC: projekt dot. zniesienia ubezwłasnowolnienia wymaga dopracowania

"Planowane regulacje nie dążą w pełni do urzeczywistnienia standardu, którego celem jest zagwarantowanie każdej dorosłej osobie pełnej zdolności do czynności prawnych, niezależnie od przejawianej przez tę osobę niepełnosprawności" - zaznaczyła fundacja w opinii do ministerialnego projektu

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

podkreślił w wyroku, że prawo unijne nie zawiera zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość, jednak w pewnych warunkach może być ona uznana za okoliczność utrudniającą życie zawodowe, a więc pewnego rodzaju niepełnosprawność. Pracodawca ma zaś obowiązek podjąć działania umożliwiające wykonywanie pracy osobie

Bankomaty mogą dyskryminować? Tak - niewidomych klientów

Bankomaty mogą dyskryminować? Tak - niewidomych klientów

. Dobre praktyki Przedstawiciele fundacji podkreślają także m.in., że problem dostępu do możliwości pełnego korzystania z ofert instytucji finansowych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami został dostrzeżony przez Związek Banków Polskich, którego członkiem jest także ING Bank Śląski SA

Projekt "5 zmysłów. Ekspresja" ma przybliżyć teatr niepełnosprawnym

"5 zmysłów" to pogram kulturalno-edukacyjny realizowany od czterech lat w Wielkopolsce. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Jak przekazał we wtorek na konferencji prasowej w Poznaniu współorganizator "5 zmysłów" Paweł

W niedzielę w Warszawie Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

W niedzielę w Warszawie Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

sytuacja kobiet z niepełnosprawnością, które często są dyskryminowane ze względu na płeć i na niepełnosprawność, częściej niż inne grupy doświadczają przemocy, borykają się z rożnego rodzaju ograniczeniami i barierami - komunikacyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi. Z tego powodu nie wszystkie

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

kierowana jest do pracodawcy, a on przeznacza te środki na pracownika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Za nowelizacją głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

rozporządzenia (z 1 lipca br.), które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania zapewnią ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym (i zamierzającym zatrudnić) osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie to budziło duże obawy, ponieważ w

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

. Jak wskazał, unijne rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym z 1 lipca br. weszło w życie z półrocznym vacatio legis. "Nowe zapisy muszą znaleźć się więc w polskim porządku prawnym z dniem 1 stycznia 2015 r." - podkreślił. Unijne

Fuszara: potrzebna nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej

dyskryminacją. "W tej chwili ustawa nierówno traktuje choćby osoby z niepełnosprawnościami, na co mamy wiele przykładów - wniosków i skarg w biurze RPO. Ustawa budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, bo przyznaje ochronę sądową przed naruszeniem zasady równego traktowania, ale jest ta ochrona nierówno

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci; od stycznia tego roku wynosi 1200 zł. Opiekunowie czy rodzice osób, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia, takiego świadczenia nie dostają. Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku

Senat chce poprawek do ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne

się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w wieku dorosłym. Wskazywał, że Trybunał Konstytucyjny

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

. Udało się jednak wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w opiekę i rehabilitację nad osobami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty mogą też dotyczyć prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych. Przy realizacji projektów wymagany jest 10 proc. własny wkład

RPD chce zmian w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci

Rzecznik poinformował, że organa orzekające o niepełnosprawności dzieci odwołują się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji, która dotyczy osób powyżej 16. roku życia. Oznacza ona, że chory bez pomocy innych osób nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb życiowych - poruszać się

III Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych

Spółdzielni Socjalnej "Republika Marzeń" Paulina Łysiak, rok temu do drugiej edycji konkursu zgłosiło się 359 osób: w tym 68 z niepełnosprawnością intelektualną i 291 z innego rodzaju niepełnosprawnościami. "Jury przeczytało w sumie 1795 wierszy. Liczymy na to, że kolejna edycja konkursu

Opiekunowie niepełnosprawnych wnoszą o zaskarżenie ustawy o zasiłkach

pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. To i zróżnicowanie świadczenia w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność, było powodem trwającego 30 dni protestu przed Sejmem. Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadali, że jeśli ustawa wejdzie w życie

Internetowa strona premiera przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Serwis zaprezentowano w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. - Dla nas zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe, że trzeba każdego dnia przeciwdziałać różnym formom wykluczenia, a ludzie z niepełnosprawnościami są szczególnie podatni na wszelkiego rodzaju wykluczenia - powiedział. Jak

Kujawsko-Pomorskie. Komputery i internet dla niezamożnych gospodarstw domowych

. Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska, niepełnosprawni członkowie rodzin otrzymają sprzęt komputerowy dostosowany do ich potrzeb (w zależności od rodzaju niepełnosprawności), np. monitor do grafiki wypukłej, monitor brajlowski czy mysz sterowaną za pomocą ruchów głowy. Rzeczniczka

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

katalogi świadczeń będą też opracowywane dla różnych rodzajów niepełnosprawności; innych potrzebują osoby, które chodzą do pracy, innych takie, które chodzą do szkoły, czy ci którzy pozostają w domu. Po opracowaniu rekomendacji zespół będzie mógł przeanalizować jakie środki są do dyspozycji w ramach m.in

MPiPS: 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pewno do końca 2014 r.

konstytucją. Projekt przygotowało MPiPS. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapewniła, że jeśli rząd przyjmie ten projekt, to Sejm zajmie się nim na następnym posiedzeniu. Minister pracy mówił także o projekcie, który ma zlikwidować specjalny zasiłek opiekuńczy i wprowadzić jeden rodzaj pomocy - świadczenie

Posłowie chcą specjalnych uprawnień dla osób najmniej samodzielnych

i zawodowej, różne rodzaje wspomaganego mieszkalnictwa. Obecnie, jak mówiła, często okazuje się, że te miejsca nie trafiają do osób najbardziej potrzebujących, bo nie ma możliwości zróżnicowania środków stosowanie do wymaganego wsparcia. Podkreśliła, że przedstawiona propozycja jest zgodna z

UE.Eurobarometr: co trzeci obywatel UE świadomy praw pasażera

względu na niepełnosprawność, było zadowolonych z jej udzielenia. Jak wskazała komisarz ds. transportu Violeta Bulc, dane Eurobarometru pokazują, że poczyniono postęp, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. "Ale wyraźnie można zrobić więcej. Nie zapominajmy

RPO: osoby mieszkające w dps-ach nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw

mieszkańcem, czasem wymagany jest też jej podpis. Praktyki takie dotyczą mieszkańców z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, często zdolnych do samodzielnego decydowania o swoim życiu. Z badań Kurowskiego wynika, że mieszkańcy dps-ów mają też problemy z prawem do intymności - pokoje dzielą z innymi

Warszawa. Rozpoczęła się Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

niepełnosprawność, częściej niż inne grupy doświadczają przemocy, borykają się z rożnego rodzaju ograniczeniami i barierami - komunikacyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi. Z tego powodu nie wszystkie obiekty są dla nich dostępne, nie są w stanie porozumieć się z urzędnikami, trudno im uzyskać niezbędną

Senat: osoby powyżej 75 lat automatycznie zwolnione z opłaty abonamentowej

autorstwa PiS. Przewidywał on m.in. wprowadzenie abolicji zaległości w opłatach abonamentowych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, a także dla osób o różnego rodzaju niepełnosprawnościach (m.in. osoby z I grupy inwalidztwa, niewidome, niesłyszące). Projekt ten został negatywnie zaopiniowany przez

Niepełnosprawny wyrzucony z siłowni. "To dyskryminacja"

, ćwiczę na siłowni - wylicza rodzaje aktywności. To na siłowni poznał Krzysztofa Babika. Mężczyzna jest zawodowym trenerem, początkowo przygotowywał zestawy ćwiczeń dla Nitki, z czasem się zaprzyjaźnili. Przez dłuższy czas razem ćwiczyli w klubie MegaFit. Babik: - Dobrze się tam pracowało, ale tam były

Radom. Kobiety z list wyborczych PO przedstawiły swoje programy

kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne. Jak wyjaśniła chodzi o dostosowanie szkolnictwa zawodowego do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb rynku pracy. Z kolei Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz zwróciła uwagę, że od wielu lat ważnym problemem Radomia pozostaje wysokie bezrobocie. Dlatego istotną kwestią jest

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

2012 r. Zgodnie z nią od lipca ub. roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

których dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekraczał kwoty 351 zł. Przywileje edukacyjne Na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego samorząd otrzymuje zwiększone środki z subwencji oświatowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wielokrotnie wyższa

Pomoc w trudnej sytuacji

nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia; + 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. DODATKI DO ZASIŁKU Osoby pobierające zasiłki rodzinne mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

. Obecnie MPiPS pracuje nad dwoma projektami - jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

pielęgnacyjny, który otrzymują osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia, ale także ci, którzy nabyli niepełnosprawność do 21. roku życia, także osoby po 75. roku życia. Nie jest to to samo, co świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się opiekunowie osób

Senat. Komisje o ustawach dot. wsparcia opiekunów niepełnosprawnych

z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w dorosłym wieku. A więc np. matka niepełnosprawnego 40-latka, który choruje od urodzenia otrzyma 820 zł, a od maja 1000

HFPC: procedura umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w dps - niekonstytucyjna

instytucji ubezwłasnowolnienia oraz zastąpienia jej "opieką", której rodzaj będzie indywidualnie dostosowywany do stopnia niepełnosprawności osoby oraz jej potrzeb związanych z podejmowaniem życiowych decyzji. Zmianę przepisów uznano za konieczną, bo zdaniem ministrów obecne są "niezgodne ze

Rząd: założenia zmian prawa o ubezwłasnowolnieniu i opiece nad dziećmi

funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś polskie przepisy są tak sformułowane, że niepełnosprawność psychiczna staje się przeszkodą w podejmowaniu czynności prawnych. W nowej ustawie instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego zostanie zastąpiona "opieką", a jej rodzaj będzie indywidualnie

Ulicami Warszawy przeszła Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

niepełnosprawność, częściej niż inne grupy doświadczają przemocy, borykają się z rożnego rodzaju ograniczeniami i barierami - komunikacyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi. Uczestniczki i uczestnicy Manify zwracali również uwagę na kwestie molestowania seksualnego i przemocy. Bardzo wyraźnie wybrzmiewały

Pieniądze na niepełnosprawne dzieci. Koniec wspólnego worka

rozwiązanie chcemy podsunąć na ministerialnych konsultacjach. Nawet 50 tys. zł na niepełnosprawne dziecko Subwencje oświatowe dla niepełnosprawnych dzieci na 2015 r. to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Wysokość subwencji zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. I na przykład

Mój syn nigdy nie dorośnie

urodził, znaleźliśmy się poza nawiasem. Jesteśmy sami. Rodzice dzieci niepełnosprawnych niechętnie się ze sobą kontaktują, mają mało czasu, nie mają siły. Jak już, wybierają do towarzystwa dzieci z takimi samymi niepełnosprawnościami (ZD, autyzm, niepełnosprawności ruchowe vs. upośledzenia umysłowe

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. Osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły

Prezydent podpisał ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje

Rodzice dzieci niepełnosprawnych z 14 postulatami na okrągły stół

świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu opiekunowie nie przerwali swego protestu przed Sejmem, bo uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie przysługuje: niepełnosprawnym

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. + Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Kto jest niepełnosprawny?

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (my podajemy je w ramce "Jakie choroby mogą powodować niepełnosprawność").Pamiętaj jednak, że przy orzekaniu o niepełnosprawności nie rodzaj choroby jest najistotniejszy. - Skład orzekający podczas posiedzenia

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

- jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka, w różnej wysokości w zależności od

Subwencja oświatowa, orzecznictwo - to tematy rozmów z opiekunami niepełnosprawnych

wysokości, żeby nie zależała od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, były podnoszone również kwestie dotyczące dowozu dzieci do szkoły, podręczników i maszyn dla dzieci niewidomych i wiele innych szczegółowych spraw" - mówiła Serednyn. Jednak nie wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani przebiegiem

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo- widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z jedną z tych wcześniej wymienionych). Ich nie obowiązuje kryterium dochodowe. Uczniowie z upośledzeniem

Rząd o podniesieniu opłaty paliwowej i programie dla wielodzietnych rodzin

, w zależności od rodzaju paliwa. Aktualnie w przeliczeniu na litr paliwa silnikowego udział opłaty paliwowej, w zależności od rodzaju paliwa, wynosi od około 7 do 26 groszy (70 do 260 zł za tonę lub tysiąc litrów). W 2013 r. wpływy z tytułu opłaty paliwowej wyniosły ok. 4,65 mld zł. "

Stolica. Ratusz: miasto coraz bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym

; - zapewniła. Przedstawicielka ratusza podkreśliła, że urząd miejski prowadzi także ogólnodostępny serwis internetowy, który zawiera informacje o dostosowaniu stołecznych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. "Baza pozwala ocenić osobom z różnymi rodzajami

Niewidomy pies bohaterem dzieci i seniorów. Na jego widok uśmiechają się ci, którzy nie robili tego od lat

. Spędza tam czas z dziećmi ze spektrum autyzmu, które mają problemy z czytaniem. - Dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności widzą, że psy też rodzą się niepełnosprawne. A mimo to mogą być szczęśliwe - mówi George. Ale to nie wszystkie obowiązki tego psa. Smiley odwiedza również seniorów w domach

Koszalin. Wręczono pierwsze Karty Dużej Rodziny

Plastikowe dokumenty o rozmiarach karty płatniczej będą ważne 12 miesięcy. Ich posiadacze mogą obecnie korzystać z różnego rodzaju zniżek w 26 koszalińskich instytucjach i firmach. Rabatów udzielają instytucje kultury (teatr, muzeum, filharmonia, jedno z kin), kluby sportowe, jadłodajnie

Sanok. 150 miejsc pracy powstanie w centrum usług biznesowych

rejestracją. "Wymagać będziemy znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić

"Kobiece Davos" w 2016 r. odbędzie się w Warszawie

ministerialnym Kozłowska-Rajewicz zasugerowała, że tego rodzaju decyzje wymagają odpowiedniej legislacji i podała przykład polskich klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jej zdaniem jest możliwe - zgodnie z prawem UE - faworyzowanie np. firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, zatem można

KPH: polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z homofobią

październiku 2013 r., podczas 51. sesji Komitetu Przeciwko Torturom, polski rząd został wezwany do uzupełnienia Kodeksu karnego o przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, wieku i niepełnosprawności. O to, jak rząd zamierza wykonać te zalecenia, w interpelacji z grudnia ub.r

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

? Jak już powiedzieliśmy, istnieją trzy kategorie opiekunów i trzy rodzaje świadczeń, choć dwa z nich są w identycznej wysokości (różnią się jedynie warunkami, które trzeba spełnić, by je dostać). ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Uwaga! Tylko dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od 1 maja tego roku

Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów

motywowane płcią, wiekiem, niepełnosprawnością i homo- oraz transfobią, teraz torpeduje zbieranie danych, żeby się nie okazało, że mamy problem. W myśl zasady "stłucz pan termometr, a nie będziesz pan miał gorączki". Od kilku lat prokurator generalny przygotowuje naprawdę porządne statystyki

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

z Chorzowa, której 90 proc. pracowników to osoby niepełnosprawne. W kategorii "Otwarty Rynek Pracy" wyróżniono spółkę Trawipol A-Z z Gliwic, w której na 162 etaty aż 93 stanowią osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie dostał Lodołamacza w kategorii

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

zmiana nie wynika ze zmiany prawa, ale polityki fiskusa. Dodał, że miesięczny termin jest przewidziany dla podatników, którzy korzystają z ulgi na dzieci, ale mają zbyt niskie dochody, aby wykorzystać ją w pełni. Od przyszłego roku dostaną oni swego rodzaju zwrot podatku odpowiadający różnicy między

Niepełnosprawni mają prawo do głosowania. Apel rzecznik praw obywatelskich

nich różnego rodzaju bariery techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają im skuteczny udział w wyborach. Jak zaznacza, problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. RPO uczula w apelu samorządowców, że gwarancje zasady powszechności wyborów

RPO apeluje do samorządów o pomoc niepełnosprawnym w głosowaniu

ankietowani wymieniają wśród nich różnego rodzaju bariery techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają im skuteczny udział w wyborach" - zauważa RPO. Jak zaznacza, problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. RPO uczula w apelu samorządowców

Afera w szkole specjalnej: Upośledzone dzieci uczono onanizmu?

młodzież przed seksualizacją. Dlaczego wobec powyższego w placówce oświatowej propagowane są tego rodzaju treści? Bardzo prosimy o wyjaśnienie tej sprawy, zajęcie stanowiska i otoczenie ochroną naszych dzieci". Pod pismem trzy nazwiska. Sprawę bada starosta Piaseczna i powiatowi radni. W Zespole Szkół

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Kosiniak-Kamysz o "okrągłym stole" ws. niepełnosprawnych

dorosłych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu protestujący przed Sejmem uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK Od ub. roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność

Senat. Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych - bez poprawek

dotyczy ustawa, z 520 zł do 620 zł od początku przyszłego roku. Na mocy zakwestionowanej przez Trybunał ustawy część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed

Senatorowie chcą poprawek do ustawy dot. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. podwyższenia zasiłków. Na mocy zakwestionowanej przez Trybunał ustawy część opiekunów straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny

Jako trzylatka straciła obie ręce. Jest mistrzynią paraolimpijską, przygotowuje się do Soczi

. Kacper Suchecki: Mówisz, że nie jesteś osobą niepełnosprawną, tylko kimś z pewnego rodzaju niepełnosprawnością, ze szczegółem odróżniającym cię od innych. Katarzyna Rogowiec: Wszystko się zgadza. Przez lata życia z niepełnosprawnością, ale też trochę obok niepełnosprawności jako takiej, dotarło do mnie

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

bowiem rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, co wymaga dostosowania przepisów krajowych. Podstawowe zmiany to m.in. poszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

Przeczytaj także komentarz Ewy Siedleckiej: "Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów" Projekt internetowej platformy do zgłaszania napaści na tle nie tylko rasistowskim, lecz też homofobicznym, ze względu na niepełnosprawność, płeć czy wiek zainicjował w

Przyznano nagrody w konkursie "Zwyczajnie Aktywni 2014"

. Redukcja wszelkiego rodzaju negatywnych stanów emocjonalnych, które towarzyszą chorobie przewlekłej jest możliwa, jeśli jest prowadzona we właściwy sposób. To pomoc ze strony specjalistów, psychologów i trenerów a także współpraca z wojewódzkim urzędem pracy" - powiedziała prezeska stowarzyszenia

KPH: polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z homofobią

projektów propozycja PO przewiduje karalność nawoływania do nienawiści z powodu "naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań". Z kolei SLD i TR chcą zmiany dotyczącej ścigania przestępstw popełnianych z nienawiści "z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

ponad 630 tys. zł.W Polsce jest 5,5 mln niepełnosprawnych. Z danych Funduszu wynika, że dopłaca - na wszystkie rodzaje niepełnosprawności - do ponad 250 tys. pracowników. 132 tys. z nich to osoby z lekkim stopniem.Kto bierze kasę? Dwie trzecie budżetu Funduszu co roku otrzymują z powrotem pracodawcy

Senat. Komisje za zmianami w ustawie o opłatach abonamentowych

głosów odrzuciły jednocześnie projekt nowelizacji autorstwa PiS. Przewidywał on m.in. wprowadzenie abolicji zaległości w opłatach abonamentowych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, a także dla osób o różnego rodzaju niepełnosprawnościach (m.in. osoby z I grupy inwalidztwa, niewidome, niesłyszące

MPiPS: 280 mln zł na wspieranie seniorów

osiągnięciem cywilizacyjnym związanym z postępem medycyny, lepszym poziomem życia i dobrym systemem zabezpieczenia społecznego. "Dostosowanie wszelkiego rodzaju usług do potrzeb osób starszych oraz stworzenie odpowiednich warunków do ich zaspokajania staje się na tym tle bardzo ważnym zadaniem, które jest

Ekspert: konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

pieniędzy na leczenie. To jest za mało, żeby polska rehabilitacja zabezpieczyła ludzi przed niesamodzielnością, która jest gorsza niż niepełnosprawność" - zaznaczyła Księżopolska-Orłowska. Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili informację nt. nakładów na

Warmińsko-mazurskie. Instytucje kultury wprowadzają ulgi dla dużych rodzin

, którzy mają taką kartę, mogą teraz uzyskać zniżki w muzeach czy teatrach również naszego regionu" - wyjaśniła dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Wiesława Przybysz. Do wprowadzenia różnego rodzaju ulg i zniżek w cenach biletów zobowiązały się w piątek: Muzeum Warmii i Mazur w

Wybory do PE. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

. Niepełnosprawni, dla których dotarcie do lokalu wyborczego jest trudnością, mogą zdecydować się na głosowanie korespondencyjne. Jak informuje na swojej stronie PKW, głosować w ten sposób mogą osoby uprawnione do udziału w wyborach mające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy

Eksperci: poprawia się przeżywalność chorych na szpiczaka

nazywane immunoglobulinami. Gdy ulegną nowotworowej transformacji, produkują jeden tylko rodzaj immunoglobulin, tzw. białka monoklonalne, które napędzają rozwój choroby. Prof. Wróbel powiedział, że wystarczy śledzić poziom tego białka w organizmie chorego, żeby monitorować przebieg choroby. Jego stężenie

Społecznicy chcą zmieniać świat wokół siebie

pracy z niepełnosprawnymi. Organizuje warsztaty z udziałem specjalistów od opieki i rehabilitacji nad osobami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pomaga w integracji społecznej niepełnosprawnych. Od dwóch lat prowadzi tzw. mieszkanie treningowe, w którym niepełnosprawni intelektualnie z pomocą

156 mln zł przeznaczy MEN na dopłaty do zakupu podręczników

dopłaty w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Kwota zaplanowana w programie na 2014 rok to 156 mln zł. Z programu mogą skorzystać rodziny o dochodach nieprzekraczających 539 zł netto na jedną osobę oraz dzieci z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Zwrot poniesionych wydatków

PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu ws. rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pies asystujący musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony. W szczególności jest to pies przewodnik

Kraków zaprasza do szkół specjalnych

odpowiedzialna za oświatę. Jej zdaniem nauczanie integracyjne (czyli szkoły i klasy, w których razem uczą się dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne) nie spełniło zadań. A poza tym zmieniły się przepisy. Np. ADHD nie jest zaliczane do niepełnosprawności, więc dzieci, które kwalifikują się do klas

Komu zabrać komu

minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Czyli kogoś w rodzaju dyrektora od ich niepełnosprawności, przewodnika po gąszczu szpitalno-rehabilitacyjnym. Niepełnosprawność człowieka to gigantyczne koszty. Pampersy, o których wspominają rodzice, to przy całości wydatków drobiazg. Naprawdę dobry wózek to wiele

PG: postępowania dot. przestępstw z nienawiści to sprawy dużej wagi

Wytyczne dotyczące prowadzenia śledztw o przestępstwa z nienawiści prokurator generalny przygotował w końcu lutego m.in. w celu - jak wskazał - "wyeliminowania występujących w ich toku nieprawidłowości". "Sprawy tego rodzaju podlegać powinny szczególnie wnikliwemu wewnętrznemu

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

Projekt uchwały: "Wieloletni Program Senior-WIGOR na lata 2015-20" zakłada stworzenie dwóch rodzajów nowych placówek: dziennych domów Senior-WIGOR oraz klubów Senior--WIGOR. Premier w exposé zapowiadała, że koszty pobytu seniora w takim miejscu w jednej trzeciej pokryłby budżet

Olsztyn. Teatr tańca i ruchu formą terapii dzieci autystycznych

2011 roku. "Była to konsekwencja naszych wcześniejszych zajęć ruchowych i tanecznych. Jako organizatorzy zajęć widzieliśmy jaką radość one sprawiają dzieciom. Autystycy mają specyficzny rodzaj zaburzeń i ten rodzaj ruchu był dla nich formą rehabilitacji. Ponieważ tak świetnie się prezentowali

Niepełnosprawni z kartą, naciągacze bez

Teraz, żeby dostać kartę, trzeba się zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich z nowego rodzaju zaświadczeniami. Wydaje je Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Andersa 1. Piotr Jasiński ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że dzięki temu karty parkingowe powinny trafiać

Sejm. PiS i SP przeciw poselskiemu projektowi dot. czynów z nienawiści

trzech lat". Na mocy proponowanej nowelizacji do wymienionych w tym przepisie powodów znieważeń lub gróźb dodane zostałyby: płeć, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność bądź orientacja seksualna. Wymiar kar, które groziłyby za tego typu przestępstwa, nie uległby zmianie w porównaniu z

NIK: część środków z programu "Wyprawka szkolna" - niewykorzystana

dofinansowania nie zawsze mogły skorzystać wszystkie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż do udziału w programie nie byli uprawnieni m.in. uczniowie słabosłyszący, a także uczniowie z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera" - podkreślono w

Opole. Marszałek województwa zawarł ugodę z gazetą

przeprowadziła Okręgowa Inspekcja Pracy. Z raportu pokontrolnego wynikało, że 61 proc. ankietowanych urzędników odczuwało różnego rodzaju negatywne zachowania lub działania w zakresie relacji międzyludzkich. Dotyczyły one dyscypliny pracy i sposobu zarządzania pracownikami, m.in. krytyki wykonywanej pracy

Stolica nagrodzona za projekt miejskich ułatwień dla osób niewidomych

społecznych i gospodarczych (np. bezrobocie młodych, starzejące się społeczeństwa czy zanieczyszczenie środowiska). Miasta, które brały udział w rywalizacji, zgłaszały projekty różnego rodzaju przedsięwzięć i udogodnień. Nagrodę główną w wysokości pięciu milionów euro zdobywa miasto, które przedstawiło

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze – rodzaj pomocy świadczonej często przez gminę, instytucję pomocy społecznej lub inną instytucję działającą na rzecz osób wymagających takiej pomocy.Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby

Wózek inwalidzki

można indywidualnie skonfigurować za pomocą wartości nastaw w modułach podstawowych lub doboru modułów dodatkowych. Zależy to od indywidualnych wymagań konkretnego niepełnosprawnego człowieka (rodzaj niepełnosprawności, wymiary antropometryczne, upodobania, sprawność intelektualna i in.). Przykładowe opcjonalne

Ergoterapia

Ergoterapia (gr. ergo – czynię, robię) – rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne.Zawód ergoterapeuty powstał w XX wieku w USA dzięki różnym grupom zawodowym, w tym lekarzy, pracowników socjalnych, pielęgniarek

Głuchota

znacznie skuteczniej niż językami fonicznymi mogą się posługiwać językami migowymi.W środowiskach osób głuchych od urodzenia istnieje bardzo silne negatywne nastawienie do ujmowania głuchoty jako choroby bądź niepełnosprawności. Takie ujęcie odbierane jest jako stygmatyzujące. Szczególnie w Ameryce

Stwardnienie rozsiane

poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych, aczkolwiek wielu pacjentów może doświadczać łagodnego przebiegu.Stwardnienie rozsiane może przyjąć jedną z poniższych form: postać

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.