renta po zmar硑m m昕u

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Komu si nale縴 pomost體ka, a komu 秝iadczenie przedemerytalne? Ile dostan zwalniani nauczyciele? Czy rozw骴ka ma prawo do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m m昕u?

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

W砤dza liczy si z silnymi. Z wdowami - nie

Na 勘danie premier Szyd硂 ZUS sprawdzi, jakie niesprawiedliwo禼i kryj si w naszym systemie emerytalnym. I odpowiedzia m.in., 縠 50-letnie wdowy nie powinny ju dostawa rent po zmar硑ch m昕ach. Powinny p骿舵 do pracy, a o prawo do renty mog硑by si ubiega dopiero, gdy sko馽z 60 lat. Zmiana ta mo縠 przynie舵 bud縠towi pa駍twa ok. 1,5 mld z rocznie. Czy przyniesie? W眛pi.

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

ostatnim roku studi體 (w szkole wy縮zej), prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e

Nie si阦ajmy po wdowi grosz

W秗骴 os骲 po pi赕dziesi眛ce pracuje u nas co trzecia. To najgorszy po Malcie wynik w Europie. Polki, kt髍e dzi dostaj rent, cz阺to przez ca砮 縴cie zajmowa硑 si domem i wychowywaniem dzieci. Tak od lat 縴j na przyk砤d 縪ny g髍nik體 na 眘ku. Nie maj wi阠 kwalifikacji zawodowych, a je縠li

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz – 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, albo zaprzestanie

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie go w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy lub zaprzestanie wychowywania

Wyjd na ulic

Wyjd na ulic

Tylko w moim bloku - 32 mieszkania - s cztery wdowy z wypracowanymi latami pracy. Ile w ca砮j Polsce jest takich sytuacji, 縠 ZUS zagarnia dla siebie nasze sk砤dki po 秏ierci m昕體 + 15 proc. Je秎i mam wypracowane swoje lata pracy, nie powinno mi si zabiera jeszcze tych 15 proc. Mam pod opiek

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowywa砤 co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w tym

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

nie 16 lat (lub 25 lat, je秎i si ucz) oraz wdowie, kt髍a w chwili 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m. Je秎i kobiecie brakuje pi阠iu lub mniej lat do spe硁ienia

Luka w przepisach. Rodziny os骲 zaginionych nie maj z czego 縴

Luka w przepisach. Rodziny os骲 zaginionych nie maj z czego 縴

, kt髍ej g丑wny 縴wiciel zagin背. Co innego, gdyby m笨 pani Barbary zmar. – Wtedy dosta砤by pani od nas rent rodzinn – t硊macz w ZUS i odsy砤j do opieki spo砮cznej. Na uznanie za zmar砮go trzeba czeka dziesi赕 lat W Polsce ginie co roku ok. 20 tys. os骲. Wi阫szo舵 z nich w ko馽u si

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

, o ile zosta硑 przyj阾e na utrzymanie co najmniej rok przed 秏ierci ubezpieczonego i nie maj renty po zmar硑ch rodzicach (lub 縴j眂ych rodzic體 nie sta na ich utrzymanie). Wreszcie uprawnionymi do odprawy s rodzice zmar砮go (w tym macocha i ojczym oraz rodzice adopcyjni), o ile s niezdolni do

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

ubezpieczonego i nie maj renty po zmar硑ch rodzicach (lub 縴j眂ych rodzic體 nie sta na ich utrzymanie). Wreszcie uprawnionymi do odprawy s rodzice zmar砮go (w tym macocha i ojczym oraz rodzice adopcyjni), o ile s niezdolni do pracy lub uko馽zyli 50 lat albo wychowuj jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

- urz阣owo zwane rentami rodzinnymi. Taka renta - 秗ednio 1884 z brutto miesi阠znie - nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

zasady r體nego traktowania obywateli przez pa駍two. Trybuna rozpatrywa spraw kobiety, kt髍a mia砤 ustn umow z by硑m m昕em o wyp砤cie aliment體. Gdy po jego 秏ierci poprosi砤 ZUS o wyp砤t renty, Zak砤d odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po

List otwarty do Beaty Gosiewskiej

List otwarty do Beaty Gosiewskiej

, tylko pedagogiem? 痚 nie pisano o Niej w gazetach? Czy mo縠 po prostu w tym, 縠 nie zgin瓿a w g硂秐ej katastrofie lotniczej, ale zmar砤 na raka po d硊giej i ci昕kiej chorobie? Prosz mnie zrozumie: nie zazdroszcz Pani pieni阣zy, kt髍e Pani dosta砤. Nie widz nic z砮go w tym, 縠 Pani dzieci dostaj

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

roku studi體 w szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. *痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

chcemy w nim by. Brak deklaracji b阣zie oznacza, 縠 automatycznie znajdziemy si w ZUS. DZIEDZICZENIE SKDEK Z OFE Fundusz nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na konto ubezpieczonego, nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

si te matki, ale ojcowie - wdowcy (tu regu砤: zmar砤 matka nie mia砤 wypracowanych lat sk砤dkowych, wi阠 dziecko nie dosta硂 renty rodzinnej), ojciec opiekun zwykle jest na groszowej rencie i nie rezygnuje z niej na rzecz wy縮zego 秝iadczenia piel阦nacyjnego, aby dziecko mog硂 otrzyma

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

m昕a osi眊n瓿a wiek 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnione do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie osi眊n瓿o 16 lat, a je縠li kszta砪i si w szkole - 18 lat, lub je縠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca砶owicie niezdolnym do

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

pozwalaj jednocze秐ie pobiera rent rodzinn i emerytur kapita硂w. Kto jest uprawniony do kont bankowych po zmar硑m Banki i SKOK-i maj obowi眤ek informowa przy zak砤daniu rachunku o mo縧iwo禼i wskazania os骲 uprawnionych do dost阷u do konta bankowego na wypadek 秏ierci w砤禼iciela. A gdy dowiedz si

Wi阠ej kobiet dostanie rent po m昕u. Po rozwodzie te si nale縴

odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po nim rent bez s眃ownie przyznanych aliment體. Dlaczego wi阠 takiego prawa nie ma by砤 縪na? Nie wiadomo. Zmiana prawa ZUS ju obieca zmieni procedury. Osoby, kt髍ym Zak砤d wcze秐iej odm體i przyznania renty

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

ZUS obni縜 rent... po 秏ierci

zmar砮go. Pani Ewa znalaz砤 przepis m體i眂y, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury) b阣zie pobiera owe 85 proc. W chwili 秏ierci panu Franciszkowi przys硊giwa硂 1734 z renty i 1455 z emerytury. Pani Ewa wybra砤 wi阠 rent i poprosi砤 ZUS o naliczenie z niej 秝iadcze dla

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

wskaza osob (lub kilka os骲), kt髍a po jego 秏ierci ma otrzyma sk砤dki. Mo縩a to tak縠 zrobi p蠹niej, podobnie jak zmieni uprawnionych do otrzymywania naszych sk砤dek. Niestety, OFE nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ten otrzyma 秗odki po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Renty rodzinne i socjalne. Komu przys硊guj i jak si o nie stara?

rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o

Oscar de la Renta nie 縴je. Legendarny kreator mody ubiera m.in. Jacqueline Kennedy

Michelle Obama. Jego ostatni g硂秐y sukces to suknia 秎ubna, jak zaprojektowa dla 秝iatowej s砤wy prawniczki Amal Alamuddin, gdy wychodzi砤 za m笨 za aktora George'a Clooneya. De la Renta by dwukrotnie 縪naty. Jego pierwsza 縪na Francoise de Langlade zmar砤 w 1983 r. na raka ko禼i. Kr髏ko po jej 秏ierci

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawd, jakie warunki musisz spe硁i, aby je otrzyma

zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa spe硁i warunek wieku nie p蠹niej ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a albo od zaprzestania wychowywania dzieci, o kt髍ych mowa wy縠j, lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Pa駍two p砤ci, a OFE trzymaj kas

temu j zwolni. Na jej miejsce zatrudni m硂dsz, ona zosta砤 bezrobotna. Utrzymywa砤 si razem z m昕em z jego emerytury - 1,8 tys. z brutto. To by jedyny doch骴 ma晨e駍twa. W ubieg硑m roku m笨 zmar. Pani Katarzyna wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t 秝iadczenia po m昕u (tzw. rent wdowi). Zak砤d wniosek

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

si do zako馽zenia tego roku studi體; * 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Jak si stara o rent rodzinn i socjaln

prawdo do rent wdowich ruszy w 2013 r. Co roku wiek b阣zie wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie po m昕u b阣 mog硑 liczy ju tylko 60 letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y 縠 pani Agnieszka b阣zie stara砤 si o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 roku

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Dla kogo zasi砮k opieku馽zy? Ile mo縠 dosta opiekun niepe硁osprawnego?

wybra 秝iadczenia korzystniejszego z jej punktu widzenia. Tym bardziej 縠 - m體i眂 brutalnie - gdyby c髍ka pani Olgi zmar砤, to kobieta zostanie z rent. iadczenie piel阦nacyjne natomiast by przepad硂. iadczenie piel阦nacyjne przys硊guj眂e za niepe硁e miesi眂e kalendarzowe wyp砤ca si w wysoko禼i

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Bez s眃u trudno o odszkodowanie

b酬du w leczeniu jest 秏ier pacjenta, o wyp砤t renty mo縠 si stara jego rodzina, czyli dzieci i m笨 lub 縪na albo inne bliskie osoby, kt髍e by硑 na utrzymaniu zmar砮go. Wysoko舵 renty s眃 uzale縩ia od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Gdy renta przyznana przed wielu laty okazuje si

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

Dla kogo renta rodzinna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m (dzieci nie mog mie uko馽zonych 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat, lub musz by ca砶owicie niezdolne do pracy)Istotne jest to, 縠 rozw骴 nie jest przeszkod do otrzymania renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem

Katastrofa smole駍ka. Nowe pieni眃ze dla rodzin ofiar. Komu i ile p砤ci resort Antoniego Macierewicza?

M笨 zmar砮j senator PiS Joanny Fetli駍kiej W硂dzimierz i jej syn Bartosz 勘dali po 750 tys. z. Na mocy wczorajszego porozumienia pa駍two wyp砤ci im po 200 tys. z. W 秗od na portalu OKO.press i w "Wyborczej" ujawnili秏y, 縠 od kilku miesi阠y do S眃u Rejonowego Warszawa-骴mie禼ie

Prawo, czas i sprawiedliwo舵

miesi阠znie. *Ponad 1 mln z zado舵uczynienia i odszkodowania zas眃zi warszawski s眃 m昕owi zmar砮j w sto砮cznym Szpitalu Czerniakowskim Ewy Trautman. Kobieta zmar砤 przez b潮d lekarski. Wyrok zapad w 2014 roku, ale szpital zapowiedzia apelacj. *1 mln z plus odsetki, do tego 6 tys. co miesi眂 - tyle

Do s眃u po odszkodowanie za b酬dy lekarskie

i m笨 lub 縪na albo inne bliskie osoby, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 utrzymania. Wysoko舵 renty s眃 uzale縩ia od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. ZADOζUCZYNIENIE Przed s眃em mo縠my tak縠 ubiega si o wyp砤t zado舵uczynienia. Odszkodowanie ma by

Wi阠ej dla emeryta. Dodatek czy waloryzacja

ustawy, kt髍y ma pom骳 najstarszym Polakom. W lipcu Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt (SLD), kt髍y zak砤da zmiany w rentach wdowich. Dzi wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje wi阠, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Dziedziczenie emerytur

spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po bliskim zmar硑m, bo nie wie, 縠 kto umar. To, 縠 na konto ubezpieczonego nie wp硑waj nowe sk砤dki, wcale nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je. Fundusze mog uzna, 縠 przesta pracowa i nie p砤ci sk砤dek. O 秏ierci bliskiego nale縴 zawiadomi OFE

Kto mo縠 przej舵 na rent

si do zako馽zenia tego roku studi體. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Konkubinat kontra ma晨e駍two

prawnie obca, musi zap砤ci fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmar硑 mia dzieci z poprzednich zwi眤k體, mog si one upomnie o zachowek. Wynosi po硂w tego, co dosta硑by po rodzicu, gdyby testamentu nie by硂. DZIECI W MA/E裇TWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w ma晨e駍twie jest m笨

Jak dosta rent rodzinn lub socjaln?

: dzieciom (nie tylko biologicznym, ale tak縠 pasierbom, dzieciom adoptowanym lub wychowanym w rodzinie zast阷czej), rodze駍twu, (wnukom, (rodzicom albo m昕owi (縪nie) osoby zmar砮j. Dzieci otrzymaj rent po zmar硑m, je秎i maj mniej ni 16 lat - tu wystarczy dostarczy do ZUS akt urodzenia. W innym

MON wci笨 p砤ci rodzinom ofiar zado舵uczynienia i odszkodowania za katastrof smole駍k

. Macierewicz powo砤 podkomisj, kt髍a ma na nowo zbada katastrof. W niemal jednobrzmi眂ych fragmentach pism Zuzanna Kurtyka (wdowa po zmar硑m szefie IPN Januszu Kurtyce; domaga si od MON miliona z), jej syn Krzysztof (ubiega si o 450 tys. z) i Magdalena Merta (縪na zmar砮go wiceministra kultury Tomasza

Co si nale縴 nie秎ubnym dzieciom

rodzinny i dodatki do niego wyp砤ca w骿t, burmistrz lub prezydent miasta albo instytucje przez niego upowa縩ione, najcz甓ciej s to o秗odki pomocy spo砮cznej. RENTA RODZINNA Dzieci, w tym nie秎ubne, maj prawo do renty rodzinnej po zmar硑m rodzicu. Mog j pobiera do 25. r.. (pod warunkiem, 縠 si ucz

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

"na zmar砮go", tj. odbieraj to 秝iadczenie cz硂nkowie rodziny osoby zmar砮j. Tak jak pozosta砮 秝iadczenia, tak縠 rent rodzinn przyznaje i wyp砤ca Zak砤d Ubezpiecze Spo砮cznych po to, by zapewni najbli縮zym cz硂nkom rodziny zmar砮go pieni眃ze potrzebne do 縴cia. Przy przyznawaniu renty

Czy pa駍two sta na wyp砤ty emerytur dla 50-letnich wd體?

b阣zie przybywa os骲 mog眂ych z renty skorzysta. Dzi co roku ZUS przyznaje oko硂 40 tys. nowych rent po zmar硑ch. Zak砤du ju dzi nie sta na wyp砤t wszystkich 秝iadcze. Wydatki przewy縮zaj bowiem kwoty zebrane ze sk砤dek. Dlatego co roku Zak砤d na wyp砤t rent i emerytur wyst阷uje do bud縠tu

Niepe硁osprawna kobieta walczy z Kas Stefczyka. Pomo縠 jej prokuratura

Jolanta Buczkowska jest inwalidk od dzieci駍twa. Z trudem m體i, ma problemy z poruszaniem si, nie bardzo rozumie otaczaj眂 j rzeczywisto舵. Dostaje z ZUS-u rent socjaln i rodzinn po swojej zmar砮j matce. To ok. 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. - Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

SKOK Stefczyka nie b阣zie ju 禼iga niepe硁osprawnej kobiety za d硊gi zmar砮go brata

Niepe硁osprawna Jolanta Buczkowska 縴je na granicy ub髎twa, nigdy nie pracowa砤. Dostaje z ZUS rent socjaln i rodzinn po zmar砮j matce - 1300 z brutto, z kt髍ych musz wy縴 pr骳z niej bezrobotny m笨 oraz troje ma硑ch dzieci. Jej k硂poty z Kas Stefczyka zacz瓿y si w 2012 r., gdy za勘dano od

Pracodawcy: Renty dla wd體 - stop

rent, ale uwa縜j, 縠 nie powinno si ich wi阠ej przyznawa. - Argument, 縠 to zmarli m昕owie wypracowali za nich sk砤dki, jest ekonomicznie nieprawdziwy. Wp砤cone sk砤dki s zdecydowanie niedostateczne, aby sfinansowa tak d硊gie 秝iadczenia. Obecnie 50-letnia kobieta otrzymuje je 秗ednio przez 30 lat

Czopki z promieniotw髍czym radem s dla cia砤 niczym 砤dowanie baterii. Tak g硂si砤 reklama z lat 20.

miesi阠y, bo korporacyjni 秝iadkowie wypoczywali akurat w Europie. Konaj眂e pracownice (gazety nazwa硑 je „縴wymi trupami”) po dw骳h latach procesu posz硑 na ugod – firma zobowi眤a砤 si wyp砤ci im odszkodowanie, pokry koszty leczenia i wyp砤ca do縴wotnio symboliczn rent. Wyp砤ca砤

Ma晨e駍two czy konkubinat

wychowywa co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 albo rodze駍twa uprawnionych do renty po zmar硑m, nie starsze ni 16 lat, a gdy si uczy - nie starsze ni 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekuj si dzieckiem niepe硁osprawnym, maj prawo do renty bez wzgl阣u na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, kt髍ych

To nie jest reporta-pomnik Jerzego Kukuczki, ale opowie舵 o cz硂wieku z zaletami i wadami

. - Poniewa nie znaleziono cia砤. Przyjaciele sk砤mali, 縠 go pochowali, aby rodzina mia砤 rent po Kukuczce - m體i Kortko. Po dekadzie wyznali, 縠 to by砤 nieprawda. Dlaczego wtedy dopiero? Poniewa dopiero po tylu latach uznaje si zaginionego cz硂wieka za zmar砮go. By to gest wielkiej solidarno禼i i

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" 15 lipca

artysta). Ale w trakcie zabiegu chirurg zdecydowa si na klasyczn operacj i przeci背 tatua. Czy mog si ubiega o rekompensat za oszpecenie? Zmar砤, zanim doczeka砤 si nale縩ej renty- Jak d硊go trzeba potwierdza, 縠 osoba umieraj眂a na nowotw髍 jest niezdolna do pracy? Przez ZUS moja mama przez

Czy b阣 zmiany w rentach rodzinnych?

do pracy albo *wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma spe硁ionego warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Metody CBA. Przyk砤dy ze 秎edztwa w sprawie doktora G.

K. z oddzia硊 pooperacyjnego, odpowiedzia砤 twierdz眂o na pytanie s阣ziego, czy s硑sza砤 o korupcji na oddziale. Ewa K. opowiedzia砤 o pewnej pacjentce W. ze wsi pod Skar縴skiem-Kamienn, kt髍a mia砤 przeszczepione serce. Uboga, 縴砤 z tr骿k dzieci z renty po m昕u, kt髍y wyjecha za prac do W硂ch

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

92-latka przepisa砤 mieszkanie na ksi阣za, ale zmieni砤 zdanie. Duchowny nie chce go teraz odda

sza硊. Powiedzia砤 mi, 縠 to umowa darowizny, i kaza砤 si nie wtr眂a. Teraz zastanawiam si, czy ona w og髄e rozumia砤, co podpisuje. Piotr, kt髍y zmar w hospicjum niedaleko Nowego Jorku, pozostawi po sobie syna - wnuka Klary. Prawdopodobnie po namowach pasierba Piotrowska zmieni砤 zdanie we

Renta za mieszkanie. Czy odwr骳ona hipoteka si op砤ca?

umowy. Polecamy: Zmar硑 pozostawia po sobie umowy, d硊gi. Co robi? Najwa縩iejsze, aby nie wierzy 秎epo w zapewnienia przedstawicieli funduszy, kt髍zy wiedz, jak skutecznie namawia starsze osoby. Je縠li nie mo縠my zrobi tego sami, popro秏y kogo m硂dszego z rodziny albo znajomych o pomoc w

Wi昙niowie wo砤li, by wezwa karetk. Pani Danuta z ich grypsu dowiedzia砤 si, jak umiera jej syn

wezwali pogotowia ratunkowego, nie zawie糽i syna do szpitala". Nowakowie domagaj si po milionie z硂tych dla siebie i p蟪 miliona dla siostry zmar砮go. Opr骳z tego domagaj si przyznania im renty. W pozwie przekonuj, 縠 Kamil by ich "nadziej na przysz硂舵". Argument: "w wi陑ieniu

Pieni眃ze na trudne czasy

utrzymania- ubezpieczony lub jego ma晨onek by ustanowionym przez s眃 prawnym opiekunem dziecka.Prawo do renty rodzinnej ma te wdowa, je秎i:- w momencie 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy- wychowuje co najmniej jedno dziecko, kt髍e jest uprawnione do renty po zmar硑m ma晨onku i

Odszkodowanie za b潮d w leczeniu

秏ier pacjenta, o wyp砤t renty mo縠 stara si jego rodzina, czyli dzieci i m笨 lub 縪na. Jej wysoko舵 b阣zie uzale縩iona od mo縧iwo禼i zarobkowych i maj眛kowych zmar砮go. Renty takiej mog domaga si tak縠 inne osoby bliskie, kt髍ym zmar硑 czy zmar砤 dobrowolnie i stale dostarczali 秗odk體 na

Kidawa-B硂駍ka za rozszerzeniem obrad Sejmu o zwi眤ki partnerskie

fiskusem. Daje te m.in. prawo do renty po zmar硑m partnerze, do zasi砶u w zwi眤ku z opiek nad chorym partnerem, obj阠ia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak si stara o 秝iadczenia rodzinne

i inne dzieci, kt髍e wychowywa zmar硑, je秎i:- dziecko zosta硂 wzi阾e na wychowanie i utrzymanie jako niepe硁oletnie i co najmniej rok przed 秏ierci ubezpieczonego- nie ma przyznanego prawa do renty po swoich zmar硑ch rodzicach biologicznych- rodzice biologiczni 縴j, ale nie mog zapewni dziecku

痑dnej lito禼i dla zmar硑ch i 縴wych. Dla zarodk體 te nie bardzo... Pobo縩o舵 i szmal

900 tys. zado舵uczynie, odszkodowa i zapom骻 za 秏ier m昕a Przemys砤wa Gosiewskiego w katastrofie smole駍kiej. W 2015 r. europos砤nka zarobi砤 ok. 400 tys. z. Pobiera te ok. 2 tys. z renty co miesi眂 (a ka縟e z jej dzieci - ok. 4 tys. z). Ale 勘da kolejnych zado舵uczynie i odszkodowa od

Pocz眛ek batalii o "wdowi grosz". Renta dopiero po 60-tce

renty rodzinnej - m體i Marek Bucior, wiceminister pracy. Pisali秏y ju to tej sprawie w tek禼ie: Poczekaj na "wdowi grosz" Podwy縮zanie wieku uprawniaj眂ego do rent wdowich - co roku o sze舵 miesi阠y - zacznie si w 2013 r. i zako馽zy w 2033 r. Wtedy na 秝iadczenie po m昕u b阣 mog硑 liczy

Jak si zmieni emerytury

kobiety trac na urlopach wychowawczych. R體nie 10 lipca Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w przypadku renty rodzinnej. Dzi wdowiec lub wdowa mog dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej

痮ny zabitych g髍nik體 bez grosza

przepis體 nie przys硊giwa砤 jej renta. Na szcz甓cie c髍ka studiowa砤, wi阠 do czasu sko馽zenia nauki dostaje rent po ojcu. Utrzymuje matk. - W tym roku c髍ka ko馽zy studia, zostajemy wi阠 na bruku. M笨 przepracowa 30 lat. Na mojej g硂wie by dom, wychowanie dziecka. Teraz mam 47 lat. Nawet jak dostan

Janina Szcz阺na-Ignaczak, matka niepe硁osprawnego 46-latka: Jak 縴 panie prezesie?

? – Nie mia砤m 縜dnej rodziny, moja mama zmar砤, gdy by砤m na studiach, a te禼iowie pracowali. Ani ich, ani tym bardziej nas nie by硂 sta na 縜dn pomoc, w zwi眤ku z tym siedem lat nie pracowa砤m i ta bieda tylko si pog酬bia砤. A Maciek, jak to znosi? – Pojawienie si Piotra zaburzy硂 ca砮

Wdowy g髍nicze powinny dosta renty

my秎 nowych przepis體 nadal dostawa 秝iadczenie po zmar硑m m昕u. Za du縪 by znale兼 godziw prac i wypracowa sobie jak眐olwiek sensown emerytur. Pod moim tekstem o "problemie 39 wd體" (pi眛kowa "Gazeta Wyborcza") rozp阾a砤 si na wyborcza.pl dyskusja (przejd na forum »

TR liczy na wsp蟪prac z rz眃em ws. projektu o zwi眤kach partnerskich

je秎i chodzi o podatek od spadk體 i darowizn), a tak縠 wsp髄ne rozliczanie si z fiskusem. Daje te m.in. prawo do renty po zmar硑m partnerze, do zasi砶u w zwi眤ku z opiek nad chorym partnerem, obj阠ia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera.(PAP) (planujemy kontynuacj tematu)

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna. S硊縴cie Polsce, ale tak naprawd s硊縴cie wolnemu 秝iatu; 秝iatu, dla

Podoleccy - historia pisana mi硂禼i

; Kazimierz i Inka zajmowali jedno mieszkanie wraz z Iren, c髍k Jadwigi, jej drugim m昕em i synem. Kazimierz zmar w 1957 r. i Inka znalaz砤 si w bardzo ci昕kiej sytuacji. Renta po m昕u by砤 bardzo ma砤 i nie wystarcza砤 na nic, poza zaspokajaniem najbardziej podstawowych potrzeb. W tej sytuacji

Przedawnienie d硊g體

zmniejszono wysoko舵 raty do 60 z miesi阠znie i pobierano z renty, kt髍 dosta砤 po zmar硑m m昕u. Przez rok pani Janina sp砤ca砤 zad硊縠nie, ale w 2003 r. przesta砤. Post阷owanie egzekucyjne okaza硂 si bezskuteczne, bo komornikowi uda硂 si wyegzekwowa jedynie 1,51 z. Dziesi赕 lat p蠹niej pani Janina

Pocz阠i po 秏ierci

zdeponowanym nasieniem m昕a. Ani wykorzysta zamro縪nych embrion體. Mo縠 je co najwy縠j przekaza do wykorzystania anonimowej parze. W Niemczech od 1990 r. wykorzystanie nasienia zmar砮go m昕a przez wdow jest przest阷stwem. Lekarzowi grozi za to do czterech lat wi陑ienia. W Szwecji prokreacja post mortem (po

S眃 oddali pozew przeciw b. szefowi Amber Gold o zwrot 46 tys. z

po og硂szeniu wyroku, chc眂a zachowa anonimowo舵, mieszkanka Tczewa. Wcze秐iej m體i砤 dziennikarzom, 縠 zainwestowa砤 w 2012 r. w Amber Gold oszcz阣no禼i po zmar硑m m昕u i pieni眃ze otrzymane przez c髍k jako odszkodowanie po wypadku. Za 46 tys. wykupi砤 trzy, r罂noterminowe lokaty w z硂cie na

Zak砤dowe i sp蟪dzielcze

), + za秝iadczenie o zameldowaniu, + skr骳ony odpis aktu ma晨e駍twa (je秎i o mieszkanie staraj si wdowiec lub wdowa po najemcy), + skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), + decyzj o ustaleniu prawa do emerytury (gdy staraj si o to emeryci). Lokal zak砤dowy mo縩a tanio wykupi

Francuskie pa砤ce Potockich. Wakacje z histori cz. 11

Colombe pod Rambouillet i my秎a pono o wyje糳zie do Anglii. Zamierza uchyli si od wyp砤cania rent Delfinie (zmar砤 w 1877 r.) oraz Emilii, chcia te utrudni Miko砤jowi pretendowanie do maj眛kowej schedy. Ostatecznie nie opu禼i Francji, ale konflikt z jedynym 縴j眂ym synem trwa a do 秏ierci

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Wdowy nie b阣 dostawa rent po m昕ach?

mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Renty rodzinne w sumie dostaje 1,2 mln os骲. Cz甓 z nich to inwalidzi i osoby, kt髍e wychowuj niepe硁oletnie dzieci. Ale renty pobiera te 300 tys. wd體, kt髍e odchowa硑 ju dzieci albo ich nie maj. Pracodawcy uwa縜j, 縠 to niesprawiedliwe

Alma, ukochana wiede駍kich mistrz體

(zwana Putzi), dwa lata p蠹niej - Anna (nazywana Gucki), ale i macierzy駍two nie przynios硂 jej satysfakcji. Zacz瓿a pi, a w dziennikach prawie codziennie wspomina砤 o niespe硁ieniu i niewdzi阠znej roli gospodyni domowej. W 1907 r. Putzi zmar砤 na dyfteryt, kilka miesi阠y przed planowanym wyjazdem

Co politycy obiecuj emerytom

縴jemy w czasie kryzysu, gdzie ca砤 Europa emerytury obni縜 - nie wiadomo. Renta rodzinna Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. - Chcia砤bym wprowadzi tzw. dodatek wdowi - zdradza nam pos砤nka SLD Anna Ba駅owska. O co chodzi? Wdowa lub