rehabilitacja zawodowa i społeczna

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Posłowie w bezmyślny sposób chcą zabić rynek pracy osób niepełnosprawnych

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zapewnia ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Łódź. 15 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych

Prawie 15 mln zł przyznał Łodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych w br. 10,5 mln zł wydane ma być m.in. na likwidacją barier architektonicznych; pozostałe 4,5 mln na ograniczanie bezrobocia.

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

on, jak i środowisko niepełnosprawnych mieli obawy, że KE zaskoczy Polskę rozwiązaniem, które spowoduje konieczność zmiany czy przebudowy systemu wsparcia. Udało się jednak - zaznacza - wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie dopuszczalnej pomocy publicznej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

mówiące o pomocy publicznej. "Musimy z dniem 1 stycznia być na nie przygotowani, bo inaczej nie będziemy mogli tej pomocy pracodawcom i samym osobom niepełnosprawnym udzielać. Jestem przekonany, że da to więcej miejsc pracy dla niepełnosprawnych" - powiedział. Przypomniał, że zarówno on, jak i

Senat za skróceniem czasu pracy niepełnosprawnych

;nadmierna regulacja" powoduje niepotrzebne komplikacje. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom podczas środowej debaty nad projektem, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych

Senat proponuje krótszy z mocy prawa czas pracy niepełnosprawnych

i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych. "Prosimy przywrócić stan sprzed wyroku TK" - dodał Duda. Senatorowie bronili zapisu o możliwości

Sejm wznowił obrady

następujące świadczenia i przywileje: m.in. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej; doraźną lub okresową pomoc pieniężną przyznaną na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

uchyla przepis przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy przez 12 miesięcy. Precyzuje też zapis o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Zakłady pracy lepiej chronione

Wynika to z założeń do ustawy o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, jednej z ustaw, które mają wejść w skład planu ratowania finansów publicznych. Pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych okazała się mało skuteczna i nieefektywna - wynika z analizy przeprowadzonej w

Ekspert: konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

2010 wzrosła, z 4662 do 5044 placówek w roku 2013 - zaznaczył Teter. W przedstawionej sejmowej komisji zdrowia pisemnej informacji NFZ podkreślił, że nie finansuje rehabilitacji społecznej (umożliwienie osobie niepełnosprawnej korzystania np. z dóbr kulturowych) i zawodowej (przywrócenie do aktywności

Za darmo do sanatorium z ZUS

Za darmo do sanatorium z ZUS

nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. WSZYSTKO SPRAWDZA ORZECZNIK Po złożeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek oraz data

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

. ma specjalny program leczniczy dla kobiet po mastektomii. Celem programu jest "wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym". W czasie 24-dniowego turnusu pacjentki są pod opieką zespołu

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Stopnie niepełnosprawności Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny - osoba niezdolna do

Eksperci: rehabilitacja poprawia rokowania chorych na nowotwory

zasadniczego" - dodał. Dr Gryglewicz uważa, że najważniejszym celem rehabilitacji uzdrowiskowej powinna być poprawa stanu pacjenta gwarantująca powrót do aktywności społecznej oraz zawodowej, a także zwiększenie szansy na uniknięcie nawrotu choroby i przedłużenie życia. Dotyczy to szczególnie chorych na

Michałkewicz: system wsparcia ekonomii społecznej musi być efektywny

zatrudnialne - np. niepełnosprawne, bezdomne, długotrwale bezrobotne byli więźniowie, co powoduje, że reintegracja społeczna i zawodowa tych osób jest trudna. Spółdzielczość socjalna i sektor ekonomii społecznej, łącząc te różne cele, są idealnymi narzędziami, by przywrócić ich społeczeństwu. W sektorze

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Belgia.Zmarła Zofia Kułakowska, wybitna neuropediatra, promotorka Polski

lat Kułakowska była prezesem Stowarzyszenia Neuropediatrów w Belgii. Swoją belgijską karierę zawodową łączyła z konsultacjami udzielanymi w polskim Instytucie Matki i Dziecka. Była wykładowcą na wydziale psychologii klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego, na Akademii Pedagogiki Specjalnej i Akademii

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznacza na piśmie termin stawienia się przed komisją. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY O

Senat skierował do Sejmu projekt dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został wniesiony przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje niepełnosprawnym osobom prowadzącym działalność

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Wnioski w sprawie wsparcia projektów organizacje pozarządowe i fundacje mogą składać do 18 sierpnia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wybrane zadania będą potem musiały być

Do sanatorium z ZUS za darmo

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Na

PFRON z 4,8 mld zł budżetu na 2015 r.; nieco mniej niż w tym roku

między regionami. Pulę prawie 74,5 mln zł w planie finansowym PFRON przeznaczono na programy rehabilitacji społecznej i zawodowej zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu, a 7 mln zł na zwrot kosztów budowy lub rozbudowy firm i dostosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Sam PFRON wyda na

Pytanie do prawnika

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poparli jednogłośnie wszyscy posłowie komisji. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypominał, że projekt jest konieczny ze względu na zmiany unijnych przepisów

Sejm: PFRON zachowa osobowość prawną

niepełnosprawnych. Teraz nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmie się Senat.

Manifestacja fizjoterapeutów przeciwko projektowi PiS dot. ich zawodu

zadań zawodowych fizjoterapeuty miałby być uzupełniony o dopisanie, że wykonywanie zawodu polega też na wdrożeniu postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą i realizowaniu zleceń lekarskich. Projekt w pierwotnym brzmieniu przewidywał, że w przypadku

Opolskie. Konferencja nt. środków europejskich na lata 2014-2020

, pomoc i integrację społeczną, wsparcie osób starszych, infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego, rewitalizację, infrastrukturę drogową, kolejową czy obszary wiejskie. Dla przykładu: 1,6 mln euro w ramach RPO zarezerwowano na program pomocy stypendialnej dla uczniów gimnazjów i szkół

Kujawsko-Pomorskie. Konkursy dla organizacji pozarządowych

wykluczeniem społecznym, wspierania działań adopcyjno-wychowawczych, ochrony zdrowia psychicznego i wspierania aktywizacji społecznej seniorów. "Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia zgłosiło poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej UE do wejścia w życie ustawy. Senatorowie będą także omawiać nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest inicjatywą senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Trafił niedawno do marszałka Senatu i na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się nim cała druga izba. Sprawozdawca projektu

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

. Podkreślił też, że nieprzypadkowo zdecydował się spotkać z seniorami w jednej z warszawskich kawiarni, ponieważ osoby starsze mają prawo udziału w różnych sferach życia społecznego i nie ma miejsc dla nich zamkniętych. "Mamy już kilka milionów osób na emeryturze - nieaktywnych zawodowo. Jeżeli liczba

2 mln zł na Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu

Zawodowej to szansa pracy dla ponad 60 osób, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy, a ich sytuacja materialna często skazuje na marginalizację i wykluczenie społeczne" - powiedział Klonowski. Jak poinformowała PAP dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Śląskie. Ośrodek dla niewidomych dzieci dzięki unijnym środkom

młodzieży niepełnosprawnej na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie maksymalnej samodzielności, a także na integrację społeczną. Założona w 1991 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie zajmuje się kompleksową rehabilitacją oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju psychoruchowego dzieci

Minifestacja fizjoterapeutów przeciwko projektowi PiS dot. ich zawodu

, jednak ostatecznie znalazł się on w porządku dziennym na czwartek - jako punkt sporny. Projekt zgłoszony przez grupę posłów PiS przewiduje m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o trzy miesiące, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych. We wtorek

Senat. Ruszyły prace dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

bowiem, że opóźnienia we wpłatach były na tyle małe, że nie naliczano mu odsetek. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie teraz przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu. Następnie w głosowaniu senatorowie zdecydują, czy

Senat poparł ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych

Za przyjęciem uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez poprawek, głosowało 77 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Projekt ustawy został

SPRAWA DUBIENIECKIEGO. Gdyby niepełnosprawni nie żyli w nędzy, nie byliby łupem dla cwanych "biznesmenów"

niewidomych, które do tej pory były skazane na zawodowy niebyt i rentę socjalną w wysokości 620 zł, w końcu zostało zauważonych i dostało możliwość podjęcia pracy. I co z tego, że musiały one oddawać większość wypłaty pracodawcy? Dla nich liczyło się to, że w ogóle mogą pracować. Ludziom pełnosprawnym nie

Choroby zawodowe

choroby zawodowe można przeczytać w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322). ODSZKODOWANIE Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

komisją. Są w niej specjaliści z różnych dziedzin, m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy. Osoby zajmujące się chorym po udarze mogą się zgłosić do regionalnego ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania po zażycie

Maciej Szykuła kandydatem PSL na prezydenta Gorzowa Wlkp.

następnie wiceprezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Na mocy umowy koalicyjnej PO i PSL na szczeblu regionu od grudnia 2010 roku Szykuła pełni w zarządzie woj. lubuskiego funkcję wicemarszałka; odpowiada za politykę społeczną i Europejski Fundusz Społeczny

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego

Fundusze europejskie. Nawet książę Mieszko korzysta z Unii Europejskiej

). W poprzednich latach pieniądze z EFS szły z Warszawy. Pieniądze na żłobki i przedszkola Jeśli chodzi o fundusz społeczny, to do tej pory ogłoszono 13 konkursów, a także trzy nabory w trybie pozakonkursowym. Łącznie wpłynęło na nie 1117 wniosków. W przypadku trzech naborów podpisano już konkretne

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

dostaniemy w przypadku pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Pobyt osoby dorosłej w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny, za ten okres także

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Zmiana ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy

Co po szpitalu

Rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie po udarze - na oddziale neurologicznym. Zaczyna się od pionizowania pacjenta, podtrzymywania go, by mógł na nowo nauczyć się chodzić. Usprawnianie jest prowadzone przez cały okres pobytu i leczenia w szpitalu. Z oddziału neurologii chory jest

Będą dalsze rozmowy o zmianach ustawy o ochronie przeciwpożarowej

zatrudniony na umowę o pracę, jest studentem czy bezrobotnym - nie ma prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. W okresie niezdolności do pracy jest pozbawiony zabezpieczenia finansowego dla siebie i rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi

Odwyk heroinistów na łasce ministerstwa

, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN Marta Gaszyńska, wiceprezeska Stowarzyszenia Jump 93 Marek Grondas, Stowarzyszenie Monar, członek zespołu doradczego ds. leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN, terapeuta Monika Grotecka

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych

dysponują pieniędzmi na szkolnictwo specjalne, miały je tak opisane, żeby żadna złotówka przeznaczona na rehabilitację, kształcenie, edukację dzieci niepełnosprawnych nie poszła na marne". Jak dodała, szkolnictwo specjalne i jego finansowanie zajmuje znaczące miejsce w debacie społecznej na temat

Prezydent podpisał ustawę dot. krótszego czasu pracy niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 r. wydłużono czas pracy osób niepełnosprawnych z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli

Interes na niepełnosprawnych. Jak Marcin Dubieniecki wyłudzał pieniądze z PFRON

aktywizacją sportową niewidzących. Był m.in. przewodnikiem osób niewidomych w wyprawach alpinistycznych. Fundacja Niewidoczni prowadzi działalność "w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych". Pomaga też uzyskać dofinansowanie z PFRON

Rząd za siedmiogodzinnym czasem pracy niepełnosprawnych

Taki skrócony czas pracy będzie obowiązywał niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie - zakłada projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby

Niepełnosprawni. Cud, o którym nie chcę słyszeć

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niestety, sprawa strasznie się ślimaczy. Jeśli zmiana ustawy nie zostanie przyjęta do końca tej kadencji Sejmu, cały wysiłek włożony w jej przygotowanie pójdzie na marne. W nowej kadencji procedura musiałaby ruszyć od nowa. A

Dla chorych: zwolnienie, terapia, rehabilitacja

, terapia kulinarna, teatralna itd.), a nawet przyuczać się do nowego zawodu w ramach tzw. pracy wspieranej. W niektórych miastach funkcjonują domy pod fontanną (według idei Fountain House pierwszy taki dom był w USA, a później zaczęły powstawać na całym świecie), które prowadzą rehabilitację społeczną i

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

uczniów. Będą też finansowane projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Po raz pierwszy z dofinansowania unijnego będą mogły skorzystać istniejące i planowane żłobki. 80 proc. środków finansowych w programach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym będzie rozdzielane w trybie

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezbędny, by zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne - argumentuje MPiPS. Zmieniło się

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

Dodał, że program powinien trafić pod obrady rządu w przyszłym tygodniu. Jak poinformował Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z Radą Seniorów Miasta Skierniewice, zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu Senior-WIGOR (Wiedza Integracja Godność Opieka i Rehabilitacja - PAP

PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

opracowują ścieżkę zawodową. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe - np. opłatę czesnego, sfinansowanie kursów

Szukając szans na rozwój Lubuskie stawia na "inteligentne specjalizacje"

Jak powiedział PAP rzecznik zarządu woj. lubuskiego Michał Iwanowski, "obejmują one nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację. Dodał, że wybór lubuskich priorytetów w tym zakresie poprzedziły wielomiesięczne badania i konsultacje ze

Pod dobrą opieką

diagnostykę i leczenie szpitalne. Nie wymagają dalszego pobytu w szpitalu, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony w Bydgoszczy przez NZOZ Dom Sue Ryder przyjmuje

Kosiniak-Kamysz: centra Senior WIGOR w każdej gminie i dzielnicy

Podczas spotkania z uczestnikami projektu Uniwersytet Niegasnącej Młodości minister mówił, że centra Senior Wigor (WIGOR - skrót od: wiedza, integracja, godność, opieka i rehabilitacja) byłyby odpowiedzią na oczekiwania osób starszych i stanowiłby kolejny ważny krok polityki senioralnej

Uregulowanie zawodu fizjoterapeuty dopiero za dwa lata? Posłowie PiS złożyli projekt

lekarzy rehabilitantów będących przez ich znikomą liczbę wąskim gardłem procesu rehabilitacji?" - piszą fizjoterapeuci. I apelują, by "nie pozwolić", by ustawa została popsuta przez "grupkę ludzi, która nie kieruje się z pewnością dobrem społecznym". W niedzielę na stronie PTF

Łódź.Największy producent AGD w kraju zapowiada zwiększenie mocy wytwórczych

leczenia i rehabilitacji słuchu, stypendia i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych czy dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych. Od czterech lat BSH regularnie wspomaga Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zdaniem Pokutyckiego, tym, co cieszy najbardziej, są oddolne inicjatywy

Fundacja zbiera pieniądze na wsparcie niewidomych na Ukrainie

na Ukrainie, w szczególności dzieciom. Fundacja Szansa dla niewidomych pomaga osobom z uszkodzonym wzrokiem. Jej celem jest niwelowanie skutków kalectwa poprzez propagowanie nowoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest organizacją pożytku publicznego, a jej działania koncentrują się na

Na co wydamy 2,5 mld euro?

mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia z ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej. Pieniędzy na szkolenia nie zabraknie Z EFS pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój zasobów ludzkich. Na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie 4,1 proc.). W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Łódź. W niedzielę rozpoczną się "Senioralia" - impreza dla osób 60+

przypomniała, że działania na rzecz środowiska łódzkich seniorów należą do priorytetów polityki społecznej miasta. Jak mówi, żyjemy coraz dłużej i warto ten czas dobrze spożytkować, by nie pozostać samotnym, a jednocześnie wykorzystać doświadczenia zawodowe i życiowe seniorów. Władze miasta przypominają, że w

Świętokrzyskie. Gmina Włoszczowa wprowadza Kartę Seniora

niż 60 lat. Według samorządowców to pierwsze tego typu rozwiązanie w regionie świętokrzyskim. Badania socjologiczne dowodzą, że przejście na emeryturę, oderwanie od codziennych zajęć jest rodzajem wykluczenia społecznego - zawodowego, niekiedy materialnego, intelektualnego. Musimy zadbać o to, by

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

zajęciowej, dzienne ośrodki wsparcia, zakłady aktywizacji zawodowej, domy pomocy społecznej nie nadają się dla osób z autyzmem. Na Zachodzie takie osoby wykonują różne prace w zależności od poziomu funkcjonowania, najczęściej niewymagające umiejętności społecznych, ale precyzji i systematyczności - bywają

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

zmian, które wprowadziła ustawa okołobudżetowa, będą wprowadzane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one ułatwić stosowanie nowych zapisów. Duda przypomniał również, że Komisja Europejska, która pracowała nad rozporządzeniem dotyczącym

Andrzej Kosiniak-Kamysz

42 lata, dr medycyny, działacz ZSL. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. Lekarz szpitali krakowskich, w 1989 r. ordynator szpitala im. J. Dietla. Od 15 stycznia 1989 r. wiceminister zdrowia w rządzie M. Rakowskiego, gdzie zajmował się inspekcją sanitarną, pomocą społeczną i

Nowe świadczenia dla rodziców

pomocy społecznej, urzędach miast i gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin, powołanych w tym celu - informację o tym, jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie, osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta czy gminy. Wniosek będzie można złożyć również drogą

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, wyżywienia. Domy organizują koncerty, wyjścia do muzeów i teatrów. Najczęściej pod opieką mają nie więcej niż 40 osób. Wszystkie formalności związane z otrzymaniem miejsca załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt zależy od dochodu osoby

PO i PiS chcą prac nad projektami ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

musi być świadczona w sposób bardzo kompleksowy i systemowy, stąd też musimy dbać o to, żeby oprócz tej pomocy finansowej była i dobrze rozwijała się pomoc instytucjonalna, która świadczy rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną" - powiedziała. Skierowanie projektów do komisji postulował też

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

- Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o

Duda: system wsparcia niepełnosprawnych trzeba dopasować do ich potrzeb

; - przypomina wiceminister. Podkreśla, że w duchu Konwencji jest wskazywanie, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają swój potencjał i mogą być aktywne w życiu społecznym i zawodowym. "Dlatego tak bardzo zależy mi na zmianie filozofii: żebyśmy nie postrzegali osób z niepełnosprawnościami przez

Duda: 16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużych Rodzin

Dużej Rodziny przy okazji informacji ministra pracy o skutkach listopadowej zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaka nastąpiła w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa okołobudżetowa wyrównała dopłaty do wynagrodzeń na otwartym i

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

- 43,7 proc., o znacznym - 21,7 proc. W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej. - Po 15 minutach słownej przepychanki zrezygnowaliśmy - opowiada Sebastian. Blue Cactus odpowiada: Kobieta groziła pracownikom - Zdarzenie miało miejsce 30 czerwca 2013 podczas niedzielnego rodzinnego brunchu w godzinach między 12 a 15, podczas którego

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

tygodniu. Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu. Projekt został przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą. Tak samo jak rządowy ma na celu dostosowanie

Terapeuci: warsztaty artystyczne sposobem integracji niepełnosprawnych

niepełnosprawnością - podopiecznych 25 placówek: warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń i fundacji. Poziom artystyczny większości prac był wysoki; szybko znajdowały nabywców. "Proszę kupić poduszkę w kształcie psa - ma uszy, ogon, nos"

Wybrano mazowieckich finalistów konkursu Lodołamacze

AMS S.A. (I miejsce), Fundacja "Praca Dla Niewidomych" Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie (II miejsce) oraz PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn (III miejsce). W kategorii otwarty rynek pracy najlepsi okazali się: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Szpital Praski p.w

Prywatne domy opieki. Co oferują i ile to kosztuje

W Polsce działa obecnie ponad 200 legalnych prywatnych całodobowych domów opieki. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dysponują one ponad 14 tys. miejsc. W sumie w prywatnych i samorządowych domach opieki przebywa ok. 80 tys. osób. Liczby te rosną w astronomicznym tempie. Tylko na

Po tekście "Gazety" komornik odpuści pani Ani? "Wniosek o umorzenie postępowania"

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodatkowo należałoby przypomnieć, że w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co powinno skutkować wyjątkową wrażliwością urzędników państwowych na sytuację osób niepełnosprawnych - komentowała rzeczniczka centrali PFRON w Warszawie Ewy

Duda: 16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużej Rodziny

pracy o skutkach listopadowej zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaka nastąpiła w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa okołobudżetowa wyrównała dopłaty do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy - do wszystkich firm

Alimenty w rodzinie

. Choćby były dorosłe, ale bez środków do życia, matka i ojciec muszą na nie łożyć. Gdy nie chcą tego robić dobrowolnie, może ich przymusić sąd. Żądanie nie powinno być jednak sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przykład. Mirek, 20-letni absolwent szkoły zawodowej handlowej, dostawał od ojca 220

W Warszawie będzie sieć doradztwa zawodowego dla uczniów

dziennikarzy - zastępca dyrektora Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, miastu bardzo zależy na tym, by jak najwięcej uczniów świadomie wybierało drogę dalszej nauki, w tym wybierało szkoły zawodowe. "Zależy nam też na dobrym społecznie odbiorze szkół zawodowych. Na zdjęciu z nich odium szkół gorszych

Dla kogo pieniądze na dzieci

uczących się. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w urzędzie gminy lub miasta. Nie trzeba robić tego osobiście, możliwa jest również rejestracja przez internet. Wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w wyżej wymienionych urzędach. Po pieniądze można się

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

podjęciu zatrudnienia, przez przygotowanie profilu zawodowego, szkolenia w pracy i monitorowania, po pomoc w jej trakcie. W polskim prawie nie ma takiej instytucji. Asystent oferuje wsparcie w tych momentach, w których osoba z niepełnosprawnością nie może sama sobie poradzić z powodu barier

Profesor z Gdańska najbardziej wpływowy w służbie zdrowia

dziedzinie medycyny oceniano: osiągnięcia w latach 2013-2014, uznanie środowiska medycznego i wkład w rozwój medycyny. W kategorii osoba z systemu ochrony zdrowia brano pod uwagę: osiągnięcia i dokonania w latach 2013-2014, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania. W tym

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

tylko mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie to podważył jednak Trybunał Konstytucyjny i to jego wyrok zmusił rząd do zmiany przepisów. Senatorowie mają także omówić nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eliminuje ona

W obronie miejsc pracy

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jutro zajmie się nią komisja polityki społecznej i rodziny. Zmiany zakładają zmniejszenie dopłat do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim oraz zwiększenie dla

Debata w Sejmie: jakość życia osób z SM w Polsce można poprawić

rehabilitacyjnych, absencji chorobowej oraz rehabilitacji leczniczej w 2012 r. ZUS przeznaczył ponad 256,3 mln zł - mówiła Gałązka-Sobotka. Jej zdaniem tak duża kwota świadczy o tym, że istnieje "ogromny obszar działań niezbędnych, aby te koszty opieki społecznej ograniczyć i zagwarantować pacjentom z SM