mi甓nie g砤dkie

Micha Rolecki

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Naukowcy stwierdzili, 縠 m昕czy糿i, kt髍zy pij do trzech fili縜nek kawy dziennie, rzadziej uskar縜j si na problemy ze wzwodem.

Nie mieszaj... nitrogliceryny z w骴k/viagr

Nitrogliceryna to jeden z najpopularniejszych lek體 przeciwd砤wicowych. Wystarczy tabletka lub psikni阠ie aerozolu i pacjent odczuwa ulg.

Choroby kobiece. Jak je rozpozna i leczy? Czytaj jutro w "Tylko Zdrowie"

Tylko kobiety maj jajniki czy macic, a wiele dolegliwo禼i upodoba硂 sobie w砤秐ie te narz眃y. Z jednej strony mamy wi阠 wspania砮 macierzy駍two, z drugiej - b髄, nieprawid硂we krwawienia miesi阠zne i niep硂dno舵.

Nie mieszaj mi阾y z nadci秐ieniem

Nie mieszaj mi阾y z nadci秐ieniem

Olejek z mi阾y pieprzowej ma dzia砤nie rozkurczowe i obni縜 napi阠ie mi甓ni g砤dkich. Przynosi ulg w b髄ach 縪潮dkowo-jelitowych. Na leczenie dolegliwo禼i brzusznych mi阾 powinny uwa縜 osoby przyjmuj眂e leki na nadci秐ienie. Bo dla niekt髍ych z nich, np. felodypiny, olejek z mi阾y mo縠 by

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. Wracaj! Masz 縪n i dzieci

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. Wracaj! Masz 縪n i dzieci

pacjent ma rzeczywi禼ie ogromny zawa prawej komory. Dokona si w czasie l眃owania, czyli nieca潮 godzin przed przyjazdem do szpitala. W leczeniu zawa硊 liczy si czas. Wczesna faza zawa硊 serca jest najwa縩iejszym momentem dla uratowania mi甓nia sercowego. Kardiolog inwazyjny odessa skrzep i prawa

Dzi Mi阣zynarodowy Dzie Kawy. 21 powod體, dla kt髍ych warto j pi

Dzi Mi阣zynarodowy Dzie Kawy. 21 powod體, dla kt髍ych warto j pi

jelita grubego, bo wch砤niane s g丑wnie na tym odcinku jelita, i ten obszar w spos骲 specjalny "bior pod ochron". 12. Kawa u砤twia oddychanie Kofeina obecna w kawie dzia砤 na mi甓nie g砤dkie oskrzeli podobnie jak pokrewna jej teofilina - jeden z podstawowych lek體 przeciwastmatycznych. 13

Mi甓nie z sade砶a

Kom髍ki macierzyste tkanki t硊szczowej doros砮go cz硂wieka mo縩a przekszta砪i w mi甓nie g砤dkie - informuje "Proceedings of the National Academy of Sciences". Autorami odkrycia s Amerykanie - David Geffen z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Henry Samueli z politechniki w

Strze si bielunia

Strze si bielunia

tropanowe (g丑wnie atropin i skopolamin). Wywo硊j one halucynacje, delirium, a ich przedawkowanie jest 秏iertelnie niebezpieczne. Znane by硑 przypadki furii, szale駍twa oraz ostrej psychozy po za縴ciu bielunia. Kiedy jego pochodne stosowano w medycynie w celu zmniejszenia skurcz體 mi甓ni g砤dkich

Rio 2016. Sportsmenka Karolina Ko砮czek przed najwa縩iejszym startem

Rio 2016. Sportsmenka Karolina Ko砮czek przed najwa縩iejszym startem

najwa縩iejszego wyst阷u w 縴ciu i przychodzi kontuzja. W biegach przez p硂tki o jakie kontuzje naj砤twiej? - Przede wszystkim zwi眤ane z przeci笨eniami n骻 w czasie biegu - najbardziej nara縪ne s stopy i kolana. Podczas skoku 砤two naci眊n辨 mi阺ie dwug硂wy uda. Dlatego potrzebne s treningi stabilizacyjne

Anemia. 15 sygna丑w, 縠 mo縠 brakowa ci 縠laza

Anemia. 15 sygna丑w, 縠 mo縠 brakowa ci 縠laza

秎uz體kom i sprawia, 縠 staje si on blady. Jednak niski poziom 縠laza wp硑wa nie tylko na hemoglobin, ale r體nie zmniejsza poziom mioglobiny, bia砶a w czerwonych krwinkach, kt髍e wspiera zdrowie mi甓ni. A j陑yk to nic innego jak mi阺ie. W rezultacie wiele os骲 z niedoborem 縠laza czuje, 縠 ich j陑yk

Uchy砮k p阠herza - czy jest gro糿y dla dziecka?

P阠herz zbudowany jest z do舵 grubej b硂ny mi甓niowej (mi甓nie s硊勘ce do wypierania moczu podczas mikcji), a od wewn眛rz wy禼ielony jest b硂n 秎uzow. Prawid硂wy, wype硁iony moczem p阠herz ma w przybli縠niu kszta硉 kuli, a jego 禼iany s g砤dkie i r體ne. Uchy砮k p阠herza

M阺ka pigu砶a antykoncepcyjna coraz bli縠j

przyczyn oczywistych przeprowadzi na razie na myszach. Wytworzy specjaln zmodyfikowan genetycznie lini tych gryzoni. By nasienie mog硂 przemie禼i si w nasieniowodzie jego 禼ianki musz si kurczy przepychaj眂 sperm dalej. W ten proces zaanga縪wane s mi甓nie g砤dkie wy禼ie砤j眂e grub warstw

Zawa serca. Jak unikn辨 (kolejnego) ataku

Zawa serca. Jak unikn辨 (kolejnego) ataku

ich 禼ian i utraty elastyczno禼i, od wewn眛rz naczynia krwiono秐ego zaczynaj si tworzy blaszki mia縟縴cowe. W ich sk砤d wchodz m.in. z硂gi cholesterolu, kom髍ki mi甓ni g砤dkich t阾nic, kom髍ki 縠rne wskazuj眂e na stan zapalny 禼ianki naczynia, a tak縠 wap, poniewa jedn z oznak mia縟縴cy jest

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

- pracuj chrapami raczej jak ko w galopie. Wreszcie przechodzimy do 鎤icze. Pierwsze wydaje si 砤twe - trzymaj眂 palce obu d硂ni na czole, podnosimy brwi do g髍y (r阠e maj stawia pewien op髍). I tak 10 powt髍ze. Czuj, 縠 coraz bardziej boli mnie czo硂. I - nie do wiary! - napinaj mi si mi甓nie

Zio砤. Ro秎iny, kt髍e maj moc

Zio砤. Ro秎iny, kt髍e maj moc

lecznicze z melisy stosowane s w zaburzeniach trawienia na tle nerwicowym. 3. Lipa Napar z jej kwiatostanu ma dzia砤nie napotne, a tak縠 nieznacznie zmniejsza napi阠ie mi甓ni g砤dkich, pobudza wydzielanie sok體 縪潮dkowych, wzmaga przep硑w 矿砪i do dwunastnicy. Dzia砤 te uspokajaj眂o przy nadmiernej

Kofeina mo縠 obni縜 p硂dno舵

jajeczko zostanie zap硂dnione, czy nie, i tak przemieszcza si w kierunku macicy. Jest to mo縧iwe dzi阫i ruchom rz阺ek na kom髍kach wy禼ie砤j眂ych jajow骴 oraz skurczom jego mi甓ni g砤dkich. Rytmiczne skurcze mi甓ni jajowodu s generowane przez wolne fale elektryczne wytwarzane przez tzw. 秗骴mi笨szowe

痽laki. To nie "taka uroda", to choroba

痽laki. To nie "taka uroda", to choroba

warstw mi甓ni體ki g砤dkiej. Ich 禼iany s wiotkie i cztery razy bardziej rozci眊liwe. By krew nie cofa砤 si po ruchu w g髍, 禼iany 縴 maj specjalne 秎uzy, czyli zastawki, kt髍e otwieraj si, gdy krew jest wypychana ku g髍ze, a nast阷nie zamykaj, by nie pozwoli jej opa舵 lub si cofn辨. By krew

Kresk體ka mo縠 wywo砤 md硂禼i?[Odpowiedzi do quizu]

Kresk體ka mo縠 wywo砤 md硂禼i?[Odpowiedzi do quizu]

dzia砤nie rozkurczowe i obni縜 napi阠ie mi甓ni g砤dkich. Przynosi ulg w b髄ach 縪潮dkowo-jelitowych. Na leczenie dolegliwo禼i brzusznych mi阾 powinny uwa縜 osoby przyjmuj眂e leki na nadci秐ienie. Mi阾a mo縠 hamowa metabolizm leku, czyli zwi阫sza jego st昕enie, i przez to nasila dzia砤nie. Mog硂by si

Ksi笨ki dla dzieci: Lepiej by nieudanym oraz kraj dojrzewaj眂ej cytryny

Ksi笨ki dla dzieci: Lepiej by nieudanym oraz kraj dojrzewaj眂ej cytryny

Idealny: "pi阫ny i g砤dki (...). Mia nos w miejscu nosa, dumnie wyprostowane cia硂" itd. Wszystko jak trzeba, a nawet jeszcze lepiej. Idealny jest przekonany, 縠 ka縟y musi d笨y do idea硊, nawet je秎i nie ma na to ochoty, wi阠 si潮 rzeczy dochodzi do konfrontacji... Nie mog nadto streszcza

Joginka, kt髍a by砤 kr髄iczkiem "Playboya"

Joginka, kt髍a by砤 kr髄iczkiem "Playboya"

pi阫no, dba砤m o cer i mia砤m sw骿 styl, nazywam go "Jaki's style". Powiedzia砤m sobie: "Moja sk髍a nie jest tak g砤dka, jak kiedy, a talia nie jest tak w眘ka, ale to nie znaczy, 縠 na tym etapie 縴cia nie mog by Jaki". Pomog砤 mi w tym joga. Dzi阫i niej wr骳i砤m do bycia sob

Jak przez zatkane uszy dosta si w otwarty kosmos

Jak przez zatkane uszy dosta si w otwarty kosmos

zastawek - zatoki Valsalvy, mi甓nie i wi陑ad砤 ma晨owiny usznej, pasma mi甓ni g砤dkich jelita grubego - ta秏y okr昕nicy. Szczeg髄nym zainteresowaniem obdarza Valsalva anatomi ucha, kt髍ej po秝i阠i swoje dzie硂 縴cia "De aure humana tractatus" (Bolonia, 1704). W dziele tym opisa wdmuchiwanie

Witamin D w cukrzyc i demencj

Witamin D w cukrzyc i demencj

metabolicznego i oty硂禼i, nowotwor體. Witamina D ma wp硑w na kom髍ki mi甓ni g砤dkich - sprzyja ich podstawowej funkcji, jak jest kurczliwo舵 i regulacja przep硑wu krwi. Dzia砤 przeciwzapalnie i przeciwmia縟縴cowo. St眃 niedob髍 witaminy D powoduje zmiany w kom髍kach, kt髍e sprzyjaj procesom mia縟縴cowym

Co mo縩a odczyta z ludzkich ko禼i?

Co mo縩a odczyta z ludzkich ko禼i?

wiadomo舵 o przebytych chorobach, zaburzeniach hormonalnych oraz - jak ju chyba nietrudno si domy秎i - o okresach g硂du lub niedo縴wienia. Jeszcze jednym wyznacznikiem jest stres mi甓niowo-szkieletowy. Kiedy intensywnie u縴wamy mi甓ni, w miejscach, gdzie s one przyczepione do ko禼i, pojawiaj si

Magiczne materia硑 zmieni 秝iat na lepszy

menelaus tylko wygl眃aj na g砤dkie i p砤skie. Mikroskop ujawnia ich niezwyk潮 struktur - drobn kratownic o oczkach wielko禼i nanometr體. W tej skali napi阠ie powierzchniowe wody nie pozwala jej si rozla. Jedynie ok. 1 proc. kropli dotyka powierzchni skrzyd砤. Dlatego woda z 砤two禼i ze秎izguje si z

Hormony w r體nowadze. Co zbada, je秎i ci眊le jeste zm阠zona, nie mo縠sz schudn辨, pocisz si

wzmaga resorpcj zwrotn wody w nerkach. To powoduje zmniejszenie ilo禼i moczu oraz wzrost ci秐ienia krwi, a tak縠 oksytocyny, zwanej hormonem wi陑i mi阣zyludzkich. Pobudza ona m.in. skurcze mi甓ni g砤dkich macicy i wydzielanie mleka. Podwzg髍ze produkuje te hormony do kontroli przysadki

Ze strachu o sikanie nie wychodz z domu

naszej woli skurczami p阠herza (cierpi na nie jedna trzecia pacjent體). Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie z nie do ko馽a poznanych przyczyn nadmiernie si kurcz. Chory czuje wtedy siln i niepohamowan potrzeb oddania moczu. Taka nadaktywno舵 mo縠 by objawem towarzysz眂ym innym schorzeniom, jak kamica

Jeste秏y dzie鎚i S硂馽a

biologicznej niezb阣ny w procesach fizjologicznych ssak體, w tym cz硂wieka. Zanim odkryto jego rzeczywiste w砤禼iwo禼i, s眃zono, 縠 jest to tajemniczy czynnik, kt髍y powoduje rozkurcz mi甓ni體ki g砤dkiej m.in. w naczyniach krwiono秐ych. Nosi wi阠 nazw 秗骴b硂nkowego czynnika rozlu糿iaj眂ego (EDRF). Dopiero

Pokonaj chandr

cia硂 (np. rewelacyjnym peelingiem Mi骴 & Wanilia Farmona Magic Spa), a potem, nie zmywaj眂 go, k砤d si w wannie, do kt髍ej dodaj kilka kropli olejku do k眕ieli (np. marki Barwa), i le筷 dziesi赕 minut. Po obmyciu si wod sk髍 mam g砤dk i jestem odpr昕ona - m體i Ania. Chi駍kie patenty Sonda w秗骴

Regularna piel阦nacja - rady, kt髍e przynios szybkie efekty

drobnoziarnistym). Mocno przesuszone lubi kremy z mocznikiem. Je秎i na硂縴my dodatkowo bawe硁iane skarpetki, stopy b阣 g砤dkie jak u noworodka - przekonuje dr n. med. Iwona Pniewska, dermatolo縦a z warszawskiej kliniki Medix Art-Derm. Potwierdza to Barbara Kozio, technolo縦a, kierowniczka centrum badawczego

Skurcze w 縪潮dku

znajduj si w przewodzie pokarmowym. Warstwa mi甓niowa przewodu pokarmowego sk砤da si z mi甓ni g砤dkich, kt髍e kurcz si rytmicznie, a cz阺totliwo舵 tych ruch體 jest zr罂nicowana w zale縩o禼i od odcinka przewodu pokarmowego. Aktywno舵 mioelektryczn mo縩a podzieli na dwa etapy

Mi甓niaki macicy. Powszechny problem, kt髍y obni縜 jako舵 縴cia

- t硊maczy prof. Paszkowski. Zbyt obfite miesi眂zki? Mamy winnego Mi甓niaki macicy znikaj cz阺to tylko z pomoc chirurga Mi甓niaki, jak sama nazwa wskazuje, s zbudowane z mi甓ni g砤dkich, takich samych jak 禼iana macicy. Powstaj, gdy kom髍ki mi甓niowe, z kt髍ych zbudowana jest macica, nadmiernie si

Nietrzymanie moczu - to mo縩a leczy

. choruj眂ych kobiet taki incydent zdarza si co najmniej raz w miesi眂u. Nagl眂e nietrzymanie moczu spowodowane jest niezale縩ymi od naszej woli skurczami p阠herza. Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie po prostu "wariuj" i nadmiernie si kurcz. Chory czuje wtedy siln i niepohamowan potrzeb oddania

Cz阺te oddawanie moczu i w dzie i w nocy

niewielkich obj阾o禼i moczu. Kontrola czynno禼i p阠herza moczowego jest wynikiem z硂縪nej interakcji mi甓ni體ki g砤dkiej, mi甓ni poprzecznie pr笨kowanych, hamuj眂ego wp硑wu m髗gu i dzia砤nia autonomicznego uk砤du nerwowego. Zaburzenia czynno禼i p阠herza moczowego mog by zwi眤ane zar體no z wadami

Nietrzymanie moczu. P阠herz wra縧iwy na 秏iech

incydent zdarza si co najmniej raz w miesi眂u. Wysi砶owe nietrzymanie moczu jest najcz阺tsz form tej choroby. Nagl眂e nietrzymanie moczu spowodowane jest niezale縩ymi od naszej woli skurczami p阠herza (cierpi na nie jedna trzecia pacjent體). Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie z nie do ko馽a poznanych

S硂wa, kt髍e zmieni硑 秝iat

nowoczesnej anatomii. - Vesalius jako pierwszy pokaza 秝iatu tak du縠 i dok砤dne ryciny obrazuj眂e wn阾rze ludzkiego organizmu. I na dodatek zrobi to w 3D, bo ksi笨ka sk砤da si z kolejnych warstw - od sk髍y, przez t硊szcz, mi甓nie, uk砤d krwiono秐y, po narz眃y wewn阾rzne. Mo縩a z nich z硂縴 papierowego

Cukier przyspiesza starzenie. Rozmowa z dr Mirackim

toksyny pozostaj w kom髍kach, co r體nie sprzyja powstawaniu nieprawid硂wo禼i w wygl眃zie sk髍y. Cellulit jest mniej widoczny, kiedy sk髍a jest napi阾a. Dlaczego? - Zdrowa sk髍a charakteryzuje si odpowiednim napi阠iem tkanki - dzi阫i temu postrzegamy j jako g砤dk. Napi阠ie sk髍y wynika za z jej

Wielkopolskie. Popularna mi阾a Ro秎in Roku

(i 20 proc. mentonu), a drugim przypisuje si w砤禼iwo禼i bakteriob骿cze, a nawet wirusostatyczne. Zdaniem specjalist體, mi阾a ma dzia砤 rozkurczaj眂o na mi甓nie g砤dkie przewodu pokarmowego, wywo硊je tak縠 efekty 矿砪iop阣ne i wiatrop阣ne. Obni縜 napi阠ie mi甓ni jelit, pobudza czynno禼i 縪潮dka i

"Nanodrony" wpuszczane do krwi - lecz mia縟縴c. To ju nie science fiction

sk砤d wchodz m.in. z硂gi cholesterolu, kom髍ki mi甓ni g砤dkich t阾nic, kom髍ki 縠rne wskazuj眂e na stan zapalny 禼ianki naczynia, a tak縠 wspomniany wap. W ca硑m tym rejonie toczy si bezustannie proces zapalny pogarszaj眂y przebieg mia縟縴cy. Czym to grozi? Rosn眂e blaszki zmniejszaj 秝iat硂 naczy

Dr阠z mnie r阠znie

spokoju, samoakceptacji i holistycznego podej禼ia do w砤snego cia砤. Czekolada i tatua Kto nie lubi masa縴? Dla Moniki Hawryluk, pracowniczki naukowej sektora medycznego, b硂gi relaks, rozlu糿ienie ka縟ego mi甓nia i przyjemne ciep硂 masowanej sk髍y jest jak narkotyk, po kt髍y si阦a, gdy jest zm阠zona

Czy je秎i nie mam teraz objaw體 astmy, to oznacza, 縠 si z niej wyleczy砮m?

Astma to przewlek砤 choroba zapalna dr骻 oddechowych (g丑wnie oskrzeli). Polega na napadowym, ale odwracalnym zw昕eniu dr骻 oddechowych z nadreaktywno禼i oskrzeli. Zw昕enie to jest wywo砤ne przez skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 zapalny b硂ny 秎uzowej oskrzeli oraz nadprodukcj g阺tej

Astma indukowana zimnym powietrzem

pozosta砮go p硑nu kom髍kowego i w konsekwencji zwi阫szon produkcj mediator體 zapalnych typowych dla astmy. Mediatory te powoduj skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 b硂ny 秎uzowej i nadprodukcj 秎uzu, doprowadzaj眂 do utrudnie w przep硑wie powietrza i powoduj眂 duszno舵. Druga hipoteza tzw. termiczna

Nogi w paj眂zkach

縴lnej - owrzodze. To powa縩e rany, bardzo trudne do leczenia. A w 7-10 proc. w og髄e niedaj眂e si wyleczy! Jak powstaj 縴laki. Choroby 縴, cz甓 2. Co robi krew, kt髍a si cofa Naczynia 縴lne w odr罂nieniu od t阾nic maj cienk warstw mi甓ni體ki g砤dkiej. Ich 禼iany s wiotkie i cztery razy

Listy do nienarodzonej c髍ki. Przeczytaj fragment "Jesieni" Karla Ovego Knausgarda

d硂niach, g砤dkie i 秎iskie jak foka. By砮m tak szcz甓liwy, 縠 a si rozp砤ka砮m. Gdy p蟪tora roku p蠹niej urodzi砤 si Heidi, by砤 jesie, pochmurna, zimna i wilgotna, jak to bywa w pa糳zierniku. Przysz砤 na 秝iat przed po硊dniem, por骴 nast阷owa szybko, a gdy ukaza砤 si g丑wka

Probierczyk: R阫a m硂dego Goethego. Czytelnicy, do pi髍!

sapi, a ty 秔isz b硂go i cicho chrapiesz. Wpierw wi阠powolijak 矿硍oci昕aleMusn瓿ypaluszkiplecuszkiospale. D硂 si przesuwa g砤dko jak waleci wije si, wije si za palcem palec, I biegu przyspiesza, i gna coraz pr阣zej, I dudni, i stuka, 硂moce i p阣zi. A dok眃? A dok眃? Wzd硊, wszerz, wzwy i w ni

Sezon na grzyby. A tu mandat zamiast borowik體...

g眘ka zielonka jest dzisiaj na li禼ie grzyb體 warunkowo jadalnych, bo jej cz阺te spo縴cie mo縠 prowadzi do uszkodzenia mi甓ni g砤dkich, podobnie olsz體ka, kt髍a mo縠 spowodowa choroby nerek. Na pewno warto kupi sobie atlas grzyb體, chocia dobrych i aktualnych publikacji - przecie jak wida, wiedza

Co kryje si w sk髍ze i jakie zmiany czekaj nas za kilka lat?

Wiem, jak mam cer. Przet硊szczaj眂 si na 秗odku, po bokach nieco odwodnion, g砤dk - na oko m硂dsz, ni wskazywa砨y m骿 wiek. Ale widzie i czu to nie to samo, co zbada i zmierzy. Co kryje si w sk髍ze w砤禼iwej, jakie zmiany mnie czekaj za kilka lat i czy b阣 mog砤 temu zapobiec? Dzi阫i

Choroby serca s wynikiem naszego stylu 縴cia. Nie czekajmy na zawa

. z硂gi cholesterolu, kom髍ki mi甓ni g砤dkich t阾nic, kom髍ki 縠rne wskazuj眂e na stan zapalny 禼ianki naczynia, a tak縠 wap. ianka zdrowego naczynia jest mocna i spr昕ysta, tymczasem je秎i zaczyna gromadzi si w niej wap, staje si sztywna i krucha. Blaszki nie tylko zw昕aj 秗ednic naczynia, ale

Hamburger z prob體ki

kulinariami. Robi mi阺o, kt髍e nigdy nie 縴硂. Hoduje je in vitro z kom髍ek macierzystych mi甓ni szkieletowych, wi阠 hamburger, kt髍y zamierza zaprezentowa 秝iatu ju tej jesieni, b阣zie prawdziwie bezcielesnego pochodzenia. Mie 縜bk i zje舵 縜bk W 2000 roku SymbioticA - grupa australijskich artyst體 z

Pogrubione i przero秐i阾e mi甓niami oskrzela

 inne zanieczyszczenia nie s przesuwane falistym ruchem rz阺ek w kierunku jamy ustnej, a zalegaj w oskrzelach i zmuszaj chorego do kaszlu w celu oczyszczenia dr骻 oddechowych. Kolejn niekorzystn zmian jest przerost mi甓ni g砤dkich oskrzeli, co powoduje zmniejszenie

Pogrubione i przero秐i阾e mi甓niami oskrzela

 inne zanieczyszczenia nie s przesuwane falistym ruchem rz阺ek w kierunku jamy ustnej, a zalegaj w oskrzelach i zmuszaj chorego do kaszlu w celu oczyszczenia dr骻 oddechowych. Kolejn niekorzystn zmian jest przerost mi甓ni g砤dkich oskrzeli, co powoduje zmniejszenie

Zio砤

, pobudzaj眂e perystaltyk jelit. ro秎ina truj眂a, przedawkowanie powoduje wymioty i biegunk阹o秎ina truj眂a, przedawkowanie powoduje wymioty i biegunk Pobudza wytwarzanie sok體 trawiennych i 矿砪i, zwi阫sza 砤knienie, 砤godzi nadmierne skurcze mi甓ni g砤dkich przewodu pokarmowego, usuwa

40 lat temu zbudowa wroc砤wski pomnik Kopernika. Dopiero teraz m骻 doko馽zy

wida nurtu, fali, powierzchnia wody jest g砤dka, prawie stalowa. Czarny cz硂wiek, przewo糿ik, prze do przodu na statycznej pirodze. Ruch, kt髍y jest bezruchem, zaprzecza samemu sobie. Niedawno nadzorowa砮 renowacj pomnika Miko砤ja Kopernika twojego autorstwa. Tak naprawd dopiero po ponad 40 latach

Ludzi kr阠 糽i faceci. O nich mo縩a fantazjowa, a o g砤dkich herosach - nie

, a o g砤dkich herosach - nie. Robi wszystko, na co w rzeczywisto禼i nie pozwala nam moralno舵, ale co w tajemnicy przed 秝iatem lubimy sobie wyobra縜. Maj wszystko gdzie, rabuj banki, uprawiaj ekstensywny, pozbawiony umiaru seks, szalej. Nie boj si wyra縜 swojego sprzeciwu wobec 秝iata

Zabiegi wyszczuplaj眂e: ok砤dy, masa縠, gazy. Wybierz co dla siebie

pochodzenia ro秎innego, maj delikatny zapach i s 砤godne dla sk髍y (jestem alergiczk i cz阺to nam problemy po u縴ciu kosmetyk體). Kilkunastominutowy masa ud, 硑dek, st髉 i po秎adk體 jest intensywny, sprawia, 縠 czujesz mi甓nie, ale nie jest bolesny. Wcierany w tym czasie preparat drenuj眂y stymuluje

Projekt Wenus, czyli uroda od 秝i阾a

oklepywanie mi甓ni. Masa odpr昕a i usprawnia cyrkulacj krwi, dzi阫i czemu sk髍a wygl眃a na lepiej dotlenion, zrelaksowan, zmarszczki s mniej widoczne. Mo縩a wybra wersj wygodn, czyli u kosmetyczki, albo spr骲owa masowa si samodzielnie. Kole縜nka testowa砤 ciekawy zabieg odm砤dzaj眂y Thalgo Ultimate

11 powod體 dla kt髍ych warto je舵 orzechy

. Dzia砤j jak viagra. Patrz punkt poprzedni. Viagra robi dok砤dnie to samo co arginina - to jest wspomaga wytwarzanie tlenku azotu. A ten uruchamia ca硑 砤馽uch reakcji doprowadzaj眂ych do rozlu糿ienia mi甓ni g砤dkich, a co za tym idzie - zwi阫szenia nap硑wu krwi do cia jamistych cz硂nka i jego wzwodu

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

w d蟪, serce sta硂 si puste - nie wype硁ia砤 go ju krew. Mi甓nie g砤dkie poruszaj眂e oskrzelami skurczy硑 si, zmniejszaj眂 秝iat硂 uk砤du oddechowego. Ka縟y wdech kosztowa mas wysi砶u, powietrze wchodzi硂 i wychodzi硂 ze 秝istem. Wstrz眘 anafilaktyczny. Strzykawka w udo Kiedy zajechali pod

M體isz: Himalaje, s硑szysz: Polska!

czwarty zim o秏iotysi阠znik: Ja si nie nudz, pisz ksi笨ki o himalaizmie albo o ratownictwie helikopterowym. W bazie sobie dogadzam, twardy mam by w 禼ianie. Umys jest bardziej podatny na kryzys ni mi甓nie. Je縠li wiesz, 縠 w bazie dobrze zjesz i si zagrzejesz, to na g髍ze zniesiesz wi阠ej. A kiedy

Choroby kobiece. Jak je rozpozna i leczy

. roku 縴cia i co druga miesi眂zkuj眂a 50-latka. Cz甓 z nich nie wie, 縠 jest chora, poniewa w 15-20 proc. przypadk體 mi甓niaki macicy nie powoduj 縜dnych dolegliwo禼i. Mi甓niaki, jak sama nazwa wskazuje, s zbudowane z mi甓ni g砤dkich, takich samych jak 禼iana macicy. Powstaj, gdy kom髍ki mi甓niowe

Jak powstaj 縴laki. Choroby 縴, cz甓 2.

. Czym s i jak powstaj 縴laki? 1. BUDOWA 痀. Naczynia 縴lne w odr罂nieniu od t阾nic maj cienk warstw mi甓ni體ki g砤dkiej. Ich 禼iany s wiotkie i cztery razy bardziej rozci眊liwe. By krew nie cofa砤 si po ruchu w g髍, 禼iany 縴 maj specjalne 秎uzy, czyli zastawki, kt髍e otwieraj si, gdy krew

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

Nieomal ca硑 kadr wype硁iaj muskularne plecy. W眞髗 kr阦os硊pa, g髍y mi甓ni i doliny pomi阣zy nimi - jak tektoniczne formacje terenu. Zwieszona g硂wa pozostaje niewidoczna, co sprawia, 縠 zag酬bienie mi阣zy barkami przypomina po秎adki. Wystarczy硂by spojrze z innej strony, aby w silnym m阺kim

Pielgrzymka. Co marsz robi z cia砮m? Zyski z pielgrzymki i sposoby na odciski

ka縟ym razem, kiedy nast眕i na najmniejszy cho鎎y kamyk. W schronisku wreszcie zdejmuj buty. Chwiejnym krokiem cz砤pi na bosaka do 丑縦a. Posadzka jest g砤dka i zimna, ale stopom wydaje si, jakby st眕a硑 po pot硊czonym szkle. S w gor眂zce. Wej禼ie na pi阾rowe 丑縦o jest tortur. "Podeszwy"

Widzia砮m: 秏ier nie istnieje

della Franceski. Ju silny we wci笨 sztywnych mi甓niach, jeszcze szary w ci眊le martwej sk髍ze, ju wszechwidz眂y wyba硊szonymi oczami, zaraz wejdzie na 秔i眂ych, zostawi ich za sob, p骿dzie przed siebie, przez nas, kt髍zy patrzymy, pokazuj眂 ca硑m sob, 縠 秏ierci nie ma. Rzecz dziwna - bezsilno舵

Halina Bortnowska: Nieunikniona, nieub砤gana kropka

wios硂wa砤m na "czw髍ce" i my秎, 縠 szybk rehabilitacj ostatnio z砤manej nogi w du縠j mierze zawdzi阠zam dobrym mi甓niom n骻. Co z tej dawnej sprawno禼i mi zosta硂 i mam poczucie, 縠 moje cia硂 j pami阾a. Nie chcemy traci urody. - Dobrze jest zauwa縴, 縠 s urody r罂nego wieku, dlatego nie

Roman Bugaj. Mistrz nokautu

, zorganizowa materace, a nawet zestaw marze do rozgrzewki: opon od traktora i kij bejsbolowy. Opon wypcha szmatami, a kij wystruga sam. i背 suchy jesion w lesie, wyszlifowa pilnikiem, 縠by mia odpowiedni d硊go舵, by dobrze wywa縪ny i niezbyt g砤dki. Inteligenci uwielbiaj wali nim w opon, zanim

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

najcz甓ciej nosz spi阾e w kucyk. Deepti ho砫uje tradycji - nosi klasyczne stroje i g砤dko zaczesan fryzur. Pytam, czy nie kusi jej, by w硂sy 禼i辨. Deepti: - Absolutnie nie! D硊gie w硂sy to oznaka zdrowia i pi阫na. Kiedy kobiety du縪 wi阠ej gotowa硑 i ze wzgl阣體 higienicznych w硂sy musia硑 by spi阾e

Ile m髗gu trzeba mie, by normalnie 縴?

, kontrola ruch體 naszego cia砤, panowanie nad napi阠iem mi甓ni i nabywanie zdolno禼i motorycznych. To ta cz甓 m髗gu odpowiada za nasz umiej阾no舵 chodzenia, je縟縠nia na rowerze czy na nartach. Ju wiadomo, dlaczego baletnicy nie kr阠i si w g硂wie Tymczasem m硂da kobieta mia砤 w tym miejscu po prostu

痑dne porno

, 縠 nie zawi笨esz but體. S硊chaj, fetysz tuczenia, czyli feederyzm, jest jak kulturystyka. Si砤cze upi阫szaj cia硂 mi甓niami, a ty sade砶iem. Oni rosn i ty ro秐iesz. A ja jako wypasacz, feeder, obiecuj, 縠 b阣 rozpieszcza ci smako硑kami i 砤kociami. Twoim zadaniem jest tylko ty. Jak 秝inka. Ona

Skalpelem po oczach

wszczepi go choremu z uszkodzon rog體k. U dawcy ubytek regeneruje si w ci眊u doby. U biorcy zdrowe kom髍ki r眀ka sprawiaj, 縠 rog體ka zn體 staje si przezroczysta i g砤dka, a chory odzyskuje wzrok. W 1910 roku przeszczepy rog體ek robi ju w Pradze i Wiedniu. W latach 30. Austriak體 dogania Odessa. W

Sk眃 wzi辨 kom髍ki macierzyste do terapii?

Pobierano je ju ze szpiku kostnego, m髗gu, siatk體ki i mi甓ni szkieletowych. Na 砤mach Proceedeings of the National Academy of Sciences, naukowcy z ameryka駍kich Narodowych Instytut體 Zdrowia w Bethesda opisuj, jak uda硂 im si wyizolowa kom髍ki macierzyste z... z阞體 mlecznych dzieci. Doktor

Cyklisto, wyluzuj!

le秐ych dr骻, szutr體 i piasku? Z szos niby jest 砤twiej, mamy ca潮 mas fenomenalnych tras krajowych i gminnych: nowiutki g砤dki asfalt, zero dziur i minimalny ruch. Ale 縠by je odkry, trzeba wydosta si z miasta - albo ekspres體k, z nara縠niem 縴cia, albo podmiejsk drog gruntow, ryzykuj眂

Mapa m髗gu

; kieruj眂e ruchami poszczeg髄nych mi甓ni i 縠 nie jest on narz眃em jednolitym, lecz sum zespo丑w wielu o秗odk體 czynno禼iowych. Ich przypuszczenia potwierdzi londy駍ki fizjolog David Ferrier, kt髍y podczas eksperyment體 na zwierz阾ach ustali, 縠 dra縩i眂 elektryczno禼i odpowiednie miejsca w m髗gu, mo縩a

Potw髍 z Münsterbergu

przeci阾y zosta w poprzek oko硂 trzy palce ponad p阷kiem. Z boku wie馽z go 硂patki . Ustalono, 縠 ofiary zosta硑 prawdopodobnie po鎤iartowane wiele godzin po 秏ierci. Brakowa硂 cz甓ci sk髍y i mi甓ni szyi, ko馽zyn, g硂wy i narz眃體 p砪iowych. Zwraca uwag wyj眛kowo czysty odbyt z fragmentami obydwu

Kuriozalne efekty ekshumacji gen. Sikorskiego

fa砫ki. W硂sy s cienkie, g阺te i obfite, g砤dkie lub faliste, do舵 wcze秐ie pojawia si 硑sina czo硂wa." Niezwykle dok砤dnie podano wymiary cia砤: "Czaszka by砤 kr髏ka, w rzucie g髍nym pentagoidalna i fenozyniczna o zaawansowanych zrostach na sklepieniu, a linia zgryzu pozosta砤 prosta, tak縠

20 dni w 禼ianie

bardzo dobrze zbudowany. Jako dziecko trenowa砮m wyczynowo judo, wi阠 kiedy zacz背em si wspina, to moim celem nie by硂 tracenie tych mi甓ni, tylko zgromadzenie takiej si硑, kt髍a mog砤by zagospodarowa moj mas. Nie chcia砮m skupia si na obni縜niu wagi, bo to powoduje, 縠 traci si energi. Jak

Relaks w wielkim mie禼ie

morskimi i olejkiem r罂anym. Sk髍a po zabiegu jest g砤dka i nawil縪na. Zabieg 砤godzi te b髄e mi甓ni, poprawia kr笨enie. Dla kogo: je秎i lubisz hydroterapi, chcesz si zrelaksowa i poj阣rni sk髍. Dead Sea Premier, 90 min, od 200 z. Info: 0-509 665 027 Tajskie woreczki z lawend Zabieg na cia硂 z

Kosmetologia high-tech, baby face, anty-aging. Piel阦nacja wg Azjatek. Kolejny odcinek cyklu ''Jak dbaj o urod kobiety innych kultur''

jej idealnie g砤dka cera to dow骴 na to, 縠 m體i prawd. Do salon體 pi阫no禼i w Chinach ucz阺zczaj ju dwudziestokilkulatki. Meng dziwi si, 縠 w Polsce podobnych salon體 jest tak niewiele. - W Chinach przy jednej ulicy znajduje si ich kilka, osobne dla st髉, osobne dla cia砤, osobne dla r眐 i cery

Twarda kobieta

sekwencj walki 鎤iczymy ca硑 dzie, 縠by przebiega砤 g砤dko. Zdarzaj mi si kontuzje - naci眊ni阾y mi阺ie tu i tam, skr阠ona kostka. Nadal nie mog chodzi na obcasach, co mnie dobija, bo przysi阦am, w Hollywood nie mo縠sz i舵 na bankiet na p砤skiej podeszwie. Ostatnio mia砤m zdj辨 trzech facet體 z

Sk眃 si bierze czerniak

CD271 jest r體nie obecne na powierzchni tych kom髍ek macierzystych, kt髍e w trakcie rozwoju p硂dowego daj pocz眛ek m.in. ko禼iom, chrz眘tce, kom髍kom mi甓ni g砤dkich, kom髍kom nerwowym, a tak縠... melanocytom, czyli kom髍kom barwnikowym naszej sk髍y. Boiko pobra kom髍ki czerniaka z bia砶iem CD271 od

Rzu palenie, nie hoduj raka p硊ca

ich mi甓ni g砤dkich, nawet... p阫aniem przegr骴 mi阣zy p阠herzykami p硊cnymi! Tak powstaje gro糿a choroba p硊c b阣眂a bezpo秗ednim skutkiem palenia - rozedma p硊c. Kaszlu palacza nie da si wyleczy inaczej, ni zaprzestaj眂 palenia. Syropy czy tabletki mog pomaga w up硑nnieniu 秎uzu, u砤twi jego

Joannie przeszczepili twarz. "Ju jej prawie nie mia砤m"

teraz mog j sobie wyobrazi, jak dotykam twarzy palcami. To rewelacyjne uczucie, mie g砤dk twarz. Rodzina te mnie chwali. M體i, 縠 mam cer jak niemowl. Podkre秎a, 縠 teraz ma w twarzy geny dawcy, przez co ryzyko, 縠 choroba b阣zie dalej atakowa砤, jest znikome. Wi阠ej guz體 nie b阣zie wi阠

Z砮 sny anestezji. Dlaczego w szpitalu zastrzelono pacjenta

biegn眂ym w tkance podsk髍nej i mi甓niach bez uszkodze kostnych. Druga rana postrza硂wa z wlotem i wylotem uda prawego i uszkodzeniem t阾nicy udowej lewej. Przyczyn 秏ierci by砤 utrata krwi". Ruda 眘ka. Tajemnicze strza硑 w szpitalu Szepty W szpitalu a huczy. Pacjenci, piel阦niarki i lekarze

Blisko trzy miliony Polak體 cierpi z powodu nietrzymania moczu

toalety" do zrobienia siusiu. Pewnym problemem stosowania lek體 hamuj眂ych receptory muskarynowe (przed solifenacyn stosowano te inne, podobne specyfiki) jest to, 縠 receptory te wyst阷uj nie tylko w p阠herzu, ale r體nie w mi甓niach g砤dkich, 秎iniankach, ga砪e ocznej i w sercu. Dlatego te

Ostatnie my秎i 禼i阾ej g硂wy

. Rewolucja francuska to nie tylko terror: ''Wszystkie barwy rewolucji'' Doktor Cabanis zabiera g硂s Apele wywo砤硑 poruszenie i zmusi硑 nauk do zaj阠ia jasnego stanowiska. Oficjaln wyk砤dni przygotowa w 1795 r. francuski fizjolog Pierre Jean Cabanis - stwierdzi, 縠 odczytywanie ruch體 mi甓ni jako znaku

Dlaczego zapalenie p阠herza ci眊le wraca

wtedy wszystko doskonale wida. ianki p阠herza s g砤dkie i r罂owe, ale kiedy spojrze na tzw. szyj p阠herza, s na niej wyra糿ie widoczne bia砮 skupiska, jakby krupy, naloty. To nasilony stan zapalny b硂ny 秎uzowej - jest przyczyn nawrot體. To tam kolonie bakterii wytwarzaj biofilm, kt髍y tak

Je秎i porno, to w砤秐ie takie! Po czesku

丑縦a, po drodze telefony i nowe terminy. W drodze zawsze rowerem, 縠by mi甓nie, 縠by cia硂, 縠by cellulit, bo chce jak pomara馽za wygl眃a, a nie jak tej縠 sk髍ka. Na ramk bierze czasami kole縜nk po fachu, je秎i klient za縴czy sobie tr骿c. I to w zasadzie wszystko w kwestii fabu硑. Konstrukcja

Dobry, z硑 i obcy

lampkami bransoleta z dziwnego metalu na nadgarstku pokazuje, 縠 by硑 to okoliczno禼i nie z tego 秝iata. Bohater jednak nie umie sobie przypomnie, jak si tu znalaz ani nawet kim jest. Gdy jednak na pustkowiu grupa z硂czy馽體 chce mu zrobi krzywd, szybko okazuje si, 縠 jego mi甓nie jeszcze pami阾aj

M阺ka rzecz

temu ludzie nauczyli si robi metalowe ostrza do golenia i g砤dkie m阺kie lico sta硂 si podstawow r罂nic mi阣zy cz硂wiekiem cywilizowanym epoki br眤u a zaro秐i阾ym barbarzy馽, kt髍y jeszcze nie wyr髎 z epoki kamiennej. Zaraz potem opanowano nast阷n sztuk - golenia tylko cz甓ci twarzy, 縠by

Zio砤

zaburzeniach trawienia, niedokwa秐o禼i, braku apetytu, stanach os砤bienia, niedokrwisto禼i, zaparciach, nerwob髄ach, anemii i skurczach mi甓ni leki rozrzedzaj眂e krew / przeciwkrzepliwe (tiklopidyna, klopidogrel, dipirydamol, wafaryna), Prawdopodobnie dzia砤nie wzmacniaj眂e

Astma - 痽cie bez tchu

. przed napadami astmy). Oskrzela to rozga酬zione jak drzewo "przewody" doprowadzaj眂e powietrze do p阠herzyk體 p硊cnych. W ich 禼ianie znajduj si mi甓nie g砤dkie, kt髍e u astmatyk體 kurcz si i utrudniaj przep硑w powietrza. St眃 typowy dla pacjent體 z astm 秝iszcz眂y oddech. Do skurczu

S Indie w Jachrance

od縴wia sk髍. Synchronicznym ruchom terapeutek towarzysz mantry dostosowane do masowanych stref cia砤. Terapeutki masuj punkty na stopach, ustawiaj眂 je w r罂nych pozycjach, podnosz i masuj w g髍ze, przechodz przez uda i po秎adki do plec體, by zaj辨 si mi甓niami po obu stronach kr阦os硊pa. Kolejne

Terror pozytywnego my秎enia

manifestuje si na trzech poziomach: mi甓ni szkieletowych, zaburze w procesie my秎enia (mam spl眛ane my秎i, nie kojarz, widz w zamazany spos骲) oraz na poziomie mi甓ni g砤dkich, czyli narz眃體 wewn阾rznych, czego objawem mo縠 by np. b髄 縪潮dka. Ucz pacjenta rozpoznawania tych objaw體 i reagowania na nie

Pozostawieni. Jak sobie radz w Polsce iraccy t硊macze

Legi Cudzoziemsk do Syrii. Film do kin wszed w 1971 r., m硂dy Jaser ma u秏iech Belmonda, tyle 縠 Francuz mia niebieskie oczy, a on - ciemnobr眤owe i brod. Dzi nosi g砤dko ogolon twarz, oczy wyblak硑 jak jego sk髍a. Samuel, ten, kt髍y zb潮dzi Gdy Jaser dorabia na planie filmowym w dzi, w

Botoks

sk髍 atakuje uk砤d nerwowy, powoduj眂 parali mi甓ni). W砤秐ie tej ostatniej w砤禼iwo禼i botoks zawdzi阠za spektakularn karier. Wstrzykni阾y w niewielkiej ilo禼i w mi阺ie blokuje odbieranie przez niego impuls體 nerwowych. Mi阺ie si rozlu糿ia i zmarszczki znikaj - bez skalpela, bez b髄u, niemal

Co mo縠 poro縠

starochi駍ka medycyna zaleca砤 sproszkowane rogi na wiele dolegliwo禼i. Po 縠-szeniu to drugi najpopularniejszy paramedykament w Chinach, bardzo ceni go tak縠 Korea馽zycy. Na olimpiadzie w Sydney rosyjscy lekkoatleci 硑kali pantokryn, specyfik z poro縜, 縠by wzmocni wytrzyma硂舵 mi甓ni. Ju Arystoteles

Viagra leczy serce?

hamulec Na czym polega w szczeg蟪ach dzia砤nie sildenafilu? Blokuje on 5-fosfodiesteraz - enzym, kt髍y rozk砤da zwi眤ek zwany cyklicznym GMP. Za cz眘teczki GMP odgrywaj kluczow rol w rozkurczaniu mi甓ni g砤dkich w 禼ianie naczy krwiono秐ych, co umo縧iwia m.in. prawid硂w erekcj. Ale nie tylko

Penis z prob體ki

wzwodzie Wystarczy ma硑 skrawek cia jamistych. Najpierw badacze wyizolowali z niego kom髍ki mi甓ni g砤dkich (ich zadaniem jest kurczenie si i rozkurczanie wok蟪 naczy krwiono秐ych cia jamistych, co umo縧iwia erekcj, a potem spoczynek) oraz kom髍ki 秗骴b硂nka (wy禼ie砤j naczynia krwiono秐e, to w nich

Polskie mielone

godzin p蠹niej przy przej禼iu przez mostek nad potokiem lodowcowym. Ja te przechodz przez niego z dusz na ramieniu. Lodowcowy potok to rynna jak do bobsleja, w kt髍ej p阣zi woda na p蟪 硑dki. Ale nie ma czego si uchwyci - wszystko g砤dkie jak szk硂. Partner Dany biegnie obok, pr骲uje 砤pa, ale

Historia zaskocze

- g砤dki, l秐i眂y, ob硑, w mgie砪e opar體 formaliny - m髗g ludzki. Wynios砮m go ukradkiem z prosektorium, po 鎤iczeniach z anatomii. Trzepota po drodze w plastikowej torbie jak ryby na Bo縠 Narodzenie i 秎iski jak one o ma硂 nie wymskn背 mi si z r眐 podczas przek砤dania na talerz". W rozdziale "

Alibi. Fragment ksi笨ki Izy Michalewicz

. Przebieg g砤dki, w znieczuleniu miejscowym. Lekarce towarzyszyli anestezjolog i dwie piel阦niarki. Piel阦niarka 1: - Pani Basia przyjecha砤 do szpitala 31 pa糳ziernika, oko硂 15.30. Doktor obejrza砤 wyniki bada, kt髍e jej zleci砤. By硑 dobre, wi阠 zakwalifikowa砤 do zabiegu. Przez male駅ie naci阠ia w

mi甓nie g砤dkie

Mi阺ie g砤dki pod mikroskopem
Tkanka mi甓niowa g砤dka (textus muscularis glaber) - rodzaj tkanki mi甓niowej, kt髍a sk砤da si z wrzecionowatych kom髍ek, zawieraj眂ych jedno centralnie po硂縪ne j眃ro kom髍kowe. Filamenty w tej tkance s u硂縪ne nieregularnie (brak pr笨kowania).Ten typ tkanki mi甓niowej znajduje si w 禼ianach naczy krwiono秐ych, 禼ianach czy 秎uz體kach narz眃體 jamistych i

wi阠ej o mi甓nie g砤dkie na pl.wikipedia.org