regionie dziewi赕

ar, pap

Zamach w Somalii. Nie 縴je co najmniej 9 os骲, w tym 6 pracownik體 ONZ

Zamach w Somalii. Nie 縴je co najmniej 9 os骲, w tym 6 pracownik體 ONZ

Co najmniej dziewi赕 os骲 zgin瓿o w poniedzia砮k w zamachu przeprowadzonym przez islamist體 z ugrupowania Al-Szabab na mikrobus wioz眂y pracownik體 do siedziby ONZ w autonomicznym regionie Puntland, na p蟪nocnym wschodzie Somalii - poinformowa砤 policja.

Kujawsko-Pomorskie. Budowa i przebudowa 11 targowisk w regionie

Dziewi赕 targowisk przebudowano lub zbudowano od podstaw w wojew骴ztwie kujawsko-pomorskim w ramach rz眃owego programu "M骿 Rynek". Do po硂wy roku, kiedy zako馽zy si realizacja programu, w regionie powstan jeszcze dwa targowiska.

A. Saudyjska. 5 os骲 zgin瓿o w ataku napastnik體 w dniu 秝i阾a Aszura

Pi赕 os骲 zgin瓿o, a dziewi赕 zosta硂 rannych w poniedzia砮k wieczorem w ataku uzbrojonych napastnik體 w zamieszkanym g丑wnie przez szyit體 regionie na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do incydentu dosz硂 w dniu szyickiego 秝i阾a Aszura.

Chiny. 9 os骲 "podejrzanych o terroryzm" zosta硂 zabitych w Sinkiangu

kilkudziesi阠iu cywilnych Ujgur體 i Han體. W Sinkiangu regularnie dochodzi do konflikt體 pomi阣zy stanowi眂ymi wi阫szo舵 w tym regionie Ujgurami, czyli wyznaj眂 islam mniejszo禼i etniczn, a ludno禼i nap硑wow nale勘c do chi駍kiej grupy etnicznej Han. Ujgurzy twierdz, 縠 s dyskryminowani przez w砤dze

Marsza砶owie chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego

przeprowadzona we wszystkich regionach obj阾ych poszukiwaniami gazu z 硊pk體 jest bardzo dobrym pomys砮m - komentuje Wies砤w Prugar, prezes Orlen Upstream, i zachwala zw砤szcza ide jednakowych standard體 przy uzyskiwaniu zg骴 na odwierty.

Tragedia na szosie pod Kielcami

Tragedia wydarzy砤 si w 秗od oko硂 7.50. Od Kielc w kierunku Buska jecha tir ci眊n眂y pusty kontener. Na prostej drodze wpad w po秎izg na mokrej jezdni, stan背 w poprzek drogi. Akurat z naprzeciwka jecha czerwony ford transit z pasa縠rami. Kierowca busa nie mia szans na unikni阠ie zderzenia -

M 2026. USA, Meksyk i Kanada chc wsp髄nie zorganizowa turniej

M 2026. USA, Meksyk i Kanada chc wsp髄nie zorganizowa turniej

B阣zie to pierwszy mundial z udzia砮m 48 zespo丑w, o czym Rada FIFA zdecydowa砤 w styczniu. Wed硊g wst阷nej propozycji z 80 spotka a 60 odby硂by si w USA, a po 10 w Meksyku i Kanadzie. - To wa縩y dzie dla futbolu w USA i w ca硑m regionie oraz dobra decyzja dla pi砶i no縩ej - powiedzia szef

Meksyk. 35 os骲 zgin瓿o w weekend w walkach gang體 narkotykowych

Meksyk. 35 os骲 zgin瓿o w weekend w walkach gang體 narkotykowych

Jak pisze agencja Reuters, 12 os骲 zosta硂 zabitych w stanie Sinaloa na zachodzie kraju. W ubieg硑m roku aresztowano tam bossa kartelu Sinaloa Joaquina Guzmana (pseudonim El Chapo). Od tego momentu mi阣zy lokalnymi gangami trwa walka o wp硑wy. Kolejnych dziewi赕 os骲 zgin瓿o w strzelaninie mi阣zy

Siedem os骲 nie 縴je po atakach w Jordanii. W秗骴 ofiar kanadyjska turystka

Siedem os骲 nie 縴je po atakach w Jordanii. W秗骴 ofiar kanadyjska turystka

czterech funkcjonariuszy. Kolejne dziewi赕 os骲 zosta硂 rannych. Po po硊dniu podano informacj o kolejnych dw骳h zabitych – jorda駍kich cywilach. „Policja i si硑 bezpiecze駍twa otoczy硑 zamek i okolic, i rozpocz瓿y operacj, by schwyta napastnik體” - poinformowa硑 w

15 bojownik體 Al-Kaidy zgin瓿o podczas ameryka駍kich nalot體 w Jemenie

15 bojownik體 Al-Kaidy zgin瓿o podczas ameryka駍kich nalot體 w Jemenie

tym roku USA przeprowadzi硑 w Jemenie dziewi赕 atak體 lotniczych wymierzonych w AQAP. "AQAP pozostaje powa縩ym zagro縠niem dla tego regionu, Stan體 Zjednoczonych i nie tylko" - czytamy w o秝iadczeniu. Al-Kaida na P蟪wyspie Arabskim wykorzysta砤 chaos spowodowany wojn w Jemenie, by przej辨

Drony i auta pu砤pki stosowane przez d縤hadyst體 spowalniaj ofensyw na Mosul

Drony i auta pu砤pki stosowane przez d縤hadyst體 spowalniaj ofensyw na Mosul

najmniej dziesi赕 samochod體 pu砤pek, ale dziewi赕 z nich zdetonowano bez szk骴. Dziesi眛a bomba zabi砤 dw骳h policjant體. Dotychczas w ofensywie na Mosul zgin瓿o kilka tysi阠y ludzi. Wed硊g ONZ od pocz眛ku operacji domy musia硂 opu禼i ponad 217 tys. cywil體 – to mniej, ni przewidywa硑

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjno禼i

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjno禼i

szarym ko馽u w regionie Deloitte opr骳z Polski przebada dziewi赕 innych pa駍tw regionu. W秗骴 nich znalaz硑 si: Chorwacja, Czechy, Estonia, W阦ry, twa, Litwa, Rumunia, S硂wacja i S硂wenia. Zdecydowanym liderem w regionie jest Estonia. - W tym kraju funkcjonuje wiele zach阾 podatkowych na dzia砤lno舵

Pierwsze miasto w Europie z ciemnym niebem

Pierwsze miasto w Europie z ciemnym niebem

- zw砤szcza w sezonie zimowym - przyci眊nie widok pi阫nego rozgwie縟縪nego nieba. Snuj r體nie ambitne plany na obj阠ie ochron ca砮go regionu, co utworzy硂by bezprecedensowe Hrabstwo Ciemnego Nieba o powierzchni ponad 6 tys. km kw. Tytu spo砮czno禼i ciemnego nieba przyznawany jest przez International Dark

Politechnika 眘ka otwiera 砍obek dla dzieci student體

Politechnika 眘ka otwiera 砍obek dla dzieci student體

poprowadzi 砍obek dla dzieci student體 i pracownik體. Jako pierwszy w regionie tak plac體k otworzy w katowickiej Ligocie Uniwersytet 眘ki wsp髄nie z fundacj Elementarz. P蠹niej, dzi阫i rz眃owemu wsparciu, Uniwersytet 眘ki otworzy jeszcze 砍obek przy ul. Szkolnej w Katowicach oraz w Cieszynie. W

Kenia. Ataki ekstremist體 na wschodzie, nie 縴je co najmniej 29 os骲

"Ubieg砮j nocy przeprowadzono ataki na miasta: Hindi w regionie Lamu oraz Gamba w regionie Tana River. W Lamu zgin瓿o dziewi赕 os骲, w Tana River - dwadzie禼ia" - przekaza rzecznik resorty Mwenda Njoka. Zaznaczy, 縠 bilans ofiar mo縠 wzrosn辨. Wcze秐iej o atakach informowa Kenijski

Pakistan. Ataki na bastion talib體, zgin瓿o 15 ludzi

Zniszczono dziewi赕 kryj體ek terroryst體. Armia dokona砤 atak體 w dolinie Tirah w regionie plemiennym Chajber przy granicy z Afganistanem. Operacj przeprowadzono dzie po ataku na g丑wne lotnisko kraju, w Karaczi, w kt髍ym zgin瓿o ok. 30 os骲, w tym 10 napastnik體. Do ataku przyzna si ruch

Trz阺ienie ziemi we W硂szech. By硂 odczuwalne w Rzymie

Trz阺ienie ziemi we W硂szech. By硂 odczuwalne w Rzymie

opuszczonych po 秗odowym wstrz眘ie. Trz阺ienie ziemi najsilniej dotkn瓿o regiony Marche i Umbria, ale by硂 te mocno odczuwalne w Rzymie oraz we Florencji. W Rzymie wstrzymano kursowanie metra. W jednym z dom體 mieszkalnych run瓿a pusta winda. - Nursja (Norcia) to jedna z duchowych stolic zachodniego 秝iata

Francja.Dwie ofiary wykolejenia si poci眊u w Alpach

dziewi赕 jest rannych. Jedna z ofiar to Rosjanka, a drug jest mieszkaniec regionu. Wed硊g przedstawiciela regionalnych w砤dz ds. transportu Jean-Yves Petita trasa, kt髍 jecha poci眊, uwa縜na jest za bezpieczn nawet zim, cho regularnie dochodzi tam do obrywania si lu糿ych bry skalnych. 12 lipca

Meksyk ma pretensje do Stan體 Zjednoczonych. Tym razem o wsp髄ne mistrzostwa 秝iata w 2026 roku. "Dostali秏y okruszki"

Meksyk ma pretensje do Stan體 Zjednoczonych. Tym razem o wsp髄ne mistrzostwa 秝iata w 2026 roku. "Dostali秏y okruszki"

aktualni mistrzowie tego regionu, uczestnik mundialu nieprzerwanie od 1986 roku i bardzo silnie pi砶arsko kraj nawet w skali 秝iata. Ricardo Ferretti, by硑 selekcjoner i szkoleniowiec Tigres UANL, m體i: – Wydaje mi si, 縠 Meksyk poradzi砨y sobie z organizacj mundialu. A teraz pojawi si sporo

Urz阣owe przepychanki o 500 plus. A rodzice poczekaj...

Urz阣owe przepychanki o 500 plus. A rodzice poczekaj...

W regionie wyp砤ty ze sztandarowego programu rz眃u PiS otrzymuje na razie 235,5 tys. dzieci. Od kwietnia do pa糳ziernika wydano na ten cel ponad 700 mln z. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo砮cznej pieni眃ze przelewa na konto wojewody, a ten do gmin, kt髍e przekazuj je bezpo秗ednio mieszka馽om

KNF: Nie ma zgody na nowego prezesa towarzystwa AXA

KNF: Nie ma zgody na nowego prezesa towarzystwa AXA

Mimo 縠 Micha Kwieci駍ki ju dziewi赕 miesi阠y sprawuje funkcj prezesa towarzystwa AXA, to wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego wi阫szo禼i g硂s體 nie wyrazi砤 zgody, aby poprzedni, wieloletni szef Liberty Ubezpieczenia (latach 2014-15 wiceprezes Liberty International) nadal kierowa firm. Za

Ukraina. Achmetow wzywa do zaprzestania rozlewu krwi

Achmetow kontroluje w ukrai駍kim parlamencie grup kilkudziesi阠iu pos丑w rz眃z眂ej Partii Region體. Ugrupowanie to nie zgodzi硂 si na proponowane przez opozycj zmiany w konstytucji, kt髍e ograniczy硑by uprawnienia Janukowycza, co faktycznie doprowadzi硂 do eskalacji napi阠ia mi阣zy przeciwnikami

眘kie. 46 obiekt體 do zwiedzania podczas tegorocznej Industriady

Industriada, czyli coroczna jednodniowa impreza, promuje utworzony dziewi赕 lat temu przez samorz眃 regionu Szlak Zabytk體 Techniki i jego poszczeg髄ne obiekty. Rozmieszczone s na terenie prawie ca砮go woj. 秎眘kiego - od Cz阺tochowy przez G髍ny 眘k i Zag酬bie D眀rowskie, po Cieszyn i 痽wiec

Chiny. Wielki po縜r w tybeta駍kim starym mie禼ie Dukezong

Ogie wybuch w nocy i rozprzestrzeni si szybko w秗骴 starej drewnianej zabudowy. Po縜r szala przez ponad dziewi赕 godzin; w jego t硊mieniu bra硂 udzia ponad tysi眂 stra縜k體 i ochotnik體. Straty oszacowano na ponad 100 mln juan體 (ok. 12 mln euro). Dukezong, po硂縪ne w malowniczym regionie

Francja wysy砤 lotniskowiec na wody Iraku do walki z IS

Perskiej do ameryka駍kiego lotniskowca "USS Carl Vinson". Wraz z 12 maszynami Rafale i 9 zmodernizowanymi samolotami szturmowymi Super Etendard na pok砤dzie lotniskowiec ponad dwukrotnie zwi阫sza francuskie mo縧iwo禼i operacyjne w regionie. Obecnie w bazie w ZEA stacjonuje dziewi赕 lotniskowc體

Liga Pa駍tw Arabskich apeluje o rozejm w Syrii na czas ramadanu

W komunikacie obie organizacje podkre秎i硑, 縠 chc "zaprzestania wszelkiego rodzaju przemocy i walk z okazji 秝i阾ego miesi眂a ramadanu". Rozejm przyczyni砨y si do "ul縠nia cierpieniom Syryjczyk體 i pozwoli砨y organizacjom charytatywnym przekaza pomoc humanitarn do region體

Arabia Saudyjska.5 os骲 zgin瓿o w ataku napastnik體 podczas Aszury

04.11. Rijad (PAP/AFP) - Pi赕 os骲 zgin瓿o, a dziewi赕 zosta硂 rannych w poniedzia砮k wieczorem w ataku napastnik體 w zamieszkanym g丑wnie przez szyit體 regionie na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do incydentu dosz硂 w dniu szyickiego 秝i阾a Aszura. Aresztowano sze禼iu podejrzanych. Strzelanina

眘kie. Tegoroczna Industriada - 秝i阾o Szlaku Zabytk體 Techniki - 13 czerwca

Utworzony dziewi赕 lat temu przez samorz眃 regionu Szlak Zabytk體 Techniki skupia 36 najciekawszych obiekt體 dziedzictwa przemys硂wego w woj. 秎眘kim. Industriada promuje szlak i jego poszczeg髄ne obiekty - rozmieszczone na terenie praktycznie ca砮go woj. 秎眘kiego. i阾o zosta硂 pomy秎ane jako

Krzysztof Micha砶iewicz, Prawo i Sprawiedliwo舵 [NOWI POSWIE 2015]

Krzysztof Micha砶iewicz urodzi si 26 wrze秐ia 1953 roku w Obornikach 眘kich. Absolwent Wydzia硊 Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. By uczestnikiem "lubelskiego lipca" 1980 r., p蠹niej pracowa w zarz眃zie regionu NSZZ "Solidarno舵". Odszkodowanie za represje

Cud technologiczny na UZ. Zielonog髍ska uczelnia zbada grafen

regionie - m體i prof. Tadeusz Kuczy駍ki, rektor uczelni. Od pocz眛ku 2016 r. do Parku wprowadzi硂 si pi赕 nowych podmiot體 zwi眤anych z bran勘 OZE, budownictwa pasywnego oraz in縴nierii 秗odowiska. Uczelnia si chwali, 縠 潮cznie znajduje si tam obecnie dziewi赕 innowacyjnych firm. - Jest tak du縠

i阾okrzyskie. W ci眊u 10 lat podwoi砤 si liczba miejsc pracy w turystyce

mln to dotacje unijne. Wyra糿ie wzr髎 tak縠 standard hoteli. Na pocz眛ku 2007 roku najwy縮zym standardem by plac體ki trzy gwiazdkowe. Obecnie w regionie funkcjonuje jeden hotel pi阠iogwiazdkowy, dziewi赕 czterogwiazdkowych, 40 trzygwiazdkowych, tyle samo dwugwiazdkowych i 9 skategoryzowanych jako

W骿t z siedmioma zarzutami. Za dzia砶 i o秝iadczenia maj眛kowe

dobrowolnie poddawa si windykacji w razie, gdyby nie zap砤ci w terminie - twierdzi Tworek. Cho przyznaje, 縠 odzyskanie nale縩o禼i z odsetkami zaj瓿o blisko dziewi赕 miesi阠y. - Co konkretnie zarzuca panu prokuratura? - dopytujemy. Tworek: - Uwa縜, 縠 zgodnie z przepisami pieni眃ze powinny zosta wp砤cone

Koniec walk? Azerbejd縜n og砤sza jednostronne zawieszenie broni w rejonie G髍skiego Karabachu

zawieszenie broni. Karabaskie ministerstwo obrony utrzymuje, 縠 Azerbejd縜n nadal ostrzeliwuje miejscowo舵 Martakert, po硂縪n 50 km na p蟪noc od stolicy regionu Stepanakert. Walki w G髍ski Karabachu zacz瓿y si w nocy z pi眛ku na sobot, kiedy prezydenci Armenii i Azerbejd縜nu przebywali r體nocze秐ie w

Z czym CBA wychodzi po kontroli w urz阣zie marsza砶owskim?

Pracownicy ma硂polskiego urz阣u marsza砶owskiego opowiadaj, jak wygl眃a砤 kontrola. – Agenci CBA na dziewi赕 miesi阠y zaj阬i jeden z pokoi w biurowcu przy ulicy Wielickiej, gdzie mie禼i si departament funduszy europejskich. Kazali sobie tam znosi ca砮 tony akt, musieli秏y wykonywa ich polecenia

Kerry: USA nie podj瓿y 縜dnych ustale ws. palesty駍kich rezolucji ONZ

ko馽a listopada 2016 roku. Ameryka駍ki sekretarz stanu uwa縜, 縠 obecnie najwa縩iejsz spraw jest "obni縠nie temperatury" w regionie, dzi阫i czemu b阣zie mo縧iwe porozumienie pokojowe mi阣zy Izraelem a Palesty馽zykami. "Status quo nie zadowala obu stron. Obecnie pr骲ujemy nawi眤a

Cicha, ale krwawa turecka wojna z Kurdami

Zeid Raad al-Hussein powiedzia we wtorek, 縠 dochodz do niego informacje o umy秎nym zabijaniu nieuzbrojonych cywil體, w tym kobiet i dzieci, przez snajper體 b眃 z pojazd體 tureckiej armii, kt髍a prowadzi operacj w po硊dniowo-wschodnim regionie kraju, zamieszkanym g丑wnie przez Kurd體. ONZ

Zamach w Tunezji. Pa駍two Islamskie przyznaje si do ataku

zatrzymaniu wsp髄nik體 zamachowc體. - Dw骳h zamachowc體 zosta硂 zabitych, czterech ich wsp髄nik體 zosta硂 zatrzymanych - powiedzia francuskiej prywatnej telewizji BFM-TV. CNN podaje natomiast, 縠 "zatrzymano dziewi赕 os骲, z czego cztery s bezpo秗ednio zwi眤ane z zamachem". - Wedle informacji

Podkarpackie. Budowa S19 sporn kwesti w Kontrakcie Terytorialnym

czym 22 z nich maj by jeszcze negocjowane. Ostateczna suma, jaka ma trafi do regionu, to prawie 22 mld z. Zatwierdzenie podkarpackiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 kontrakt體

Irak. Kerry chwali plany reform nowego rz眃u w Bagdadzie

10.09. Bagdad (PAP/Reuters, Media) - Przebywaj眂y z wizyt w Iraku sekretarz stanu USA John Kerry pochwali w 秗od plany reform i odbudowy armii, przedstawione mu przez nowego premiera Hajdera al-Abadiego. W tym czasie w Bagdadzie dosz硂 do zamachu, w kt髍ym zgin瓿o co najmniej dziewi赕 os骲

Olsztyn. PSL chce mie marsza砶a, dw骳h zast阷c體 i szefa sejmiku

b阣zie mia砤 dziewi赕 mandat體, PiS - sze舵, a SLD jeden. Wed硊g 痚lichowskiego PSL chce kontynuowa koalicj z PO, ale zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi z poprzednich wybor體 i ustaleniami koalicji na szczeblu centralnym teraz to Stronnictwo chce kierowa regionem. "Tak zdecydowali wyborcy, to

Frekwencja 99,93 proc.? Gabon protestuje przeciwko wynikom wybor體

. do 48,2 proc. Frekwencja mia砤 wynie舵 w r罂nych cz甓ciach kraju od 45 proc. do 71 proc., lecz w rodzimym regionie Bongo... 99,93 proc. Ping m.in. dlatego o秝iadczy, 縠 wybory sfa硈zowano, a jego zwolennicy zaatakowali parlament, podpalaj眂 cz甓 gmachu. W odpowiedzi si硑 porz眃kowe przypu禼i硑

Francja wysy砤 lotniskowiec na wody Iraku do walki z Pa駍twem Islamskim

przez USA do潮czy w Zatoce Perskiej do ameryka駍kiego lotniskowca "USS Carl Vinson". Wraz z 12 maszynami Rafale i dziewi阠ioma zmodernizowanymi samolotami szturmowymi Super Etendard na pok砤dzie lotniskowiec ponaddwukrotnie zwi阫sza francuskie mo縧iwo禼i operacyjne w regionie. Obecnie w bazie

Wielkopolskie. Marek Wo糿iak ponownie marsza砶iem wojew骴ztwa

udzia w zachodz眂ych w regionie zmianach. "Przez prawie dziewi赕 lat pe硁ienia funkcji marsza砶a wojew骴ztwa wielkopolskiego decydowa砮m o wielu sprawach zwi眤anych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w zjednoczonej Europie" - podkre秎a. Za jedno z osi眊ni赕 Wo糿iaka uznaje

Syria. 13 cywil體 zabitych przez si硑 bezpiecze駍twa

Dwunastu cywil體 zgin瓿o podczas prowadzonych przez wojsko i si硑 bezpiecze駍twa poszukiwa przeciwnik體 re縤mu w regionie Hims, a trzynasta osoba zosta砤 zastrzelona w prowincji Hama - wynika z komunikatu tej organizacji praw cz硂wieka. W pi眛ek, wed硊g OSDH, w regionie Hims, kt髍y jest g丑wnym

Wybory w砤dz KOD-u. Radomir Szume砫a szefem na Pomorzu

W sobot min瓿o dok砤dnie dziewi赕 miesi阠y od pierwszego nieformalnego zjazdu Komitetu Obrony Demokracji na Pomorzu, w kt髍ym wzi瓿o udzia nieca砮 sto os骲. Jedynym cz硂nkiem KOD-u by w體czas Radomir Szume砫a. Przez ten czas wiele si wydarzy硂: 13 grudnia KOD-owcy wyszli po raz pierwszy na pl

Szansa na sukces. Najbardziej rozwojowe 丑dzkie bran縠

wychodzi砤 na tym, 縠 stawia砤 na jeden rodzaj przemys硊 i dzia砤lno禼i. Kiedy dana bran縜 wypala si, prowadzi to do chocia縝y wzrostu bezrobocia i spadku atrakcyjno禼i regionu. Dlatego kluczowe jest, aby rozwija kilka bran r體nolegle, zapewniaj眂 tym samym stabilny wzrost - podkre秎a Witold Or硂wski

Wsparcie z Regionalnego Funduszu Filmowego dla trzech film體

W tegorocznej, 髎mej ju, edycji konkursu na wspieranie produkcji filmowej zg硂szono 36 wniosk體. Do oceny merytorycznej zosta硑 dopuszczone 23 wnioski, w tym 11 dotycz眂ych film體 fabularnych, dziewi赕 dokument體, dwa animacji i jeden serialu. W sk砤d komisji konkursowej Regionalnego Funduszu

iatowe pot阦i 禼ieraj si na Morzu Po硊dniowochi駍kim

;The Guardian". Do kontrolowanych przez Chiny Paraceli oraz do s眘iednich Spratlej體 pretensje zg砤szaj inne kraje regionu, w tym Wietnam, Filipiny, Tajwan, a nawet Malezja i Brunei. Wyrzutnie na wyspie Woody (chi駍ka Yongxing) s widoczne na zdj阠iach wykonanych 14 lutego przez cywilnego

Terrory禼i zaatakowali baz lotnictwa w Indiach. 痮硁ierze odparli atak

bazy. Z kolei indyjskie media poda硑, 縠 zgin瓿o czterech napastnik體 i dw骳h 縪硁ierzy. Atak przypomina incydent sprzed p蟪 roku, kiedy uzbrojeni napastnicy, kt髍zy wed硊g w砤dz Indii przenikn阬i z Pakistanu, zaatakowali posterunek policji w stanie Pend縜b. Zgin瓿o w體czas dziewi赕 os骲. Wed硊g

Lubelskie. PO zapowiada utworzenie 20 tys. nowych miejsc pracy

Przewodnicz眂y regionu lubelskiego PO, minister skarbu pa駍twa W硂dzimierz Karpi駍ki podkre秎i, 縠 dzia砤nia dla powstrzymania przed wyjazdem dobrze wykszta砪onych m硂dych ludzi powinny by "absolutnym imperatywem" dla nowego zarz眃u wojew骴ztwa. "Chodzi o stworzenie takich

Ceg砤 na plakatach. Magazyn literacki w centrum miasta [FOTO]

sk砤da si z op砤tk體 wigilijnych, na kt髍ych przy u縴ciu farby spo縴wczej nadrukowano utwory o jedzeniu. Po przeczytaniu mo縩a by硂 je skonsumowa. Kolejna "Ceg砤" ma by zbiorem wspomnie zwi眤anych z naszym regionem. Wszyscy ch阾ni mogli je wysy砤 na adres fundacji. Pod koniec wrze秐ia wyda

Ukraina. 14 os骲 zgin瓿o w wyniku nocnych walk w Doniecku

odnotowano dziewi赕 przypadk體 ostrzelania terytorium Rosji ze strony Ukrainy, oficjalnie o秝iadczamy, 縠 ukrai駍kie si硑 zbrojne, oddzia硑 Stra縴 Granicznej i inne struktury si硂we nie ostrzeliwuj terytorium Federacji Rosyjskiej" - powiedzia. senko poinformowa, 縠 w ci眊u ostatniej doby w

Kujawsko-Pomorskie. 19 inwestycji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorz眃owej

wojew骴zkich w ca硑m regionie. Inwestycje realizowane w ramach DIS obejmuj przede wszystkim budow chodnik體, azyli dla pieszych (niewielkich wysepek na 秗odku jezdni u砤twiaj眂ych pieszym bezpieczne przekraczanie ulic), zatok autobusowych, 禼ie縠k rowerowych, pieszojezdni czy barier ochronnych. Jak

El縝ieta Polak ponownie marsza砶iem wojew骴ztwa lubuskiego

W tajnym wyborze marsza砶a regionu Polak uzyska砤 21 g硂s體, przeciw by硂 sze禼iu radnych. W g硂sowaniu wzi瓿o udzia 27 radnych (tylu radnych by硂 na sesji); bezwzgl阣na wi阫szo舵 wynosi砤 16 g硂s體. Polak by砤 jedyn kandydatk na to stanowisko. Nowy szef sejmiku - Czes砤w Fiedorowicz uzyska we

Tunezja. Tysi眂e uczestnik體 marszu przeciwko terroryzmowi. Id Hollande, Komorowski, Abbas, Renzi

uczestniczy w ods硂ni阠iu tablicy upami阾niaj眂ej ofiary zamachu w muzeum Bardo. Dziewi赕 os骲 zgin瓿o podczas operacji antyterrorystycznej Wcze秐iej poinformowano, 縠 tunezyjskie si硑 specjalne przeprowadzi硑 w regionie Kafsa operacj antyterrorystyczn. - Tunezyjskie si硑 specjalne przeprowadzi硑 w regionie

Prezydent odby narad na temat zamachu w Tunezji

dyplomatycznych obj阾ych zjawiskami kryzysowymi - zaznaczy Komorowski. Przypomnia, 縠 cz甓 tego typu polskich plac體ek zawiesi砤 dzia砤lno舵, m.in. w Syrii i Iraku, ale inne plac體ki w regionach zagro縪nych kryzysami dzia砤j i s wzmacniane. Jak m體i prezydent, trzecim elementem informacji, istotnej z punktu

Co czeka Europ odkow? Paul Lendvai i Adam Michnik - spotkanie w redakcji "Wyborczej"

stanowi砤 klamr 潮cz眂 spo砮cze駍twa obywatelskie pa駍tw regionu. Czy wsp髄ne cz硂nkostwo w Unii Europejskiej, a tak縠 podzielane przez te pa駍twa warto禼i demokratyczne sprawi硑, 縠 idea Europy odkowej sta砤 si przestarza砤? Czy te tradycje i do秝iadczenia Europy odkowej mog si dzi sta zar體no

Podkarpackie.Zimowa pogoda nadal sprzyja wypoczywaj眂ym podczas ferii

"Tegoroczna zima zach阠a do wypoczynku w naszym regionie. Decyduj o tym przede wszystkim doskona砮 warunki zjazdowe na stokach narciarskich. iegu nie brakuje te dla mi硂秐ik體 bieg體 narciarskich" - powiedzia Jacek szega z Centrum Informacji Turystycznej w Lesku. Zaznaczy, 縠

Na Ukrainie wybor體 nie b阣zie w 15 okr阦ach

Jak podaje w dzie przed wyborami Centralna Komisja Wyborcza, w obwodzie donieckim z 21 okr阦體 z g硂sowania wy潮czono dziewi赕, w 硊ga駍kim, w kt髍ym jest 11 okr阦體, mieszka馽y zag硂suj tylko w pi阠iu. Okr阦i te znajduj si na terenach kontrolowanych przez rebeliant體 i wspieraj眂 ich armi

sdzkie. Ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami POZ

02.01. sd (PAP) - W sdzkiem ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ju w 13 powiatach regionu opieka lekarska zapewniona jest w 100 proc. - poinformowa砤 w pi眛ek wieczorem rzeczniczka 丑dzkiego NFZ Anna Leder. Wed硊g najnowszych danych, 丑dzki NFZ

Warmi駍ko-Mazurskie. Powsta硂 regionalne Forum Kobiet lewicy

. Pierwsz, nieudan pr骲 powo砤nia Forum R體nych Szans i Praw Kobiet SLD w woj. warmi駍ko-mazurskim podj阾o ju w 2011 roku. Wtedy uda硂 si jedynie wyznaczy trzy koordynatorki, kt髍e mia硑 tworzy lokalne struktury w regionie. Od tego czasu powsta硂 dziewi赕 powiatowych organizacji, do kt髍ych

Genialna stara mapa pos硊縴 turystom

;, opracowana w latach 1610-1618 przez uczonego i badacza Eilharda Lubinusa na zlecenie ksi阠ia pomorskiego Filipa II sta砤 si punktem wyj禼ia dla wyznaczenia dziewi阠iu nowych tras turystycznych, kt髍e wiod przez czterdzie禼i dziewi赕 miejscowo禼i Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Linki Pesy nie pojecha硑 do Niemiec. Firmie gro勘 du縠 kary

, podczas czerwcowego przekazania pojazdu na berli駍kiej stacji Friedrichstrasse. Ale w mi阣zyczasie mija硑 terminy dostaw link體 dla DB. W czerwcu Pesa powinna by砤 dostarczy pierwsze dziewi赕 poci眊體 przeznaczonych dla Rhein-Main-Verkehrsverbund, czyli Zwi眤ku Komunikacyjnego Renu i Menu (organizator

UNHCR: 110 tys. ludzi uciek硂 z Ukrainy do Rosji

ogarni阾ym konfliktem zbrojnym regionie - przekazano w Genewie. Wed硊g UNHCR ok. 700 os骲 wyjecha硂 ponadto do Polski, na Bia硂ru, do Czech lub Rumunii. 16 czerwca ONZ informowa砤 o 34 tys. uchod糲體 wewn阾rznych, ale personel ONZ by w stanie zidentyfikowa tylko ok. 19 tys. z nich. W pi眛ek wieczorem

Inwestycje za 500 mld euro. Jak Polska na nich skorzysta?

oraz m硂dsze kraje UE, kt髍e s砤biej korzystaj z funduszu. – Polska na tle swego regionu radzi sobie dobrze. Ma jeden ju podpisany projekt, a dziewi赕 kolejnych zaaprobowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. To 潮cznie 700 mln euro, kt髍e powinno wygenerowa inwestycje warte oko硂 1,7 mld

Plac Defilad. Zapytali warszawiak體, co chc robi w centrum

warszawiak體 propozycje wydarze, kt髍e ci chcieliby zorganizowa pod Pa砤cem Kultury. Dziewi赕 z nich dostanie finansowe wsparcie. Wszystkie maj by zrealizowane w tym sezonie, czyli najp蠹niej we wrze秐iu. Czego chc na placu mieszka馽y? Plac Defilad: Podziemny Plac w s硊chawkach "Zapyzia砮 przystanki

Pikieta KOD. "Stan wojenny bis chce wprowadzi PiS"

budowaniem armii, kt髍a mo縠 by u縴ta przeciwko innym Polakom. S inne okazje do sprzeciwu Cz硂nkowie "Solidarno禼i" oraz w砤dze miasta i regionu zgromadzi硑 si pod Krzy縠m Pami阠i Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godno舵 Cz硂wieka, pomnikiem przy ko禼iele Podwy縮zenia 秝. Krzy縜. Znicze i kwiaty

Jemen.Szyiccy rebelianci zdobyli pa砤c prezydencki w Sanie

. W starciach tych zgin瓿o co najmniej dziewi赕 os骲. Rebelianci opanowali San we wrze秐iu ub.r. Na mocy wynegocjowanego przez ONZ porozumienia pokojowego zgodzili si wycofa ze stolicy, gdy powstanie nowy rz眃 jedno禼i narodowej. Pozostali jednak w Sanie i dodatkowo zwi阫szyli od tamtej pory sw

Irak.Co najmniej 40 zabitych w kilku zamachach

zamachowiec samob骿ca w wojskowym samochodzie terenowym wy砤dowanym materia砤mi wybuchowymi wjecha w grup 縪硁ierzy i cz硂nk體 szyickich milicji, zabijaj眂 dziewi赕 os骲. Do zamach體 dosz硂 tak縠 na terytorium irackiego Kurdystanu. W stolicy tego p蟪autonomicznego regionu, Irbilu, w sobot eksplodowa砤

Bu砱aria.Minister obrony: rosyjskie samoloty nas szpieguj

"Nie chodzi o loty transportowe. Mamy podstawy uwa縜, 縠 chodzi o loty wywiadowcze. Tylko w okresie od 1 do 26 marca odnotowano dziewi赕 takich wypadk體, w pi阠iu z nich by rozkaz wylotu dy縰rnej dw骿ki my秎iwc體. To jest cz甓ci naszych zada, zwi眤anych z ochron przestrzeni powietrznej

Ukraina. Milicja zamkn瓿a wjazd do ga駍ka

milicja poda砤, 縠 w wyniku ataku na SBU w ga駍ku ucierpia硂 dziewi赕 os骲, w tym dw骳h pracownik體 tego resortu. Pozostali to cywile. Wcze秐iej tego dnia separaty禼i zaj阬i SBU w Doniecku, za w niedziel - siedziby w砤dz obwodowych w Doniecku i Charkowie. W poniedzia砮k w godzinach porannych szef

Wielkopolskie. S11 jedn z kwestii spornych Kontraktu Terytorialnego

kosztowa budowa drogi ekspresowej S11, na kt髍ej bardzo zale縴 samorz眃owi wojew骴ztwa. Zatwierdzenie wielkopolskiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 Kontrakt體 - w秗骴 nich nie by硂

眘kie. Przebudowa dawnego kina na sal koncertow potrwa do ko馽a roku

Przebudowa dawnego kina w Sosnowcu to kolejne takie przedsi陊zi阠ie w wojew骴ztwie 秎眘kim. Jedno z pierwszych zrealizowano w Katowicach, gdzie dziewi赕 lat temu gruntownie zmodernizowano i przekszta砪ono dawne kino "Rialto" w kinoteatr. Obecnie organizuje si w nim pokazy filmowe i

Tyszkiewicz: po潮czenia kolejowe Bia硑stok-Warszawa - zostaj

;. Podlaski pose PO Robert Tyszkiewicz w przekazanej PAP informacji powo砤 si na ustalenia ze spotkania z minister infrastruktury i rozwoju El縝iet Bie駅owsk. M體i, 縠 do czerwca liczba po潮cze PKP Intercity na trasie Bia硑stok-Warszawa (obecnie dziewi赕 par poci眊體) nie ulegnie zmniejszeniu, a

Dolno秎眘kie. Koalicja PO, OD, SLD i PSL w sejmiku wojew骴ztwa

. "Przez ostatnie lata siedzieli秏y w okopach jak podczas I wojny 秝iatowej pod Verdun. Teraz czas to zako馽zy i zacz辨 my秎e wsp髄nie o regionie" - powiedzia Protasiewicz. Podkre秎i, 縠 nowa koalicja ma przygotowany program nie tylko na dziewi赕 miesi阠y, do najbli縮zych wybor體

Palesty馽zycy chc, by ONZ szerzej uzna砤 ich pa駍twowo舵. To koniec negocjacji z Izraelem?

przyw骴cy mo縠 powa縩ie zagrozi rozmowom pokojowym z Izraelem, wznowionym w ubieg硑m roku dzi阫i staraniom USA. Negocjacje ruszy硑 w lipcu, a w砤dze palesty駍kie zapowiedzia硑, 縠 na dziewi赕 miesi阠y zawiesz starania o przy潮czenie do 63 ONZ-owskich agend i mi阣zynarodowych uk砤d體. W listopadzie 2012 r

TERAZ, K..., MY! "Dobra zmiana" w sp蟪kach skarbu pa駍twa: jak dzia砤cze PiS skolonizowali KGHM

, si sko馽zy. Nastali nowi - z nadania PiS Strata Decyzj o zainwestowaniu w kanadyjsk sp蟪k Quadra  kt髍a jest z kolei w砤禼icielem kopalni w Sierra Gorda, podj背 poprzedni zarz眃 KGHM z Herbertem Wirthem na czele. Za ponad dziewi赕 miliard體 z硂tych kombinat kupi 55 procent udzia丑w

Wkr髏ce 29,5 mln euro do podzia硊 na firmy z Kujawsko-Pomorskiego

. Martwi odpowiedzi na pytanie kierowane do m硂dych przedsi阞iorc體 o to, dlaczego wybrali w砤sny biznes. W regionie tylko 20 proc. widzi w tym czyst szans na sukces, 54 proc. zdecydowa硂 si na prowadzenie firmy z konieczno禼i. Takie podej禼ie obserwowali秏y do niedawna tak縠 w ca硑m kraju, ale w 2014 r

CBA nie znalaz硂 korupcji w urz阣zie marsza砶owskim. Urz眃 podwa縜 tezy z kontroli

r體nie stwierdzenie o unijnych funduszach, kt髍e „urz眃 przyznawa sam sobie, sam realizowa i sam rozlicza”. Urz阣nicy uznali je za nadu縴cie, bo samorz眃 realizuje zadania w砤sne dla regionu, a nie dla samego siebie, a wydatkowanie 秗odk體 unijnych by硂 wielokrotnie kontrolowane przez

Ranking szpitali. Kt髍a plac體ka najlepsza w Twoim regionie?

. SPZOZ im. iadeckiego w Bia硑mstoku (na zdj阠iu) Tutaj podium jest jednocze秐ie ko馽em klasyfikacji - znalaz硑 si w niej trzy szpitale z tego regionu. 1. SPZOZ w Nowej Soli (na zdj阠iu) 2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku 3. Szpital Wojew骴zki w Gorzowie Wielkopolskim W woj. lubuskim

Korea P砫..9 ofiar, 10 os骲 uwi陑ionych po zawaleniu si dachu

17.02. Seul (PAP/AFP, AP, Kyodo) - Dziewi赕 os骲 zgin瓿o, a oko硂 10 jest uwi陑ionych pod gruzami po zawaleniu si w poniedzia砮k przeci笨onego 秐iegiem dachu budynku w Gyeongju na po硊dniu Korei P砫. 80 os骲 zosta硂 hospitalizowanych, trwa akcja ratunkowa. W秗骴 zabitych jest siedmiu student體 i

Dolno秎眘kie. 32 mln z na rekultywacj dziewi阠iu sk砤dowisk odpad體

kolejce do rekultywacji jest jeszcze 14 kolejnych sk砤dowisk" - doda Mielczarek. Sp蟪ka Dolno秎眘ka Inicjatywa Samorz眃owa zosta砤 utworzona przez Dolno秎眘k Agencj Wsp蟪pracy Gospodarczej oraz dziewi赕 gmin regionu: Przemk體, Mietk體, Zgorzelec, Sulik體, Polanic-Zdr骿, Zi阞ice, Sob髏k

27. Mi阣zynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Zespo硑 folklorystyczne przez dziewi赕 dni b阣 wyst阷owa w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Kosz阠inie, Cz阺tochowie, Sosnowcu i Cieszynie. Festiwal organizowany jest od 1979 roku. W jego wieloletniej historii wzi瓿o w nim udzia ponad 230 zespo丑w. W tym roku zaprezentuj si grupy z Indonezji

Dlaczego coraz wi阠ej Polak體 zapisuje dzieci do szk蟪 w Czechach?

na zaj阠ia adaptacyjne do Przedszkola Weso硑ch Przyg骴 - r體nie w czeskiej cz甓ci miasta. Wcze秐iej chodzili tam jej bracia. I podstaw體ka, i przedszkole, do kt髍ych zapisane s dzieci Kochaniewicz體, powsta硑 dla Polak體 mieszkaj眂ych na Zaolziu. Czeskie przepisy, polski j陑yk Historia regionu

Naukowcy alarmuj: ponad jedna trzecia Wielkiej Rafy Koralowej bieleje i umiera

. Le縴 na Morzu Koralowym, tworzy j ponad dziewi赕 tysi阠y pojedynczych raf i ponad dziewi赕set wysp otoczonych rafami. Jest widoczna nawet z kosmosu. W podwodnym 秝iecie powsta硑m przed osiemnastoma milionami lat 縴j dziesi眛ki tysi阠y gatunk體 ryb, skorupiak體 i morskich paj眐體. Tymczasem ta

Kieleccy pi砶arze r阠zni na ustach ca砮j Polski. Prezydent: Wraca pomys budowy hali

cz阺to pokazywana jest w nich w砤秐ie sportowa marka Kielc. To szansa, aby na podstawie tej pi阫nej, emocjonuj眂ej historii budowa opowie舵 o mie禼ie i regionie - m體i Marta Szyma駍ka, ekspert ds. marketingu sportowego z firmy SV Sportmarketing. Podkre秎a, 縠 chodzi o dyscyplin sportu popularn w

Lubuskie. PO i PSL zawar硑 umow koalicyjn w sejmiku

30.11. Gorz體 Wielkopolski (PAP) - W砤dze lubuskiej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zawar硑 umow koalicyjn na poziomie wojew骴ztwa. Tym samym koalicja PO-PSL nadal b阣zie rz眃zi regionem, maj眂 w sejmiku 18 na 30 radnych. Umow podpisa硑 w niedziel przewodnicz眂a

Chiny.81 os骲 skazano za terroryzm i separatyzm w Sinkiangu

05.06. Pekin (PAP/AP) - Chi駍kie media pa駍twowe poinformowa硑, 縠 81 os骲 zosta硂 w czwartek skazanych za terroryzm i separatyzm w regionie autonomicznym Sinkiang na p蟪nocnym zachodzie kraju. Dziewi赕 os骲 dosta硂 kar 秏ierci. Wyroki wydano w sze禼iu r罂nych s眃ach w 23 r罂nych sprawach

Jedz rozumnie, nie g硂suj na Le Pen

telewizor體. Francuzi wymieniaj telefon na nowy przeci阾nie co p蟪tora roku, mieszka馽y Pary縜 - co dziewi赕 miesi阠y. Sama Vasseur, jak m體i w „Le Monde”, u縴wa tego samego telefonu od czterech lat. Owszem, nie mo縠 禼i眊a niekt髍ych aplikacji, ale czy s one a tak wa縩e? Gorzej z pralkami czy

Bongo nie chce odda Gabonu

mia砤 wynie舵 w r罂nych cz甓ciach kraju od 45 proc. do 71 proc., lecz w rodzimym regionie Bongo... 99,93 proc. Ping m.in. dlatego o秝iadczy, 縠 wybory sfa硈zowano, a jego zwolennicy zaatakowali parlament, podpalaj眂 cz甓 gmachu. W odpowiedzi si硑 porz眃kowe przypu禼i硑 szturm na siedzib opozycji

PIR dofinansuj budow i remont dr骻 w woj. kujawsko-pomorskim

naszych obywateli i generowa硑 nowe miejsca pracy" - podkre秎i. Doda, 縠 zamiarem resortu oraz PIR-u jest tworzenie bazy dla rozwoju biznesowego region體. Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusz Grendowicz wyja秐i, 縠 zaanga縪wanie finansowe PIR b阣zie maksymalnie 20-letnie. Marsza砮k

PiS funduje rolnikom trz阺ienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swob骴"

Powierzchnia grunt體 rolnych w woj. opolskim wynosi obecnie 520,3 tys. ha, a liczba gospodarstw rolnych blisko 27 tys. Wi阫szo舵, bo ponad 26 tys., stanowi gospodarstwa indywidualne. To wyra糿ie wskazuje, 縠 rolnictwo jest niezwykle istotn cz甓ci 縴cia regionu. Jak na jego funkcjonowanie wp硑nie

Koncern farmaceutyczny korumpowa 丑dzkich lekarzy?

72 zarzut體 dziewi阠iorgu lekarzom i mened縠rce firmy farmaceutycznej. Dotycz one przede wszystkim korumpowania lekarzy kilku 丑dzkich plac體ek i innych miejscowo禼i z regionu. Mened縠rka us硑sza砤 dziewi赕 zarzut體. W zamian za przychylno舵 i wypisywanie recept na leki Seretide i Vizendo, promowane

PIR dofinansuj budow i remont dr骻 w woj. kujawsko-pomorskim

06.05. Warszawa (PAP) - Blisko 100 mln z mog przeznaczy Polskie Inwestycje Rozwojowe na budow, modernizacj i utrzymanie dr骻 w Kujawsko-Pomorskiem - zapowiedzia wiceminister skarbu Pawe Tamborski. Sieci ok. 270 km dr骻 w regionie przez 30 lat ma zarz眃za prywatna firma. We wtorek w

PiS przegrywa na ca砮j linii. Nie b阣zie powt髍ki wybor體 na Lubelszczy糿ie

samorz眃owych do w砤dz region體 insynuacjami o rzekomych fa硈zerstwach i powa縩ych nieprawid硂wo禼iach. Micha砶iewicz domaga si wi阠 od s眃u: stwierdzenia niewa縩o禼i wybor體 do sejmiku i wyga秐i阠ia mandat體 33 radnych oraz nakazania przeprowadzenia powt髍nego g硂sowania w wojew骴ztwie. Wytoczy dziewi赕

Schetyna: Wdro縠nie nowych sankcji UE od硂縪ne na pro禸 Ukrainy

now szans" - powiedzia Schetyna po spotkaniu ministr體 spraw zagranicznych pa駍tw UE w Brukseli. Unijna lista obj阾ych sankcjami wizowymi i finansowymi ma zosta rozszerzona o 19 os骲, w tym pi阠iu rosyjskich polityk體, oraz dziewi赕 firm i organizacji. Jest to konsekwencj nasilenia walk na

Katastrofa smole駍ka. Mobilizacja w PiS na obchody sz髎tej rocznicy

obchody w swoich miastach. Aktywne s te regiony. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich (PiS) poprosi samorz眃owc體 o w潮czenie syren alarmowych o godz. 8.41. W砤dze Gda駍ka i Sopotu ju si zgodzi硑. W Zachodniopomorskiem wojewoda Piotr Jania zarz眃zi: "Prosz o przeprowadzenie w dniu 10 kwietnia

W Rosji zwyci陑cy s wyznaczeni jeszcze przed wyborami

13 wrze秐ia to w Rosji doroczny tzw. og髄ny dzie g硂sowania. Tym razem w 36 z 85 region體 Federacji maj by wybierani gubernatorzy, deputowani do dum r罂nych szczebli i szefowie lokalnych samorz眃體. Intrygi w tym nie ma 縜dnej, bo - zgodnie z regu砤mi rosyjskiej "suwerennej demokracji"

MSZ: Ukraina ma dowody zaanga縪wania Rosji w dzia砤nia separatyst體

sytuacji, zagra縜j眂a 縴ciu obywateli Ukrainy i gro勘ca oderwaniem tych region體 od naszego pa駍twa" - g硂si o秝iadczenie. MSZ przypomnia硂 o prowadzonej na wschodzie operacji antyterrorystycznej, kt髍a ma doprowadzi do odparcia "zamachu na nasze pa駍two". Cz硂nkowie prorosyjskich