m昕czyzna zraniony przed kobieta

PAP

Pozna. Ci昕ko ranna kobieta po ataku w domu modlitwy

Pozna. Ci昕ko ranna kobieta po ataku w domu modlitwy

W ci昕kim stanie trafi砤 do szpitala kobieta zraniona w czwartek ostrym narz阣ziem podczas spotkania w Sali Kr髄estwa iadk體 Jehowy w Poznaniu. Sprawca ataku zosta zatrzymany.

Niemcy.10,5 roku wi陑ienia dla kierowcy, kt髍y strzela do ci昕ar體ek

Niemiecki kierowca, kt髍y przez ca砮 lata by postrachem niemieckich szos, poniewa z kabiny swojego TIR-a wielokrotnie strzela do innych samochod體 ci昕arowych, zosta w czwartek skazany na dziesi赕 i p蟪 roku wi陑ienia.

Rabin nagrywa nagie kobiety ukryt kamer. "To skandaliczne nadu縴cie w砤dzy"

- Ten m昕czyzna wykorzysta swoj pozycj i w砤dz do podgl眃ania kobiet. Mia by wzorem do na秎adowania, moralnym przyw骴c, a nadu縴 zaufania ca砮j spo砮czno禼i - m體i w s眃zie federalnym w Waszyngtonie prokurator Ronald Machen.

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

29 XII 1890. Ostatnia walka z Indianami

d紈iga砤 go ze 秐iegu c髍ka. 痮硁ierze strzelaj z bliska do uciekaj眂ych spod ognia m昕czyzn, kobiet, dzieci. Po p蟪godzinie w 秐iegu le縴 246 zabitych Lakot體. Kawalerzyst體 ginie 25, w wi阫szo禼i od chaotycznego ognia swoich koleg體 w mundurach. Ko馽zy si ostatnia w Stanach Zjednoczonych walka z

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

38% kobiet, wybaczaj眂 m昕om, obawia si ponownego skrzywdzenia

Podobnie my秎i nieca砮 8 proc. m昕czyzn. Sk眃 taka r罂nica? - M昕czy糿i cz甓ciej s zadaniowi i zwykle d笨 do konkretnego rozwi眤ania. Nie rozwa縜j w k蟪ko spraw, kt髍e uwa縜j za zamkni阾e. Jak m昕czyzna przebaczy, to uznaje ten rozdzia za zamkni阾y. A kobieta cz阺to wraca do tematu, analizuje

USA. 5 秏iertelnych ofiar strzelaniny w Las Vegas

09.06. Las Vegas (PAP/AP) - Dwoje napastnik體 - m昕czyzna i kobieta - zastrzeli硂 w niedziel w Las Vegas, w stanie Newada, 3 osoby, w tym 2 policjant體, po czym pope硁i硂 samob骿stwo - poinformowa砤 policja. Szef policji w Las Vegas Douglas Gillespie powiedzia na konferencji prasowej, 縠

Papie: dni wiary, modlitwy i refleksji nad ostatecznymi sprawami 縴cia

"Dzisiaj wys砤wiamy Boga za niezliczone zast阷y 秝i阾ych wszystkich czas體; zwyczajnych m昕czyzn i kobiet, prostych, a czasem ostatnich dla 秝iata, ale pierwszych dla Boga" - m體i Franciszek przed po硊dniow modlitw Anio Pa駍ki. Jednocze秐ie, doda, wspominamy zmar硑ch odwiedzaj眂

Niemcy.Proces kierowcy, kt髍y ponad 700 razy strzela do ci昕ar體ek

58-letni m昕czyzna t硊maczy w 秎edztwie, 縠 by wzburzony zachowaniem innych u縴tkownik體 dr骻 i chcia "da im nauczk". W wyniku strza丑w trzy osoby zosta硑 ranne. W najpowa縩iejszym incydencie poszkodowana kobieta zosta砤 powa縩ie ranna od砤mkami w szyj. Kierowca dokonywa

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

Petarda wybuch砤 w d硂niach czternastoletniego ch硂pca

przypadkowo napotkany m昕czyzna. Mimo to sprawa zostanie skierowana do s眃u rodzinnego i nieletnich. Kwesti fajerwerk體 musieli zajmowa si r體nie policjanci z E砶u. W poniedzia砮k przed godz. 14 zadzwoni砤 do nich kobieta i powiedzia砤, 縠 widzia砤, jak dzieci rzuca硑 petardami w tunelu pod kolej

Kuziemski: G砤縠wski musi szuka nokautu z Braehmerem

Braehmer, kt髍y trafia za kratki za ci昕kie zranienie m昕czyzny w maju 2008 roku oraz z砤manie nosa kobiecie cztery miesi眂e p蠹niej. Zawodnik pochodz眂y ze Schwerinu wcze秐iej mia odsiadk r體nie za spowodowowanie wypadku samochodowego i ucieczk z miejsca zdarzenia, w kt髍ym byli ranni. Na zawodowych

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

MSW zaniepokojone ostatnimi atakami w Krakowie

si czego ba. Czy wci笨 tak jest? Ju nie. Dzie po zab骿stwie w Borku Fa酬ckim przy ul. Teligi zaatakowano m硂dego m昕czyzn id眂ego z ci昕arn kobiet. Oko硂 godz. 23 z mieszkania w Prokocimiu, w kt髍ym bawili si kibice jednego z krakowskich klub體, wysz硂 kilkana禼ie os骲. Wed硊g prokuratury

O czym marz faceci?

O czym marz faceci?

JESZCZE TAKIEGO FACETA! Przeczytaj artyku "Co jest seksowne wed硊g m昕czyzn" Ci昕ko uwierzy, 縠 istniej m昕czy糿i, kt髍zy ceni niezale縩o舵 kobiety, jej pasje, to, 縠 niekoniecznie marzy o randce przy 秝iecach, patetycznych wyznaniach. Kt髍zy ceni kobiety wyra縜j眂e czynami swoje

Pomog砤 odwaga

Pomog砤 odwaga

ojcowskiej, czarnej wizji 秝iata. Gdy jednak zacz瓿am zak砤da pierwsze zwi眤ki, natychmiast trafi砤m na ludzi, dla kt髍ych rodzina to z za硂縠nia piek硂. Moi partnerzy (wspaniali, pi阫ni, pe硁i pasji) wyszli z dom體, w kt髍ych nauczono ich raczej rywalizowa, kontrolowa lub os砤nia si przed zranieniem

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

"Top of the Lake" ju u nas! Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat?

, zranionych uciekinierek ze 秝iata skupionych wok蟪 siwow硂sej guru. Gra j Holly Hunter, pami阾na Ada z filmu Jane Campion "Fortepian". Do raju przyje縟縜 miejscowy narkotykowy baron Matt. M體i do kobiet: to moja ziemia, nie macie prawa tu by! W pewnym momencie stan naprzeciwko siebie - kobieca

Warszawa. S眃 utrzyma wyrok 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo konkubiny

. Matka zamordowanej kobiety, kt髍a wyst阷uje przed s眃em jako oskar縴cielka posi砶owa, powiedzia砤: "Oskar縪ny przeprosi mnie tylko dlatego, 縠 by砤 to sugestia jego obro馽y. W przeciwnym wypadku by tego nie zrobi". Pe硁omocniczka oskar縴cielki posi砶owej mec. Aleksandra Kutma powiedzia砤, 縠

Nie tylko 縪na i matka. Jak Ko禼i蟪 odkrywa kobiety

Nie tylko 縪na i matka. Jak Ko禼i蟪 odkrywa kobiety

Dyskusja wok蟪 gender, jak dzi obserwujemy, ma wiele wad. Jednak dzi阫i niej zaczyna do nas dociera, jak bardzo na przestrzeni ostatniego 鎤ier鎤iecza zmieni硑 si nasze rodziny i jak bardzo zmienia si postrzeganie roli kobiet. Przed tymi wyzwaniami staje r體nie nasz lokalny Ko禼i蟪. Owszem

Pierwsza Chinka ju w kosmosie

ekstremalnych sytuacjach potrafi zachowa zimn krew lepiej od m昕czyzn, a poza tym jest to r體nie okazja do sprawdzenia reakcji ich organizmu na d硊gie przebywanie w kosmosie. Do misji przygotowywano wiele kobiet i sprawdzano je na wiele sposob體. Najwa縩iejsze by硑, poza umiej阾no禼iami merytorycznymi

Francja. Kr髄 sztucznych piersi zwolniony z aresztu

Francja. Kr髄 sztucznych piersi zwolniony z aresztu

Francji i kontaktowania si z by硑mi wsp蟪pracownikami, z kt髍ych kilku by mo縠 tak縠 zostanie oskar縪nych. Odpowie za zranienie kobiet, a w osobnym procesie tak縠 za oszustwa. Adwokat體 ofiar najbardziej interesuje, co sta硂 si z maj眛kiem firmy PIP i jej za硂縴ciela, z kt髍ego mo縩a by by wyp砤ca

Ekologiczne or阣zie papie縜 Franciszka: B眃糾y odpowiedzialnymi str罂ami stworzenia

Ekologiczne or阣zie papie縜 Franciszka: B眃糾y odpowiedzialnymi str罂ami stworzenia

, politycznej i spo砮cznej, wszystkich m昕czyzn i kobiety dobrej woli: b眃糾y opiekunami stworzenia, Bo縠go planu wypisanego w naturze, opiekunami bli糿iego, 秗odowiska. Nie pozw髄my, by znaki zniszczenia i 秏ierci towarzyszy硑 naszemu 秝iatu! - wzywa w體czas, dodaj眂, 縠 poszanowanie 秗odowiska, w kt髍ym

Ukraina: dwoje Polak體 uratowanych w Karpatach

Polscy tury禼i: 41-letni m昕czyzna i 27-letnia kobieta, zeszli z oznakowanego szlaku w pobli縰 wsi Dzembronia niedaleko Werchowyny (d. 痑bie) w sobot w po硊dnie. W trakcie w阣r體ki na Menczu kobieta zrani砤 si w nog.Na szcz甓cie Polacy mieli ze sob telefon kom髍kowy, przez kt髍y wezwali

Skazany za pobicie czarnosk髍ego prezentera nie chce i舵 do wi陑ienia

Skazany za pobicie czarnosk髍ego prezentera nie chce i舵 do wi陑ienia

bijatyk w warunkach recydywy na rok pozbawienia wolno禼i, ale tym razem w zawieszeniu na 3 lata. Przed s眃em m體i, 縠 chce zerwa z tym stylem 縴cia, 縠 znalaz prac i dziewczyn, nie chce tego zaprzepa禼i. Nie przyznawa si do winy. "White power" przez przypadek S眃 Okr阦owy w Bia硑mstoku

Po馽zochy: Tajna bro kobieca

Po馽zochy: Tajna bro kobieca

obwi眤ane skrzy縪wanymi rzemieniami spi阾ymi srebrn spink. Odnaleziono te pozosta硂禼i podwi眤ki podtrzymuj眂ej nogawice na wysoko禼i kolana. We硁iane po馽zochy Arnegundzie urody nie dodawa硑, ale w XIII-wiecznej "Powie禼i o R罂y" wyst眕i硑 one ju w roli przyn阾y na m昕czyzn. Bohaterka poematu

Missouri w禼iek砮 na policj

Missouri w禼iek砮 na policj

wielki t硊m ludzi). Nast阷nie nowojorska prokuratura formalnie oskar縴砤 owego m昕czyzn przed s眃em za zranienie kobiet, bo "doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji".

Seria nocnych podpale samochod體 w Krakowie

gro縪noJak ustali砤 policja, terenowy samoch骴 nale縴 do 32-letniej kobiety, kt髍ej nikt nie grozi ani nie straszy. Czy po縜r wybuch wi阠 przez przypadek? Wszystko wskazuje na to, 縠 wr阠z przeciwnie. Nie dalej jak tydzie przed tym zdarzeniem przy ul. Wysokiej w Krakowie sp硂n瓿o pi赕 aut. Ogie kto

Ci眊n背 psa za autem. Nagra硑 to kamery MZK. Uniknie kary? [WIDEO]

22 marca, sobota. Kilka minut przed godz. 17. Ulic 眘k w Gorzowie, od strony pola golfowego w kierunku stadionu 縰縧owego p阣zi granatowe auto, z ty硊 na smyczy przymocowanej do haka ci眊nie psa. Ogl眃amy nagranie z kamery zamontowanej w autobusie MZK. Sytuacja wygl眃a drastycznie. Wszystko

K砤mstwa homofob體

sprawie (ca硂舵 w oryginale i polskim t硊maczeniu na Wyborcza.pl): "Moje badanie jest na rozmaite sposoby interpretowane przez grupy reprezentuj眂e r罂ne opcje polityczne. W Polsce jest cytowane na banerach i og硂szeniach, kt髍e bezpo秗ednio obwiniaj homoseksualnych m昕czyzn i kobiety o seksualne

Beka z Poli Dwurnik? Raczej zbiorowa przemoc

funkcjonuje strona na popularnym portalu spo砮czno禼iowym. Nie dotyczy wcale Poli Dwurnik ani jej felieton體, a tym bardziej tw髍czo禼i artystycznej. Nale縴 zastanowi si, czy jej rubryka spotka砤by si z analogicznym przyj阠iem, gdyby by砤 m昕czyzn. Wielkomiejskie cielesne przyjemno禼i m硂dego m昕czyzny s

Chiny: Dziecku podano narkotyki, potem wy硊piono mu oczy. Policja bezradna w walce z 硂wcami narz眃體

godzinach: na polu za miastem, z twarz zalan krwi. Ojciec ch硂pca relacjonowa lokalnej telewizji, 縠 na pocz眛ku my秎a, 縠 ch硂piec przewr骳i si i zrani. Gdy podszed bli縠j, zauwa縴, 縠 Binbin mia powieki wywr骳one na drug stron, a w oczodo砤ch nie by硂 ga砮k ocznych. Le縜硑 obok, na ziemi, z

"M骿 rower" - nowy film Piotra Trzaskalskiego, tw髍cy "Ediego"

. Pewnego dnia od W硂dka odchodzi jego 縪na, Basia. Kobieta zakochuje si w innym i zostawia m昕a. Na ratunek W硂dkowi pospiesz syn i wnuk. Syn W硂dka, Pawe - w tej roli Artur 痬ijewski - to gwiazdor, 秝iatowej s砤wy pianista. M昕czyzna surowo ocenia otaczaj眂 go rzeczywisto舵. Mieszka w Niemczech. Wnuk

Trzy spojrzenia spod (znaku) byka

Francisca de Goi "Walka byk體". Jeden zraniony w okolicy 硂patki byk wobec pi阠iu toreador體, jakby zdziwionych, 縠 zwierz wci笨 縴je. Zbici w kup wydaj si ze strachu nie odkleja jeden od drugiego, za to z chowaniem si za koleg體 nie maj wi阫szych problem體. Dw骳h pikador體 siedzi na

sd. Kary wi陑ienia dla no縪wnik體 za zab骿stwo i rozboje - prawomocne

do krtani i lekko zrani. Drugi zabra mu foliow torb, w kt髍ej znajdowa硑 si osobiste przedmioty i drobne pieni眃ze. Kolejn ofiar sprawcy wypatrzyli na przystanku u zbiegu ulic Tymienieckiego i Kili駍kiego. Zaatakowali go no縠m, ranili i skradli walizk z wiert砤mi. 60-letni m昕czyzna z

Zbrodnia w pastelach. Greg Zgli駍ki re縴seruje nowy serial.

Zbrodnia *** - serial kryminalny, Polska 2014, re. Greg Zgli駍kiwyk. Magdalena Boczarska, Wojciech Zieli駍ki, Dorota Kolak, Joanna Kulig, Rados砤w Pazura, odc. 1/3Czwartek 22:00 AXN Jest upalny lipcowy poranek na wyspie Sandhamn. Cia硂 m昕czyzny opl眛ane w ryback sie wyp硑wa na l眃. Tydzie

S眃 utrzyma kary wi陑ienia dla kibic體, kt髍zy pobili w Gdyni obywateli Meksyku

pierwszej instancji zastosowa surowszy wymiar kary, bo m昕czyzna mia ju dwa prawomocne wyroki oraz toczy硑 si przeciwko niemu sprawy dotycz眂e zakazu stadionowego i zniewa縠nia policjanta. Obro馽y oskar縪nych wnie秎i o z砤godzenie wyroku, kary w zawieszeniu, uchylenie wyroku b眃 uniewinnienie

Policja rozbi砤 grup przest阷cz z硂縪n z pseudokibic體

wsp蟪pracy z policj i nie domagali si 禼igania sprawc體 - opowiada Pad硂. Jednym z innych w眛k體 w sprawie jest usi硂wanie przej阠ia przez grup ochrony w krakowskich lokalach rozrywkowych.Osoby zatrzymane to mieszka馽y Krakowa w wieku od 23 do 38 lat, w秗骴 nich znajduj si dwie kobiety. Jeden z m昕czyzn

K硂potliwy papie 秗odka

zdystansowa, ale te 砤mie przepisy posoborowej liturgii. W Wielki Czwartek w podrzymskim wi陑ieniu umy nogi nie tylko m昕czyznom, ale i... kobietom. A skoro w my秎 starej teologicznej formu硑 "porz眃ek modlitwy to porz眃ek wiary", to zdaniem krytyk體 "porz眃kiem Franciszka" jest

Ma硂polskie. Oskar縪ny o drastyczne zn阠anie si; grozi mu do 15 lat

Prokuratura oskar縴砤 Jacka K. o zn阠anie si ze szczeg髄nym okrucie駍twem nad nieporadnym 縴ciowo ze wzgl阣u na stan fizyczny m昕czyzn, z砤manie mu nosa oraz uszkodzenie no縴czkami intymnych cz甓ci cia砤. Oskar縪ny dzia砤 w wielokrotnej recydywie. O wielokrotne zn阠anie si fizyczne i psychiczne

Szeregowiec Manning og硂si, 縠 jest kobiet. Seksuolog: Walka z w砤sn transseksualno禼i nie mo縠 si uda

na tyle zdeterminowana psychicznie, 縠 ujawni砤 swoj tajemnic. Nie wiemy te, czy rodzina wcze秐iej zdawa砤 sobie z tego spraw. Bardzo cz阺to z r罂nych powod體 kwestie seksualno禼i przed rodzin i 秗odowiskiem, w kt髍ym si 縴je, s ukrywane. Kiedy Bradley tak naprawd "sta si" kobiet

Kiedy 痽dowi wolno oplu kobiet

wiedzy z matematyki, hebrajskiego, historii, biologii, i angielskiego.Wielu Izraelczyk體 oburza przede wszystkim to, 縠 religijni zeloci pr骲uj narzuci sw骿 styl 縴cia innym. W po硂wie grudnia grupa ultraortodoksyjnych m昕czyzn pr骲owa砤 powstrzyma kobiety przed oddaniem g硂su w lokalnych

痮na geja

fascynacja m昕czyzn. I nagle ten dojrza硑 ju cz硂wiek, cz阺to 40-50-letni, przekonany, 縠 jest spe硁iony w relacji z kobietami, staje przed faktem, 縠 tak naprawd jest zainteresowany tylko m昕czyznami. To, co wyparte albo latami t硊mione, dopada go. A co z uczuciami wobec partnerki? Gej twierdzi, 縠

Szaleniec zaatakowa chi駍kie przedszkole

prowincji Fukien, gdzie zasztyletowa o秏iu uczni體 i zrani pi阠iu. Drugi atak mia miejsce w dniu, w kt髍ym stracono lekarza - w prowincji Guanxi, setki kilometr體 dalej, 40-letni m昕czyzna rzuci si na uczni體 szko硑 podstawowej i ich opiekun體. Zgin背 jeden ch硂piec i starsza kobieta, by硂 te kilku

Odbior ci wszystko, co najcenniejsze

sytuacjach, gdy oprawca zabija swoje dzieci, bo ma konflikt z 縪n. Ale 縪ny prze縴waj. Dlaczego m昕czyzna nie atakuje osoby, z kt髍 mia zatarg?- Po pierwsze, takie dzia砤nie dotyczy obu p砪i. Niedawno w Bydgoszczy kobieta zabi砤 dwuletnie dziecko i wyskoczy砤 przez okno. Wszystko z zemsty na partnerze. W

Agnieszka Graff: Macierzy駍two to te feministyczny temat

, m昕czyzn, biskupem. Ja dlatego tak ostro stawiam spraw z Kongresem Kobiet. Rol feminizmu nie mo縠 by wytwarzanie si硑 roboczej dla kapitalizmu. Ten model - dyspozycyjno禼i, samodzielno禼i, kreatywno禼i - wed硊g mnie si ko馽zy. A pragnienie dziecka to nie jest uczucie antyfeministyczne. AGNIESZKA GRAFF

Brownie Wise. str眂ona z piedesta硊

akcesoria do czyszczenia. By砤 skuteczn sprzedawczyni, szybko awansowa砤, zosta砤 mened縠rk i werbowa砤 do pracy inne kobiety. Do tej pory komiwoja縠rka i prezentacje domowe by硑 domen m昕czyzn. O ile lata II wojny 秝iatowej poszerzy硑 mo縧iwo禼i zawodowe kobiet, bo kto musia zast眕i m昕nych

Jak Szwecja sta砤 si siedliskiem nienawi禼i do kobiet

. Ten sam ton i dob髍 s丑w, kt髍ego u縴wa Breivik, mo縩a cz阺to znale兼 w wiadomo禼iach i obelgach skierowanych do kobiet, szczeg髄nie feministek, kt髍e "wykastrowa硑" Szwecj - co by硂 jedn z obsesji Breivika.Breivik przed og硂szeniem wyrokuDebata rozgorza砤, gdy telewizja publiczna SVT1

Hiszpanki gin z r眐 swoich macho

m昕czyzn wobec kobiet. Lucia oraz Clementina zgin瓿y zad糶ane no縠m przez swoich partner體. Dzie p蠹niej znaleziono r體nie zw硂ki Ester, mieszkanki Vinar髎, kt髍ej zagini阠ie zg硂szono w ubieg硑 czwartek. Wkr髏ce po zatrzymaniu do zab骿stwa przyzna si jej m笨. Czwart kobiet m笨 napad w salonie

Chi駍ki dysydent oskar縜 nowojorski uniwersytet o uleganie Pekinowi

Guangfu torturowano, a bratanka Chen Kegui skazano na trzy lata wi陑ienia za zranienie jednego z trzech m昕czyzn, kt髍zy zaatakowali dysydenta w jego domu. Przed niedawnym spotkaniem na szczycie prezydenta Baracka Obamy i chi駍kiego przyw骴cy Xi Jinpinga w Kalifornii matka Chen Guangchenga i jego starszy

Jak si pozby haluks體

histori zdrowotn swojej rodziny. Co powinno niepokoi? Dwie lub trzy osoby choruj眂e na taki sam nowotw髍 lub m硂dy wiek kogo, kto zachorowa. Jak si nie po砤ma na stoku narciarskim Kobiety cz甓ciej doznaj uraz體 na stoku narciarskim. Jednak wypadki m昕czyzn maj powa縩iejsze skutki. Prawdopodobnie

"Na m骿 widok innym robi si niedobrze". Cierpi na rzadk chorob, ale nie chce zamyka si w domu

bolesne. Chorych na EB nazywa si motylami - s tak delikatni, 縠 sam dotyk mo縠 ich zrani. Bol jednak nie tylko rany fizyczne, ale i to, jak traktuj ich inni ludzie. Przemys砤w zacz背 prowadzi bloga, w kt髍ym opisuje sytuacje, jakie spotka硑 go w miejscach publicznych. I startuje w konkursie na Blog

Pu砤pki wyprzeda縴

intuicj) przy jednoczesnym przyt阷ieniu o秗odk體 strachu. Kobiety. Wydaj na zakupy wi阠ej od m昕czyzn (nawet online), kontroluj 80 proc. domowych wydatk體. Ostatni kryzys sprawi, 縠 po raz pierwszy w historii pe硁oetatow prac ma wi阠ej kobiet - m昕czy糿i padli ofiar 75 proc. zwolnie po 2008 r. Cho

Rachel Weisz - wied糾a z "Oza" [WYWIAD]

angielskim, wysmakowanym, pe硁ym aluzji, natomiast seria o Bournie to ameryka駍kie kino akcji, czysta rozrywka. Czy "Oz Wielki i Pot昕ny" to film feministyczny? W tym sensie, 縠 g丑wnym motywem dzia砤 Evanory i jej siostry s zemsta i zraniona duma. Chc zniszczy Oza, m昕czyzn, kt髍y odtr眂i

Chi駍ki internet uwolni zab骿czyni

W Badong, prowincjonalnym mie禼ie w prowincji Hubei, s眃owi zaj瓿o wczoraj zaledwie dwie godziny wypuszczenie Deng Yujiao na wolno舵. S眃 orzek, 縠 kobieta, kt髍a zabi砤 m昕czyzn napastuj眂ego j w klubie karaoke, dzia砤砤 w samoobronie. Wyrok powita砤 eksplozja rado禼i w chi駍kim internecie

"Bambusie, czarnuchu! Co ty tutaj robisz?". Oskar縠nie za rasizm

6 lutego tego roku po godz. 17 prezenter Radia Jard szed ulic Broniewskiego. Zaczepi go nieznany mu m昕czyzna, b阣眂y w towarzystwie m硂dej kobiety. Ch硂pak zacz背 go wyzywa, posypa硑 si: "bambus" i inne wulgarne sformu硂wania. Prezenter nie reagowa w 縜den spos骲, szed dalej

Ju lepiej jak by gruby

Od ponad 20 lat jestem zwi眤ana z jednym m昕czyzn. Tym m昕czyzn jest m骿 M笨. Jemu w pi阫ny dzie majowy 秎ubowa砤m mi硂舵, wierno舵 i uczciwo舵 ma晨e駍k .. Przez te wszystkie lata by砤m wierna, lojalna, tolerancyjna i cierpliwa. Znosi砤m, dbaj眂 o ognisko domowe i tr骿k dzieci, ale te i

Przera縪na, rozmam砤na, za砤mana

nienaturalnie szcz甓liwe tchnienie. Widzia砤m m昕czyzn co zdradzaj swoje kobiety tak dla zabawy, bo cho maj du縪 wci笨 szukaj do 丑zka i seksu m硂dej baby. Chcia砤m widzie w tym jaki pow骴, my秎a砤m, 縠 jest na to usprawiedliwienie. 痚 ca砶iem normalne i wybaczalne jest to zboczenie. Wstyd mi, 縠 i ja do

Ojciec, kt髍ego nigdy nie by硂

wybieraj tych m昕czyzn, kt髍zy tak naprawd s dla nich atrakcyjni, z l阫u przed odrzuceniem. Wybieraj za to tych, a raczej daj si wybra tym, kt髍zy je chc, i te zwi眤ki bywaj potem ma硂 satysfakcjonuj眂e. Jak funkcj spe硁ia ojciec w pierwszych latach 縴cia dziecka? W okresie

Polowanie na homoseksualist體 w USA: Lawendowe niebezpiecze駍two

zwane s硂dkimi pu砤pkami. Atrakcyjna m硂da kobieta (lub m昕czyzna) flirtowa砤 z Amerykaninem za granic, a schadzki odbywa硑 si w pokoju hotelowym przed ukrytym obiektywem KGB. Nast阷nie Amerykaninowi pokazywano zdj阠ia i gro縪no ujawnieniem, je秎i nie zgodzi si na wsp蟪prac. Za kadencji prezydenta

Zmar 24-latek, ofiara brutalnego pobicia w Wielkanoc

...nych kiboli z no縴kami - opowiadaj 秝iadkowie. Niestety, w szamotaninie skinom uda硂 si zrani w nogi dwoje klient體 klubu: 28-letni kobiet i 26-letniego m昕czyzn. Bijatyka trwa砤 przed lokalem, a sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Sp硂szy砤 ich stra miejska.- Funkcjonariusze patroluj眂y

Mapa d硊gowieczno禼i. Jak zosta zdrowym stulatkiem

秐iadanie (fasol, jajka i tortill), nar眀a砤 drewna, i pos硊guj眂 si wielk maczet, wykarczowa砤 ro秎iny na podw髍zu. Kobieta z trosk po硂縴砤 d硂 na nodze syna i spyta砤, czy wszystko dobrze. W ubieg硑m tygodniu zrani si podczas pracy. Niby zwyk硑 obrazek - matka martwi眂a si o dziecko. Tyle tylko

Klimatyzacja nas wyka馽za. Kryje si w niej gro糿a legionella

. - Podobnie jest u nas - m體i prof. Tadeusz P硊sa, kierownik Kliniki Chor骲 Wewn阾rznych, Pneumonologii i Alergologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON. Dodaje, 縠 ostatnio nie odnotowali zgon體, ale opowiada o dw骳h wyj眛kowo ci昕kich przypadkach legionellozy. - Leczyli秏y m昕czyzn i kobiet. On w砤秐ie

Hit: 'Po prostu mi硂舵'/kit: 'Brzydka prawda'

'Po prostu mi硂舵', re. Joel Hopkins, DVD, Kino iat Ostatnia szansa na wielk filmow mi硂舵 urzeczywistnia si dzi阫i spotkaniu na lotnisku. Samotna kobieta po czterdziestce, rozwiedziony m昕czyzna po pi赕dziesi眛ce spotykaj si na Heathrow. Kate jest racjonaln, zimn Angielk, Harvey

Halsted i inni, czyli jak hartowa砤 si stal (skalpela).

縴je Thack [RECENZJA SERIALU] By to czas naprawd ostrej walki o wyj禼ie nauki z mrok體 niewiedzy. A ta ostatnia mia砤 si ca砶iem nie糽e. To ona owocowa砤 przekonaniem, 縠 normalne jest, i m昕czyzna ma w ci眊u swojego 縴cia po kilka 縪n, kt髍e po kolei umieraj w wyniku gor眂zki po硂gowej. Z regu硑

Tajemnice szczeci駍kiego p蟪秝iatka

ci眊u kilku dni opowiedzia ca潮 swoj szpiegowsk biografi. Proces rozpocz背 si 16 pa糳ziernika 1961 r. przed S眃em Marynarki Wojennej w Warszawie, a oskar縪ny kapitan, by unikn辨 stryczka, m體i to, co chcia硑 us硑sze polskie w砤dze. Zosta zatem szpiegiem, bo marzy, 縠 Szczecin wr骳i do Niemiec

Sztuka kochania, czyli tr骿k眛 z dw骿k

tuli硑, a dla mnie by硑 s硂dkie i kochane. Przez serce dziecka chcia硑 dotrze do serca taty. M骿 ojciec podrywa wszystko, co si rusza. Wszystkie kobiety musia硑 by jego. By bardzo przystojnym m昕czyzn, wysokim, mia nordyck urod, prosty nos, szare, du縠 oczy. Baby za nim szala硑. By te bardzo

Samob骿stwa policjant體

zad糶a kobiety no縠m i sam si powiesi.25-letni sier縜nt z posterunku w Bobolicach (Zachodniopomorskie) zastrzeli si w swoim samochodzie.LipiecW Szczucinie w Ma硂polsce policjanci znale糽i w gara縰 przy komisariacie cia硂 34-letniego kolegi. Strzeli sobie w g硂w ze s硊縝owego pistoletu.Pa糳ziernik39

Ministrze, przyspiesz kroku. Wykopmy rasizm z Bia砮gostoku

policja na polecenie prokuratury zatrzyma砤 kilkunastu m硂dych m昕czyzn kojarzonych ze 秗odowiskami neonazist體 i rasist體. Wed硊g naszych informator體 wi阫szo舵 z nich po pobraniu materia硊 genetycznego do bada por體nawczych wypuszczono. Trzy osoby sp阣zi硑 noc w policyjnej izbie zatrzyma. Jednak

Ksi笨ka o "iadaniu u Tiffany'ego". Jak Audrey zagra砤 dziwk

- przemian ameryka駍kiej obyczajowo禼i, kt髍 ten film nie秏ia硂, acz skutecznie zapowiada. Jeden z jego przeciwnik體 orzek: "Nie tylko ukazuje prostytutk, kt髍a rzuca si w ramiona m昕czyzny b阣眂ego na utrzymaniu innej kobiety, lecz tak縠 traktuje kradzie jako doskona硑 dowcip. Obawiam si, 縠 po

B眃 taka jak ja, tylko lepsza

gdy o 縜dn Agat wcale nie chodzi, tylko na przyk砤d o l阫 c髍ki, 縠 si nie dostanie do wymarzonego liceum, do kt髍ego id 'wszyscy', w tym jeden szczeg髄nie wa縩y ch硂pak. Zauwa縴砤m, 縠 doros砮 kobiety, kt髍e maj trudne relacje z matkami, ch阾niej buduj przyja捡 z m昕czyznami

adami Paw砤 z Tarsu

. Jedno z najwa縩iejszych przes砤 zawar Pawe w li禼ie do Galat體: Nie ma ju r罂nicy mi阣zy 痽dem a Grekiem, wolnym a niewolnikiem, m昕czyzn a kobiet - w Chrystusie jeste禼ie wszyscy kim jednym. W 秝iecie podzielonym na biednych i bogatych, Grek體 i barbarzy馽體, 痽d體 i reszt 秝iata czy wreszcie

Granice wolno禼i w zwi眤ku

mo縩a wej舵 w zwi眤ek z g硂w pe硁 pomys丑w, 縠 z kobietami lub m昕czyznami trzeba walczy, 縠 jak tylko spuszcz swojego partnera z oka, to on wygra ze mn, zrani mnie, zamieni w s硊勘cego czy s硊勘c. To jest jaki nonsens. Kobiety s sk硂nne do po秝i阠e, a m昕czy糿i cz阺to m體i, 縠 w

Afrykanie pod butem kr髄a i kajzera

kobiety, za co 縜den z nich nigdy nie stan背 przed s眃em. Prywatnie gubernator Leutwein uwa縜 to za barbarzy駍two, ale publicznie si nie wypowiada. Misja genera砤 von Trothy Samuel Maharero mia prosty plan: chcia za pomoc jednego skoordynowanego ataku zniszczy ca潮 koloni, zabijaj眂 ka縟ego Niemca

Ch硂paki nie choruj

jedno - testosteron podnosi pr骻 b髄u. To pozwala m昕czyznom znie舵 bez wi阫szych cierpie takie zranienia, kt髍e dla kobiet by硑by trudne do wytrzymania. Sprawia jednak, 縠 nie s 'zaprawieni w b髄u'. I skoro tylko cierpienie przedostanie si przez ich testosteronowy pr骻, zaskoczeni przez b髄

List tygodnia WO - M體cie c髍kom, 縠 s wyj眛kowe

pracy nad sob daje mi M笨. Ale nie wiem, ilu jest m昕czyzn na tyle m眃rych i wytrwa硑ch, by zauwa縴 problem w wierze w siebie swoich kobiet i pom骳 go rozwi眤a. Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl

Premier o 秏ierci kibica: to by tragiczny, ale typowy wypadek

pieszego. M昕czyzna wszed na jezdni w miejscu nieoznakowanym, zza innego samochodu jad眂ego lewym pasem. Jak zaznaczy, z informacji, kt髍e dosta od komendanta g丑wnego policji, wynika, 縠 policjanci wracali ze s硊縝y; jechali z pr阣ko禼i oko硂 40 km/h. Premier z硂縴 kondolencje i wyrazy wsp蟪czucia

Moje dzieci w szklanej wie縴

si od nowa. To s ogromne koszty. Dochodzi kolejne stymulowanie hormonami, dla organizmu kobiety to jest bardzo obci笨aj眂e - m體i Ola.W czasie tego pobytu Piotr odda nasienie, lekarz wybra najsilniejsze plemniki i uda硂 si zap硂dni 15 pobranych kom髍ek. Bezpo秗ednio przed transferem, czyli

Seks na widoku

tamponami lub odwrotnie. Jako kobieta autentyczna wysoko ceni i konsekwentnie roztacza tak zwane naturalne zapachy cia砤. Na pla縴 objawia swoj cielesno舵 bez 縜dnych os硂nek tu obok nieskazitelnych szesnastolatek. Stoj za tym dwa optymistyczne za硂縠nia. Po pierwsze, m昕czyzna, kt髍y kocha, przyjmie od

Czy poczucie samotno禼i to zawsze sygna, 縠 zwi眤ek nie ma sensu?

ta druga jest odpowiedzialna za ten stan rzeczy. I dlatego tak trudno z tego wyj舵, bo ka縟e jest zdania, 縠 to drugie jest winne: "Jakby on si zmieni, to ja bym by砤 wtedy inna". Kto najcz甓ciej robi ten pierwszy krok: m昕czyzna czy kobieta? Je縠li to jest pocz眛ek, to oboje mog by

Poetka, kt髍a sta砤 si poet

ka縟ej kobiety, kt髍a sama wyjdzie na ulic wieczorem. Zreszt nawet w bia硑 dzie kobieta nie mog砤 uda si do uczelnianej biblioteki bez asysty m昕czyzny. W brytyjskiej rzeczywisto禼i ko馽a XIX w. r體nouprawnienie kobiet by硂 w swej istocie z硂tym papierem naklejonym na kajdany.Rozmowa z prof. Mari

Polowanie na wampira z Zag酬bia

Mi阣zy listopadem 1964 r. a marcem 1970 r. "wampir", jak nazwa砤 go ulica, zamordowa 14 kobiet, a sze舵 innych ci昕ko zrani. Cia砤 ofiar znajdowano w Sosnowcu, B阣zinie, Czeladzi, Katowicach i Siemianowicach 眘kich. Zab骿ca nie gwa砪i Pierwsz ofiar by砤 sprz眛aczka z jednego z

Nadkobieta

. () Zrani砮m Ci, zawiod砮m, zniszczy砮m Twoj Przyja捡. A sobie zrobi砮m nie mniejsz krzywd. Nie ma ju dla mnie przebaczenia, H. I nie oczekuj przebaczenia. () Kocha砮m Ci naprawd. Wci笨 Ci kocham. () By砤 moj jedyn kobiet, z kt髍 czu砮m si w zwi眤ku jak normalny m昕czyzna. Da砤 mi najwi阫sze

Trucizna kr髄owej Bony

Sztylet albo trucizna jest bro dusz niem昕nych, nikczemnych niewolnik體, kobiet niedo酬縩ych ... - m體i Piotr Kmita, wielki mo縩ow砤dca i sprzymierzeniec Bony, w sztuce Alojzego Feli駍kiego pod tytu砮m "Barbara Radziwi吵體na". Kr髄owa Bona Sfor-za, 縪na Zygmunta Starego, z pewno禼i nie

M硂dzi Francuzi jad na d縤had

縴j眂y we Francji, zabijajcie ka縟ego cywila". Adela 1089 Francuz體 walczy (w秗骴 3 tys. bojownik體 z ca砮j Europy) w Syrii po stronie islamskich ekstremist體 - podaje minister spraw wewn阾rznych. Najwi阠ej jest m昕czyzn w wieku oko硂 26 lat. W秗骴 ochotnik體 秝i阾ej wojny s te 84 m硂de kobiety

Grodzka do niszczarki

zmieniaj眂e p砮 metrykaln z kobiety na m昕czyzn musz te wykaza si mastektomi, usuni阠iem piersi! A nie wszyscy chc si przecie operowa.To wszystko utrudnia i tak trudn sytuacj. Niekt髍e osoby trans decyduj si np. czeka a rodzice umr. Wi阫szo舵 rezygnuje, 縴je w ukryciu, zadaj眂 cierpienie

Teoria z砤. Co czyni z nas psychopat體?

usposobionego cz硂wieka sta si dziecinny, zuchwa硑 i wulgarny. Jednak wi阫szo舵 psychopat體 (a szacuje si, 縠 jest ich blisko 3 proc. w秗骴 m昕czyzn i 1 proc. w秗骴 kobiet) nie mia砤 縜dnego urazu g硂wy. Baron-Cohen stawia hipotez, 縠 w rozwoju ich m髗g體 zabrak硂 jednego kluczowego momentu. Odrzucenie

Rozw骴 na pods硊chu

spakowa walizk i zamieszka u kobiety, z kt髍 w砤秐ie spodziewa si dziecka. To chyba 砤twa sprawa, wina m昕a jest oczywista? Niekoniecznie. Odszed do kogo innego, ju bardziej zawini si nie da. S眃 bada win w rozk砤dzie po縴cia ma晨e駍kiego. Czyli - kto zawini, 縠 dosz硂 do rozk砤du. Zdrada i

Katarzyna W. odnaleziona. Napisa砤 o秝iadczenie, 縠 nikt jej nie zmusza do opuszczenia dzi

te禼iowa, Beata Cie秎ikl. Kobieta przyzna砤, 縠 nie rozumie zachowania synowej. - Dla mnie to jest dziwne. Ca硑 czas Kasi r阫 podajemy, wspieramy j, sami namawiali秏y na to badanie wariografem, sami si na to zdecydowali. Kolejny raz Kasia przed wariografem uciek砤, wi阠 co mo縩a my秎e... - stwierdzi砤

Beznadziejna ucieczka przed Basi

normalnego m昕czyzny. Fakt ten wszystkich zaskoczy. Kobieta, w kt髍ej domu mieszka przez ostatnie lata 縴cia, oraz medyk odwiedzaj眂y go przed 秏ierci nie podejrzewali niczego nienormalnego w egzystencji spokojnej "staruszki".Studia kliniczne wykazuj, 縠 typowy transwestyta w砤秐ie tak jak Eon

Uzbrojony policjant w ka縟ej szkole - tak zwolennicy dost阷u do broni chc zadba o bezpiecze駍two dzieci

Pensylwanii. Jak poinformowa prokurator hrabstwa Blair, w strzelaninie 秏ier ponie秎i kobieta i trzech m昕czyzn (w tym napastnik), a trzech policjant體 zosta硂 rannych.

Mezalians arcyksi阠ia

wywodzi砤 si z rodziny kr髄ewskiej. Lalki z wosku Franciszek Ferdynand nawet si rozgl眃a, ale ostatecznie doszed do przekonania, 縠 kobiety, spo秗骴 kt髍ych mia wybiera, to po prostu "woskowe lalki". - Wszystkie one s 17- czy 18-letnimi dzie鎚i, a jedna brzydsza od drugiej. Za stary jestem

W Iraku na d縤had id kobiety

縪na i dwoje dzieci zgin阬i w 2001 r. w Afganistanie), na reakcje nie trzeba by硂 d硊go czeka. W internetowych portalach d縤hadyst體 zaroi硂 si od g硂s體 oburzonych kobiet, wed硊g kt髍ych niedopuszczanie ich do 秝i阾ej wojny to jawna dyskryminacja. "S硂wa szejka zasmuci硑 i zrani硑 moje serce

Fiedorczuk: Obietnica rozkoszy i gwarancja rozk砤du

egzemplarzem dziwnego gatunku. Kazimierz Przerwa-Tetmajer m骻 ca砶iem serio napisa: "Lubi, kiedy kobieta...". Czy wyobra縜 sobie pani kobiet, kt髍a pisze: "Lubi, kiedy m昕czyzna..."? W ramach tej estetyki kobieta nie powinna niczego pisa, powinna 砤dnie omdlewa. Modernizm nauczy

Jak z砤pa faceta na teatr

, wojen i kryzysu finansowego". Bo teatr w ostatnich latach zwraca si do wykluczonych kobiet i mniejszo禼i seksualnych, czyli do ofiar tradycyjnego m阺kiego 秝iata. Facetom oferowa najwy縠j oczyszczaj眂e w za硂縠niu biczowanie. M阺ka solidarno舵 w tym przypadku nie zadzia砤砤 - re縴serzy m昕czy糿i

Jane Austen ostrzega przed Panem Ropuchem

. literatura jest domen m昕czyzn. - Tak, wczesna powie舵 angielska to s g丑wnie m昕czy糿i, ale cz阺to kreuj oni postaci kobiece oraz fabu硑 - jak chocia縝y Henry Fielding - kt髍e s obliczone na kobiecego odbiorc. Bo ju wtedy to g丑wnie kobiety czyta硑 powie禼i? - Tak, co zreszt miano za z砮 i powie禼iom

Billboard z pedofilem

by wykorzystany przez ksi阣za. Kap砤n upija ministrant體 i t硊maczy, 縠 poka縠 im mi硂舵 mi阣zy m昕czyznami, 縠by mogli p蠹niej prawid硂wo pokocha kobiet. Ten ch硂pak mia wtedy 13 lat. Kiedy wr骳i pijany do domu. Powiedzia rodzicom, co si sta硂. Nikt mu nie uwierzy. Ojciec go st硊k

Stanis砤wa Celi駍ka: mam przed sob bojowe zadanie - trzecie 縴cie

w przeno秐i, 縠 do pewnego momentu mia砤m cienk sk髍 i 砤two mnie by硂 zrani. I mo縠 pod秝iadomie chcia砤m sta si wi阫sza, bo niewysoka jestem, chocia jako m硂da dziewczyna wyobra縜砤m sobie, 縠 jestem taka wysoka jak wspania砤 francuska aktorka Anouk Aimée. (秏iech) Jak zobaczy mnie

Instrukcja obs硊gi Gruzina

bliskiego - opowiada trener i prezes federacji chridoli. - Ale nie wolno ruszy kobiet, ch硂pak體 do 12. roku 縴cia i starc體 po pi赕dziesi眛ce.- M硂dzi ci wasi starcy - ja na to.- Przed wiekami tak by硂. Nawet w Gruzji, gdzie d硊go si dzisiaj 縴je. Starcy nie musieli ju nawet nosi szabel. Tylko kind縜硑

Matka zranionego ch硂pczyka odnaleziona w Krakowie

Na miejsce pojecha patrol policji. Kobieta nie mia砤 przy sobie 縜dnych dokument體, ale podaje si za matk siedmiomiesi阠znego ch硂pczyka z Tarnowa, kt髍ego z ranami ci阾ymi szyi i nadgarstk體 odnalaz砤 w sobot po po硊dniu babcia. Uda硂 si uratowa jego 縴cie.- Kobieta zostanie

Barbara Seidler: Nigdy nie czu砤m si tak wolna jak w powstaniu

. Moja kole縜nka Tereska Wawrzyniak體na wyprawia砤 urodziny. By砤 w domu, przed 17 zd笨y砤 przyj舵 pani Sztompkowa po Lalk i Andrzeja. Ja czu砤m si straszliwie samotna. Wtedy w砤秐ie dopad mnie ten potworny strach. Ba砤m si, 縠 jestem sierot. Sk眃 wiedzia砤, 縠 wybuch硂 powstanie? Us硑szeli秏y

Synod kt髍ego abp G眃ecki nie zrozumia

;Jezus patrzy na kobiety i m昕czyzn, kt髍ych spotyka, z mi硂禼i i czu硂禼i, towarzysz眂 ich krokom z cierpliwo禼i i mi硂sierdziem w g硂szeniu wymaga Kr髄estwa Bo縠go" - czytamy w "Relatio...". Stosowanie prawa stopniowalno禼i zak砤da wi阠 przede wszystkim zaakceptowanie sytuacji

Ofiara pedofilii, a nie "potw髍 w sutannie" w centrum uwagi

pedofilii: czterema kobietami i m昕czyzn"."Ale zwracaj眂 si podczas mszy do wszystkich wykorzystywanych powiedzia r體nie, 縠 ich ofiara jest bliska tej m阠zennik體 Ko禼io砤" - dodaje gazeta.I stwierdza: "Po raz kolejny, i to wbrew tym, kt髍zy, zw砤szcza w kr阦ach religijnych

Celebgate: Skradziona nago舵 Jennifer Lawrence

si 31 sierpnia 2014 roku, kiedy w internecie pojawi硑 si nagie zdj阠ia gwiazd - wed硊g CNN w秗骴 nich jest sto kobiet i jeden m昕czyzna. Zdj阠ia s erotycznymi "selfies" - gwiazdy pozuj i robi sobie zdj阠ie telefonem kom髍kowym. Zwykle iPhone'em. To o tyle istotne, 縠 zdj阠ia zrobione

Kobieta i m昕czyzna

Kobieta i m昕czyzna (fr. Un homme et une femme, ang. A Man and a Woman ) – francuski film z 1966 roku w re縴serii Claude'a Leloucha.

M昕czyzna

M昕czyzna – dojrza硑 p砪iowo m阺ki osobnik z rodzaju Homo. R罂nica w genotypie kobiety i m昕czyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a m昕czyzna chromosom X i chromosom YWiedza i 縴cie, luty 2012 roku, str. 55) determinuje dymorfizm p砪iowy u ludzi. Anatomia m昕czyzny R罂nice w budowie

Kobieta na Marsie, m昕czyzna na Wenus

Kobieta na Marsie, m昕czyzna na Wenus (fr. De l'autre c魌 du lit) – francuska komedia z 2008 roku w re縴serii Pascale'a Pouzadouxa. Jest to ekranizacja pierwszej powie禼i „Po drugiej stronie 丑縦a” Alix Girod de L'Ain. Opis fabu硑痽cie „po drugiej stronie

Kobieta i m昕czyzna: 20 lat p蠹niej

Kobieta i m昕czyzna: 20 lat p蠹niej - francuski melodramat z 1986 roku. G丑wne role Anouk Aim閑 - Anne Gauthier Jean-Louis Trintignant - Jean-Louis Duroc Richard Berry - Richard Berry Evelyne Bouix - Fran鏾ise Marie-Sophie L. - Marie-Sophie Philippe Leroy - Profesor Thevenin Charles G閞ard

Kobieta i m昕czyzna (ujednoznacznienie)

Kobieta i m昕czyzna – film z 1919 rokuKobieta i m昕czyzna film z 1919 roku na filmweb Kobieta i m昕czyzna – film z 1966 roku Kobieta i m昕czyzna: 20 lat p蠹niej – film z 1986 roku

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.