najcz甓ciej odwiedzane strony

PAP

CBOS: 14 proc. Polak體 odwiedza w sieci strony o religii

CBOS: 14 proc. Polak體 odwiedza w sieci strony o religii

14 proc. Polak體 odwiedza strony i portale religijne w internecie - wynika z sonda縰 CBOS. S to na og蟪 osoby g酬boko wierz眂e i najcz甓ciej praktykuj眂e. Najbardziej poszukuj informacji z 縴cia Ko禼io砤.

W硂chy.Michelle Obama z c髍kami i matk na wystawie Expo w Mediolanie

Pierwsza Dama USA Michelle Obama z c髍kami Sash i Mali oraz matk Marian Robinson zwiedzi砤 w czwartek 秝iatow wystaw Expo w Mediolanie. Towarzyszy砤 jej 縪na premiera W硂ch, Agnese Renzi, z c髍k Ester.

Prawie 6 mln turyst體 odwiedzi硂 Gda駍k. Znacznie mniej Rosjan

W ubieg硑m roku, od marca do grudnia, Gda駍k odwiedzi硂 ponad 5,6 mln turyst體 krajowych i zagranicznych. Spo秗骴 turyst體 zagranicznych najwi阠ej by硂 Niemc體, Brytyjczyk體 i Rosjan. - W秗骴 odwiedzaj眂ych nas Niemc體 jest coraz wi阠ej os骲 m硂dych. To sprawia, 縠 ta narodowo舵 nie jest ju zainteresowana tylko histori, ale coraz cz甓ciej rozrywk - m體i kasz Wysocki, prezes Gda駍kiej Organizacji Turystycznej.

CBOS: z religijnych stron internetowych korzysta ok. 3 mln Polak體

odwiedzaj stron religijnych, jako pow骴 podaj najcz甓ciej (40 proc.) brak takiej potrzeby, niezale縩ie od stopnia religijno禼i. Stosunkowo niewielu (9 proc.) motywowa硂 to brakiem zainteresowania b眃 tym, 縠 okre秎a si jako osob niereligijn. Sonda CBOS zosta przeprowadzony w dniach 3-9 kwietnia tego

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

Picie piwa, rozbijanie butelek, czyli nocne 縴cie plac體 zabaw

"Stra miejska pono kontroluje place zabaw. Prosz, by przyjecha砤 i zobaczy砤, jak po ca硂nocnej libacji wygl眃a ten na zapleczu Uniwersytetu Muzycznego, tu obok Muzeum Chopina" - napisa do nas pan Andrzej, kt髍y mieszka w pobli縰 i z dzieckiem odwiedza to miejsce. Rodzice

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

NOSPR zaprasza na dzie otwarty. Darmowe zwiedzanie i konkurs

fakt, 縠 jest jedn z najcz甓ciej odwiedzanych instytucji w naszym regionie. Zagl眃aj tu nie tylko mi硂秐icy muzyki, ale tak縠 ci, kt髍zy po prostu chc zobaczy zaprojektowane przez Tomasza Koniora i zesp蟪 jego architekt體 cudo z sal koncertow o znakomitej akustyce otoczon z zewn眛rz bry潮

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

Strona urz阣u po arabsku: "Nasi klienci m體i w tym j陑yku"

. St眃 zapotrzebowanie na stron w r罂nych j陑ykach - m體i Ivetta Bia硑, rzeczniczka urz阣u wojew骴zkiego.To t硊maczy j陑yk rosyjski czy wietnamski, bo z tych kraj體 mamy sporo emigrant體. Ale arabski? Okazuje si, 縠 wersje j陑ykowe odpowiadaj zapotrzebowaniu. Arabski jest w秗骴 czterech najcz甓ciej

Kielce. Mobilny przewodnik u砤twi zwiedzanie rezerwat體 geologicznych

skalnych. Kielce posiadaj bowiem a pi赕 rezerwat體 przyrody, z kt髍ych cztery - Kadzielnia, ichowice, Wietrznia i Bia硂gon-Biesag - to rezerwaty geologiczne. W 2012 r. otwarto dzia砤j眂e w ramach Geoparku Centrum Geoedukacji. W 2013 r. plac體ka znalaz砤 si w秗骴 20 najcz甓ciej odwiedzanych przez

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

Proboszcz spod Poznania chodzi po kol阣zie z Endomondo - opcja "szukaj ksi阣za"

odwiedziny duszpasterskie. Na stronie internetowej parafii w Kamionkach pod planem kol阣y znajdujemy zdanie: "Jest tak縠 opcja [szukaj ksi阣za] mo縩a sprawdza w Internecie gdzie znajduje si ksi眃z". Proboszcz stara si te, by parafianie dzi阫i stronie internetowej jak najcz甓ciej si阦ali po

Prof. Jemielniak: jednym z motor體 nap阣owych Wikipedii jest konflikt

hase popadaj aktywi禼i tego ruchu. Wed硊g profesora stanowi one jednak istotny czynnik animuj眂y aktywno舵 Wikipedyst體. Sama encyklopedia jest w ocenie profesora fenomenem - od wielu lat witryna jest jedn z najcz甓ciej odwiedzanych stron internetowych. Spo砮czno舵 Wikipedii cechuje bardzo p砤ska

Izrael: Dzieci z Gazy zabite legalnie

Izrael: Dzieci z Gazy zabite legalnie

mieszkaj眂y w hotelu, z kt髍ego wida by硂 miejsce zdarzenia, opisywali je inaczej ni rzecznik armii. Wed硊g Petera Beaumonta z "Guardiana" "ogrodzony teren wykorzystywany przez Hamas" to stara chata rybacka ulokowana w najcz甓ciej odwiedzanej przez Palesty馽zyk體 cz甓ci pla縴

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

Skandal na meczu 眘k - Borussia. Kibole 眘ka bluzgali, odpalili race, a potem zabrali flag go禼i

agresywny spos骲 zabrali禼ie im ich flagi. Gratulacje... tam by硑 ma砮 dzieci z rodzinami. WSTYD!" - napisa jeden z internaut體 na stronie slasknet.com ch阾nie odwiedzanej przez kibic體 眘ka. W serwisie zwi眤anym z najradykalniejszymi kibolami 眘ka mo縠my przeczyta: "W trakcie meczu 2 flagi

Lubelskie.Dzielnicowi odwiedz starszych ludzi, by ostrzec przed oszustami

starszych - s bardzo aktywni. "W samym Lublinie od pocz眛ku roku odnotowali秏y oko硂 50 takich zdarze, z czego kilkana禼ie przypadk體 to oszustwa dokonane" - powiedzia砤 PAP Renata Laszczka-Rusek z zespo硊 prasowego Komendy Wojew骴zkiej Policji w Lublinie. Dzielnicowi b阣 odwiedza osoby

Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce [ZOBACZ]

Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce [ZOBACZ]

jednak to pieszo-rowerowa k砤dka Ojca Bernatka zapisa砤 si w 秝iadomo禼i krakowiak體, jako najbardziej romantyczne miejsce." ,,Chocia wed硊g internaut體 romantyczno舵 nie jest mocn stron Poznania, to uniwersytecki Ogr骴 Botaniczny urzek swoim klimatem niejedn par zakochanych."

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

Mural Leonarda odkryty we W硂szech. W pe硁ej krasie zobaczymy go w 2015 r.

w tym mie禼ie 1 maja 2015. Prace w Sala delle Asse poch硂n 1,5 mln euro z funduszy firmy A2A, b阣zie je tak縠 dotowa w硂ski rz眃. Zamek Sforz體 jest wizyt體k Mediolanu - to drugie najcz甓ciej odwiedzane miejsce w stolicy p蟪nocnych W硂ch. Do tej pory renowacj zamku wykonywano mechanicznie

Nie ka縟y trafi do Wikipedii

Nie ka縟y trafi do Wikipedii

Wikimedia. W g硂sowaniu 5,5 tys. wikipedyst體 dosta najwi阠ej g硂s體 ze wszystkich kandydat體. Wikipedia - jaka jest, ka縟y wie Wikipedia to internetowa encyklopedia, kt髍a od 14 lat powstaje dzi阫i mr體czej pracy tysi阠y wolontariuszy. Jest pi眛 najch阾niej odwiedzan stron w 秝iatowym internecie

UKE: standardowe zabezpieczenia komputera zapobiegn wi阫szo禼i atak體

internetowego. Jednak najcz甓ciej cyberprzest阷cy pr骲uj ukra舵 nasze dane, lub uzyska kontrol nad komputerem za pomoc przegl眃arki internetowej. Zazwyczaj dochodzi do tego w sytuacji, kt髍a jest absolutnie naturalna dla korzystaj眂ego z przegl眃arki, czyli w chwili odwiedzania strony internetowej. To

TNS Polska: po硂wa Polak體 bez wakacyjnych plan體 wyjazdowych

Pracownia policzy砤 w raporcie przekazanym w pi眛ek PAP, 縠 jedna pi眛a respondent體 (22 proc.) jeszcze nie wie, jak sp阣zi wakacje. Z deklaracji badanych wynika, 縠 to osoby do 40. roku 縴cia cz甓ciej maj zamiar wyjecha i odpocz辨 podczas tegorocznych wakacji ni starsi respondenci. Najcz甓ciej

M硂dzi internauci lubi z砮 strony

M硂dzi internauci lubi z砮 strony

najch阾niej odwiedzaj strony kulturalne i rozrywkowe - zawieraj眂e gry, informacje o bie勘cych wydarzeniach kulturalnych, witryny radiowe. Popularne s te witryny z kategorii "spo砮czno禼i" (blogi, czaty, portale spo砮czno禼iowe). Najcz甓ciej odwiedzane serwisy w tej kategorii to nk.pl oraz

Po kolejnym zamachu Itaka zawiesza wycieczki do Tunezji. MSW odradza硂 wyjazdy od dawna

Po kolejnym zamachu Itaka zawiesza wycieczki do Tunezji. MSW odradza硂 wyjazdy od dawna

MSZ o zagro縠niu terrorystycznym na swojej stronie informowa硂 od maja 2014 roku. Jej pe硁omocnicy powo硊j si na Ustaw o us硊gach turystycznych, w kt髍ej czytamy: "Organizator turystyki jest obowi眤any poinformowa klienta o szczeg髄nych zagro縠niach 縴cia i zdrowia na odwiedzanych obszarach

Powstanie makieta dla niewidomych z zabytkami P硂cka

i najcz甓ciej odwiedzana przez turyst體 cz甓 P硂cka. Wznosi si tam m.in. wybudowana w XII wieku katedra Wniebowzi阠ia Naj秝i阾szej Marii Panny, gdzie spoczywaj w砤dcy Polski: W砤dys砤w I Herman (ok. 1043-1102) i jego syn Boles砤w III Krzywousty (1086-1138). W s眘iedztwie katedry znajduj si

Rz眃 sfinansuje roczne studia dla Ukrai馽體 na polskich uczelniach

Zaprezentowany przez Polak體 stronie ukrai駍kiej pakiet stypendialny "Polski Erasmus dla Ukrainy" ma pom骳 we wzmacnianiu aspiracji europejskich Ukrainy i w budowaniu demokracji - zaznaczy砤 minister nauki Lena Kolarska-Bobi駍ka na 秗odowej konferencji prasowej z udzia砮m ministra

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

Facebook zmienia polityk prywatno禼i. B阣zie wiedzia o nas jeszcze wi阠ej

prywatno禼i Facebook zastrzega sobie prawo do zbierania zar體no danych lokalizacyjnych, jak i transakcyjnych. To jednak nie koniec. Facebook w nowej ods硂nie b阣zie zbiera te informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzamy i jakich aplikacji u縴wamy najcz甓ciej, po to, aby pozna nas jeszcze

Muzeum II Korpusu Polskiego na Monte Cassino - czekano na nie od lat

argumentowali, 縠 polski cmentarz na wzg髍zu odwiedzany jest nie tylko przez rodak體, lecz r體nie przez turyst體 z ca砮go 秝iata, przybywaj眂ych do opactwa. Tymczasem, jak podkre秎ono, wi阫szo舵 cudzoziemc體 obecnych na Monte Cassino nie wie nawet, dlaczego znajduje si tam cmentarz polskich 縪硁ierzy. Nie wie

Nowy Jork, Krak體, Wroc砤w. Gdzie lubimy robi zdj阠ia?

automatycznie (np. przez telefon kom髍kowy) albo r阠znie, za pomoc odpowiednich program體. Ciemne pola na mapie oznaczaj te miasta, w kt髍ych zrobiono najmniej zdj赕. Czerwony kolor informuje o wi阫szej liczbie fotografii, a 矿硉y oznacza miejsca, w kt髍ych ludzi najcz甓ciej robi zdj阠ia. Popularno舵 jest

Bo縠 Narodzenie na statkach Polskiej 痚glugi Morskiej

najcz甓ciej odwiedzanym przez statki P疢 akwenie, czyli Atlantyku, znajd si w czasie 秝i眛 za硂gi m.in.: m/s "Miedwie" (rejs z USA do Wielkiej Brytanii) oraz m/s "Mamry" czy m/s "Nogat", kt髍e p硑n z Wielkich Jezior Ameryka駍kich ze zbo縠m do Europy. Cz甓 marynarzy b阣zie

W Rzymie coraz wi阠ej pielgrzym體 z Polski

W samolocie z Warszawy do Rzymu przewa縜j眂 wi阫szo舵 pasa縠r體 stanowi Polacy lec眂y na kanonizacj Jana Paw砤 II. Podr罂uj ca硑mi rodzinami, na w砤sn r阫 - zorganizowane grupy najcz甓ciej udaj si do Rzymu autokarami lub wyczarterowanymi samolotami. "Nie ma 縜dnych wolnych miejsc

Dw. Centralny: od秝ie縪ny przedsionek Z硂tych Taras體 [FELIETON CHOMOWSKIEJ]

Wszystkie felietony Beaty Chom眛owskiej znajdziesz na naszym Facebooku. Do潮cz, dyskutuj i dziel si opiniami. Centralny, ech, Centralny. Gdyby na prze硂mie stycznia og砤szano ranking miejsc najcz甓ciej odwiedzanych w Warszawie, wygra砨y bezapelacyjnie, zostawiaj眂 w tyle galerie handlowe i

Powsta przewodnik po Bia硑mstoku dla najm硂dszych

. Przewodnikiem po ksi笨ce i po mie禼ie jest pies Kawelin, kt髍ego pomnik stoi w jednym z bia硂stockich park體. Wieremiejuk m體i砤, 縠 rze糱a psa jest jednym z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc przez rodzic體 z dzie鎚i i - jak doda砤 - niemal ka縟y zna psa Kawelina, st眃 te pomys, by to w砤秐ie on zosta

Badanie: 12 proc. polskich internaut體 nie sko馽zy硂 16 lat

;spo砮czno禼i" (blogi, czaty, portale spo砮czno禼iowe). Najcz甓ciej odwiedzane serwisy w tej kategorii to nk.pl oraz Facebook. Niepokoj眂ym zjawiskiem jest wzrastaj眂a popularno舵 stron internetowych o tre禼i nieodpowiedniej do wieku. W por體naniu z wynikami pierwszej edycji opracowania eKid, wzr髎

85 proc. obywateli UE uwa縜, 縠 ro秐ie ryzyko cyberprzest阷czo禼i

.), a do korzystania tylko z w砤snego komputera - 38 proc. (w Polsce - 30 proc.). Z tego samego powodu 36 proc. badanych w ca砮j UE odwiedza tylko znane i zaufane strony internetowe (podczas gdy w秗骴 respondent體 w Polsce - 28 proc.), 31 proc. korzysta z r罂nych hase dla r罂nych stron (w Polsce - 17

Chrze禼ijanka w hid縜bie zosta砤 najpopularniejsz gwiazd porno. I podzieli砤 Liban

Wed硊g rankingu firmy Alexa, kt髍a zajmuje si analizowaniem aktywno禼i internaut體, pornhub.com to 73. najpopularniejsza strona internetowa 秝iata. Odwiedza j wi阠ej u縴tkownik體 ni stron bbc.com (78. miejsce), cnn.com (80.miejsce) b眃 google.pl (87. miejsce). Oznacza to, 縠 Mi codziennie

Eksperci: ofiary przemocy powinny szczeg髄nie dba o prywatno舵 w sieci

Na stronie fundacji Centrum Praw Kobiet (CPK), kt髍a pomaga ofiarom przemocy, mo縩a znale兼 zak砤dk "zatrzyj 秎ady"; klikaj眂 w ni dowiemy si, co zrobi, 縠by nikt nie wiedzia, 縠 odwiedzali秏y t witryn. Jak t硊maczy szefowa CPK Urszula Nowakowska, niejednokrotnie podopieczne

Halicki: rezerwa celowa na usuwanie kl阺k 縴wio硂wych b阣zie utrzymana

I Hermana (1043-1102), 秗edniowiecznego w砤dcy Polski, w kt髍ego czasach P硂ck by stolic Polski. Wzg髍za i znajduj眂e si tam aleje spacerowe to najcz甓ciej odwiedzane miejsca przez mieszka馽體 P硂cka i turyst體. Wed硊g zachowanych dokument體, w XVIII w. cz甓 Wzg髍za Sieciecha wraz ze znajduj眂

W砤禼iciele Retrobut wracaj? Uwaga na markowe-buty.com i but-sklep.com

siedziba firmy Markowe Buty. - Zarejestrowana jest na ul. Nathan Road w Hongkongu. To jedna z najcz甓ciej odwiedzanych ulic przez G. w tym kraju. W pobli縰 znajduje si agent rejestrowy, kt髍y pomaga w zak砤daniu takich sp蟪ek. Je秎i jest zarejestrowana na obywatela Tajlandii, jestem pewny, 縠 to oni

FDN: ponad 7 proc. dzieci korzysta z internetowych serwis體 hazardowych

zezwalaj na hazard internetowy albo w takich, kt髍e znajduj si poza zasi阦iem polskiego prawodawstwa. Serwisy bukmacher體 internetowych, na kt髍ych graj Polacy, pomimo tego, 縠 maja przygotowan stron w j陑yku polskim, ulokowane s najcz甓ciej na zagranicznych serwerach. Firmy, kt髍e oferuj legalny

Kariera w Bia硑mstoku, a mo縠 w Brukseli? Projekt: Praca

To ju druga edycja akcji Projekt: Praca, kt髍a tym razem odwiedza 12 uczelni, a w najbli縮zy pi眛ek 21 listopada b阣zie go禼i na Uniwersytecie w Bia硑mstoku. "Gazeta Wyborcza" wraz z partnerami przygotowa砤 cykl praktycznych warsztat體, dzi阫i kt髍ym studenci i absolwenci dowiedz si

Park Narodowy Yosemite - gra 秝iat砤 i szept wody

rozmawiaj nie o kontestowaniu systemu, tylko o najlepszych suplementach diety. Ale wci笨 stanowi elit w秗骴 turyst體. Bo wi阫szo舵 przybywaj眂ych do Yosemite najch阾niej wsz阣zie dojecha砤by samochodem. I najcz甓ciej mo筷 to zrobi. Cho ca硑 park to ponad 3018 km kw., wi阫szo舵 turyst體 odwiedza tylko

Umys zamkni阾y, cia硂 wyzwolone

Polsce przynajmniej raz w miesi眂u odwiedza strony erotyczne. Najcz甓ciej w砤秐ie te, ka縟 秗ednio od 1,3 do 2,9 mln internaut體. Pi赕 lat temu na strony porno wchodzi硂 p蟪tora miliona mniej os骲, dziewi赕 lat temu - pi赕 milion體 mniej. Kto ogl眃a To wci笨 cz甓ciej m昕czyzna, cho kobiet na stronach

Teatrowi Dramatycznemu brakuje sukcesu [OPINIE]

powinno przygl眃a si r體nie Dramatycznemu. Wa縩iejsze jednak, by wype硁ia硂 swoje obietnice. odowisko nie tylko teatralne zadaje sobie pytanie, co z konkursem na dyrektora Teatru 痽dowskiego. Weronika Szczawi駍ka, re縴serka Przez wiele lat Teatr Dramatyczny by najcz甓ciej odwiedzanym przeze mnie

Rysie, wybite do nogi 200 lat temu, wracaj w Karkonosze [WIDEO, ZDJ蔆IA]

si informacje o rysiach po czeskiej stronie g髍. W 2012 r. zn體 uda硂 si odnale兼 秎ady tego drapie縩ika. Artur Pa硊cki podkre秎a, 縠 ry to bardzo ostro縩e zwierz, unika kontaktu z cz硂wiekiem, w阣ruje g丑wnie noc. Samce przemierzaj rozleg砮 terytoria, kt髍ych powierzchnia liczy kilkaset

Startuje Piano, system p砤cenia za wybrane teksty dost阷ne w internecie

w眛pliwo禼i i odpowiedzie na Wasze najcz甓ciej pojawiaj眂e si pytania przygotowali秏y ma硑 przewodnik po systemie.Czym jest Piano? Piano to abonamentowy dost阷 do wybranych tre禼i "Gazety Wyborczej" i wielu innych stron w polskim internecie (潮cznie a 42 portale, w tym m.in. "Polskie Radio

Ostatnia szansa na zobaczenie prawdziwego grobowca Tutanchamona

. 1323 roku p.n.e., odkry w 1922 r. brytyjski archeolog Howard Carter. Jest to jeden z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 grob體 w Dolinie Kr髄體, w kt髍ej grzebani byli w砤dcy i notable z czas體 Nowego Pa駍twa. W latach najwi阫szej prosperity wchodzi硂 do niego nawet do 5 tys. os骲 tygodniowo

Ekspert ISP: g丑wni kandydaci w eurowyborach niezbyt rozpoznawalni

takiego kandydata na szefa Komisji Europejskiej, z tego, co zrobi, czy wywi眤a si z obietnic wyborczych" - ocenia da. Wskaza砤, 縠 polskie partie polityczne czasami wspominaj w trakcie kampanii o g丑wnych europejskich kandydatach - najcz甓ciej w體czas, gdy odwiedzaj oni Polsk. "Czo硂wi

Jak spod palmy trafi do urny? G硂sujemy poza Polsk [PORADNIK]

zaplanowanych na najbli縮ze eurowybory MSZ opublikowa ju w po硂wie kwietnia. Znale兼 j mo縠my m.in. na stronie PKW. W przypadku wielu kraj體 odwiedzanych przez turyst體 z Polski z g硂sowaniem nie powinno by problemu. » w Hiszpanii - opr骳z trzech punkt體 w Madrycie - zaplanowano te mo縧iwo舵 oddania

Paul Bowles: prorok, podr罂nik, przyjaciel bitnik體

je秎i si kto z nazwiskiem Bowlesa jakim trafem nie zetkn背. Co do lokalizacji za, owszem, Tanger i Maroko tematycznie dominuj, lecz odwiedzamy z Bowlesem tak縠 Pary, Mader (bardzo pi阫ny tekst!), Costa del Sol (gdzie pisarz kwa秐o komentuje rozw骿 przemys硊 turystycznego), Tajlandi, Keni (z

Badanie: nauka j陑yka obcego w szkole to wkuwanie s丑wek na pami赕

komputerowe i odwiedzania stron internetowych. Co drugi ucze ogl眃a filmy w j陑yku angielskim z polskimi napisami przynajmniej kilka razy w miesi眂u. Z wypowiedzi uczni體 wynika, 縠 lekcje j陑yk體 obcych w szkole s rutynowe. Ich zdaniem typowa lekcja polega g丑wnie na wykonywaniu 鎤icze, w wi阫szo禼i

Do zobaczenia w Europie - najciekawsze kulturalne miejsc體ki tygodnia

retrospektywn mia w 1975 roku, w stulecie 秏ierci. Teraz jego tw髍czo舵 przypominaj kuratorzy z paryskiego Musée d'Orsay. Po硂縪ne naprzeciwko Luwru muzeum odwiedzane jest t硊mnie z powodu fenomenalnej kolekcji impresjonist體, do kt髍ej pielgrzymuje rocznie ponad 3 mln zwiedzaj眂ych. Teraz warto si

Szpiedzy tacy jak my

okular體, a rodzice kupuj dzieciom myszki komputerowe, kt髍e 秎edz strony odwiedzane w internecie. Na p蟪ce przede mn stoj najnowsze modele telefon體 z oprogramowaniem, kt髍e pozwala przechwytywa SMS-y i MMS-y, nagrywa rozmowy i robi zrzuty ekranu, kt髍e przesy砤 szpieguj眂emu. Pracodawcy daj takie

Z dziej體 rewolucji seksualnej

marginalno禼i spo砮czn - pisze Corbin - i domnieman zwierz阠o禼i cia砤 dziewcz眛 z ludu, odwiedzaj prostytutki, utrzymuj m硂de szwaczki i delektuj si literatur erotyczn. W Europie Zachodniej prostytucja zacz瓿a si szerzy na niespotykan wcze秐iej skal, a w mieszcza駍kich sekreterach trzymano

Trzeci zwyci陑ca wybor體 w USA. Przewidzia wyniki w 50 z 50 stan體!

York Times" zawdzi阠za jego blogowi rekordowe 20 proc. ruchu na stronie internetowej gazety. Jest to sz髎ta najcz甓ciej odwiedzana strona z wiadomo禼iami w Stanach Zjednoczonych, kt髍 tylko we wrze秐iu czyta硂 573 mln os骲. Oznacza to, 縠 w ci眊u jednego dnia prognozy Silvera ogl眃a硂 na jego

Tomasz Karolak: Na planie filmowym powtarzam ojcowe: "Bez dyskusji" [LETNIA SZKO OJC覹]

Andrzeja Dud. Zawsze jest druga strona, trzeba j uszanowa. Chcia砨ym, aby zrozumieli to ci, kt髍zy z powodu mojego zaanga縪wania w kampani, wysy砤j mi teraz e-maile: "Spalimy tw骿 dom!". W IMI OJCA, C覴KI I SYNA, CZYLI LETNIA SZKO OJC覹 W "GAZECIE WYBORCZEJ" Czego dobrego

Portugalczycy nadal spieraj si o kolonialn przesz硂舵

pok丑cono si w zwi眤ku modernizacj lizbo駍kiego parku. Decyzja Fernando Rosy, burmistrza sto砮cznej gminy Belem, nakazuj眂a odrestaurowanie zabytkowego Praca do Imperio, usytuowanego w jednym z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 miejscu Lizbony, napotka砤 na op髍 ze strony dyrektora wydzia硊

Stadion Narodowy pe砮n ksi笨ek - Warszawskie Targi Ksi笨ki

tw髍czo舵 literack przet硊maczono na 50 j陑yk體, jest r體nie jednym z najbardziej poczytnych i najcz甓ciej wystawianych w teatrze autor體 na 秝iecie. Od 2014 roku oficjalny ambasador czytelnictwa w Polsce. Éric-Emmanuel Schmitt przyjedzie do Warszawy z przewrotnym dramatem "Ma砮 zbrodnie

Kim Dotcom: jestem bankrutem i boj si wi陑ienia

szczytowym okresie odwiedza硂 go 50 mln internaut體 dziennie. Wrzucali tam piosenki, filmy, seriale, programy, gry, dokumenty, a pliki by硑 dost阷ne dla ka縟ego. Ameryka駍ki rz眃 szacuje, 縠 w砤禼iciele praw autorskich stracili w ten spos骲 ok. 500 mln dol. Zatrzymanie jak z filmu sensacyjnego St眃 nakaza

Internet ma硂 polityczny

tych z wy縮zym wykszta砪eniem i tylko co dziesi眛y po podstaw體ce. Politycy wrzucaj do sieci du縪 tre禼i, ale warto禼i w nich niewiele. Przed ostatnimi wyborami najcz甓ciej na stronach kandydat體 by硑 ich zdj阠ia, kr髏kie notki i filmiki. Mniej ni po硂wa kandydat體 do Sejmu i Senatu informowa砤 o

Halicki: rezerwa na usuwanie kl阺k 縴wio硂wych b阣zie utrzymana

Polski, w kt髍ego czasach P硂ck by stolic Polski. Wzg髍za i znajduj眂e si tam aleje spacerowe to najcz甓ciej odwiedzane miejsca przez mieszka馽體 P硂cka i turyst體. Wed硊g zachowanych dokument體, w XVIII w. cz甓 Wzg髍za Sieciecha wraz ze znajduj眂 si tam zabudow osun瓿a si do Wis硑. Tak縠 w

Internauci o Janie Pawle II mocniej pami阾aj w dniach rocznic

. Najcz甓ciej odwiedzanym miejscem by硂 forum.interia.pl (2431 wpis體) - dla por體nania w tym czasie na Twitterze o Janie Pawle II dokonano 2073 wpis體. Internauci ch阾nie ogl眃aj w internecie tak縠 filmy zwi眤ane z Janem Paw砮m II i jego zdj阠ia. Na te tematy te toczono wirtualne dyskusje. "Po Janie

Nowa, rewelacyjna powie舵 Sarah Waters. Popielniczka wypali jak strzelba

. Wkr髏ce po nich zmar r體nie pan Wray, m笨 i ojciec, uprzednio roztrwoniwszy rodzinn fortun i zostawiwszy rodzin w d硊gach. "Mia dar nieprzewidywania przysz硂禼i. Jedyny w swoim rodzaju" - spostrze縠 c髍ka. Matka odwiedza po s眘iedzku przyjaci蟪, udziela si w akcjach dobroczynnych, chodzi

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Rozmowa z ks. Tischnerem [FRAGMENT KSI’KI]

proboszcz體; chodzi tu o histori idei, my秎enia. Mamy z tym w Polsce problem, bo u nas z my秎 bywa硂 najcz甓ciej krucho. Zajmowali秏y si przede wszystkim sprawami praktycznymi i na tym poziomie prowadzony by dialog. Dlatego tak cz阺to trudno si przebi z tak wizj chrze禼ija駍twa przez tradycyjne

Na Lotnisku Chopina z internetu skorzystasz za darmo

wy潮czone. Zlokalizuj pasa縠ra Dzi阫i sieci bezprzewodowej mo縧iwe stanie si w przysz硂禼i uzyskanie informacji o tym, kt髍e sklepy s najcz甓ciej odwiedzane, wskazanie lokalizacji pasa縠ra i jego baga縰, komunikacja z przemieszczaj眂ym si pasa縠rem czy wskazanie najkr髏szej drogi do wyj禼ia. W miar

Eksperci: epidemia gor眂zki Ebola raczej nie grozi Europie i Polsce

zanieczyszczonymi nimi przedmiotami, z dzikimi zwierz阾ami (WHO wymienia ma硃y, nietoperze, gryzonie i antylopy - PAP). Koniecznie jak najcz甓ciej my r阠e. Nie spo縴wa mi阺a dzikich zwierz眛" - wymieni砤 specjalistka. WHO zaleca te, by dok砤dnie my i obiera warzywa oraz owoce, zrezygnowa z odwiedzania

Boga zamienili秏y na diet

od縴wiam. Odpowiedzia砮m nieadekwatnie na pa駍kie pytanie z premedytacj, 縠by podkre秎i obecne pomieszanie poj赕. Bo nie jest tak, 縠 kto, kto nie je mi阺a, od razu po禼i. 痚by po禼i, trzeba uczyni rezygnacj z jakich potraw cz甓ci programu duchowego. Najcz甓ciej przygotowuj眂ego do spotkania z

痽cie z trzema tasiemcami. Jak lekarz zarazi si paso縴tami dla nauki

- Kiedy by砮m studentem medycyny, odwiedza砮m r罂ne egzotyczne miejsca, jak Brazylia czy Sri Lanka. Widzia砮m mn髎two paso縴t體, potrafi robi straszne rzeczy. Z drugiej strony ca硑 czas dowiadujemy si o nich czego nowego i poznajemy niesamowite rzeczy, jakie tak縠 potrafi robi. Dzi mo縠my

Ward阦a i sp蟪ka wyszli do realu

odwiedzam dziesi眛ki stron internetowych, gram w sieciowe gry. Wiem, co to jest "Minecraft" i kim s yuotuberzy. Wydaje mi si, 縠 poruszam si po sieci zgrabnie. Jednak jeszcze kilka dni temu nie mia砤m poj阠ia o istnieniu Jessiki Mercedes, ekipy Abstrachuje i SKKF'a. W przeciwie駍twie do

Cebularze? Wszyscy wiedz, 縠 tylko w Lublinie

naszych stronach jest to potrawa o konsystencji zbli縪nej do gulaszu, w kt髍ej znajdziemy najcz甓ciej wieprzowin, w阣liny, og髍ki kiszone, koncentrat pomidorowy i ros蟪. Co do szczeg蟪體 - nie ma pe硁ej zgody. Jedni podsypi forszmak m眐, a inni dodadz 秏ietany. Sk砤dniki sma縴 si na smalcu albo na

Mog砤by zosta nadmorsk pere砶. Gdyby nie te stragany...

. - Rocznie nasze muzeum odwiedza 100-120 tys. ludzi. To du縪, do tego ta liczba na szcz甓cie nie maleje - powiedzia nam Waldemar Szyma駍ki, przewodnik, kt髍y oprowadza nas po obozie. - Ludzie s wci笨 zainteresowani najnowsz histori i bardzo cz阺to zagl眃aj do nas w drodze albo ju w trakcie urlopu w

W rocznic Powstania - o zapominaniu [list]

Z mieszanymi uczuciami przyj瓿am wyst眕ienie Prezydent Warszawy wyg硂szone w czasie obchod體 68. rocznicy Powstania Warszawskiego. Z jednej strony s硂wa o ho砫zie i uczczeniu pami阠i by硑 w砤禼iwe, oddawa硑 ogromny szacunek jaki mamy, a przynajmniej powinni秏y mie, dla Powsta馽體 i 體czesnej

Dynamika 縴cia trend體. Jak 縴 w 秝iecie bez mody

. Jednak indywidualno禼i nie mog ju d硊縠j kreowa mody dla mas w momencie, gdy czasy nastawionego na ego konsumpcjonizmu nie maj racji bytu. Przede wszystkim przestrzega przed ci阠iem koszt體 przez wydzia硑 mody, gdy pierwsze do odstrza硊 s tam najcz甓ciej zaj阠ia z tkactwa i tkaniny. Uwa縜 te, 縠

Najsmutniejszy jest Dzie Matki

spotkania z psychologiem, bo wiele z nich potrzebuje pomocy. A poza tym odbywaj si wieczorki taneczne, kursy, jak w ka縟ym domu senior體. Przychodzi ksi眃z. Dwie rzeczy s dla tych kobiet bardzo wa縩e: religia i rodzina. Rodziny je odwiedzaj? Rzadko. A one najcz甓ciej prosz w砤秐ie, by przed 秏ierci

Jak sypiali nasi przodkowie? Osiem godzin? To mit!

jakie dwie godziny i znowu zapadali w sen. W czasie kr髏kich nocnych przebudze modlili si (w modlitewnikach by硑 nawet specjalne pacierze na t por nocy), rozmawiali, czasem odwiedzali s眘iad體 czy uprawiali seks. Pono w XVII-wiecznych poradnikach medycznych zalecano nawet ma晨onkom, by o pocz阠ie

Cukrzyca. Co si nale縴 chorym? Jak si bada? Jak obni縜 poziom cukru?

kupi砤 w 2001 r. Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy. Teraz kupuje je tak縠 NFZ - nieca砮 2 tys. rocznie - dla dzieci i m硂dych do 26. roku 縴cia. Dzieciom pompy wydaj dzieci阠e poradnie diabetologiczne (adresy dost阷ne w ZIP, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na stronach NFZ). Osoby po 18

Pr阦ierz internetowy. Prokuratorzy z Zielonej G髍y publikuj w sieci list skazanych

roku 2 mln. To najcz甓ciej odwiedzana witryna wymiaru sprawiedliwo禼i w Polsce. - Nasza rzeczywisto舵 sta砤 si po cz甓ci elektroniczna - m體i s阣zia Rafa Skrzypczak, prezes S眃u Rejonowego w Zielonej G髍ze. - Wyroki w sieci nie powinny wi阠 dziwi. - Istnieje spora r罂nica pomi阣zy wywieszeniem

Moja handlowa kl阺ka. Najemca w galerii straci pieni眃ze

: zdecydowa砮m si na uruchomienie punktu us硊gowego w galerii dlatego, 縠 przedstawiono mi wydumane dane. Wynika硂 z nich, 縠 w zwyk硑m dniu odwiedza galeri 10 tys. os骲, w weekendy 15 tys. A faktycznie ludzi przychodzi硂 znacznie mniej. Centra handlowe maj swoje systemy liczenia klient體, polega to na tym

Yahoo: 100 mln dol. na wzmocnienie marki

Yahoo! nie cieszy si ostatnio dobr pras - w rankingu najcz甓ciej odwiedzanych stron pozwoli硂 si wyprzedzi Google na rynku wyszukiwarek, podpisa硂 umow z Microsoftem, co powszechnie odbierane jest jako pora縦a internetowego koncernu. - Sp蟪ka zdecydowanie potrzebuje wzmocnienia marki. Ta

Warszawa pod czerwon latarni

, jest nies硑chanie pruderyjna. O seksie nie m體i si w niej wprost i za cz阺to, najcz甓ciej jest sfer brudu, grzechu i moralnego "upadku". Nie wiemy wi阠, czy Wokulski z "Lalki" - w oczekiwaniu na r阫 Izabeli jckiej - odwiedza prostytutki. Prus na ten temat milczy, cho

Czy Lach mo縠 polubi si z Moskalem?

Rosjan Polska niezbyt interesuje. Zreszt w badaniach fokusowych (niereprezentatywne badanie pogl眃體) okaza硂 si, 縠 przeci阾ny Rosjanin nie dostaje oferty turystycznej do Polski, tylko do innych pa駍tw Europy, a Polsk - je秎i ju - najcz甓ciej odwiedza tranzytem, jad眂 na Zach骴.W przypadku Polak體

Babciu, jeste czadowa!

. - To fantastyczne urz眃zenie. Za硂縴砤m sobie konto na Facebooku. Wiesz, ilu znajomych znalaz砤m? - emocjonuje si. Bo縠n nadal nie bardzo to wszystko obchodzi. Prze硂m nast阷uje, gdy odwiedza j s眘iadka Jadwiga. Opowiada, 縠 zapisa砤 si na kurs komputerowy w osiedlowej bibliotece. "Czy oni

Siedmiu milioner體 naukowych z YouTube'a

"typowe zadania maturalne za 5 punkt體", a wi阠 te najwy縠j premiowane, obejrza硂 ponad 170 tys. os骲. Trening przedmaturalny z pot阦 - 150 tys. A Budzy駍ki wcale nie strzela fajerwerkami - przed kamer po prostu opowiada, jak rozwi眤a konkretne problemy. Dziennie jego stron odwiedza nawet

Pierwszorz阣na moda z drugiej r阫i

'' jest przemy秎any. Zdarza si, 縠 ubrania przerabiaj. Szukaj ich razem, najcz甓ciej w lumpeksach, tak縠 przy okazji podr罂y - wtedy odwiedzaj targowiska. - Satysfakcja ze znalezienia unikat體 jest ogromna, tym bardziej 縠 ich jako舵 jest niepor體nywalna z ubraniami z sieci體ek - przekonuj. Zdaniem

"1945. Wojna i pok骿" Grzeba砶owskiej. Oto warszawskie fragmenty

zamkn阬i drzwi swojego mieszkania i 5 pa糳ziernika 1944 roku do潮czyli do t硊mu p阣zonego przez Niemc體 w stron obozu w Pruszkowie. Nazi禼i pozwolili wzi辨 ka縟emu tylko niewielki baga i wygnali z Warszawy ponad p蟪 miliona ludzi. Prawie wszystkich pozosta硑ch przy 縴ciu mieszka馽體. Kilka miesi阠y

ESET: cyberprzest阷cy wykorzystuj nasz ciekawo舵

Zdaniem ESET w 2010 roku cyberprzest阷cy najcz甓ciej b阣 atakowa za pomoc sztuczek socjotechnicznych. Wci笨 s one skuteczne, zw砤szcza na mniej do秝iadczonych internaut體. Dlatego tw髍cy z硂秎iwego oprogramowania wykorzystuj jako przyn阾 takie tematy jak m.in. popularne 秝i阾a, mistrzostwa

A w g硂wach kryzys

sklepy odwiedzane najcz甓ciej przez co trzeciego Polaka, a 13 proc. os骲 wydaje tam najwi阠ej pieni阣zy. Niezauwa縜lnie Biedronka sta砤 si czwart firm w kraju - po Orlenie, PGNiG i PGE. W miejscu stoj obroty centr體 handlowych, bo po硂wa ich wynik體 zale縴 od sprzeda縴 ubra, a 60 proc. Polak體

Urz阣nicy zbyt cz阺to uciekali do internetu

秝iata" - reklamuje si sklep. Urz眃 wojew骴zki przeprowadzi prawdziwe 秎edztwo, kt髍e wykaza硂, jakie strony s najcz甓ciej odwiedzane przez urz阣nik體 na s硊縝owym sprz阠ie. Badania by硑 prowadzone przez cztery dni pod koniec pa糳ziernika ubieg砮go roku. Potem trwa砤 dok砤dna analiza zebranych

Dziesi赕 lat polskiej Wikipedii

Wi阫szo舵 odpowiedzi dostajesz dzi阫i Wikipedii - internetowej encyklopedii, kt髍a jeszcze dziesi赕 lat temu nie istnia砤. Kto by pomy秎a! Teraz jest jedn z najcz甓ciej ogl眃anych stron w internecie: 24 mln hase w 260 wersjach j陑ykowych. Polska Wikipedia liczy ponad 830 tys. hase i pod tym

Wszystko o hotelach na HolidayCheck

Dowiemy si, kto i dla kogo poleca dany obiekt, zamie禼imy wspomnienia z wakacji oraz dokonamy wpisu na forum turystycznym. Internetowe biuro podr罂y rezerwuje natomiast wycieczki, hotele i domki letniskowe. Na stronie HolidayCheck tury禼i przydzielaj hotelom "s硂馽a" - im wi阠ej, tym

Pinterest, tablica marze

sprawkom.Bo te to m昕czy糿i stworzyli Pinterest. Dziwne, ale podobno prawdziwe. Tw髍cami strony s Paul Sciarra, Ben Silbermann i Evan Sharp. Otworzyli j w roku 2010, a po dw骳h latach odwiedza j miliard os骲 miesi阠znie, w tym co najmniej kilkaset razy ja.Styl 縴cia - zajrzyj tu, zaczytaj si i zaczerpnij

Z wizyt u banderowc體

Poroszenko podpisa wczoraj dekret przenosz眂y je na 14 pa糳ziernika, kiedy wypada Dzie Kozactwa. Narodowcy jednak kojarz t dat przede wszystkim z rocznic utworzenia Ukrai駍kiej Powsta馽zej Armii. Domagaj si, by parlament przyj背 ustaw uznaj眂 OUN i UPA za stron walcz眂 podczas II wojny 秝iatowej

Efekt referendum: hiperaktywno舵 prezydent Warszawy [6 objaw體]

prezydent jest zagro縪ny, wraca do strategii sprawdzonej w kampanii wyborczej. Dzi pojawi硑 si pierwsze dwa wpisy od trzech lat. 3. Sto si硂wni Prezydent rozpocz瓿a te cykl "spontanicznych" wizyt w domach warszawiak體, odwiedza te sp蟪dzielnie mieszkaniowe, a wszystko dokumentuje w internecie

Donna Tartt: Dandyska w rozmiarze XS z Pulitzerem na koncie

po勘daniem - zabawna, histeryczna, teatralna" - opisuje. Zawsze traktowa砤 j raczej jak przyjaci蟪k ni rodzica. "Mama by砤 bardzo dziecinna, nieporadna i kompletnie nie nadawa砤 si do wychowywania kogokolwiek". Donna przebywa砤 wi阠 najcz甓ciej u dziadka i babci, z ca潮 plejad

Wizyty, szczepienia... Co czeka rodzic體 wcze秐iaka po szpitalu

regularnie bada i naprawia. Mo縠 si zdarzy, 縠 straconego czasu nie uda si nadrobi. Najcz甓ciej, o ile lekarze specjali禼i nie zalec inaczej, konieczne s konsultacje: * okulistyczna wielokrotnie co 2-4 tygodnie; * kardiologiczna co 2-3 miesi眂e; * neurologiczna co 1-2 miesi眂e; * endokrynologiczna

Francja. W 秗od w Lyonie ods硂ni阠ie pomnika Jana Paw砤 II

Wykuta w br眤ie figura Jana Paw砤 II, wysoko禼i ponad 3 metr體 (wraz z coko砮m - oko硂 4,5 metra), stanie na wzg髍zu przed lyo駍k bazylik maryjn, kt髍a nale縴 do najcz甓ciej odwiedzanych ko禼io丑w chrze禼ija駍kich we Francji. Monument ma uczci 25. rocznic wizyty polskiego papie縜 w tej

Jak leczymy gryp dziecka

dziecka u lekarza kosztuje mi阣zy 50-100 z, co 秗ednio da硂 93 z. Jedno dziecko najcz甓ciej odwiedza prywatny gabinet lekarza dwa razy do roku. Tak odpowied wskaza硂 19 proc. respondent體. Telefon w razie czego - W Polsce na prywatne wizyty chodz tylko najbogatsi. Ci biedniejsi wol czeka do skutku

Powstanie warszawskie praktycznie nieobecne w programach szkolnych za granic

koncentracyjnych - m體i PAP dyrektor Centrum Bada Historycznych PAN w Berlinie, Robert Traba. Ruch oporu w okupowanych krajach jest najcz甓ciej pomijany - wyja秐ia polski historyk, zastrzegaj眂, 縠 nie mo縩a zarzuci stronie niemieckiej d笨enia do "wybielania historii". Do podobnych wniosk體 doszed

Nad grobem Gierka o Kaczy駍kim

Mieszka馽y Sosnowca co roku 31 lipca licznie odwiedzaj gr骲 Gierka. Od jego 秏ierci min瓿o dziewi赕 lat. Popularno舵 by砮go komunistycznego przyw骴cy ro秐ie za ka縟ym razem, gdy kto podwa縜 jego zas硊gi, jak ostatnio, gdy cz甓 radnych miejskich chcia砤 odebra Gierkowi tytu honorowego obywatela

Mediations Biennale. Do zobaczenia w Poznaniu

by砤 znacznie wi阫sza - opowiada prof. Sobczak. Przez dwa lata odwiedza polskie miasta, wynajduj眂 interesuj眂ych artyst體, kt髍zy zadebiutowali po 2000 r. Do projektu zg硂szono z ca砮j Polski ponad dwie禼ie nazwisk. Ta liczba wci笨 jest aktualizowana. Dost阷na jest te strona internetowa projektu z

Warszawa. W pawilonie ERW dzie wolontariatu senior體

Polsce zaledwie 5 proc. os骲 po 50 roku 縴cia anga縰je si w dzia砤nia spo砮czne. W opinii Szel眊owicz to skutek panuj眂ego przekonania, 縠 na emeryturze cz硂wiek ma czas g丑wnie dla wnuk體 i ewentualnie powinien cieszy si zas硊縪nym odpoczynkiem. "Z drugiej strony sam musi mierzy si ze

Ci okropni, uparci mieszka馽y

wcze秐iej zburzy砤. Co za bezczelno舵 z ich strony! Ale zarz眃 si nie ugnie - co tam jakie "grupy spo砮czne". Wprowadzenie bud縠tu obywatelskiego burzy ustr骿 pa駍twa: - Przecie rozdzia pieni阣zy to s kompetencje radnych, poza tym jak to si ma do planowanych zada miasta - t硊maczy

Reakcje brytyjskiej prasy na "Dian": "Pani 縜硂舵"

") z 2001 r. kinowa biografia mia砤 opisywa ostatnie dwa lata 縴cia ksi昕nej. Rozwiedziona, uwielbiana przez t硊my, zaszczuta przez media, w ramach jednej ze swoich akcji charytatywnych odwiedza londy駍ki szpital. Poznaje tam kardiochirurga pakista駍kiego pochodzenia Hasnata Khana (Naveen Andrews

Przemoc domowa. Nie bez powodu bij w Zakopanem [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

zawiadomi policj o przemocy ze strony m昕a. Toczy si wobec niego post阷owanie z art. 207 kodeksu karnego (zn阠anie fizyczne lub psychiczne). Pa駍zczyk szuka mieszkania, kt髍e Magda mog砤by wynaj辨. Bo do m昕a nie wr骳i. - W Polsce bita kobieta musi ucieka, wyprowadza si, chodzi na policj, do o秗odka