rehabilitacja zawodowa i społeczna

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Posłowie w bezmyślny sposób chcą zabić rynek pracy osób niepełnosprawnych

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zapewnia ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych przewiduje nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która wchodzi w życie z początkiem 2015 r. Nowela była konieczna ze względu na zmiany przepisów UE.

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie dopuszczalnej pomocy publicznej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

mówiące o pomocy publicznej. "Musimy z dniem 1 stycznia być na nie przygotowani, bo inaczej nie będziemy mogli tej pomocy pracodawcom i samym osobom niepełnosprawnym udzielać. Jestem przekonany, że da to więcej miejsc pracy dla niepełnosprawnych" - powiedział. Przypomniał, że zarówno on, jak i

Łódź. 15 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych

zawodowe, ale i społeczne". Jak mówił kwota 10,5 mln zł przeznaczona zostanie na aktywizację społeczną m.in. warsztaty terapii zajęciowej, likwidację barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Pozostałe 4,5 mln

Senat za skróceniem czasu pracy niepełnosprawnych

;nadmierna regulacja" powoduje niepotrzebne komplikacje. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom podczas środowej debaty nad projektem, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych

Senat proponuje krótszy z mocy prawa czas pracy niepełnosprawnych

i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych. "Prosimy przywrócić stan sprzed wyroku TK" - dodał Duda. Senatorowie bronili zapisu o możliwości

Sejm wznowił obrady

następujące świadczenia i przywileje: m.in. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej; doraźną lub okresową pomoc pieniężną przyznaną na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

uchyla przepis przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy przez 12 miesięcy. Precyzuje też zapis o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Ekspert: konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

2010 wzrosła, z 4662 do 5044 placówek w roku 2013 - zaznaczył Teter. W przedstawionej sejmowej komisji zdrowia pisemnej informacji NFZ podkreślił, że nie finansuje rehabilitacji społecznej (umożliwienie osobie niepełnosprawnej korzystania np. z dóbr kulturowych) i zawodowej (przywrócenie do aktywności

Przedsiębiorcy obawiają się zmian w prawie o rehabilitacji

inwalidzkich Zgromadzenie zorganizowała Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION). Na poprzedzającej Zgromadzenie konferencji prasowej prezes PION Marek Łukomski mówił, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, funkcjonująca od 1997 r. jest ciągle

Zakłady pracy lepiej chronione

Wynika to z założeń do ustawy o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, jednej z ustaw, które mają wejść w skład planu ratowania finansów publicznych. Pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych okazała się mało skuteczna i nieefektywna - wynika z analizy przeprowadzonej w

Projekt: środki z PFRON na asystenta dla osób z niepełnosprawnością

asystenta byłyby wpisane w katalog konkursowy, a organizacje pozarządowe mogłyby aplikować o środki PFRON na prowadzenie takiej działalności. Konsultacje nad projektem mają potrwać do 7 kwietnia. Do rozporządzenia z 7 lutego 2008 r. ws. rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób

Eksperci: rehabilitacja poprawia rokowania chorych na nowotwory

zasadniczego" - dodał. Dr Gryglewicz uważa, że najważniejszym celem rehabilitacji uzdrowiskowej powinna być poprawa stanu pacjenta gwarantująca powrót do aktywności społecznej oraz zawodowej, a także zwiększenie szansy na uniknięcie nawrotu choroby i przedłużenie życia. Dotyczy to szczególnie chorych na

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Senat za refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców spóźnionych z płatnością

Za nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Nowela, która była m.in. inicjatywą Senatu, zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby samodzielnie prowadzące

Senat skierował do Sejmu projekt dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został wniesiony przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje niepełnosprawnym osobom prowadzącym działalność

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Wnioski w sprawie wsparcia projektów organizacje pozarządowe i fundacje mogą składać do 18 sierpnia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wybrane zadania będą potem musiały być

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te

PFRON z 4,8 mld zł budżetu na 2015 r.; nieco mniej niż w tym roku

między regionami. Pulę prawie 74,5 mln zł w planie finansowym PFRON przeznaczono na programy rehabilitacji społecznej i zawodowej zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu, a 7 mln zł na zwrot kosztów budowy lub rozbudowy firm i dostosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Sam PFRON wyda na

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poparli jednogłośnie wszyscy posłowie komisji. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypominał, że projekt jest konieczny ze względu na zmiany unijnych przepisów

Część przedsiębiorców obawia się zmian w prawie o rehabilitacji

Zgromadzenie zorganizowała Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION). Na poprzedzającej Zgromadzenie konferencji prasowej prezes PION Marek Łukomski mówił, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, funkcjonująca od 1997 r. jest ciągle nowelizowana, a

Projekt zmian dot. świadczeń dla strażaków ochotników złożony w Sejmie

zabezpieczenia finansowego dla siebie i rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażacy niezawodowi, którzy nie mają ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej, otrzymują jedynie jednorazowe odszkodowanie

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

Sejm: PFRON zachowa osobowość prawną

niepełnosprawnych. Teraz nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmie się Senat.

Kujawsko-Pomorskie. Konkursy dla organizacji pozarządowych

wykluczeniem społecznym, wspierania działań adopcyjno-wychowawczych, ochrony zdrowia psychicznego i wspierania aktywizacji społecznej seniorów. "Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania

RPO: instytucje publiczne powinny zatrudniać więcej niepełnosprawnych

wsparcia, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Po diagnozie osoby niepełnosprawne i ich rodziny często czują się zagubione i nie wiedzą o wszystkich możliwościach systemu. Zdaniem dra Pawła Kubickiego z IBE najprostszym i najtańszym sposobem pomocy osobom z niepełnosprawnościami mogą być "

Premier Kopacz spotkała się z seniorami

społecznej. Ośrodki takie powinny zapewniać m.in. dostęp do internetu, czytelni, rehabilitację i zajęcia ruchowe, np. nordic walking oraz różnego rodzaju pracownie dla osób starszych, a także przynajmniej jeden ciepły posiłek. Mają one nie tylko umożliwić seniorom (w programie określanym jako osoby powyżej

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

. Podkreślił też, że nieprzypadkowo zdecydował się spotkać z seniorami w jednej z warszawskich kawiarni, ponieważ osoby starsze mają prawo udziału w różnych sferach życia społecznego i nie ma miejsc dla nich zamkniętych. "Mamy już kilka milionów osób na emeryturze - nieaktywnych zawodowo. Jeżeli liczba

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

pozwolił mu na natychmiastowe leczenie, rehabilitację i przystosowanie mieszkania do jego potrzeb. Ale nie zawsze tak jest. W innym przypadku ofiara wypadku dopiero w listopadzie 2014 roku doczekała się uprawomocnienia wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku, który przyznał mu ponad 94 tys. zł zadośćuczynienia

Prezydent podpisał ustawę dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została uchwalona przez Sejm na początku lutego. Senat nie wprowadził do niej poprawek. Nowelizacja zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby samodzielnie prowadzące

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia zgłosiło poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej UE do wejścia w życie ustawy. Senatorowie będą także omawiać nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest inicjatywą senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Trafił niedawno do marszałka Senatu i na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się nim cała druga izba. Sprawozdawca projektu

Do sanatorium z ZUS za darmo

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.Na rehabilitację

2 mln zł na Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu

Zawodowej to szansa pracy dla ponad 60 osób, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy, a ich sytuacja materialna często skazuje na marginalizację i wykluczenie społeczne" - powiedział Klonowski. Jak poinformowała PAP dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Śląskie. Ośrodek dla niewidomych dzieci dzięki unijnym środkom

młodzieży niepełnosprawnej na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie maksymalnej samodzielności, a także na integrację społeczną. Założona w 1991 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie zajmuje się kompleksową rehabilitacją oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju psychoruchowego dzieci

Senat. Ruszyły prace dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

bowiem, że opóźnienia we wpłatach były na tyle małe, że nie naliczano mu odsetek. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie teraz przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu. Następnie w głosowaniu senatorowie zdecydują, czy

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby

Maciej Szykuła kandydatem PSL na prezydenta Gorzowa Wlkp.

następnie wiceprezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Na mocy umowy koalicyjnej PO i PSL na szczeblu regionu od grudnia 2010 roku Szykuła pełni w zarządzie woj. lubuskiego funkcję wicemarszałka; odpowiada za politykę społeczną i Europejski Fundusz Społeczny

Posłowie chcą specjalnych uprawnień dla osób najmniej samodzielnych

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odbyło się w czwartek, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak tłumaczyła w imieniu wnioskodawców przewodnicząca Parlamentarnej Grupy

Senat poparł ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych

Za przyjęciem uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez poprawek, głosowało 77 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Projekt ustawy został

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

Będą dalsze rozmowy o zmianach ustawy o ochronie przeciwpożarowej

zatrudniony na umowę o pracę, jest studentem czy bezrobotnym - nie ma prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. W okresie niezdolności do pracy jest pozbawiony zabezpieczenia finansowego dla siebie i rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Zmiana ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy

Co po szpitalu

Rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie po udarze - na oddziale neurologicznym. Zaczyna się od pionizowania pacjenta, podtrzymywania go, by mógł na nowo nauczyć się chodzić. Usprawnianie jest prowadzone przez cały okres pobytu i leczenia w szpitalu. Z oddziału neurologii chory jest

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

uczniów. Będą też finansowane projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Po raz pierwszy z dofinansowania unijnego będą mogły skorzystać istniejące i planowane żłobki. 80 proc. środków finansowych w programach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym będzie rozdzielane w trybie

Prezydent podpisał ustawę dot. krótszego czasu pracy niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 r. wydłużono czas pracy osób niepełnosprawnych z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

Dodał, że program powinien trafić pod obrady rządu w przyszłym tygodniu. Jak poinformował Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z Radą Seniorów Miasta Skierniewice, zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu Senior-WIGOR (Wiedza Integracja Godność Opieka i Rehabilitacja - PAP

Szukając szans na rozwój Lubuskie stawia na "inteligentne specjalizacje"

Jak powiedział PAP rzecznik zarządu woj. lubuskiego Michał Iwanowski, "obejmują one nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację. Dodał, że wybór lubuskich priorytetów w tym zakresie poprzedziły wielomiesięczne badania i konsultacje ze

Rząd za siedmiogodzinnym czasem pracy niepełnosprawnych

Taki skrócony czas pracy będzie obowiązywał niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie - zakłada projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby

Dla chorych: zwolnienie, terapia, rehabilitacja

, terapia kulinarna, teatralna itd.), a nawet przyuczać się do nowego zawodu w ramach tzw. pracy wspieranej. W niektórych miastach funkcjonują domy pod fontanną (według idei Fountain House pierwszy taki dom był w USA, a później zaczęły powstawać na całym świecie), które prowadzą rehabilitację społeczną i

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezbędny, by zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne - argumentuje MPiPS. Zmieniło się

Kosiniak-Kamysz: centra Senior WIGOR w każdej gminie i dzielnicy

Podczas spotkania z uczestnikami projektu Uniwersytet Niegasnącej Młodości minister mówił, że centra Senior Wigor (WIGOR - skrót od: wiedza, integracja, godność, opieka i rehabilitacja) byłyby odpowiedzią na oczekiwania osób starszych i stanowiłby kolejny ważny krok polityki senioralnej

Łódź.Największy producent AGD w kraju zapowiada zwiększenie mocy wytwórczych

leczenia i rehabilitacji słuchu, stypendia i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych czy dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych. Od czterech lat BSH regularnie wspomaga Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zdaniem Pokutyckiego, tym, co cieszy najbardziej, są oddolne inicjatywy

PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

opracowują ścieżkę zawodową. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe - np. opłatę czesnego, sfinansowanie kursów

"H jak HIV" - kampania przeciwko stygmatyzacji chorych dzieci

przewlekłych. Jeśli osoba zakażona stosuje odpowiednie leki i jest pod opieką medyczną, jakość jej życia nie odbiega od jakości życia osób zdrowych. "Każdy człowiek żyjący z HIV może bez problemu pełnić wszystkie role społeczne i zawodowe - mieć zdrowe dzieci, partnera i pracować. Przebywanie z osobą

Świętokrzyskie. Gmina Włoszczowa wprowadza Kartę Seniora

niż 60 lat. Według samorządowców to pierwsze tego typu rozwiązanie w regionie świętokrzyskim. Badania socjologiczne dowodzą, że przejście na emeryturę, oderwanie od codziennych zajęć jest rodzajem wykluczenia społecznego - zawodowego, niekiedy materialnego, intelektualnego. Musimy zadbać o to, by

Fundacja zbiera pieniądze na wsparcie niewidomych na Ukrainie

na Ukrainie, w szczególności dzieciom. Fundacja Szansa dla niewidomych pomaga osobom z uszkodzonym wzrokiem. Jej celem jest niwelowanie skutków kalectwa poprzez propagowanie nowoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest organizacją pożytku publicznego, a jej działania koncentrują się na

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie 4,1 proc.). W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

- Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

zajęciowej, dzienne ośrodki wsparcia, zakłady aktywizacji zawodowej, domy pomocy społecznej nie nadają się dla osób z autyzmem. Na Zachodzie takie osoby wykonują różne prace w zależności od poziomu funkcjonowania, najczęściej niewymagające umiejętności społecznych, ale precyzji i systematyczności - bywają

Łódź. W niedzielę rozpoczną się "Senioralia" - impreza dla osób 60+

przypomniała, że działania na rzecz środowiska łódzkich seniorów należą do priorytetów polityki społecznej miasta. Jak mówi, żyjemy coraz dłużej i warto ten czas dobrze spożytkować, by nie pozostać samotnym, a jednocześnie wykorzystać doświadczenia zawodowe i życiowe seniorów. Władze miasta przypominają, że w

PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu ws. rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pies asystujący musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony. W szczególności jest to pies przewodnik

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

- 43,7 proc., o znacznym - 21,7 proc. W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących

PO i PiS chcą prac nad projektami ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

musi być świadczona w sposób bardzo kompleksowy i systemowy, stąd też musimy dbać o to, żeby oprócz tej pomocy finansowej była i dobrze rozwijała się pomoc instytucjonalna, która świadczy rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną" - powiedziała. Skierowanie projektów do komisji postulował też

Duda: system wsparcia niepełnosprawnych trzeba dopasować do ich potrzeb

; - przypomina wiceminister. Podkreśla, że w duchu Konwencji jest wskazywanie, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają swój potencjał i mogą być aktywne w życiu społecznym i zawodowym. "Dlatego tak bardzo zależy mi na zmianie filozofii: żebyśmy nie postrzegali osób z niepełnosprawnościami przez

Duda: 16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużych Rodzin

Dużej Rodziny przy okazji informacji ministra pracy o skutkach listopadowej zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaka nastąpiła w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa okołobudżetowa wyrównała dopłaty do wynagrodzeń na otwartym i

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

zmian, które wprowadziła ustawa okołobudżetowa, będą wprowadzane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one ułatwić stosowanie nowych zapisów. Duda przypomniał również, że Komisja Europejska, która pracowała nad rozporządzeniem dotyczącym

Wybrano mazowieckich finalistów konkursu Lodołamacze

AMS S.A. (I miejsce), Fundacja "Praca Dla Niewidomych" Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie (II miejsce) oraz PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn (III miejsce). W kategorii otwarty rynek pracy najlepsi okazali się: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Szpital Praski p.w

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

tygodniu. Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu. Projekt został przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą. Tak samo jak rządowy ma na celu dostosowanie

Terapeuci: warsztaty artystyczne sposobem integracji niepełnosprawnych

niepełnosprawnością - podopiecznych 25 placówek: warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń i fundacji. Poziom artystyczny większości prac był wysoki; szybko znajdowały nabywców. "Proszę kupić poduszkę w kształcie psa - ma uszy, ogon, nos"

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

podjęciu zatrudnienia, przez przygotowanie profilu zawodowego, szkolenia w pracy i monitorowania, po pomoc w jej trakcie. W polskim prawie nie ma takiej instytucji. Asystent oferuje wsparcie w tych momentach, w których osoba z niepełnosprawnością nie może sama sobie poradzić z powodu barier

Profesor z Gdańska najbardziej wpływowy w służbie zdrowia

dziedzinie medycyny oceniano: osiągnięcia w latach 2013-2014, uznanie środowiska medycznego i wkład w rozwój medycyny. W kategorii osoba z systemu ochrony zdrowia brano pod uwagę: osiągnięcia i dokonania w latach 2013-2014, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania. W tym

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej. - Po 15 minutach słownej przepychanki zrezygnowaliśmy - opowiada Sebastian. Blue Cactus odpowiada: Kobieta groziła pracownikom - Zdarzenie miało miejsce 30 czerwca 2013 podczas niedzielnego rodzinnego brunchu w godzinach między 12 a 15, podczas którego

Duda: 16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużej Rodziny

pracy o skutkach listopadowej zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaka nastąpiła w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa okołobudżetowa wyrównała dopłaty do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy - do wszystkich firm

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

punktem porządku obrad jest nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada, że niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

tylko mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie to podważył jednak Trybunał Konstytucyjny i to jego wyrok zmusił rząd do zmiany przepisów. Senatorowie mają także omówić nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eliminuje ona

Debata w Sejmie: jakość życia osób z SM w Polsce można poprawić

rehabilitacyjnych, absencji chorobowej oraz rehabilitacji leczniczej w 2012 r. ZUS przeznaczył ponad 256,3 mln zł - mówiła Gałązka-Sobotka. Jej zdaniem tak duża kwota świadczy o tym, że istnieje "ogromny obszar działań niezbędnych, aby te koszty opieki społecznej ograniczyć i zagwarantować pacjentom z SM

Po tekście "Gazety" komornik odpuści pani Ani? "Wniosek o umorzenie postępowania"

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodatkowo należałoby przypomnieć, że w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co powinno skutkować wyjątkową wrażliwością urzędników państwowych na sytuację osób niepełnosprawnych - komentowała rzeczniczka centrali PFRON w Warszawie Ewy

Coraz dłuższe życie w chorobie

Po raz pierwszy premier naszego kraju powiedział, że należy umożliwić ludziom łączenie pracy zawodowej z opieką nad chorym ojcem czy matką. Do tej pory dyskusja dotyczyła tylko pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. To jedno z największych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. W naszych

Czeki dla polskich seniorów

- Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo zajmuje tak ważne miejsce. Dziś wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy swoich rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca - często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić

Kosiniak-Kamysz: środki na wyższe świadczenie pielęgnacyjne nie z rezerwy

ośrodki wsparcia - 331 mln zł, na domy pomocy społecznej - 1,770 mld zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń - 2,967 mld zł, a na rehabilitację społeczną i zawodową - 916 mln zł. "To wsparcie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zajęciowej, różnego

W Warszawie będzie sieć doradztwa zawodowego dla uczniów

dziennikarzy - zastępca dyrektora Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, miastu bardzo zależy na tym, by jak najwięcej uczniów świadomie wybierało drogę dalszej nauki, w tym wybierało szkoły zawodowe. "Zależy nam też na dobrym społecznie odbiorze szkół zawodowych. Na zdjęciu z nich odium szkół gorszych

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

grupą zawodową, zajmującą się organizacją życia społecznego osób starszych. Obecnie funkcjonuje chociażby wiele stowarzyszeń dla seniorów, gdzie terapeuci zajęciowi, dietetycy oraz pedagodzy mogą znaleźć zatrudnienie i aktywnie uczestniczyć w poprawie jakości życia osób starszych - podsumowuje

Rząd o podniesieniu opłaty paliwowej i programie dla wielodzietnych rodzin

;Równocześnie z podniesieniem stawek opłaty paliwowej zaproponowano obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych o te same wartości, tak aby nie wpłynęło to na ceny tych paliw" - wskazano w projekcie. Ministrowie mają zająć się także projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Posadzono pierwsze drzewo w Ogrodzie Pompego

cierpiące na ciężką rzadką chorobę mają szansę na leczenie to są aktywne - pracują zawodowo, mają swoje plany, pasje i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Pierwszą posadzoną w ogrodzie rośliną jest platan. Jest on symbolem kampanii i jej hasła "Razem jesteśmy Silni". "Platan jest w

W obronie miejsc pracy

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jutro zajmie się nią komisja polityki społecznej i rodziny. Zmiany zakładają zmniejszenie dopłat do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim oraz zwiększenie dla

Pomoc na nagły kryzys

pytać o rozmaite kursy i szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne. To szansa na nowe doświadczenia i zdobycie nowych umiejętności. Można trafić nawet na takie warsztaty z radzenia sobie w sytuacji, gdy popadliśmy w długi.

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

- Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrosną od 1 maja do 1000 zł netto, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł. Tym samym osiągną wysokość płacy minimalnej - powtórzył wcześniejsze propozycje minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Składał je w

Choroby zawodowe

renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; * dodatek pielęgnacyjny; * pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

By starać się o wsparcie, niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. W ich skład wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psychologowie. WAŻNE ZAŚWIADCZENIE Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony

Sejm za przywróceniem zasady skróconego czasu pracy dla niepełnosprawnych

koniec września 2013 r. RCL miało pełne uzasadnienie orzeczenia, a bez tego nie można było przystąpić do pracy. Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu. Projekt

Czy masz ZUI-a

związanego z grzecznością i konwenansami. Jednocześnie wszyscy jesteśmy istotami społecznymi i tych relacji potrzebujemy literalnie jak powietrza. Jak cudownie to wszystko ułatwia alkohol, który w naszej kulturze traktujemy jako uniwersalny wyłącznik społecznych konwenansów! Internetowe serwisy

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Od 1 kwietnia 2014 r. zakłady pracy chronionej z mniejszymi dotacjamiW cieniu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eksperci ostrzegają, że jej skutkiem będzie wzrost bezrobocia

Choroby zawodowe

rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. *** O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (DzU 09.167.1322).

Rehabilitacja psychiatryczna

Rehabilitacja psychiatryczna - system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną. Podział rehabilitacji psychiatrycznej medyczna psychologiczna społeczna zawodowa (WTZ

Organizacja społeczna

Organizacja społeczna – w rozumieniu polskiego kodeksu postępowania administracyjnego jest to organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza, stowarzyszenia itp.Organy organizacji społecznych zalicza się do organów administracji publicznej, jeżeli wykonują zadania zlecone z zakresu tejże

Warstwa społeczna

Warstwa społeczna - pojęcie warstwy społecznej wprowadził Max Weber. Pojęcie można rozumieć na trzy sposoby: 1. Część klasy, czyli grupa wewnątrzklasowa, np. mała i wielka burżuazja 2. kategoria społeczno-zawodowa, którą wyodrębnia się ze względu na miejsce i rolę w społeczeństwie 3. Grupa ludzi

Struktura społeczna

Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie – publiczna uczelnia zawodowa w Ciechanowie, która została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. z uprawnieniami do prowadzenia trzech specjalności: języka polskiego z logopedią, pielęgniarstwa i położnictwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.