regionie dziewi赕

S砤womir Skomra, Lublin

Marsza砶owie chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego

Marsza砶owie chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego

Dziewi赕 wojew骴ztw jednoczy si硑 i chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego. - Bo to na nas spadnie szereg inwestycji - t硊macz marsza砶owie region體 i zapowiadaj walk z antygazowym lobbingiem

"Parkiet": Cognor sprzedaje zagraniczn sie?

Po sprzeda縴 polskich oddzia丑w handluj眂ych wyrobami ze stali, Cognor, kontrolowany przez Z硂mrex, szuka kupca tak縠 na zagraniczn sie obejmuj眂a zasi阦iem dziewi赕 kraj體 naszego regionu Europy - ustali "Parkiet".

Tragedia na szosie pod Kielcami

Dziewi赕 os骲 zgin瓿o na miejscu w wypadku samochodowym w miejscowo禼i Piaseczna G髍ka ko硂 Kielc. Wojewoda og硂si 縜硂b w regionie

眘kie. Tegoroczna Industriada - 秝i阾o Szlaku Zabytk體 Techniki - 13 czerwca

Utworzony dziewi赕 lat temu przez samorz眃 regionu Szlak Zabytk體 Techniki skupia 36 najciekawszych obiekt體 dziedzictwa przemys硂wego w woj. 秎眘kim. Industriada promuje szlak i jego poszczeg髄ne obiekty - rozmieszczone na terenie praktycznie ca砮go woj. 秎眘kiego. i阾o zosta硂 pomy秎ane jako

Podkarpackie. Budowa S19 sporn kwesti w Kontrakcie Terytorialnym

czym 22 z nich maj by jeszcze negocjowane. Ostateczna suma, jaka ma trafi do regionu, to prawie 22 mld z. Zatwierdzenie podkarpackiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 kontrakt體

Kujawsko-Pomorskie. 19 inwestycji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorz眃owej

wojew骴zkich w ca硑m regionie. Inwestycje realizowane w ramach DIS obejmuj przede wszystkim budow chodnik體, azyli dla pieszych (niewielkich wysepek na 秗odku jezdni u砤twiaj眂ych pieszym bezpieczne przekraczanie ulic), zatok autobusowych, 禼ie縠k rowerowych, pieszojezdni czy barier ochronnych. Jak

sdzkie. Ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami POZ

02.01. sd (PAP) - W sdzkiem ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ju w 13 powiatach regionu opieka lekarska zapewniona jest w 100 proc. - poinformowa砤 w pi眛ek wieczorem rzeczniczka 丑dzkiego NFZ Anna Leder. Wed硊g najnowszych danych, 丑dzki NFZ

Na Ukrainie wybor體 nie b阣zie w 15 okr阦ach

Na Ukrainie wybor體 nie b阣zie w 15 okr阦ach

Jak podaje w dzie przed wyborami Centralna Komisja Wyborcza, w obwodzie donieckim z 21 okr阦體 z g硂sowania wy潮czono dziewi赕, w 硊ga駍kim, w kt髍ym jest 11 okr阦體, mieszka馽y zag硂suj tylko w pi阠iu. Okr阦i te znajduj si na terenach kontrolowanych przez rebeliant體 i wspieraj眂 ich armi

Jemen.Szyiccy rebelianci zdobyli pa砤c prezydencki w Sanie

. W starciach tych zgin瓿o co najmniej dziewi赕 os骲. Rebelianci opanowali San we wrze秐iu ub.r. Na mocy wynegocjowanego przez ONZ porozumienia pokojowego zgodzili si wycofa ze stolicy, gdy powstanie nowy rz眃 jedno禼i narodowej. Pozostali jednak w Sanie i dodatkowo zwi阫szyli od tamtej pory sw

Wielkopolskie. S11 jedn z kwestii spornych Kontraktu Terytorialnego

kosztowa budowa drogi ekspresowej S11, na kt髍ej bardzo zale縴 samorz眃owi wojew骴ztwa. Zatwierdzenie wielkopolskiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 Kontrakt體 - w秗骴 nich nie by硂

W kancelarii premiera spotkanie Kopacz z zespo砮m ds. g髍nictwa

niewdro縠nia planu dla Kompanii W阦lowej jest niekontrolowana, chaotyczna upad硂舵 sp蟪ki. Program wi笨e si z wydzieleniem z Kompanii W阦lowej nowej sp蟪ki celowej, do kt髍ej trafi dziewi赕 z 14 kopal KW. Jedn kupi W阦lokoks (Piekary), a pozosta砮 cztery zostan zlikwidowane (Bobrek-Centrum, So秐ica

Syria. 13 cywil體 zabitych przez si硑 bezpiecze駍twa

Dwunastu cywil體 zgin瓿o podczas prowadzonych przez wojsko i si硑 bezpiecze駍twa poszukiwa przeciwnik體 re縤mu w regionie Hims, a trzynasta osoba zosta砤 zastrzelona w prowincji Hama - wynika z komunikatu tej organizacji praw cz硂wieka. W pi眛ek, wed硊g OSDH, w regionie Hims, kt髍y jest g丑wnym

Palesty馽zycy chc, by ONZ szerzej uzna砤 ich pa駍twowo舵. To koniec negocjacji z Izraelem?

Palesty馽zycy chc, by ONZ szerzej uzna砤 ich pa駍twowo舵. To koniec negocjacji z Izraelem?

przyw骴cy mo縠 powa縩ie zagrozi rozmowom pokojowym z Izraelem, wznowionym w ubieg硑m roku dzi阫i staraniom USA. Negocjacje ruszy硑 w lipcu, a w砤dze palesty駍kie zapowiedzia硑, 縠 na dziewi赕 miesi阠y zawiesz starania o przy潮czenie do 63 ONZ-owskich agend i mi阣zynarodowych uk砤d體. W listopadzie 2012 r

Kongres Kobiet popiera kandydatki do europarlamentu. Najwi阠ej z naszego okr阦u

Kongres Kobiet popiera kandydatki do europarlamentu. Najwi阠ej z naszego okr阦u

W tej chwili wszystkich kandydatek wspieraj眂ych postulaty Kongresu Kobiet jest 58. Najwi阠ej, bo a 11 startuje z naszego regionu. W okr阦u mazowiecko-warszawskim startuje dziewi赕 kobiet, wielkopolskim sze舵, a ma硂polsko-秝i阾okrzyskim osiem. Zachodniopomorskie reprezentowa b阣 kandydatki z

Mi阣zynarodowy sojusz dentyst體. Powinni秏y rozdawa past do z阞體

spo縴wanych powszechnie, szczeg髄nie przez dzieci: w coca-coli 330 ml - dziewi赕 硑縠czek, w Pepsi - tyle samo, w Fancie 330 ml - osiem 硑縠czek, w batonie Twix 50 g - sze舵 硑縠czek. Proces pr骳hnicowy toczy si w jamie ustnej zawsze i 縠by nie pozwoli na jego szkodliwe dzia砤nie, nale縴 mu przeszkadza

Czarne chmury nad polskimi 秝iniami

Czarne chmury nad polskimi 秝iniami

Afryka駍ki pom髍 秝i (ASF) nie jest gro糿y dla cz硂wieka, ale jest zab骿czy dla zwierz眛. Ta choroba odbija si na polskim przemy秎e mi阺nym ju od stycznia. Wtedy zdiagnozowano pierwsze ognisko choroby w naszym regionie - na Litwie. Rosja na硂縴砤 w體czas embargo na polsk wieprzowin, kt髍e

A. Duda: ustawa o g髍nictwie to cios w polsk gospodark

kopalni przej阾ej przez SRK mo縠 by sprzedana, np. ch阾nemu inwestorowi. Zgodnie z rz眃owym planem naprawy KW do SRK trafi cztery z 14 kopalni sp蟪ki, kt髍e generuj 80 proc. strat ca砮j Kompanii. Pozosta砮 dziewi赕 - z kt髍ych tylko trzy by硑 ostatnio rentowne - zostan sprzedane nowej, zawi眤anej

sdzkie. W regionie powstaj nowe punkty POZ

02.01. sd (PAP) - sdzki NFZ podpisa 373 umowy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zapewniaj眂e opiek dla ponad 88 proc. pacjent體 w regionie. Wed硊g 丑dzkiego NFZ zacz瓿y powstawa nowe punkty POZ. Jak poinformowa砤 na pi眛kowej konferencji dyrektor 丑dzkiego oddzia硊 Narodowego

Polscy 縪硁ierze polec do Republiki odkowoafryka駍kiej

Polscy 縪硁ierze polec do Republiki odkowoafryka駍kiej

tak縠 prowadzenie dochodze. Wed硊g genera砤 udzia w unijnej misji zadeklarowa硂 w sumie 13 pa駍tw, w tym dziewi赕 wy秎e swoich 縪硁ierzy do pogr笨onej w chaosie Republiki odkowoafryka駍kiej. Poza Polsk s to: Francja (kt髍a ju wcze秐iej wys砤砤 tam ok. 2 tys. 縪硁ierzy), Hiszpania, Estonia, twa

Warmi駍ko-mazurskie. Blisko 3,9 mln z za szkody wyrz眃zone przez bobry i wilki

przez nie nowych teren體. Populacja bobr體 w tym regionie szacowana jest na ok. 10 tys. osobnik體 i nale縴 do najliczniejszych w kraju. Zwi阫szy si natomiast zakres strat zg砤szanych przez w砤禼icieli nieruchomo禼i. Ma to zwi眤ek z ubieg硂rocznym wyrokiem Trybuna硊 Konstytucyjnego, kt髍y uzna, 縠

sdzkie.Pacjenci z kilku powiat體 maj utrudniony dost阷 do POZ

02.01. sd (PAP) - sdzki NFZ podpisa 373 umowy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zapewniaj眂e opiek dla ponad 88 proc. pacjent體 w regionie - poinformowa砤 na konferencji w pi眛ek dyrektor 丑dzkiego oddzia硊 Narodowego Funduszu Zdrowia Jolanta Kr阠ka. Kr阠ka zaznaczy砤, 縠 w

Brytyjskie okr阾y wojenne w Gibraltarze. Manewry wojskowe zirytowa硑 Hiszpan體

Brytyjskie okr阾y wojenne w Gibraltarze. Manewry wojskowe zirytowa硑 Hiszpan體

Oko硂 8 rano do portu w Gibraltarze wp硑n背 okr阾 HMS "Westminster", kt髍emu towarzyszy硑 dwa mniejsze statki. Godzin p蠹niej do Gibraltaru dop硑n背 kolejny okr阾 - "Lyme Bay". Ca砤 flotylla na manewrach ma liczy dziewi赕 jednostek stacjonuj眂ych na co dzie w portach w

Rozpocz瓿a si utylizacja 秝i w pobli縰 miejsca wykrycia ASF

Rozpocz瓿a si utylizacja 秝i w pobli縰 miejsca wykrycia ASF

. Powiatowi lekarze w Podlaskiem rozpocz阬i te wydawanie zezwole my秎iwym na odstrza dzik體 w regionie. W Polsce po raz pierwszy wirusa afryka駍kiego pomoru 秝i wykryto u pad硑ch dzik體 w po硂wie lutego bie勘cego roku. Dotychczas stwierdzono dziewi赕 ognisk tej choroby u dzik體 - wszystkie chore zwierz阾a

W Strefie Gazy znaleziono cia砤 16 Palesty馽zyk體. ONZ wzywa do natychmiastowego rozejmu

Jak poinformowa przedstawiciel ekipy ratunkowej, w niedzielnym ataku na jeden z dom體 w pobli縰 Chan Junis zgin瓿o dziewi赕 os骲. Do 502 wzros砤 tym samym liczba Palesty馽zyk體, kt髍zy ponie秎i 秏ier od pocz眛ku izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy 8 lipca. Tylko w niedziel zgin瓿o 140

Zimowy kataklizm na Ukrainie. 500 miejscowo禼i bez pr眃u, zamkni阾e drogi

nie dzia砤 dziewi赕 przej舵 granicznych na granicy obwodu odeskiego i Mo砫awii - poinformowa硑 we wtorek mo砫awskie s硊縝y graniczne. Cztery z nich zamkni阾o jeszcze w poniedzia砮k, a pi赕 ostatniej nocy. We wtorek rano opady 秐iegu w regionie usta硑, ale drogi nadal nie s od秐ie縪ne

sd. Przyj阾o plany zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Centrum dzi

regionu, a zlokalizowane na obszarze NC. W centralnej jego cz甓ci znajduje si budowany obecnie dworzec multimodalny sd Fabryczna wraz z tunelem. Uzupe硁ieniem funkcji dworca jest przewidywana przestrze komercyjna - us硊gowa i mieszkalna. Dworzec ma zapewnion obs硊g komunikacyjn z ulic

MON: Polscy 縪硁ierze nie b阣 walczy z Pa駍twem Islamskim

Powstanie koalicji przeciw Pa駍twu Islamskiemu USA og硂si硑 w czwartek. W jej sk砤d wesz硂 na razie dziewi赕 pa駍tw arabskich - m.in. Arabia Saudyjska i Egipt - oraz Turcja. Prezydent USA Barack Obama ju w 秗odowym or阣ziu zapowiada, 縠 Stany Zjednoczone poprowadz "szerok koalicj do

Finisz projektu czterech wojew骴ztw ws. zakupu 19 poci眊體

wojew骴ztwa: podkarpackie, ma硂polskie i 秎眘kie. Projekt zakupu 19 nowoczesnych poci眊體, kt髍e niebawem wyjad na trasy czterech region體 zostanie w 70 proc. dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i odowisko. Jak poda Urz眃 Marsza砶owski w Kielcach, nominalnie z funduszy unijnych trafi na

Kto ma najwi阠ej radnych w sejmikach?

. Cztery lata temu na t parti zag硂sowa硂 24 proc. wyborc體. Dzia砤cze PSL zdobyli 14 mandat體 w sejmiku - o po硂w wi阠ej ni w 2010 r., a koalicyjna PO - dziewi赕 (w por體naniu z rokiem 2010 r. o pi赕 mniej), PiS - sze舵, SLD - jeden. Zdaniem szefa PSL w regionie pos砤 Stanis砤wa 痚lichowskiego

Pierwsza impreza w nowym Muzeum 眘kim. "Mo縠my by dumni" [ZDJ蔆IA]

budowli. - To monumentalne wn阾rze, tak ogromne i przestronne, wywo硊je piorunuj眂y efekt. Cz硂wiek ma wra縠nie, 縠 porusza si po wielkich platformach - doda. Aleksandra Gajewska, radna sejmiku wojew骴ztwa 秎眘kiego, podkre秎i砤, 縠 mo縠my by dumni z tego, 縠 w naszym regionie zaistnia taki o秗odek

Epidemia wirusa ebola w Afryce - ju ponad sto ofiar i nie wida ko馽a

Sierra Leone - do潮czy硂 Mali, choruje tam dziewi赕 os骲 z podejrzeniami eboli. Na razie jednak dwie z przebadanych pr骲ek nie zawiera硑 秏ierciono秐ego wirusa. Epidemia eboli zaczyna wp硑wa na decyzje nie tylko s眘iaduj眂ych z Gwine pa駍tw (m.in. Senegal w obawie przed epidemi zamkn背 l眃ow granic

Wybory za 10 dni. Tadeusz Ferenc nie ma z kim przegra w Rzeszowie

sejmiku. Podkarpacie to jedyny region, w kt髍ym PiS ma marsza砶a. Cztery lata temu partia Kaczy駍kiego zdoby砤 najwi阠ej mandat體 (15), za ma硂 jednak, by samodzielnie rz眃zi regionem. Koalicj sklei硑 PSL, PO i SLD. Jednak po odwo砤niu po aferze korupcyjnej peeselowskiego marsza砶a Miros砤wa Karapyty

S眃 nad martwymi duszami w gorzowskiej Platformie

wyborami. 70 kwestionowa硂 swoje podpisy. Kto je sfa硈zowa? Grafolog ustali, 縠 dziewi赕 podpis體 wykonano r阫 Guci. Sk眃 mia dane? Pokrzywdzeni zeznawali, 縠 podpisywali si pod listami poparcia dla niego i dla PO. Ze 秎edztwa wynika, 縠 w砤dze PO mia硑 wiedzie o "martwych duszach", ale nic

W硂chy.Prezydent Napolitano ust眕i ze stanowiska po prawie 9 latach

wszystkich 20 region體 kraju dokonaj wyboru szefa pa駍twa. Pierwsze g硂sowanie ma odby si 29 stycznia. Wci笨 nie jest jasne, kto mia砨y najwi阫sze szanse na zostanie nast阷c s阣ziwego szefa pa駍twa, kt髍y z racji swego autorytetu i wieku nazywany by "Re Giorgio" (kr髄 Giorgio). Od kilku

Szukaj zgody w zdrowiu

podpisywa kontrakty tylko na dziewi赕 miesi阠y. Wygas硑by wi阠 we wrze秐iu, tu przed wyborami do parlamentu. Porozumienie mog硂by wtedy zn體 zagrozi zamykaniem poradni, o ile nie uzyska nowych, korzystniejszych um體. I liczy硂by zapewne na porozumienie z Platform Obywatelsk. W 2007 roku ju tak by硂

Zamiast choinki drzewko mango, podniebienie cieszy pizza. To te Bo縠 Narodzenie, ale inaczej

ba硍anki i sztuczne choinki posypane sztucznym 秐iegiem, a z g硂秐ik體 rozbrzmiewaj 秝i眛eczne przeboje. Ju wtedy wi阫szo舵 Filipi馽zyk體 wyrusza na poszukiwania prezent體 dla bliskich. Dziewi赕 dni przed 秝i阾ami rozpoczyna si tzw. nowenna bo縪narodzeniowa. S to codzienne poranne msze. Cho

Ma硂polskie. Sylwester na Lubogoszczy inauguruje akcj Odkryj Beskid Wyspowy

akcj "Odkryj Beskid Wyspowy" poprzedz dwie majowe w阣r體ki: 1 maja zaplanowano 42-kilometrow wypraw przez dziewi赕 szczyt體 w jeden dzie w ramach Touru Mszana Dolna. 7 maja organizowany b阣zie II rajd dla dzieci i m硂dzie縴 na 苭ilinie. Ponadto mi阣zy 17 a 27 czerwca uczestnicy I rajdu

Uzgodnienia z KE ws. wydawania funduszy UE - na ostatniej prostej

samorz眃體 m.in. na rozw骿 przedsi阞iorczo禼i oraz inwestycje drogowe. KE zatwierdzi砤 ju siedem RPO. Na zielone 秝iat硂 od Komisji czeka jeszcze dziewi赕. Najwi阠ej pieni阣zy w ramach RPO otrzyma wojew骴ztwo 秎眘kie - ponad 3,4 mld euro. Znacz眂e 秗odki trafi te do woj. ma硂polskiego - 2,8 mld euro

Sikorski: Albo poprzecie porozumienie, albo b阣ziecie martwi [JAK NEGOCJOWANO]

wizowe i materialne dla odpowiedzialnych za u縴cie przemocy. Podobny krok zapowiadaj USA. Jednocze秐ie w ukrai駍kim parlamencie kilku pos丑w Partii Region體 Janukowycz wraz z opozycj przeg硂sowuj wycofanie si porz眃kowych z ulic i zakaz u縴cia broni wobec demonstrant體. To powa縩e p阫ni阠ie w obozie

Piersi starzej si najszybciej

metylacji r罂ni眂ych si pomi阣zy tkankami i zostawienie tylko tych wsp髄nych dla ka縟ej z nich. Okaza硂 si, 縠 cz硂wiek ma 353 specyficzne regiony w genomie, w kt髍ych metylacja zmienia si wraz z up硑wem lat. Na ich podstawie uczeni stworzyli algorytm pozwalaj眂y na okre秎enie wieku danej tkanki. Metoda

Partie nie istniej w sieci. Mia縟勘cy raport

. Najszybciej, bo ju nast阷nego dnia, odpowiedzia砤 Partia Zielonych, najp蠹niej, po pi阠iu, KNP. Dziewi赕 partii oferuje na swojej stronie newsletter, ale tylko cztery realnie go wysy砤j: PO, SLD, PSL i Zieloni. Liderem jest PSL, kt髍e w ci眊u trzech miesi阠y wys砤硂 siedem newsletter體. Partia Zieloni

Polskie, czeskie i s硂wackie banki wysz硑 z kryzysu obronn r阫

firm kredyt體 obrotowych. Firma doradcza Deloitte podda砤 analizie dziewi赕 najwa縩iejszych rynk體 bankowych Europy odkowej, por體nuj眂 sytuacj bank體 w p蟪nocnej i po硊dniowej cz甓ci regionu. PKO BP liderem rankingu Kryzys nie spowodowa wielkiej rewolucji w rankingu najwi阫szych bank體 w Europie

Czy to jest ten sam Jaros砤w Kaczy駍ki?

czego nawo硑wali prorosyjscy deputowani Partii Region體 Wiktora Janukowycza, a co zrujnowa硂by pojednanie obu narod體?Ten sam, kt髍y Bruksel traktuje cynicznie i protekcjonalnie, jak mleczn krow daj眂 t硊ste mleko unijnych funduszy i dotacji?Ten sam Jaros砤w Kaczy駍ki, kt髍ego partia nie zaj眐n瓿a

Pogoda dla wra縧iwych. P蟪noc boi si suszy, na po硊dniu regularnie pada

ch硂dniejszego powietrza. Warunki biometeorologiczne b阣 na og蟪 niekorzystne z uwagi na upa硑, a w regionach gdzie pojawi si burze cz甓 os骲 odczuwa b阣zie rozdra縩ienie. Ciep砮 wieczory i noce mog pog酬bia problemy ze snem. A osoby maj眂e problemy ze zbyt niskim ci秐ieniem krwi mog w czasie upa丑w czu

Chiny zagarn瓿y morze, pok骿 w regionie zagro縪ny

le縴 obni縠nie napi阠ia w regionie. Trwa tam kryzys wywo砤ny dziewi赕 dni temu po og硂szeniu Strefy Identyfikacji Powietrznej Morza Wschodniochi駍kiego. Obejmuje ona m.in. sporny archipelag - przez Japo馽zyk體 nazywany Senkaku, a przez Chi馽zyk體 Diaoyu - oraz jedn z wysepek po硊dniowokorea駍kich

Indonezyjska policja prawdopodobniej zabi砤 gro糿ego terroryst Nurdina Topa

Indonezyjska policja przypu禼i砤 w sobot rano czasu lokalnego szturm na kryj體k domniemanych sprawc體 lipcowych zamach體 bombowych w centrum D縜karty. W trakcie ofensywy zabito prawdopodobnie najbardziej poszukiwanego terroryst regionu - Nurdina Topa. 17 lipca w zamachach na hotele Marriott i

Statoil stawia na rop naftow z Arktyki

- Mamy ambicj uczyni z p蟪nocnej Norwegii nast阷ny wielki region wydobycia ropy naftowej w naszym kraju - stwierdzi wiceprezes koncernu Statoil Oystein Michelsen, przedstawiaj眂 kilka dni temu innowacyjny plan eksploatacji arktycznych z丑 ropy w norweskiej cz甓ci Morza Barentsa.Statoil zamierza

Sadownicy walcz o przetrwanie. Sprzedadz jab砶a do Indii?

, jednorazowo trzeba sprzeda du縠 ilo禼i, 縠by to by硂 op砤calne. Pomijaj眂 transport, trzeba jeszcze doliczy koszta przechowywania owoc體 w klimacie subtropikalnym - t硊maczy Stasiak. - Taki rynek zdobywa si latami. Argentyna walczy砤 przez dziewi赕 lat o ulokowanie swoich jab砮k w Chinach - opowiada

177 przeszczep體 w katowickim szpitalu. To rekord Polski

wi阠ej dawc體 - m體i prof. Lech Cierpka, szef kliniki, a jednocze秐ie krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii. Nie wszyscy maj szcz甓cie To, jak du縜 jest aktywno舵 transplantacyjna w danym regionie czy kraju, mierzy si, przeliczaj眂 liczb pobra na liczb mieszka馽體. I tak w najbardziej

Podkarpackie. Ferie na stoku, w muzeum i w zagrodzie dla 縰br體

g髍ach, jak zachowa si w momencie ewentualnych k硂pot體, jak wezwa pomoc, jak zachowywa si na stoku" - powiedzia Chudzik. Bieszczadzka grupa GOPR rozpocz瓿a ju kolportowanie w regionie poradnika dla turyst體. Wydawnictwo "Zima w Bieszczadach" autorstwa Karoliny Kiwor ma pom骳

Tarn體 zaprasza 

Opr骳z polskiej wersji j陑ykowej jest angielska, niemiecka, w硂ska, francuska i w阦ierska. Foldery dost阷ne s w siedzibie TCI przy Rynku 7 oraz tarnowskich hotelach i muzeach. Niebawem trafi do wybranych stacji benzynowych w regionie i punkt體 informacji turystycznej w kraju, mo縩a je tak縠

Ustawa 秏ieciowa do poprawki. W 2014 r. Ministerstwo odowiska upro禼i procedury

Samorz眃y krytykuj ustaw. Ministerstwo odowiska chce j zmieni jak najszybciej. Zapowiada, 縠 potrzebne b阣 konsultacje z samorz眃ami wojew骴ztw. I przypomina, 縠 w tym roku do zorganizowania jest jeszcze szczyt klimatyczny. Minister 秗odowiska Marcin Korolec od lipca objecha dziewi赕

Bior lekarze, egzaminatorzy, urz阣nicy, czyli 砤p體ki na 眘ku

Warszawie 500. Te dane pokazuj, 縠 korupcja coraz bardziej si rozlewa. W 2012 r. w ca硑m kraju ujawniono bowiem "tylko" 10 tys. przypadk體 wr阠zania 砤p體ek, na 眘ku by硂 ich 2509. Du縠 wojew骴ztwo, to i okazji wi阠ej Czym t硊maczy prawie trzykrotny wzrost korupcji w naszym regionie

Bilans "Ksawerego": pi赕 ofiar, tysi眂e os骲 bez pr眃u, zniszczenia. A w weekend zn體 zawieje 秐ie縩e

sytuacj pogodow w pi眛ek obradowa硂 Rz眃owe Centrum Bezpiecze駍twa. Premier Donald Tusk odebra meldunki od wojewod體 na temat sytuacji w regionach. Ofiary porywistego wiatru Europejski bilans ofiar huraganu to co najmniej dziewi赕 os骲. Do dw骳h 秏iertelnych wypadk體 drogowych zwi眤anych z pogod dosz硂

Powsta硑 projekty miejscowych plan體 zagospodarowania Nowego Centrum dzi

wzd硊 ulic Lindley'a i Wodnej. Obszar plan體 ma powierzchnie 94 ha (cz甓 zachodnia - 57 ha, cz甓 wschodnia - 37 ha). Stanowi to 0,32 proc. pow. miasta i 6,7 proc. tzw. strefy wielkomiejskiej dzi. Projekty - zdaniem w砤dz miasta - uwzgl阣niaj przedsi陊zi阠ia kluczowe dla rozwoju dzi i regionu, a

Drugie ognisko pomoru u 秝i w powiecie bia硂stockim

rozszerzania "jakichkolwiek restrykcji" na inne regiony Polski. Strefa ta obejmuje cz甓ci gmin z czterech powiat體 w wojew骴ztwie podlaskim: sejne駍kiego, augustowskiego, sok髄skiego i bia硂stockiego. Zn體 zutylizuj 秝inie s眘iad體 Miros砤w Czech z Wojew骴zkiego Inspektoratu Weterynarii w

Korea P硁. wzywa Panam: Uwolnijcie za硂g naszego statku

kuba駍kich port體 za砤dowano 10 tys. ton cukru i 240 ton "przestarza砮j broni defensywnej" nale勘cej do Kuby. Bro t - m.in. dwa samoloty MiG-21 i 15 silnik體 do tych maszyn, dziewi赕 roz硂縪nych na cz甓ci pocisk體 rakietowych i dwie baterie przeciwlotnicze - wys砤no do naprawy w Korei P蟪nocnej

94 proc. szk蟪 bierze darmowy podr阠znik MEN

. szk蟪. - Zainteresowanie jest bardzo du縠. Zak砤damy, 縠 wszystkie szko硑 publiczne prowadzone przez samorz眃y w naszym regionie wprowadz nowy podr阠znik - m體i Marek Szter, wicekurator warmi駍ko-mazurski. Wydawnictwa kusz Nauczyciele mog skorzysta z innego podr阠znika ni rz眃owy tylko pod

"Solidarno舵" og砤sza og髄nopolskie pogotowie strajkowe. "Sytuacja jest nadzwyczajna"

Posiedzenie sztabu protestacyjnego NSZZ "Solidarno舵", w kt髍ym bior udzia szefowie zarz眃體 region體 i sekretariat體 bran縪wych zwi眤ku z ca砮go kraju, odbywa si w Katowicach. - Sytuacja jest nadzwyczajna - powiedzia do zwi眤kowc體 przewodnicz眂y "S" Piotr Duda. Posiedzenie

Prezydent: Minione 25-lecie czasem nie砤twych, ale owocnych przemian na polskiej wsi

dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej Anna Wysocza駍ka, kt髍ej nagrod wr阠zy砤 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk. Na Polagr Food, Polagr Tech, Polagr Gastro, Invest-Hotel, Taropak i Smaki Region體 przyjecha硂 潮cznie 1,3 tys. wystawc體 z 45 kraj體. Cz甓 imprez wystawienniczych

Prezydent: Minione 25-lecie czasem nie砤twych, ale owocnych przemian na polskiej wsi

" - powiedzia. Podczas targ體 zaplanowano mi阣zynarodow konferencj nt. 25 lat polskiego sektora rolniczego oraz perspektyw jego rozwoju. Na Polagr Food, Polagr Tech, Polagr Gastro, Invest-Hotel, Taropak i Smaki Region體 przyjecha硂 潮cznie 1,3 tys. wystawc體 z 45 kraj體. Cz甓 imprez

Juan Carlos abdykuje z tronu Hiszpanii. "Dzi to m硂dzi powinni przej辨 ster"

O abdykacji kr髄a m體i硂 si w Hiszpanii od dawna. Tym g硂秐ie, 縠 w ostatnich latach Juan Carlos mia powa縩e problemy ze zdrowiem. 76-letni monarcha przeby od 2010 roku dziewi赕 operacji. Ma wszczepione endoprotezy obu staw體 biodrowych, operowano mu kr阦os硊p w zwi眤ku z dyskopati. Jednak jak

Na Ksi昕yc albo do Chin

stacj. Rosjanom za do ich ksi昕ycowego szcz甓cia brakuje cho鎎y ci昕kiej rakiety-nosiciela Angara, kt髍a mia砤 polecie w kosmos dziewi赕 lat temu, a jeszcze nie polecia砤 i nie wiadomo, kiedy poleci. Putin i Xi zawarli szereg porozumie. Putin: Wa縩a jest stabilizacja zar體no w regionie, jak i na

Islami禼i zwyci昕aj w Kuwejcie

Wybory by硑 przedterminowe, rozpisano je pod naciskiem spo砮cznych protest體 zainspirowanych arabsk wiosn.Wed硊g podanych w pi眛ek wynik體, sunnicy islami禼i, kt髍zy dot眃 zajmowali dziewi赕 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zdobyli 23 mandaty. W sumie opozycja b阣zie mia砤 34 pos丑w na 50

Coraz wi阠ej ofiar czwartkowego trz阺ienia ziemi w Birmie

Wed硊g ostatnich doniesie w trz阺ieniu ziemi, kt髍e w czwartek nawiedzi硂 wschodni Birm, zgin瓿o 75 os骲. S jednak wst阷ne szacunki i bilans ofiar mo縠 jeszcze wzrosn辨. Do wstrz眘u o sile 6,8 stopnia w skali Richtera dosz硂 w trudno dost阷nym g髍zystym regionie na pograniczu Birmy

Coraz wi阠ej ofiar czwartkowego trz阺ienia ziemi w Birmie

Do wstrz眘u o sile 6,8 stopni w skali Richtera dosz硂 w trudno dost阷nym g髍zystym regionie na pograniczu Birmy, Tajlandii i Laosu. Wstrz眘y by硑 odczuwalne na ca硑m P蟪wyspie Indochi駍kim i w Chinach. Ratownicy wci笨 nie dotarli do wielu okolic dotkni阾ych kataklizmem. Niesienie pomocy utrudnia

W硂chy.Prezydent Napolitano ust眕i ze stanowiska po prawie 9 latach

przewodnicz眂ej Izby Deputowanych Laury Boldrini jest zwo砤nie w ci眊u 15 dni obu izb parlamentu, kt髍e wraz z 58 przedstawicielami wszystkich 20 region體 kraju dokonaj wyboru szefa pa駍twa. Pierwsze g硂sowanie ma odby si 29 stycznia. Wci笨 nie jest jasne, kto mia砨y najwi阫sze szanse na zostanie nast阷c

Dyplomaci i rewolucja

sytuacji, bo nasz faraon nie chce nas wypu禼i ze swojej niewoli. Gdy jednak B骻 kogo chce ukara, to odbiera mu rozum. Nie inaczej sta硂 si z naszym faraonem, bo i na niego spad硑 plagi. Po raz pierwszy, gdy odm體i podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. I tak po kolei hierarcha wymieni dziewi赕 plag

Kielecki bunt przeciw Kempie

w砤dzom partii nieliczenie si z dzia砤czami lokalnymi i mianowanie pe硁omocniczk w regionie "przywiezionej w teczce" pos砤nki. Wcze秐iej przez dziewi赕 i p蟪 roku wojew骴zkim PiS rz眃zi zwi眤any z regionem Przemys砤w Gosiewski, kt髍y zgin背 w katastrofie smole駍kiej. Europose wylicza, 縠 od

Tusk: ABW zbada spraw przyznania koncesji sp蟪ce Miedzi Copper

pi阠iu lat. KGHM natomiast przewidywa w pierwszym okresie osiem odwiert體, a po wst阷nych wynikach - kolejnych 31, czyli razem 39 przez dziewi赕 lat. W marcu i kwietniu 2012 r. KGHM z硂縴 cztery wnioski o udzielenie koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych w regionie. Otrzyma trzy pozytywne decyzje na

Polecamy dokument. Cywilizacja kanibali

, wynajmowa. Mo縩a wydzier縜wi na dziewi赕 miesi阠y (rozdzia pt. "P砤tne przy odbiorze") lub przynajmniej pobra kom髍k jajow ("Niepokalane pocz阠ie"). Mo縩a zap砤ci z硂dziejom, kt髍zy rozkopi gr骲, wyci眊n z trumny nieboszczyka i w jednej z dzia砤j眂ych pe硁 par "fabryk

Polska gospodarcz i polityczn pot阦. Tak nasz kraj pokaza砤 kremlowska telewizja. Dlaczego?

tablicami, na kt髍ych wielkimi czerwonymi cyframi wy秝ietlaj kursy walut. Podobnie jest z kasynami gry. One powinny dzia砤 tylko w kilku wybranych przez w砤dze regionach federacji. Tam akurat, cho鎎y w obwodzie kaliningradzkim, ich nie ma. Za to, tam, gdzie ich by nie powinno, gra mo縩a w kasynach

Strefy czasowe pomagaj rosyjskim maturzystom oszukiwa na pot阦

nie tylko odleg硂禼i liczone w tysi眂ach kilometr體 i dziewi赕 stref czasowych. Wa縩e s tak縠 dziel眂e regiony dystanse kulturowe. W ostatnich latach najlepsze wyniki JeGE osi眊ali uczniowie z Kaukazu P蟪nocnego. W tamtejszych klanowych spo砮czno禼iach dyrekcja i nauczyciele jak mog wspieraj

W Katowicach demonstrowali g髍nicy. Piotr Duda wezwa do obalenia "liberalnych drani" [ZDJ蔆IA, WIDEO]

zalega obecnie 5 mln ton w阦la. W tej sytuacji zarz眃 KW uzna, 縠 bardziej op砤ca si wstrzyma wydobycie, ni fedrowa w阦iel, kt髍ego nikt nie chce kupi. Od poniedzia砶u przez tydzie dziewi赕 kopal wstrzyma wydobycie ca砶owicie, a sze舵 cz甓ciowo. Zalewa nas w阦iel z importu Zwi眤kowcy manifestacj

Dziewi阠iu kurator體 przygotuje program ESK we Wroc砤wiu

spektakularne, zakrojone na ogromn skal spektakle rozgrywaj眂e si w przestrzeni miejskiej, jak np. imprezy sylwestrowe otwieraj眂e i zamykaj眂e rok ESK.Lista kurator體 dzi liczy dziewi赕 nazwisk. Dutkiewicz przyzna, 縠 mo縠 si rozszerzy, zaznaczy jednak, 縠 powinna si zamkn辨 w liczbie dziesi阠iu

Rozbi髍 Gruzji

Dmitrij Miedwiediew m體i眂 przyw骴com separatyst體 z Abchazji i Osetii Po硊dniowej, 縠 Moskwa zaakceptuje "ka縟" decyzj ludno禼i zbuntowanych gruzi駍kich republik co do ich statusu, dobrze wie, jaka to b阣zie decyzja. W砤dze Abchazji ju dziewi赕 lat temu zorganizowa硑 referendum, w

Kina Imax si cyfryzuj i wejd na izraelski rynek

Cinema City - izraelski operator kinowy zarejestrowany w Holandii i notowany na warszawskiej gie砫zie - jest wy潮cznym operatorem kin Imax w Polsce, na W阦rzech, w Czechach, Rumunii i Bu砱arii. Jest te jednocze秐ie najwi阫szym operatorem w tym regionie Europy oraz w Izraelu. - Cieszymy si, 縠

Czy kto zap砤ci za podejrzenie zaka縠nia ebol?

dot眃 przypadek chorego z podejrzeniem eboli. Najpowa縩iejszy, bo pacjent przyjecha bezpo秗ednio z dotkni阾ego epidemi regionu Afryki Zachodniej. Do tego mia wysok gor眂zk i by w bardzo ci昕kim stanie. Szpital w Cieszynie wyliczy, 縠 dwa dni opieki nad chorym kosztowa硑 ok. 17 tys. z. Po

Co si kradnie w Warszawie? Ulubione samochody z硂dziei

Od stycznia do sierpnia 2012 r. na terenie, kt髍y ma pod "opiek" Komenda Sto砮czna Policji (Warszawa i dziewi赕 okolicznych powiat體) skradziono 潮cznie 1548 samochod體. To prawie o 20 proc. mniej ni w tym samym okresie 2011 r. Z danych wynika, 縠 co sz髎ty samoch骴 skradziony w Polsce

W砤dza ma odej舵

dziewi赕 lat temu, a teraz euromajdanu. Demonstranci blokuj wjazd samochodom przed budynek rz眃u w centrum Kijowa. Piesi mogli przej舵, ale wielu wysokich urz阣nik體 wczoraj zrezygnowa硂 i do siedziby rz眃u nie wesz硂. Czy Janukowycz p骿dzie na ust阷stwa? Po秝i阠i Azarowa? - pytam opozycjonist體. - My秎

Ile za g硂w, ile za nog. Jakie powinny by zado舵uczynienia?

towarzystwom ubezpieczeniowym o zado舵uczynienie. - Jednak aby mie pewien u秗edniony wynik, nale縴 zbada wi阫sz liczb spraw z r罂nych region體 Polski, nad czym aktualnie pracujemy - m體i tw髍cy systemu. Czyli zgodnie z wynikiem Indeksu poszkodowana powinna dosta ok. 4,4 tys. z zado舵uczynienia. - HBT

Hiszpania w kryzysie. Ale inwestuje na pot阦 w szybkie koleje

Nowa linia ma 420 km d硊go禼i. Poci眊i b阣 j pokonywa硑 w dni robocze w jedn stron dziewi赕 razy dziennie w czasie 2 godzin i 20 minut - o 50 minut szybciej ni wcze秐iej istniej眂ym po潮czeniem kolejowym. Na trasie znajduj si trzy przystanki - w Cuenca, Albacete i Villena. Pojedynczy bilet

Na wschodzie Ukrainy nie milkn strza硑

w砤snych firm ochroniarskich - m體i "Wyborczej" zast阷ca gubernatora Borys Fi砤tow. Patriotyczne Dnipro Dniepropetrowsk z Dnieprodzier縴駍kiem to chyba najciekawszy politycznie region Ukrainy. W czasach ZSRR dniepropetrowski desant z Bre縩iewem na czele przej背 w砤dze na Kremlu, a ju w

W Japonii rozpocz瓿a si doroczna rze delfin體. "Od dw骳h dni woda jest czerwona"

pierwszego dnia rybacy zabili dziewi赕 delfin體, w tym kilka m硂dych. Sytuacja powt髍zy砤 si w 秗od. Tym razem zabite zosta硑 cztery doros砮 osobniki. Czworo m硂dych (towarzysz rodzicom do trzeciego roku 縴cia) wypuszczono do morza. Przez chwil czytelnicy relacji mieli nadziej, 縠 tak縠 doros砮 delfiny

Mam gru糽ic. Tylko cicho sza...

ekspert體 ds. gru糽icy. Zgodnie z ni przedszkolaki musz przej舵 test w kierunku gru糽icy, i przez pewien czas powinien nimi opiekowa si pulmunolog. Co z chor? - Z tego, co wiem, jest w trakcie leczenia. Terapia polega na przyjmowaniu lek體 doustnie przez p蟪 roku, czasem dziewi赕 miesi阠y. Najpierw

O co Tusk star si ze Schetyn na zarz眃zie PO

rozci眊ni阾a na dziewi赕 miesi阠y spowodowa砤by, 縠 zamiast walk z kryzysem czy wzrostem bezrobocia partia zajmowa砤by si w du縠j mierze sob - m體i "Gazecie" szef klubu PO Rafa Grupi駍ki, stronnik Schetyny. Tyle oficjalnie. Kilku rozm體c體 relacjonuje nam spi阠ie, do jakiego dosz硂 na zarz眃zie

Trz阺ienie ziemi w Birmie

To wst阷ny bilans ofiar trz阺ienia ziemi, jakie w czwartek nawiedzi硂 wschodni Birm, liczba ofiar mo縠 wzrosn辨. Trz阺ienie o sile 6,8 stopni w skali Richtera z o秗odkiem na g酬boko禼i 10 km pod powierzchni ziemi nie spowodowa硂 tsunami. Do wstrz眘u dosz硂 w trudno dost阷nym, g髍zystym regionie

Wojew骴ztwo 秎眘kie najbardziej skorumpowane w Polsce? Bezlitosne statystyki

teori. Przypomina, 縠 przepisy gwarantuj眂e nietykalno舵 za ujawnienie 砤pownictwa wprowadzono dziewi赕 lat temu i nigdy wcze秐iej nie by硂 takiego skoku w statystykach. - Nale縴 to raczej 潮czy z aktywno禼i policji w tropieniu korupcji - m體i. Zdaniem policjant體 na szczycie wojew骴zkiej listy

Gigantyczna jadeitowa fortuna wycieka z Birmy

tys. ton jadeitu, kt髍ego rynkowa warto舵 to w砤秐ie 8 mld dol. Tyle 縠 w dokumentach eksport kamienia zamyka si 秏ieszn sum 34 mln dol. Aby sprawdzi, gdzie podziewa si reszta tej fortuny, dziennikarze Reutersa pojechali do stolicy zag酬bia jadeitowego Hapkant. Region jest zamkni阾y ze wzgl阣體

15 lat (p)rezydenta. Migiem znika piwo nieboszczyka. Nie b骿 si, narodzie, b阣zie "mocarie吵a" [DZI W ROSJI]

gospodarzy J髗ef Stalin. Je秎i wszystko p骿dzie jak do tej pory, popularno舵 Putina, kt髍a przez 15 lat wros砤 od kilku do dzisiejszych 88 proc., dojdzie pod koniec jego carstwowania do 130 proc. To ca砶iem mo縧iwe, bo w Rosji putinowska "partia w砤dzy" w niekt髍ych regionach zdobywa砤 ju w

UKRAINA-USA. Strategiczni partnerzy

- Od dawna uwa縜my, 縠 niepodleg硂舵 i demokracja na Ukrainie s kluczowe dla wolnej i niepodzielnej Europy - powiedzia砤 Rice. - Ten dokument to zaprzeczenie dla g硂s體 z Moskwy, 縠 trzeba odwr骳i proces zaanga縪wania USA [w ten region Europy] - doda jej bliski wsp蟪pracownik David Merkel.Umowa

Kopacz o 潮czeniu g髍nictwa z energetyk i planie dla 眘ka

przygotuje specjalny plan rozwoju regionu 秎眘kiego. W nawi眤aniu do przyj阾ego programu naprawy Kompanii W阦lowej Kopacz zapowiedzia砤, 縠 projekt zmian w ustawie o g髍nictwie w阦la kamiennego trafi do Sejmu w czwartek lub pi眛ek. Premier zapowiedzia砤 tak縠, 縠 decyzja o zlikwidowaniu Kompanii W阦lowej i

Kopacz o 潮czeniu g髍nictwa z energetyk i planie dla 眘ka

zespo硊, kt髍y przygotuje specjalny plan rozwoju regionu 秎眘kiego. W nawi眤aniu do przyj阾ego programu naprawy Kompanii W阦lowej Kopacz zapowiedzia砤, 縠 projekt zmian w ustawie o g髍nictwie w阦la kamiennego trafi do Sejmu w czwartek lub pi眛ek. Premier zapowiedzia砤 tak縠, 縠 decyzja o zlikwidowaniu

Do Warszawy albo gdzie. Dok眃 polecimy z Bydgoszczy?

, rzecznik SprintAir. Trudno z kolei jednoznacznie oceni, czy przetargiem b阣 zainteresowane tanie linie. Marsza砮k Ca砨ecki zapewnia, 縠 wojew骴ztwo nie b阣zie si upiera硂, aby przewo糿ik musia wykonywa 18 po潮cze w tygodniu do jednego portu lotniczego. M骻砨y np. stworzy dziewi赕 kierunk體 - po dwa

Marian Jurczyk nie 縴je

Solidarno禼i Mieczys砤w Jurek. Jurczyk bra udzia w robotniczych protestach w grudniu 1970 r. Wchodzi wtedy w sk砤d komitetu strajkowego. W sierpniu 1980 r. kierowa strajkiem w stoczni szczeci駍kiej i w regionie, jako przewodnicz眂y Mi阣zyzak砤dowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia 1980 roku - dzie

Trzeba co zrobi!

. Polityczny efekt domina jest potencjalnie o wiele wi阫szy ni efekt tsunami, suszy czy trz阺ienia ziemi. Wojna domowa w Syrii rozj眛rzy砤 star sunnicko-szyick ran, kt髍a krwawi dzisiaj w ca硑m regionie. Iran, Hezbollah i iraccy szyici wspieraj si硑 prezydenta Baszara al-Asada przeciwko wewn阾rznym i

Szybki internet przyspiesza

, 秝i阾okrzyskiego i warmi駍ko-mazurskiego, b阣 go realizowa. Pokazuje m.in., jak dzi wygl眃a infrastruktura internetowa, jak sie mieliby rozbudowa operatorzy i jak samorz眃y b阣 j finansowa.Studium mia硂 by gotowe 30 kwietnia 2009 r. Ale samorz眃owcy z pi阠iu region體 jego ko馽ow wersj dostali dopiero w

Czarny dzie 秝iatowego sportu. Najwybitniejsi sprinterzy przy砤pani na dopingu

lat kr髄uj atleci z Karaib體. W 12 konkurencjach najkr髏szych bieg體 (100, 200 i sztafecie 4x100 m) na ostatnich dw骳h olimpiadach Jamajczycy zdobyli dziewi赕 z硂tych medali i pi赕 srebrnych. M昕czy糿i wykorzystali wszystkie szanse na zwyci阺twa. Co wi阠ej, rok temu w Londynie w biegu na 200 m zaj阬i

Koszalin. PSL liczy na jeden mandat poselski w okr阦u nr 40

. W秗骴 nich dziewi赕 kobiet, co stanowi 56 proc listy. "To chyba najliczniejsza reprezentacja pa na wszystkich listach w okr阦u nr 40" - m體i Le秐iewicz. Do Sejmu z koszali駍kiej listy PSL startuje m.in. ginekolog Helena K硊sewicz, dyrektor jednego z bank體 sp蟪dzielczych Teresa Turkacz

Amnesty International: CIA pod s眃 za ataki dron體. "Mog硂 doj舵 do zbrodni wojennych"

prowadzona "zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa krajowego i mi阣zynarodowego". Jednak Amnesty International poddaje te s硂wa w w眛pliwo舵 i szczeg蟪owo opisuje dziewi赕 z licznych atak體 dron體, do kt髍ych dosz硂 w tym regionie w ci眊u 18 miesi阠y. Dron zabi 18 robotnik體 w Pakistanie... W秗骴

Prowincja Abancay

Prowincja Abancay - jedna z siedmiu prowincji w regionie Apur韒ac ze stolic w mie禼ie Abancay. W sk砤d prowincji wchodzi dziewi赕 dystrykt體. Liczba ludno禼i mieszkaj眂ej w ca砮j prowincji r體na jest 55 111. Podzia prowincjiProwincja Abancay dzieli si na dziewi赕 dystrykt體: Abancay Chacoche

Tkibuli

Tkibuli – miasto w 秗odkowej Gruzji, w regionie Imeretia. Liczba mieszka馽體 w 2004 wynosi砤 ok. 14000. W mie禼ie znajduje si jedna kopalnia w阦la, cho wcze秐iej by硂 ich dziewi赕. W rejonie Tkibuli ro秐ie tak縠 herbata, kt髍a sprzedawana jest w ca砮j Gruzji. Links strona po秝i阠ona

Powiat Sigmaringen

Powiat Sigmaringen (niem. Landkreis Sigmaringen) - powiat w Niemczech, w kraju zwi眤kowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Bodensee-Oberschwaben. Stolic powiatu jest miasto Sigmaringen. Podzia administracyjnyW sk砤d powiatu Sigmaringen wchodzi: dziewi赕 gmin miejskich (Stadt

Powiat Zollernalb

Powiat Zollernalb (niem. Zollernalbkreis) - powiat w Niemczech, w kraju zwi眤kowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Neckar-Alb. Stolic powiatu jest miasto Balingen. Podzia administracyjnyW sk砤d powiatu Zollernalb wchodzi: dziewi赕 gmin miejskich (Stadt) 16 gmin wiejskich

Powiat Karlsruhe

Powiat Karlsruhe (niem. Landkreis Karlsruhe) - powiat w Niemczech, w kraju zwi眤kowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Mittlerer Oberrhein. Stolic powiatu jest miasto na prawach powiatu Karlsruhe, kt髍e do powiatu jednak nie nale縴. Podzia administracyjnyW sk砤d powiatu

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.