ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych

Marek W眘, Marek Sterlingow

Lustracja bez po秔iechu

Lustracja bez po秔iechu

Abp Tadeusz Goc硂wski nie zamierza powo硑wa specjalnego zespo硊 wsp蟪pracuj眂ego z IPN w sprawie ksi昕y-agent體. - Bo dlaczego biskupi mieliby mie specjalne prawa? - argumentuje metropolita gda駍ki.

Religia.tv ko馽zy nadawanie. "Nie poradzi砤 sobie"

Religia.tv zako馽zy nadawanie 31 stycznia przysz砮go roku. Stacja nie poradzi砤 sobie z osi眊aniem zak砤danych wcze秐iej wynik體 ogl眃alno禼i.

"Pi, wyzywa, poni縜". Arcybiskup G丑d jak okrutny w砤dca - skar勘 si ksi昕a w najnowszym numerze "Wprost"

- U nas panuje ustr骿 feudalny. Jest pan i s podw砤dni. I wszystko by硂by dobrze, bo przecie 秎ubujemy arcybiskupowi pos硊sze駍two. Ale je秎i ten arcybiskup nie zachowuje si jak duchowny katolicki, tylko jak okrutny w砤dca, to musimy o tym zacz辨 m體i - skar勘 si ksi昕a w najnowszym numerze tygodnika "Wprost".

SNAP: Nie chcemy ksi昕y pedofil體

SNAP: Nie chcemy ksi昕y pedofil體

Tak m體i砤 wczoraj w Warszawie Barbara Blaine, szefowa organizacji zrzeszaj眂ej ofiary ksi昕y pedofil體. Nale縴 do niej ponad 10 tys. os骲. SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) dzia砤 od 23 lat w USA i kilku krajach Ameryki Po硊dniowej. Od kilku dni cz硂nkowie SNAP podr罂uj po

Parafia pozwana za molestowanie

Parafia pozwana za molestowanie

. Gdy Ko禼i蟪 b阣zie odpowiedzialny, nie tylko moralnie, ale te materialnie - mo縠 to pom骳 w walce ze zjawiskiem pedofilii w秗骴 ksi昕y - m體i wiceprezes Fundacji Adam Bodnar. Marcina K. reprezentuje pro bono wsp蟪pracuj眂y z Fundacj adwokat Wojciech Dobkowski. Ko禼i蟪 w Polsce twierdzi, 縠 nie ma

Terlikowski o mafii i lobby homoseksualnym w Watykanie. - To wina W硂ch體

Terlikowski o mafii i lobby homoseksualnym w Watykanie. - To wina W硂ch體

. Watykan kupi apartamentowiec, w kt髍ym znajduje si najwi阫sze w Europie gejowskie spa Europa Multiclub. Nieruchomo舵 kosztowa砤 23 mln euro, maj tam mieszkania ksi昕a, w tym m.in. ultrakonserwatywny kardyna Ivan Dias. Terlikowski: - Z mojej perspektywy to jest sytuacja dramatyczna. Nie komiczna. Mnie

Druga Irlandia

Druga Irlandia

urodzi砤 si w rodzinie, kt髍 s硊縝y socjalne, w體czas 禼i秎e wsp蟪pracuj眂e z Ko禼io砮m, uzna硑 za niezdoln do utrzymania dzieci. Bez rodziny, bez krewnych, zdana wy潮cznie na 砤sk si髎tr i ksi昕y opar砤 ca砮 swoje 縴cie na Ko禼iele, bez kt髍ego do ko馽a czu砤 si bezradna, cho zdaje si - bo nigdy

ONZ ponownie skrytykuje Watykan? Tym razem przes硊chania przed Komitetem przeciwko Torturom

ONZ ponownie skrytykuje Watykan? Tym razem przes硊chania przed Komitetem przeciwko Torturom

impulsu zach阠aj眂ego do post阷u w promowaniu szacunku dla praw cz硂wieka - oceni Lombardi przed przes硊chaniem. Komitet nie komentuje plotek na temat mo縧iwej tre禼i raportu w sprawie Watykanu. Ale przedstawiciele wsp蟪pracuj眂ych z ONZ organizacji pozarz眃owych oceniaj, 縠 stolica Ko禼io砤

Rzecznik PiS daje na Orkiestr Owsiaka

Rzecznik PiS daje na Orkiestr Owsiaka

Przeczytaj te: WO da砤 ogniaW ostatnich dniach Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy jest ostro krytykowana przez polityk體 PiS, oraz zwi眤anych z nimi prawicowych publicyst體. A tak縠 niekt髍ych ksi昕y. Rzecznik PiS Adam Hofman stwierdzi jednak, 縠 "cho ideologicznie z Jurkiem Owsiakiem

PIT policzy wiernych

PIT policzy wiernych

tzw. ksi昕y patriot體 wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem.Fundusz daje komfort. Je秎i bowiem po jego likwidacji oka縠 si, 縠 wp硑wy z podatku s nik砮, nie b阣zie mo縩a narzeka na sk眕ych, antyklerykalnych ministr體. Ko禼i蟪 si przekona, na ile dusz w istocie mo縠 liczy. Tak powinno by w nowoczesnym

Jak Londyn wykiwa swoich nazist體

Jak Londyn wykiwa swoich nazist體

jako agent Gestapo. Z czasem zyska ich zaufanie. W秗骴 konspirator體 byli in縴nierowie, astrolog, a nawet kilku ksi昕y katolickich. Aby zaspokoi ich "melodramatyczne oczekiwania co do pracy szpiegowskiej", organizowa spotkania w piwnicy sklepu z antykami i zaleca pisanie raport體

Ksi眃z Piotr Natanek: 秝i阾okradca

Ksi眃z Piotr Natanek: 秝i阾okradca

zgodno禼i z nauczaniem papie縴 i biskup體 oraz nie przyst阷owali do tworzonych przez niego grup". Na koniec Episkopat przestrzeg: "Osoby wsp蟪pracuj眂e z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem przyczyniaj si do roz砤mu wsp髄noty wierz眂ych. Wsp蟪dzia砤j眂 w niszczeniu jedno禼i Ko禼io砤, pope硁iaj

Ks. Isakowicz-Zaleski: Mafia homoseksualna trz阺ie Ko禼io砮m

Ks. Isakowicz-Zaleski: Mafia homoseksualna trz阺ie Ko禼io砮m

Krakowska kuria ma problem z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, odk眃 kilka lat temu zacz背 nawo硑wa do ujawnienia ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB. Od tamtego czasu ostro krytykuje te kard. Stanis砤wa Dziwisza. Gdy krakowski metropolita powo砤 komisj "Pami赕 i Troska", kt髍a bada砤

Teksty tygodnia na wyborcza.pl

Teksty tygodnia na wyborcza.pl

do ujawnienia ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB. Od tamtego czasu ostro krytykuje te kard. Stanis砤wa Dziwisza. Gdy krakowski metropolita powo砤 komisj "Pami赕 i Troska", kt髍a bada砤 przypadki wsp蟪pracy krakowskich ksi昕y z SB, ks. Zaleski oskar縜 j o bezczynno舵. Do najwi阫szego starcia

Prymas Polski idzie na emerytur. Kto po nim?

Prymas Polski idzie na emerytur. Kto po nim?

opini otwartego na dialog, unika politykowania, co zdarza硂 si np. abp. G丑dziowi na tym urz阣zie. Kolejna nominacja nuncjusza by砤 w podobnym stylu: nast阷c bp. Guzdka w Krakowie zosta bp Grzegorz Ry, duchowny ceniony przez katolickich intelektualist體, wsp蟪pracuj眂y z "Tygodnikiem

Egzorcy禼i spotkali si na Jasnej G髍ze

psychiatr體 - na spotkania zapraszani s ksi昕a i 秝ieccy r體nie wsp蟪pracuj眂y z egzorcystami lub pos硊guj眂y przy tzw. uwalnianiu, czyli modlitwie wobec formy dzia砤nia z砮go ducha kwalifikowanej nie jako op阾anie, a zniewolenie duchowe. Wed硊g koordynatora pos硊gi ksi昕y egzorcyst體 w Polsce, ks. Mariana

Duchowni b阣 p砤ci sami sk砤dki na emerytur

Duchowni b阣 p砤ci sami sk砤dki na emerytur

rekompensat za przej阾y maj眛ek. W砤dze PRL przekazywa硑 z niego 秗odki na dzia砤lno舵 Ko禼io砤, ale cz阺to stawa si on elementem gry z Ko禼io砮m - wyp砤cano z niego m.in. pensje dla tzw. ksi昕y patriot體, wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem. Od 1989 r. z funduszu op砤cane s sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne i

Episkopat chce likwidacji Funduszu Ko禼ielnego

Episkopat chce likwidacji Funduszu Ko禼ielnego

cz阺to stawa si on elementem gry z Ko禼io砮m - wyp砤cano z niego m.in. pensje dla tzw. ksi昕y patriot體, wsp蟪pracuj眂ych z re縤mem. Od 1989 r. z funduszu op砤cane s sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne i zdrowotne duchownych, tak縠 wszystkich Ko禼io丑w niekatolickich. Cz甓 秗odk體 przeznaczana jest na

''Fakty i Mity'', czyli cep antyklerykalny

''Fakty i Mity'', czyli cep antyklerykalny

: "Wed硊g strategii nakre秎onej przez Bia砮go Ojca Ko禼io硂wi jak powietrze potrzebne s zast阷y m阠zennik體, najlepiej ksi昕y lub zakonnic zg砤dzonych przez bezbo縩ych. Piotrowski wype硁i t misj jak nikt inny! Trzeba mu tylko da woln r阫, a on ju sam w硂縴 w ni kij bejsbolowy. ier ks

"Nasz papie" - pow骴 do dumy narodowej, ale jego nauczanie nieznane

atmosfer, da硑 rozmach - uwa縜 filozof, teolog i publicysta, profesor Akademii Humanistycznej w Pu硉usku Tadeusz Barto. Andrzej Datko, socjolog religii wsp蟪pracuj眂y z Instytutem Statystyki Ko禼io砤 Katolickiego zwraca uwag na uniwersalizm s丑w papie縜, kt髍y m體i m.in., 縠 cz硂wiek jest drog dla

"Nasz papie" - pow骴 do dumy narodowej, ale jego nauczanie nieznane

atmosfer, da硑 rozmach - uwa縜 filozof, teolog i publicysta, profesor Akademii Humanistycznej w Pu硉usku Tadeusz Barto. Andrzej Datko, socjolog religii wsp蟪pracuj眂y z Instytutem Statystyki Ko禼io砤 Katolickiego zwraca uwag na uniwersalizm s丑w papie縜, kt髍y m體i m.in., 縠 cz硂wiek jest drog dla

Wielkie zmiany kadrowe w diecezjach. Ko禼i蟪 si zamknie, a mo縠 otworzy?

Wielkie zmiany kadrowe w diecezjach. Ko禼i蟪 si zamknie, a mo縠 otworzy?

hierarchowie s砤bo znani i rzadko zabieraj眂y publicznie g硂s. Za to do diecezji bielsko-縴wieckiej - jak ustali秏y - m骻砨y przyj舵 bp Grzegorz Ry, biskup pomocniczy krakowski, kt髍emu od jakiego czasu wr罂y si spor karier. To otwarty, bardzo wykszta砪ony hierarcha, wsp蟪pracuj眂y z "Tygodnikiem

Kuszenie w cieniu katedry

Kuszenie w cieniu katedry

[ROZMOWA] Piotr leczy si psychiatrycznie, d硊go wychodzi z depresji, a Maria zrozumia砤, 縠 i ksi昕y szatan kusi. Ju 秝. Faustyna w swoich wizjach widzia砤 schodz眂e w ogie piekielny orszaki biskup體. Uwierzy砤 synowi, 縠 by obmacywany, 禼iskany, ca硂wany. 痚 arcybiskup wybiera 砤dniejszych kleryk體

Burzliwe dzieje lustracji w Polsce

na zniszczenia archiw體 s硊縝 z lat 1989-1990. Z kolei SLD sugerowa硂, 縠 najwi阠ej agent體 znajdzie si w秗骴 opozycjonist體 z lat PRL. Za rz眃體 premiera Jana Olszewskiego 28 maja 1992 r. Sejm zobowi眤a MSW uchwa潮 do ujawnienia parlamentarzyst體 i wysokich urz阣nik體 wsp蟪pracuj眂ych z UB i SB

Henryka Krzywonos pomaga osieroconym dzieciom

Si骴ma edycja akcji, kt髍a rozpocz瓿a si wczoraj, za cel stawia sobie zach阠enie spo砮cze駍twa do wspierania osieroconych dzieci, kt髍ych rodzice zmarli w hospicjach. Piotr Skibi駍ki jeszcze niedawno by podopiecznym warszawskiego o秗odka Hospicjum Domowe Ksi昕y Marian體. Po 秏ierci jego taty

Zdobycie w砤dzy

ob砤wach. Na jednego partyzanta niejednokrotnie polowa硂 w體czas tysi眂 milicjant體, ubowc體, 縪硁ierzy Korpusu Bezpiecze駍twa Wewn阾rznego.Ko禼i蟪 na razie zostawili w spokoju - ksi昕a mogli sympatyzowa z "ch硂pakami z lasu", niekt髍zy duchowni mogli by nawet w partyzantce jako kapelani, ale

Rydzyk pod s眃 ko禼ielny - Libicki radzi Giertychowi

jest to, 縠 "owo z砤manie Dekalogu ma chyba bardzo prozaiczny, praktyczny i polityczny cel". - Ma - dla politycznego interesu jednej partii, aktualnie wsp蟪pracuj眂ej z mediami, kt髍e wszem i wobec zw si "katolickim g硂sem w twoim domu" - rozbi ponadpolityczny front tych, kt髍zy

Zakaz handlu w niedziel? "Nie. Bo co by硂by robi?" Warszawiacy o projekcie

stoliki z ciastkami, napojami i tabliczk "Rezerwacja. Gwiazdy Andymax" - siedz przy nich dzieci ju wsp蟪pracuj眂e z agencj castingow Andymax. Pani Ilona, pracownica call center, przysz砤 tu z c髍kami: cztero- i dwuletni. Buntuj眂 si Zuzi zach阠a: - Jak dasz si sfotografowa, pozwol ci

Motory rewolucji

ulicy. Mamy informacje, 縠 podpalaj je ludzie wsp蟪pracuj眂y z drog體k. W砤禼iciela okre秎aj po mandatach - szkoli nas dalej Dzyndza. -...i nie pokazujcie im, 縠 si boicie. Je縠li poka縠cie, od razu trafi w wasze s砤be miejsce. To oni s s硊gami narodu, a prawo jest po waszej stronie. -...jeszcze

Misteria Paschalia. Dwa wielkie debiuty

, gitarzysta s硑nnego brytyjskiego zespo硊 Portishead. I to chyba w砤秐ie ekspresja sta砤 si kluczem dla kompozycji, kt髍 napisa wraz ze swym starym przyjacielem Williamem Gregorym, cz硂nkiem formacji Goldfrapp, a wcze秐iej muzykiem wsp蟪pracuj眂ym r體nie z grup Portishead. Z sugestywnymi i bardzo mocnymi

Duchowni komentuj s硂wa Benedykta XVI

kierowane wtedy, kiedy s na to dowody. Dzika lustracja nie znalaz砤 poparcia papie縜. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (zapowiada, i po wizycie papie縜 ujawni list ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB, kt髍ych nazwiska odnalaz w swoich teczkach): - Nie spodziewa砮m si w眛ku m體i眂ego o ocenianiu minionych

By硑 lutera駍ki przyw骴ca agentem bezpieki

przez trzy lata wertowali w阦ierskie archiwa. W przeciwie駍twie do Ordassa, znanego z oporu wobec w砤dz komunistycznych, bp Kaldy by wobec nich lojalny. By te najwy縮zym rang hierarch lutera駍kim wsp蟪pracuj眂ym z re縤mem. Jako agent o pseudonimie "Pecsi" zostawi po sobie 1200 stron

Kalendarium

podopiecznych.1995 (kilka tygodni po radzie pedagogicznej) - trzech wychowawc體 i dwie osoby wsp蟪pracuj眂e z ogniskiem id na spotkanie z biskupem Stanis砤wem Stefankiem. Informuj go, 縠 kilku ch硂pc體 skar縴硂 si im, 縠 ksi眃z Andrzej wykorzystuje ich seksualnie. Biskup przeprowadza kr髏ki wywiad na temat

Kalendarz rocznic

Cz阺tochowy zgin瓿o 25 os骲, a ponad 60 zosta硂 rannych. 1984 - W Warszawie odby si pogrzeb ksi阣za Jerzego Popie硊szki, w kt髍ym wzi瓿o udzia ponad 600 tys. wiernych oraz blisko tysi眂 ksi昕y, mszy 縜硂bnej przewodniczy prymas J髗ef Glemp; ksi眃z Popie硊szko pochowany zosta przy ko禼iele 秝. Stanis砤wa

Ko禼i蟪 i teczki

osobie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prze秎adowanego przez bezpiek by砮go kapelana nowohuckiej "Solidarno禼i". Odk眃 zapozna si z zawarto禼i swojej teczki, nawo硊je do ujawnienia ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z SB. Nieoficjalnie wiadomo, 縠 to w砤秐ie pod jego presj kard. Stanis砤w Dziwisz

Lepszy papie w Watykanie ni kardyna w Krakowie

pisma "Dzi i jutro" [gazety katolickich 秗odowisk wsp蟪pracuj眂ych z w砤dzami - red.]. Odpar, 縠 nie jest zainteresowany wsp蟪prac z tymi 秗odowiskami. Notatk z tego spotkania ko馽zy zdanie: "ubowania na wierno舵 PRL nie sk砤da". W latach 60. w砤dze zgodzi硑 si, by Karol

Zbuntowany radny o kulisach kampanii. Czas zemsty

wszyscy m體i, ale Platforma to partia wsp蟪pracuj眂a z Ko禼io砮m. Pan wsp蟪pracuje z Ko禼io砮m? - Tak, znam du縪 ksi昕y, si髎tr zakonnych, proboszcza ko禼io砤 秝. Anny. Zag硂sowa硂 na mnie mn髎two starszych ludzi, kt髍zy na co dzie s硊chaj Radia Maryja. M體ili mi, 縠 nigdy w 縴ciu nie zag硂sowaliby

Ksi昕a historycy dalej badaj akta IPN-u

wielkim szacunkiem. Cz硂nkowie uznali, 縠 badaj眂 zwi眤ane z nim dokumenty, mog natkn辨 si na informacje o kap砤nach wsp蟪pracuj眂ych ze s硊縝ami bezpiecze駍twa PRL-u.Jedna z publikacji mo縠 dotyczy tak縠 ich. Ju w chwili powstania komisji bp W眛roba zapowiada, 縠 cz甓 nazwisk duchownych uwik砤nych

Kardyna Henryk Gulbinowicz przechodzi na emerytur

Pelplina. - "Nie id tam, to d縰ngla". By硂 co z tej "d縰ngli", to swoiste pok硂sie intensywnego na Dolnym 眘ku ruchu ksi昕y-patriot體 [wsp蟪pracuj眂ych z peerelowskimi w砤dzami] - opowiada kardyna. W czasie stanu wojennego wspiera opozycj. Przechowa w swojej rezydencji 80 mln

Kalendarz rocznic 16-22 czerwca 2014 r.

. Stefana Roweckiego "Grota". (70) 1944 - Litewska policja, wsp蟪pracuj眂a z Niemcami, dokona砤 pacyfikacji polskiej wsi Glinciszki na Wile駍zczy糿ie, morduj眂 38 Polak體. (70) 1949 - W Tuskegee w stanie Alabama urodzi si Lionel Richie, wokalista, kompozytor. (65) 1954 - W Warszawie rozegrano

Ks. Isakowicz-Zaleski: b阣 kontynuowa badania

pierwsz publikacj dotycz眂 ksi昕y-wsp蟪pracownik體 SB zapowiadaj na jesie. Ks. Zaleski chce si skoncentrowa na postaciach czterech kap砤n體 gn阞ionych przez SB: dw骳h swoich przyjaci蟪: ks. Kzimierza Jancarza i ks. Adolfa Chojnackiego oraz ks. J髗efa Tischnera i ks. Franciszka Blachnickiego

Czy papie m體i o lustracji

Chodzi o te kilka zda, kt髍e Benedykt XVI w archikatedrze warszawskiej wypowiedzia do ksi昕y: "Podczas Wielkiego Jubileuszu Jan Pawe II wielokrotnie wzywa wiernych do pokuty za przesz砮 niewierno禼i. Wierzymy, 縠 Ko禼i蟪 jest 秝i阾y, ale s w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzuci ch赕

Re縴ser Wojciech Marczewski: sd mnie nauczy砤 samotno禼i

cz阺to ogromne. Ojciec by cz硂wiekiem, kt髍y nie mie禼i si ani w czasie, w kt髍ym 縴, ani w pracy, kt髍 wykonywa, ani w 秗odowisku, w kt髍ym tkwi. By nauczycielem, p蠹niej dyrektorem w liceum. 60 lat temu powiedzia mi, 縠bym strzeg si nauczycieli i ksi昕y, bo oni zawsze uznaj, 縠 maj racj

Ateistyczny marsz przejdzie przez Krak體

dzia砤cie jako M硂dzi Wolnomy秎iciele.- Owszem. Cho dopiero si formujemy. Przygotowywali秏y si do marszu niemal rok. Organizujemy go w kilkadziesi眛 os骲 jako grupa do niedawna blisko wsp蟪pracuj眂a z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalist體. Spotykamy si w krakowskich kawiarniach, organizujemy przegl眃y

Krakowscy historycy o wsp蟪pracy duchownych z SB

jednoznacznych ocen - zastrzega dr Maciej Korku. Jego raport znalaz si w pierwszym tomie zeszyt體 historycznych.Ks. prof. Jan Szczepaniak, kt髍y czuwa nad prac zespo硊 historyk體, nie komentuje zawarto禼i ksi笨ki przed czwartkow prezentacj. Wyja秐ia, 縠 znalaz硑 si w niej nie tylko sylwetki ksi昕y

Oko Eco

硂patologicznie wprowadza do akcji "doktora Froida", 痽da, psychologa wsp蟪pracuj眂ego z Charcotem, s硑nnym paryskim lekarzem pos硊guj眂ym si hipnoz. Rozmowy, jakie prowadzi z nim nasz kapitan, a tak縠 wizyty u s硑nnej histerycznej pacjentki doktora Charcota, ze szcz阾em obja秐iaj

Adwokaci S硊縝y Bezpiecze駍twa w IPN

g髍y przyj阾e za硂縠nie. Je秎i bowiem SB "kamuflowa砤 istot wsp蟪pracy", to o jakiej wsp蟪pracy w og髄e mo縠 by mowa? Zakamuflowanej - ale przed kim? Przed rzekomo wsp蟪pracuj眂ym z SB? Nieu秝iadomionej - ale przez kogo? Przez tajnego wsp蟪pracownika bezpieki? Tylko co to ma wsp髄nego z

Poczwarki rosn w sieci

. nie potrafi przecie czyta nikt poza w眘kim gronem duchownych i drukarzy, a mimo to druk upowszechni si b硑skawicznie. Ksi昕a odkryli bowiem, 縠 na ma硑ch karteczkach mo縩a drukowa i masowo sprzedawa odpusty. Ludzie kupowali te odpusty nie dlatego, 縠 umieli czyta, lecz by odkupi

Jak Jezusa do krzy縜 przybijali

wcielaj si w role brawurowo, wyciskaj眂 na nich swoje pi阾no. Szczeg髄nie posta 縪硁ierza rzymskiego Malchusa ma w sobie co, co przyci眊a do niej wyj眛kowych "aparat體". Napisa j jeden z ksi昕y, wsp蟪pracuj眂ych na przestrzeni lat z tw髍cami spektaklu. Je糳zi wtedy na studia podyplomowe do

Boles砤w Piasecki - wielki przegrany

''Ksi昕a-patrioci w kronice filmowej z 1950 r.Piasecki po decyzji i阾ego Oficjum i po postawieniu na z砮go konia w Polsce by s砤by. Pojawi硑 si publicznie g硂sy postuluj眂e likwidacj PAX-u, a w samym PAX-ie opozycja, g硂sowano nawet nad wotum zaufania dla Piaseckiego. On jednak si wywin背.- Gomu砶a

Mo縩a zyska wi阠ej, zarabiaj眂 mniej

przez ksi昕y. Dzi s wielk korporacj, pi眛 co do wielko禼i w Hiszpanii. Ale nadal dzia砤j jako sp蟪dzielnia.A z czym takie przedsi阞iorstwa maj najwi阫sze problemy w Polsce?- Jednym z wa縩iejszych s przetargi. Powinny by organizowane tak, by obok celu g丑wnego inwestycji realizowa te cele

Koz硂wski: Uda硂 nam si, bo byli秏y rozumni

mnie trafi, gdy kilka lat temu pr骲owano znowelizowa ustaw lustracyjn, zr體nuj眂 wsp蟪prac z cenzur z tajn wsp蟪prac z SB. Z przera縠niem odkry砮m, 縠 spe硁iam wszystkie kryteria osoby wsp蟪pracuj眂ej z cenzur. Chodzi砮m tam przecie dobrowolnie, wszystko wykre秎a砮m w砤sn r阫 i wykonywa砮m

Sza bitewny nad Psim Polem

tablic na miejscowym ko禼iele. Prawdopodobnie zadzia砤硑 wrogie si硑. Jakie - okaza硂 si w latach 60., kiedy tzw. ksi昕a patrioci wsp蟪pracuj眂y z komunistyczn w砤dz postanowili wybudowa pomnik Jana XXIII. Lokalny aktyw partyjny poczu si dotkni阾y i poskar縴 si (co skrupulatnie odnotowa sektor

Indie: Czerwona o秏iornica

Mazumdar trafi do aresztu policyjnego, w kt髍ym zmar w 1972 r. (秏ier "pod okiem" policji to w Indiach praktyka cz阺ta). Naksalici og硂sili, 縠 zamordowali go sowieccy agenci wsp蟪pracuj眂y z ameryka駍kim imperializmem.Trudno poj辨, 縠 wszystkie dogmatyczne brednie Mazumdara pokutuj w Indiach

Biskup Kaczmarek - skazany, wymazany

". Prawie 20 lat p蠹niej w gronie ksi昕y przebywaj眂ych w domu si髎tr urszulanek na wakacjach ks. Jan edzianowski (p蠹niejszy autor fundamentalnej biografii biskupa) wspomnia, 縠 jest z Kielc, i wtedy jaki pra砤t krzykn背: "Wy tam w Kielcach nie macie szcz甓cia. Bp Kaczmarek to

Grzech ukryty w Ko禼iele (reporta)

poparcie.Biskup Stefanek pochyla si nad problemem To by koniec 1995 roku. Na spotkanie z biskupem Stanis砤wem Stefankiem posz硂 pi赕 os骲 - tr骿ka wychowawc體 i dwie osoby w latach 90. blisko wsp蟪pracuj眂e z ogniskiem. Im tak縠 ch硂pcy opowiadali o wykorzystywaniu przez ksi阣za Andrzeja. Bp Stefanek by w

Wyj禼ie z mg硑 - Prawda o katastrofie smole駍kiej

wsp蟪pracuj眂y z nim "eksperci" (縜den z nich nigdy nie by na miejscu katastrofy). Pocz眛kowo twierdzili, 縠 brzoza - z硂秎iwie nazywana przez nich "pancern" - nie mog砤 od砤ma skrzyd砤. Potem w og髄e zacz阬i podwa縜 uderzenie - ostatnio lansuj teori o tym, 縠 samolot zniszczy硑 wybuchy

Dyrektor Pietras i jego wrogowie

dziura. Pietras jednak m體i, 縠 zrobi na tych spektaklach niez硑 interes: - Na koprodukcji z Waszyngtonem zarobi砮m blisko 700 tys. dol. Znany wsp蟪pracuj眂y z nim mened縠r kultury (nie chcia wypowiada si pod nazwiskiem) twierdzi, 縠 Pietras to "doskona硑 dyrektor na niepewne finansowo czasy, bo

Polski 秎ub

. Ale jego mina m體i砤, 縠 zdaje sobie spraw, jak jest. Na odpowied nie czeka. Chc te, 縠by na mszy zagra砤 znajoma skrzypaczka - nie ma problemu. 痚by ojciec przyprowadzi pann m硂d do o硉arza, jak w ameryka駍kim filmie. Te prosz bardzo. A w innych ko禼io砤ch ksi昕a chc wita m硂d par razem

Smole駍kie domino

laboratorium na zlecenie prowadz眂ego dochodzenie w sprawie katastrofy MAK wykona pr骲ny oblot lotniska w Smole駍ku. Ekspert體 polskich wsp蟪pracuj眂ych z Komitetem do udzia硊 w badaniach nie dopuszczono.Wyniki test體 zdaniem p砶. Klicha okaza硑 si "niewiarygodne". Same za badania zosta硑 wykonane

Kardyna Boles砤w Kominek

zreformowa Ko禼i蟪 na ziemiach zachodnich. Wylicza jego zas硊gi: odbudowa ko禼io丑w, rozwijanie kultu maryjnego, wychowanie kap砤n體. Nie ukrywa, 縠 biskup oczy禼i kuri z "ksi昕y patriot體" wsp蟪pracuj眂ych z w砤dz: "Dokonuj眂 szeregu zmian, w tym tak縠 personalnych, od samego pocz眛ku

Za秎ubiona ojcu Tadeuszowi

odznaczy biskupim medalem Milito pro Christo! Ksi昕e Biskupie Generale. Przyjdzie czas, 縠 zm眃rzejemy. B骻 zap砤 Ci za wzruszenia. B骻 zap砤 Ci za odwag.Ewuniu!Ci昕ko wyzna: na tak mi硂舵 nas skazali, tak przebodli nas Ojczyzn".Ewa modli si g硂秐o, a m體i cichoSiedziba naczelnej "Naszego

Lustracyjny przegl眃 prasy: 28 marca

wsp蟪pracuj眂ymi przy przygotowywaniu wizyt Jana Paw砤 II? Co z tymi, kt髍zy byli obywatelami polskimi, ale ju nie s, i tymi, kt髍zy s, ale dawniej nie byli? A co zrobi z takim, co z硂縴 o秝iadczenie, 縠 wsp蟪pracowa, a IPN w swej dobroci wykaza mu, 縠 jednak nie. Trzeba wyrzuci z pracy za k砤mstwo

Nie jestem 硂wc agent體

literatury XIX w. prof. Andrzeja Romanowskiego. 痑den zajmuj眂y si dziejami PRL historyk ze znacz眂ym dorobkiem nie podpisze si pod pogl眃ami na temat archiw體 IPN-u, jakie dominuj na 砤mach "Gazety" - 縠 dokumenty s sfabrykowane, 縠 to wszystko k砤mstwa i szambo.Jeden z ksi昕y w 1979 r. zosta

Lustracyjny przegl眃 prasy: 21 marca

, czyli wykaz os骲, kt髍e figuruj w aktach jako osoby wsp蟪pracuj眂e z SB. - Sk眃 SB wiedzia砤, o czym rozmawia砤m wtedy w samochodzie. Czy to ten ksi眃z powiedzia?- Nie mo縩a tego wykluczy. Teoretycznie mo縧iwy jest pods硊ch, ale w latach 80. technika nie by砤 jeszcze tak zaawansowana jak obecnie, gdy

Bogdan Borusewicz: Major B眀el mia racj

Benedykt Sz., 縴je w Tr骿mie禼ie, funkcjonuje tu. Ma szko酬 angielskiego, wcze秐iej uczy j陑yka ksi昕y, bardzo dobre kontakty ma z kuri. Wsypa mnie drugi raz ju w stanie wojennym. By bardzo cennym agentem. Ale tak strasznie chcieli mnie wtedy dorwa, 縠 go u縴li.Jak mo縩a by硂 po raz drugi przez tego

Goralenvolk. O zinstytucjonalizowanej i najwi阫szej polskiej kolaboracji z Niemcami pisze Pawe Smole駍ki

; niekt髍zy twierdz, 縠 z oddzia硊 "Grunwald" wsp蟪pracuj眂ego z AL, inni - 縠 przekupieni. By mo縠 to oni nadali Krzeptowskiego ludziom z AK? Listy Krzeptowskiego Gdy Wac砤w Krzeptowski m體i tu przed 秏ierci, 縠 dostawa dzi阫czynne listy, nie k砤ma. "Wielce Szanowny Panie Prezesie

Trzystuletni romans

Ich historia zacz瓿a si przed trzema wiekami. Ho勘 Praczk i statecznego Palacza wyswatano, nie bacz眂, 縠 to mezalians. Roz潮czeni przemoc, przemierzyli p蟪 秝iata. Dzi dzieli ich raptem par warszawskich ulic, ale po潮czy si nie mog Ryszard Bo馽za z niedowierzaniem wpatrywa si w katalog no

TRZYSTULETNI ROMANS

Ryszard Bo馽za z niedowierzaniem wpatrywa si w katalog nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's. Pod numerem 113. ujrza "Praczk", obraz siedemnastowiecznego holenderskiego mistrza Gabriela Metsu. Obok znajdowa砤 si informacja, 縠 dzie硂 pochodzi z Polski, z pa砤cu w zienkach. Aukcja

Bogdan Stanaszek

na cz硂nka Komisji Historycznej przy Konferencji Episkopatu Polski, zajmuj眂ej si zbadaniem kwestii ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z PRL-owsk S硊縝 Bezpiecze駍twa w latach 1949-1989. Autor licznych publikacji dotycz眂ych najnowszej historii Ko禼io砤.Wybrane publikacje ksi笨kowe: Ksi昕a jasielscy w s硊縝ie

Szko砤 Nowej Ewangelizacji

Ewangelizacji wsp蟪pracuj眂ych w Programie "Redemptoris Missio", posiadaj眂ych zatwierdzenie w Ko禼iele katolickim. W秗骴 nich jest 13 szk蟪 diecezjalnych, 1 w Seminarium Duchownym Diecezjalnym, 4 zakonne (Ksi昕y Zmartwychwsta馽體, Ksi昕y Saletyn體, Palloty駍ka i franciszkan體) i 4 parafialne.Ka縟a Szko砤

Jerzy Myszor

. W 2006 zosta powo砤ny na cz硂nka Komisji Historycznej przy Konferencji Episkopatu Polski, kt髍a ma si zaj辨 zbadaniem kwestii ksi昕y wsp蟪pracuj眂ych z PRL-owsk S硊縝 Bezpiecze駍twa w latach 1949-1989. Obecnie pe硁i funkcj kierownika zak砤du Teologii Patrystycznej i Historii Ko禼io砤 na Wydziale

Raoul Rigault

sobie za cel budow organizacji uczni體 i student體 wsp蟪pracuj眂ych z robotnikami w ich walce o lepsze warunki pracy i 縴cia. W 1868 r. pisa do kilku gazet republika駍kich, a nast阷nie otworzy w砤sn gazet Demokryt, o profilu socjalistycznym i antyklerykalnym, co kosztowa硂 go trzy miesi眂e wi陑ienia

Ko禼i蟪 Nawr骳enia 秝. Paw砤 w Krakowie

Ko禼i蟪 Nawr骳enia 秝. Paw砤 – barokowy ko禼i蟪 rzymskokatolicki Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie. Na ty砤ch ko禼io砤, w kwartale mi阣zy ulicami Stradomsk, 秝. Gertrudy, 秝. Sebastiana i J. Dietla znajduje si Ogr骴 Ksi昕y Misjonarzy. HistoriaZakon Misjonarzy i阾ego

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.