regionie dziewi赕

ar, pap

Zamach w Somalii. Nie 縴je co najmniej 9 os骲, w tym 6 pracownik體 ONZ

Zamach w Somalii. Nie 縴je co najmniej 9 os骲, w tym 6 pracownik體 ONZ

Co najmniej dziewi赕 os骲 zgin瓿o w poniedzia砮k w zamachu przeprowadzonym przez islamist體 z ugrupowania Al-Szabab na mikrobus wioz眂y pracownik體 do siedziby ONZ w autonomicznym regionie Puntland, na p蟪nocnym wschodzie Somalii - poinformowa砤 policja.

Kujawsko-Pomorskie. Budowa i przebudowa 11 targowisk w regionie

Dziewi赕 targowisk przebudowano lub zbudowano od podstaw w wojew骴ztwie kujawsko-pomorskim w ramach rz眃owego programu "M骿 Rynek". Do po硂wy roku, kiedy zako馽zy si realizacja programu, w regionie powstan jeszcze dwa targowiska.

A. Saudyjska. 5 os骲 zgin瓿o w ataku napastnik體 w dniu 秝i阾a Aszura

Pi赕 os骲 zgin瓿o, a dziewi赕 zosta硂 rannych w poniedzia砮k wieczorem w ataku uzbrojonych napastnik體 w zamieszkanym g丑wnie przez szyit體 regionie na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do incydentu dosz硂 w dniu szyickiego 秝i阾a Aszura.

Chiny. 9 os骲 "podejrzanych o terroryzm" zosta硂 zabitych w Sinkiangu

kilkudziesi阠iu cywilnych Ujgur體 i Han體. W Sinkiangu regularnie dochodzi do konflikt體 pomi阣zy stanowi眂ymi wi阫szo舵 w tym regionie Ujgurami, czyli wyznaj眂 islam mniejszo禼i etniczn, a ludno禼i nap硑wow nale勘c do chi駍kiej grupy etnicznej Han. Ujgurzy twierdz, 縠 s dyskryminowani przez w砤dze

Marsza砶owie chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego

Marsza砶owie chc mie udzia w zyskach z wydobycia gazu 硊pkowego

przeprowadzona we wszystkich regionach obj阾ych poszukiwaniami gazu z 硊pk體 jest bardzo dobrym pomys砮m - komentuje Wies砤w Prugar, prezes Orlen Upstream, i zachwala zw砤szcza ide jednakowych standard體 przy uzyskiwaniu zg骴 na odwierty.

Tragedia na szosie pod Kielcami

Tragedia wydarzy砤 si w 秗od oko硂 7.50. Od Kielc w kierunku Buska jecha tir ci眊n眂y pusty kontener. Na prostej drodze wpad w po秎izg na mokrej jezdni, stan背 w poprzek drogi. Akurat z naprzeciwka jecha czerwony ford transit z pasa縠rami. Kierowca busa nie mia szans na unikni阠ie zderzenia -

Pierwsze miasto w Europie z ciemnym niebem

Pierwsze miasto w Europie z ciemnym niebem

- zw砤szcza w sezonie zimowym - przyci眊nie widok pi阫nego rozgwie縟縪nego nieba. Snuj r體nie ambitne plany na obj阠ie ochron ca砮go regionu, co utworzy硂by bezprecedensowe Hrabstwo Ciemnego Nieba o powierzchni ponad 6 tys. km kw. Tytu spo砮czno禼i ciemnego nieba przyznawany jest przez International Dark

Morawiecki o strategii rozwoju: ma s硊縴 mieszka馽om teren體 mniej zadbanych

pokolenia, pi赕, dziewi赕, pi阾na禼ie, dwadzie禼ia lat" - m體i. "Kwestia, kt髍 bardzo mocno b阣ziemy akcentowa, to jest rozw骿 zr體nowa縪ny spo砮cznie i regionalnie" - podkre秎i. Morawiecki zaznaczy, 縠 chodzi r體nie o rozw骿 w ramach region體. Jako przyk砤d poda wojew骴ztwo

Politechnika 眘ka otwiera 砍obek dla dzieci student體

Politechnika 眘ka otwiera 砍obek dla dzieci student體

poprowadzi 砍obek dla dzieci student體 i pracownik體. Jako pierwszy w regionie tak plac體k otworzy w katowickiej Ligocie Uniwersytet 眘ki wsp髄nie z fundacj Elementarz. P蠹niej, dzi阫i rz眃owemu wsparciu, Uniwersytet 眘ki otworzy jeszcze 砍obek przy ul. Szkolnej w Katowicach oraz w Cieszynie. W

Kenia. Ataki ekstremist體 na wschodzie, nie 縴je co najmniej 29 os骲

"Ubieg砮j nocy przeprowadzono ataki na miasta: Hindi w regionie Lamu oraz Gamba w regionie Tana River. W Lamu zgin瓿o dziewi赕 os骲, w Tana River - dwadzie禼ia" - przekaza rzecznik resorty Mwenda Njoka. Zaznaczy, 縠 bilans ofiar mo縠 wzrosn辨. Wcze秐iej o atakach informowa Kenijski

Pakistan. Ataki na bastion talib體, zgin瓿o 15 ludzi

Zniszczono dziewi赕 kryj體ek terroryst體. Armia dokona砤 atak體 w dolinie Tirah w regionie plemiennym Chajber przy granicy z Afganistanem. Operacj przeprowadzono dzie po ataku na g丑wne lotnisko kraju, w Karaczi, w kt髍ym zgin瓿o ok. 30 os骲, w tym 10 napastnik體. Do ataku przyzna si ruch

W骿t z siedmioma zarzutami. Za dzia砶 i o秝iadczenia maj眛kowe

W骿t z siedmioma zarzutami. Za dzia砶 i o秝iadczenia maj眛kowe

dobrowolnie poddawa si windykacji w razie, gdyby nie zap砤ci w terminie - twierdzi Tworek. Cho przyznaje, 縠 odzyskanie nale縩o禼i z odsetkami zaj瓿o blisko dziewi赕 miesi阠y. - Co konkretnie zarzuca panu prokuratura? - dopytujemy. Tworek: - Uwa縜, 縠 zgodnie z przepisami pieni眃ze powinny zosta wp砤cone

眘kie. 46 obiekt體 do zwiedzania podczas tegorocznej Industriady

Industriada, czyli coroczna jednodniowa impreza, promuje utworzony dziewi赕 lat temu przez samorz眃 regionu Szlak Zabytk體 Techniki i jego poszczeg髄ne obiekty. Rozmieszczone s na terenie prawie ca砮go woj. 秎眘kiego - od Cz阺tochowy przez G髍ny 眘k i Zag酬bie D眀rowskie, po Cieszyn i 痽wiec

Francja.Dwie ofiary wykolejenia si poci眊u w Alpach

dziewi赕 jest rannych. Jedna z ofiar to Rosjanka, a drug jest mieszkaniec regionu. Wed硊g przedstawiciela regionalnych w砤dz ds. transportu Jean-Yves Petita trasa, kt髍 jecha poci眊, uwa縜na jest za bezpieczn nawet zim, cho regularnie dochodzi tam do obrywania si lu糿ych bry skalnych. 12 lipca

Cud technologiczny na UZ. Zielonog髍ska uczelnia zbada grafen

Cud technologiczny na UZ. Zielonog髍ska uczelnia zbada grafen

regionie - m體i prof. Tadeusz Kuczy駍ki, rektor uczelni. Od pocz眛ku 2016 r. do Parku wprowadzi硂 si pi赕 nowych podmiot體 zwi眤anych z bran勘 OZE, budownictwa pasywnego oraz in縴nierii 秗odowiska. Uczelnia si chwali, 縠 潮cznie znajduje si tam obecnie dziewi赕 innowacyjnych firm. - Jest tak du縠

Francja wysy砤 lotniskowiec na wody Iraku do walki z IS

Perskiej do ameryka駍kiego lotniskowca "USS Carl Vinson". Wraz z 12 maszynami Rafale i 9 zmodernizowanymi samolotami szturmowymi Super Etendard na pok砤dzie lotniskowiec ponad dwukrotnie zwi阫sza francuskie mo縧iwo禼i operacyjne w regionie. Obecnie w bazie w ZEA stacjonuje dziewi赕 lotniskowc體

Krzysztof Micha砶iewicz, Prawo i Sprawiedliwo舵 [NOWI POSWIE 2015]

Krzysztof Micha砶iewicz, Prawo i Sprawiedliwo舵 [NOWI POSWIE 2015]

Krzysztof Micha砶iewicz urodzi si 26 wrze秐ia 1953 roku w Obornikach 眘kich. Absolwent Wydzia硊 Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. By uczestnikiem "lubelskiego lipca" 1980 r., p蠹niej pracowa w zarz眃zie regionu NSZZ "Solidarno舵". Odszkodowanie za represje

Ukraina. Achmetow wzywa do zaprzestania rozlewu krwi

Achmetow kontroluje w ukrai駍kim parlamencie grup kilkudziesi阠iu pos丑w rz眃z眂ej Partii Region體. Ugrupowanie to nie zgodzi硂 si na proponowane przez opozycj zmiany w konstytucji, kt髍e ograniczy硑by uprawnienia Janukowycza, co faktycznie doprowadzi硂 do eskalacji napi阠ia mi阣zy przeciwnikami

Cicha, ale krwawa turecka wojna z Kurdami

Cicha, ale krwawa turecka wojna z Kurdami

Zeid Raad al-Hussein powiedzia we wtorek, 縠 dochodz do niego informacje o umy秎nym zabijaniu nieuzbrojonych cywil體, w tym kobiet i dzieci, przez snajper體 b眃 z pojazd體 tureckiej armii, kt髍a prowadzi operacj w po硊dniowo-wschodnim regionie kraju, zamieszkanym g丑wnie przez Kurd體. ONZ

Koniec walk? Azerbejd縜n og砤sza jednostronne zawieszenie broni w rejonie G髍skiego Karabachu

Koniec walk? Azerbejd縜n og砤sza jednostronne zawieszenie broni w rejonie G髍skiego Karabachu

zawieszenie broni. Karabaskie ministerstwo obrony utrzymuje, 縠 Azerbejd縜n nadal ostrzeliwuje miejscowo舵 Martakert, po硂縪n 50 km na p蟪noc od stolicy regionu Stepanakert. Walki w G髍ski Karabachu zacz瓿y si w nocy z pi眛ku na sobot, kiedy prezydenci Armenii i Azerbejd縜nu przebywali r體nocze秐ie w

Chiny. Wielki po縜r w tybeta駍kim starym mie禼ie Dukezong

Ogie wybuch w nocy i rozprzestrzeni si szybko w秗骴 starej drewnianej zabudowy. Po縜r szala przez ponad dziewi赕 godzin; w jego t硊mieniu bra硂 udzia ponad tysi眂 stra縜k體 i ochotnik體. Straty oszacowano na ponad 100 mln juan體 (ok. 12 mln euro). Dukezong, po硂縪ne w malowniczym regionie

眘kie. Tegoroczna Industriada - 秝i阾o Szlaku Zabytk體 Techniki - 13 czerwca

Utworzony dziewi赕 lat temu przez samorz眃 regionu Szlak Zabytk體 Techniki skupia 36 najciekawszych obiekt體 dziedzictwa przemys硂wego w woj. 秎眘kim. Industriada promuje szlak i jego poszczeg髄ne obiekty - rozmieszczone na terenie praktycznie ca砮go woj. 秎眘kiego. i阾o zosta硂 pomy秎ane jako

Liga Pa駍tw Arabskich apeluje o rozejm w Syrii na czas ramadanu

W komunikacie obie organizacje podkre秎i硑, 縠 chc "zaprzestania wszelkiego rodzaju przemocy i walk z okazji 秝i阾ego miesi眂a ramadanu". Rozejm przyczyni砨y si do "ul縠nia cierpieniom Syryjczyk體 i pozwoli砨y organizacjom charytatywnym przekaza pomoc humanitarn do region體

Arabia Saudyjska.5 os骲 zgin瓿o w ataku napastnik體 podczas Aszury

04.11. Rijad (PAP/AFP) - Pi赕 os骲 zgin瓿o, a dziewi赕 zosta硂 rannych w poniedzia砮k wieczorem w ataku napastnik體 w zamieszkanym g丑wnie przez szyit體 regionie na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do incydentu dosz硂 w dniu szyickiego 秝i阾a Aszura. Aresztowano sze禼iu podejrzanych. Strzelanina

WT w siatk體ce pla縪wej - Olsztyn gotowy na dobrze obsadzony turniej

17 maja zamkni阾o zg硂szenia do turnieju, kt髍y odb阣zie si w Olsztynie po raz drugi. Na li禼ie zg硂sze na stronie internetowej Mi阣zynarodowej Federacji Pi砶i Siatkowej (FIVB) jest dziewi赕 polskich par m阺kich i sze舵 縠駍kich, jednak na wtorkowej konferencji poinformowano, 縠 duet體 m阺kich

Partia Razem wybra砤 nowe, kolegialne w砤dze

zarz眃u krajowego wesz硂 dziewi赕 os骲. Siedem z nich - Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny i Magdalena Mali駍ka z warszawskiego okr阦u partii, Agnieszka Dziemianowicz-B眐 z okr阦u dolno秎眘kiego oraz Mateusz Mirys z 丑dzkiego - zasiada硂 ju w zarz眃zie minionej kadencji. Dwoje z

i阾okrzyskie. W ci眊u 10 lat podwoi砤 si liczba miejsc pracy w turystyce

mln to dotacje unijne. Wyra糿ie wzr髎 tak縠 standard hoteli. Na pocz眛ku 2007 roku najwy縮zym standardem by plac體ki trzy gwiazdkowe. Obecnie w regionie funkcjonuje jeden hotel pi阠iogwiazdkowy, dziewi赕 czterogwiazdkowych, 40 trzygwiazdkowych, tyle samo dwugwiazdkowych i 9 skategoryzowanych jako

Zamach w Tunezji. Pa駍two Islamskie przyznaje si do ataku

zatrzymaniu wsp髄nik體 zamachowc體. - Dw骳h zamachowc體 zosta硂 zabitych, czterech ich wsp髄nik體 zosta硂 zatrzymanych - powiedzia francuskiej prywatnej telewizji BFM-TV. CNN podaje natomiast, 縠 "zatrzymano dziewi赕 os骲, z czego cztery s bezpo秗ednio zwi眤ane z zamachem". - Wedle informacji

Kerry: USA nie podj瓿y 縜dnych ustale ws. palesty駍kich rezolucji ONZ

ko馽a listopada 2016 roku. Ameryka駍ki sekretarz stanu uwa縜, 縠 obecnie najwa縩iejsz spraw jest "obni縠nie temperatury" w regionie, dzi阫i czemu b阣zie mo縧iwe porozumienie pokojowe mi阣zy Izraelem a Palesty馽zykami. "Status quo nie zadowala obu stron. Obecnie pr骲ujemy nawi眤a

iatowe pot阦i 禼ieraj si na Morzu Po硊dniowochi駍kim

;The Guardian". Do kontrolowanych przez Chiny Paraceli oraz do s眘iednich Spratlej體 pretensje zg砤szaj inne kraje regionu, w tym Wietnam, Filipiny, Tajwan, a nawet Malezja i Brunei. Wyrzutnie na wyspie Woody (chi駍ka Yongxing) s widoczne na zdj阠iach wykonanych 14 lutego przez cywilnego

Terrory禼i zaatakowali baz lotnictwa w Indiach. 痮硁ierze odparli atak

bazy. Z kolei indyjskie media poda硑, 縠 zgin瓿o czterech napastnik體 i dw骳h 縪硁ierzy. Atak przypomina incydent sprzed p蟪 roku, kiedy uzbrojeni napastnicy, kt髍zy wed硊g w砤dz Indii przenikn阬i z Pakistanu, zaatakowali posterunek policji w stanie Pend縜b. Zgin瓿o w體czas dziewi赕 os骲. Wed硊g

Podkarpackie. Budowa S19 sporn kwesti w Kontrakcie Terytorialnym

czym 22 z nich maj by jeszcze negocjowane. Ostateczna suma, jaka ma trafi do regionu, to prawie 22 mld z. Zatwierdzenie podkarpackiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 kontrakt體

Irak. Kerry chwali plany reform nowego rz眃u w Bagdadzie

10.09. Bagdad (PAP/Reuters, Media) - Przebywaj眂y z wizyt w Iraku sekretarz stanu USA John Kerry pochwali w 秗od plany reform i odbudowy armii, przedstawione mu przez nowego premiera Hajdera al-Abadiego. W tym czasie w Bagdadzie dosz硂 do zamachu, w kt髍ym zgin瓿o co najmniej dziewi赕 os骲

Francja wysy砤 lotniskowiec na wody Iraku do walki z Pa駍twem Islamskim

przez USA do潮czy w Zatoce Perskiej do ameryka駍kiego lotniskowca "USS Carl Vinson". Wraz z 12 maszynami Rafale i dziewi阠ioma zmodernizowanymi samolotami szturmowymi Super Etendard na pok砤dzie lotniskowiec ponaddwukrotnie zwi阫sza francuskie mo縧iwo禼i operacyjne w regionie. Obecnie w bazie

Olsztyn. PSL chce mie marsza砶a, dw骳h zast阷c體 i szefa sejmiku

b阣zie mia砤 dziewi赕 mandat體, PiS - sze舵, a SLD jeden. Wed硊g 痚lichowskiego PSL chce kontynuowa koalicj z PO, ale zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi z poprzednich wybor體 i ustaleniami koalicji na szczeblu centralnym teraz to Stronnictwo chce kierowa regionem. "Tak zdecydowali wyborcy, to

Ceg砤 na plakatach. Magazyn literacki w centrum miasta [FOTO]

sk砤da si z op砤tk體 wigilijnych, na kt髍ych przy u縴ciu farby spo縴wczej nadrukowano utwory o jedzeniu. Po przeczytaniu mo縩a by硂 je skonsumowa. Kolejna "Ceg砤" ma by zbiorem wspomnie zwi眤anych z naszym regionem. Wszyscy ch阾ni mogli je wysy砤 na adres fundacji. Pod koniec wrze秐ia wyda

Wielkopolskie. Marek Wo糿iak ponownie marsza砶iem wojew骴ztwa

udzia w zachodz眂ych w regionie zmianach. "Przez prawie dziewi赕 lat pe硁ienia funkcji marsza砶a wojew骴ztwa wielkopolskiego decydowa砮m o wielu sprawach zwi眤anych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w zjednoczonej Europie" - podkre秎a. Za jedno z osi眊ni赕 Wo糿iaka uznaje

Kujawsko-Pomorskie. 19 inwestycji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorz眃owej

wojew骴zkich w ca硑m regionie. Inwestycje realizowane w ramach DIS obejmuj przede wszystkim budow chodnik體, azyli dla pieszych (niewielkich wysepek na 秗odku jezdni u砤twiaj眂ych pieszym bezpieczne przekraczanie ulic), zatok autobusowych, 禼ie縠k rowerowych, pieszojezdni czy barier ochronnych. Jak

Tunezja. Tysi眂e uczestnik體 marszu przeciwko terroryzmowi. Id Hollande, Komorowski, Abbas, Renzi

uczestniczy w ods硂ni阠iu tablicy upami阾niaj眂ej ofiary zamachu w muzeum Bardo. Dziewi赕 os骲 zgin瓿o podczas operacji antyterrorystycznej Wcze秐iej poinformowano, 縠 tunezyjskie si硑 specjalne przeprowadzi硑 w regionie Kafsa operacj antyterrorystyczn. - Tunezyjskie si硑 specjalne przeprowadzi硑 w regionie

Lubelskie. PO zapowiada utworzenie 20 tys. nowych miejsc pracy

Przewodnicz眂y regionu lubelskiego PO, minister skarbu pa駍twa W硂dzimierz Karpi駍ki podkre秎i, 縠 dzia砤nia dla powstrzymania przed wyjazdem dobrze wykszta砪onych m硂dych ludzi powinny by "absolutnym imperatywem" dla nowego zarz眃u wojew骴ztwa. "Chodzi o stworzenie takich

Prezydent odby narad na temat zamachu w Tunezji

dyplomatycznych obj阾ych zjawiskami kryzysowymi - zaznaczy Komorowski. Przypomnia, 縠 cz甓 tego typu polskich plac體ek zawiesi砤 dzia砤lno舵, m.in. w Syrii i Iraku, ale inne plac體ki w regionach zagro縪nych kryzysami dzia砤j i s wzmacniane. Jak m體i prezydent, trzecim elementem informacji, istotnej z punktu

El縝ieta Polak ponownie marsza砶iem wojew骴ztwa lubuskiego

W tajnym wyborze marsza砶a regionu Polak uzyska砤 21 g硂s體, przeciw by硂 sze禼iu radnych. W g硂sowaniu wzi瓿o udzia 27 radnych (tylu radnych by硂 na sesji); bezwzgl阣na wi阫szo舵 wynosi砤 16 g硂s體. Polak by砤 jedyn kandydatk na to stanowisko. Nowy szef sejmiku - Czes砤w Fiedorowicz uzyska we

Ukraina. 14 os骲 zgin瓿o w wyniku nocnych walk w Doniecku

odnotowano dziewi赕 przypadk體 ostrzelania terytorium Rosji ze strony Ukrainy, oficjalnie o秝iadczamy, 縠 ukrai駍kie si硑 zbrojne, oddzia硑 Stra縴 Granicznej i inne struktury si硂we nie ostrzeliwuj terytorium Federacji Rosyjskiej" - powiedzia. senko poinformowa, 縠 w ci眊u ostatniej doby w

Podkarpackie.Zimowa pogoda nadal sprzyja wypoczywaj眂ym podczas ferii

"Tegoroczna zima zach阠a do wypoczynku w naszym regionie. Decyduj o tym przede wszystkim doskona砮 warunki zjazdowe na stokach narciarskich. iegu nie brakuje te dla mi硂秐ik體 bieg體 narciarskich" - powiedzia Jacek szega z Centrum Informacji Turystycznej w Lesku. Zaznaczy, 縠

Na Ukrainie wybor體 nie b阣zie w 15 okr阦ach

Jak podaje w dzie przed wyborami Centralna Komisja Wyborcza, w obwodzie donieckim z 21 okr阦體 z g硂sowania wy潮czono dziewi赕, w 硊ga駍kim, w kt髍ym jest 11 okr阦體, mieszka馽y zag硂suj tylko w pi阠iu. Okr阦i te znajduj si na terenach kontrolowanych przez rebeliant體 i wspieraj眂 ich armi

Syria. 13 cywil體 zabitych przez si硑 bezpiecze駍twa

Dwunastu cywil體 zgin瓿o podczas prowadzonych przez wojsko i si硑 bezpiecze駍twa poszukiwa przeciwnik體 re縤mu w regionie Hims, a trzynasta osoba zosta砤 zastrzelona w prowincji Hama - wynika z komunikatu tej organizacji praw cz硂wieka. W pi眛ek, wed硊g OSDH, w regionie Hims, kt髍y jest g丑wnym

sdzkie. Ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami POZ

02.01. sd (PAP) - W sdzkiem ro秐ie liczba podpisanych um體 z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ju w 13 powiatach regionu opieka lekarska zapewniona jest w 100 proc. - poinformowa砤 w pi眛ek wieczorem rzeczniczka 丑dzkiego NFZ Anna Leder. Wed硊g najnowszych danych, 丑dzki NFZ

Pomorskie. 150 mln euro na wsparcie innowacji w latach 2014-2020

rozwojowi przedsi阞iorczo禼i, bo od firm dzia砤j眂ych w regionie zale縴 tempo rozwoju spo砮cznego i gospodarczego regionu". Marcin Pi眛kowski, dyrektor Invest in Pomerania (koordynowanej przez Agencj Rozwoju Pomorza) poda, 縠 w ci眊u minionych 5 lat Invest in Pomerania (inicjatywa promuj眂a Pomorze

Kieleccy pi砶arze r阠zni na ustach ca砮j Polski. Prezydent: Wraca pomys budowy hali

w砤秐ie sportowa marka Kielc. To szansa, aby na podstawie tej pi阫nej, emocjonuj眂ej historii budowa opowie舵 o mie禼ie i regionie - m體i Marta Szyma駍ka, ekspert ds. marketingu sportowego z firmy SV Sportmarketing. Podkre秎a, 縠 chodzi o dyscyplin sportu popularn w Niemczech, Hiszpanii, Francji czy

Dlaczego coraz wi阠ej Polak體 zapisuje dzieci do szk蟪 w Czechach?

na zaj阠ia adaptacyjne do Przedszkola Weso硑ch Przyg骴 - r體nie w czeskiej cz甓ci miasta. Wcze秐iej chodzili tam jej bracia. I podstaw體ka, i przedszkole, do kt髍ych zapisane s dzieci Kochaniewicz體, powsta硑 dla Polak體 mieszkaj眂ych na Zaolziu. Czeskie przepisy, polski j陑yk Historia regionu

PKP ws. przej阠ia gliwickiego Newagu: produkcja taboru nie jest naszym zadaniem

gospodarcze i spo砮czne znaczenie gliwickiego zak砤du dla regionu. Przedstawiciele Rady zadeklarowali gotowo舵 uczestnictwa w rozmowach stron i wsparcia dzia砤 s硊勘cych przej阠iu zak砤du Newagu w Gliwicach przez grup PKP. Przed dwoma tygodniami rzecznik Newagu kasz Miko砤jczyk zapewni, 縠 sp蟪ka nie

Warmi駍ko-Mazurskie. Powsta硂 regionalne Forum Kobiet lewicy

. Pierwsz, nieudan pr骲 powo砤nia Forum R體nych Szans i Praw Kobiet SLD w woj. warmi駍ko-mazurskim podj阾o ju w 2011 roku. Wtedy uda硂 si jedynie wyznaczy trzy koordynatorki, kt髍e mia硑 tworzy lokalne struktury w regionie. Od tego czasu powsta硂 dziewi赕 powiatowych organizacji, do kt髍ych

Ranking szpitali. Kt髍a plac體ka najlepsza w Twoim regionie?

. SPZOZ im. iadeckiego w Bia硑mstoku (na zdj阠iu) Tutaj podium jest jednocze秐ie ko馽em klasyfikacji - znalaz硑 si w niej trzy szpitale z tego regionu. 1. SPZOZ w Nowej Soli (na zdj阠iu) 2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku 3. Szpital Wojew骴zki w Gorzowie Wielkopolskim W woj. lubuskim

UNHCR: 110 tys. ludzi uciek硂 z Ukrainy do Rosji

ogarni阾ym konfliktem zbrojnym regionie - przekazano w Genewie. Wed硊g UNHCR ok. 700 os骲 wyjecha硂 ponadto do Polski, na Bia硂ru, do Czech lub Rumunii. 16 czerwca ONZ informowa砤 o 34 tys. uchod糲體 wewn阾rznych, ale personel ONZ by w stanie zidentyfikowa tylko ok. 19 tys. z nich. W pi眛ek wieczorem

Katastrofa smole駍ka. Mobilizacja w PiS na obchody sz髎tej rocznicy

obchody w swoich miastach. Aktywne s te regiony. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich (PiS) poprosi samorz眃owc體 o w潮czenie syren alarmowych o godz. 8.41. W砤dze Gda駍ka i Sopotu ju si zgodzi硑. W Zachodniopomorskiem wojewoda Piotr Jania zarz眃zi: "Prosz o przeprowadzenie w dniu 10 kwietnia

Jemen.Szyiccy rebelianci zdobyli pa砤c prezydencki w Sanie

. W starciach tych zgin瓿o co najmniej dziewi赕 os骲. Rebelianci opanowali San we wrze秐iu ub.r. Na mocy wynegocjowanego przez ONZ porozumienia pokojowego zgodzili si wycofa ze stolicy, gdy powstanie nowy rz眃 jedno禼i narodowej. Pozostali jednak w Sanie i dodatkowo zwi阫szyli od tamtej pory sw

Kielce. Miasto w砤禼icielem dworca autobusowego

pokonamy. By spe硁i dzi oczekiwane standardy, tam musi by ciep硂 i wygodnie. Kielce i region 秝i阾okrzyski s skazane na komunikacj samochodow, autobusow, bo sie kolei pozostawia wiele do 縴czenia, a ludzie s przyzwyczajeni, by autobus dowozi ich do prawie ka縟ej miejscowo禼i" - podkre秎i w

Wielkopolskie. S11 jedn z kwestii spornych Kontraktu Terytorialnego

kosztowa budowa drogi ekspresowej S11, na kt髍ej bardzo zale縴 samorz眃owi wojew骴ztwa. Zatwierdzenie wielkopolskiego KT pocz眛kowo mia硂 si znale兼 we wtorkowym porz眃ku obrad rady ministr體 razem z 13 innymi regionami. Ostatecznie w planie obrad uwzgl阣niono dziewi赕 Kontrakt體 - w秗骴 nich nie by硂

Irak.Co najmniej 40 zabitych w kilku zamachach

zamachowiec samob骿ca w wojskowym samochodzie terenowym wy砤dowanym materia砤mi wybuchowymi wjecha w grup 縪硁ierzy i cz硂nk體 szyickich milicji, zabijaj眂 dziewi赕 os骲. Do zamach體 dosz硂 tak縠 na terytorium irackiego Kurdystanu. W stolicy tego p蟪autonomicznego regionu, Irbilu, w sobot eksplodowa砤

眘kie. Przebudowa dawnego kina na sal koncertow potrwa do ko馽a roku

Przebudowa dawnego kina w Sosnowcu to kolejne takie przedsi陊zi阠ie w wojew骴ztwie 秎眘kim. Jedno z pierwszych zrealizowano w Katowicach, gdzie dziewi赕 lat temu gruntownie zmodernizowano i przekszta砪ono dawne kino "Rialto" w kinoteatr. Obecnie organizuje si w nim pokazy filmowe i

Ukraina. Milicja zamkn瓿a wjazd do ga駍ka

milicja poda砤, 縠 w wyniku ataku na SBU w ga駍ku ucierpia硂 dziewi赕 os骲, w tym dw骳h pracownik體 tego resortu. Pozostali to cywile. Wcze秐iej tego dnia separaty禼i zaj阬i SBU w Doniecku, za w niedziel - siedziby w砤dz obwodowych w Doniecku i Charkowie. W poniedzia砮k w godzinach porannych szef

Bu砱aria.Minister obrony: rosyjskie samoloty nas szpieguj

"Nie chodzi o loty transportowe. Mamy podstawy uwa縜, 縠 chodzi o loty wywiadowcze. Tylko w okresie od 1 do 26 marca odnotowano dziewi赕 takich wypadk體, w pi阠iu z nich by rozkaz wylotu dy縰rnej dw骿ki my秎iwc體. To jest cz甓ci naszych zada, zwi眤anych z ochron przestrzeni powietrznej

Palesty馽zycy chc, by ONZ szerzej uzna砤 ich pa駍twowo舵. To koniec negocjacji z Izraelem?

przyw骴cy mo縠 powa縩ie zagrozi rozmowom pokojowym z Izraelem, wznowionym w ubieg硑m roku dzi阫i staraniom USA. Negocjacje ruszy硑 w lipcu, a w砤dze palesty駍kie zapowiedzia硑, 縠 na dziewi赕 miesi阠y zawiesz starania o przy潮czenie do 63 ONZ-owskich agend i mi阣zynarodowych uk砤d體. W listopadzie 2012 r

Koncern farmaceutyczny korumpowa 丑dzkich lekarzy?

72 zarzut體 dziewi阠iorgu lekarzom i mened縠rce firmy farmaceutycznej. Dotycz one przede wszystkim korumpowania lekarzy kilku 丑dzkich plac體ek i innych miejscowo禼i z regionu. Mened縠rka us硑sza砤 dziewi赕 zarzut體. W zamian za przychylno舵 i wypisywanie recept na leki Seretide i Vizendo, promowane

Coraz mniej Polski B. Najbogatsze wojew骴ztwa strac dotacje na infrastruktur

dostaniemy 23,2 mld euro z Funduszu Sp骿no禼i i 53,4 mld euro z EFRR. Samorz眃y wojew骴ztw w ramach regionalnych program體 operacyjnych (RPO) rozdzielaj 31,2 mld euro z obu tych 紃骴e. Jednak te pieni眃ze s dost阷ne tylko dla region體 nieprzekraczaj眂ych 75 proc. 秗edniej unijnej dochodu na g硂w. T

W Rosji zwyci陑cy s wyznaczeni jeszcze przed wyborami

13 wrze秐ia to w Rosji doroczny tzw. og髄ny dzie g硂sowania. Tym razem w 36 z 85 region體 Federacji maj by wybierani gubernatorzy, deputowani do dum r罂nych szczebli i szefowie lokalnych samorz眃體. Intrygi w tym nie ma 縜dnej, bo - zgodnie z regu砤mi rosyjskiej "suwerennej demokracji"

Tyszkiewicz: po潮czenia kolejowe Bia硑stok-Warszawa - zostaj

;. Podlaski pose PO Robert Tyszkiewicz w przekazanej PAP informacji powo砤 si na ustalenia ze spotkania z minister infrastruktury i rozwoju El縝iet Bie駅owsk. M體i, 縠 do czerwca liczba po潮cze PKP Intercity na trasie Bia硑stok-Warszawa (obecnie dziewi赕 par poci眊體) nie ulegnie zmniejszeniu, a

Dolno秎眘kie. Koalicja PO, OD, SLD i PSL w sejmiku wojew骴ztwa

. "Przez ostatnie lata siedzieli秏y w okopach jak podczas I wojny 秝iatowej pod Verdun. Teraz czas to zako馽zy i zacz辨 my秎e wsp髄nie o regionie" - powiedzia Protasiewicz. Podkre秎i, 縠 nowa koalicja ma przygotowany program nie tylko na dziewi赕 miesi阠y, do najbli縮zych wybor體

27. Mi阣zynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Zespo硑 folklorystyczne przez dziewi赕 dni b阣 wyst阷owa w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Kosz阠inie, Cz阺tochowie, Sosnowcu i Cieszynie. Festiwal organizowany jest od 1979 roku. W jego wieloletniej historii wzi瓿o w nim udzia ponad 230 zespo丑w. W tym roku zaprezentuj si grupy z Indonezji

Lubuskie. PO i PSL zawar硑 umow koalicyjn w sejmiku

30.11. Gorz體 Wielkopolski (PAP) - W砤dze lubuskiej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zawar硑 umow koalicyjn na poziomie wojew骴ztwa. Tym samym koalicja PO-PSL nadal b阣zie rz眃zi regionem, maj眂 w sejmiku 18 na 30 radnych. Umow podpisa硑 w niedziel przewodnicz眂a

Kongres Kobiet popiera kandydatki do europarlamentu. Najwi阠ej z naszego okr阦u

W tej chwili wszystkich kandydatek wspieraj眂ych postulaty Kongresu Kobiet jest 58. Najwi阠ej, bo a 11 startuje z naszego regionu. W okr阦u mazowiecko-warszawskim startuje dziewi赕 kobiet, wielkopolskim sze舵, a ma硂polsko-秝i阾okrzyskim osiem. Zachodniopomorskie reprezentowa b阣 kandydatki z

PiS przegrywa na ca砮j linii. Nie b阣zie powt髍ki wybor體 na Lubelszczy糿ie

samorz眃owych do w砤dz region體 insynuacjami o rzekomych fa硈zerstwach i powa縩ych nieprawid硂wo禼iach. Micha砶iewicz domaga si wi阠 od s眃u: stwierdzenia niewa縩o禼i wybor體 do sejmiku i wyga秐i阠ia mandat體 33 radnych oraz nakazania przeprowadzenia powt髍nego g硂sowania w wojew骴ztwie. Wytoczy dziewi赕

Korea P砫..9 ofiar, 10 os骲 uwi陑ionych po zawaleniu si dachu

17.02. Seul (PAP/AFP, AP, Kyodo) - Dziewi赕 os骲 zgin瓿o, a oko硂 10 jest uwi陑ionych pod gruzami po zawaleniu si w poniedzia砮k przeci笨onego 秐iegiem dachu budynku w Gyeongju na po硊dniu Korei P砫. 80 os骲 zosta硂 hospitalizowanych, trwa akcja ratunkowa. W秗骴 zabitych jest siedmiu student體 i

Dolno秎眘kie. 32 mln z na rekultywacj dziewi阠iu sk砤dowisk odpad體

kolejce do rekultywacji jest jeszcze 14 kolejnych sk砤dowisk" - doda Mielczarek. Sp蟪ka Dolno秎眘ka Inicjatywa Samorz眃owa zosta砤 utworzona przez Dolno秎眘k Agencj Wsp蟪pracy Gospodarczej oraz dziewi赕 gmin regionu: Przemk體, Mietk體, Zgorzelec, Sulik體, Polanic-Zdr骿, Zi阞ice, Sob髏k

Schetyna: Wdro縠nie nowych sankcji UE od硂縪ne na pro禸 Ukrainy

now szans" - powiedzia Schetyna po spotkaniu ministr體 spraw zagranicznych pa駍tw UE w Brukseli. Unijna lista obj阾ych sankcjami wizowymi i finansowymi ma zosta rozszerzona o 19 os骲, w tym pi阠iu rosyjskich polityk體, oraz dziewi赕 firm i organizacji. Jest to konsekwencj nasilenia walk na

Chiny.81 os骲 skazano za terroryzm i separatyzm w Sinkiangu

05.06. Pekin (PAP/AP) - Chi駍kie media pa駍twowe poinformowa硑, 縠 81 os骲 zosta硂 w czwartek skazanych za terroryzm i separatyzm w regionie autonomicznym Sinkiang na p蟪nocnym zachodzie kraju. Dziewi赕 os骲 dosta硂 kar 秏ierci. Wyroki wydano w sze禼iu r罂nych s眃ach w 23 r罂nych sprawach

PIR dofinansuj budow i remont dr骻 w woj. kujawsko-pomorskim

naszych obywateli i generowa硑 nowe miejsca pracy" - podkre秎i. Doda, 縠 zamiarem resortu oraz PIR-u jest tworzenie bazy dla rozwoju biznesowego region體. Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusz Grendowicz wyja秐i, 縠 zaanga縪wanie finansowe PIR b阣zie maksymalnie 20-letnie. Marsza砮k

W kancelarii premiera spotkanie Kopacz z zespo砮m ds. g髍nictwa

niewdro縠nia planu dla Kompanii W阦lowej jest niekontrolowana, chaotyczna upad硂舵 sp蟪ki. Program wi笨e si z wydzieleniem z Kompanii W阦lowej nowej sp蟪ki celowej, do kt髍ej trafi dziewi赕 z 14 kopal KW. Jedn kupi W阦lokoks (Piekary), a pozosta砮 cztery zostan zlikwidowane (Bobrek-Centrum, So秐ica

PIR dofinansuj budow i remont dr骻 w woj. kujawsko-pomorskim

06.05. Warszawa (PAP) - Blisko 100 mln z mog przeznaczy Polskie Inwestycje Rozwojowe na budow, modernizacj i utrzymanie dr骻 w Kujawsko-Pomorskiem - zapowiedzia wiceminister skarbu Pawe Tamborski. Sieci ok. 270 km dr骻 w regionie przez 30 lat ma zarz眃za prywatna firma. We wtorek w

i阾okrzyskie. Ruszy program promuj眂y dwuj陑yczn edukacj

Jak poinformowa w czwartek PAP konsultant DN Krzysztof sak, do pilota縪wego przedsi陊zi阠ia realizowanego w woj. 秝i阾okrzyskim zg硂si硂 si 29 szk蟪 z regionu - 14 podstaw體ek, dziewi赕 gimnazj體 i sze舵 szk蟪 秗ednich. Obecnie w 縜dnej ze szk蟪 woj. 秝i阾okrzyskiego nie prowadzi si

Ho砫 artysty dla 眘ka. Nowe dzie硂 Leona Tarasewicza

nie m骻 wykorzysta 禼ian. Nie wolno mu by硂 nic na nich wiesza ani malowa. Jedyne, co m骻, to ustawi co na pod硂dze i t mo縧iwo舵 wykorzysta w pe硁i. Po秗odku sali postawi wie筷 szerok na dziewi赕 i wysok na ponad siedem metr體, niemal si阦aj眂 zamykaj眂ego pomieszczenie 秝ietlika. Jej

MSZ: Ukraina ma dowody zaanga縪wania Rosji w dzia砤nia separatyst體

sytuacji, zagra縜j眂a 縴ciu obywateli Ukrainy i gro勘ca oderwaniem tych region體 od naszego pa駍twa" - g硂si o秝iadczenie. MSZ przypomnia硂 o prowadzonej na wschodzie operacji antyterrorystycznej, kt髍a ma doprowadzi do odparcia "zamachu na nasze pa駍two". Cz硂nkowie prorosyjskich

Polscy 縪硁ierze polec do Republiki odkowoafryka駍kiej

tak縠 prowadzenie dochodze. Wed硊g genera砤 udzia w unijnej misji zadeklarowa硂 w sumie 13 pa駍tw, w tym dziewi赕 wy秎e swoich 縪硁ierzy do pogr笨onej w chaosie Republiki odkowoafryka駍kiej. Poza Polsk s to: Francja (kt髍a ju wcze秐iej wys砤砤 tam ok. 2 tys. 縪硁ierzy), Hiszpania, Estonia, twa

Abbas: b阣ziemy domagali si szerszego uznania Palestyny w ONZ

dzi阫i staraniom USA - zauwa縜 agencja AP. Strona izraelska nie skomentowa砤 tej wypowiedzi. Negocjacje ruszy硑 w lipcu, a w砤dze palesty駍kie zapowiedzia硑, 縠 na dziewi赕 miesi阠y zawiesz starania o przy潮czenie do 63 ONZ-owskich agend i mi阣zynarodowych uk砤d體. Tak mo縧iwo舵 Palesty馽zycy

Mi阣zynarodowy sojusz dentyst體. Powinni秏y rozdawa past do z阞體

spo縴wanych powszechnie, szczeg髄nie przez dzieci: w coca-coli 330 ml - dziewi赕 硑縠czek, w Pepsi - tyle samo, w Fancie 330 ml - osiem 硑縠czek, w batonie Twix 50 g - sze舵 硑縠czek. Proces pr骳hnicowy toczy si w jamie ustnej zawsze i 縠by nie pozwoli na jego szkodliwe dzia砤nie, nale縴 mu przeszkadza

眘kie. Za ponad 18 mln z w dawnym kinie powstanie sala widowiskowa

2005 roku. W latach trzydziestych ubieg砮go stulecia funkcjonowa硂 w tym miejscu kino "Palace", nast阷nie "Roxy" i "Nowe Pokolenie". Po generalnym remoncie w 1956 roku kino otrzyma硂 nazw "Muza". Sosnowieckie kino by硂 jednym z dw骳h w regionie miejsc, w kt髍ym

Czarne chmury nad polskimi 秝iniami

Afryka駍ki pom髍 秝i (ASF) nie jest gro糿y dla cz硂wieka, ale jest zab骿czy dla zwierz眛. Ta choroba odbija si na polskim przemy秎e mi阺nym ju od stycznia. Wtedy zdiagnozowano pierwsze ognisko choroby w naszym regionie - na Litwie. Rosja na硂縴砤 w體czas embargo na polsk wieprzowin, kt髍e

Podlaskie. Sejmik uchwali nowy podzia na okr阦i wyborcze

zdobycia b阣zie dziewi赕 mandat體, ma uwzgl阣nia potrzeby mniejszo禼i bia硂ruskiej, kt髍ej skupiska w regionie podzielone by硑 dot眃 mi阣zy r罂ne okr阦i wyborcze. Okr阦 ten b阣zie sk砤da si z powiat體: bia硂stockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. W jego cz甓ci s te

Indie. Pocz眛ek wybor體 parlamentarnych 7 kwietnia

G硂sowanie ma by podzielone na dziewi赕 etap體. W ten spos骲 w砤dze chc zapewni bezpiecze駍two obywatelom w trakcie wybor體, przerzucaj眂 do region體, gdzie b阣zie odbywa硂 si g硂sowanie, odpowiednie si硑 bezpiecze駍twa. W przesz硂禼i w trakcie wybor體 w Indiach dochodzi硂 do akt體 przemocy i

Podkarpackie. Ponad 930 mln z z UE na samorz眃owe inwestycje

Z pieni阣zy przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie mog korzysta pojedyncze samorz眃y. Aby realizowa wsp髄ne projekty, musz utworzy tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF). Na Podkarpaciu jest dziewi赕 takich obszar體. Najwi阫szym jest Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, kt髍y

Rosja. Rozpocz背 si proces by砮j wp硑wowej urz阣niczki resortu obrony

regionach Rosji po znacznie zani縪nych cenach. W sk砤d Oboronserwisu wchodzi硂 dziewi赕 sp蟪ek obs硊guj眂ych i zaopatruj眂ych si硑 zbrojne Rosji. Afera z Wasiljew w roli g丑wnej wybuch砤 jesieni 2012 roku i doprowadzi砤 do dymisji Sierdiukowa, kt髍y przez pewien czas by szefem rady dyrektor體 (rady

Brytyjskie okr阾y wojenne w Gibraltarze. Manewry wojskowe zirytowa硑 Hiszpan體

Oko硂 8 rano do portu w Gibraltarze wp硑n背 okr阾 HMS "Westminster", kt髍emu towarzyszy硑 dwa mniejsze statki. Godzin p蠹niej do Gibraltaru dop硑n背 kolejny okr阾 - "Lyme Bay". Ca砤 flotylla na manewrach ma liczy dziewi赕 jednostek stacjonuj眂ych na co dzie w portach w

Szwecja.Szefowa MSZ: w czwartek uznamy pa駍two palesty駍kie

regionu, kt髍y zbyt d硊go charakteryzowa硑 zamro縪ne negocjacje, zniszczenie i frustracja" - oceni砤. "Niekt髍zy uznaj t decyzj za przedwczesn. Obawiam si raczej, 縠 jest ona zbyt p蠹na" - napisa砤 Wallstroem. "Rz眃 uwa縜, 縠 kryteria prawa mi阣zynarodowego do uznania pa駍twa

Tyszkiewicz: po潮czenia kolejowe Bia硑stok-Warszawa - niezawieszone

;. Podlaski pose PO Robert Tyszkiewicz w przekazanej PAP informacji powo砤 si na ustalenia ze spotkania z minister infrastruktury i rozwoju El縝iet Bie駅owsk. M體i, 縠 do czerwca liczba po潮cze PKP Intercity na trasie Bia硑stok-Warszawa (obecnie dziewi赕 par poci眊體) nie ulegnie zmniejszeniu, a

Krak體. 140-letnie buty ze sk髍y renifera w Muzeum Etnograficznym

. Ich j陑yk liczy dziewi赕 dialekt體 i zaliczany jest do grupy ugrofi駍kiej. Trudno ustali obecn liczb rdzennych mieszka馽體 Laponii, m.in. ze wzgl阣u na odmienne kryteria klasyfikacyjne przyjmowane w czterech pa駍twach, na terenach kt髍ych region ten si znajduje. Szacunkowo przyjmuje si, 縠

i阾okrzyskie. Pojazdy za ok. 10 mln z trafi硑 do stra縜k體

przypomnia, 縠 starsze pojazdy s przekazywane OSP. W 2014 r. na potrzeby stara縜k體-ochotnik體 przekazano dziewi赕 u縴wanych samochod體 po縜rniczych z PSP, a tak縠 26 pojazd體, pozyskanych z policji i stra縴 granicznej. W 2014 r. poszczeg髄ne komendy PSP z terenu woj. 秝i阾okrzyskiego za ok. 625 tys. z

眘kie. Piel阦niarki chc poprawy sytuacji zawodowej, zapowiadaj protesty

We wtorek przedstawicielki Regionu 眘kiego Og髄nopolskiego Zwi眤ku Zawodowego Piel阦niarek i Po硂縩ych oraz samorz眃u zawodowego piel阦niarek i po硂縩ych z Bielska-Bia砮j, Cz阺tochowy i Katowic podpisa硑 porozumienie w sprawie ustalenia zasad wsp蟪pracy. "Podpisanie porozumienia wzmacnia

A. Duda: ustawa o g髍nictwie to cios w polsk gospodark

kopalni przej阾ej przez SRK mo縠 by sprzedana, np. ch阾nemu inwestorowi. Zgodnie z rz眃owym planem naprawy KW do SRK trafi cztery z 14 kopalni sp蟪ki, kt髍e generuj 80 proc. strat ca砮j Kompanii. Pozosta砮 dziewi赕 - z kt髍ych tylko trzy by硑 ostatnio rentowne - zostan sprzedane nowej, zawi眤anej

Socjali禼i odbili Andaluzj

Niedzielne wybory do parlamentu Andaluzji pokaza硑, 縠 po sze禼iu latach najci昕szej od wojny domowej zapa禼i gospodarczej i po fali skandali korupcyjnych, kt髍e skompromitowa硑 wi阫szo舵 klasy politycznej, obywatele pragn radykalnej zmiany warty. W砤dz w najludniejszym regionie kraju odzyskali