okres przedawnienia

PAP

Senat wznowił obrady

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady. Senatorowie głosują m.in. nad nowelizacją Kodeksu karnego, która wydłuża okres przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz nad ustawą o biopaliwach.

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

Skarbówka nagminnie rozpoczyna kontrole o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tuż przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, aby właśnie zapobiec ich przedawnieniu - wskazują autorzy raportu z firmy GWW Tax.

Weszła w życie szersza ochrona małoletnich ofiar przestępstw seksualnych

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która w poniedziałek weszła w życie.

Analityk: prezydencka ordynacja podatkowa poprawi atmosferę wokół działalności gospodarczej

. Kuczyński powątpiewa jednak, czy cała nowelizacja szybko wejdzie w życie. Dziwi go zwłaszcza proponowana przez prezydenta liberalizacja przepisów dotyczących przedawnienia. Do tej pory, zwraca uwagę analityk, Ministerstwo Finansów raczej chciało wydłużyć terminy przedawnienia spraw podatkowych, nawet do 10

Prezydent podpisał nowelizację ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Według obecnych uregulowań przepisów karnych przedawnienie tego typu przestępstw, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W

Senat: dwie poprawki do noweli ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według obecnie

Sejm. Przepisy o przestępstwach seksualnych wobec dzieci - do prezydenta

W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczas obowiązujących

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Według obowiązujących przepisów karnych przedawnienie przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich

Lex FOZZ wylane z kąpielą?

O tym, że posłowie chcą błyskawicznie wydłużyć w prawie karnym okresy przedawnienia, głośno zrobiło się w lutym, tuż przed wyrokiem w sprawie FOZZ. Ostatnie zarzuty w tej sprawie przedawniają się (oskarżeni nie są wówczas pociagani do odpowiedzialności) w grudniu 2006 r., pierwsze, poważne

Zasługa Ziobry i Kryżego wątpliwa

Sąd apelacyjny zadał wczoraj pytanie o "lex FOZZ" Trybunałowi Konstytucyjnemu. W 2005 r. posłowie uchwalili ustawę, która miała zapobiec, by sprawa FOZZ - nazywano ją "matką afer III RP" - nie została przedawniona. Było już po wyroku wydanym przez sędziego Andrzeja Kryżego (dziś

Przedawnienie długów

Przedawnienie długów

wzywano ją do uregulowania abonamentu RTV za okres od stycznia 2008 do grudnia 2009 r. Razem z odsetkami uzbierało się kilkaset złotych. Okazało się, że dług się przedawnił. Bo choć nie ma zgody co do tego, czy zaległości z tytułu abonamentu przedawniają się po trzech (uchwała Sądu Najwyższego z maja 2009

Senat bez poprawek do noweli ws. wydłużenia przedawniania karalności przestępstw

(ten najdłuższy termin dotyczy zabójstw). Przed 1 lipca 2015 r. Kodeks karny stanowił, że jeżeli w tych okresach wszczęto postępowanie przeciwko osobie, to termin przedawnienia wydłużał się o 10 lat - gdy chodziło o zbrodnię lub występek zagrożony karą przekraczającą pięć lat więzienia, oraz o 5 lat

Sejm za wydłużeniem okresów przedawniania karalności przestępstw

termin dotyczy zabójstw). Przed 1 lipca 2015 r. Kodeks karny stanowił, że jeżeli w tych okresach wszczęto postępowanie przeciwko osobie, to termin przedawnienia wydłużał się o 10 lat - gdy chodziło o zbrodnię lub występek zagrożony karą przekraczającą pięć lat więzienia, oraz o 5 lat - w pozostałych

Ekspert: od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

1 stycznia 2016 r. "Wprowadzona nowelizacją zasada polega na tym, że przychody, co do których przedawniło się prawo wymiaru lub poboru, stanowią legalne źródło pokrywania wydatków, po upływie okresu przedawnienia. Na tle poprzedniej praktyki jest to przewrót kopernikański i stanowi w zasadzie

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

lubelska. Do molestowania, według Piotra H., dochodziło w latach 1982-94, kiedy był chłopcem; najczęściej w okresie, gdy miał 13, 14 lat. Ksiądz Walerian S. był znajomym rodziny H. Pozwany ksiądz, obecnie 82-letni, emerytowany już prof. KUL (od 2003 r. nie pracuje na uczelni), nie przyznaje się do winy

Niemcy.Bundestag zakazał handlu zdjęciami nagich dzieci

lub wymiany na forach internetowych. Osoby nabywające materiały pornograficzne z udziałem dzieci będą podlegać karze więzienia do lat trzech zamiast jak dotąd do lat dwóch. Ustawa przedłuża okres przedawnienia przestępstw na tle seksualnym i zwiększa możliwości zwalczania przypadków uwodzenia dzieci

Eksperci chwalą umieszczenie w Ordynacji podatkowej praw i obowiązków podatnika

przedawniać po upływie 15 lat. "Tak długi okres jest w naszej ocenie zasadny i stoi w sprzeczności z celami nowej regulacji służącej zapewnieniu funkcji gwarancyjnej i stabilizacyjnej przedawnienia" - dodano. Komitet Podatkowy Pracodawców RP zwrócił uwagę na cele, które przyświecały autorom

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

Prokuratura: przedawnienie zarzutów wobec b. prezydenta Olsztyna było niezawinione

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Roszczenia majątkowe pacjenta przedawniają się z upływem dziesięciu lat od ujawnienia powstałej szkody. Po upływie tego okresu ten, kto spowodował szkodę, nie ma obowiązku jej naprawienia. Oznacza to, że po upływie okresu przedawnienia pacjent nie może domagać się przyznania żadnej rekompensaty

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

przerwie rozpoczyna biec od początku). Zaproponowano, aby w przypadku wybranych i nadużywanych, zdaniem autorów projektu, przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8

SN: członek rady nadzorczej może dłużej żądać zaległej pensji

lata już się przedawniło i sąd nie przyzna mu pieniędzy. Trzyletni okres przedawnienia jest zapisany w art. 118 kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że zasadniczo roszczenia przedawniają się po 10 latach, ale te, które dotyczą świadczeń okresowych - po trzech latach. Gdy sprawa trafiła do Sądu

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Weszła w życie nowelizacja usprawniająca komornicze dyscyplinarki

"bez zbędnej zwłoki". Nowelizacja reguluje ponadto m.in. kwestię kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz wydłużenia okresu przedawnienia karalności występków dyscyplinarnych. W końcu prac legislacyjnych doprecyzowano, że bieg przedawnienia dyscyplinarnego będzie przerywała wyłącznie każda

Niemcy.Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

chcą, by okres przedawnienia, wynoszący zwykle 30 lat, nie obowiązywał w przypadku osób, które wiedzą lub przynajmniej mogły podejrzewać, że posiadane przez nie obrazy lub inne dzieła sztuki mogły być przedmiotami skonfiskowanymi przez nazistów i zostały nabyte "w złej wierze". "W złej

Niemcy.Rząd chce zaostrzyć kary za pornografię dziecięcą

tym przypadku chodzi nie tylko o zdjęcia osób obnażonych, lecz także sceny przedstawiające akty przemocy z ich udziałem. Autorzy ustawy wydłużyli też okres przedawnienia przypadków molestowania dzieci i młodzieży. Okres przedawnienia ma rozpoczynać się wraz z ukończeniem 30. roku życia przez ofiarę

Emeryci w długach

okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Zaległości podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), a roszczenia wobec ZUS - po dziesięciu latach. Uwaga! Sąd, wystawiając nakaz zapłaty, nie bada, czy roszczenie się

Utajnią postępowanie ws. ekstradycji Romana Polańskiego?

amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności

Jest wniosek o utajnienie rozprawy ekstradycyjnej Polańskiego

obowiązującymi przepisami. Prokuratura stwierdziła, że z umowy ekstradycyjnej zawartej między Polską a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. A także, że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce. Dlaczego? Zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

21.02. Warszawa (PAP) - Wydłużenie okresów przedawnień przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz m.in. rozszerzenie ochrony małoletnich ofiar takich przestępstw przewiduje zmiana Kodeksu karnego, którą w piątek przyjął Sejm. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech

Kraków. W środę posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o ekstradycję Polańskiego

, powołując się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z września 2011 roku, że "pomimo upływu okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie Romana P. - wynika to z umowy o ekstradycji". "Zgodnie z

Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

zostać wydana. W wielu przypadkach okres przedawnienia ulega bowiem przerwaniu lub zawieszeniu" - podkreślił Piłat.

Szałamacha wydał nową interpretację ws. opcji walutowych

punktu widzenia rozsądnego gospodarza, który chce najpierw owce hodować, a potem strzyc. Jeśli nie daje się firmom możliwości zabezpieczenia strumienia przychodów, zwłaszcza firmom, które mają duży portfel w sprzedaży w postaci eksportu i przykręca się śrubę podatkową w trudnym okresie, to później ta

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

pięcioletniego okresu przedawnienia wszczęto w jego sprawie postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej podejrzenia, że podatnik nie zapłacił VAT za 2003 r. Z tego powodu - jak uznała izba - zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się. Podatnik zaskarżył jej decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Zniesiona ma być też możliwość nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

Dziennik "Süddeutsche Zeitung" podaje, że Bawaria skieruje projekt ustawy do Bundesratu - drugiej izby parlamentarnej będącej przedstawicielstwem 16 niemieckich krajów związkowych. We wtorek propozycję omawiał rząd bawarski. Dotychczas okres przedawnienia wynosił 30 lat. Bawaria chce

Zbrodnia komunistyczna jak zwykłe przestępstwo

30 latach od tego czasu.Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w przypadku zabójstwa okres przedawnienia to 30 lat; - inne zbrodnie, czyli przestępstwa karane od 3 lat do dożywocia - 20 lat;- czyn, za który najniższa kara przekracza 5 lat

Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła konwencję, badając śmierć Grzegorza Przemyka

Wyrok zapadł we wtorek. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) postępowanie przed polskimi sądami było wadliwie. Trwało zbyt długo, co doprowadziło do przedawnienia sprawy. Trybunał uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Przyznał ojcu

Hofman dostawał tajemnicze przelewy od prezesa stadionowej spółki we Wrocławiu. Sprawa może się przedawnić

przelewów. RMF: Sprawa może się przedawnić Ponieważ pożyczki, według RMF FM, były przelewane na konto Hofmana w latach 2008-09, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod

Prokuratura skierowała do sądu wniosek ws. ekstradycji Polańskiego

okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie" go ponieważ zgodnie z ustawodawstwem tego kraju okres przedawnienia ścigania nie nastąpił - stwierdza prokuratura. Prokuratura podkreśla jednocześnie, że zajmuje

SN: IPN nie może ścigać zbrodni komunistycznych, za które groziłoby do 5 lat

IPN, czy także kodeks karny. Ogólna zasada jest taka, że czas przedawnienia się takich czynów liczy się od 1 sierpnia 1990 r. Ustawa o IPN mówi, że zbrodnie komunistyczne przedawniają się po 30 latach. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, iż można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu zabezpieczenia. TK uznał, że

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urzędy powinny orzekać na korzyść podatnika. Zaproponowano ograniczenie sum okresów przerw i zawieszeń postępowania podatkowego do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o adwokaturze

prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Propozycje zmiany ustaw

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

nastąpiło przedawnienie, to dochody te zostaną opodatkowane według skali podatkowej, a nie podatkiem według 75 proc. stawki podatku" - wytłumaczono w komunikacie. Dodano, że nowe przepisy utrzymują 5-letni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego odnośnie do przychodów, które nie znajdują pokrycia

Biskupi o postępowaniu z przypadkami pedofilii wśród księży: Kościół musi się oczyścić

karnym okres przedawnienia przestępstwa (20 lat po ukończeniu 18. roku życia przez ofiarę). - Kongregacja Nauki Wiary może nawet dać specjalne upoważnienie do wydłużenia okresu przedawnienia czy nawet zawieszenia go w szczególnych przypadkach. Uświadamiamy sobie to coraz wyraźniej, że zgłaszanie krzywdy

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

z możliwości dochodzenia należności z poszanowaniem uzasadnionych interesów konsumentów. Resort przychylił się do stanowiska, że okres przedawnienia wraz z rocznym okresem dodatkowym daje wierzycielom wystarczający czas na podjęcie działań uzasadniających utrzymanie wpisu. "Ministerstwo

Nawrócony windykator radzi, jak się nie dać windykacji

. Licytowaliśmy wszystko i wszystkim - biznesowi, ludziom prywatnym, instytucjom publicznym. Czego nie można zająć? - Pościeli, bielizny i ubrań dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Także zapasów żywności i opału niezbędnych na okres jednego miesiąca; 50 proc

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

oznacza, że pięcioletni termin na przedawnienie zaległości podatkowej zaczyna biec od początku. "W skrajnej zatem sytuacji, której nie można wykluczyć, wystarczającym jest zastosowanie przez organ egzekucyjny (np. naczelnika urzędu skarbowego - PAP) choćby jednego środka egzekucyjnego w okresach nie

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

skarbowym będą podlegać przedawnieniu na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od nowego roku, ale do 1 lipca 2015 r. obowiązywałby okres przejściowy. Poseł Teresa Piotrowska z PO pozytywnie oceniła projekt, ale zaznaczyła

Szałamacha wydał nową interpretację ws. opcji walutowych

punktu widzenia rozsądnego gospodarza, który chce najpierw owce hodować, a potem strzyc. Jeśli nie daje się firmom możliwości zabezpieczenia strumienia przychodów, zwłaszcza firmom, które mają duży portfel w sprzedaży w postaci eksportu i przykręca się śrubę podatkową w trudnym okresie, to później ta

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Kuria wysyła księdza proboszcza na szybszą emeryturę

do prokuratury. - Postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia z uwagi na przedawnienie - mówi "Wyborczej" prok. Renata Mazur, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W prawie kanonicznym okres przedawnienia jest dłuższy, dlatego kuria zabrała się za wyjaśnianie sprawy ks

Zbigniew Ziobro grozi prokuratorom od Amber Gold. Ale... "Nie ma takiej procedury"

uchwaliły kodeks karny, który bardzo skrócił okresy przedawnień. To była amnestia dla wielu ludzi, którzy dopuszczali się afer w okresie ich rządów". Prokuratura się nie kwapi Sprawą Amber Gold w 2010 r. jako pierwsza zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz po zawiadomieniu Komisji Nadzoru

Wniosek o utajnienie postępowania ws. ekstradycji R. Polańskiego

z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w Krakowie. Jeżeli uzna, że

Prokurator żąda 3,5 roku więzienia dla strażnika z Auschwitz. Współtworzył "system masowego zabijania"

sygnałem politycznym" pokazującym, że ludobójstwo nie ulega przedawnieniu. Heubner skrytykował też bezczynność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w okresie powojennym. Wina nie musi być indywidualna Proces Groeninga jest wyrazem nowego podejścia niemieckiego wymiaru sprawiedliwości do problemu

Poseł PiS jednak uniknie procesu za plakaty?

czerwca 2009 r., to sprawa przedawniła się już przed rokiem - tłumaczy sędzia Sawiński. Jednak policja twierdzi, że sprawa wcale się nie przedawniła. Bo Górski przez ponad rok zasłaniał się immunitetem, a w tym okresie czas przedawnienia nie biegnie. Policja powołuje się na zapis w Ustawie o wykonywaniu

Bez odszkodowania dla spadkobiercy Branickiego za utracone rękopisy

uznał, że MN w 1953 r. uszczupliło księgozbiór wydając kilkanaście rękopisów dyrektorowi wilanowskiej placówki i nigdy nie dopominając się ich zwrotu, dlatego ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. SO ocenił też, że nie ma mowy o przedawnieniu roszczeń. "W okresie represyjności systemu prawa w PRL

Ksiądz nie odpowie za bicie dzieci po głowie. Sąd: przedawnienie

Gdańskim, orzekł on - a miało to miejsce w marcu br. - że przestępstwo po roku od zdarzenia się przedawniło. Okres przedawnienia wydłuża się o pięć lat w przypadku, gdy sprawę wszczyna prokuratura, ale sąd uznał - powołując się m.in. na orzeczenie Sądu Najwyższego - że w tym przypadku przepis ten nie ma

Jak i kiedy się zmienią uprawnienia komornika

. Jeśli zaś z operatorem kablówki lub telefonii komórkowej - po trzech. Podobnie z umowami pożyczki. Roszczenia o zwrot między osobami fizycznymi przedawniają się po dziesięciu latach. Trzyletni okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Roszczenia podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od

Opole. Urząd miasta chce odzyskać VAT od zrealizowanych inwestycji

odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT od inwestycji (przeprowadzonych przez miasto Opole - przyp. PAP) w latach 2011-2015, jak również określenia współczynnika struktury sprzedaży pozwalającej na odzyskanie podatku VAT od bieżącej działalności urzędu za ten okres" - mówiła Ćwirzeń-Szymańska

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

przedawnienia, jednak Kaźmierczak oczekuje, aby okresu przedawnienia dla przestępczych działań przedsiębiorców w ogóle nie było. Nie zapłaciłem składek w lutym? Ha, mam cię frajerski ZUS-ie! Już mi nie podskoczysz - marzy nasz kreatywny biznesmen. Jak udało mi się naciągnąć państwo pół roku temu, to już nikt

Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli przez 10 lat. "Niezależnie od powyższych obowiązków przedsiębiorcy korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przechowują dokumenty związane z poborem

Polański w krakowskim magistracie. Co z filmem? [ZDJĘCIA]

przedstawiać losy francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego Alfreda Dreyfusa, który pod koniec XIX w. został niesłusznie skazany za zdradę państwa. - Ta historia od dawna mnie fascynowała. Dreyfus był jednym z niewielu żydowskich oficerów w armii francuskiej w okresie wielkiego antysemityzmu we Francji

Do krakowskiego sądu wpłynęły dokumenty z USA ws. ekstradycji Romana Polańskiego

polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ w USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych". Jeżeli sąd

Izrael. Parlament wybierze prezydenta kraju 10 czerwca

okresu sprzed 15 lat i uległa przedawnieniu. Innym potencjalnym kandydatem jest Benjamin Ben Eliezer, deputowany Partii Pracy, który w przeszłości m.in. stał na czele resortu obrony. Według pierwszych sondaży faworytem jest Reuwen Riwlin z partii Likud, były przewodniczący Knesetu, który już zgłosił

Kraków. Rozpoczęło się posiedzenie sądu ws. ekstradycji Polańskiego

wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Polański, który

Kraków. Posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w

5 tys. zł od PZU za śmierć matki, bo to "adekwatne do stopnia doznanej krzywdy"

od sąsiadki dowiedziała się, że rodziny ofiar wypadków dostają zadośćuczynienie, a okres przedawnienia roszczenia mija dopiero 20 lat po zdarzeniu. Pani Anna ustaliła, że sprawczyni tragicznego wypadku była ubezpieczona w PZU, więc to tam zwróciła się o wypłatę zadośćuczynienia. Osobne wnioski

Sąd ściga się z czasem. Zmontowanie prowokacji wkrótce się przedawni

już prawie dziewięć lat. Zapytaliśmy, kiedy zarzuty wobec Wojciecha S. się przedawnią. Sędzia Przemysław Wasilewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, informuje, że przedawnienie przestępstwa nastąpi 8 lipca 2015 roku. Jak ustalono ten termin? Wojciech S. odpowiada za dwa zarzuty

Strasburg karci Polskę za Grzegorza Przemyka

, zamiast orzekać merytorycznie, uchylają wyroki, w wyniku czego sprawa rozpoczyna się od nowa.Procesy w tej sprawie trwały - już za III RP - 20 lat. Zakończyły się umorzeniem z powodu przedawnienia. Leopold Przemyk zaskarżył państwo polskie za to, że nie było w stanie wyjaśnić zbrodni i osądzić jej

Poznań. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. korwety "Gawron"

. "Śledztwo zostało umorzone ze względu na to, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu. Podpisanie umowy przez dowództwo Marynarki Wojennej miało miejsce w 2001 roku, ewentualny czyn karalny ma pięcioletni okres przedawnienia" - wyjaśnił Schewe. Umorzono również postępowanie w zakresie

Berlusconi znów bezkarny. Przekupił świadka?

Choć prokuratura żądała pięciu lat więzienia dla Silvia Berlusconiego, to proces miał znaczenie wyłącznie prestiżowe już od jesieni 2011 r., kiedy stało się jasne, że ewentualny wyrok skazujący nie miałby szans na uprawomocnienie się przed upływem okresu przedawnienia. Nawet gdyby sąd przychylił

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

+, nieobjętych przedawnieniem, przy czym - celem zachowania zasady neutralności - korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5-letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe"

Sejm za większością poprawek Senatu do nowelizacji Prawa o adwokaturze

dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Propozycje zmiany ustaw przygotowano w Senacie, wiele z tych zmian postulowały

Przelewy Hofmana: 140 tys. zł bez podatku. Kara? Grzywna

, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod uwagę, analizując materiał przekazany przez CBA - mówią anonimowo prokuratorzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Bieg

Na posiedzeniu ws. ekstradycji Romana Polańskiego sąd obejrzy film

ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych". Jeżeli sąd uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodę wyrazi, ostateczne zdanie należeć

Polski rząd tłumaczył się w Genewie w sprawie więzień CIA. Jest trzeci pokrzywdzony

art. 105 kk, który mówi, że normalnych okresów przedawnień nie stosuje się do takich czynów popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w ramach czynności służbowych, jak m.in. pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem.W ramach polskiego śledztwa prokuratura bada, czy władze

Berlusconi skazany. Ale nie idzie za kratki

kolei opozycja zarzucała Berlusconiemu, że jako premier forsował ustawy "ad personam", czyli skrojone na potrzeby jego rozpraw sądowych - chodzi m.in. o skrócenie okresu przedawnienia dla konkretnych rodzajów przestępstw. Polityczne kłótnie wokół sądownictwa sprawiły, że procesy, a nawet

Półtora roku więzienia dla wiceprezydenta. Za oszustwa

Sztandera ma też zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. zł i naprawić szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła obecnemu wiceprezydentowi 22 zarzuty dotyczące okresu, gdy - zanim trafił do ratusza - był prywatnym przedsiębiorcą. Daniel Sztandera był oskarżony o oszustwa, wyłudzenia i

Niemcy. Przygotowywana ustawa ma ułatwić odzyskiwanie dzieł sztuki

Bausback, dodając, że skradzione eksponaty są "ostatnimi jeńcami drugiej wojny światowej". Projekt przewiduje, że przedawnienie nie obowiązywałoby w przypadkach, gdy dzieła sztuki zostały w okresie III Rzeszy (1933-1945) przejęte "ze złą wolą". Zdaniem Bausbacka możliwe jest - stosując

Berlusconi ostatecznie skazany na cztery lata za przekręty podatkowe. Ale do więzienia nie pójdzie

jeszcze premierem - ustawy "ad personam", czyli zdaniem opozycji skrojone wyłącznie na potrzeby szefa rządu. Skracały one np. okres przedawnienia dla wykroczeń podatkowych. "Skazany razem z dziesięcioma milionami swych zwolenników. Bez słów" - komentował wyrok sądu kasacyjnego dziennik

Sejm uchwalił zmiany w dyscyplinarkach adwokatów i radców

ostatnich latach zaszły wśród adwokatów i radców prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

identyczna argumentacja organów skarbowych w sprawach różnych podatników. Jego zdaniem dodatkowy problem polega na tym, że z powodu zbliżającego się upływu okresu przedawnienia fiskus się spieszy - postępowania są prowadzone niedbale, aby jak najszybciej wydać decyzję. Problem dostrzega także Piotr Majewski

Mniej nadużyć i niższe ceny dzięki noweli antymonopolowej

zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Impuls do wprowadzenia takiego uprawnienia dała sprawa Amber Gold. Wydłużają też okres przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat. Autorzy przepisów mają nadzieję, że

Senat uchwalił projekt noweli w sprawie dyscyplinarek prawników

2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). "W porównaniu z 2007 r. w adwokaturze jest o cztery razy więcej postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich. U radców

Zachodniopomorskie.Zatrzymany po 11 latach

cztery lata uniknąłby więzienia z powodu przedawnienia okresu karalności. Mężczyzna w 1998 r. spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła kobieta, a jedna osoba została ciężko ranna. Prowadził wtedy bez uprawnień i po alkoholu.

Watykan o pedofilii księży

Watykan rozważa zniesienie 10-letniego okresu przedawnienia w postępowaniach kościelnych, które dotyczą m.in. pedofilii wśród księży. Obecnie okres ten liczy się od osiągnięcia pełnoletniości przez ofiarę, lecz często papież uchyla przepis i pozwala na proces po tym czasie. Ks. Charles Scicluna z

Stella Maris. Jędykiewicz nie idzie do więzienia. "Odetchnąłem"

zajmowania kierowniczych stanowisk w spółkach handlowych na okres ośmiu lat. - Powtarzam to już od ponad 10 lat: ja i Energobudowa nie mieliśmy nic wspólnego ze Stella Maris. Stella Maris to organizacja kościelna. Idźcie z tym do biskupa Gocłowskiego [abp Tadeusz Gocłowski], który, jak wiecie "nic nie

Czy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej? Eksperci radzą

, chyba że skierują sprawę do sądu. Odszkodowania przyznawane w sądach są zwykle kilkukrotnie wyższe. Jeszcze inny nasz czytelnik zgłosił się ze sprawą sprzed kilku lat. Opowiadał o wypadku swojej żony, ale nie był pewien, kiedy zdarzenie miało miejsce. Ekspertki Ergo Hestii poinformowały go o okresie

Prezes UOKiK: do 18 stycznia szansa dla skruszonych uczestników karteli

(kara pieniężna do 2 mln zł) i wydłuża okres przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania antymonopolowego z jednego roku do 5 lat. "Wprowadzone zmiany pokazują, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zdeterminowany, aby zwiększyć skuteczność eliminowania z polskiej gospodarki