kobieta na ksi昕ycu

Lista podpis體*

Niepotrzebna k丑tnia o s硂wo "powstanki", wa縩iejsza walka o obecno舵 kobiet w historii [LIST]

Niepotrzebna k丑tnia o s硂wo "powstanki", wa縩iejsza walka o obecno舵 kobiet w historii [LIST]

S硂wa "powstanki" nie wzi瓿y秏y z ksi昕yca, ale zaczerpn瓿y秏y z relacji samych uczestniczek powstania okre秎aj眂ych w ten spos骲 siebie i swoje kole縜nki. Zainteresowanych zach阠amy do lektury opowie禼i kobiet zebranych m.in. przez Archiwum Historii M體ionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Trudno przeceni znaczenie, jakie ma j陑yk w walce o pami赕 i to縮amo舵 polityczn. Brak form okre秎aj眂ych kobiety w danej s硊縝ie czy zawodzie nazbyt cz阺to prowadzi do przemilczania ich udzia硊 w 縴ciu spo砮cznym i politycznym.

Uwaga, dzi na niebie jeden z najpi阫niejszych widok體 w tym roku! Mars uwodzi Wenus

Wieczorn randk tych planet podpatrywa b阣zie jeszcze Ksi昕yc. W s硂wniku astronomicznym takie zjawisko nazywa si koniunkcj trzech cia niebieskich. Co pi阫nego!

Filmoznawca z UG: Przybylska staje si mitem

- Mia砤 magnetyzuj眂 urod i du縪 charyzmy. Po jej przedwczesnej 秏ierci wida, 縠 staje si mitem - m體i prof. Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gda駍kiego.

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

Romantyczne spotkanie Wenus i Marsa wci笨 widoczne na nocnym niebie

b阣ziemy mogli zobaczy cztery najwi阫sze ksi昕yce Jowisza, odkryte jeszcze przez Galileusza" - podkre秎a W骿cicki. Na prze硂mie lutego i marca mi硂秐icy astronomii maj te ostatnie chwile na obserwacj zbli縠nia Wenus i Marsa. "Cho w rzeczywisto禼i dzieli je olbrzymia odleg硂舵, to ze wzgl阣u

"Dziennik Zachodni": Najlepsze plemniki po... politechnice

Profil pa te jest ustalony, ale tutaj najwi阫sze znaczenie ma wiek i brak s砤bo禼i do u縴wek. Kom髍ka jajowa najbardziej po勘dana powinna pochodzi od m硂dej kobiety, najlepiej licz眂ej sobie ok. 20 lat. Obowi眤kiem jest te dla niej 秝iadectwo maturalne, pisze gazeta. Taki casting na dawc體

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

; - zwiastun "Bilet na Ksi昕yc" komedia, Polska 2013, re. Jacek Bromski, wyk. Filip P砤wiak, Mateusz Ko禼iukiewicz, Bo縠na Adamek, Anna Przybylska, Andrzej Chyra20:10 | HBO "Bilet..." to kino drogi: osi fabu硑 jest podr罂 braci Adama i Antka do inouj禼ia, gdzie pierwszy z nich ma zacz辨

"Magia w blasku ksi昕yca": gdyby to nie by Woody Allen, nie by硂by o czym m體i [RECENZJA]

"Magia w blasku ksi昕yca": gdyby to nie by Woody Allen, nie by硂by o czym m體i [RECENZJA]

pi赕 lat to dobry wiek. Londyn pe砮n jest kobiet, kt髍e od dawna maj trzydzie禼i pi赕 lat". Emma Stone i Colin Firth w filmie Woody'ego Allena "Magia w blasku ksi昕yca" - zwiastun Najwi阫sz zalet filmu jest dramaturgiczna "przewrotka" - moment, gdy wychodzi na jaw, kto i

W 2014 roku w Moskwie urodzili si Sewastopol, Bizancjum i Jazz

W 2014 roku w Moskwie urodzili si Sewastopol, Bizancjum i Jazz

Krymu. W gronie m硂dych moskwian znale糽i si te Jazz i Si砤 oraz Bizancjum, Ksi昕yc i Jutrzenka. Dwa ostatnie zarejestrowano nie po raz pierwszy. Rok wcze秐iej te zdarza硑 si w Moskwie nietypowe imiona. Pierwsze urodziny maj ju za sob Kosmos, Legenda i iat. Radzieckie tradycje ci眊le 縴we

"Halo, szko砤? Macie zap砤ci kar za noc filmow". Tak oszu禼i pr骲uj wy硊dzi pieni眃ze

"Halo, szko砤? Macie zap砤ci kar za noc filmow". Tak oszu禼i pr骲uj wy硊dzi pieni眃ze

kilkaset z硂tych. Kobieta mia砤 pecha, bo trafi砤 na cz硂nka nauczycielskiej grupy Superbelfrzy, kt髍a s硑nie z edukacyjnych innowacji. Nie wiadomo jednak, ile os骲 uda硂 si wcze秐iej kobiecie naci眊n辨. Wystarczy skorzysta z Google'a, by sprawdzi, kt髍e szko硑 ch阾nie wy秝ietlaj filmy noc. Na

"Jawne tajemnice" - kolejna ksi笨ka Munro po polsku

Munro u縴waj plotki, by opowiedzie 秝iatu o swoich tajemnicach: bibliotekarka zakochana w rannym 縪硁ierzu, panna m硂da, kt髍a opuszcza sw骿 dom, by odnale兼 szcz甓cie na drugim ko馽u 秝iata, zdradzona 縪na odzyskuj眂a spok骿 w zwodzeniu m昕a, kobieta, kt髍a z powodu oszustw ju nigdy nie powie prawdy

"Bilet na Ksi昕yc" - komedia o PRL-u czy kino drogi?

"Bilet na Ksi昕yc" - komedia o PRL-u czy kino drogi?

Mamy lato roku 1969. W chwili gdy Amerykanie sposobi si do l眃owania na Ksi昕ycu, pochodz眂y z Rzeszowskiego maturzysta Adam Sikora (Filip P砤wiak) jedzie przez PRL do jednostki marynarki wojennej w inouj禼iu, dok眃 dosta tzw. bilet. Pech, bo ch硂pak akurat interesuje si lotnictwem. W podr罂y

1000 stron o tajemnicy, pieni眃zach i nami阾no禼i. G硂秐a powie舵 m硂dej laureatki Bookera Eleanor Catton ju po polsku

1000 stron o tajemnicy, pieni眃zach i nami阾no禼i. G硂秐a powie舵 m硂dej laureatki Bookera Eleanor Catton ju po polsku

bowiem swoj powie舵 na zmieniaj眂ej si mapie nieba, w taki spos骲, 縠 poszczeg髄nym bohaterom odpowiada okre秎ony gwazdozbi髍, planeta, Ksi昕yc lub S硂馽e, a ka縟emu z rozdzia丑w odpowiedni dom horoskopowy. Ka縟a z 12 cz甓ci powie禼i jest o po硂w kr髏sza, co ma obrazowa kolejne fazy znikaj眂ego

''Iron Sky':' swastyka na ksi昕ycu

''Iron Sky':' swastyka na ksi昕ycu

patetyczno-sentymentaln "Kobiet na ksi昕ycu" (1931) Fritza Langa, wg scenariusza jego 縪ny Thei von Harbou, sympatyczki faszyzmu. To te by zreszt film nieudany, i w nim r體nie m體iono (z zastrze縠niem, 縠 nie by to film d紈i阫owy) na Ksi昕ycu po niemiecku. "Iron Sky", re. Timo

痑r zawadiaki 痑dana - polityczna powie舵 ukrai駍ka "Mezopotamia"

痑r zawadiaki 痑dana - polityczna powie舵 ukrai駍ka "Mezopotamia"

informacjami, dobrze nadawa si do 秔iew體 i modlitw. Ich kobiety by硑 czu砮 i niepokorne. Takie kobiety rodzi硑 odwa縩e dzieci i sprawia硑 powa縩e problemy" - i ma to by fragment pierwszego tomu "Prawdziwej historii Sumer體", lecz wygl眃a raczej na 痑danowy apokryf, kt髍y od razu uwznio秎a

Orze wyl眃owa

cz硂wiekiem, kt髍y na Ksi昕ycu przyj背 komuni. Komunikanty - w tajemnicy przed NASA - przywi髗 z Ziemi.Matka Armstronga Viola ogl眃a w telewizji, jak syn podskakuje na Srebrnym Globie, rozstawia sprz阾 i zbiera kamienie - w sumie przywie糽i 21 kg. 62-letnia kobieta boi si, 縠 Neil upadnie i podrze

Sobota w TV: Keira Knightley, "Blue Jasmine" i "Kac Vegas" [POLECAMY]

Sobota w TV: Keira Knightley, "Blue Jasmine" i "Kac Vegas" [POLECAMY]

scen. Cho鎎y t, w kt髍ej opiekuj眂a si siostrze馽ami Jasmine opowiada o tym, jak przy d紈i阫ach "Blue Moon" spotka砤 swojego m昕a. W piosence skar勘ca si niebieskiemu ksi昕ycowi na sw samotno舵 osoba nagle znajduje kogo do kochania. Wtedy niebieski ksi昕yc zamienia si w z硂ty. Zupe硁ie

Gorset, d阾ka i ksi昕yc. Moda z kosmosu

Gorset, d阾ka i ksi昕yc. Moda z kosmosu

Gdy 21 lipca 1969 roku dow骴ca pionierskiej misji Apollo 11 Neil Armstrong wbija flag Stan體 Zjednoczonych w powierzchni Ksi昕yca, prezenter stacji CBS Walter Cronkite burkn背 niezadowolony: "Powinni jednak da jak倍 muzyk". Miliony widz體 przed telewizorami na ca硑m 秝iecie

Monika P砤tek: Pod笨aj niebiesk lini

Monika P砤tek: Pod笨aj niebiesk lini

luksusowym. Ale nie na poczcie! Pisarka mog砤 te sama wysy砤 i, co wa縩iejsze, odbiera poczt. Nikt nie musia wi阠 wiedzie, 縠 pisze i 縠 kolejni wydawcy uznaj, i jej r阫opis si nie nadaje, bo autorka jest kobiet, a pisanie nie jest zaj阠iem stosownym dla kobiet. Nie wiem, kto rzuci: "

Tam, gdzie mieszkaj szcz甓liwi poganie. "Niebia駍kie 縪ny 1kowych Maryjczyk體" od pi眛ku w kinach

Tam, gdzie mieszkaj szcz甓liwi poganie. "Niebia駍kie 縪ny 1kowych Maryjczyk體" od pi眛ku w kinach

si przed o秏ioma laty filmem "Pierwsi na Ksi昕ycu". By to sfingowany, groteskowo-nostalgiczny dokument o radzieckiej wyprawie kosmicznej z lat 30. Historia bohaterskiego kosmonauty, kt髍y po powrocie na Ziemi przep硑n背 Pacyfik, przeszed pieszo Chiny i wr骳i do Rosji, gdzie zosta

Tajemnica drugiej strony Ksi昕yca

. Takiego t硂ku nad Ksi昕ycem nie by硂 od czas體 misji Apollo sprzed 40 lat. Powierzchnia Ksi昕yca sfilmowana z sondy Kaguya Nic dziwnego, 縠 naukowcy z nadziej wypatruj lawiny danych, kt髍e raz na zawsze pomog硑by rozwik砤 wci笨 liczne tajemnice Ksi昕yca. Pierwsze analizy, kt髍e ukaza硑 si w zesz硑

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i miesi阠zny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu, to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy o jedena禼ie dni od roku tradycyjnego, okre秎anego czasem obiegu Ziemi wok蟪 S硂馽a. Dlatego te termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i

Tom Cruise b阣zie Wkontakcie z Rosjanami

Tom Cruise b阣zie Wkontakcie z Rosjanami

resztki surowc體 na Ksi昕yc, gdzie przenios砤 si pozosta砤 ludzko舵 po wojnie z kosmitami, kt髍a obr骳i砤 w perzyn nasz planet. Na Ziemi w rozbitym statku kosmicznym Cruise znajduje kobiet i zaczyna docieka prawdy o swojej misji i samym sobie. Wed硊g agencji AP otwarcie przez Cruise'a strony na

S砤womir Mro縠k i jego nieznane oblicze w ksi笨ce "Mro縠k. Striptiz neurotyka"

S砤womir Mro縠k i jego nieznane oblicze w ksi笨ce "Mro縠k. Striptiz neurotyka"

kr笨y mn髎two innych planet, ksi昕yc體 i gwiazd. S w秗骴 nich m.in.: Witold Gombrowicz, Stanis砤w Lem, Jan B硂駍ki, Adam W硂dek; s kobiety, obie 縪ny pisarza - malarka Maria Obremba i Meksykanka Susana Osorio Rosas oraz Beata Miko砤jko, terapeutka, kt髍a pomaga砤 Mro縦owi wyj舵 z afazji. Autorka

Noc za鎚ienia

, jak m骻: - To mormoni. I bez wi阫szych ju ceregieli zaproponowa, by udali si na pla筷, sk眃 mogliby poobserwowa ca砶owite za鎚ienie ksi昕yca. Nie znalaz砤 sensownego wykr阾u, kt髍y pom骻砨y jej odrzuci zaproszenie. Udali si wi阠 ogl眃a za鎚ienie ksi昕yca w jego furgonetce, nad zatoczk skryt

Ksi昕ycowy py odzyskany po 40 latach

) odnalaz j w domu aukcyjnym Regency-Superior w St Louis. Ta秏 wystawi砤 na sprzeda pewna kobieta, kt髍a otrzyma砤 j w spadku po zmar硑m m昕u, niepomna, 縠 pope硁ia przest阷stwo. Szef domu aukcyjnego David Kols wprawdzie wiedzia, 縠 zakazane jest handlowanie ska砤mi z Ksi昕yca, ale - jak utrzymuje

Najlepsze zdj阠ie fotograf體 Reutersa

13 kwietnia 2012. Krajowa Konwencja Ameryka駍kiego Stowarzyszenia Tatua縰 w mie禼ie Cincinnati 6 maja 2012. Ksi昕yc w pe硁i nad Manhattanem. 17 wrze秐ia 2012. Demonstracja cz硂nk體 ruchu Occupy Wall Street przed budynkiem firmy Goldman Sachs w Nowym Jorku 1 listopada 2012, Nowy Jork. Kobieta p砤cze

Oscary 2014: prowadz眂y, rekordzi禼i, historia [CIEKAWOSTKI]

: Louis B. Mayer - urodzony w Mi駍ku Litewskim wsp蟪w砤禼iciel wytw髍ni Metro-Goldwyn-Mayer, oraz Harry Warner z wytw髍ni Warner Bros, urodzony w Krasnosielcu na Mazowszu. Pierwsz produkcj uhonorowan Oscarem w kategorii najlepszy film by niemy wojenny melodramat "Skrzyd砤" w re縴serii

Alice Pol, gwiazda "Przychodzi facet do lekarza". Sk眃 sukces francuskich komedii? [ROZMOWA]

Pawe T. Felis: Grana przez ciebie bohaterka to fantastka, romantyczka czy mo縠 naiwna kobieta pr骲uj眂a pomaga 秝iatu? Alice Pol: Romantyczka - na pewno. W czym chyba jestem do niej podobna, ale nasze czasy, jak wiadomo, romantyczne z pewno禼i nie s. Mamy trudniej. Czy naiwna? To troch posta

Dlaczego we w砤snych domach zachowujemy si cz阺to jak petentki?

fizyczn. Kobieta rusza do akcji: - S硊chaj, chc i舵 jutro do si硂wni, czy mo縠sz zosta w domu z dzie鎚i? - Wiesz co, chyba jutro p骿d na squasha - odpowiada partner. - To mo縠 p骿d w przysz硑 czwartek? - pyta ona, bo wie, czego chce, i 秏ia硂 d笨y do celu. - Nie wiem, jakie b阣 mia plany

"Which Side Are You On?" Ani DiFranco

Dylana czy Marleya. Nie opowiada o ksi昕ycu i ogniskach. godnie, acz stanowczo wyra縜 swoje zdanie na temat aborcji (wyb髍 nale縴 do kobiety), narkotyk體 (najmocniejsze podaje telewizja), polityki ("dziewczyna mo縠 prawie by prezydentem"). M體i o sobie: "you know I have enjoyed my life

O trzech takich, co doprowadzili USA do 砮z

Ksi昕yc i magnolie *** - Teatr Telewizji, sztuka Rona Hutchinsona, Polska 2010re. Maciej Wojtyszko, wyk. Marcin Doroci駍ki, kasz Simlat, Redbad Klijnstra, Aleksandra Bo縠kPoniedzia砮k 20:30 TVP1"Pierwszy raz robi film bez 縜dnych kompromis體" - m體i producent David O. Selznick (Marcin

Z braku lot體 na Marsa...

przynajmniej najwa縩iejszego pa駍twa na naszej planecie.Z drugiej strony ameryka駍ka prawica nieufnie patrzy砤 na to, 縠 serial pokazuje przysz硂舵, w kt髍ej nie ma religii ani pieni眃za, a w秗骴 oficer體 dowodz眂ych statkiem jest czarnosk髍a kobieta, porucznik Uhura (podw骿ny szok w 1966 r.!), a tak縠

Dawny esesman wysy砤 Ameryk na Ksi昕yc

, kt髍y 3 pa糳ziernika 1942 r. jako pierwszy wzni髎 si w przestworza, widnia砤 naga kobieta siedz眂a na Ksi昕ycu. To symbol niemego filmu z lat 20. pt. "Frau am Mond" - o wyprawie na Srebrny Glob - kt髍y inspirowa ekip von Brauna. Gdy zesp蟪 秝i阾uje udany start, jeden z jego cz硂nk體 m體i

Wojtek Wieteska: Przeczyta砮m Prousta iPhonem [ROZMOWA]

sum pieni阣zy za zdj阠ie, kt髍e kto inny wrzuca sobie za darmo na desktop. Fotografia Edwarda Steichena "Staw - wsch骴 ksi昕yca" z 1904 roku by砤 najdro縠j sprzedan fotografi 秝iata na aukcji Sotheby's. Jak to jest, 縠 ja j mam na pulpicie i mog si ni zainspirowa w postaci screen

Co nas czeka w 2015 roku?

. Jana Twardowskiego, poety. 6.06 - na Stadionie Olimpijskim w Berlinie fina pi砶arskiej Ligi Mistrz體. Od 6 do 5 lipca - w Kanadzie mistrzostwa 秝iata w pi砪e no縩ej kobiet. 9.06 - 200. rocznica zako馽zenia kongresu wiede駍kiego. 11-28.06 - w Rumunii i na W阦rzech mistrzostwa Europy koszykarek. Od 11

Ameryka駍ki sennik. Ameryka jeszcze nie ca砶iem doskona砤

wyborcze. Jest szokuj眂e, 縠 obowi眤ywa硑 jeszcze kilka lat przed l眃owaniem Amerykan體 na Ksi昕ycu. I jednocze秐ie uzmys砤wia, jak radykalnie zmieni砤 si Ameryka w ostatnim p蟪wieczu. - Nasz marsz jeszcze si nie sko馽zy, ale jeste秏y coraz bli縠j. Nasz kraj, 239 lat po jego utworzeniu, wci笨 nie jest

Obama przyznaje: Ameryka jeszcze nie jest ca砶iem doskona砤

odpowiedzi stan體 Po硊dnia na przegran w wojnie secesyjnej (1861-65), po kt髍ej zniesiono niewolnictwo i przyznano czarnym prawa wyborcze. Jest szokuj眂e, 縠 obowi眤ywa硑 jeszcze kilka lat przed l眃owaniem Amerykan體 na Ksi昕ycu. I jednocze秐ie uzmys砤wia, jak radykalnie zmieni砤 si Ameryka w ostatnim

Wdowa po rozstrzelanym wuju Kim D縪ng Una znikn瓿a. To ona sta砤 za procesem m昕a?

widziano. 17 grudnia nie pokaza砤 si na uroczysto禼i obchod體 drugiej rocznicy 秏ierci swojego brata, poprzedniego przyw骴cy Korei Kim D縪ng Ila, kt髍y zmar na zawa. Kim Kiong Hui, p砤wi眂a si od urodzenia w luksusach w cierpi眂ym g丑d kraju, by砤 kobiet nieszcz甓liw. Wed硊g niepotwierdzonych

Od潮czeni od ta秏y. Francuski artysta fotografuje tych, kt髍zy z miast uciekli w g髍y [ZDJ蔆IA]

Ten zaro秐i阾y cz硂wiek, kt髍y siedzi na pie駅u i ma wzrok, jakby zd笨y ju prze縴 co najmniej trzy 縴cia, to Vincent. Kiedy by studentem matematyki, a od siedmiu lat liczy g丑wnie gwiazdy. Mieszka w osadzie Ramounat, gdzie trafiaj tu砤cze tacy jak on. Sabine wyk砤da砤 filozofi i literatur

#gamergate, czyli wirtualny 秝iat bez kobiet

skomplikowanego programu. Co robi ksi昕niczka, gdy nie walczy ze z砮m Veronika Megler by砤 jedn z tych niewidzialnych kobiet, kt髍ych historia jest pe硁a. Jednak ka縟y gracz z prze硂mu lat 80. i 90. musia s硑sze na przyk砤d o Robercie Williams, projektantce i wsp蟪za硂縴cielce studia Sierra On-Line

Walentyna Tierieszkowa: Chc umrze na Marsie

Gagarin. Rok po tym wypadku oddzia kobiet zosta w og髄e rozwi眤any, a program lot體 kobiecych na wiele lat zako馽zony.Tierieszkowa robi砤 karier w partii i Radzie Najwy縮zej ZSRR. By砤 przewodnicz眂 Komitetu Radzieckich Kobiet. Za jej spraw w ZSRR wprowadzono zasi砶i dla wielodzietnych rodzin czy

Rosja. W Moskwie rozpoczyna si 7. Festiwal Film體 Polskich "Wis砤"

"Chce si 縴" do konkursu g丑wnego zakwalifikowano 11 film體: "Bejbi blues" Katarzyny Ros砤niec, "Bilet na ksi昕yc" Jacka Bromskiego, "Drog體k" Wojtka Smarzowskiego, "Dzie kobiet" Marii Sadowskiej, "Dziewczyn z szafy" Bodo Koxa, "Id

Tydzie w historii

z najbardziej wp硑wowych rodzin w USA. Senator wydosta si, ale nie uratowa 28-letniej Mary Jo Kopechne. Nie pr骲owa wyci眊n辨 kobiety z auta, nie zwr骳i si o pomoc do stoj眂ego nieopodal cz硂wieka, nie wezwa policji. Trac眂 mn髎two czasu, wr骳i na przyj阠ie, kt髍e wcze秐iej opu禼i wraz z

Czerstwe dowcipy ksi阣za

obrzydliwe. Druga sytuacja. W tym samym tygodniu kole縜nka opowiedzia砤 mi o sytuacji w jej firmie. Ot罂 jeden z pracownik體 napisa do prezesa skarg na kobiety, kt髍e pozwoli硑 sobie wej舵 do windy przed Skar勘cym Panem. Nie zapyta硑, czy mo縠 on te by chcia skorzysta z windy, po prostu wesz硑 i jeszcze

Pi眛ek w TV: Rockwell, Skolimowski, Gretchen Mol i "Szklana Pu砤pka" [POLECAMY]

Jones, wyk. Sam Rockwell, Dominique McElligott, Robin Chalk18:20 | Ale Kino+ Bli縠j nieokre秎ona przysz硂舵. In縴nier Sam (Rockwell) jest jedynym pracownikiem bazy na Ksi昕ycu. Nic dziwnego wi阠, 縠 po trzech latach izolacji cieszy si z rych砮go powrotu na Ziemi, do 縪ny i c髍ki. Ale im bli縠j ko馽a

2014 rok wed硊g "Ksi笨ek". Catton - najm硂dszy Booker w historii

misterna konstrukcja, w kt髍ej na ka縟y ruch bohater體 maj wp硑w znaki zodiaku i Ksi昕yc, kt髍y w lutym 1866 roku nie osi眊a pe硁i. MILENA RACHID CHEHAB: Jeszcze zanim napisa砤 pani pierwsze zdanie "Wszystko, co l秐i", zapad砤 decyzja, 縠 opowie舵 zacznie si 27 stycznia 1866 roku. ELEANOR

Po festiwalu w Gdyni. Tadeusz Sobolewski podsumowuje

. Ich rysy s nawet prawdziwe, ale nie tworz postaci, s jedynie ilustracj problemu. "Bilet na Ksi昕yc" Jacka Bromskiego (zaskakuj眂a nagroda za scenariusz) opiera si na obiecuj眂ym "czeskim" pomy秎e. Bracia odbywaj podr罂 przez PRL w magicznym momencie l眃owania na Ksi昕ycu w

Kalendarz wszystko wam powie

najlepiej uczyni podczas nowiu, aby w硂sy ros硑 wraz z ksi昕ycem. Nie ba si d硊goterminowych prognoz meteorologicznych: N體 kwietnia w pi眛ek przed 秝. Benedyktem po 19 i 20 suche dni da a wietrzne. W niedziel rozjemn [w czasie Wielkiego Postu] rano mr髗, potem dzie wczesny, a w poniedzia砮k na deszcz

Kurkiewicz w ksi阦arni. Oto nowo禼i tygodnia

. konstytucja za watyka駍kimi encyklikami wskazywa砤 kobietom ich miejsce: dom, dzieci, pe硁e oddanie gospodarstwu domowemu. Cho na marginesie reporta縴 Izy Klementowskiej "Samotno舵 Portugalczyka" (Czarne) jest tak縠 mikroanaliza fenomenu azulejos - ceramicznych p硑tek, kt髍ymi ob硂縪ne s fasady

Skarb pod 秝i眛yni Pierzastego W昕a

komnat wype硁ionych jeszcze gruzem i ziemi. Sk砤da si z tysi阠y przedmiot體 ulokowanych na powierzchni kilkudziesi阠iu metr體 kwadratowych. W秗骴 nich znalaz硑 si cztery rze糱y z zielonego kamienia o wysoko禼i 65 cm, wyobra縜j眂e m昕czyzn i trzy - kobiety, ozdobione bi縰teri z jadeitu sprowadzonego

Helen Thomas nie 縴je. By砤 pierwsz dam ameryka駍kiego dziennikarstwa, komentowa砤 dzia砤nia 10 prezydent體 USA

obywatelskie, przekona m硂dych ludzi, 縠 warto si po秝i阠i s硊縝ie publicznej. Wskaza Ameryce wielkie cele - cz硂wieka na Ksi昕ycu przed ko馽em dekady. Nie do縴 realizacji tego, ale da nam wszystkim nadziej - wspomina砤. Niespodziewany koniec kariery Jej kariera zako馽zy砤 si gwa硉ownie w 2010 r

Jolka nr 98

1 HRK jego posiadacz to indosant ... kolorado lub kornik drukarz kropla zieleni w morzu piasku kr髄 Lidii, ojciec Niobe Krzysztof z kabaretu Rak laureatka Oscara za rol w filmie "Wp硑w ksi昕yca" lekcewa勘co o kim starszym, np. o ojcu le縴 na trasie gard硂 - tchawica 硂pata do materia丑w

Jolka nr 97

niestrawno舵 (metagram s硂wa "dennie") prorok z do秝iadczeniem gastrologicznym proszek w laser體ce przestarzale: ociosany pal pseudonim Jerzego Szwajcera, karykaturzysty radziecki bezza硂gowiec na Ksi昕ycu roz秏iesza programem "Z ty硊 sklepu" rycerz w 秗edniowiecznej Polsce rzemie秎nik

Rz眃 Islandii chce zakaza pornografii w internecie

r罂nych technicznych rozwi眤a. Jednak je秎i ludzko舵 potrafi wys砤 cz硂wieka na Ksi昕yc, powinna potrafi zablokowa pornografi w sieci - odpowiada Gunnarsdottir. Krytycy rz眃owego projektu w islandzkim parlamencie wskazuj, 縠 pomys rz眃u jest zadziwiaj眂y, a nawet niebezpieczny ze wzgl阣u na

Do Wkurzonej: What's your problem, lady?!

siarczystym klapsie. Ale c罂, widocznie tak musi by. To te lekcja dla Ciebie, "Wkurzona". Nie od dzi wiadomo, 縠 faceci wiedz najlepiej. I wiedz, na przyk砤d, 縠 teraz nie p砤ci si za kobiet rachunk體 w knajpie. Luz. Problem z g硂wy. Jest r體nouprawnienie, sytuacja czysta. Je秎i zatem

Andrzej Wr骲lewski i parszywa edukacja [JARECKA]

repatriacyjnym na Zach骴 i jak z ksi昕yca spad w mie禼ie Krakowie. Nie od razu wraca do wojennych prze縴. Jego obrazy z pierwszych lat powojennych s prawie jak z pocieszaj眂ych linijek Gary'ego. Po niebie tocz si wielkie ko砤 gwiazd i planet. Oto - mo縩a sobie wyobrazi - cz硂wiek podni髎 wzrok, wcze秐iej

Pina Bausch, ikona ta馽a w Warszawie

Dzi uznana za jedn z najwa縩iejszych kobiet w ta馽u XX wieku, od samego pocz眛ku wzbudza砤 kontrowersje. Uwa縜砤, 縠 tancerze mog na scenie chodzi, m體i, u縴wa ruchu z codziennego 縴cia. Zamiast ilustrowa spektakl muzyk operow albo chocia縝y utworami granymi przez orkiestr, postanowi砤

Miasto Kos, prawdziwy koniec 秝iata

Ksi昕yc sta wysoko, wielki jak to w pe硁i, i znaczy drog po g砤dkiej, szarosrebrnej wodzie a do samej pla縴. Za dnia ta sama pla縜 jawi si marnie: w眘ka, pokryta grubym piaskiem brudnego koloru i na dodatek droga - 10 euro za dwa le縜ki pod parasolem, z materacami, kt髍e wygl眃aj jak

Kurkiewicz w ksi阦arni. Oto nowo禼i tygodnia

Nowo舵 tygodnia: Co tak pi阫nie l秐i 27 stycznia 1866 r. - autorska skrupulatno舵 jest w pe硁i uzasadniona, o czym za chwil - do miasteczka Hokitika na dzikim po硊dniowym zachodzie Nowej Zelandii przybywa m硂dy ambitny Szkot Walter Moody, marz眂y o z硂cie i o zem禼ie na ojcu, kt髍y porzuci jego

Jak urz眃zi si w Bieszczadach

. To troch tak jakby wybiera si na ksi昕yc, ale mia za sob dopiero przejazd pekaesem z Uherc體 do Leska. Agnieszka: - Chcieli秏y robi piwa zwi眤ane z Bieszczadami. Tak, 縠by oddawa smakiem nastr骿 pewnych miejsc. Na czym to dok砤dnie polega? Andrzej, ty to lepiej wyt硊maczysz. Andrzej

Jolka nr 91

;ochron" -... Gardens, kr髄ewskie ogrody w Londynie - gospodarz letnich igrzysk w 1964 i 2020 roku - gwa硉owne przerywanie wypowiedzi - ha砫ka, stosik - imi Munro, kanadyjskiej pisarki - imi pierwszego cz硂wieka na Ksi昕ycu - inna nazwa Zachodniego Brzegu w Autonomii Palesty駍kiej - jadowity w笨 z

Nowo禼i na Warszawskich Targach Ksi笨ki

. Powr髏 na Broad Peak" Jacka Hugo-Badera (Znak). "Dziewczyny z Powstania" Anny Herbich (Znak) to historie jedenastu z p蟪 miliona warszawianek, kt髍e 1 sierpnia 1944 roku znalaz硑 si w walcz眂ej stolicy. "Powstanie Warszawskie mia硂 trwa kilka dni. Godzina +W+ zasta砤 kobiety w

POLECAMY: Tato TVP 1 20:25 wtorek - dramat

Jaka to krzywda dzieje si (a w zasadzie dzia砤 kilka, kilkana禼ie lat temu, bo podej禼ie s眃體 nieco si ostatnio zmieni硂) w Polsce m昕czyznom? Ano taka, 縠 s眃 (s阣zi jest oczywi禼ie kobieta!) pozbawia operatora filmowego Micha砤 (Bogus砤w Linda) prawa do opieki nad siedmioletni c髍k Kasi

Doradca prezydenta odpowiada ziobrystom: Cz阺tochowa mo縠 dop砤ca do in vitro

podj瓿a decyzj o dofinansowaniu in vitro. Nie ma w Polsce ustawy o in vitro, ustawa bioetyczna nie jest uchwalona. Za chwil oka縠 si, 縠 inni na tej samej zasadzie co Cz阺tochowa b阣 dofinansowywa eutanazj czy loty na Ksi昕yc - m體i砤 nam we wtorek Beata Kempa. - Nie nasy砤m na nikogo NIK. Chc

Japonia wyruszy砤 na Ksi昕yc!

Wczoraj wczesnym ranem naszego czasu Japo馽zycy wys砤li w kosmos sond ksi昕ycow. Nazwali j Kaguya od imienia bohaterki najstarszej japo駍kiej powie禼i z IX wieku - dziewczynki znalezionej w p阣zie bambusa, kt髍a wyros砤 na pi阫n kobiet, odrzuci砤 konkury wielu zalotnik體, w tym samego cesarza

Prosto z Cannes: 琹i bogowie Ameryki

konkursu. Jednak dla mnie pozostaje nim wci笨 "Mr. Turner" Mike'a Leigh. Na drugim miejscu plasuje si "Zimowy sen" Ceylana. Film Bennetta spe硁i oczekiwanie tylko w pewnej mierze, a ju na pewno nie jako "obraz Ameryki". "Foxcatcher" jest znakomicie rozegranym

Dwa Brzegi zn體 pe硁e gwiazd

lat temu po znakomitej roli Gerarda w "D硊gu". Opr骳z wspomnianego filmu Krzysztofa Krauzego w Kazimierzu Dolnym obejrzymy te "Bilet na ksi昕yc", "Sponsoring", "Burz" (Teatr TV) oraz "W imi...". O to, jak przygotowywa si do swoich r髄, b阣zie

"Szk硂 kontaktowe" ma 10 lat. Miecugow: Tylko bez 矿砪i, prosz [ROZMOWA]

przede wszystkim 秏ieszne, b硑skotliwe. Pami阾am taki esemes: "Mamo, wiem, 縠 ogl眃asz 'Szk硂', ale zamkn瓿a mnie na balkonie". Ja sobie od razu wyobra縜m 50 tys. kobiet, kt髍e maj balkon za plecami, jak si ogl眃aj, czy mo縠 zamkn瓿y dziecko. Ale przewa縩ie wylewa si frustracja, z硂舵

Najpierw testament, potem zdj阠ia

, ale nie mia砮m poj阠ia, 縠 ostatecznie pozwolimy sobie a na tak du縪. 痚 b阣 m骻 na przyk砤d upi si na planie. Albo spotka z kobiet w celu wyra糿ie erotycznym. Guillaume zapyta mnie w pewnym momencie, czy mia砨ym ochot zrobi przed kamer co, czego nigdy wcze秐iej nie robi砮m. Ot罂 owszem

Nazwa dla gwiazdy

powtarza z nazwami innych planetoid, a najlepiej - r罂ni si tak縠 od nazw satelit體 planet. Obiekty o tych samych imionach wprawdzie istniej, nie budz jednak entuzjazmu astronom體. Takie same nazwy nosz np. planetoida 52 Europa i jeden z ksi昕yc體 Jowisza, na niebie znajdziemy dwie Amalteje i Ledy

Ramadan naznaczony d縤hadem w Azji i Afryce

Ramadan bierze sw nazw od pierwszych werset體 Koranu, kt髍e zosta硑 objawione Mahometowi przesz硂 1 400 lat temu. W czasie ramadanu obowi眤uje ca砶owity post, kt髍ego nie musz przestrzega jedynie dzieci, starcy, chorzy, kobiety w ci笨y i matki karmi眂e. Od wschodu do zachodu wierni s

Przysz硂舵 w kr髏kim metra縰. Popchnij ksi昕yc, rusz cz硂wieka [WIDEO]

koszmar. Wolfram Gruss w "Janitor" zrezygnowa z realizmu na rzecz plastycznej metafory. Samotny urz阣nik drepcze przez miasto pe硁e dzikich robot體. Dociera do roboty. Zapala s硂neczko. Przysypia. Og砤sza noc z ksi昕ycem. I tak w k蟪ko. W砤禼iwie nie wiadomo po co. By mo縠 秝iat z "The

G硂sowanie na kobiety - lieben und arbeiten

uchwytny. G硂suj眂 na kobiety, uczestniczymy w globalnej kulturowej zmianie, na kt髍 przez pierwsze 20 lat po 1989 roku nie by硂 u nas klimatu. Wy硂ni si z niej - to moja wiara i nadzieja - 秝iat sprawiedliwszy i szcz甓liwszy. Odebranie nam, m昕czyznom, cz甓ci w砤dzy wcale nas nie ukrzywdzi, raczej

Rosja. W Moskwie rozpocz背 si 7. Festiwal Film體 Polskich "Wis砤"

przegl眃u zawsze by硂 kino "Chudo縠stwiennyj" na Arbacie. To jedno z najstarszych kin w Moskwie zosta硂 jednak zamkni阾e na czas remontu. Opr骳z "Chce si 縴" do konkursu g丑wnego zakwalifikowano 11 film體: "Bejbi blues" Katarzyny Ros砤niec, "Bilet na ksi昕yc" Jacka

Magiel w Sejmie

. A przecie wiek emerytalny b阣zie podnoszony stopniowo dla m昕czyzn do 2020 r., dla kobiet do 2040 r.Z prognoz demograficznych wynika, 縠 za kilkana禼ie lat zabraknie r眐 do pracy. Ale co to pos丑w obchodzi, nie maj czasu czyta. Wol udawa, 縠 wczoraj spadli z ksi昕yca.- Wstyd糲ie si - wo砤砤 do

Nihilista, kt髍y wierzy - o Tadeuszu R罂ewiczu pisze Tadeusz Sobolewski

istotnego. Prowadzi go wi眤ka 秝iat砤 - pisa Krzysztof Myszkowski. Po wyl眃owaniu cz硂wieka na Ksi昕ycu m體i w wywiadzie telewizyjnym: "Mo縠 to jest naiwne, ale wyda硂 mi si, 縠 si zacz瓿a nowa era". Trzeba zobaczy twarz poety, kt髍y to m體i, aby przekona si, 縠 jego os砤wiony nihilizm jest

Ed Stafford - cz硂wiek z d縰ngli. Legenda survivalu czy niebezpieczny wariat?

, czwartek 18:00 Ed Stafford poza cywilizacj: Tajlandia Discovery, sobota 10:00, niedziela 23:00 Rozmowa z Edem Staffordem Kiedy w 2008 r. wchodzi砮 do Amazonii, ma硂 pozosta硂 do zdobycia - weszli秏y na o秏iotysi阠zniki, doszli秏y do obu biegun體, op硑n阬i秏y oceany wzd硊 i wszerz, byli秏y na Ksi昕ycu

Nowe ksi笨ki na Nowy Rok

opowie舵 o matce wystawionej na pr骲 macierzy駍twa oraz dziewczynce zbyt dobrej, by podda砤 si z硊. 5 marca uka縠 si jedna z najbardziej oczekiwanych ksi笨ek przysz砮go roku: "Antologia 100/XX" pod redakcj Mariusza Szczyg砤, "ho砫 z硂縪ny polskiej szkole reporta縰, zbi髍 prezentuj眂y

Starsi panowie rozrabiaj. "Dyskretny bohater" - nowa, telenowelowata powie舵 Vargasa Llosy [RECENZJA]

postaci pozytywn, ale nawet 縴czliwi jej Rigoberto i Lukrecja zastanawiaj si, czy ta prosta kobieta b阣zie umia砤 "z gustem" wyda pozyskan fortun. Pan Felicito to posta szlachetna, ale Rigoberto obserwuje go na lotnisku, zagubionego i zmieszanego, z wyra糿ym poczuciem wy縮zo禼i. W

Najlepszy od lat, m眃ry i przekorny. Pocz眛ek festiwalu filmowego w Gdyni

drugiej - dwie skrajnie r罂ne podr罂e w lata 60. "Bilet na ksi昕yc" Jacka Bromskiego to ubrany w formu酬 komediowego kina drogi przewodnik po PRL-u, kt髍y staje si tu 秝iatem ci眊砮j gry w przechytrzanie systemu. Znakomita "Ida" to z kolei ascetyczny, czarno-bia硑, pora縜j眂y portret

Bezlitosna matka dzieci in vitro

Trzylatki. - Gdybym jeszcze raz mia砤 podj辨 t decyzj, kt髍 podj阬i秏y z m昕em kilka lat temu, nie zdecydowa砤bym si na in vitro - wyznaje brukowcowi kobieta. Zak砤dam, 縠 naprawd to robi, 縠 to nie kolejny wieloryb w Wi秎e, a "Super Express" zachowuje w tak delikatnej materii cho

"Kr髄owie lata" to najlepsza komedia sezonu [RECENZJA]

Wszystkie streszczenia tego filmu k砤mi, nawet je秎i w najlepszej wierze referuj fakty. Co wynika ze streszczenia? Oto nastoletni koledzy buntuj si przeciw rodzicom i uciekaj z domu. Pr骲uj samodzielnego 縴cia na odludziu, prze縴waj mi硂sne wzloty i upadki. Na koniec l眃uj w rzeczywistym

Ca硑 stadion czyta. Na Warszawskich Targach Ksi笨ki polecamy Zadie Smith, Sylwi Chutnik, Dorot Mas硂wsk

osoba. To skrzywdzone i poni縪ne kobiety, ofiary patriarchatu, w du縠j mierze odpowiadaj za opresj innych kobiet. To, co najwa縩iejsze rozgrywa si mi阣zy matkami i c髍kami. Na szcz甓cie czasem - jak tu - matkom i c髍kom przydarza si happy end. Jonathan Franzen "Dwudzieste si骴me miasto"

Polecimy na Ksi昕yc. Przewodnik po Biennale w Wenecji, cz. 3

, podobna do lotu na Ksi昕yc - tanie osiedle dla Rom體 z drewnianymi domami nawi眤uj眂ymi do nomadycznej architektury. Na filmie do kobiety przygotowuj眂ej pizz w obozie pod Rzymem podchodzi burmistrz: "Powinna pani za硂縴 restauracj". "Je秎i pan mi na to pozwoli" - odpala kobieta

Marsha w kosmosie

?- i砤m, 縠 latam, sama, lekko jak ptak. Ale te sny o lataniu mia砤m, jeszcze zanim wsiad砤m do wahad硂wca, i mam je teraz, gdy ju nigdy nie polec w kosmos. Uwielbiam by w powietrzu, od 15. roku 縴cia jestem pilotem...Jak Armstrong, pierwszy cz硂wiek na Ksi昕ycu.- On nawet zdoby licencj nieco p蠹niej

Kto da jej skrzyd砤

komunizm na to zas硊giwa, dodawa mu koloru z kategorii skandalu. Po 秏ierci Fridy zrozumia, jak pisze w autobiografii, 縠 straci kobiet swego 縴cia. I mo縠 dlatego po raz pierwszy postanowi ochroni jej, a mo縠 i swoj pami赕. Wszystko, co Frida zostawi砤 w Casa Azul, 潮cznie z domem, postanowi

Dziecinne pytania o GMO

ekwadorskiej ludno禼i przez naukowc體 Paz-y-Mino Sancheza i Arevalo wykaza硑, 縠 wystawienie na dzia砤nie Roundupu wywo硊je u kobiet w ci笨y przedwczesne porody i poronienia.W Argentynie jest miejscowo舵 Malvinas Argentinas. Otoczona wielkimi polami soi pryskanej Roundupem. Jak podaje doktor Joseph Mercola

Skok my秎 w bok

jest ubrany ca砶owicie na czarno. Ma czarne buty, skarpetki, spodnie, sweter, r阫awiczki i kominiark. Idzie ulic, na kt髍ej nie 秝ieci si 縜dna latarnia. Nie wida te ksi昕yca - jest n體, a niebo zachmurzone. Naprzeciw niego z du勘 pr阣ko禼i jedzie czarny samoch骴 z wy潮czonymi 秝iat砤mi - jednak

Asar Eppel nie 縴je

痽d nie mia wst阷u. Karier budowla馽a szybko zmieni na dziennikarstwo, w okresie odwil縴 Chruszczowowskiej zacz背 t硊maczy. - Czyta砮m "Przekr骿", "Szpilki", "Kobiet i 縴cie", kt髍e po 1956 r. sta硑 si naszym oknem na 秝iat - m體i Gazecie w 1995 r. - Poza tym moja

Bia硂-czerwoni, hajda na Merkurego!

UE, maj tam a sze禼iu artyst體. Czesi trzech.Kilkunastu naszych uczonych ma kratery na Marsie i Ksi昕ycu - m.in. Kopernik, Heweliusz, Sk硂dowska-Curie. S te kratery Konopnickiej, Landowskiej, Na砶owskiej i Ole秐ickiej na Wenus, gdzie rezerwuje si miejsce dla kobiet. Tak縠 Tekli B眃arzewskiej

Przejazdem przez Madras

Madame, where are you going? Dok眃 pani jedzie? - Nie zd笨y砤m jeszcze porz眃nie wysi倍 z autobusu - ci昕ki plecak, kula i orteza na kostce nie u砤twia硑 zeskakiwania z wysokich stopni - gdy opad砤 mnie chmara taks體karzy. - Railway station. Dworzec kolejowy. Central. - Okay - jeden z taks體karzy

Ksi昕yc nad Zakopanem , Nurowska, Maria

niezrozumia硑ch dygresjach, z rozdzia硊 na rozdzia staje si coraz bardziej dziwaczna. Jest jednak co, co t autobiografi wyr罂nia. "Ksi昕yc nad Zakopanem" to dzie硂 skandalicznie megaloma駍kie. Autorka wrzuci砤 do ksi笨ki wszystkie mo縧iwe 秝iadectwa w砤snej kariery literackiej. Mamy wi阠 wyimki z

Drapie縩e dziewczynki

przysiadzie". Sk髍a delikatna i bez skazy - nie wiedz, co to pryszcze, mimo 縠 opychaj si s硂dyczami. Jednak tym, co pozwala je bezb酬dnie zidentyfikowa, jest "lisi jedwab mi阣zy 硂patkami, puszek na przedramieniu, brzoskwiniowy puszek wzd硊 kr阦os硊pa, m硂dzie馽zy puch pod pach". Oto

Ma砱orzata Baranowska 1945-2012

M體i砤 o sobie "weso硑 Syzyf". Od czasu kiedy jako m硂da kobieta zachorowa砤 na przewlek潮, nieuleczaln chorob, tocze rumieniowaty, ka縟y jej dzie by walk ze stawianymi przez szwankuj眂e cia硂 ograniczeniami. Jej ksi笨ka "To jest wasze 縴cie. By sob w chorobie przewlek砮j

Grzegorzek w Starym Teatrze: Mi硂舵 ze snu nie istnieje [RECENZJA]

Ma砱orzaty. Pod koniec opowiada smutn bajk o dziecku, kt髍e zosta硂 samo na 秝iecie, a gdy postanowi硂 doj舵 do ksi昕yca, ten okaza si zbutwia硑m kawa砶iem drewna. W wype硁ionym b硑skotkami 秝iecie przedstawienia nie mo縠 si osta nic naprawd pi阫nego. O t阺knocie za mi硂禼i jak z Disneya To dziwnie

Marsz na Katowice

lata: bijcie Niemc體 wsz阣zie, gdzie tylko ich spotkacie. Teraz nadszed jej dzie! Poszukiwanie skarbu Heimat Bandy ci眊n ulicami, dokonuj眂 mord體 i pl眃ruj眂. Przed nimi bezbronni Niemcy - za nimi obraz n阣zy i rozpaczy. Bandy gwa砪 kobiety, rozbijaj dzieciom czaszki na oczach matek, m昕czyznom

Natura, kobiety i wino

Podoba mi si w硂ski tytu tego filmu - ''Senza trucco'', to znaczy bez makija縰, ale te bez trik體, bez 禼iemy. W polskiej wersji film nazywa si ''Natura, kobiety i wino'' i b阣zie prezentowany na tegorocznym Food Film Fest, festiwalu dokument體 o kulinariach organizowanym przez telewizj

Listy o chamstwie

pytanie: jak to mo縧iwe, 縠 w XXI wieku w stolicy du縠go pa駍twa w 秗odku Europy, w bia硑 dzie, na ulicach, w 秗odkach komunikacji publicznej bandy przyg硊p體 terroryzuj spo砮cze駍two, a powo砤ne do zapewnienia porz眃ku organy nie zwracaj na to uwagi? Bo przecie nie pojedyncza kobieta, matka Polka czy

Ziobry禼i chc nas砤 NIK na Cz阺tochow za in vitro

. Za chwil oka縠 si, 縠 inni na tej samej zasadzie co Cz阺tochowa b阣 dofinansowywa eutanazj czy loty na Ksi昕yc - m體i Beata Kempa. - Nie nasy砤m na nikogo NIK. Chc tylko informacji, 縠 radni w Cz阺tochowie mogli podj辨 takie decyzje. Je秎i komisja przyjmie wniosek Kempy, to uchwa酬 prze秎e do

Nowy film François Ozona "U niej w domu" [RECENZJA]

rano w redakcji "Le Figaro". W wieku 14 lat rzuci szko酬, wi阠 pos砤no go do salonu fryzjerskiego, 縠by przyuczy si do zawodu. Tu zmieni imi - z Roberta na Fabrice'a, bo "czu, 縠 to drugie b阣zie si podoba硂 kobietom". W dyskotece wypatrzy go re縴ser Philippe Labro, daj眂

Kobieta na Ksi昕ycu

Kobieta na Ksi昕ycu (Frau im Mond) – niemiecki film sci-fi o wyprawie na Ksi昕yc grupy badaczy w poszukiwaniu z硂ta. Film ten zrobiony zosta na podstawie powie禼i 縪ny i wsp蟪pracowniczki re縴sera Langego Thea'i von Harbou pod tym samym tytu砮m. ZnaczenieFilm ten cz阺to uwa縜ny za pierwszy

Annie Jump Cannon

kobieta zosta砤 doktorem honoris causa uniwersytetu Oksfordzkiego. 1929 – umieszczono j na li禼ie 12 najwi阫szych 縴j眂ych kobiet ameryka駍kich. 1931 – otrzyma砤 Medal Henry'ego Drapera. 1932 – otrzyma砤 Ellen Richards Prize. jako pierwsza kobieta zosta砤 wybrana oficerem Ameryka駍kiego

Caroline Herschel

si g丑wnie obserwacjami oraz zwi眤anymi z nimi skomplikowanymi obliczeniami. W latach 1783, 1784 i 1787 odkry砤 10 obiekt體 (galaktyk i gromady otwarte), kt髍e znalaz硑 si p蠹niej w katalogu NGC. W latach 1786 - 1797 odkry砤 8 komet. Jako pierwsza kobieta w historii odkry砤 komet 1 sierpnia 1786

Willy Ley

i Friedrich-Wilhelm Sander. Od 1929 roku Ley by redaktorem naczelnym czasopisma Die Rakete, wydawanego przez VfR, kt髍ego zosta wiceprzewodnicz眂ym. Jednocze秐ie pracowa nad filmem sci-fi Kobieta na Ksi昕ycu (Frau im Mond) wed硊g powie禼i Thei von Harbou – film ten po raz pierwszy w historii kina

Admira Daala

Admira Daala - fikcyjna posta z uniwersum Gwiezdnych wojen. Kobieta, admira floty imperialnej. Pocz眛ki karieryDaala jako jedna z niewielu kobiet uko馽zy砤 (z bardzo dobrym wynikiem) elitarn akademi wojskow na Caridzie. Z powodu szowinizmu panuj眂ego w Imperium bardzo cz阺to by砤 pomijana

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.