najcz甓ciej odwiedzane strony

Wojciech Orli駍ki

Wikipedy禼i wszystkich kraj體, 潮czcie si!

Wikipedy禼i wszystkich kraj體, 潮czcie si!

Pierwsza 秝iatowa konferencja "Wikimania" odb阣zie si dzi we Frankfurcie, dziesi赕 lat po tym, jak ameryka駍ki programista Ward Cunningham otworzy pierwsze "wiki" - stron internetow, kt髍 mo縠 edytowa ka縟y. Tworzona w ten spos骲 encyklopedia zwana Wikipedi dzi jest najcz甓ciej odwiedzanym miejscem w internecie

Kielce. Mobilny przewodnik u砤twi zwiedzanie rezerwat體 geologicznych

Zwiedzanie rezerwat體 geologicznych oraz Centrum Geoedukacji, tworz眂ych Geopark w Kielcach, b阣zie 砤twiejsze dzi阫i mobilnemu przewodnikowi na smartfony i tablety. Aplikacja zostanie udost阷niona turystom w ci眊u dw骳h tygodni.

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

Stron urz阣u wojew骴zkiego mo縩a czyta nie tylko po rosyjsku i angielsku. S te tak egzotyczne wersje j陑ykowe jak wietnamski i arabski. I ciesz si sporym powodzeniem.

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

odwiedziny duszpasterskie. Na stronie internetowej parafii w Kamionkach pod planem kol阣y znajdujemy zdanie: "Jest tak縠 opcja [szukaj ksi阣za] mo縩a sprawdza w Internecie gdzie znajduje si ksi眃z". Proboszcz stara si te, by parafianie dzi阫i stronie internetowej jak najcz甓ciej si阦ali po

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

agresywny spos骲 zabrali禼ie im ich flagi. Gratulacje... tam by硑 ma砮 dzieci z rodzinami. WSTYD!" - napisa jeden z internaut體 na stronie slasknet.com ch阾nie odwiedzanej przez kibic體 眘ka. W serwisie zwi眤anym z najradykalniejszymi kibolami 眘ka mo縠my przeczyta: "W trakcie meczu 2 flagi

Lubelskie.Dzielnicowi odwiedz starszych ludzi, by ostrzec przed oszustami

starszych - s bardzo aktywni. "W samym Lublinie od pocz眛ku roku odnotowali秏y oko硂 50 takich zdarze, z czego kilkana禼ie przypadk體 to oszustwa dokonane" - powiedzia砤 PAP Renata Laszczka-Rusek z zespo硊 prasowego Komendy Wojew骴zkiej Policji w Lublinie. Dzielnicowi b阣 odwiedza osoby

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

w tym mie禼ie 1 maja 2015. Prace w Sala delle Asse poch硂n 1,5 mln euro z funduszy firmy A2A, b阣zie je tak縠 dotowa w硂ski rz眃. Zamek Sforz體 jest wizyt體k Mediolanu - to drugie najcz甓ciej odwiedzane miejsce w stolicy p蟪nocnych W硂ch. Do tej pory renowacj zamku wykonywano mechanicznie

UKE: standardowe zabezpieczenia komputera zapobiegn wi阫szo禼i atak體

internetowego. Jednak najcz甓ciej cyberprzest阷cy pr骲uj ukra舵 nasze dane, lub uzyska kontrol nad komputerem za pomoc przegl眃arki internetowej. Zazwyczaj dochodzi do tego w sytuacji, kt髍a jest absolutnie naturalna dla korzystaj眂ego z przegl眃arki, czyli w chwili odwiedzania strony internetowej. To

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

prywatno禼i Facebook zastrzega sobie prawo do zbierania zar體no danych lokalizacyjnych, jak i transakcyjnych. To jednak nie koniec. Facebook w nowej ods硂nie b阣zie zbiera te informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzamy i jakich aplikacji u縴wamy najcz甓ciej, po to, aby pozna nas jeszcze

M硂dzi internauci lubi z砮 strony

M硂dzi internauci lubi z砮 strony

najch阾niej odwiedzaj strony kulturalne i rozrywkowe - zawieraj眂e gry, informacje o bie勘cych wydarzeniach kulturalnych, witryny radiowe. Popularne s te witryny z kategorii "spo砮czno禼i" (blogi, czaty, portale spo砮czno禼iowe). Najcz甓ciej odwiedzane serwisy w tej kategorii to nk.pl oraz

Nowy Jork, Krak體, Wroc砤w. Gdzie lubimy robi zdj阠ia?

Nowy Jork, Krak體, Wroc砤w. Gdzie lubimy robi zdj阠ia?

automatycznie (np. przez telefon kom髍kowy) albo r阠znie, za pomoc odpowiednich program體. Ciemne pola na mapie oznaczaj te miasta, w kt髍ych zrobiono najmniej zdj赕. Czerwony kolor informuje o wi阫szej liczbie fotografii, a 矿硉y oznacza miejsca, w kt髍ych ludzi najcz甓ciej robi zdj阠ia. Popularno舵 jest

Dw. Centralny: od秝ie縪ny przedsionek Z硂tych Taras體 [FELIETON CHOMOWSKIEJ]

Dw. Centralny: od秝ie縪ny przedsionek Z硂tych Taras體 [FELIETON CHOMOWSKIEJ]

Wszystkie felietony Beaty Chom眛owskiej znajdziesz na naszym Facebooku. Do潮cz, dyskutuj i dziel si opiniami. Centralny, ech, Centralny. Gdyby na prze硂mie stycznia og砤szano ranking miejsc najcz甓ciej odwiedzanych w Warszawie, wygra砨y bezapelacyjnie, zostawiaj眂 w tyle galerie handlowe i

Powsta przewodnik po Bia硑mstoku dla najm硂dszych

. Przewodnikiem po ksi笨ce i po mie禼ie jest pies Kawelin, kt髍ego pomnik stoi w jednym z bia硂stockich park體. Wieremiejuk m體i砤, 縠 rze糱a psa jest jednym z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc przez rodzic體 z dzie鎚i i - jak doda砤 - niemal ka縟y zna psa Kawelina, st眃 te pomys, by to w砤秐ie on zosta

Chrze禼ijanka w hid縜bie zosta砤 najpopularniejsz gwiazd porno. I podzieli砤 Liban

Chrze禼ijanka w hid縜bie zosta砤 najpopularniejsz gwiazd porno. I podzieli砤 Liban

Wed硊g rankingu firmy Alexa, kt髍a zajmuje si analizowaniem aktywno禼i internaut體, pornhub.com to 73. najpopularniejsza strona internetowa 秝iata. Odwiedza j wi阠ej u縴tkownik體 ni stron bbc.com (78. miejsce), cnn.com (80.miejsce) b眃 google.pl (87. miejsce). Oznacza to, 縠 Mi codziennie

Halicki: rezerwa celowa na usuwanie kl阺k 縴wio硂wych b阣zie utrzymana

I Hermana (1043-1102), 秗edniowiecznego w砤dcy Polski, w kt髍ego czasach P硂ck by stolic Polski. Wzg髍za i znajduj眂e si tam aleje spacerowe to najcz甓ciej odwiedzane miejsca przez mieszka馽體 P硂cka i turyst體. Wed硊g zachowanych dokument體, w XVIII w. cz甓 Wzg髍za Sieciecha wraz ze znajduj眂

Badanie: 12 proc. polskich internaut體 nie sko馽zy硂 16 lat

;spo砮czno禼i" (blogi, czaty, portale spo砮czno禼iowe). Najcz甓ciej odwiedzane serwisy w tej kategorii to nk.pl oraz Facebook. Niepokoj眂ym zjawiskiem jest wzrastaj眂a popularno舵 stron internetowych o tre禼i nieodpowiedniej do wieku. W por體naniu z wynikami pierwszej edycji opracowania eKid, wzr髎

W砤禼iciele Retrobut wracaj? Uwaga na markowe-buty.com i but-sklep.com

W砤禼iciele Retrobut wracaj? Uwaga na markowe-buty.com i but-sklep.com

siedziba firmy Markowe Buty. - Zarejestrowana jest na ul. Nathan Road w Hongkongu. To jedna z najcz甓ciej odwiedzanych ulic przez G. w tym kraju. W pobli縰 znajduje si agent rejestrowy, kt髍y pomaga w zak砤daniu takich sp蟪ek. Je秎i jest zarejestrowana na obywatela Tajlandii, jestem pewny, 縠 to oni

Kariera w Bia硑mstoku, a mo縠 w Brukseli? Projekt: Praca

Kariera w Bia硑mstoku, a mo縠 w Brukseli? Projekt: Praca

To ju druga edycja akcji Projekt: Praca, kt髍a tym razem odwiedza 12 uczelni, a w najbli縮zy pi眛ek 21 listopada b阣zie go禼i na Uniwersytecie w Bia硑mstoku. "Gazeta Wyborcza" wraz z partnerami przygotowa砤 cykl praktycznych warsztat體, dzi阫i kt髍ym studenci i absolwenci dowiedz si

Umys zamkni阾y, cia硂 wyzwolone

Umys zamkni阾y, cia硂 wyzwolone

Polsce przynajmniej raz w miesi眂u odwiedza strony erotyczne. Najcz甓ciej w砤秐ie te, ka縟 秗ednio od 1,3 do 2,9 mln internaut體. Pi赕 lat temu na strony porno wchodzi硂 p蟪tora miliona mniej os骲, dziewi赕 lat temu - pi赕 milion體 mniej. Kto ogl眃a To wci笨 cz甓ciej m昕czyzna, cho kobiet na stronach

Ostatnia szansa na zobaczenie prawdziwego grobowca Tutanchamona

Ostatnia szansa na zobaczenie prawdziwego grobowca Tutanchamona

. 1323 roku p.n.e., odkry w 1922 r. brytyjski archeolog Howard Carter. Jest to jeden z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 grob體 w Dolinie Kr髄體, w kt髍ej grzebani byli w砤dcy i notable z czas體 Nowego Pa駍twa. W latach najwi阫szej prosperity wchodzi硂 do niego nawet do 5 tys. os骲 tygodniowo

Jak spod palmy trafi do urny? G硂sujemy poza Polsk [PORADNIK]

Jak spod palmy trafi do urny? G硂sujemy poza Polsk [PORADNIK]

zaplanowanych na najbli縮ze eurowybory MSZ opublikowa ju w po硂wie kwietnia. Znale兼 j mo縠my m.in. na stronie PKW. W przypadku wielu kraj體 odwiedzanych przez turyst體 z Polski z g硂sowaniem nie powinno by problemu. » w Hiszpanii - opr骳z trzech punkt體 w Madrycie - zaplanowano te mo縧iwo舵 oddania

Paul Bowles: prorok, podr罂nik, przyjaciel bitnik體

Paul Bowles: prorok, podr罂nik, przyjaciel bitnik體

je秎i si kto z nazwiskiem Bowlesa jakim trafem nie zetkn背. Co do lokalizacji za, owszem, Tanger i Maroko tematycznie dominuj, lecz odwiedzamy z Bowlesem tak縠 Pary, Mader (bardzo pi阫ny tekst!), Costa del Sol (gdzie pisarz kwa秐o komentuje rozw骿 przemys硊 turystycznego), Tajlandi, Keni (z

Startuje Piano, system p砤cenia za wybrane teksty dost阷ne w internecie

Startuje Piano, system p砤cenia za wybrane teksty dost阷ne w internecie

w眛pliwo禼i i odpowiedzie na Wasze najcz甓ciej pojawiaj眂e si pytania przygotowali秏y ma硑 przewodnik po systemie.Czym jest Piano? Piano to abonamentowy dost阷 do wybranych tre禼i "Gazety Wyborczej" i wielu innych stron w polskim internecie (潮cznie a 42 portale, w tym m.in. "Polskie Radio

Do zobaczenia w Europie - najciekawsze kulturalne miejsc體ki tygodnia

retrospektywn mia w 1975 roku, w stulecie 秏ierci. Teraz jego tw髍czo舵 przypominaj kuratorzy z paryskiego Musée d'Orsay. Po硂縪ne naprzeciwko Luwru muzeum odwiedzane jest t硊mnie z powodu fenomenalnej kolekcji impresjonist體, do kt髍ej pielgrzymuje rocznie ponad 3 mln zwiedzaj眂ych. Teraz warto si

Szpiedzy tacy jak my

okular體, a rodzice kupuj dzieciom myszki komputerowe, kt髍e 秎edz strony odwiedzane w internecie. Na p蟪ce przede mn stoj najnowsze modele telefon體 z oprogramowaniem, kt髍e pozwala przechwytywa SMS-y i MMS-y, nagrywa rozmowy i robi zrzuty ekranu, kt髍e przesy砤 szpieguj眂emu. Pracodawcy daj takie

Z dziej體 rewolucji seksualnej

marginalno禼i spo砮czn - pisze Corbin - i domnieman zwierz阠o禼i cia砤 dziewcz眛 z ludu, odwiedzaj prostytutki, utrzymuj m硂de szwaczki i delektuj si literatur erotyczn. W Europie Zachodniej prostytucja zacz瓿a si szerzy na niespotykan wcze秐iej skal, a w mieszcza駍kich sekreterach trzymano

Kim Dotcom: jestem bankrutem i boj si wi陑ienia

szczytowym okresie odwiedza硂 go 50 mln internaut體 dziennie. Wrzucali tam piosenki, filmy, seriale, programy, gry, dokumenty, a pliki by硑 dost阷ne dla ka縟ego. Ameryka駍ki rz眃 szacuje, 縠 w砤禼iciele praw autorskich stracili w ten spos骲 ok. 500 mln dol. Zatrzymanie jak z filmu sensacyjnego St眃 nakaza

Trzeci zwyci陑ca wybor體 w USA. Przewidzia wyniki w 50 z 50 stan體!

; zawdzi阠za jego blogowi rekordowe 20 proc. ruchu na stronie internetowej gazety. Jest to sz髎ta najcz甓ciej odwiedzana strona z wiadomo禼iami w Stanach Zjednoczonych, kt髍 tylko we wrze秐iu czyta硂 573 mln os骲. Oznacza to, 縠 w ci眊u jednego dnia prognozy Silvera ogl眃a硂 na jego blogu sze舵 milion體

Halicki: rezerwa na usuwanie kl阺k 縴wio硂wych b阣zie utrzymana

Polski, w kt髍ego czasach P硂ck by stolic Polski. Wzg髍za i znajduj眂e si tam aleje spacerowe to najcz甓ciej odwiedzane miejsca przez mieszka馽體 P硂cka i turyst體. Wed硊g zachowanych dokument體, w XVIII w. cz甓 Wzg髍za Sieciecha wraz ze znajduj眂 si tam zabudow osun瓿a si do Wis硑. Tak縠 w

Internet ma硂 polityczny

tych z wy縮zym wykszta砪eniem i tylko co dziesi眛y po podstaw體ce.Politycy wrzucaj do sieci du縪 tre禼i, ale warto禼i w nich niewiele. Przed ostatnimi wyborami najcz甓ciej na stronach kandydat體 by硑 ich zdj阠ia, kr髏kie notki i filmiki. Mniej ni po硂wa kandydat體 do Sejmu i Senatu informowa砤 o

Ward阦a i sp蟪ka wyszli do realu

odwiedzam dziesi眛ki stron internetowych, gram w sieciowe gry. Wiem, co to jest "Minecraft" i kim s yuotuberzy. Wydaje mi si, 縠 poruszam si po sieci zgrabnie. Jednak jeszcze kilka dni temu nie mia砤m poj阠ia o istnieniu Jessiki Mercedes, ekipy Abstrachuje i SKKF'a. W przeciwie駍twie do

Cebularze? Wszyscy wiedz, 縠 tylko w Lublinie

naszych stronach jest to potrawa o konsystencji zbli縪nej do gulaszu, w kt髍ej znajdziemy najcz甓ciej wieprzowin, w阣liny, og髍ki kiszone, koncentrat pomidorowy i ros蟪. Co do szczeg蟪體 - nie ma pe硁ej zgody. Jedni podsypi forszmak m眐, a inni dodadz 秏ietany. Sk砤dniki sma縴 si na smalcu albo na

痽cie z trzema tasiemcami. Jak lekarz zarazi si paso縴tami dla nauki

- Kiedy by砮m studentem medycyny, odwiedza砮m r罂ne egzotyczne miejsca, jak Brazylia czy Sri Lanka. Widzia砮m mn髎two paso縴t體, potrafi robi straszne rzeczy. Z drugiej strony ca硑 czas dowiadujemy si o nich czego nowego i poznajemy niesamowite rzeczy, jakie tak縠 potrafi robi. Dzi mo縠my

Na Lotnisku Chopina z internetu skorzystasz za darmo

wy潮czone. Zlokalizuj pasa縠ra Dzi阫i sieci bezprzewodowej mo縧iwe stanie si w przysz硂禼i uzyskanie informacji o tym, kt髍e sklepy s najcz甓ciej odwiedzane, wskazanie lokalizacji pasa縠ra i jego baga縰, komunikacja z przemieszczaj眂ym si pasa縠rem czy wskazanie najkr髏szej drogi do wyj禼ia. W miar

Mog砤by zosta nadmorsk pere砶. Gdyby nie te stragany...

. - Rocznie nasze muzeum odwiedza 100-120 tys. ludzi. To du縪, do tego ta liczba na szcz甓cie nie maleje - powiedzia nam Waldemar Szyma駍ki, przewodnik, kt髍y oprowadza nas po obozie. - Ludzie s wci笨 zainteresowani najnowsz histori i bardzo cz阺to zagl眃aj do nas w drodze albo ju w trakcie urlopu w

Najsmutniejszy jest Dzie Matki

spotkania z psychologiem, bo wiele z nich potrzebuje pomocy. A poza tym odbywaj si wieczorki taneczne, kursy, jak w ka縟ym domu senior體. Przychodzi ksi眃z. Dwie rzeczy s dla tych kobiet bardzo wa縩e: religia i rodzina. Rodziny je odwiedzaj? Rzadko. A one najcz甓ciej prosz w砤秐ie, by przed 秏ierci

W rocznic Powstania - o zapominaniu [list]

Z mieszanymi uczuciami przyj瓿am wyst眕ienie Prezydent Warszawy wyg硂szone w czasie obchod體 68. rocznicy Powstania Warszawskiego. Z jednej strony s硂wa o ho砫zie i uczczeniu pami阠i by硑 w砤禼iwe, oddawa硑 ogromny szacunek jaki mamy, a przynajmniej powinni秏y mie, dla Powsta馽體 i 體czesnej

Siedmiu milioner體 naukowych z YouTube'a

"typowe zadania maturalne za 5 punkt體", a wi阠 te najwy縠j premiowane, obejrza硂 ponad 170 tys. os骲. Trening przedmaturalny z pot阦 - 150 tys. A Budzy駍ki wcale nie strzela fajerwerkami - przed kamer po prostu opowiada, jak rozwi眤a konkretne problemy. Dziennie jego stron odwiedza nawet

Moja handlowa kl阺ka. Najemca w galerii straci pieni眃ze

: zdecydowa砮m si na uruchomienie punktu us硊gowego w galerii dlatego, 縠 przedstawiono mi wydumane dane. Wynika硂 z nich, 縠 w zwyk硑m dniu odwiedza galeri 10 tys. os骲, w weekendy 15 tys. A faktycznie ludzi przychodzi硂 znacznie mniej. Centra handlowe maj swoje systemy liczenia klient體, polega to na tym

Warszawa pod czerwon latarni

, jest nies硑chanie pruderyjna. O seksie nie m體i si w niej wprost i za cz阺to, najcz甓ciej jest sfer brudu, grzechu i moralnego "upadku". Nie wiemy wi阠, czy Wokulski z "Lalki" - w oczekiwaniu na r阫 Izabeli jckiej - odwiedza prostytutki. Prus na ten temat milczy, cho

Babciu, jeste czadowa!

. - To fantastyczne urz眃zenie. Za硂縴砤m sobie konto na Facebooku. Wiesz, ilu znajomych znalaz砤m? - emocjonuje si. Bo縠n nadal nie bardzo to wszystko obchodzi. Prze硂m nast阷uje, gdy odwiedza j s眘iadka Jadwiga. Opowiada, 縠 zapisa砤 si na kurs komputerowy w osiedlowej bibliotece. "Czy oni

Pr阦ierz internetowy. Prokuratorzy z Zielonej G髍y publikuj w sieci list skazanych

roku 2 mln. To najcz甓ciej odwiedzana witryna wymiaru sprawiedliwo禼i w Polsce. - Nasza rzeczywisto舵 sta砤 si po cz甓ci elektroniczna - m體i s阣zia Rafa Skrzypczak, prezes S眃u Rejonowego w Zielonej G髍ze. - Wyroki w sieci nie powinny wi阠 dziwi. - Istnieje spora r罂nica pomi阣zy wywieszeniem

Czy Lach mo縠 polubi si z Moskalem?

Rosjan Polska niezbyt interesuje. Zreszt w badaniach fokusowych (niereprezentatywne badanie pogl眃體) okaza硂 si, 縠 przeci阾ny Rosjanin nie dostaje oferty turystycznej do Polski, tylko do innych pa駍tw Europy, a Polsk - je秎i ju - najcz甓ciej odwiedza tranzytem, jad眂 na Zach骴.W przypadku Polak體

Z wizyt u banderowc體

Poroszenko podpisa wczoraj dekret przenosz眂y je na 14 pa糳ziernika, kiedy wypada Dzie Kozactwa. Narodowcy jednak kojarz t dat przede wszystkim z rocznic utworzenia Ukrai駍kiej Powsta馽zej Armii. Domagaj si, by parlament przyj背 ustaw uznaj眂 OUN i UPA za stron walcz眂 podczas II wojny 秝iatowej

Pierwszorz阣na moda z drugiej r阫i

'' jest przemy秎any. Zdarza si, 縠 ubrania przerabiaj. Szukaj ich razem, najcz甓ciej w lumpeksach, tak縠 przy okazji podr罂y - wtedy odwiedzaj targowiska. - Satysfakcja ze znalezienia unikat體 jest ogromna, tym bardziej 縠 ich jako舵 jest niepor體nywalna z ubraniami z sieci體ek - przekonuj. Zdaniem

Laptop mordercy

szefa BOR Mariana JanickiegoBadaj眂 komputer, policja ustali砤, jakie adresy sieciowe Ryszard C. odwiedza ostatnio najcz甓ciej i jakie s硂wa-klucze wpisywa w wyszukiwarki internetowe.Interesowa si bli縠j 20 politykami nale勘cymi do wszystkich ugrupowa parlamentarnych. Obok nazwisk z pierwszych

Yahoo: 100 mln dol. na wzmocnienie marki

Yahoo! nie cieszy si ostatnio dobr pras - w rankingu najcz甓ciej odwiedzanych stron pozwoli硂 si wyprzedzi Google na rynku wyszukiwarek, podpisa硂 umow z Microsoftem, co powszechnie odbierane jest jako pora縦a internetowego koncernu.- Sp蟪ka zdecydowanie potrzebuje wzmocnienia marki. Ta

Wizyty, szczepienia... Co czeka rodzic體 wcze秐iaka po szpitalu

regularnie bada i naprawia. Mo縠 si zdarzy, 縠 straconego czasu nie uda si nadrobi. Najcz甓ciej, o ile lekarze specjali禼i nie zalec inaczej, konieczne s konsultacje: * okulistyczna wielokrotnie co 2-4 tygodnie; * kardiologiczna co 2-3 miesi眂e; * neurologiczna co 1-2 miesi眂e; * endokrynologiczna

A w g硂wach kryzys

sklepy odwiedzane najcz甓ciej przez co trzeciego Polaka, a 13 proc. os骲 wydaje tam najwi阠ej pieni阣zy. Niezauwa縜lnie Biedronka sta砤 si czwart firm w kraju - po Orlenie, PGNiG i PGE. W miejscu stoj obroty centr體 handlowych, bo po硂wa ich wynik體 zale縴 od sprzeda縴 ubra, a 60 proc. Polak體

Mediations Biennale. Do zobaczenia w Poznaniu

by砤 znacznie wi阫sza - opowiada prof. Sobczak. Przez dwa lata odwiedza polskie miasta, wynajduj眂 interesuj眂ych artyst體, kt髍zy zadebiutowali po 2000 r. Do projektu zg硂szono z ca砮j Polski ponad dwie禼ie nazwisk. Ta liczba wci笨 jest aktualizowana. Dost阷na jest te strona internetowa projektu z

ESET: cyberprzest阷cy wykorzystuj nasz ciekawo舵

Zdaniem ESET w 2010 roku cyberprzest阷cy najcz甓ciej b阣 atakowa za pomoc sztuczek socjotechnicznych. Wci笨 s one skuteczne, zw砤szcza na mniej do秝iadczonych internaut體. Dlatego tw髍cy z硂秎iwego oprogramowania wykorzystuj jako przyn阾 takie tematy jak m.in. popularne 秝i阾a, mistrzostwa

Efekt referendum: hiperaktywno舵 prezydent Warszawy [6 objaw體]

prezydent jest zagro縪ny, wraca do strategii sprawdzonej w kampanii wyborczej. Dzi pojawi硑 si pierwsze dwa wpisy od trzech lat. 3. Sto si硂wni Prezydent rozpocz瓿a te cykl "spontanicznych" wizyt w domach warszawiak體, odwiedza te sp蟪dzielnie mieszkaniowe, a wszystko dokumentuje w internecie

Dziesi赕 lat polskiej Wikipedii

Wi阫szo舵 odpowiedzi dostajesz dzi阫i Wikipedii - internetowej encyklopedii, kt髍a jeszcze dziesi赕 lat temu nie istnia砤. Kto by pomy秎a! Teraz jest jedn z najcz甓ciej ogl眃anych stron w internecie: 24 mln hase w 260 wersjach j陑ykowych. Polska Wikipedia liczy ponad 830 tys. hase i pod tym

Pinterest, tablica marze

sprawkom.Bo te to m昕czy糿i stworzyli Pinterest. Dziwne, ale podobno prawdziwe. Tw髍cami strony s Paul Sciarra, Ben Silbermann i Evan Sharp. Otworzyli j w roku 2010, a po dw骳h latach odwiedza j miliard os骲 miesi阠znie, w tym co najmniej kilkaset razy ja.Styl 縴cia - zajrzyj tu, zaczytaj si i zaczerpnij

Przemoc domowa. Nie bez powodu bij w Zakopanem [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

zawiadomi policj o przemocy ze strony m昕a. Toczy si wobec niego post阷owanie z art. 207 kodeksu karnego (zn阠anie fizyczne lub psychiczne). Pa駍zczyk szuka mieszkania, kt髍e Magda mog砤by wynaj辨. Bo do m昕a nie wr骳i. - W Polsce bita kobieta musi ucieka, wyprowadza si, chodzi na policj, do o秗odka

Urz阣nicy zbyt cz阺to uciekali do internetu

秝iata" - reklamuje si sklep. Urz眃 wojew骴zki przeprowadzi prawdziwe 秎edztwo, kt髍e wykaza硂, jakie strony s najcz甓ciej odwiedzane przez urz阣nik體 na s硊縝owym sprz阠ie. Badania by硑 prowadzone przez cztery dni pod koniec pa糳ziernika ubieg砮go roku. Potem trwa砤 dok砤dna analiza zebranych

Wszystko o hotelach na HolidayCheck

Dowiemy si, kto i dla kogo poleca dany obiekt, zamie禼imy wspomnienia z wakacji oraz dokonamy wpisu na forum turystycznym. Internetowe biuro podr罂y rezerwuje natomiast wycieczki, hotele i domki letniskowe. Na stronie HolidayCheck tury禼i przydzielaj hotelom "s硂馽a" - im wi阠ej, tym

25 lat w drodze - procesje, pielgrzymki, marsze, pochody

- do kilku - giewnik, Lichenia czy Kalwarii Zebrzydowskiej coraz ch阾niej maszeruj p眛nicy. Rekordzist jest oczywi禼ie Jasna G髍a - ka縟ego roku odwiedza j cztery miliony os骲, na piechot oko硂 200 tysi阠y. P眛nicy maj do wyboru 50 tras, a tradycja pieszego w阣rowania do Cz阺tochowy pochodzi z

Ci okropni, uparci mieszka馽y

wcze秐iej zburzy砤. Co za bezczelno舵 z ich strony! Ale zarz眃 si nie ugnie - co tam jakie "grupy spo砮czne". Wprowadzenie bud縠tu obywatelskiego burzy ustr骿 pa駍twa: - Przecie rozdzia pieni阣zy to s kompetencje radnych, poza tym jak to si ma do planowanych zada miasta - t硊maczy

Reakcje brytyjskiej prasy na "Dian": "Pani 縜硂舵"

") z 2001 r. kinowa biografia mia砤 opisywa ostatnie dwa lata 縴cia ksi昕nej. Rozwiedziona, uwielbiana przez t硊my, zaszczuta przez media, w ramach jednej ze swoich akcji charytatywnych odwiedza londy駍ki szpital. Poznaje tam kardiochirurga pakista駍kiego pochodzenia Hasnata Khana (Naveen Andrews

Samoch骴, moja wolno舵

. Czasem mo縩a na nie rzuci okiem z autostrady albo odwiedzi przydro縩e muzeum, na przyk砤d muzeum prze酬czy Brenner (po w硂skiej stronie, na terenie dawnego przej禼ia granicznego). Nie wszyscy tury禼i korzystaj z tej mo縧iwo禼i - no, trudno. Nie wszyscy te odwiedzaj gotyckie katedry czy miejsca

Winnetou jest nagi

Rozmowa z Tomaszem Morawskim, honorowym konsulem RP w Ekwadorze Sk眃 bior si Polacy w wi陑ieniach w Ekwadorze? - Kusz ich 砤twe pieni眃ze. W zamian za kilka tysi阠y dolar體 godz si przewie兼 w brzuchu narkotyki, najcz甓ciej kokain. Po polskiej prowincji kr笨 specjalni naganiacze, kt髍zy

Ci秐ij na konsoli jak Frank Underwood! Top 10 gier wed硊g Orbitowskiego [RANKING, cz. 1]

Ten ranking skierowany jest do tych, kt髍zy kupili dziecku konsol i te chc si zabawi. Oraz do tych, kt髍zy maj ju odchowane dzieci i pragn wr骳i do lat 80. czy 90., kiedy grali na pierwszych pecetach w Wolfensteina lub przeprowadzali Lemingi na drug stron planszy. I do jeszcze starszych

Francja. W 秗od w Lyonie ods硂ni阠ie pomnika Jana Paw砤 II

Wykuta w br眤ie figura Jana Paw砤 II, wysoko禼i ponad 3 metr體 (wraz z coko砮m - oko硂 4,5 metra), stanie na wzg髍zu przed lyo駍k bazylik maryjn, kt髍a nale縴 do najcz甓ciej odwiedzanych ko禼io丑w chrze禼ija駍kich we Francji. Monument ma uczci 25. rocznic wizyty polskiego papie縜 w tej

Brukselska lista p砤c. Sprawdzili秏y, ile zarabia si w instytucjach unijnych

秗ednio od pi阠iu do dziewi阠iu miesi阠y), kt髍 prowadzi Europejski Urz眃 Doboru Kadr (EPSO). Pracownicy wybierani s w drodze otwartych konkurs體. Informacje o naborze pojawiaj si w Dzienniku Urz阣owym b眃 na stronie internetowej EPSO. Konkursy sk砤daj si z szeregu test體 - kandydaci najpierw musz

Jacek Majchrowski: Robimy co mo縩a, ale wszystkiego si nie da

wszystkich zaanga縪wanych gmin. Ona rozmawia砤 z premierem oraz ministrami Much i Biernatem. Trzeba pami阾a, 縠 to nie Krak體 samotnie chcia ZIO, ale by砤 to inicjatywa rz眃u polskiego, s硂wackiego i wielu samorz眃體 po obu stronach granicy. Ale pora縦a posz砤 na pa駍kie konto. - W du縠j mierze dzi阫i

Tajna krucjata Polski przeciwko piratom

kosztuje 10 tys. punkt體. Na Cinekino.tv mo縩a przeczyta, 縠 "u縴tkownicy wymienili punkty na 13 818 darmowych kont premium". Serwis odwiedzaj najcz甓ciej bezdzietni m昕czy糿i w wieku 25-34 lata, kt髍zy na t stron wchodz, b阣眂 w domu. I ich dane osobowe jest o wiele 砤twiej ustali

Samoch骴, moja wolno舵

. Czasem mo縩a na nie rzuci okiem z autostrady albo odwiedzi przydro縩e muzeum, na przyk砤d muzeum prze酬czy Brenner (po w硂skiej stronie, na terenie dawnego przej禼ia granicznego). Nie wszyscy tury禼i korzystaj z tej mo縧iwo禼i - no, trudno. Nie wszyscy te odwiedzaj gotyckie katedry czy miejsca

Warszawa. W pawilonie ERW dzie wolontariatu senior體

Polsce zaledwie 5 proc. os骲 po 50 roku 縴cia anga縰je si w dzia砤nia spo砮czne. W opinii Szel眊owicz to skutek panuj眂ego przekonania, 縠 na emeryturze cz硂wiek ma czas g丑wnie dla wnuk體 i ewentualnie powinien cieszy si zas硊縪nym odpoczynkiem. "Z drugiej strony sam musi mierzy si ze

Pierwszy strajk internetowy. Znikn瓿a Wikipedia

- Po raz pierwszy Wikipedia bierze udzia w takim prote禼ie i nie by砤 to 砤twa decyzja - pisze w li禼ie Sue Gardner, szefowa fundacji Wikimedia kieruj眂ej najwi阫sz internetow encyklopedi. Na 秝iecie to jedna z najcz甓ciej odwiedzanych stron, w Polsce korzysta z niej co miesi眂 9-10 mln

Nad grobem Gierka o Kaczy駍kim

Mieszka馽y Sosnowca co roku 31 lipca licznie odwiedzaj gr骲 Gierka. Od jego 秏ierci min瓿o dziewi赕 lat. Popularno舵 by砮go komunistycznego przyw骴cy ro秐ie za ka縟ym razem, gdy kto podwa縜 jego zas硊gi, jak ostatnio, gdy cz甓 radnych miejskich chcia砤 odebra Gierkowi tytu honorowego obywatela

Dzieci samotne w sieci

, wsp蟪pracuj眂y z WSiP. - Przegl眃arki maj mo縧iwo舵 stworzenia zak砤dek. W nich zamieszczamy linki do stron, na kt髍e dziecko mo縠 wchodzi nawet wtedy, kiedy nie ma nas w pobli縰. Trzeba zaznaczy, 縠 pozosta砮 mo縠 odwiedza tylko pod naszym nadzorem. Je縠li nie znamy odpowiednich funkcji i nie wiemy, jak

Dzi prawdziwych hipis體 ju nie ma

backpacker體.Kim s najcz甓ciej autorzy Lonely Planet? Brak specjalist體, kulturoznawc體, historyk體. Dlaczego tworzeniem na masow skal normatywnej wiedzy zajmuj si zapale馽y amatorzy? Wydaje si to celowym dzia砤niem. Z jednej strony dzi阫i anegdotom, opiniom lub prze縴ciom autorskie opisy nabieraj w oczach

Ma砮 obrazki za grube miliony. Zbieranie znaczk體 pocztowych to pasja czy biznes?

prywatny sklep filatelistyczny w Warszawie, na Nowym iecie. Kiedy wyje縟縜li秏y na wakacje, zawsze po drodze odwiedzali秏y rozmaitych kolekcjoner體, a tata za砤twia swoje sprawy. Jeden z nich mieszka w Radomsku i by chyba weterynarzem. Tata opowiada, 縠 jego zbiory warte s miliony. Zapami阾a砮m

Hospicjum dla dzieci. Odczarujmy ten smutek

pojecha砤 tam z b砤h infekcj - zapaleniem oskrzeli - i w ci眊u p蟪 godziny umar砤. Ona nie chcia砤 縴. M阠zy硂 mnie to. Pomy秎a砤m, 縠 gdyby by砤 instytucja, gdzie takie chore dziecko mog硂by mieszka, by硂by zadbane, a mama przychodzi砤by je odwiedza, to wszystko mog硂by si potoczy inaczej. Tak

Miko砤je z Ohio i Kalifornii ju w Warszawie

wi阠ej. W czwartek w Warszawie pojawi硂 si a czterdziestu pi阠iu. Z Ohio, z Wisconsin, Kalifornii...-...Miko砤je kobiety, miko砤je m昕czy糿i, starsi i troch m硂dsi, miko砤je czarni i biali, ze wszystkich stron USA - opowiada Barry, pot昕ny m昕czyzna, z g阺t bia潮 brod.To miko砤je dobrze

Tam, gdzie mur dzieli 秝iat

Pergamonie) z najcz甓ciej odwiedzanych muze體 Berlina. Rainer Hildebrandt zmar r體no przed dziesi阠iu laty, ju w zjednoczonych Niemczech. Do ko馽a mo縩a by硂 si na niego natkn辨 w domu - muzeum przy Checkpoint Charlie. *** W czerwcu 1961 r. Walter Ulbricht, 體czesny lider komunistycznej Niemieckiej

Ten koncert przy鎚i Madonn. Wywiad z Rogerem Watersem

, a koncerty przyci眊aj dziesi眛ki tysi阠y fan體. Czy nie jest jednak panu troch przykro, czy nie czuje si pan rozczarowany faktem, 縠 przez te trzydzie禼i lat 秝iat nie zmieni si na lepsze? Roger Waters: Oczywi禼ie, 縠 jestem. Z drugiej jednak strony jestem zafascynowany tym, co przez te

Edward Krzemie redaktorem naczelnym Wyborcza.pl

czytelnicy korzystaj眂y z serwisu szybko dostrzeg jako禼iow r罂nic na Wyborcza.pl - komentuje Jaros砤w i縠wski.Wyborcza.pl to najcz甓ciej odwiedzana strona gazety w polskim internecie - notuje miesi阠znie 20 mln ods硂n, odwiedza j prawie 1,2 mln czytelnik體*. Strona istnieje od 10 miesi阠y - od momentu

Edward Krzemie redaktorem naczelnym Wyborcza.pl

korzystaj眂y z serwisu szybko dostrzeg jako禼iow r罂nic na Wyborcza.pl - komentuje Jaros砤w i縠wski. Wyborcza.pl to najcz甓ciej odwiedzana strona gazety w polskim internecie - notuje miesi阠znie 20 mln ods硂n, odwiedza j prawie 1,2 mln czytelnik體*. Strona istnieje od 10 miesi阠y - od momentu wydzielenia

W Otwocku oddaj dzieci rodzinie

si z dzie鎚i. Na ile to mo縧iwe, pobyt dziecka w o秗odku przypomina ma zwyk砮 domowe 縴cie. O秗odek wsp蟪pracuje z organizacjami adopcyjnymi, s眃ami i pomoc spo砮czn. A co najwa縩iejsze, jest otwarty na rodzic體. W praktyce rzadko chodzi o ojca, najcz甓ciej je秎i kto odwiedza dziecko, to sama

Ca砤 Polska (nie)kulturalna

Nie chodzimy do filharmonii, opery, teatru, a nawet do kina. Nie s硊chamy te muzyki powa縩ej ani ambitnego rocka. Najwi阫sz sympati darzymy za to lekki pop, artyst體 z pierwszych stron kolorowych gazet oraz dinozaury polskiej piosenki. To wyniki najnowszych bada, kt髍e w秗骴 zainteresowanych

B眃 zdrowy na wakacjach: jak si leczy, szczepi, czego si ba

jednym z jej g丑wnych p髄 bitewnych). Bez 縜dnych obaw wsiad砮m wi阠 do tramwaju (tak, oba miasta po dw骳h stronach jednej z najbardziej ufortyfikowanych granic 秝iata 潮czy linia tramwajowa!) i pojecha砮m w pierwsz w 縴ciu podr罂 do Meksyku. Apteki bez lek體 Tijuana to cel weekendowych, do舵 mocno

Ksi眃z opowiada jak przebiega kol阣a. "Co to jest gender?"

odwiedzaj ksi昕a w ci眊u dnia?- Je秎i idziemy do wie縪wca, w kt髍ym jest oko硂 stu mieszka, staramy si podzieli blok mi阣zy kilku ksi昕y, bo mieszka馽y nie lubi, gdy u jednych kol阣a odbywa si w jednym dniu, u innych w drugim. Gorzej, kiedy w parafii jest wi阫szy blok, w kt髍ym mieszka wi阠ej ludzi

Jeden z tych film體 zdob阣zie Z硂te Lwy

szans temat Powstania Warszawskiego. Nakr阠i film, kt髍y z jednej strony jest pr骲 przeniesienia na ekran najwa縩iejszych, a cz阺to zarazem najbardziej tragicznych epizod體 tego zrywu, a z drugiej opisania go z bardzo intymnej perspektywy jego m硂dych uczestnik體. Film re縴serki coraz bardziej

Tani z硂ty nakr阠a handel przy granicy z Litw

najcz甓ciej w weekendy i kupuj w zale縩o禼i od potrzeb mi阺o, nabia, a druga grupa to hurtownicy, kt髍zy polskie sklepy odwiedzaj w ci眊u tygodnia i kupuj masowo - i zauwa縜, 縠 liczba klient體 zmienia si w zale縩o禼i od kursu lita.Kierownicy supermarket體 nie chc zdradzi, ile zarabiaj na go禼iach z

Niechciane dzieci. Kiedy s硂wa "mama" nie ma w uczuciach

mieli秏y m硂d dziewczyn, kt髍ej macocha postanowi砤 zawalczy o jej dziecko. Codziennie przychodzi砤, my砤 je, przewija砤 i namawia砤 matk, 縠by leczy砤 si z na硂gu. Niestety, matka nie podj瓿a walki. A jak wiele dzieci trafia do was z powodu przemocy? Niewiele. Najcz甓ciej przemocy ze strony

Egipscy arty禼i: po Mubaraku czas na cenzur

zakazane dot眃 ksi笨ki. - Natychmiast po ucieczce Mubaraka pojawi硑 si tysi眂e zakazanych dot眃 tytu丑w - m體i niedawno telewizji Al-Arabija w砤禼iciel jeden z kairskich ksi阦ar. - Ludzie masowo pytaj o te tytu硑, nie nad笨amy z dostawami.Jedn z najbardziej poszukiwanych i najcz甓ciej spotykanych na

Dzi mod硑 o przeniesienie krzy縜, jutro demonstracja lewicy

Krakowskie Przedmie禼ie, gdzie kilka dni po kwietniowej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smole駍kiem harcerze ustawili drewniany krzy, by硂 w weekend jednym z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc w stolicy. Dzie i noc koczuj tu jego obro馽y, kt髍zy nie zgadzaj si na jego przeniesienie. Ulica

o2.pl wejdzie na gie砫? W砤禼iciele na razie nie komentuj

pakiet. W zestawieniu Megapanel PBI/Gemius za luty tego roku grupa o2.pl - jako ostatni z du縴ch portali - zamkn瓿a pierwsz dziesi眛k najcz甓ciej odwiedzanych stron z wynikiem 9,98 mln u縴tkownik體. Ewentualny debiut na warszawskim parkiecie jest o tyle interesuj眂y, 縠 grupa o2.pl jest na naszym rynku

dzianie najlepsi w projektowaniu stron WWW

jak najcz甓ciej wraca. - Dla nas sukcesem jest jak najszybszy czas wykonania przez klienta po勘danej akcji - znalezienia informacji, zakupu produktu, wykonania operacji. Im szybciej kto sprawdzi saldo konta czy kupi nowy telefon, tym lepiej 秝iadczy to o jako禼i strony - m體i Artur Urba駍ki

Badania. Co sprawdza i kiedy? Jak czyta wyniki?

chorobach w眛roby), glukozy (jej obecno舵 mo縠 秝iadczy o cukrzycy) czy tzw. cia ketonowych. Nieprawid硂we wyniki badania og髄nego moczu sugeruj najcz甓ciej zaka縠nia uk砤du moczowego, kamic b眃 niewydolno舵 nerek, ale te np. zaburzenia w pracy prostaty (to oczywi禼ie tylko u pan體). W眛roba Choroby

Doppio latte frappuccino na brodzie hipstera

stacj w powietrze trotylow bomb. Teraz dzieci bawi si w sponsorowanym przez Ike k眂iku zabaw, a podr罂ni przemykaj po drugiej stronie przezroczystej 禼iany. Czytam eseje Piera Paola Pasoliniego o kinie, polityce i j陑yku. W硂ski re縴ser urodzi si w Bolonii, tutaj studiowa histori sztuki i

Przegl眃nij si w Google

jednak maj. Na przyk砤d domy秎n stron startow w Chrome b阣zie kilka najcz甓ciej odwiedzanych przez internaut體 stron (to znamy z Opery), z kolei bezpieczny tryb "incognito", w kt髍ym wprowadzane przez nas dane nie s nigdzie zapisywane, to rozwi眤anie znane z Internet Explorera i Safari

Najnormalniej w 秝iecie?

, a cz硂wiek jest przede wszystkim cz硂wiekiem i wobec cierpienia staje po stronie cierpi眂ego w tym jednym konkretnym momencie, gdy wyci眊a r阫 w imi pocieszenia.A potem przysz硂 opami阾anie. Bo to przecie normalne, 縠 chorych odwiedza si w szpitalu z ciep硑m s硂wem. Tego nas uczy polska tradycja

Tajemnice egzamin體

- Te wyniki to nie informacja, ale dezinformacja. Nie przy硂筷 do tego r阫i - t硊maczy dyrektor CKE Krzysztof Konarzewski. Na stronie www.wynikiegzamin體.pl od 2006 roku publikowano wyniki sprawdzianu w podstaw體kach, egzaminu gimnazjalnego i matury. Ogl眃ali je najcz甓ciej rodzice, kt髍zy

Polki cz甓ciej u stomatologa ni u ginekologa

Z badania przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet, wynika, 縠 6 proc. Polek nigdy nie by硂 u ginekologa. To przede wszystkim kobiety starsze, powy縠j 55. roku 縴cia, z wykszta砪eniem podstawowym, mieszkaj眂e na wsi. 25 proc. kobiet odwiedza

Czy polski serial podbije Europ? W niedziel 1. odcinek "Watahy" [ROZMOWA]

, a my pakujemy ich do o秗odk體 przypominaj眂ych wi陑ienia, w kt髍ych siedz miesi眂ami. - Odwiedza砤m o秗odki dla Czeczen體 i wcale nie przypomina硑 wi陑ie. Rodziny mia硑 swoje pokoje i kuchnie. I z tego, co wiem, wielu z nich otrzymuje kart sta砮go pobytu. To trwa, jak ka縟a biurokracja. Ale to

Dlaczego Allam i Agnieszka ukrywaj o秏ioro dzieci

umieszczenie ich w o秗odku opieku馽zo-wychowawczym, gdzie b阣 mia硑 szans na edukacj - uwa縜 Witold Kramarz z krakowskiego MOPS-u. - Zreszt niekt髍e z tych dzieci ju wcze秐iej by硑 w takim o秗odku. Kiedy wraca硑 do domu, nie zauwa縴li秏y poprawy ze strony rodzic體 - dodaje. - Dziewczynki bardzo cz阺to

Dwie mamy i szcz甓cie. Rodziny homoseksualne pr骲uj uk砤da sobie 縴cie mimo trudno禼i

zaczyna硑 si ju przy rejestracji. To tam najcz甓ciej s硑szy si: "Nic panu nie powiem, nie jest pan rodzin". I nawet je秎i partnerzy maj pe硁omocnictwo, by zapyta o stan zdrowia swoich bliskich, s ignorowani. I to z premedytacj. Jednej z naszych respondentek nie wpuszczono na oddzia

Logowanie (strony www)

za jego funkcjonowanie). Od strony technicznej, logowanie jest oparte najcz甓ciej o mechanizmy sesji z u縴ciem tzw. ciasteczek. Cele u縴cia skryptu logowania na stronach Uwierzytelnianie i autoryzacja u縴tkownika: uniemo縧iwienie skorzystania z konta u縴tkownika przez niepowo砤ne osoby, a tym samym mo縧iwo禼i

Kinomaniak.pl

Zjednoczone - (7,2% odwiedzin) Dania - (4,2% odwiedzin). Ka縟y u縴tkownik serwisu mo縠 przegl眃a strony film體 i aktor體, a zarejestrowani u縴tkownicy serwisu ocenia ka縟y film. Na podstawie ich g硂s體 i odwiedzin tworzone s trzy listy: Film Rank (najcz甓ciej odwiedzane filmy) Star Rank (najcz甓ciej

Wielka wojna

Wielka wojna – termin u縴wany dla okre秎enia istotnych w historii konflikt體 zbrojnych. Do 1939 najcz甓ciej u縴wany dla okre秎enia I wojny 秝iatowej.Inne wojny okre秎ane jako "wielkie": Wielka wojna z zakonem krzy縜ckim (1409–1411) Wielka wojna p蟪nocna (1700–1721) Wielka Wojna

Screamer

Screamer – rodzaj animacji, r體nie interaktywnej, zwykle Flash, stworzonej specjalnie po to, aby przestraszy widza. Adresy screamer體 to najcz甓ciej bezpo秗ednie odwo砤nia do pliku .swf bez 縜dnego opisu.Z pozoru screamery wydaj si niewinn zabaw w stylu „znajd 10 r罂nic

HowStuffWorks

, HowStuffWorks nale縴 do 1000 najcz甓ciej odwiedzanych witryn na 秝iecie. alexa.com: Howstuffworks.com - How Stuff Works. Z kolei wed硊g witryny complete.com jest ona odwiedzana miesi阠znie przez ponad 5 milion體 ludzi. complete.com: SnapShot of HowStuffWorksPowsta硑 r體nie nieangloj陑yczne wersje witryny

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.