mi甓nie g砤dkie

red.

Choroby kobiece. Jak je rozpozna i leczy? Czytaj jutro w "Tylko Zdrowie"

Choroby kobiece. Jak je rozpozna i leczy? Czytaj jutro w "Tylko Zdrowie"

Tylko kobiety maj jajniki czy macic, a wiele dolegliwo禼i upodoba硂 sobie w砤秐ie te narz眃y. Z jednej strony mamy wi阠 wspania砮 macierzy駍two, z drugiej - b髄, nieprawid硂we krwawienia miesi阠zne i niep硂dno舵.

Nie mieszaj... nitrogliceryny z w骴k/viagr

Nitrogliceryna to jeden z najpopularniejszych lek體 przeciwd砤wicowych. Wystarczy tabletka lub psikni阠ie aerozolu i pacjent odczuwa ulg.

Strze si bielunia

Jego paskudne w砤禼iwo禼i ludzko舵 zna od czas體 antyku. U縴wali go zielarze, magicy i czarownice.

Uchy砮k p阠herza - czy jest gro糿y dla dziecka?

P阠herz zbudowany jest z do舵 grubej b硂ny mi甓niowej (mi甓nie s硊勘ce do wypierania moczu podczas mikcji), a od wewn眛rz wy禼ielony jest b硂n 秎uzow. Prawid硂wy, wype硁iony moczem p阠herz ma w przybli縠niu kszta硉 kuli, a jego 禼iany s g砤dkie i r體ne. Uchy砮k p阠herza

M阺ka pigu砶a antykoncepcyjna coraz bli縠j

przyczyn oczywistych przeprowadzi na razie na myszach. Wytworzy specjaln zmodyfikowan genetycznie lini tych gryzoni. By nasienie mog硂 przemie禼i si w nasieniowodzie jego 禼ianki musz si kurczy przepychaj眂 sperm dalej. W ten proces zaanga縪wane s mi甓nie g砤dkie wy禼ie砤j眂e grub warstw

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

- pracuj chrapami raczej jak ko w galopie. Wreszcie przechodzimy do 鎤icze. Pierwsze wydaje si 砤twe - trzymaj眂 palce obu d硂ni na czole, podnosimy brwi do g髍y (r阠e maj stawia pewien op髍). I tak 10 powt髍ze. Czuj, 縠 coraz bardziej boli mnie czo硂. I - nie do wiary! - napinaj mi si mi甓nie

Witamin D w cukrzyc i demencj

Witamin D w cukrzyc i demencj

metabolicznego i oty硂禼i, nowotwor體. Witamina D ma wp硑w na kom髍ki mi甓ni g砤dkich - sprzyja ich podstawowej funkcji, jak jest kurczliwo舵 i regulacja przep硑wu krwi. Dzia砤 przeciwzapalnie i przeciwmia縟縴cowo. St眃 niedob髍 witaminy D powoduje zmiany w kom髍kach, kt髍e sprzyjaj procesom mia縟縴cowym

Mi甓nie z sade砶a

Kom髍ki macierzyste tkanki t硊szczowej doros砮go cz硂wieka mo縩a przekszta砪i w mi甓nie g砤dkie - informuje "Proceedings of the National Academy of Sciences". Autorami odkrycia s Amerykanie - David Geffen z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Henry Samueli z politechniki w

Joginka, kt髍a by砤 kr髄iczkiem "Playboya"

Joginka, kt髍a by砤 kr髄iczkiem "Playboya"

pi阫no, dba砤m o cer i mia砤m sw骿 styl, nazywam go "Jaki's style". Powiedzia砤m sobie: "Moja sk髍a nie jest tak g砤dka, jak kiedy, a talia nie jest tak w眘ka, ale to nie znaczy, 縠 na tym etapie 縴cia nie mog by Jaki". Pomog砤 mi w tym joga. Dzi阫i niej wr骳i砤m do bycia sob

Magiczne materia硑 zmieni 秝iat na lepszy

Magiczne materia硑 zmieni 秝iat na lepszy

menelaus tylko wygl眃aj na g砤dkie i p砤skie. Mikroskop ujawnia ich niezwyk潮 struktur - drobn kratownic o oczkach wielko禼i nanometr體. W tej skali napi阠ie powierzchniowe wody nie pozwala jej si rozla. Jedynie ok. 1 proc. kropli dotyka powierzchni skrzyd砤. Dlatego woda z 砤two禼i ze秎izguje si z

Jak przez zatkane uszy dosta si w otwarty kosmos

Jak przez zatkane uszy dosta si w otwarty kosmos

zastawek - zatoki Valsalvy, mi甓nie i wi陑ad砤 ma晨owiny usznej, pasma mi甓ni g砤dkich jelita grubego - ta秏y okr昕nicy. Szczeg髄nym zainteresowaniem obdarza Valsalva anatomi ucha, kt髍ej po秝i阠i swoje dzie硂 縴cia "De aure humana tractatus" (Bolonia, 1704). W dziele tym opisa wdmuchiwanie

Kofeina mo縠 obni縜 p硂dno舵

jajeczko zostanie zap硂dnione, czy nie, i tak przemieszcza si w kierunku macicy. Jest to mo縧iwe dzi阫i ruchom rz阺ek na kom髍kach wy禼ie砤j眂ych jajow骴 oraz skurczom jego mi甓ni g砤dkich. Rytmiczne skurcze mi甓ni jajowodu s generowane przez wolne fale elektryczne wytwarzane przez tzw. 秗骴mi笨szowe

Pokonaj chandr

Pokonaj chandr

cia硂 (np. rewelacyjnym peelingiem Mi骴 & Wanilia Farmona Magic Spa), a potem, nie zmywaj眂 go, k砤d si w wannie, do kt髍ej dodaj kilka kropli olejku do k眕ieli (np. marki Barwa), i le筷 dziesi赕 minut. Po obmyciu si wod sk髍 mam g砤dk i jestem odpr昕ona - m體i Ania. Chi駍kie patenty Sonda w秗骴

Ze strachu o sikanie nie wychodz z domu

Ze strachu o sikanie nie wychodz z domu

naszej woli skurczami p阠herza (cierpi na nie jedna trzecia pacjent體). Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie z nie do ko馽a poznanych przyczyn nadmiernie si kurcz. Chory czuje wtedy siln i niepohamowan potrzeb oddania moczu. Taka nadaktywno舵 mo縠 by objawem towarzysz眂ym innym schorzeniom, jak kamica

Regularna piel阦nacja - rady, kt髍e przynios szybkie efekty

Regularna piel阦nacja - rady, kt髍e przynios szybkie efekty

drobnoziarnistym). Mocno przesuszone lubi kremy z mocznikiem. Je秎i na硂縴my dodatkowo bawe硁iane skarpetki, stopy b阣 g砤dkie jak u noworodka - przekonuje dr n. med. Iwona Pniewska, dermatolo縦a z warszawskiej kliniki Medix Art-Derm. Potwierdza to Barbara Kozio, technolo縦a, kierowniczka centrum badawczego

"Nanodrony" wpuszczane do krwi - lecz mia縟縴c. To ju nie science fiction

"Nanodrony" wpuszczane do krwi - lecz mia縟縴c. To ju nie science fiction

sk砤d wchodz m.in. z硂gi cholesterolu, kom髍ki mi甓ni g砤dkich t阾nic, kom髍ki 縠rne wskazuj眂e na stan zapalny 禼ianki naczynia, a tak縠 wspomniany wap. W ca硑m tym rejonie toczy si bezustannie proces zapalny pogarszaj眂y przebieg mia縟縴cy. Czym to grozi? Rosn眂e blaszki zmniejszaj 秝iat硂 naczy

Nietrzymanie moczu - to mo縩a leczy

Nietrzymanie moczu - to mo縩a leczy

. choruj眂ych kobiet taki incydent zdarza si co najmniej raz w miesi眂u. Nagl眂e nietrzymanie moczu spowodowane jest niezale縩ymi od naszej woli skurczami p阠herza. Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie po prostu "wariuj" i nadmiernie si kurcz. Chory czuje wtedy siln i niepohamowan potrzeb oddania

Nietrzymanie moczu. P阠herz wra縧iwy na 秏iech

Nietrzymanie moczu. P阠herz wra縧iwy na 秏iech

incydent zdarza si co najmniej raz w miesi眂u. Wysi砶owe nietrzymanie moczu jest najcz阺tsz form tej choroby. Nagl眂e nietrzymanie moczu spowodowane jest niezale縩ymi od naszej woli skurczami p阠herza (cierpi na nie jedna trzecia pacjent體). Wy禼ie砤j眂e go mi甓nie g砤dkie z nie do ko馽a poznanych

Skurcze w 縪潮dku

znajduj si w przewodzie pokarmowym. Warstwa mi甓niowa przewodu pokarmowego sk砤da si z mi甓ni g砤dkich, kt髍e kurcz si rytmicznie, a cz阺totliwo舵 tych ruch體 jest zr罂nicowana w zale縩o禼i od odcinka przewodu pokarmowego.Aktywno舵 mioelektryczn mo縩a podzieli na dwa etapy

Cukier przyspiesza starzenie. Rozmowa z dr Mirackim

Cukier przyspiesza starzenie. Rozmowa z dr Mirackim

toksyny pozostaj w kom髍kach, co r體nie sprzyja powstawaniu nieprawid硂wo禼i w wygl眃zie sk髍y. Cellulit jest mniej widoczny, kiedy sk髍a jest napi阾a. Dlaczego? - Zdrowa sk髍a charakteryzuje si odpowiednim napi阠iem tkanki - dzi阫i temu postrzegamy j jako g砤dk. Napi阠ie sk髍y wynika za z jej

Cz阺te oddawanie moczu i w dzie i w nocy

niewielkich obj阾o禼i moczu. Kontrola czynno禼i p阠herza moczowego jest wynikiem z硂縪nej interakcji mi甓ni體ki g砤dkiej, mi甓ni poprzecznie pr笨kowanych, hamuj眂ego wp硑wu m髗gu i dzia砤nia autonomicznego uk砤du nerwowego. Zaburzenia czynno禼i p阠herza moczowego mog by zwi眤ane zar體no z wadami

Dr阠z mnie r阠znie

Dr阠z mnie r阠znie

spokoju, samoakceptacji i holistycznego podej禼ia do w砤snego cia砤. Czekolada i tatua Kto nie lubi masa縴? Dla Moniki Hawryluk, pracowniczki naukowej sektora medycznego, b硂gi relaks, rozlu糿ienie ka縟ego mi甓nia i przyjemne ciep硂 masowanej sk髍y jest jak narkotyk, po kt髍y si阦a, gdy jest zm阠zona

Probierczyk: R阫a m硂dego Goethego. Czytelnicy, do pi髍!

Probierczyk: R阫a m硂dego Goethego. Czytelnicy, do pi髍!

sapi, a ty 秔isz b硂go i cicho chrapiesz. Wpierw wi阠powolijak 矿硍oci昕aleMusn瓿ypaluszkiplecuszkiospale. D硂 si przesuwa g砤dko jak waleci wije si, wije si za palcem palec, I biegu przyspiesza, i gna coraz pr阣zej, I dudni, i stuka, 硂moce i p阣zi. A dok眃? A dok眃? Wzd硊, wszerz, wzwy i w ni

Sezon na grzyby. A tu mandat zamiast borowik體...

g眘ka zielonka jest dzisiaj na li禼ie grzyb體 warunkowo jadalnych, bo jej cz阺te spo縴cie mo縠 prowadzi do uszkodzenia mi甓ni g砤dkich, podobnie olsz體ka, kt髍a mo縠 spowodowa choroby nerek. Na pewno warto kupi sobie atlas grzyb體, chocia dobrych i aktualnych publikacji - przecie jak wida, wiedza

Co kryje si w sk髍ze i jakie zmiany czekaj nas za kilka lat?

Wiem, jak mam cer. Przet硊szczaj眂 si na 秗odku, po bokach nieco odwodnion, g砤dk - na oko m硂dsz, ni wskazywa砨y m骿 wiek. Ale widzie i czu to nie to samo, co zbada i zmierzy. Co kryje si w sk髍ze w砤禼iwej, jakie zmiany mnie czekaj za kilka lat i czy b阣 mog砤 temu zapobiec? Dzi阫i

Czy je秎i nie mam teraz objaw體 astmy, to oznacza, 縠 si z niej wyleczy砮m?

Astma to przewlek砤 choroba zapalna dr骻 oddechowych (g丑wnie oskrzeli). Polega na napadowym, ale odwracalnym zw昕eniu dr骻 oddechowych z nadreaktywno禼i oskrzeli. Zw昕enie to jest wywo砤ne przez skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 zapalny b硂ny 秎uzowej oskrzeli oraz nadprodukcj g阺tej

Astma indukowana zimnym powietrzem

kom髍kowego i w konsekwencji zwi阫szon produkcj mediator體 zapalnych typowych dla astmy. Mediatory te powoduj skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 b硂ny 秎uzowej i nadprodukcj 秎uzu, doprowadzaj眂 do utrudnie w przep硑wie powietrza i powoduj眂 duszno舵.Druga hipoteza tzw. termiczna m體i o obni縠niu

Wielkopolskie. Popularna mi阾a Ro秎in Roku

(i 20 proc. mentonu), a drugim przypisuje si w砤禼iwo禼i bakteriob骿cze, a nawet wirusostatyczne. Zdaniem specjalist體, mi阾a ma dzia砤 rozkurczaj眂o na mi甓nie g砤dkie przewodu pokarmowego, wywo硊je tak縠 efekty 矿砪iop阣ne i wiatrop阣ne. Obni縜 napi阠ie mi甓ni jelit, pobudza czynno禼i 縪潮dka i

Choroby kobiece. Jak je rozpozna i leczy

. roku 縴cia i co druga miesi眂zkuj眂a 50-latka. Cz甓 z nich nie wie, 縠 jest chora, poniewa w 15-20 proc. przypadk體 mi甓niaki macicy nie powoduj 縜dnych dolegliwo禼i. Mi甓niaki, jak sama nazwa wskazuje, s zbudowane z mi甓ni g砤dkich, takich samych jak 禼iana macicy. Powstaj, gdy kom髍ki mi甓niowe

11 powod體 dla kt髍ych warto je舵 orzechy

. Dzia砤j jak viagra. Patrz punkt poprzedni. Viagra robi dok砤dnie to samo co arginina - to jest wspomaga wytwarzanie tlenku azotu. A ten uruchamia ca硑 砤馽uch reakcji doprowadzaj眂ych do rozlu糿ienia mi甓ni g砤dkich, a co za tym idzie - zwi阫szenia nap硑wu krwi do cia jamistych cz硂nka i jego wzwodu

Projekt Wenus, czyli uroda od 秝i阾a

by硂 przyst阷nie cenowo, bo czeka mnie sporo wydatk體. Do tego szybko - mam kilka dni. No i skutecznie!Masa cudotw髍ca Przypominam sobie, co m體i砤 mi redakcyjna kole縜nka, fanka masa縴 - 縠 nawet najdro縮zy krem nie poprawi wygl眃u cery tak szybko jak umiej阾ne oklepywanie mi甓ni. Masa odpr昕a i

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

w d蟪, serce sta硂 si puste - nie wype硁ia砤 go ju krew. Mi甓nie g砤dkie poruszaj眂e oskrzelami skurczy硑 si, zmniejszaj眂 秝iat硂 uk砤du oddechowego. Ka縟y wdech kosztowa mas wysi砶u, powietrze wchodzi硂 i wychodzi硂 ze 秝istem. Wstrz眘 anafilaktyczny. Strzykawka w udo Kiedy zajechali pod

Zabiegi wyszczuplaj眂e: ok砤dy, masa縠, gazy. Wybierz co dla siebie

pochodzenia ro秎innego, maj delikatny zapach i s 砤godne dla sk髍y (jestem alergiczk i cz阺to nam problemy po u縴ciu kosmetyk體). Kilkunastominutowy masa ud, 硑dek, st髉 i po秎adk體 jest intensywny, sprawia, 縠 czujesz mi甓nie, ale nie jest bolesny. Wcierany w tym czasie preparat drenuj眂y stymuluje

Hamburger z prob體ki

kulinariami. Robi mi阺o, kt髍e nigdy nie 縴硂. Hoduje je in vitro z kom髍ek macierzystych mi甓ni szkieletowych, wi阠 hamburger, kt髍y zamierza zaprezentowa 秝iatu ju tej jesieni, b阣zie prawdziwie bezcielesnego pochodzenia. Mie 縜bk i zje舵 縜bk W 2000 roku SymbioticA - grupa australijskich artyst體 z

Pogrubione i przero秐i阾e mi甓niami oskrzela

zanieczyszczenia nie s przesuwane falistym ruchem rz阺ek w kierunku jamy ustnej, a zalegaj w oskrzelach i zmuszaj chorego do kaszlu w celu oczyszczenia dr骻 oddechowych. Kolejn niekorzystn zmian jest przerost mi甓ni g砤dkich oskrzeli, co powoduje zmniejszenie 秗ednicy 秝iat砤

Pogrubione i przero秐i阾e mi甓niami oskrzela

zanieczyszczenia nie s przesuwane falistym ruchem rz阺ek w kierunku jamy ustnej, a zalegaj w oskrzelach i zmuszaj chorego do kaszlu w celu oczyszczenia dr骻 oddechowych. Kolejn niekorzystn zmian jest przerost mi甓ni g砤dkich oskrzeli, co powoduje zmniejszenie 秗ednicy 秝iat砤

Jak powstaj 縴laki. Choroby 縴, cz甓 2.

. Czym s i jak powstaj 縴laki? 1. BUDOWA 痀. Naczynia 縴lne w odr罂nieniu od t阾nic maj cienk warstw mi甓ni體ki g砤dkiej. Ich 禼iany s wiotkie i cztery razy bardziej rozci眊liwe. By krew nie cofa砤 si po ruchu w g髍, 禼iany 縴 maj specjalne 秎uzy, czyli zastawki, kt髍e otwieraj si, gdy krew

Zio砤

, pobudzaj眂e perystaltyk jelit. ro秎ina truj眂a, przedawkowanie powoduje wymioty i biegunk阹o秎ina truj眂a, przedawkowanie powoduje wymioty i biegunk Pobudza wytwarzanie sok體 trawiennych i 矿砪i, zwi阫sza 砤knienie, 砤godzi nadmierne skurcze mi甓ni g砤dkich przewodu pokarmowego, usuwa

Pochwa砤 cia砤. Wielka paryska wystawa Roberta Mapplethorpe'a

Nieomal ca硑 kadr wype硁iaj muskularne plecy. W眞髗 kr阦os硊pa, g髍y mi甓ni i doliny pomi阣zy nimi - jak tektoniczne formacje terenu. Zwieszona g硂wa pozostaje niewidoczna, co sprawia, 縠 zag酬bienie mi阣zy barkami przypomina po秎adki. Wystarczy硂by spojrze z innej strony, aby w silnym m阺kim

Ile m髗gu trzeba mie, by normalnie 縴?

, kontrola ruch體 naszego cia砤, panowanie nad napi阠iem mi甓ni i nabywanie zdolno禼i motorycznych. To ta cz甓 m髗gu odpowiada za nasz umiej阾no舵 chodzenia, je縟縠nia na rowerze czy na nartach. Ju wiadomo, dlaczego baletnicy nie kr阠i si w g硂wie Tymczasem m硂da kobieta mia砤 w tym miejscu po prostu

痑dne porno

, 縠 nie zawi笨esz but體. S硊chaj, fetysz tuczenia, czyli feederyzm, jest jak kulturystyka. Si砤cze upi阫szaj cia硂 mi甓niami, a ty sade砶iem. Oni rosn i ty ro秐iesz. A ja jako wypasacz, feeder, obiecuj, 縠 b阣 rozpieszcza ci smako硑kami i 砤kociami. Twoim zadaniem jest tylko ty. Jak 秝inka. Ona

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

spi阾e w kucyk. Deepti ho砫uje tradycji - nosi klasyczne stroje i g砤dko zaczesan fryzur. Pytam, czy nie kusi jej, by w硂sy 禼i辨. Deepti: - Absolutnie nie! D硊gie w硂sy to oznaka zdrowia i pi阫na. Kiedy kobiety du縪 wi阠ej gotowa硑 i ze wzgl阣體 higienicznych w硂sy musia硑 by spi阾e. Dzi, pod笨aj眂

Joannie przeszczepili twarz. "Ju jej prawie nie mia砤m"

teraz mog j sobie wyobrazi, jak dotykam twarzy palcami. To rewelacyjne uczucie, mie g砤dk twarz. Rodzina te mnie chwali. M體i, 縠 mam cer jak niemowl. Podkre秎a, 縠 teraz ma w twarzy geny dawcy, przez co ryzyko, 縠 choroba b阣zie dalej atakowa砤, jest znikome. Wi阠ej guz體 nie b阣zie wi阠

20 dni w 禼ianie

bardzo dobrze zbudowany. Jako dziecko trenowa砮m wyczynowo judo, wi阠 kiedy zacz背em si wspina, to moim celem nie by硂 tracenie tych mi甓ni, tylko zgromadzenie takiej si硑, kt髍a mog砤by zagospodarowa moj mas. Nie chcia砮m skupia si na obni縜niu wagi, bo to powoduje, 縠 traci si energi.Jak

Skalpelem po oczach

uszkodzon rog體k. U dawcy ubytek regeneruje si w ci眊u doby. U biorcy zdrowe kom髍ki r眀ka sprawiaj, 縠 rog體ka zn體 staje si przezroczysta i g砤dka, a chory odzyskuje wzrok. W 1910 roku przeszczepy rog體ek robi ju w Pradze i Wiedniu. W latach 30. Austriak體 dogania Odessa. W mi阣zywojennej Polsce

Mapa m髗gu

; kieruj眂e ruchami poszczeg髄nych mi甓ni i 縠 nie jest on narz眃em jednolitym, lecz sum zespo丑w wielu o秗odk體 czynno禼iowych. Ich przypuszczenia potwierdzi londy駍ki fizjolog David Ferrier, kt髍y podczas eksperyment體 na zwierz阾ach ustali, 縠 dra縩i眂 elektryczno禼i odpowiednie miejsca w m髗gu, mo縩a

Dlaczego zapalenie p阠herza ci眊le wraca

wtedy wszystko doskonale wida. ianki p阠herza s g砤dkie i r罂owe, ale kiedy spojrze na tzw. szyj p阠herza, s na niej wyra糿ie widoczne bia砮 skupiska, jakby krupy, naloty. To nasilony stan zapalny b硂ny 秎uzowej - jest przyczyn nawrot體. To tam kolonie bakterii wytwarzaj biofilm, kt髍y tak

Kosmetologia high-tech, baby face, anty-aging. Piel阦nacja wg Azjatek. Kolejny odcinek cyklu ''Jak dbaj o urod kobiety innych kultur''

jej idealnie g砤dka cera to dow骴 na to, 縠 m體i prawd. Do salon體 pi阫no禼i w Chinach ucz阺zczaj ju dwudziestokilkulatki. Meng dziwi si, 縠 w Polsce podobnych salon體 jest tak niewiele. - W Chinach przy jednej ulicy znajduje si ich kilka, osobne dla st髉, osobne dla cia砤, osobne dla r眐 i cery

Ostatnie my秎i 禼i阾ej g硂wy

terror: ''Wszystkie barwy rewolucji''Doktor Cabanis zabiera g硂s Apele wywo砤硑 poruszenie i zmusi硑 nauk do zaj阠ia jasnego stanowiska. Oficjaln wyk砤dni przygotowa w 1795 r. francuski fizjolog Pierre Jean Cabanis - stwierdzi, 縠 odczytywanie ruch體 mi甓ni jako znaku przetrwania zdolno禼i

Kuriozalne efekty ekshumacji gen. Sikorskiego

fa砫ki. W硂sy s cienkie, g阺te i obfite, g砤dkie lub faliste, do舵 wcze秐ie pojawia si 硑sina czo硂wa."Niezwykle dok砤dnie podano wymiary cia砤: "Czaszka by砤 kr髏ka, w rzucie g髍nym pentagoidalna i fenozyniczna o zaawansowanych zrostach na sklepieniu, a linia zgryzu pozosta砤 prosta, tak縠

Je秎i porno, to w砤秐ie takie! Po czesku

丑縦a, po drodze telefony i nowe terminy. W drodze zawsze rowerem, 縠by mi甓nie, 縠by cia硂, 縠by cellulit, bo chce jak pomara馽za wygl眃a, a nie jak tej縠 sk髍ka. Na ramk bierze czasami kole縜nk po fachu, je秎i klient za縴czy sobie tr骿c. I to w zasadzie wszystko w kwestii fabu硑. Konstrukcja

Terror pozytywnego my秎enia

manifestuje si na trzech poziomach: mi甓ni szkieletowych, zaburze w procesie my秎enia (mam spl眛ane my秎i, nie kojarz, widz w zamazany spos骲) oraz na poziomie mi甓ni g砤dkich, czyli narz眃體 wewn阾rznych, czego objawem mo縠 by np. b髄 縪潮dka. Ucz pacjenta rozpoznawania tych objaw體 i reagowania na nie

Sk眃 wzi辨 kom髍ki macierzyste do terapii?

Pobierano je ju ze szpiku kostnego, m髗gu, siatk體ki i mi甓ni szkieletowych. Na 砤mach Proceedeings of the National Academy of Sciences, naukowcy z ameryka駍kich Narodowych Instytut體 Zdrowia w Bethesda opisuj, jak uda硂 im si wyizolowa kom髍ki macierzyste z... z阞體 mlecznych dzieci. Doktor

Twarda kobieta

sekwencj walki 鎤iczymy ca硑 dzie, 縠by przebiega砤 g砤dko. Zdarzaj mi si kontuzje - naci眊ni阾y mi阺ie tu i tam, skr阠ona kostka. Nadal nie mog chodzi na obcasach, co mnie dobija, bo przysi阦am, w Hollywood nie mo縠sz i舵 na bankiet na p砤skiej podeszwie. Ostatnio mia砤m zdj辨 trzech facet體 z

Sk眃 si bierze czerniak

CD271 jest r體nie obecne na powierzchni tych kom髍ek macierzystych, kt髍e w trakcie rozwoju p硂dowego daj pocz眛ek m.in. ko禼iom, chrz眘tce, kom髍kom mi甓ni g砤dkich, kom髍kom nerwowym, a tak縠... melanocytom, czyli kom髍kom barwnikowym naszej sk髍y. Boiko pobra kom髍ki czerniaka z bia砶iem CD271 od

Alibi. Fragment ksi笨ki Izy Michalewicz

. Przebieg g砤dki, w znieczuleniu miejscowym. Lekarce towarzyszyli anestezjolog i dwie piel阦niarki. Piel阦niarka 1: - Pani Basia przyjecha砤 do szpitala 31 pa糳ziernika, oko硂 15.30. Doktor obejrza砤 wyniki bada, kt髍e jej zleci砤. By硑 dobre, wi阠 zakwalifikowa砤 do zabiegu. Przez male駅ie naci阠ia w

Relaks w wielkim mie禼ie

morskimi i olejkiem r罂anym. Sk髍a po zabiegu jest g砤dka i nawil縪na. Zabieg 砤godzi te b髄e mi甓ni, poprawia kr笨enie. Dla kogo: je秎i lubisz hydroterapi, chcesz si zrelaksowa i poj阣rni sk髍. Dead Sea Premier, 90 min, od 200 z. Info: 0-509 665 027 Tajskie woreczki z lawend Zabieg na cia硂 z

Dobry, z硑 i obcy

lampkami bransoleta z dziwnego metalu na nadgarstku pokazuje, 縠 by硑 to okoliczno禼i nie z tego 秝iata. Bohater jednak nie umie sobie przypomnie, jak si tu znalaz ani nawet kim jest. Gdy jednak na pustkowiu grupa z硂czy馽體 chce mu zrobi krzywd, szybko okazuje si, 縠 jego mi甓nie jeszcze pami阾aj

Astma - 痽cie bez tchu

. przed napadami astmy). Oskrzela to rozga酬zione jak drzewo "przewody" doprowadzaj眂e powietrze do p阠herzyk體 p硊cnych. W ich 禼ianie znajduj si mi甓nie g砤dkie, kt髍e u astmatyk體 kurcz si i utrudniaj przep硑w powietrza. St眃 typowy dla pacjent體 z astm 秝iszcz眂y oddech. Do skurczu

Polskie mielone

godzin p蠹niej przy przej禼iu przez mostek nad potokiem lodowcowym. Ja te przechodz przez niego z dusz na ramieniu. Lodowcowy potok to rynna jak do bobsleja, w kt髍ej p阣zi woda na p蟪 硑dki. Ale nie ma czego si uchwyci - wszystko g砤dkie jak szk硂. Partner Dany biegnie obok, pr骲uje 砤pa, ale

Blisko trzy miliony Polak體 cierpi z powodu nietrzymania moczu

zrobienia siusiu. Pewnym problemem stosowania lek體 hamuj眂ych receptory muskarynowe (przed solifenacyn stosowano te inne, podobne specyfiki) jest to, 縠 receptory te wyst阷uj nie tylko w p阠herzu, ale r體nie w mi甓niach g砤dkich, 秎iniankach, ga砪e ocznej i w sercu. Dlatego te 硑kanie ich mo縠

M阺ka rzecz

temu ludzie nauczyli si robi metalowe ostrza do golenia i g砤dkie m阺kie lico sta硂 si podstawow r罂nic mi阣zy cz硂wiekiem cywilizowanym epoki br眤u a zaro秐i阾ym barbarzy馽, kt髍y jeszcze nie wyr髎 z epoki kamiennej. Zaraz potem opanowano nast阷n sztuk - golenia tylko cz甓ci twarzy, 縠by

S Indie w Jachrance

od縴wia sk髍. Synchronicznym ruchom terapeutek towarzysz mantry dostosowane do masowanych stref cia砤. Terapeutki masuj punkty na stopach, ustawiaj眂 je w r罂nych pozycjach, podnosz i masuj w g髍ze, przechodz przez uda i po秎adki do plec體, by zaj辨 si mi甓niami po obu stronach kr阦os硊pa. Kolejne

Mali pos砤馽y

rozk砤du bia砮k naturalnych. Na przyk砤d proteiny w od縴wkach do w硂s體 maj zdolno舵 wnikania w drobne uszkodzenia w丑kna w硂sa na zasadzie tymczasowego cementu, kt髍y utrzymuje si do nast阷nego mycia, dzi阫i czemu w硂sy s g砤dkie i nawil縪ne. W kosmetyce zastosowanie znalaz硑 g丑wnie kolagen, elastyna

Penis z prob體ki

wzwodzie Wystarczy ma硑 skrawek cia jamistych. Najpierw badacze wyizolowali z niego kom髍ki mi甓ni g砤dkich (ich zadaniem jest kurczenie si i rozkurczanie wok蟪 naczy krwiono秐ych cia jamistych, co umo縧iwia erekcj, a potem spoczynek) oraz kom髍ki 秗骴b硂nka (wy禼ie砤j naczynia krwiono秐e, to w nich

Kalectwo bez granic - Oscar Pistorius debiutuje dzi na olimpijskiej bie縩i

mi甓nia 硑dki, nie podtruje organizmu kwasem mlekowym - w丑kna w阦lowe go nie wytwarzaj. Poni縠j kolan, m體i眂 brutalnie, jest cyborgiem.W og髄e na swoich l秐i眂o g砤dkich protezach wygl眃a jak bohater cyberpunkowego filmu albo przybysz z przysz硂禼i, w kt髍ej biologia ostatecznie zro秐ie si z

Czy powstanie Dreambook - Facebook do dzielenia si snami?

sensie wi笨e si dla mnie z robieniem rzeczy wartych zachodu. W takim podej禼iu nie ma znaczenia, czy stworzysz tylko kilka rzeczy. Wa縩e, czy s dobre. Bycie nieustannie na czym skupionym nie jest dobre dla naszego umys硊, bo on musi te odpoczywa, jak mi甓nie. Musimy mie 秝iadomo舵 tego, 縠 bycie

Wkr阠eni w rowery

. Mo縠 ci笨y na mnie kl眛wa rodzinna? Bo m骿 pradziadek Ludwik i阠icki w 1887 roku z grup innych d縠ntelmen體 przeznaczy spor kwot na budow prostego welodromu przy ulicy Karowej. Na rowerach je縟縪no w體czas w k蟪ko, podobnie jak na wrotkach lub 硑縲ach. Opony lane z gumy i ulice bez g砤dkich

Botoks

sk髍 atakuje uk砤d nerwowy, powoduj眂 parali mi甓ni). W砤秐ie tej ostatniej w砤禼iwo禼i botoks zawdzi阠za spektakularn karier. Wstrzykni阾y w niewielkiej ilo禼i w mi阺ie blokuje odbieranie przez niego impuls體 nerwowych. Mi阺ie si rozlu糿ia i zmarszczki znikaj - bez skalpela, bez b髄u, niemal

Historia zaskocze

- g砤dki, l秐i眂y, ob硑, w mgie砪e opar體 formaliny - m髗g ludzki. Wynios砮m go ukradkiem z prosektorium, po 鎤iczeniach z anatomii. Trzepota po drodze w plastikowej torbie jak ryby na Bo縠 Narodzenie i 秎iski jak one o ma硂 nie wymskn背 mi si z r眐 podczas przek砤dania na talerz". W rozdziale "

Viagra leczy serce?

hamulec Na czym polega w szczeg蟪ach dzia砤nie sildenafilu? Blokuje on 5-fosfodiesteraz - enzym, kt髍y rozk砤da zwi眤ek zwany cyklicznym GMP. Za cz眘teczki GMP odgrywaj kluczow rol w rozkurczaniu mi甓ni g砤dkich w 禼ianie naczy krwiono秐ych, co umo縧iwia m.in. prawid硂w erekcj. Ale nie tylko

Indie. i阾a z jog w klasztorze w Kerali

g髍 Sahyadri, nad sztucznym jeziorem otoczonym przez Park Krajobrazowy Neyyar. Po 20 min dochodzimy do d硊giego kamiennego brzegu. Kilkadziesi眛 os骲 siada po turecku na matach do 鎤icze jogi. Hindus z s眘iedniej wsi zaj阾y porann toalet zdaje si nie zwraca na nas uwagi. W g砤dkim lustrze wody

Helena Bonham Carter: Ma硃a we mnie

mi甓niami twarzy. Moim idea砮m jest Judy Dench. Wida, 縠 jej twarz jest naturalna i 縠 nigdy nie podda砤 si operacji plastycznej. Ludzie, kt髍zy poprawiaj urod skalpelem, nie rozumiej, 縠 g砤dka twarz to nie jest prawdziwe pi阫no. To nie chodzi pani na si硂wni jak wszystkie aktorki

M阺kim okiem

mi阣zy nosem a policzkami i bruzda tworzona przez tak zwany mi阺ie gniewu mi阣zy brwiami - b硑szcz眂e energi oczy mog nam przywraca dawn 秝ietno舵. Na szcz甓cie je秎i chodzi o oczy, du縪 mo縩a zdzia砤 zabiegami czysto kosmetycznymi. P硑tkie 'kurze 砤pki' mog znikn辨, a sine worki pod oczami to po

Dzisiaj ju by砤m na drzewie

topoli, szeleszcz眂e osiki, g砤dka kora figi - faktury, kszta硉y, zapachy. Teraz to wszystko sama widz! Z bardzo z bliska. Jak byli秏y dzie鎚i, tak si cieszyli秏y, 縠 zakwit硑 mlecze czy pojawi硑 si kasztany, a jako doro秎i ju tego nie zauwa縜my. Jak spad 秐ieg, wspina砤m si na brzozy, na kt髍ych

L秐ienie

szcz甓cia" i dopaminy odpowiedzialnej za wy縮ze funkcje psychiczne, koordynacj ruchow oraz mobilizacj (podwy縮za ci秐ienie, wp硑wa dodatnio na skurcz mi甓nia sercowego). Wzrasta te poziom kwasu ?-aminomas硂wego (GABA), podobnego w dzia砤niu do antydepresant體. iat硂 to sygna, kt髍y automatycznie

Tylko grafoman pisze za darmo

dolewaj眂 do pe硁a i prowadz眂 przez ca硑 dzie nieustaj眂y palawer [wieloosobow paplanin闿 a do p蠹nych godzin nocy". Te wywo砤ne frustracj rozrywki przerwa砤 nag砤 秏ier Karpi駍kiego 21 kwietnia 1940 r. Umar noc podczas schadzki z zam昕n kochank. Lekarz zdiagnozowa niewydolno舵 mi甓nia

Si潮 nie zwyci昕ysz z oceanem

najpewniej przemyci na 丑dk, a teraz uwodzi: 'Jeste cudna, najpi阫niejsza, ufam ci, mog na tobie polega'; sk砤da najprawdziwsze mi硂sne wyznania. Dopiero gdy us硑sza砮m, 縠 obiekt westchnie Olega pi阫nie przecina fale, ma najbardziej g砤dkie burty, najcudowniejsze 縜gle, zrozumia砮m, 縠 rozmawia z

Woda + lewatywy

kr眊硂禼i, teraz wygl眃a jak ko砮k. Czyli mo縩a przesadzi? Trener jest designerem, w zale縩o禼i od tego, jakie mi甓nie 鎤iczy, mo縠 tworzy ca潮 sylwetk. Nie chc si chwali, ale obecnie jest moda na sylwetk tak, jak mam ja. Bez pakowania, powi阫szania, tylko dobrze wyrze糱ione cia硂

Spe硁iona misja Marii Siemionow

si pani do tego zabiegu od kilkunastu lat. Czy posz硂 砤twiej, ni si pani spodziewa砤? Prof. Maria Siemionow: To by硂 rzeczywi禼ie spe硁ienie misji, na kt髍e pracowa砤m 20 lat. Wraz z moim zespo砮m z Cleveland Clinic byli秏y przygotowani na najtrudniejsze. Posz硂 w sumie do舵 g砤dko. Ale to g丑wnie

O co ci biega, serce?

zdziwione, 縠 kto przerywa im 秐iadanie. Mi阣zy nogami 秏igaj szare wiewi髍ki i malutkie pasiaste chipmunki (takie jak Chip i Dale w kresk體ce Walta Disneya). Czasem musz stan辨, by przepu禼i 矿硍ia. Biegn g砤dko, bez zadyszki. Prostuj plecy i do przodu!' P蟪 godziny aerobiku dziennie, p硑wanie

Ro秎iny lecznicze z naszych 潮k [ZDJ蔆IA I OPISY]

ludowej naparu z glistnika u縴wano do k眕ieli przeciw 矿硉aczce u dzieci oraz w chorobach kr體 do przemywania wymion. ie縴 sok z ziela nadal stosuje si do usuwania kurzajek. Wed硊g wsp蟪czesnej wiedzy medycznej, surowiec ten dzia砤 rozkurczowo na mi甓nie g砤dkie przewodu pokarmowego, dr骻 矿砪iowych

Jak studenci chc u砤twi 縴cie osobom starszym

najch阾niej wydaj oszcz阣no禼i, kto im pomaga na co dzie. No i przede wszystkim o to, z czym maj najwi阫sze problemy, z jakimi przedmiotami i czynno禼iami. I co si okaza硂? Ewa Pobudejska: Ze najwi阫szy k硂pot sprawia im chwytanie, zw砤szcza ma硑ch, g砤dkich, 秎iskich przedmiot體. I to by dla nas punkt

Sk髍a w wieku dojrza硑m

- nie tylko te najdro縮ze, ale te pospolite, jak 秎ed - maj np. mn髎two nienasyconych kwas體 t硊szczowych i DMAE (dimetylaminoetanolu), kt髍y wspomagaj nawil縠nie nask髍ka i pobudzaj dzia砤nie neuroprzeka糿ik體 odpowiedzialnych za napi阠ie mi甓ni, a co za tym idzie - sk髍y.Za spraw hormon體

Rysy na lakierze, czyli o problemach z erekcj

mi甓nie g砤dkie w penisie i krew silnym strumieniem wype硁i cia砤 jamiste. Leki takie jak viagra i jej nast阷cy dbaj o utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu cGMP. Po to, by jednak dosz硂 do jego wytworzenia, m髗g m昕czyzny musi by pobudzony seksualnie, a kom髍ki nerwowe musz wytworzy tlenek azotu

Kryminalne zagadki doktora Ruska

Brytanii. I na przystanku autobusowym tr眂i go w nog. Zwyk砤 rzecz, w ko馽u tam wszyscy chodz z parasolami, zdarza si kogo potr眂i. Po trzech dniach opozycjonista zmar i wtedy w mi甓niu jego 硑dki znaleziono wstrzykni阾 kulk z rycyn. Trucizny to osobny rozdzia, fascynuj眂y dla chemika, zw砤szcza

Odchudzanie bez diety

umi甓niona, o j阣rnej, g砤dkiej sk髍ze. I taki efekt mo縠my osi眊n辨 w gabinecie. Utrat rozmiaru bez utraty wagi?Tak, mo縩a zej舵 o jeden rozmiar, nie zmieniaj眂 ci昕aru cia砤. Jak?Zazwyczaj nadwaga bierze si st眃, 縠 prowadzimy leniwe 縴cie. Mamy za ma硂 ruchu, za ma硂 pijemy wody, 糽e si od縴wiamy, co

6 sierpnia 1910. Klimku, wracajcie

禼ianie Ma砮go Jaworowego Szczytu.Obaj wspinacze wczesnym rankiem 5 sierpnia ruszyli na podb骿 dziewiczej 禼iany Ma砮go Jaworowego. Nikt dot眃 nawet nie pr骲owa sforsowa trzystumetrowej 禼iany ska - w dolnej partii zwietrza硑ch, niebezpiecznie kruchych, w partii g髍nej - g砤dkich, przykrytych

Alibi

Katarzyna. Powiedzia砤m pacjentce, 縠 jej pomog. Zabieg trwa oko硂 20 minut. Przebieg g砤dki, w znieczuleniu miejscowym.Lekarce towarzyszyli anestezjolog i dwie piel阦niarki.Piel阦niarka 1: - Pani Basia przyjecha砤 do szpitala 31 pa糳ziernika, oko硂 15.30. Doktor obejrza砤 wyniki bada, kt髍e jej zleci砤

Zagl眃anie w serce

cholesterolu, kom髍ki mi甓ni g砤dkich t阾nic, kom髍ki 縠rne wskazuj眂e na stan zapalny 禼ianki naczynia, a tak縠 wspomniany wap. Rosn眂e blaszki zmniejszaj 秝iat硂 naczy. W efekcie krew przep硑wa przez nie z coraz wi阫szym trudem, a kom髍ki serca dostaj coraz mniejsze porcje tlenu. Pompa pracuje nadal, ale

Post-Cronenberg

;. "Ludzie nie umr. Czy nie na tym polega credo nowej kultury? Ludzie zostan wch硂ni阠i przez strumienie informacji. To komputery umr". Eric marzy o dematerializacji, chce "sta si py砮m kwantowym, przekroczy swoj cielesno舵, mi甓nie, t硊szcz, mi阫k tkank obrastaj眂 ko禼i. Pragnie

Post-Cronenberg

;Ludzie nie umr. Czy nie na tym polega credo nowej kultury? Ludzie zostan wch硂ni阠i przez strumienie informacji. To komputery umr". Eric marzy o dematerializacji, chce "sta si py砮m kwantowym, przekroczy swoj cielesno舵, mi甓nie, t硊szcz, mi阫k tkank obrastaj眂 ko禼i. Pragnie 縴 w

Ksi昕yc zn體 jest daleko [tekst z 1999 r.]

. Zbli縜j眂y si do powierzchni Ksi昕yca Armstrong dostrzeg, 縠 to, co wydawa硂 mu si g砤dk powierzchni, jest usiane g砤zami. L眃owanie w tym terenie oznacza硂 wywr骳enie l眃ownika. Poza tym Eagle nadlatywa za szybko. W ostatniej chwili Armstrong wbrew instrukcjom wy潮czy automatyczne sterowanie i

Sponsoring po warszawsku: seks za do砤dowanie telefonu

. Mam lepsz ofert. Powodzenia".Micha: Loda za kas"Hej! Ja m硂dy ch硂pak bi. Ch阾nie ci poznam. Micha" - czytam w skrzynce.Ma 19 lat. Jest szczup硑m brunetem. 180 cm wzrostu, g砤dka ch硂pi阠a twarz mocno opalona na solarium. Do Warszawy przyjecha rok temu spod Zielonej G髍y, zaraz

Spokojnie, to tylko skoczek

psychologi samob骿c體. - Skoczk體 ci眊nie na Golden Gate, bo wyobra縜j sobie, 縠 to wrota do innego 秝iata. My秎, 縠 w tych ostatnich sekundach ich 縴cie zwolni bieg, a potem g砤dko wpadn w wod, niczym mistrz w skokach do wody na olimpiadzie. - Zwykle samob骿stwa maj miejsce za zamkni阾ymi drzwiami

Erekcja

j p硑nem. Dwie z nich zwane cia砤mi jamistymi maj posta grubych walc體 umieszczonych po obu stronach penisa, a trzecia obejmuje cewk moczow. Wewn眛rz cia jamistych mieszcz si liczne jamki przedzielone pasemkami mi甓ni g砤dkich. To do nich dochodz zako馽zenia nerwowe zar體no wywo硊j眂e, jak i

NO i Nobel

spada. Owe tajemnicze moleku硑 nazwa EDRF (czyli czynnik rozlu糿iaj眂y pochodz眂y z endotelium). W tym samym czasie Ferid Murad bada mechanizm wp硑wu nitrogliceryny na naczynia wie馽owe. Wykaza, 縠 體 popularny lek wyzwala produkcj tlenku azotu, ten za powoduje rozkurczanie mi甓ni g砤dkich

Astma. Jak 縴 z duszno禼i

, sier禼i, dochodzi do obrz阫u b硂ny 秎uzowej, skurczu mi甓ni g砤dkich oskrzeli i nadmiernej produkcji 秎uzu. To utrudnia przep硑w powietrza przez oskrzela i zaburza wentylacj p硊c. St眃 si bior kaszel i duszno舵. gdzie si poradzi * Szko砤 zorganizowana przez Klinik Pediatrii i Alergologii

MON radzi: Relaksuj si pod prysznicem

mieszkaj sztabowcy, obok drewniane baraki dla przebywaj眂ych tu kr骳ej 縪硁ierzy. To w Bagram urz阣uje dow骴ca polskiego kontyngentu genera Marek Tomaszycki.Nami zajmuje si 32-letni major Wojciech Kaliszczak: 195 centymetr體 wzrostu, przystojny, g砤dko ogolony, swobodnie rozmawia po angielsku. - W bazie

Ludzki sklonowany zarodek 紃骴砮m kom髍ek macierzystych

potrzebowa硑 sze禼iu-siedmiu tygodni, by wytworzy tzw. potworniaki, 砤godne guzy w kt髍ych by硑 wszystkie mo縧iwe ludzkie tkanki - pocz眞szy od kom髍ek nerwowych, poprzez kom髍ki siatk體ki oka, ko禼i, chrz眘tki, mi甓ni g砤dkich, tkanki 潮cznej, a sko馽zywszy na nab硂nku gruczo硂wym (to, 縠 utworzy硑 si

mi甓nie g砤dkie

Mi阺ie g砤dki pod mikroskopem
Tkanka mi甓niowa g砤dka (textus muscularis glaber) - rodzaj tkanki mi甓niowej, kt髍a sk砤da si z wrzecionowatych kom髍ek, zawieraj眂ych jedno centralnie po硂縪ne j眃ro kom髍kowe. Filamenty w tej tkance s u硂縪ne nieregularnie (brak pr笨kowania).Ten typ tkanki mi甓niowej znajduje si w 禼ianach naczy krwiono秐ych, 禼ianach czy 秎uz體kach narz眃體 jamistych i

wi阠ej o mi甓nie g砤dkie na pl.wikipedia.org