renta po zmar硑m m昕u

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Komu si nale縴 pomost體ka, a komu 秝iadczenie przedemerytalne? Ile dostan zwalniani nauczyciele? Czy rozw骴ka ma prawo do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m m昕u?

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

W砤dza liczy si z silnymi. Z wdowami - nie

Na 勘danie premier Szyd硂 ZUS sprawdzi, jakie niesprawiedliwo禼i kryj si w naszym systemie emerytalnym. I odpowiedzia m.in., 縠 50-letnie wdowy nie powinny ju dostawa rent po zmar硑ch m昕ach. Powinny p骿舵 do pracy, a o prawo do renty mog硑by si ubiega dopiero, gdy sko馽z 60 lat. Zmiana ta mo縠 przynie舵 bud縠towi pa駍twa ok. 1,5 mld z rocznie. Czy przyniesie? W眛pi.

Nie si阦ajmy po wdowi grosz

W秗骴 os骲 po pi赕dziesi眛ce pracuje u nas co trzecia. To najgorszy po Malcie wynik w Europie. Polki, kt髍e dzi dostaj rent, cz阺to przez ca砮 縴cie zajmowa硑 si domem i wychowywaniem dzieci. Tak od lat 縴j na przyk砤d 縪ny g髍nik體 na 眘ku. Nie maj wi阠 kwalifikacji zawodowych, a je縠li

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

ostatnim roku studi體 (w szkole wy縮zej), prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz – 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, albo zaprzestanie

Wyjd na ulic

Wyjd na ulic

Tylko w moim bloku - 32 mieszkania - s cztery wdowy z wypracowanymi latami pracy. Ile w ca砮j Polsce jest takich sytuacji, 縠 ZUS zagarnia dla siebie nasze sk砤dki po 秏ierci m昕體 + 15 proc. Je秎i mam wypracowane swoje lata pracy, nie powinno mi si zabiera jeszcze tych 15 proc. Mam pod opiek

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie go w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy lub zaprzestanie wychowywania

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowywa砤 co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w tym

Rz眃 PiS ukara schorowan kobiet. Za to, 縠 m笨 ods硊chiwa nagrania

Rz眃 PiS ukara schorowan kobiet. Za to, 縠 m笨 ods硊chiwa nagrania

wychodzi tylko w asy禼ie krewnych lub piel阦niarki 秗odowiskowej, kt髍a przychodzi do niej trzy razy w tygodniu. Teraz zak砤d emerytalny MSWiA powiadomi j, 縠 od pa糳ziernika zmniejsza jej rent rodzin po zmar硑m m昕u z 2,9 tys. z brutto na 1000 z brutto miesi阠znie (na konto nieca砮 900 z). Pow骴

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

nie 16 lat (lub 25 lat, je秎i si ucz) oraz wdowie, kt髍a w chwili 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m. Je秎i kobiecie brakuje pi阠iu lub mniej lat do spe硁ienia

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Luka w przepisach. Rodziny os骲 zaginionych nie maj z czego 縴

Luka w przepisach. Rodziny os骲 zaginionych nie maj z czego 縴

, kt髍ej g丑wny 縴wiciel zagin背. Co innego, gdyby m笨 pani Barbary zmar. – Wtedy dosta砤by pani od nas rent rodzinn – t硊macz w ZUS i odsy砤j do opieki spo砮cznej. Na uznanie za zmar砮go trzeba czeka dziesi赕 lat W Polsce ginie co roku ok. 20 tys. os骲. Wi阫szo舵 z nich w ko馽u si

Wdowa po lekarzu ze szpitala MSW dosta砤 ni縮z rent. Skrzywdzeni ustaw dezubekizacyjn chc zmian w prawie

Wdowa po lekarzu ze szpitala MSW dosta砤 ni縮z rent. Skrzywdzeni ustaw dezubekizacyjn chc zmian w prawie

sierpniu mog砤 us硑sze od ministra Mariusza B砤szczaka, 縠 lekarzy pracuj眂ych w milicyjnych szpitalach ustawa nie obejmie. Mimo to na pa糳ziernikowym kwitku z Zak砤du Emerytalno-Rentowego MSWiA zamiast 2,9 tys. zobaczy砤 1,6 tys. z. Rent w takiej wysoko禼i po zmar硑m m昕u dostawa砤 od

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

zasady r體nego traktowania obywateli przez pa駍two. Trybuna rozpatrywa spraw kobiety, kt髍a mia砤 ustn umow z by硑m m昕em o wyp砤cie aliment體. Gdy po jego 秏ierci poprosi砤 ZUS o wyp砤t renty, Zak砤d odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

, o ile zosta硑 przyj阾e na utrzymanie co najmniej rok przed 秏ierci ubezpieczonego i nie maj renty po zmar硑ch rodzicach (lub 縴j眂ych rodzic體 nie sta na ich utrzymanie). Wreszcie uprawnionymi do odprawy s rodzice zmar砮go (w tym macocha i ojczym oraz rodzice adopcyjni), o ile s niezdolni do

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

ubezpieczonego i nie maj renty po zmar硑ch rodzicach (lub 縴j眂ych rodzic體 nie sta na ich utrzymanie). Wreszcie uprawnionymi do odprawy s rodzice zmar砮go (w tym macocha i ojczym oraz rodzice adopcyjni), o ile s niezdolni do pracy lub uko馽zyli 50 lat albo wychowuj jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

- urz阣owo zwane rentami rodzinnymi. Taka renta - 秗ednio 1884 z brutto miesi阠znie - nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

roku studi體 w szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. *痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie

List otwarty do Beaty Gosiewskiej

List otwarty do Beaty Gosiewskiej

, tylko pedagogiem? 痚 nie pisano o Niej w gazetach? Czy mo縠 po prostu w tym, 縠 nie zgin瓿a w g硂秐ej katastrofie lotniczej, ale zmar砤 na raka po d硊giej i ci昕kiej chorobie? Prosz mnie zrozumie: nie zazdroszcz Pani pieni阣zy, kt髍e Pani dosta砤. Nie widz nic z砮go w tym, 縠 Pani dzieci dostaj

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

chcemy w nim by. Brak deklaracji b阣zie oznacza, 縠 automatycznie znajdziemy si w ZUS. DZIEDZICZENIE SKDEK Z OFE Fundusz nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na konto ubezpieczonego, nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je

Wi阠ej kobiet dostanie rent po m昕u. Po rozwodzie te si nale縴

odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po nim rent bez s眃ownie przyznanych aliment體. Dlaczego wi阠 takiego prawa nie ma by砤 縪na? Nie wiadomo. Zmiana prawa ZUS ju obieca zmieni procedury. Osoby, kt髍ym Zak砤d wcze秐iej odm體i przyznania renty

Dezubekizacja inwalidki, czyli zemsta na matce genera砤. Resort B砤szczaka zabra jej po硂w renty

r阫. By砤 to renta po m昕u, kt髍y w latach 1980-87 pracowa w Biurze Ochrony Rz眃u. Dezubekizacja kierowcy W硂dzimierz Janicki zacz背 s硊縝 w BOR w wieku 43 lat. Wcze秐iej pracowa w Akademii G髍niczo-Hutniczej, gdzie jako kierowca wozi rektor體 tej uczelni. Jeden z nich, prof. Roman Ney, awansowa

Obni縠nie wieku emerytalnego skazuje Polki na biedaemerytury. Mamy naj秝ie縮ze dane z ZUS o wysoko禼i 秝iadcze po zmianie prawa

, gdy zdrowie ju nie pozwala dorabia, kobiety mog przej舵 na rent rodzinn po zmar硑m m昕u. Dostan wtedy 85 proc. jego 秝iadczenia – przypomina Koz硂wski. Obni縠nie wieku emerytalnego b阣zie kosztowa bud縠t pa駍twa – jak wyliczy ZUS – 55 mld z w ci眊u najbli縮zych pi阠iu lat

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

si te matki, ale ojcowie - wdowcy (tu regu砤: zmar砤 matka nie mia砤 wypracowanych lat sk砤dkowych, wi阠 dziecko nie dosta硂 renty rodzinnej), ojciec opiekun zwykle jest na groszowej rencie i nie rezygnuje z niej na rzecz wy縮zego 秝iadczenia piel阦nacyjnego, aby dziecko mog硂 otrzyma

ZUS obni縜 rent... po 秏ierci

zmar砮go. Pani Ewa znalaz砤 przepis m體i眂y, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury) b阣zie pobiera owe 85 proc. W chwili 秏ierci panu Franciszkowi przys硊giwa硂 1734 z renty i 1455 z emerytury. Pani Ewa wybra砤 wi阠 rent i poprosi砤 ZUS o naliczenie z niej 秝iadcze dla

Pracownicze Plany Kapita硂we. Jak b阣ziemy oszcz阣za na emerytur? Odpowiadamy na pytania

inwestycjach. Co ze sk砤dkami po 秏ierci? Po naszej 秏ierci pieni眃ze zaoszcz阣zone w PPK nie przepadn, ale b阣 dziedziczone. Je秎i zmar硑 mia 縪n/m昕a, to pieni眃ze przejmie ma晨onek. Dostanie po硂w pieni阣zy (albo na swoje konto w PPK, albo w got體ce). A co z drug po硂w? Przejmie je osoba, kt髍

Renty rodzinne i socjalne. Komu przys硊guj i jak si o nie stara?

rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

pozwalaj jednocze秐ie pobiera rent rodzinn i emerytur kapita硂w. Kto jest uprawniony do kont bankowych po zmar硑m Banki i SKOK-i maj obowi眤ek informowa przy zak砤daniu rachunku o mo縧iwo禼i wskazania os骲 uprawnionych do dost阷u do konta bankowego na wypadek 秏ierci w砤禼iciela. A gdy dowiedz si

Ustawa dezubekizacyjna. Dla przechodz眂ych za砤manie funkcjonariuszy organizowana jest pomoc psychologiczna

strukturach SB lub MSW w okresie PRL. Ich 秝iadczenia zostan obni縪ne. CZYTAJ TAK疎: Dezubekizacja. Obni縦a emerytur mundurowych [INFORMATOR] W秗骴 nich jest kilka tysi阠y ci昕ko chorych i rodziny pobieraj眂e renty po zmar硑ch. Obni縦a dotknie np. p砶. Krzysztofa Dymka, wiceszefa BOR w latach 1997-2001. W

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawd, jakie warunki musisz spe硁i, aby je otrzyma

zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa spe硁i warunek wieku nie p蠹niej ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a albo od zaprzestania wychowywania dzieci, o kt髍ych mowa wy縠j, lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Jak jest niedziela, to rz眃 zabiera: 1 pa糳ziernika dezubekizacja zaczyna si na ca砮go

. Tomasz Oklejak, naczelnik wydzia硊 ds. 縪硁ierzy i funkcjonariuszy w biurze RPO, m體i, 縠 problemy maj wdowy pobieraj眂e renty rodzinne po zmar硑ch funkcjonariuszach. – Dostaj one pisma, 縠 renta zostaje im obni縪na, i maj 30 dni na odwo砤nie. Tylko 縠 aby si odwo砤, musia硑by zna histori

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

wskaza osob (lub kilka os骲), kt髍a po jego 秏ierci ma otrzyma sk砤dki. Mo縩a to tak縠 zrobi p蠹niej, podobnie jak zmieni uprawnionych do otrzymywania naszych sk砤dek. Niestety, OFE nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ten otrzyma 秗odki po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na

Pa駍two p砤ci, a OFE trzymaj kas

temu j zwolni. Na jej miejsce zatrudni m硂dsz, ona zosta砤 bezrobotna. Utrzymywa砤 si razem z m昕em z jego emerytury - 1,8 tys. z brutto. To by jedyny doch骴 ma晨e駍twa. W ubieg硑m roku m笨 zmar. Pani Katarzyna wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t 秝iadczenia po m昕u (tzw. rent wdowi). Zak砤d wniosek

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

si do zako馽zenia tego roku studi體; * 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Tydzie z Mariuszem Szczyg砮m. Zapisz w testamencie cho鎎y nic

spadkodawca powinien ustanowi wykonawc testamentu, kt髍y dopilnuje wykonania woli. Testamentem mo縩a wydziedzicza niegodnych, ale je秎i po zmar硑m zostaj: 縪na, m笨, dzieci albo rodzice nie mo縩a ich ca砶owicie zostawi na lodzie. Gdyby im niczego w testamencie nie zapisano, musz dosta tzw. zachowek od

Maria Sk硂dowska-Curie. 150. rocznica urodzin jedynej kobiety, kt髍a za badania naukowe dwukrotnie otrzyma砤 Nagrod Nobla

nazywa砤 si Maria Sk硂dowska. Wiele ju przesz砤. Gdy by砤 dzieckiem, straci砤 siostr, na tyfus zmar砤 jej najstarsza siostra, potem gru糽ica zabi砤 matk. Ojciec fatalnymi inwestycjami roztrwoni rodzinny maj眛ek. Sk硂dowska uczy砤 w Szczukach po to, 縠by utrzyma siostr Bronis砤w, kt髍a w Pary縰

Jak si stara o rent rodzinn i socjaln

prawdo do rent wdowich ruszy w 2013 r. Co roku wiek b阣zie wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie po m昕u b阣 mog硑 liczy ju tylko 60 letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y 縠 pani Agnieszka b阣zie stara砤 si o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 roku

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Dla kogo renta rodzinna

renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem jednak, 縠 eksma晨onek przed 秏ierci p砤ci 縪nie/m昕owi alimenty przyznane na podstawie wyroku s眃owego b眃 zawartej ugody. Takie same kryteria jak w przypadku wdowy/wdowca trzeba spe硁i, by m骳 si stara o rent rodzinn po zmar硑m dziecku. Osoba

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Bez s眃u trudno o odszkodowanie

b酬du w leczeniu jest 秏ier pacjenta, o wyp砤t renty mo縠 si stara jego rodzina, czyli dzieci i m笨 lub 縪na albo inne bliskie osoby, kt髍e by硑 na utrzymaniu zmar砮go. Wysoko舵 renty s眃 uzale縩ia od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Gdy renta przyznana przed wielu laty okazuje si

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

Dla kogo zasi砮k opieku馽zy? Ile mo縠 dosta opiekun niepe硁osprawnego?

wybra 秝iadczenia korzystniejszego z jej punktu widzenia. Tym bardziej 縠 - m體i眂 brutalnie - gdyby c髍ka pani Olgi zmar砤, to kobieta zostanie z rent. iadczenie piel阦nacyjne natomiast by przepad硂. iadczenie piel阦nacyjne przys硊guj眂e za niepe硁e miesi眂e kalendarzowe wyp砤ca si w wysoko禼i

Kto mo縠 przej舵 na rent

si do zako馽zenia tego roku studi體. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Do s眃u po odszkodowanie za b酬dy lekarskie

i m笨 lub 縪na albo inne bliskie osoby, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 utrzymania. Wysoko舵 renty s眃 uzale縩ia od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. ZADOζUCZYNIENIE Przed s眃em mo縠my tak縠 ubiega si o wyp砤t zado舵uczynienia. Odszkodowanie ma by

Jak dosta rent rodzinn lub socjaln?

: dzieciom (nie tylko biologicznym, ale tak縠 pasierbom, dzieciom adoptowanym lub wychowanym w rodzinie zast阷czej), rodze駍twu, (wnukom, (rodzicom albo m昕owi (縪nie) osoby zmar砮j. Dzieci otrzymaj rent po zmar硑m, je秎i maj mniej ni 16 lat - tu wystarczy dostarczy do ZUS akt urodzenia. W innym

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

"na zmar砮go", tj. odbieraj to 秝iadczenie cz硂nkowie rodziny osoby zmar砮j. Tak jak pozosta砮 秝iadczenia, tak縠 rent rodzinn przyznaje i wyp砤ca Zak砤d Ubezpiecze Spo砮cznych po to, by zapewni najbli縮zym cz硂nkom rodziny zmar砮go pieni眃ze potrzebne do 縴cia. Przy przyznawaniu renty

Wi阠ej dla emeryta. Dodatek czy waloryzacja

ustawy, kt髍y ma pom骳 najstarszym Polakom. W lipcu Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt (SLD), kt髍y zak砤da zmiany w rentach wdowich. Dzi wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje wi阠, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej

Dziedziczenie emerytur

spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po bliskim zmar硑m, bo nie wie, 縠 kto umar. To, 縠 na konto ubezpieczonego nie wp硑waj nowe sk砤dki, wcale nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je. Fundusze mog uzna, 縠 przesta pracowa i nie p砤ci sk砤dek. O 秏ierci bliskiego nale縴 zawiadomi OFE

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Katastrofa smole駍ka. Nowe pieni眃ze dla rodzin ofiar. Komu i ile p砤ci resort Antoniego Macierewicza?

M笨 zmar砮j senator PiS Joanny Fetli駍kiej W硂dzimierz i jej syn Bartosz 勘dali po 750 tys. z. Na mocy wczorajszego porozumienia pa駍two wyp砤ci im po 200 tys. z. W 秗od na portalu OKO.press i w "Wyborczej" ujawnili秏y, 縠 od kilku miesi阠y do S眃u Rejonowego Warszawa-骴mie禼ie

Prawo, czas i sprawiedliwo舵

miesi阠znie. *Ponad 1 mln z zado舵uczynienia i odszkodowania zas眃zi warszawski s眃 m昕owi zmar砮j w sto砮cznym Szpitalu Czerniakowskim Ewy Trautman. Kobieta zmar砤 przez b潮d lekarski. Wyrok zapad w 2014 roku, ale szpital zapowiedzia apelacj. *1 mln z plus odsetki, do tego 6 tys. co miesi眂 - tyle

Czy pa駍two sta na wyp砤ty emerytur dla 50-letnich wd體?

b阣zie przybywa os骲 mog眂ych z renty skorzysta. Dzi co roku ZUS przyznaje oko硂 40 tys. nowych rent po zmar硑ch. Zak砤du ju dzi nie sta na wyp砤t wszystkich 秝iadcze. Wydatki przewy縮zaj bowiem kwoty zebrane ze sk砤dek. Dlatego co roku Zak砤d na wyp砤t rent i emerytur wyst阷uje do bud縠tu

Konkubinat kontra ma晨e駍two

prawnie obca, musi zap砤ci fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmar硑 mia dzieci z poprzednich zwi眤k體, mog si one upomnie o zachowek. Wynosi po硂w tego, co dosta硑by po rodzicu, gdyby testamentu nie by硂. DZIECI W MA/E裇TWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w ma晨e駍twie jest m笨

Niepe硁osprawna kobieta walczy z Kas Stefczyka. Pomo縠 jej prokuratura

Jolanta Buczkowska jest inwalidk od dzieci駍twa. Z trudem m體i, ma problemy z poruszaniem si, nie bardzo rozumie otaczaj眂 j rzeczywisto舵. Dostaje z ZUS-u rent socjaln i rodzinn po swojej zmar砮j matce. To ok. 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch

Co si nale縴 nie秎ubnym dzieciom

rodzinny i dodatki do niego wyp砤ca w骿t, burmistrz lub prezydent miasta albo instytucje przez niego upowa縩ione, najcz甓ciej s to o秗odki pomocy spo砮cznej. RENTA RODZINNA Dzieci, w tym nie秎ubne, maj prawo do renty rodzinnej po zmar硑m rodzicu. Mog j pobiera do 25. r.. (pod warunkiem, 縠 si ucz

Pracodawcy: Renty dla wd體 - stop

rent, ale uwa縜j, 縠 nie powinno si ich wi阠ej przyznawa. - Argument, 縠 to zmarli m昕owie wypracowali za nich sk砤dki, jest ekonomicznie nieprawdziwy. Wp砤cone sk砤dki s zdecydowanie niedostateczne, aby sfinansowa tak d硊gie 秝iadczenia. Obecnie 50-letnia kobieta otrzymuje je 秗ednio przez 30 lat

SKOK Stefczyka nie b阣zie ju 禼iga niepe硁osprawnej kobiety za d硊gi zmar砮go brata

Niepe硁osprawna Jolanta Buczkowska 縴je na granicy ub髎twa, nigdy nie pracowa砤. Dostaje z ZUS rent socjaln i rodzinn po zmar砮j matce - 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch dzieci. Jej k硂poty z Kas Stefczyka zacz瓿y si w 2012 r., gdy za勘dano od

Czy b阣 zmiany w rentach rodzinnych?

do pracy albo *wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma spe硁ionego warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od

MON wci笨 p砤ci rodzinom ofiar zado舵uczynienia i odszkodowania za katastrof smole駍k

. Macierewicz powo砤 podkomisj, kt髍a ma na nowo zbada katastrof. W niemal jednobrzmi眂ych fragmentach pism Zuzanna Kurtyka (wdowa po zmar硑m szefie IPN Januszu Kurtyce; domaga si od MON miliona z), jej syn Krzysztof (ubiega si o 450 tys. z) i Magdalena Merta (縪na zmar砮go wiceministra kultury Tomasza

Ma晨e駍two czy konkubinat

wychowywa co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 albo rodze駍twa uprawnionych do renty po zmar硑m, nie starsze ni 16 lat, a gdy si uczy - nie starsze ni 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekuj si dzieckiem niepe硁osprawnym, maj prawo do renty bez wzgl阣u na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, kt髍ych

Pieni眃ze na trudne czasy

utrzymania - ubezpieczony lub jego ma晨onek by ustanowionym przez s眃 prawnym opiekunem dziecka. Prawo do renty rodzinnej ma te wdowa, je秎i: - w momencie 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy - wychowuje co najmniej jedno dziecko, kt髍e jest uprawnione do renty po zmar硑m

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Metody CBA. Przyk砤dy ze 秎edztwa w sprawie doktora G.

K. z oddzia硊 pooperacyjnego, odpowiedzia砤 twierdz眂o na pytanie s阣ziego, czy s硑sza砤 o korupcji na oddziale. Ewa K. opowiedzia砤 o pewnej pacjentce W. ze wsi pod Skar縴skiem-Kamienn, kt髍a mia砤 przeszczepione serce. Uboga, 縴砤 z tr骿k dzieci z renty po m昕u, kt髍y wyjecha za prac do W硂ch

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" 15 lipca

artysta). Ale w trakcie zabiegu chirurg zdecydowa si na klasyczn operacj i przeci背 tatua. Czy mog si ubiega o rekompensat za oszpecenie? Zmar砤, zanim doczeka砤 si nale縩ej renty- Jak d硊go trzeba potwierdza, 縠 osoba umieraj眂a na nowotw髍 jest niezdolna do pracy? Przez ZUS moja mama przez

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

Renta za mieszkanie. Czy odwr骳ona hipoteka si op砤ca?

umowy. Polecamy: Zmar硑 pozostawia po sobie umowy, d硊gi. Co robi? Najwa縩iejsze, aby nie wierzy 秎epo w zapewnienia przedstawicieli funduszy, kt髍zy wiedz, jak skutecznie namawia starsze osoby. Je縠li nie mo縠my zrobi tego sami, popro秏y kogo m硂dszego z rodziny albo znajomych o pomoc w

Odszkodowanie za b潮d w leczeniu

秏ier pacjenta, o wyp砤t renty mo縠 stara si jego rodzina, czyli dzieci i m笨 lub 縪na. Jej wysoko舵 b阣zie uzale縩iona od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Renty takiej mog domaga si tak縠 inne osoby bliskie, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 na

Pocz眛ek batalii o "wdowi grosz". Renta dopiero po 60-tce

renty rodzinnej - m體i Marek Bucior, wiceminister pracy. Pisali秏y ju to tej sprawie w tek禼ie: Poczekaj na "wdowi grosz" Podwy縮zanie wieku uprawniaj眂ego do rent wdowich - co roku o sze舵 miesi阠y - zacznie si w 2013 r. i zako馽zy w 2033 r. Wtedy na 秝iadczenie po m昕u b阣 mog硑 liczy

Jak si stara o 秝iadczenia rodzinne

dziecko do 16. roku 縴cia (w przypadku ucz眂ego si obowi眤uje granica 18 lat) uprawnione do renty po zmar硑m. Wa縩e! Je秎i kobieta nie spe硁ia kryterium wieku, ale sko馽zy 50 lat w czasie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a, ZUS przyzna jej rent po 50. urodzinach. Por體najmy dwa przyk砤dy. Pani

To nie jest reporta-pomnik Jerzego Kukuczki, ale opowie舵 o cz硂wieku z zaletami i wadami

. - Poniewa nie znaleziono cia砤. Przyjaciele sk砤mali, 縠 go pochowali, aby rodzina mia砤 rent po Kukuczce - m體i Kortko. Po dekadzie wyznali, 縠 to by砤 nieprawda. Dlaczego wtedy dopiero? Poniewa dopiero po tylu latach uznaje si zaginionego cz硂wieka za zmar砮go. By to gest wielkiej solidarno禼i i

Czopki z promieniotw髍czym radem s dla cia砤 niczym 砤dowanie baterii. Tak g硂si砤 reklama z lat 20.

miesi阠y, bo korporacyjni 秝iadkowie wypoczywali akurat w Europie. Konaj眂e pracownice (gazety nazwa硑 je „縴wymi trupami”) po dw骳h latach procesu posz硑 na ugod – firma zobowi眤a砤 si wyp砤ci im odszkodowanie, pokry koszty leczenia i wyp砤ca do縴wotnio symboliczn rent. Wyp砤ca砤

痮ny zabitych g髍nik體 bez grosza

przepis體 nie przys硊giwa砤 jej renta. Na szcz甓cie c髍ka studiowa砤, wi阠 do czasu sko馽zenia nauki dostaje rent po ojcu. Utrzymuje matk. - W tym roku c髍ka ko馽zy studia, zostajemy wi阠 na bruku. M笨 przepracowa 30 lat. Na mojej g硂wie by dom, wychowanie dziecka. Teraz mam 47 lat. Nawet jak dostan

Wi昙niowie wo砤li, by wezwa karetk. Pani Danuta z ich grypsu dowiedzia砤 si, jak umiera jej syn

wezwali pogotowia ratunkowego, nie zawie糽i syna do szpitala". Nowakowie domagaj si po milionie z硂tych dla siebie i p蟪 miliona dla siostry zmar砮go. Opr骳z tego domagaj si przyznania im renty. W pozwie przekonuj, 縠 Kamil by ich "nadziej na przysz硂舵". Argument: "w wi陑ieniu

Wdowy g髍nicze powinny dosta renty

my秎 nowych przepis體 nadal dostawa 秝iadczenie po zmar硑m m昕u. Za du縪 by znale兼 godziw prac i wypracowa sobie jak眐olwiek sensown emerytur. Pod moim tekstem o "problemie 39 wd體" (pi眛kowa "Gazeta Wyborcza") rozp阾a砤 si na wyborcza.pl dyskusja (przejd na forum »

92-latka przepisa砤 mieszkanie na ksi阣za, ale zmieni砤 zdanie. Duchowny nie chce go teraz odda

darowizny, i kaza砤 si nie wtr眂a. Teraz zastanawiam si, czy ona w og髄e rozumia砤, co podpisuje. Piotr, kt髍y zmar w hospicjum niedaleko Nowego Jorku, pozostawi po sobie syna - wnuka Klary. Prawdopodobnie po namowach pasierba Piotrowska zmieni砤 zdanie we wrze秐iu 2015 r. i z硂縴砤 w gda駍kim s眃zie

Jak si zmieni emerytury

kobiety trac na urlopach wychowawczych. R體nie 10 lipca Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w przypadku renty rodzinnej. Dzi wdowiec lub wdowa mog dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej

M笨 wi陑i Ew w piwnicy. Bi, gwa砪i i g硂dzi. Prokuratura dwa razy umorzy砤 秎edztwo w sprawie polskiego Fritzla

ju nie mieszka? – pytam. – A po co? Musia砤bym pilnowa, czy zn體 si kto nie k丑ci. Sama jestem, znaczy ja i syn na rencie, reszta si wyprowadzi砤. Barbara M. powt髍zy mi to, co zezna砤 na policji: 縠 synowa nigdy nie skar縴砤 si na m昕a. 痚 ma晨e駍two dobrze opiekowa硂 si dzie鎚i, a

Marzenie o og髍kach. Polacy z Kazachstanu 21 lat p蠹niej

m髗g przesta si rozwija. Zmar砤 w styczniu 1999 roku. A pi赕 miesi阠y p蠹niej trzeba by硂 kopa gr骲 dla cioci Marii. M體i, 縠 z 縜lu umar砤. Na cmentarzu w Niemstowie pod Lubinem le勘 jeszcze brat Marii Antoni i jego 縪na Antonina, kt髍a lubi砤 przesiadywa na schodach pa砤cu. Mieli 11 dzieci

痑dnej lito禼i dla zmar硑ch i 縴wych. Dla zarodk體 te nie bardzo... Pobo縩o舵 i szmal

900 tys. zado舵uczynie, odszkodowa i zapom骻 za 秏ier m昕a Przemys砤wa Gosiewskiego w katastrofie smole駍kiej. W 2015 r. europos砤nka zarobi砤 ok. 400 tys. z. Pobiera te ok. 2 tys. z renty co miesi眂 (a ka縟e z jej dzieci - ok. 4 tys. z). Ale 勘da kolejnych zado舵uczynie i odszkodowa od

Pocz阠i po 秏ierci

zdeponowanym nasieniem m昕a. Ani wykorzysta zamro縪nych embrion體. Mo縠 je co najwy縠j przekaza do wykorzystania anonimowej parze. W Niemczech od 1990 r. wykorzystanie nasienia zmar砮go m昕a przez wdow jest przest阷stwem. Lekarzowi grozi za to do czterech lat wi陑ienia. W Szwecji prokreacja post mortem (po

Wdowy nie b阣 dostawa rent po m昕ach?

mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie dostaje 1,2 mln os骲. Cz甓 z nich to inwalidzi i osoby, kt髍e wychowuj niepe硁oletnie dzieci. Ale renty pobiera te 300 tys. wd體, kt髍e odchowa硑 ju dzieci albo ich nie maj. Pracodawcy uwa縜j, 縠 to niesprawiedliwe

Pozna駍ki Czerwiec 1956. Lincz na dworcu jako "s硊szna pomsta". Wdowa: M笨 by ubekiem. Nie zrobi nic z砮go

. Zamieszkali u rodzic體 Heleny w Marlewie pod Rogo糿em. Z gor眂ego dnia 28 czerwca 1956 roku Helena Izdebna (dzi Kruszewska po drugim m昕u) zapami阾a砤 niewiele. 痚 oko硂 godz. 11 m笨 w mundurze Komitetu do spraw Bezpiecze駍twa Publicznego wsiad na rower z teczk, w kt髍ej mia sznytki – i pojecha na

Podoleccy - historia pisana mi硂禼i

; Kazimierz i Inka zajmowali jedno mieszkanie wraz z Iren, c髍k Jadwigi, jej drugim m昕em i synem. Kazimierz zmar w 1957 r. i Inka znalaz砤 si w bardzo ci昕kiej sytuacji. Renta po m昕u by砤 bardzo ma砤 i nie wystarcza砤 na nic, poza zaspokajaniem najbardziej podstawowych potrzeb. W tej sytuacji

Przedawnienie d硊g體

zmniejszono wysoko舵 raty do 60 z miesi阠znie i pobierano z renty, kt髍 dosta砤 po zmar硑m m昕u. Przez rok pani Janina sp砤ca砤 zad硊縠nie, ale w 2003 r. przesta砤. Post阷owanie egzekucyjne okaza硂 si bezskuteczne, bo komornikowi uda硂 si wyegzekwowa jedynie 1,51 z. Dziesi赕 lat p蠹niej pani Janina

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Co politycy obiecuj emerytom

縴jemy w czasie kryzysu, gdzie ca砤 Europa emerytury obni縜 - nie wiadomo. Renta rodzinna Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. - Chcia砤bym wprowadzi tzw. dodatek wdowi - zdradza nam pos砤nka SLD Anna Ba駅owska. O co chodzi? Wdowa lub

Janina Szcz阺na-Ignaczak, matka niepe硁osprawnego 46-latka: Jak 縴 panie prezesie?

? – Nie mia砤m 縜dnej rodziny, moja mama zmar砤, gdy by砤m na studiach, a te禼iowie pracowali. Ani ich, ani tym bardziej nas nie by硂 sta na 縜dn pomoc, w zwi眤ku z tym siedem lat nie pracowa砤m i ta bieda tylko si pog酬bia砤. A Maciek, jak to znosi? – Pojawienie si Piotra zaburzy硂 ca砮