renta po zmar硑m m昕u

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Komu si nale縴 pomost體ka, a komu 秝iadczenie przedemerytalne? Ile dostan zwalniani nauczyciele? Czy rozw骴ka ma prawo do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m m昕u?

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

roku studi體 w szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. *痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

m昕a osi眊n瓿a wiek 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnione do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie osi眊n瓿o 16 lat, a je縠li kszta砪i si w szkole - 18 lat, lub je縠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca砶owicie niezdolnym do

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Wi阠ej kobiet dostanie rent po m昕u. Po rozwodzie te si nale縴

Wi阠ej kobiet dostanie rent po m昕u. Po rozwodzie te si nale縴

odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po nim rent bez s眃ownie przyznanych aliment體. Dlaczego wi阠 takiego prawa nie ma by砤 縪na? Nie wiadomo. Zmiana prawa ZUS ju obieca zmieni procedury. Osoby, kt髍ym Zak砤d wcze秐iej odm體i przyznania renty

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat

Oscar de la Renta nie 縴je. Legendarny kreator mody ubiera m.in. Jacqueline Kennedy

Oscar de la Renta nie 縴je. Legendarny kreator mody ubiera m.in. Jacqueline Kennedy

Michelle Obama. Jego ostatni g硂秐y sukces to suknia 秎ubna, jak zaprojektowa dla 秝iatowej s砤wy prawniczki Amal Alamuddin, gdy wychodzi砤 za m笨 za aktora George'a Clooneya. De la Renta by dwukrotnie 縪naty. Jego pierwsza 縪na Francoise de Langlade zmar砤 w 1983 r. na raka ko禼i. Kr髏ko po jej 秏ierci

Zasi砮k pogrzebowy

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Jak si stara o rent - odpowiadamy na listy czytelnik體

Jak si stara o rent - odpowiadamy na listy czytelnik體

4545,90 z brutto), ZUS wstrzyma wyp砤t renty. Jestem inwalid wojennym i z tego powodu dostaj rent. Ile mog do niej dorobi? Pana nie obowi眤uj limity w dorabianiu. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie. M骿 zmar硑 m笨 pracowa na poczcie. Do

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

rodzina, to wyp砤ta nast眕i w maksymalnej wysoko禼i 4 tys. z, cho鎎y faktyczne koszty poch體ku by硑 ni縮ze. Je秎i poch體ek organizuje wi阠ej os骲, np. wdowa po zmar硑m m昕u i ich syn, to ka縟e dostanie zwrot proporcjonalnie do poniesionych wydatk體. Je縠li poch體ek organizuje instytucja spo砮czna albo

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

Do s眃u po odszkodowanie za b酬dy lekarskie

i m笨 lub 縪na albo inne bliskie osoby, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 utrzymania. Wysoko舵 renty s眃 uzale縩ia od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. ZADOζUCZYNIENIE Przed s眃em mo縠my tak縠 ubiega si o wyp砤t zado舵uczynienia. Odszkodowanie ma by

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Dziedziczenie emerytur

spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po bliskim zmar硑m, bo nie wie, 縠 kto umar. To, 縠 na konto ubezpieczonego nie wp硑waj nowe sk砤dki, wcale nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je. Fundusze mog uzna, 縠 przesta pracowa i nie p砤ci sk砤dek. O 秏ierci bliskiego nale縴 zawiadomi OFE

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

tego roku studi體;* 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia

Konkubinat kontra ma晨e駍two

prawnie obca, musi zap砤ci fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmar硑 mia dzieci z poprzednich zwi眤k體, mog si one upomnie o zachowek. Wynosi po硂w tego, co dosta硑by po rodzicu, gdyby testamentu nie by硂. DZIECI W MA/E裇TWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w ma晨e駍twie jest m笨

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

Dla kogo renta rodzinna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m (dzieci nie mog mie uko馽zonych 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat, lub musz by ca砶owicie niezdolne do pracy)Istotne jest to, 縠 rozw骴 nie jest przeszkod do otrzymania renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. - Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

renta po zmar硑m m昕u

rodzinny i dodatki do niego wyp砤ca w骿t, burmistrz lub prezydent miasta albo instytucje przez niego upowa縩ione, najcz甓ciej s to o秗odki pomocy spo砮cznej. RENTA RODZINNA Dzieci, w tym nie秎ubne, maj prawo do renty rodzinnej po zmar硑m rodzicu. Mog j pobiera do 25. r.. (pod warunkiem, 縠 si ucz

Kto mo縠 przej舵 na rent

si do zako馽zenia tego roku studi體. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" 15 lipca

artysta). Ale w trakcie zabiegu chirurg zdecydowa si na klasyczn operacj i przeci背 tatua. Czy mog si ubiega o rekompensat za oszpecenie? Zmar砤, zanim doczeka砤 si nale縩ej renty- Jak d硊go trzeba potwierdza, 縠 osoba umieraj眂a na nowotw髍 jest niezdolna do pracy? Przez ZUS moja mama przez

Niepe硁osprawna kobieta walczy z Kas Stefczyka. Pomo縠 jej prokuratura

Jolanta Buczkowska jest inwalidk od dzieci駍twa. Z trudem m體i, ma problemy z poruszaniem si, nie bardzo rozumie otaczaj眂 j rzeczywisto舵. Dostaje z ZUS-u rent socjaln i rodzinn po swojej zmar砮j matce. To ok. 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch

SKOK Stefczyka nie b阣zie ju 禼iga niepe硁osprawnej kobiety za d硊gi zmar砮go brata

Niepe硁osprawna Jolanta Buczkowska 縴je na granicy ub髎twa, nigdy nie pracowa砤. Dostaje z ZUS rent socjaln i rodzinn po zmar砮j matce - 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch dzieci. Jej k硂poty z Kas Stefczyka zacz瓿y si w 2012 r., gdy za勘dano od

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Ma晨e駍two czy konkubinat

wychowywa co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 albo rodze駍twa uprawnionych do renty po zmar硑m, nie starsze ni 16 lat, a gdy si uczy - nie starsze ni 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekuj si dzieckiem niepe硁osprawnym, maj prawo do renty bez wzgl阣u na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, kt髍ych

Wi昙niowie wo砤li, by wezwa karetk. Pani Danuta z ich grypsu dowiedzia砤 si, jak umiera jej syn

wezwali pogotowia ratunkowego, nie zawie糽i syna do szpitala". Nowakowie domagaj si po milionie z硂tych dla siebie i p蟪 miliona dla siostry zmar砮go. Opr骳z tego domagaj si przyznania im renty. W pozwie przekonuj, 縠 Kamil by ich "nadziej na przysz硂舵". Argument: "w wi陑ieniu

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Jak dosta rent rodzinn lub socjaln?

: dzieciom (nie tylko biologicznym, ale tak縠 pasierbom, dzieciom adoptowanym lub wychowanym w rodzinie zast阷czej), rodze駍twu, (wnukom, (rodzicom albo m昕owi (縪nie) osoby zmar砮j. Dzieci otrzymaj rent po zmar硑m, je秎i maj mniej ni 16 lat - tu wystarczy dostarczy do ZUS akt urodzenia. W innym

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

"na zmar砮go", tj. odbieraj to 秝iadczenie cz硂nkowie rodziny osoby zmar砮j. Tak jak pozosta砮 秝iadczenia, tak縠 rent rodzinn przyznaje i wyp砤ca Zak砤d Ubezpiecze Spo砮cznych po to, by zapewni najbli縮zym cz硂nkom rodziny zmar砮go pieni眃ze potrzebne do 縴cia. Przy przyznawaniu renty

Kidawa-B硂駍ka za rozszerzeniem obrad Sejmu o zwi眤ki partnerskie

fiskusem. Daje te m.in. prawo do renty po zmar硑m partnerze, do zasi砶u w zwi眤ku z opiek nad chorym partnerem, obj阠ia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak si zmieni emerytury

kobiety trac na urlopach wychowawczych. R體nie 10 lipca Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w przypadku renty rodzinnej. Dzi wdowiec lub wdowa mog dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej

Renta za mieszkanie. Czy odwr骳ona hipoteka si op砤ca?

umowy. Polecamy: Zmar硑 pozostawia po sobie umowy, d硊gi. Co robi? Najwa縩iejsze, aby nie wierzy 秎epo w zapewnienia przedstawicieli funduszy, kt髍zy wiedz, jak skutecznie namawia starsze osoby. Je縠li nie mo縠my zrobi tego sami, popro秏y kogo m硂dszego z rodziny albo znajomych o pomoc w

Metody CBA. Przyk砤dy ze 秎edztwa w sprawie doktora G.

K. z oddzia硊 pooperacyjnego, odpowiedzia砤 twierdz眂o na pytanie s阣ziego, czy s硑sza砤 o korupcji na oddziale. Ewa K. opowiedzia砤 o pewnej pacjentce W. ze wsi pod Skar縴skiem-Kamienn, kt髍a mia砤 przeszczepione serce. Uboga, 縴砤 z tr骿k dzieci z renty po m昕u, kt髍y wyjecha za prac do W硂ch

Pracodawcy: Renty dla wd體 - stop

rent, ale uwa縜j, 縠 nie powinno si ich wi阠ej przyznawa. - Argument, 縠 to zmarli m昕owie wypracowali za nich sk砤dki, jest ekonomicznie nieprawdziwy. Wp砤cone sk砤dki s zdecydowanie niedostateczne, aby sfinansowa tak d硊gie 秝iadczenia. Obecnie 50-letnia kobieta otrzymuje je 秗ednio przez 30 lat

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

Odszkodowanie za b潮d w leczeniu

秏ier pacjenta, o wyp砤t renty mo縠 stara si jego rodzina, czyli dzieci i m笨 lub 縪na. Jej wysoko舵 b阣zie uzale縩iona od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Renty takiej mog domaga si tak縠 inne osoby bliskie, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 na

Podoleccy - historia pisana mi硂禼i

; Kazimierz i Inka zajmowali jedno mieszkanie wraz z Iren, c髍k Jadwigi, jej drugim m昕em i synem. Kazimierz zmar w 1957 r. i Inka znalaz砤 si w bardzo ci昕kiej sytuacji. Renta po m昕u by砤 bardzo ma砤 i nie wystarcza砤 na nic, poza zaspokajaniem najbardziej podstawowych potrzeb. W tej sytuacji

Czy b阣 zmiany w rentach rodzinnych?

do pracy albo *wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma spe硁ionego warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

TR liczy na wsp蟪prac z rz眃em ws. projektu o zwi眤kach partnerskich

je秎i chodzi o podatek od spadk體 i darowizn), a tak縠 wsp髄ne rozliczanie si z fiskusem. Daje te m.in. prawo do renty po zmar硑m partnerze, do zasi砶u w zwi眤ku z opiek nad chorym partnerem, obj阠ia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera.(PAP) (planujemy kontynuacj tematu)

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna. S硊縴cie Polsce, ale tak naprawd s硊縴cie wolnemu 秝iatu; 秝iatu, dla

Renta nie dla ka縟ej wdowy

bran縜ch dzia砤j pr昕nie zwi眤ki zawodowe. Wdowy po g髍nikach wspiera NSZZ "Solidarno舵 '80". Jego przewodnicz眂y Bogus砤w Zi阾ek uwa縜, 縠 renty po prostu im si nale勘, a pa駍two nie chce ich przyzna.Rent od ZUS mog otrzyma wdowy, kt髍e w chwili 秏ierci m昕a sko馽zy硑 50 lat, by硑

Pieni眃ze na trudne czasy

utrzymania- ubezpieczony lub jego ma晨onek by ustanowionym przez s眃 prawnym opiekunem dziecka.Prawo do renty rodzinnej ma te wdowa, je秎i:- w momencie 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy- wychowuje co najmniej jedno dziecko, kt髍e jest uprawnione do renty po zmar硑m ma晨onku i

Po reporta縰 "Gazety". Opieka nad dzieckiem to nie praca?

. Jak m體i, lekarze odmawiaj poddania jej operacji, bo jednocze秐ie choruje na cukrzyc. Ma lekki stopie niepe硁osprawno禼i. M笨 Katarzyny G. pracowa w pegeerze, po jego upadku by bezrobotny. Zmar przed dwoma laty. W grudniu ubieg砮go roku umar砤 Ewelina G. Dzi jej matka m體i o sobie: - Czuj si

Reforma systemu emerytalnego - programy partii

dostawa swoj emerytur i cz甓 秝iadczenia (25 proc.) po zmar硑m wsp蟪ma晨onku lub rent rodzinn po zmar硑m wsp蟪ma晨onku i w tym przypadku 25 proc. w砤snej emerytury. (Obecnie po 秏ierci m昕a czy 縪ny, drugi ma晨onek dostaje 85 proc. jego emerytury, musi jednak zrzec si swojego 秝iadczenia). Postuluje

Alma, ukochana wiede駍kich mistrz體

(zwana Putzi), dwa lata p蠹niej - Anna (nazywana Gucki), ale i macierzy駍two nie przynios硂 jej satysfakcji. Zacz瓿a pi, a w dziennikach prawie codziennie wspomina砤 o niespe硁ieniu i niewdzi阠znej roli gospodyni domowej. W 1907 r. Putzi zmar砤 na dyfteryt, kilka miesi阠y przed planowanym wyjazdem

Jak si stara o 秝iadczenia rodzinne

i inne dzieci, kt髍e wychowywa zmar硑, je秎i:- dziecko zosta硂 wzi阾e na wychowanie i utrzymanie jako niepe硁oletnie i co najmniej rok przed 秏ierci ubezpieczonego- nie ma przyznanego prawa do renty po swoich zmar硑ch rodzicach biologicznych- rodzice biologiczni 縴j, ale nie mog zapewni dziecku

Alimenty na wsp蟪ma晨onka

. By硑 m笨 zosta w lokalu komunalnym z matk. P蟪 roku temu starsza kobieta zmar砤. Wtedy Nowak wyst眕i z pozwem o alimenty od by砮j 縪ny. Za勘da 500 z miesi阠znie. Argumentowa, 縠 choroba uniemo縧iwia mu podj阠ie pracy, a skromna renta nie wystarcza na op砤cenie komornego i wykupienie lek體

Wybra ZUS czy OFE?

j ze sk砤dek od硂縪nych przez pani i w ZUS, i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani emerytury, to b阣zie pani mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a bowiem pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani si na to zdecyduje, nie b阣zie mia砤 縜dnego

S眃 oddali pozew przeciw b. szefowi Amber Gold o zwrot 46 tys. z

po og硂szeniu wyroku, chc眂a zachowa anonimowo舵, mieszkanka Tczewa. Wcze秐iej m體i砤 dziennikarzom, 縠 zainwestowa砤 w 2012 r. w Amber Gold oszcz阣no禼i po zmar硑m m昕u i pieni眃ze otrzymane przez c髍k jako odszkodowanie po wypadku. Za 46 tys. wykupi砤 trzy, r罂noterminowe lokaty w z硂cie na

Alimenty na wsp蟪ma晨onka

2014 r. s眃 okr阦owy orzek rozw骴 bez ustalania winy. Dow骴: odpis wyroku rozwodowego. Jestem rencistk, pozwany m笨 by moim drugim ma晨onkiem (poprzedni zmar). Nie mamy dzieci. Rozw骴 spowodowa, 縠 wpad砤m w depresj. Lecz si w poradni zdrowia psychicznego. Dow骴: odcinek renty, za秝iadczenie od

痮ny zabitych g髍nik體 bez grosza

przepis體 nie przys硊giwa砤 jej renta. Na szcz甓cie c髍ka studiowa砤, wi阠 do czasu sko馽zenia nauki dostaje rent po ojcu. Utrzymuje matk. - W tym roku c髍ka ko馽zy studia, zostajemy wi阠 na bruku. M笨 przepracowa 30 lat. Na mojej g硂wie by dom, wychowanie dziecka. Teraz mam 47 lat. Nawet jak dostan

Pocz阠i po 秏ierci

zdeponowanym nasieniem m昕a. Ani wykorzysta zamro縪nych embrion體. Mo縠 je co najwy縠j przekaza do wykorzystania anonimowej parze. W Niemczech od 1990 r. wykorzystanie nasienia zmar砮go m昕a przez wdow jest przest阷stwem. Lekarzowi grozi za to do czterech lat wi陑ienia. W Szwecji prokreacja post mortem (po

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Wdowy g髍nicze powinny dosta renty

my秎 nowych przepis體 nadal dostawa 秝iadczenie po zmar硑m m昕u. Za du縪 by znale兼 godziw prac i wypracowa sobie jak眐olwiek sensown emerytur.Pod moim tekstem o "problemie 39 wd體" (pi眛kowa "Gazeta Wyborcza") rozp阾a砤 si na wyborcza.pl dyskusja (przejd na forum »

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy [PORADNIK]

miesi眂e p蠹niej matka zmar砤. Pan Krzysztof nadal zajmuje si niepe硁osprawnym ojcem. Gdy pojawi砤 si mo縧iwo舵 odzyskania zaleg硑ch pieni阣zy, m昕czyzna z硂縴 wniosek o wyp砤t. W uzasadnieniu napisa, 縠 mimo 秏ierci matki nadal jest opiekunem dla ojca. Urz眃 jednak odm體i, bo decyzja o przyznaniu

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy

pomocy. Dwa miesi眂e p蠹niej matka zmar砤. Pan Krzysztof nadal zajmuje si niepe硁osprawnym ojcem. Gdy pojawi砤 si mo縧iwo舵 odzyskania zaleg硑ch pieni阣zy, m昕czyzna z硂縴 wniosek o wyp砤t. W uzasadnieniu napisa, 縠 mimo 秏ierci matki nadal jest opiekunem ojca. Urz眃 jednak odm體i, bo decyzja o

Odszkodowania za b酬dy lekarskie

renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanych (dzieci, m昕a lub 縪ny) oraz do mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Art. 446 kodeksu cywilnego m體i tak縠, 縠 "takiej samej renty mog 勘da inne osoby bliskie, kt髍ym zmar硑 dobrowolnie i stale dostarcza 秗odk體 utrzymania, je縠li z

Komornik do rencistki, rzekomej d硊縩iczki: Narobi砤, babo, d硊g體, to p砤!

. Gdy przeczyta砤m, 縠 razem z kosztami procesu, op砤t egzekucyjn i odsetkami mam d硊gu na prawie tysi眂 z硂tych, nogi si pode mn ugi瓿y - opowiada pani El縝ieta. Od lat 縴je z renty po zmar硑m m昕u. Z drugiego pisma podpisanego przez firm windykacyjn Intrum Justitia dowiedzia砤 si, 縠 ta

痮硁ierze-g髍nicy - tragiczne losy "czarnych baron體"

zmar砤 potem na nowotwory" - opowiada PAP prezes zarz眃u Zwi眤ku Represjonowanych Politycznie 痮硁ierzy-G髍nik體 Tadeusz Jarek. Jak doda, najd硊縠j s硊縴li ci, kt髍zy zacz阬i w 1949 r. - 39 miesi阠y. "P蠹niej nie zdarzy硂 si, by kto s硊縴 kr骳ej ni 27-28 miesi阠y. Wysz硂 stamt眃 du縪

Adres do raju. Tajemnica pewnej Norwe縦i

pilarzy (drwali). I traktorek kupi砮m. Ju nie trzeba by硂 pola tytoniu pieli motyk. To by砤 zmora mojego dzieci駍twa. Co pomalutku zacz瓿o si rusza z tej biedy. Krystyna Olszewska zmar砤 w 2012 roku. W domu, przy synowej, 縪nie Wies砤wa, i wnukach. Reszta jej dzieci rozjecha砤 si po Polsce. Wies砤w

Co politycy obiecuj emerytom

縴jemy w czasie kryzysu, gdzie ca砤 Europa emerytury obni縜 - nie wiadomo. Renta rodzinna Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. - Chcia砤bym wprowadzi tzw. dodatek wdowi - zdradza nam pos砤nka SLD Anna Ba駅owska. O co chodzi? Wdowa lub

Wykupujemy mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

mieszkanie stara si wdowiec lub wdowa po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go) oraz - w przypadku emeryt體 - decyzja o ustaleniu prawa do emerytury. Przy sprzeda縴 mieszka zak砤dowych stosuje si ustawowe bonifikaty naliczane od warto禼i rynkowej lokalu

Wdowy nie b阣 dostawa rent po m昕ach?

mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie dostaje 1,2 mln os骲. Cz甓 z nich to inwalidzi i osoby, kt髍e wychowuj niepe硁oletnie dzieci. Ale renty pobiera te 300 tys. wd體, kt髍e odchowa硑 ju dzieci albo ich nie maj. Pracodawcy uwa縜j, 縠 to niesprawiedliwe

Dolly Korewa: Najlepiej maluj matematycy i fizycy

Tekst pochodzi z ksi笨ki Hanny Krall "Wyj眛kowo d硊ga linia. Spokojne niedzielne popo硊dnie" (wyd. iat Ksi笨ki, 2010) Aleksandra "Dolly" Korewa - ur. w 1926 r., re縴serka teatralna, filmowa i radiowa. Zmar砤 5 marca 2014 r. w wieku 87 lat, w Szwecji. 3 pa糳ziernika na

iadczenia opieku馽ze

. Niedawno ojciec niepe硁osprawnej dziewczyny zmar, a matka dosta砤 orzeczenie o znacznym stopniu niepe硁osprawno禼i. Janina mog砤 wi阠 ponownie ubiega si o 秝iadczenie piel阦nacyjne i je otrzyma砤. Gdzie po pomoc? iadczenia piel阦nacyjne wyp砤caj o秗odki pomocy spo砮cznej, centra pomocy rodzinie lub

Zap砤ci za zab骿stwo, dos硂wnie

czterema ciosami no縠m zabi 48-letniego m昕a pani Marty. Posz硂 o nieporozumienie finansowe. Os眃zenie zbrodni zaj瓿o krakowskiemu s眃owi ponad osiem lat. Zab骿ca dosta 12-letni wyrok. Wdowa zosta砤 bez 秗odk體 do 縴cia. Odm體iono jej renty po m昕u, dosta砤 tylko niewielki zasi砮k. Jeszcze w trakcie

Lekarze bez wyroku, ale szpital ma zap砤ci

Dyrekcyjnej. Po chwili od podania znieczulenia zewn眛rzoponowego do cesarskiego ci阠ia serce rodz眂ej przesta硂 bi. Nast眕i硂 niedotlenienie m髗gu i kobieta zapad砤 w 秔i眂zk. Zmar砤 w szpitalu 31 lipca. Rodzina Iwony B. z硂縴砤 doniesienie w prokuraturze i do rzecznika dyscyplinarnego izby lekarskiej

Wie samob骿c體

stodo潮, w砤秐ie w cegielni robi. I kilku innych te. Marian: - Z glin wychodzi硑 ko禼i. Czasem ju w formie na ceg硑. Wtedy ch硂py bra硑 je i nies硑 gdzie na ubocze, nic nie m體i眂. I po co by硂 tych zmar硑ch rusza? In縴nier, co pras do cegie obsadza, jak zak砤d rusza, zmar nagle. Podobno, 縠 na

Konkubenci jak obcy

m昕czyzn, b阣 mu przys硊giwa takie same prawa jak dzieciom urodzonym w ma晨e駍twie (prawo do dziedziczenia ustawowego i renty rodzinnej po zmar硑m ojcu). Je秎i ojciec nie uzna dziecka, b阣zie ono nosi nazwisko matki. Konkubinat nie nak砤da na konkubent體 obowi眤k體 alimentacyjnych. Z jednym wyj眛kiem

Zbrodnia doskona砤 nie istnieje. S tylko sprawy niewykryte

nie spotka砤. Kontakt by wy潮cznie wirtualny. Co teraz? Czy mo縠 by uznana za zab骿c? Sprawa, o kt髍ej m體i, zosta砤 uznana po prostu za nieszcz甓liwy wypadek. Ale czy by砤 nim faktycznie? Inna sprawa: pewna pani w ramach seksu zgodzi砤 si na tortury. A w ich wyniku niemal zmar砤. Czy jej zgoda

Milion z za zastrzelonego m昕a? 痮na chce odszkodowania

Casy. W體czas skarb pa駍twa przyznawa po 250 tys. z. Rodzina Maxwella Itoyi to jego 縪na i troje dzieci, mowa wi阠 o milionie z硂tych. Do tego renta w wysoko禼i tysi眂a z硂tych na ka縟e dziecko a do osi眊ni阠ia przez nie pe硁oletno禼i. - W眛pi, 縠by poszli na ugod - przyznaje Monika Pacak-Itoya

Zgin瓿a w katowickiej hali

. Wszyscy j lubili - m體i Roman Sap砮k, przyjaciel Jana Glanca, m昕a Gabrieli. Hodowcy wyznaczyli go, aby w tych trudnych chwilach opiekowa si panem Janem. Ola, c髍ka zmar砮j, jest jeszcze w szpitalu, bo zosta砤 ranna w katastrofie. Jan Glanc do tej pory nie pracowa. Teraz zacznie prac w szkole, do

Spadku nie b阣zie

bank, ale spadkobiercy mog zdecydowa si na sp砤t kredytu po zmar硑m, zachowuj眂 prawo do nieruchomo禼i. Je縠li tak nie zdecyduj, bank przejmuje mieszkanie, ale musi wyp砤ci spadkobiercom r罂nic mi阣zy warto禼i kredytu, jaka zosta砤 do sp砤ty, a warto禼i przejmowanej nieruchomo禼i. A wi阠 przy

Ma晨e駍two a konkubinat - bilans zysk體 i strat

nie wi阠ej ni 196,08z. Prawo spadkowe wbrew Gdy umiera m笨, spadek po nim dziedziczy 縪na. Gdy umiera konkubent -jego partnerce z ustawy nie nale縴 si nic. Jedynym sposobem zabezpieczenia jej na przysz硂舵 jest zapis w testamencie. Trzeba si jednak liczy z tym, 縠 dzieci zmar砮go konkubenta z

Dzieci straci硑 matk i dom. Reporta z Daliowej

samych superlatywach. - To by砤 naprawd dzielna kobieta. Wysz砤 z bardzo biednego domu. Jej pierwszy m笨 zmar na raka. Po nim ma najstarsz c髍k. Z tym drugim chyba 秎ubu nie mieli, ale 縴li razem i wychowywali ca潮 czw髍k. Ten drugi zmar chyba dwa tygodnie po tym, jak urodzi砤 si najm硂dsza

Maria Polski i Francji

Sk硂dowska. Wiele ju przesz砤. Gdy by砤 dzieckiem, straci砤 siostr, na tyfus zmar砤 jej najstarsza siostra, potem gru糽ica zabi砤 matk. Ojciec fatalnymi inwestycjami roztrwoni rodzinny maj眛ek. Sk硂dowska uczy砤 w Szczukach po to, 縠by utrzyma siostr Bronis砤w, kt髍a w Pary縰 studiowa砤 medycyn - w

Alimenty w rodzinie

zwi眤ku. Dzieci nie mieli. Po rozwodzie Kowalski zamieszka z rodzicami. 痽 z ich renty, p髃i nie zmarli. Teraz popad w bied. Alkoholizm sprawia, 縠 w 縜dnej pracy nie mo縠 zagrza miejsca. Nabra po縴czek, a teraz komornicy pukaj do drzwi. Kowalski nie ma na jedzenie, wi阠 postanowi wyst眕i o

By砤 matka szuka pracy. Jak wr骳i na rynek po 32 latach?

dochodzi硂 sprz眛anie ca砮go osiedla, a zim od秐ie縜nie. - Po latach d紈igania Piotrusia kr阦os硊p mam do operacji. Jak mam po takiej pracy nie wsta, wol t rent. Ewa my秎a砤 o opiece nad chorymi, ale taka praca jest tylko za granic. - Dostaj maile, 縠 mo縩a wyjecha do Niemiec, ale nie znam j陑yka. I

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

p蟪tora litra wody, jedno jab砶o i dwa batoniki. Zas砤b砤. Zmar砤 z powodu hipernatremii - zbyt wysokiego st昕enia sodu, odwodni砤 si. Grzybica sk髍y i paznokci. Wstyd pokaza stopy Chcesz w硂縴 sanda硑, ale twoje stopy brzydko wygl眃aj? To mo縠 by grzybica st髉 i paznokci. Szacuje si, 縠 na t

Mieszkanie zak砤dowe i sp蟪dzielcze na w砤sno舵

si wdowiec lub wdowa po najemcy); - skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (je秎i o wykup zabiega bliski zmar砮go); - emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Uwaga! Aby stara si o wykup mieszkania, nie mo縠my mie zaleg硂禼i czynszowych. BONIFIKATY NA MIESZKANIE ZAKDOWE

Oni zgin阬i na s硊縝ie. Czy pa駍two pomaga ich dzieciom?

uczucie: 縠 dopiero poznaj moich rodzic體, a mam dwadzie禼ia par lat. Ma砱orzata ma po swoim m昕u, poruczniku, do縴wotni rent, niemal 4 tysi眂e z硂tych. - Posz砤m kiedy na rozmow w sprawie pracy biurowej. A pan pracodawca powiedzia mi, 縠 osoba posiadaj眂a do縴wotni doch骴 nie jest wiarygodnym

Jestem Cyganem, polskim patriot

w telewizji. Jak poszli do pierwszej klasy, b砤ga砤m, 縠by nauczyli mnie czyta. Musia砤m im cukierki kupowa. Moja mama pyta砤: Sonia, ty umiesz czyta? Bo twoje dzieci chodz do szko硑. A sk眃, m體i砤m, chodz, bo musz. Sk砤ma砤m i zmar砤 z takim przekonaniem. Cz硂wiek teraz zadowolony, 縠 nie

Kobieta na emeryturze

wdowy nadal b阣 dostawa renty po m昕ach (rz眃 chcia pierwotnie t granic podwy縮zy do 60 lat). Renta rodzinna nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy wdowa uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Przyk砤d. M笨 pani Joanny zmar, gdy mia砤 45 lat

sdzkie. Kary 25 i 15 lat wi陑ienia za otrucie m昕a i ojca

, m昕czyzna, kt髍y w lekkim stopniu jest upo秎edzony umys硂wo, pozostawa pod wp硑wem matki i gdyby nie ona, nigdy nie zdecydowa砨y si zabi ojca. S眃 zdecydowa, 縠 oskar縪na ma tak縠 zwr骳i pieni眃ze wy硊dzone z firmy ubezpieczeniowej po 秏ierci m昕a i obci笨y j kosztami procesu. Wyrok nie jest

Jak wykupi mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

zmar砮go). Emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Mieszkanie zak砤dowe za niewielk sum mo縠my wykupi dzi阫i ustawowym bonifikatom. Zni縦i s naliczane od warto禼i rynkowej mieszkania okre秎onej przez rzeczoznawc. Za ka縟y rok przepracowany w danym przedsi阞iorstwie przys硊guje

Emeryci w d硊gach

S硑nn niegdy na ca潮 Polsk milicjantk drog體ki kapral El縝iet Bek eksmitowano z mieszkania w砤秐ie za d硊gi. Starsza pani mia砤 du縠 zaleg硂禼i w czynszu i nikogo, kto by jej pom骻. M笨 zmar, dzieci nie mieli. Administracja s砤砤 pisma gro勘ce eksmisj, pani El縝ieta je odbiera砤, nie

Uk砤danka z serami w tle

lata). Nied硊go potem m笨 zgin背 w wypadku - motorem wpad pod autobus. Podobno to kl眛wa rzucona na m昕czyzn z mojej rodziny przez prababk, kt髍a zmar砤 w biedzie i cierpieniu. Mia砤 縜l, 縠 nikt si ni nie zajmowa. Wszystkie kobiety z kolejnych pokole zostawa硑 wdowami, 縜den m昕czyzna nie zmar