prze砤dowane ci昕ar體ki

kasz Konarski Radio TOK FM

Prze砤dowane ci昕ar體ki mia縟勘 polskie drogi

Prze砤dowane ci昕ar體ki mia縟勘 polskie drogi

Ponad po硂wa polskiego transportu to ci昕ar體ki, kt髍e wioz wi阫szy 砤dunek ni nakazuj nie tylko przepisy, ale i zdrowy rozs眃ek - ocenia Inspektorat Transportu Drogowego. Przewo糿icy t硊macz, 縠 wszystkiemu winny jest kryzys.

Zachodniopomorskie.Zablokowana A6 pod Szczecinem w kierunku inouj禼ia

Przez samoch骴 ci昕arowy, kt髍y stoczy si z nasypu, w 秗od p蠹nym wieczorem zablokowany jest ruch na autostradzie A 6 pod Szczecinem w kierunku inouj禼ia - poinformowa砤 zachodniopomorska policja.

Satelitarny bubel fiskusa. Na razie bez 秎edzenia GPS przewoz體 paliw, alkoholu i tytoniu

Naruszanie konstytucji, nieznajomo舵 przepis體 i nierealne terminy zarzucono Ministerstwu Finans體, kt髍e chcia硂 od nowego roku wprowadzi satelitarny nadz髍 nad przewozami drogowymi, aby zmniejszy skal wy硊dze VAT

"Puls Biznesu": Ostatni d硊gi majowy weekend z viaToll

absurdalnych op砤t nie nak砤da. Przy okazji urz阣nicy chc wprowadzi nowy rodzaj kar dla przewo糿ik體 za prze砤dowanie ci昕ar體ek. Do tej pory liczono je za prze砤dowanie na o. Teraz resort postanowi wprowadzi kary (od 500 z do 5 tys. z) za prze砤dowanie pojazdu, obliczane w stosunku do masy wpisanej w

Zambia.33 ofiary 秏iertelne zderzenia autobusu z ci昕ar體k

"33 osoby, w tym sze禼ioro dzieci, zgin瓿y tego ranka, gdy autobus nale勘cy do przedsi阞iorstwa transportowego Zambia-Malawi zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k" - powiedzia砤 rzeczniczka prasowa zambijskiej policji Ndandula Siamana. Doda砤, 縠 ci昕ar體ka po kolizji stan瓿a w p硂mieniach

Rosja.MSZ: konw骿 od granicy z Ukrain pojedzie pod egid Czerwonego Krzy縜

Komitetu Czerwonego Krzy縜 (MKCK)" - pisze w komunikacie MSZ. Ukraina o秝iadczy砤 we wtorek, 縠 pomoc humanitarna z Rosji zostanie prze砤dowana na granicy przez Czerwony Krzy na inne pojazdy. Rosyjskie MSZ nie odni髎 si do tego o秝iadczenia. Wcze秐iej informowano, 縠 pomoc jest transportowana

Tr骿miasto najwi阫szym portem towarowym na Ba硉yku

Tr骿miasto najwi阫szym portem towarowym na Ba硉yku

lat temu z przymru縠niem oka - m體i Maciek Kwiatkowski, prezes DCT. Prze砤dunki w Gda駍ku ruszy硑 w 2007 r., w pierwszym pe硁ym roku dzia砤lno禼i (2008) prze砤dowano tam 106 tys. TEU, a w minionym roku prawie 1,1 mln. T2 odpowiedzi na 秝iatowe trendy Jeszcze kilka lat temu wszystkie porty le勘ce na

Ukraina: pomoc rosyjska mo縠 by przyj阾a po kontroli celnej

w o秝iadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki. Wed硊g niego te trzy scenariusze pozosta硑 po odrzuceniu przez Rosj propozycji Kijowa, kt髍y we wtorek zgodzi si przyj辨 cz甓 rosyjskiej pomocy humanitarnej pod warunkiem, 縠 zosta砤by ona "prze砤dowana na

Rosyjski konw骿 zmierza w kierunku Ukrainy

W sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz dwa tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Jest to m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 100 ton cukru, 62 tony od縴wek dla dzieci, 54

Rosyjski konw骿 zmierza w kierunku Ukrainy

W sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz dwa tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Jest to m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 100 ton cukru, 62 tony od縴wek dla dzieci, 54

Ukraina.W砤dze: rosyjski konw骿 z pomoc nie wjedzie w eskorcie wojska

"Pomoc humanitarna (dla wschodniej Ukrainy) znajduj眂a si w transporcie zostanie prze砤dowana przez Czerwony Krzy (na granicy ukrai駍ko-rosyjskiej) na inne pojazdy" - powiedzia Cza硑j na spotkaniu z dziennikarzami w Kijowie. Doda, 縠 w砤dze ukrai駍kie nie wpuszcz na terytorium

Bia硑 konw骿 kr笨y wok蟪 Ukrainy

Bia硑 konw骿 kr笨y wok蟪 Ukrainy

terytorium jest niedopuszczalna". To jednak nie oznacza硂 odrzucenia pomocy. Kij體 domaga si, by przedstawiciele Czerwonego Krzy縜 na przej禼iu Szebiekino-Pletniowka prze砤dowali przywieziony przez Rosjan 砤dunek na swoje ci昕ar體ki i dalej ju samodzielnie powie糽i go do ga駍ka czy Doniecka. Do

Lubelskie. Udaremniony przemyt papieros體 warto禼i 250 tys. z

maju w terminalu kolejowym w Kowalewie na granicy z Bia硂rusi celnicy znale糽i 270 tys. paczek papieros體 warto禼i prawie 2,2 mln z. Pellet z kontraband wieziony by w體czas z Rosji na S硂wacj. Do Kowalewa dotar kolej, tam mia by prze砤dowany na ci昕ar體ki. W ubieg硑m roku w ca硑m kraju S硊縝a

wrow: Ukraina wyrazi砤 gotowo舵 przyj阠ia pomocy Rosji

zgodzili秏y si na tras, kt髍a odpowiada kijowskim w砤dzom. Zgodzili秏y si, aby na naszych pojazdach ci昕arowych pojawi硑 si ukrai駍kie numery podczas przejazdu przez terytorium Ukrainy. Zgodzili秏y si, aby w ci昕ar體kach z 砤dunkiem humanitarnym zasiedli nie tylko przedstawiciele Mi阣zynarodowego

Rosyjski konw骿 z "pomoc humanitarn" coraz bli縠j granicy z Ukrain. Ma tam dojecha wieczorem

Rosyjski konw骿 z "pomoc humanitarn" coraz bli縠j granicy z Ukrain. Ma tam dojecha wieczorem

. Prze砤duj zawarto舵 na granicy? Rosja tego nie potwierdza W sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz 2 tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Ma to by m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy

Ukraina: pomoc rosyjska mo縠 by przyj阾a po kontroli celnej

w o秝iadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki. Wed硊g niego te trzy scenariusze pozosta硑 po odrzuceniu przez Rosj propozycji Kijowa, kt髍y we wtorek zgodzi si przyj辨 cz甓 rosyjskiej pomocy humanitarnej pod warunkiem, 縠 zosta砤by ona "prze砤dowana na

Rosyjski konw骿 idzie na Ukrain. Czerwony Krzy: Nie mamy z nim nic wsp髄nego

Rosyjski konw骿 idzie na Ukrain. Czerwony Krzy: Nie mamy z nim nic wsp髄nego

- Wszystko zosta硂 uzgodnione z Ukrain - stwierdzi w wywiadzie radiowym rzecznik W砤dimira Putina Dmitrij Pieskow. Wed硊g medi體 ci昕ar體ki mog pokona 1000 km z Naro-Fominska w obwodzie moskiewskim do granicy w dwa-trzy dni. W sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek. Wed硊g ITAR-TASS wioz one 2

Strze縞ie si Rosjan dary wioz眂ych

Strze縞ie si Rosjan dary wioz眂ych

Kolumna ci昕ar體ek rozci眊aj眂a si na ponad trzy kilometry po po秝i阠eniu przez prawos砤wnego duchownego wyruszy砤 we wtorek nad ranem z podmoskiewskiego Naro--Fomi駍ka. Jecha砤 najpierw w kierunku Ka硊gi, potem Bie砱orodu i dalej ku granicy z Ukrain w rejonie Charkowa. Przygotowaniem transportu

"Jazda polska", czyli korki i korkoci眊i

"Jazda polska", czyli korki i korkoci眊i

uci笨liwe i korki koszmarne. W 2010 r. na drodze ekspresowej z Tybetu do Pekinu 400 policjant體 pr骲owa硂 roz砤dowa zator d硊gi na 100 km, wywo砤ny przez kilkana禼ie prze砤dowanych w阦lem i przegrzewaj眂ych si ci昕ar體ek. Par w阦larek sprawi硂, 縠 60 tys. aut na 10 pasach ruchu pe硓a硂 z pr阣ko禼i 2 km

Donald Trump: Mo縠 o czym nie wiem?

Donald Trump: Mo縠 o czym nie wiem?

: „Moje ci昕ar體ki wracaj, wracaj z Nowego Jorku do Kalifornii, i wszystkie s prze砤dowane. Na autostradach s wyboje, no w og髄e. Uzna砮m, 縠 nie kupi ju tych ci昕ar體ek, kupi najta駍ze rzeczy i najtwardsze opony na rynku”. Tak si wyrazi – „najta駍ze rzeczy i najtwardsze

Miasto idzie na wojn ze smogiem. Wprowadzi Warszawski Indeks Powietrza

Miasto idzie na wojn ze smogiem. Wprowadzi Warszawski Indeks Powietrza

zarz眃 miasta zdecydowa, 縠 ZDM przejmie kompetencje od Inspekcji Transportu Drogowego, kt髍a do tej pory odpowiada砤 za sprawdzanie, czy wje縟縜j眂e do miasta ci昕ar體ki nie s prze砤dowane ponad dopuszczalne przepisy. Popularni "krokodyle" (tak kierowcy nazywaj inspektor體 ITD) narzekaj na

Rosja.Konw骿 z pomoc dla Ukrainy w drodze z Worone縰 do Bie砱orodu

sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz dwa tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Jest to m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 340 ton konserw mi阺nych, 30 ton soli, 100 ton cukru

Pi赕 os骲 nie 縴je. Tragiczny wypadek pod m勘 [WIDEO, ZDJ蔆IA]

Pi赕 os骲 nie 縴je. Tragiczny wypadek pod m勘 [WIDEO, ZDJ蔆IA]

- Kieruj眂a oplem vectr kobieta wyprzedzaj眂 ci昕ar體k, wpad砤 w po秎izg. Samoch骴 wjecha do rowu, gdzie dachowa. Po drodze 禼i背 dwie m硂de brzozy, zatrzymuj眂 si dopiero na trzeciej, nieco solidniejszej. Uszkodzenia pojazdu s tak powa縩e, 縠 na pierwszy rzut oka trudno w og髄e rozpozna

Ruszy砤 produkcja w tyskiej fabryce Fiata

秏ig硂wcami w miejsca, sk眃 mog硑 by prze砤dowane do ci昕ar體ek. Przedstawiciele Fiata licz, 縠 kolejne szyby b阣 dostarczane na bie勘co. A jak informowa砤 z poniedzia砮k Monika Klamka z Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu, zak砤d uruchomi ju produkcj oraz cz甓ciowo ich dostawy do klient體, m.in

Kto pomo縠 Rumunom? "Wstyd, obciach, dziki kraj" [FILM]

ci昕ar體ki. Jak si to uda zrobi w tym tygodniu, to b阣zie dobrze. Na razie zapad砤 decyzja o prze砤dowaniu zawarto禼i cysterny. Na miejsce musi przyjecha drugi pojazd. Wiem, 縠 Rumuni kontaktuj si z firm w Pu砤wach, gdzie kupowali towar. I to chyba ona przy秎e drug cystern. Niestety, ca砮j tej akcji

Co najmniej 70 zabitych w wypadku autobusu w Nigerii

Co najmniej 70, a by mo縠 ponad 100, os骲 zgin瓿o w wypadku drogowym ok. 100 km na po硊dnie od stolicy Lagos. Prze砤dowany autobus zderzy si tam z trzema ci昕ar體kami, z kt髍ych jedna wioz砤 benzyn w beczkach. Prawie wszyscy pasa縠rowie sp硂n阬i 縴wcem.

Rumu駍ka ci昕ar體ka wyci眊ni阾a z rowu [WIDEO, FOTO]

zwierzchnik體 pracuj眂y na miejscu stra縜cy. - Wcze秐iej musieliby秏y tak縠 prze砤dowa towar - dodawali. Oko硂 godz. 8 akcja wyci眊ania ci昕ar體ki zosta砤 zako馽zona. Policja odblokowa砤 ruch na krajowej "dziewi阾nastce". W砤禼iciel rumu駍kiej firmy wst阷nie szacuje straty na oko硂 80 tys. euro. Sam

Z du縠j chmury ma硑 Putin

ukrai駍kich przej禼iu Szebiekino-Pletniowka w obwodzie charkowskim, gdzie sytuacja jest spokojna i nie tocz si walki. Strona ukrai駍ka zorganizowa砤 tam nawet specjalny punkt prze砤dunkowy, gdzie wolontariusze pod okiem obserwator體 z OBWE mieli prze砤dowa 2 tys. ton 砤dunk體 z kamaz體 na ci昕ar體ki

Karsznice - wielki terminal potrzebny portom

lokalne w砤dze. Wiceprezes firmy t硊maczy, 縠 inwestycja odci笨y drogi. Rocznie kolej mo縠 przyjecha do Kutna 200 tysi阠y kontener體. Gdyby nie terminal, wszystkie dostarczano by ci昕ar體kami. To bardziej ryzykowne ni transport kolejowy. A do tego przejazd jednego prze砤dowanego tira niszczy drog tak

W P硂cku zwa勘 samoch骴 podczas jazdy. Kary nawet do 60 tys. z硂tych

systemu wa縠nia pojazd體, zarejestrowa on 8 prze砤dowanych ci昕ar體ek, jad眂ych z P硂cka w kierunku Warszawy. - Rekordzista by przeci笨ony ponad dwukrotnie w stosunku do obowi眤uj眂ej normy. Wed硊g opinii przedstawicieli Instytutu Badawczego Dr骻 i Most體 przejazd tylko tego pojazdu by adekwatny do

Sikorski: ambasador Rosji wezwany do MSZ ws. s丑w 痽rinowskiego

interwencji. W sk砤d kolumny z pomoc wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz 2 tys. ton 砤dunku m.in. 400 ton kaszy, 100 ton cukru, 62 tony od縴wek dla dzieci, 54 tony sprz阾u medycznego i lekarstw, 12 tys. 秔iwor體, 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy. Pojazdy musz pokona ok. 1000 km z Naro

Busy je縟勘 przepe硁ione, bo kara jest 秏ieszna

Wioz眂y do pracy robotnik體 sezonowych volkswagen transporter we wtorek wtorek rano w Nowym Mie禼ie nad Pilic zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k-ch硂dni. Na miejscu zgin瓿o 16 os骲, kolejne dwie zmar硑 w szpitalach. Samoch骴 nie by przystosowany do przewozu tak du縠j liczby os骲. Niestety

Bramka-pu砤pka. Jedziesz za szybko, b阣zie kara na bank

ci昕ar體ek. To w砤秐ie prze砤dowane tiry s jednymi z g丑wnych sprawc體 z砮go stanu dr骻, ich ci眊硑ch remont體 oraz kork體. Na Podkarpaciu, ze wzgl阣u na blisko舵 granic i trasy tranzytowe, problem jest szczeg髄nie uci笨liwy. Niekt髍e odcinki wygl眃aj niewiele lepiej ni trasa rajdu Dakar. Na szcz甓cie

Wi阫sze kary za prze砤dowane busy. Nawet 100 z za nadpasa縠ra

O tragedii w Nowym Mie禼ie nad Pilic m體i砤 ca砤 Polska. W pa糳zierniku wioz眂y do pracy robotnik體 sezonowych volkswagen transporter zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k. Na miejscu zgin瓿o 16 os骲, kolejne dwie zmar硑 w szpitalach. Auto nie by przystosowane do przewozu tak du縠j liczby os骲

Skandal z gda駍k "Ostatni Wieczerz". Pokaz na Expo odwo砤ny

przez okno. W 秝i阾ym Janie u縴wano d紈igu. Do przewiezienia go z miejsca na miejsce potrzeba kilkunastometrowej ci昕ar體ki. Ile razy ju tak je糳zi, trudno policzy. - Po co ty go malowa - wzdycha 縪na malarza za ka縟ym razem, gdy k硂pot wyje縟縜 albo wraca. Ostatnio - kiedy malarz pakowa olbrzymie

Kupcy z KDT zaczynaj odbiera swoje towary

za砤dowa na podstawion przez agencj ochrony ci昕ar體k, kt髍a wywozi towar poza barierki ogradzaj眂e hal, a tam 砤dunek trzeba prze砤dowa po raz drugi. Przeczytaj tak縠: Jak politycy wykorzystali kupc體 z KDT

14 lutego 1929 r. Pies nie podpad

North Clark Street, niedaleko Lincoln Park. Maj si tam spotka z kilkoma lud糾i Morana, by prze砤dowa na w砤sn ci昕ar體k i wywie兼 do swoich mafijnych dziupli transport przemyconej z Kanady whiskey. Teraz, w czasie prohibicji, nawet jedna ci昕ar體ka zdobytej za grosze gorza砶i przynosi po

Dzie 24. Ust-Nera - 1007 kilometr Ko硑mskiego traktu

Rano, bladym 秝item, a w zasadzie kiedy by硂 jeszcze zupe硁ie ciemno, wyje縟縜m z Miaund縴 zak砤dowym autobusem do Arkagali駍kiej kopalni w阦la na 750 kilometrze Traktu. Plan mam taki, 縠 dosi眃 si tam do jakiej ci昕ar體ki, kt髍a z Jakucji przyjedzie po w阦iel. Udaje si. Jad w konwoju dw骳h

Chiny - najwi阫sze wysypisko 秝iata

agencja Asia News, a brytyjski dziennik "Mail on Sunday" prze秎edzi drog jednego z transport體 秏ieci odp硑waj眂ych z Liverpoolu do Azji. W Hongkongu prze砤dowano je na chi駍ki statek i Rzek Per硂w dop硑n瓿y do rzecznego portu w prowincji Guangdong. Stamt眃 ci昕ar體kami przewieziono je na

Podw骿nie z硂ta Halina

tysi眂 skrzy ze sztabami i workami z硂tych monet, ca硂舵 warta 363 mln z. K硂poty zacz瓿y si ju w Warszawie - brakowa硂 ci昕ar體ek, wi阠 zorganizowali zwyk砮 autobusy. Konopacka jako do秝iadczona automobilistka usiad砤 za kierownic jednego z nich. W konwoju jecha硂 ok. stu uzbrojonych pracownik體

Zewn阾rzna bry砤 Stadionu Narodowego gotowa w wakacje

drog - m體i Frederico Siriani z Cimolai. Cztery pierwsze 33-metrowe s硊py dotr do Warszawy prawdopodobnie w poniedzia砮k. Na stacji Warszawa-Praga na 痚raniu zostan prze砤dowane na ci昕ar體ki. Tak d硊gi i ci昕ki 砤dunek (39 ton sztuka) b阣zie musia zosta przewieziony noc w eskorcie samochod體 z

Przegl眃 wiadomo禼i ze sp蟪ek, 秗oda godz. 20

Inwestycyjna o powierzchni 540 hektar體 jest najwi阫sz w wojew骴ztwie ma硂polskim stref gospodarcz. Pierwszym inwestorem by w niej niemiecki koncern motoryzacyjny MAN, kt髍y uruchomi tam montowni ci昕ar體ek. Istniej眂a od 1960 roku francuska firma Somfy dzia砤 na rynku automatyki dla budynk體

W portach wida boom w polskim eksporcie

Najwi阫sze polskie porty podsumowa硑 miniony rok. Jak na barometrze wida w nich zmiany w globalnej i polskiej gospodarce. Chiny i Rosja bij w handel Spowolnienie w Chinach i embargo na硂縪ne na Rosj spowodowa硑, 縠 zmniejszy砤 si liczba kontener體. W Gda駍ku prze砤dowano ok. 1,09 mln TEU (to

Tropiciel zrabowanych skarb體

pracownikami Wawelu pop硑n瓿y do Kazimierza Dolnego, gdzie prze砤dowano je na wozy i z pomoc okolicznych ch硂p體 przewieziono do Lublina. A stamt眃 trzema autobusami i ci昕ar體k przetransportowano do Rumunii, sk眃 odp硑n瓿y do Francji. Kradzie dobrze zorganizowana Z pocz眛kiem wojny razem z Wehrmachtem

Z硂te triumfy Haliny Konopackiej

Polskiego za granic. 4 wrze秐ia za砤dowane 15 tonami z硂ta autobusy Pa駍twowej Wytw髍ni Papier體 Warto禼iowych wyjecha硑 z Warszawy w kierunku Brze禼ia. By砤 to cz甓 rezerw. Nast阷nego dnia kieruj眂y operacj Matuszewski z braku przej阾ych przez wojsko ci昕ar體ek zarekwirowa 12 autobus體 miejskich i na

Bia砮 piek硂 na drodze, czyli zab骿cza mg砤

pytanie specjalistom, mieli problem z odpowiedzi. A ta tkwi w statystykach: po naszych drogach je糳zi dwa miliony samochod體 ci昕arowych i dostawczych. Do tego dochodzi ci昕ki ruch tranzytowy, czyli kolejne dwa miliony ci昕ar體ek. W efekcie ich zag阺zczenie jest tu du縪 wy縮ze ni za Odr. A jeden tir

Zatoni阠ie "Nysy"

stryj. "Nysa" zaton瓿a, Janek nie 縴je! - krzycza. - M體i, 縠 us硑sza to w Radiu Wolna Europa. Janek, czyli Jan Urba駍ki, ojciec Stanis砤wa, by cz硂nkiem za硂gi drobnicowca. Piek硂 polskiego niszczyciela ORP ''Kujawiak'' Trumny na ci昕ar體kach utyt砤nych wapnem Kiedy 12 stycznia 1965 r. w

Tylko Niemcy uratuj Europ. Czas na kobiet

Europejski projekt utyka jak gramol眂a si pod g髍, prze砤dowana ci昕ar體ka. Je秎i utknie ostatecznie, nie pomo縠 縜den hamulec bezpiecze駍twa - stoczy si w d蟪 i wpadnie do rowu. Dwaj faceci bij si o kierownic, inni 秔i na tylnym siedzeniu. Niech poradzi jaka kobieta. Na imi jej Angela

Gr骴 G髍nika i Kocura. Katowice w II RP

nawet w miejscach ruchliwych dochodzi硂 do napad體 rabunkowych. Na przyk砤d na drodze do huty cynku na We硁owcu jacy bandyci zatrzymali ci昕ar體k kupca Wilhelma Borinskiego i zrabowali przewo縪ne ni do banku pieni眃ze. Jeszcze wi阫szym tupetem b硑sn阬i cz硂nkowie szajki, kt髍zy przy ul. Pocztowej w

Transport na zakr阠ie

100 tys. ci昕ar體ek je縟勘cych po polskich drogach nie nadaje si do ruchu. - One nie je縟勘 za granic, bo by natychmiast byli odholowani do Polski. Cz阺to maj pop阫ane ramy, je縟勘 prze砤dowane, na zniszczonych oponach i zatruwaj 秗odowisko. Prawo jest jedno, napisane pod dyrektywy unijne, ale

Polska mistrzem kork體. Jak im zaradzi? [Jazda Polska]

uci笨liwe i korki koszmarne. W 2010 r. na drodze ekspresowej z Tybetu do Pekinu 400 policjant體 pr骲owa硂 roz砤dowa zator d硊gi na 100 km wywo砤ny przez kilkana禼ie prze砤dowanych w阦lem i przegrzewaj眂ych si ci昕ar體ek. Par w阦larek sprawi硂, 縠 60 tys. aut na 10 pasach ruchu pe硓a硂 z pr阣ko禼i 2 km

Dramat sprzed 40 lat. To by砤 pierwsza polska wyprawa w Himalaje

zaj瓿oby to kilka dni, w latach 70. trwa硂 cztery tygodnie. Poci眊 z Terespola zawi髗 uczestnik體 jedynie do Brze禼ia na terenie dzisiejszej Bia硂rusi. Tam trzeba by硂 przesi倍 si na poci眊 do Moskwy i r阠znie prze砤dowa baga. T czynno舵 uczestnicy b阣 powtarza wielokrotnie zanim dotr do celu

Zabi砤 ich bieda czy wyprzedzanie we mgle - listy

. W pewnym momencie znalaz砮m si za ci昕ar體k jad眂 70 km/h. Stwierdzi砮m, 縠 w tych warunkach wyprzedzanie jest zbyt ryzykowne (widoczno舵 oko硂 100 m) i ze 30 kilometr體 pod笨a砮m za "zawalidrog''. W tym czasie w zasadzie wszyscy jad眂y za mn mnie wyprzedzali, 潮cznie z busami. Czasem

Rozstrzelany zwierzyniec, czyli zag砤da wroc砤wskiego zoo

- pisze w swojej historii zoo Horst Gleiss. - Nie starczy硂 wagon體 kolejowych i ci昕ar體ek dla ludzi, a c罂 dopiero dla zwierz眛. Zreszt gdzie w 秗odku zimy mo縩a je by硂 przechowa? Inne niemieckie ogrody zoologiczne te musia硑 rozstrzela swoje lwy, nied紈iedzie i tygrysy, bo mog硑 sta si

Olimpiada W砤dimirowna

tumanach kurzu star szos zapchan prze砤dowanymi wywrotkami, kt髍e wspinaj si w g髍y, wioz眂 materia硑 na budow obiekt體 olimpijskich. One obowi眤kowo zatrzymuj si przy zje糳zie na Czwi縠psze, gdzie pracuje zainstalowany na ci昕arowym mercedesie wielki skaner. Tu sprawdza si, czy wywrotki pod

Moskiewski Katy

nad ranem. Pocz眛kowo po dwie, po trzy, zape硁ia硑 dymem spalin d阞ow alej. Jecha硑 na zamienion w poligon strzelecki NKWD 潮k dawnej hodowli koni. Ogrodzony szczelnym p硂tem z desek zwie馽zonym drutem kolczastym teren by砮j stadniny by stale strze縪ny. Z czasem ci昕ar體ek pojawia硂 si tu nocami

M*A*S*H - cud mobilnych szpitali

ci昕ar體ki trwa硂 oko硂 sze禼iu godzin, cztery godziny po dotarciu na nowe miejsce MASH mia przyjmowa rannych. Dzi阫i temu, 縠 bardzo szybko trafiali oni na sto硑 operacyjne, ich szanse na prze縴cie znacz眂o ros硑. Oczywi禼ie by硑 minusy - szpitale cz阺to brali na cel artylerzy禼i i snajperzy wroga

Gajos: Przygl眃am si 秝iatu z ciekawo禼i

opuszcza? Tego nikt nie wie. Czym jest koniec? - Kiedy na planie filmowym - podczas kr阠enia tego s硑nnego serialu - przejecha砤 mnie ci昕ar體ka. Zasn背em na poligonie, podczas przerwy w zdj阠iach. Obudzi砮m si pod ko砤mi studebakera, poczu砮m, 縠 co mnie strasznie gniecie. Us硑sza砮m krzyki, z zewn眛rz

Ch硂piec z rowerem

, czy g硂duj tu, w Ofer, wi陑ieniu pod Ramallah. Ale na placu - z jednej strony ograniczonym rozmi阫潮 潮k, a z drugiej betonowym murem, za kt髍ym jest wielki parking dla ci昕ar體ek i hale magazynowe prywatnej firmy (st眃 ten plac ze 秎adami opon na asfalcie) - zebrali si gniewni ludzie. Za placem s

Zabiegani

lub cho na sportowy ob髗, gdzie b阣 mieli regularne dwa posi砶i. Boj si sp蠹ni na start, bo organizatorzy nie wiedzie czemu wyznaczaj go 42 km od Kisumu, w wiosce Gogo. Przyje縟縜j wi阠 tam prze砤dowanymi busami poprzedniego dnia, gotowi na wszystko. i w krzakach, na sp砤chetkach trawy

Jego kobieta dra縩i m昕czyzn

granicach zn體 mia砮m du縪 szcz甓cia do ludzi i dar przekonywania, w ruch sz硑 kolejne T-shirty i lasery-breloczki, kt髍ych kupi砮m troch w Indiach. Na granicy ira駍kiej kierowcy ci昕ar體ek zrzucili si na op砤t za m骿 motocykl. Na stacjach benzynowych towar za towar i w drog. Od rana do wieczora, osiem

Nad縜f, najwi阫sza bitwa tej wojny

Stara, wys硊縪na toyota zatrzymuje si 150 metr體 przed okopami tr骿ki zwiadowc體 7. regimentu na brzegu Eufratu. Z okien auta wychyla si dw骳h cywil體 z ka砤sznikowami. Zanim je prze砤duj, ameryka駍ki pocisk trafia w bak toyoty, rozrywaj眂 auto na kawa砶i. Tak wygl眃a niezwykle zaci阾a bitwa

Podb骿 Uk砤du S硂necznego. Stacja orbitalna Mir

. Starzej眂y si Mir ulega awariom. Czarna seria nast眕i砤 w 1997 roku. W lutym wybuch po縜r. Zapali si jeden z kanistr體 tlenowych. Stacj wype硁i gryz眂y dym, a kosmonauci musieli za硂縴 maski tlenowe. Zaledwie dwa tygodnie p蠹niej bezza硂gowej kosmicznej ci昕ar體ce Progress, kt髍a wioz砤 Mirowi zapasy

By砮m na wojnie

ryk. Zabieraj mi bro. Mam silne podejrzenia, 縠 rz眃zi tu chaos. Pierwszy dzie pracy. O 髎mej rano z dwoma sanitariuszami ustawiamy si karetk w秗骴 ci昕ar體ek i honker體. Mamy jecha jako zabezpieczenie medyczne konwoju saperskiego. Chwil przed wyjazdem przybiega do mnie kapral. Podtyka mi jaki

ier na Ko馽u iata

. Chinooki, powietrzne ci昕ar體ki - sprawnych 縪硁ierzy, jedzenie, wod, amunicj. Idziemy Ministerialn: w r體nej linii stoj hummery. 硉e stalowe 縰ki. Na os硂nach karabin體 maszynowych rysunki: czaszka z piszczelami, pszcz蟪ka Maja, Bolek i Lolek. Wita nas major Andrzej Sosnowski, lekarz. Korpulentny

Sceny frontowe - cz甓 3

tym buszu wyci阾y by niski i szary w眞髗, a na dnie w眞ozu le縜砤 asfaltowa szosa. T w砤秐ie szos jechali秏y w ci昕ar體ce. Mercedes by tak stary i prze砤dowany, 縠 mimo wysi砶體 kierowcy osi眊a tylko sze舵dziesi眛 kilometr體 na godzin. By砮m w k硂potliwej sytuacji, bo nie wiedzia砮m, dok眃

Cos Fan Tuti

s ledwie rozr罂nialne. Robotnicy w niebieskich kombinezonach wspinaj si na platform z ty硊 ci昕ar體ki i machaj do kierowcy, kt髍y natychmiast przy秔iesza, ignoruj眂 prze砤dowany pojemnik stoj眂y przed nowoczesnym apartamentowcem, z kt髍ego wcze秐iej wynurzy si m昕czyzna w p砤szczu. Pojazd gna

Cuda nad Ba硉ykiem. Lewa ryba nie 秏ierdzi

Pojedziemy pana samochodem. M骿 tu wszyscy znaj - wita mnie inspektor Kazimierz M. Jest godzina 20.10, lodowaty wiecz髍 w porcie Ustka. Do drugiej strony nabrze縜 podp硑wa kuter, dwa inne ju prze砤dowuj ryby na ci昕ar體ki. Ludzie uwijaj si, zanim przyjdzie inspektor. - Stres nas zabija, to

Stacja kosmiczna Mir

prze砤dowany. Ale to jeszcze p蟪 biedy. Najgorzej, 縠 nie wiedzia o tym dow骴ca Mira. Skoro ci昕ar體ka by砤 za ci昕ka, 砤two wymkn瓿a si spod kontroli i bezw砤dnie uderzy砤 w statek, rozrywaj眂 kawa poszycia. - To cud, 縠 nic si nikomu nie sta硂 - kwituje Manakow. Kosmonautom uda硂 si odci辨

Greenhorn w imperium. Pod bokiem NKWD syn ratuje ojca

, wsz阣zie zaje縟縜硂 w骴k. Pomy秎a, 縠 te wagony s prawie bydl阠e - z 砤wami na g髍ze i dole. Prze砤dowane: starymi, m硂dymi, dzie鎚i. Wszyscy patrzyli na niego nieufnie. Wdrapa si na g髍n p蟪k i zasn背. Spa pewnie p蟪 doby. Obudzi砤 go kobieta sprz眛aj眂a wagony. "A wy tu zaczem?"

Czterna禼ie skrzy

. Roblowi. AK zdecydowa砤 si na pr骲 wykradzenia dokument體 katy駍kich od Niemc體, aby w zamieszaniu niemieckiego odwrotu nie wpad硑 w r阠e radzieckie. Technicy z AK zbudowali czterna禼ie hermetycznie zamykanych, pokrytych blach cynkow skrzy, w kt髍e miano prze砤dowa dokumenty katy駍kie. Jak twierdzi

Katy - technika zbrodni

samej tezy, opart na opowie禼i z drugiej r阫i: "Je馽y byli brani zza ogrodzenia i wywo縠ni ci昕ar體kami wiejsk drog na Wzg髍ze K髗. W砤秐ie wtedy, gdy ich wysadzano, kr阷owano im r阠e. Przera縠nie zamienia硂 si w rozpacz. Wygl眃a硂 na to, 縠 gdy wi陑ie stawia op髍, to oprawca zarzuca mu na