kobieta na ksi昕ycu

olas

Kobiety NASA jako ludziki Lego

Kobiety NASA jako ludziki Lego

Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si do kosmicznych sukces體 NASA. Bez ich pracy i dokona Amerykanie m.in. nie polecieliby na Ksi昕yc.

Niepotrzebna k丑tnia o s硂wo "powstanki", wa縩iejsza walka o obecno舵 kobiet w historii [LIST]

S硂wa "powstanki" nie wzi瓿y秏y z ksi昕yca, ale zaczerpn瓿y秏y z relacji samych uczestniczek powstania okre秎aj眂ych w ten spos骲 siebie i swoje kole縜nki. Zainteresowanych zach阠amy do lektury opowie禼i kobiet zebranych m.in. przez Archiwum Historii M體ionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Trudno przeceni znaczenie, jakie ma j陑yk w walce o pami赕 i to縮amo舵 polityczn. Brak form okre秎aj眂ych kobiety w danej s硊縝ie czy zawodzie nazbyt cz阺to prowadzi do przemilczania ich udzia硊 w 縴ciu spo砮cznym i politycznym.

痽cie na ksi昕ycu . Mieszkanie z widokiem na planet?

Nie planety kr笨眂e wok蟪 odleg硑ch s硂馽, ale ich ksi昕yce mog si okaza najbardziej 縴ciono秐ym miejscem w otaczaj眂ym nas Wszech秝iecie!

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

Prawda czy mit: pe硁ia sprzyja szale駍twu

Prawda czy mit: pe硁ia sprzyja szale駍twu

Psychologowie i statystycy przyjrzeli si, czy i w jaki spos骲 poszczeg髄ne fazy Ksi昕yca wp硑waj na ludzki m髗g. Nie doszukali si niczego szczeg髄nego. W przewa縜j眂ej mierze nie uda硂 im si te odkry korelacji mi阣zy pe硁i Ksi昕yca a liczb takich wydarze, jak: napady, aresztowania

O czym szumi Europa: hakerzy walcz o wolno舵, graffiti 秝ieci tylko w nocy

O czym szumi Europa: hakerzy walcz o wolno舵, graffiti 秝ieci tylko w nocy

hakerska to g丑wnie trzydziestolatki, przewa縩ie biali m昕czy糿i. Ale przybywa te m硂dych kobiet, r體nie z dzie鎚i. Na kongresie wyg硂szono blisko 190 referat體, pokazywano technologiczne i informatyczne nowinki oraz fetowano gwiazdy hakerstwa. Bo ten 秝iat te ma swoje s砤wy i hierarchie. Prowolno禼iowi

Uwaga, dzi na niebie jeden z najpi阫niejszych widok體 w tym roku! Mars uwodzi Wenus

Uwaga, dzi na niebie jeden z najpi阫niejszych widok體 w tym roku! Mars uwodzi Wenus

M體i si, 縠 m昕czy糿i s z Marsa, a kobiety z Wenus. Mimo 縠 od walentynek min背 ju prawie tydzie, zbli縠nie tych dw骳h planet na niebie nadal jest na czasie. A teraz szczeg蟪y: efektowne zbli縠nie mo縩a zobaczy w ten weekend kr髏ko po zachodzie S硂馽a nisko nad zachodnim horyzontem. Warto

"Bilet na Ksi昕yc". O ch硂pcu, kt髍y dojrzewa w podr罂y

"Bilet na Ksi昕yc". O ch硂pcu, kt髍y dojrzewa w podr罂y

Bilet na Ksi昕yc **** - Polska 2013, re. Jacek BromskiWyk. Filip P砤wiak, Mateusz Ko禼iukiewicz, Anna Przybylska, Bo縠na AdamekSobota (24.09) 21:25, TVP 1 Filmow podr罂 w czasie funduje nam Jacek Bromski. Re縴ser ucieka ze swojskiej wsi, kt髍ej po秝i阠i trylogi rozpocz阾 dobrze przyj阾

Rozpoczyna si ramadan, 秝i阾y miesi眂 muzu砿an體

Rozpoczyna si ramadan, 秝i阾y miesi眂 muzu砿an體

. Ma硑 Bajram, kiedy na niebie zn體 pojawi si m硂dy sierp ksi昕yca. Id-al-Fitr jest czasem wypoczynku i obfito禼i. Rozdaje si ja砿u縩, sk砤da si wizyty i przekazuje 縴czenia, ludzie obdarowuj si prezentami, zw砤szcza s硂dyczami. W niekt髍ych krajach Bliskiego Wschodu, takich jak Arabia Saudyjska

Filmoznawca z UG: Przybylska staje si mitem

Filmoznawca z UG: Przybylska staje si mitem

co magnetyzuj眂ego i charyzmatycznego, co trudno ubra w s硂wa. Kamera j adorowa砤. Najlepiej wida to w jej ostatnim filmie - "Bilet na ksi昕yc" w re縴serii Jacka Bromskiego. ia硂 mo縩a powiedzie, 縠 Przybylska skrad砤 ten film. Zagra砤 w nim rol kobiety, kt髍a w podrz阣nych lokalach

Kurkiewicz mieszka w ksi阦arni. W tym tygodniu pisali秏y o nowej Bator i jeszcze pi阠iu ksi笨kach

Kurkiewicz mieszka w ksi阦arni. W tym tygodniu pisali秏y o nowej Bator i jeszcze pi阠iu ksi笨kach

. Replika, Pozna W砤秐ie wydane u nas trzy historie Borisa Akunina "Planeta Woda" oraz zebrane w jednym tomie "Lataj眂y s硂" i "Dzieci Ksi昕yca" to kryminalna rozrywka na najwy縮zym poziomie. Do tego z wyrazistymi motywami polskimi. Co najs硑nniejszy rosyjski detektyw robi

Dzie Europy. 6 europejskich historii, kt髍e zmieni硑 秝iat na lepsze

Dzie Europy. 6 europejskich historii, kt髍e zmieni硑 秝iat na lepsze

j眃ra, a kobietom obcinano piersi. Inkwizytorzy, kaci i prawodawcy tworzyli coraz wymy秎niejsze sposoby zn阠ania si nie tylko nad skazanymi, ale tak縠 nad przes硊chiwanymi. Na przyk砤d w XVII-wiecznej Holandii podejrzanemu k砤dziono na twarzy p丑tno, tak 縠 ledwo m骻 oddycha, a nast阷nie lano na

Magdalena Tulli: KRONIKI RZOWE. Pi阫no celu [ODC. 5.]

Magdalena Tulli: KRONIKI RZOWE. Pi阫no celu [ODC. 5.]

poprosz. - Oczywi禼ie - przytakn背 dziennikarz. - Tego nie mo縠my napisa, bo zaraz kto si znowu przyczepi. Do dzi niekt髍zy Panu wypominaj, 縠 kiedy chcia Pan przej辨 Ksi昕yc. Ksi昕yc w砤秐ie zagl眃a przez okno, jego srebrny blask k砤d si na biurku i na pod硂dze. - Prosz pana, przej辨 Ksi昕yc

Sk眃 si bierze ko縰ch na mleku? [EKSPERYMENTUJ!]

Sk眃 si bierze ko縰ch na mleku? [EKSPERYMENTUJ!]

S硂necznego od strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si do kosmicznych sukces體 NASA. Bez ich pracy i dokona Amerykanie m.in. nie polecieliby na Ksi昕yc Rakiem mo縩a si zarazi Wykryto go ju u diab丑w

"Kobieta to cz硂wiek, nie inkubator". Manifestacja przeciw zaostrzeniu prawa do aborcji [ZDJ蔆IA, WIDEO]

"Kobieta to cz硂wiek, nie inkubator". Manifestacja przeciw zaostrzeniu prawa do aborcji [ZDJ蔆IA, WIDEO]

mo縩a poprzesta na obecnym kompromisie". Paulina Borek przywo砤砤 ksi笨k Tadeusza Boya-痚le駍kiego "Piek硂 kobiet". - W latach 30. opisywa tortury i cierpienie kobiet. Teraz mamy XXI wiek, postawili秏y cz硂wieka na Ksi昕ycu, ale nie mamy swob骴 obywatelskich - podkre秎a砤 dzia砤czka

Smole駍ki kabaret w Berlinie. "Mity rzeczywisto禼i: O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

Smole駍ki kabaret w Berlinie. "Mity rzeczywisto禼i: O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

pos砤nka PiS Anita Czarwi駍ka przemawiaj podczas 80. miesi阠znicy smole駍kiej Tak, w spektaklu „Mity rzeczywisto禼i: O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc” polscy arty禼i na pruskiej ziemi robi sobie jaja ze Smole駍ka. I nie tylko. W niespe硁a godzinnym makabrycznym show Malikowska, re縴ser

W najnowszym numerze "Nauki dla Ka縟ego" 26 lipca

na produkty tucz眂e i ma硂 zdrowe: przek眘ki, batoniki, orzeszki... Jowisz widziany od spodu Tak wygl眃a najwi阫sza z planet Uk砤du S硂necznego od strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si do

Jak fizycy radz sobie z morskimi falami

Jak fizycy radz sobie z morskimi falami

tworzenia si fal na morzu jest wiatr, ale mog je tak縠 wzbudza r罂nice ci秐ienia, trz阺ienia ziemi lub podmorskie osuwiska (tsunami), a tak縠 grawitacyjne oddzia硑wanie Ksi昕yca i S硂馽a (fale p硑w體). Zdradzieckie pr眃y Przybrze縩e fale mog by przyczyn bardzo mocnego pr眃u strugowego, kt髍y zwany

Prawda czy mit: por骴 a pe硁ia

Prawda czy mit: por骴 a pe硁ia

Naukowe dowody tego nie potwierdzaj. Badania statystyczne, kt髍e mia硑 udowodni zwi眤ek pe硁i Ksi昕yca z wi阫sz liczb porod體, prowadzono przynajmniej sze禼iokrotnie od 1957 r. i 縜dne z nich nie potwierdzi硑, 縠 taki zwi眤ek istnieje. Wiele czasu na tego typu analizy po秝i阠ili Australijczycy

Kobiety do wnuk體, m昕czy糿i do Bia砮go Domu? Nie ma zgody!

Kobiety do wnuk體, m昕czy糿i do Bia砮go Domu? Nie ma zgody!

Zawadzki przypomina, 縠 cho kandydatka podaje si za rzeczniczk praw kobiet, to w swoim biurze senackim kobietom p砤ci砤 ledwie 3/4 pensji m昕czyzn zatrudnionych na r體norz阣nych stanowiskach. 痚 cho jako sekretarz stanu w cztery lata przelecia砤 956 tys. mil (dwa razy do Ksi昕yca i z powrotem

Jowisz widziany od spodu

Jowisz widziany od spodu

koszyka, co popadnie, z naciskiem na produkty tucz眂e i ma硂 zdrowe: przek眘ki, batoniki, orzeszki... Jowisz widziany od spodu Tak wygl眃a najwi阫sza z planet Uk砤du S硂necznego od strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e

Masturbacja dla dobra nauki

Masturbacja dla dobra nauki

si o硂wianymi pr阠ikami. Ale kiedy w Anglii znaleziono pok砤dy czystego grafitu, nimi zacz阾o pisa. Wci笨 jednak my秎ano, 縠 to forma o硂wiu. Dlatego do dzi m體imy o丑wek, a nie grafit體ek Co by by硂, gdyby zabrak硂 Ksi昕yca?Jego obecno舵 na niebie wydaje si tak pewna, 縠 wielu zapewne zaskoczy

Program TV: "Sobowt髍", "Wszystko zostaje w rodzinie" i "Ma砤 miss" [01.12.16]

Program TV: "Sobowt髍", "Wszystko zostaje w rodzinie" i "Ma砤 miss" [01.12.16]

Sobowt髍thriller, Wlk. Bryt. 2013, re. Richard Ayoade, wyk. Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska, Wallace Shawn20:10 | Ale Kino+ Simon (Eisenberg) w pracy jest niedoceniany. Kobieta jego marze (Wasikowska) nie zwraca na niego uwagi. Pewnego dnia w biurze Simona pojawia si nowy pracownik - James

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

; - zwiastun "Bilet na Ksi昕yc" komedia, Polska 2013, re. Jacek Bromski, wyk. Filip P砤wiak, Mateusz Ko禼iukiewicz, Bo縠na Adamek, Anna Przybylska, Andrzej Chyra20:10 | HBO "Bilet..." to kino drogi: osi fabu硑 jest podr罂 braci Adama i Antka do inouj禼ia, gdzie pierwszy z nich ma zacz辨

"tr 1". Poznaj bohater體 nowej cz甓ci "Gwiezdnych Wojen" [GALERIA]

G丑wna bohaterka filmu. Gdy Jyn by砤 ma潮 dziewczynk, trafi砤 pod opiek Sawa Gerrery, kt髍y nauczy j jak prze縴 w galaktyce zdobytej przez znienawidzone Imperium. Jako nastolatka trafi砤 na ulice, gdzie w praktyce wykorzystywa砤 lekcje, jakich udzieli jej Saw, z kt髍ym od lat nie utrzymywa砤

Ostatni proces o czary. Sprytna wr罂ka wy硊dzi砤 od rolniczej rodziny 0,5 mln z

; mieszkanie. Gdy wszystko odkry, tam si wyprowadzi. ier przy pe硁i ksi昕yca Alina wychowywa砤 si na wsi, sko馽zy砤 technikum rolnicze i po maturze posz砤 do pracy. Na zabawie pozna砤 Jerzego. Nalega na 秎ub, ale jej si nie spieszy硂. Widzia砤 minusy: on ma wykszta砪enie podstawowe, pisze z b酬dami

P硑ta dnia: The Bartenders, czyli m硂dsi koledzy Alibabek graj eleganckie ska

na dechy”, pod wakacyjny ksi昕yc. Warszawski zesp蟪 zaprasza na parkiet w „Bartenders' Dance”, „On Her Side” czy „2 Note Ska”. Z mocnego zestawu wyr罂niaj si funkowe „R縩ij, zbrodniarzu” oraz przeb骿 absolutny w postaci „Third Time

Jeste szowinist? Tw骿 robot te nim b阣zie

na ksi昕ycu Saturna Tetydzie, gdzie w zawodowo-nami阾nym zwi眤ku mieszkaj Kirk Douglas i Farrah Fawcett (Douglas jest, oczywi禼ie, szefem), Ziemia przysy砤 robota nowej generacji Hektora. Przywozi go pilot, kt髍ego gra Harvey Keitel. Hektor jest wyposa縪ny w niezapisany m髗g wyhodowany z ludzkich

Wi阠kiewicz na Ksi昕ycu jako "Pan Twardowsky". Nowy film Bagi駍kiego

jednej r阫i i nie dotycz one kina - t硊maczy dla Allegro Bagi駍ki. Pan Twardowsky, milioner i filantrop W futurologicznej wersji polskiej legendy Pana Twardowskiego, a w砤禼iwie Jana Twardowsky'ego, "filantropa, sportowca i miliardera" gra Robert Wi阠kiewicz. Ukrywa si na Ksi昕ycu przed

Planety Uk砤du S硂necznego - jak ich szuka? Witamy si

strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si do kosmicznych sukces體 NASA. Bez ich pracy i dokona Amerykanie m.in. nie polecieliby na Ksi昕yc Rakiem mo縩a si zarazi Wykryto go ju u diab丑w tasma駍kich

Schody Radwa駍kiej

tygodniami w Eastbourne. S硂waczka jest formie, przed Wimbledonem si阦n瓿a po sw骿 pierwszy w karierze tytu na trawie, jest niepokonana ju od o秏iu spotka. A kolejne wygrane wp阣zaj j w k硂poty, bo zaplanowa砤 sw骿 秎ub... na 9 lipca, kiedy odb阣zie si fina kobiet. - Wybrali秏y t dat dziewi赕

Warto obejrze

chicagowsk Hiszpanie jako gospodarze lotniska przeprowadzili 秎edztwo, jako przyczyny wskaza g阺t mg酬 i b酬dy jednego z pilot體, kt髍y nie zrozumia polece z wie縴 kontrolnej. Apollo 17 - ostatnia misja na Ksi昕yc wtorek 21:00, Planete+ film dokumentalny, Wielka Brytania 2015 Misja Apollo 17

T阠zowe wakacje [FOTOREPORTA痌

, Grecy - flety, Rosjanie - wiolonczele i mandoliny, Francuzi - klarnety, Chorwaci - akordeony, Anglicy - gitary, W硂si - b阞ny, W阦rzy - organki. Do tego kobiety z Izraela z anielskimi g硂sami. I ognisko. Ta noc, gdy ksi昕yc jest w pe硁i, to szczyt ca砮go zjazdu. Do T阠zowego Ruchu mo縠 do潮czy ka縟y

Jedziemy na potrat, czyli o aborcji w s硂wackiej klinice. Reporta w czwartek w "Du縴m Formacie"

wszystkich kobiet opowiadaj眂ych sobie nawzajem o aborcji, rozleg砨y si wrzask. *** Co prawda nie pojawi硑 si jeszcze wiadomo禼i dotycz眂e noworodk體 zabitych w ostatnim miesi眂u, ale pewne s za to prognozy na najbli縮ze tygodnie: zima zn體 b阣zie tego roku pi阫na.Ca硑 reporta o aborcji w s硂wackiej

Polski najazd na Huddersfield. To najwa縩iejszy festiwal muzyki wsp蟪czesnej w Wielkiej Brytanii

Becketta o kobiecie, kt髍a przez ca砮 縴cie by砤 niemow, a nagle zacz瓿a wypluwa z siebie magm zg硂sek i d紈i阫體. Utw髍 z 2010 r. zosta nagrodzony na Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Pradze. Znalaz si tak縠 na monograficznej p硑cie Zubel wydanej przez wytw髍ni Kairos. Zubel nagra砤 tam cztery

"Magia w blasku ksi昕yca": gdyby to nie by Woody Allen, nie by硂by o czym m體i [RECENZJA]

pi赕 lat to dobry wiek. Londyn pe砮n jest kobiet, kt髍e od dawna maj trzydzie禼i pi赕 lat". Emma Stone i Colin Firth w filmie Woody'ego Allena "Magia w blasku ksi昕yca" - zwiastun Najwi阫sz zalet filmu jest dramaturgiczna "przewrotka" - moment, gdy wychodzi na jaw, kto i

Polacy. Ile zawdzi阠za nam 秝iat?

, niech pani po prostu nie czyta tych bzdur" M笨 Marii zgin背 potr眂ony przez konny w髗 ci昕arowy. W tym samym roku 38-letnia badaczka zosta砤 pierwsz kobiet profesorem na paryskiej Sorbonie. Po 秏ierci Pierre'a Maria odda砤 si pracy naukowej, ale kilka lat p蠹niej ujawniono jej romans z

Bizancjum i Sewastopol b阣 mie nowego koleg. W Jekaterynburgu urodzi si Krym

Rosyjskie przepisy dotycz眂e nadawania imion pozwalaj rodzicom na du勘 swobod. Nie musz wybiera z gotowego spisu, wi阠 nie brakuje maluch體 nosz眂ych naprawd nietypowe imiona. Do潮czy do nich Krym, kt髍y urodzi si w Jekaterynburgu. Jak podaje "Moskowskij Komsomolec", rodzice

Program TV: "Doktor Foster", "American Pie", "Apollo 13" [03.08.16]

Simona (Bertie Carvel) i bystrego syna w wieku szkolnym. Do tego grono przyjaci蟪, kt髍ym mo縠 zaufa. Pewnego dnia zauwa縜 na szaliku m昕a d硊gi blond w硂s. To sytuacja z 縴cia wzi阾a, bo zwykle w砤秐ie w ten spos骲 kobiety zaczynaj podejrzewa, 縠 w 縴ciu ukochanego pojawi砤 si inna kobieta (tak

Jak fizycy radz sobie ze... spadaj眂ym jab砶iem

rozmy秎a o teorii grawitacji. Wprawdzie w 1820 r. powali砤 j burza, ale z korzeni odros硑 nowe p阣y i drzewo rodzi owoce do dzi. To jab硂 rzadkiej i starej odmiany Flower of Kent daj眂a do舵 kiepskie jak na obecne standardy jab砶a - zielone i kwa秐e. Ksi昕yc te spada na Ziemi... Si砤 grawitacji jest

Na obiad nie chod na g硂dniaka

polecieliby na Ksi昕yc Rakiem mo縩a si zarazi Wykryto go ju u diab丑w tasma駍kich, ps體 oraz ma晨y. Czy epidemia raka, kt髍ym mo縩a si zarazi, pojawi si tak縠 w秗骴 ludzi? Jak fizycy radz sobie z morskimi falami Te morskie to tylko jedne z wielu. ietlne, radiowe, spinowe, grawitacyjne, kwantowe

Sztuka przetrwania. Jak zrobi w砤sn podpa砶 do grilla?

, z naciskiem na produkty tucz眂e i ma硂 zdrowe: przek眘ki, batoniki, orzeszki... Jowisz widziany od spodu Tak wygl眃a najwi阫sza z planet Uk砤du S硂necznego od strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si

Tydzie z Agnieszk Osieck. Konkurs piosenek w Muzeum Powstania Warszawskiego

" z kameralnego wydarzenia przemieni si w mi阣zyczasie w do舵 du縜 imprez. Straci te lokalny charakter. W tym roku koncert fina硂wy odb阣zie si na Woli - w Muzeum Powstania Warszawskiego. W sali pod Liberatorem 26 wrze秐ia o godz. 20 o g丑wn nagrod powalczy osiem kobiet i dw骳h m昕czyzn

W najnowszym numerze "Nauki dla Ka縟ego" 18 sierpnia

, kt髍e towarzysz procesowi spalania. 痽cie na ksi昕ycu . Mieszkanie z widokiem na planet? Nie planety kr笨眂e wok蟪 odleg硑ch s硂馽, ale ich ksi昕yce mog si okaza najbardziej 縴ciono秐ym miejscem w otaczaj眂ym nas Wszech秝iecie! Superwulkany. Czy grozi nam globalna katastrofa? Nie ha砤suj, nie

Co jest grane naukowo

globalna katastrofa? Nie ha砤suj, nie dymi, nie pluj law. Tkwi cicho pod ogromnymi po砤ciami ziemi, wybrzuszaj眂 j nieco. Ale gdy ju si na dobre zbudz, niszcz wszystko w promieniu tysi阠y kilometr體, nios眂 zim, py i 秏ier. Jak moda zabija kobiety T硊szcz gromadzi nam si po tej stronie, po

Odzyskany klejnot w koronie. chtaczk kobietom usuwano kiedy z powodu b髄u plec體, erekcji penisa podr阠zniki po秝i阠a硑 ca硑 rozdzia

. Czarne Francuzki odzyskuj 砮chtaczki Tak縠 on dostrzega w niej funkcj rozrodcz: „Gdyby 砮chtaczka nie by砤 tak uwra縧iwiona na rozkosz i nami阾no舵, 縜dna z kobiet nie wzi瓿aby na siebie ryzyka nu勘cej, dziewi阠iomiesi阠znej ci笨y, bolesnego porodu oraz pe硁ego niepokoju i trosk wychowania

Tajemnica ko禼i spod Antikythery

砤馽uchami niewolnicy nie mieli na to szans. Bez szans na ucieczk Ile os骲 znajdowa硂 si na pok砤dzie i sk眃 pochodzi硑? Czy by硑 tam r體nie kobiety? A mo縠 opr骳z cennych waz i kosztowno禼i na pok砤dzie (a raczej pod nim) byli te niewolnicy? Teraz, ponad 2 tys. lat po katastrofie, gdy morze da硂

Wenus albo planetoidy - to cele kolejnych misji NASA

b阣zie to zwyci昕czyni, bo czterema z pi阠iu fina硂wych projekt體 kieruj kobiety. Suzanne Smrekar z nale勘cego do NASA Laboratorium Nap阣u Odrzutowego (JPL) w Pasadenie proponuje wys砤nie sondy na orbit wok蟪 Wenus, gdzie za pomoc radaru zbada砤by ona atmosfer i powierzchni planety. Z kolei Lori

Minionki rozrabiaj **

serio - nieko馽z眂e si uwielbienie dla Gru. "Jak ukra舵 ksi昕yc" kapitalnie wykpiwa bajkowe podzia硑 na szlachetnych i bezwzgl阣nie z硑ch, ale te 砤dnie oswaja z niecodziennym wzorcem rodziny. "Minionki rozrabiaj" to jednak krok w ty: tym razem czarne musi by czarne, a bia砮

Oscary 2017. "Moonlight": kinomani, "peda硑", "czarnuchy". Ten film to najczarniejszy ko w wy禼igu po nagrody

Osiem nominacji do Oscar體 – m.in. dla najlepszego filmu, re縴sera i za scenariusz adaptowany – dosta drugi kinowy film 37-letniego ameryka駍kiego re縴sera Barry’ego Jenkinsa. Zrealizowa go osiem lat po uchodz眂ym za rewelacj debiucie „Lekarstwo na melancholi&rdquo

W 2014 roku w Moskwie urodzili si Sewastopol, Bizancjum i Jazz

Krymu. W gronie m硂dych moskwian znale糽i si te Jazz i Si砤 oraz Bizancjum, Ksi昕yc i Jutrzenka. Dwa ostatnie zarejestrowano nie po raz pierwszy. Rok wcze秐iej te zdarza硑 si w Moskwie nietypowe imiona. Pierwsze urodziny maj ju za sob Kosmos, Legenda i iat. Radzieckie tradycje ci眊le 縴we

Wiersz jest cudem. Konstanty Ildefons Ga砪zy駍ki

tego mamy kiepskie do秝iadczenia wyniesione z domu. Z psychologiem Jackiem Mas硂wskim rozmawia Tomasz Kwa秐iewski [LETNIA SZKO OJC覹] Kobiety Ko禼io砤 policzmy si闐laczego pr骲uj nam opowiedzie histori chrze禼ija駍twa podzielon na dwie p砪i, skoro Jezus nigdzie tego nie robi? Z Zuzann Radzik

Jolka nr 226

publikowana. W zwi眤ku z tym prosimy o nieprzesy砤nie rozwi眤a.   Alojzy, m硂dzieniec z „Teatrzyku Zielona G甓”  alternatywa dla tornisterk體  astronom oddany Ksi昕ycowi  barcelo駍ka 秝i眛ynia futbolu (dwa s硂wa)  „... barowa”, film na podstawie prozy Charlesa

Tajemnica drugiej strony Ksi昕yca

. Takiego t硂ku nad Ksi昕ycem nie by硂 od czas體 misji Apollo sprzed 40 lat. Powierzchnia Ksi昕yca sfilmowana z sondy Kaguya Nic dziwnego, 縠 naukowcy z nadziej wypatruj lawiny danych, kt髍e raz na zawsze pomog硑by rozwik砤 wci笨 liczne tajemnice Ksi昕yca. Pierwsze analizy, kt髍e ukaza硑 si w zesz硑

Bob Dylan: Czy moje piosenki to literatura? [MOWA NOBLOWSKA]

takiej li禼ie – tego nie da si wyrazi s硂wami. Nie wiem, czy ci m昕czy糿i i kobiety kiedykolwiek my秎eli o Nagrodzie Nobla, ale podejrzewam, 縠 ka縟y, kto gdziekolwiek na 秝iecie pisze ksi笨k, wiersz lub sztuk, mo縠 skrycie 縴wi to marzenie. Jest ono jednak prawdopodobnie zakopane tak g酬boko

Orze wyl眃owa

"Buzz" Aldrin w obiektywie Neila Armstronga - sylwetka fotografa odbija si w os硂nie he砿u Aldrina. To jedna z najs硑nniejszych fotografii w historii. Armstrong wykona wi阫szo舵 zdj赕 na Ksi昕ycu Alarm programu! W 102. godzinie i 38. minucie misji Apollo 11 niespodziewanie za秝ieci砤

Pojedynki gigant體 - maraton z serialem dokumentalnym

angielskich miastach. Po przegranej Niemiec zaproponowa swoje us硊gi Amerykanom, zabieraj眂 do USA 120 in縴nier體. Mimo 縠 von Braun by geniuszem (m.in. zaprojektowa rakiet Saturn V, kt髍a pozwoli砤 dotrze na Ksi昕yc), to jednak przez wiele lat palma pierwsze駍twa nale縜砤 do Korolowa. To dzi阫i niemu

''Iron Sky':' swastyka na ksi昕ycu

patetyczno-sentymentaln "Kobiet na ksi昕ycu" (1931) Fritza Langa, wg scenariusza jego 縪ny Thei von Harbou, sympatyczki faszyzmu. To te by zreszt film nieudany, i w nim r體nie m體iono (z zastrze縠niem, 縠 nie by to film d紈i阫owy) na Ksi昕ycu po niemiecku. "Iron Sky", re. Timo

Polecamy ksi笨ki. Epopeja Komancz體

wynalaz rewolwer i wielostrza硂wy karabinek. Mordowali, torturowali je馽體, gwa砪ili kobiety, ale sami te byli mordowani i gwa砪eni. Koniec ko馽體 zmuszono ich do osiedlenia si w rezerwatach i przyj阠ia regu gry bia砮go cz硂wieka. "Imperium ksi昕yca w pe硁i" to r體nie dzieje Quanaha

Jajko czy kura? Nie zawsze wa縩e s odpowiedzi

ich rozwi眤ania wiedzie nas w obszary, w kt髍ych nigdy nie spodziewaliby秏y si znale兼. I to w砤秐ie w nauce jest fascynuj眂e! W tym numerze namawiamy do schodzenia z g丑wnych dr骻: pytamy na przyk砤d, czy 秎ad體 縴cia nie nale縜硂by raczej szuka na ksi昕ycach, a nie na planetach, pod笨amy za

Czy maszyny miewaj koszmary? Fina serialu "Humans" [W TV 3.07]

, kiedy 縪na Laura (Katherine Parkinson) by砤 w pracy. Uzna, 縠 taka robotyczna pomoc domowa b阣zie 秝ietnym rozwi眤aniem. Nie przysz硂 mu do g硂wy, 縠 zakup humanoidalnego robota w sk髍ze ol秐iewaj眂o pi阫nej kobiety przysporzy mas problem體. Nie spodziewa si na przyk砤d, 縠 maszyna mo縠 wzbudzi w

"Pasjanse za grosik" poch硂n瓿y p蟪 miliona. Proces o czary

- zeznawa砤 przed s眃em poszkodowana kobieta, prowadz眂a wraz z m昕em firm. "Znachork" pozna砤 przez kuzynk w momencie, gdy cz硂nek rodziny chorowa na nowotw髍. Edyta M. mia砤 w體czas powiedzie, 縠 b阣zie trzyma go przy 縴ciu - W gr oczywi禼ie wchodzi硑 pieni眃ze za dawanie nadziei - m體i砤

Oscary 2017 - transmisja. Gdzie ogl眃a oscarow gal i za kogo trzyma kciuki

do tej samej szko硑 na zamieszkanym przez czarnych przedmie禼iu Miami, Liberty. Sztuka mia砤 tytu: „W 秝ietle ksi昕yca czarni staj si b酬kitni”. Z niej powsta „Moonlight” . Szef diler體, Juan (Mahershale Ali), k眛em oka widzi, 縠 gromada dzieciak體 goni swojego r體ie秐ika

Mars. Piek硂 czy raj? Serial National Geographic

NASA, tw髍ca rakiety, dzi阫i kt髍ej ludzie wyl眃owali na Ksi昕ycu, ale i by硑 nazista? Odciska si to dziwnym pi阾nem na podboju kosmosu. Nie wiem, na ile jego powi眤ania z III Rzesz zosta硑 udowodnione. Pozna砮m go osobi禼ie. Sprawia wra縠nie, 縠 縴je wy潮cznie dla nauki, nie anga縪wa si w

Leonard Cohen (1934-2016). Czas zamyka

melancholi pachn眂ych zatokach w秗骴 irys體 wnoszonych na strych na tym 丑縦u, gdzie ksi昕yc si spoci w krzykach pe硁ych 秎ad體 pisku i st髉 aj, ajajaj, we go ju, we go ju kibi walca p阫ni阾 we w p蟪   Ten walc, ten walc, ten walc, ten walc w jego dziwnym oddechu jest koniak i 秏ier gdy

Katarzyna Dowbor: O chorobie tarczycy dowiedzia砤m si przypadkiem

endokrynologiem, i wdzi阠zna dr. D眀rowieckiemu za to, 縠 dzi阫i jego intuicji zosta砤m wreszcie prawid硂wo zdiagnozowana i mog砤m rozpocz辨 odpowiedni terapi. Tarczyca. Dieta przy nadczynno禼i, niedoczynno禼i, hashimoto Katarzyna Dowbor: Twarz mia砤m jak ksi昕yc w pe硁i Znalaz砤m si na pocz眛ku d硊giej drogi

"Halo, szko砤? Macie zap砤ci kar za noc filmow". Tak oszu禼i pr骲uj wy硊dzi pieni眃ze

kilkaset z硂tych. Kobieta mia砤 pecha, bo trafi砤 na cz硂nka nauczycielskiej grupy Superbelfrzy, kt髍a s硑nie z edukacyjnych innowacji. Nie wiadomo jednak, ile os骲 uda硂 si wcze秐iej kobiecie naci眊n辨. Wystarczy skorzysta z Google'a, by sprawdzi, kt髍e szko硑 ch阾nie wy秝ietlaj filmy noc. Na

"Bilet na Ksi昕yc" - komedia o PRL-u czy kino drogi?

Mamy lato roku 1969. W chwili gdy Amerykanie sposobi si do l眃owania na Ksi昕ycu, pochodz眂y z Rzeszowskiego maturzysta Adam Sikora (Filip P砤wiak) jedzie przez PRL do jednostki marynarki wojennej w inouj禼iu, dok眃 dosta tzw. bilet. Pech, bo ch硂pak akurat interesuje si lotnictwem. W podr罂y

"Tabu". Serial Toma Hardy'ego 砤mie estetyczne tabu

jab砶iem. W kieszeni ma diamenty, ale chodzi w zab硂conym p砤szczu, niedogolony. I nie wygl眃a na fana k眕ieli. Po raz pierwszy w serialu BBC postaci wygl眃aj jak prawdziwi poddani Korony Brytyjskiej z pocz眛ku XIX w. Znikn背 tu cenzus estetyczny, kt髍y obowi眤ywa m.in. w „Ripper Street&rdquo

Program TV: "Wilk", "Pitbull. Nowe porz眃ki", "Przypadek" [18.09.16]

zwi眤ku z by潮 kobiet gangstera Olk (doskona砤 Maja Ostaszewska). Pracuje w zwyk砮j komendzie na Mokotowie i stara si rozbi grup przest阷cz zajmuj眂 si wymuszeniami haraczy oraz porwaniami. Jego g丑wni przeciwnicy to Babcia (Bogus砤w Linda), Zupa (Krzysztof Czeczot) oraz Strachu (Tomasz

Jack Nicholson. Aktor z piek砤 rodem

ekranie. Czy go jeszcze zobaczymy? - W moim zawodzie oficjalne przej禼ie na emerytur to najbardziej niepotrzebna rzecz, jak mo縩a zrobi - powiedzia w 2007 roku. Jego demoniczny wdzi阫 dzia砤 te na kobiety, m.in. na Anjelic Huston. Ich zwi眤ek rozpad si po wielu jego zdradach. Z licznych romans體

Jedena禼ioro w walce o Pa砤c Elizejski. Maj wiele fantastycznych pomys丑w. Dzi g丑wna pi眛ka spotka si w telewizji

politycznemu, kt髍y paktuje z imperium pieni眃za”. Opinii publicznej jest jednak znany g丑wnie z ambitnych plan體 podboju Kosmosu. Zamierza m.in. podj辨 industrializacj Ksi昕yca, aby z czasem uczyni ze platform obs硊guj眂 loty na Marsa i dalej w przestrze mi阣zyplanetarn. Benoît Hamon

Noc w celi ze zwyci陑c World Press Photo. Jacek Tacik: Zapyta砮m go o polskie podej禼ie do uchod糲體

koczowa砮m z uchod糲ami na granicy. Przyby砤 grupa ok. 200 os骲 i zacz阬i si przemieszcza pod drzewami wzd硊 p硂tu granicznego. Wysy砤li najpierw kobiety i dzieci, a nast阷nie ojc體 i starszych m昕czyzn - opowiada. Trzyma si grupy uchod糲體 przez pi赕 godzin. Razem z nimi bawi si w kotka i myszk z

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" - 10 lutego

jak wszystkie istoty 縴we podlega prawom natury. Ale czy fazy Ksi昕yca maj jaki wp硑w na nasze zdrowie psychiczne? Czy pe硁ia mo縠 wywo砤 u zdrowej osoby szale駍two? Gad縠t tygodnia: pasek ci zdyscyplinuje W czasie marszu pasek wibrowaniem da zna, 縠 warto przyspieszy Jedzenie na czasie

To b阣zie jeden z moich najbardziej osobistych tekst體 w tym roku

kobietami i dzie鎚i. Zdarza si. Vonnegut traktowa wi阠 te narracje na temat Dobra, Z砤 i Wyj眛kowo禼i Istoty Ludzkiej z ironicznym sceptycyzmem, kt髍y po nim odziedziczy砮m. Gdy mnie kto na przyk砤d pyta o sens 縴cia, najch阾niej powo硊j si na powie舵 „Syreny z Tytana” (1959). W tej

W samo po硊dnie 4 czerwca

Przec砤wsk盷. Za to w zespo砤ch tematycznych pracowa硂 ca砶iem sporo kobiet. Tamta pani z PZPR uczestniczy砤 w otwarciu obrad, lecz na posiedzeniu ko馽owym ju jej nie widzia砤m. Mnie zapami阾ano z obrad plenarnych, gdy na zako馽zenie negocjacji to Lech Wa酬sa i ja wypowiadali秏y si w imieniu strony

Ksi昕ycowy py odzyskany po 40 latach

) odnalaz j w domu aukcyjnym Regency-Superior w St Louis. Ta秏 wystawi砤 na sprzeda pewna kobieta, kt髍a otrzyma砤 j w spadku po zmar硑m m昕u, niepomna, 縠 pope硁ia przest阷stwo. Szef domu aukcyjnego David Kols wprawdzie wiedzia, 縠 zakazane jest handlowanie ska砤mi z Ksi昕yca, ale - jak utrzymuje

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy". Prawdziwy powr髏 do odleg砮j galaktyki [W TV 07.08]

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy ****film SF, USA 2015, re. J.J. Abrams, wyk. Harrison Ford, Mark HamillNiedziela (7 sierpnia), 20:10, HBO, powt. pon. 15:30, 秗oda 20:10, czw. 12:10 C i na powr髏 bohater體 z dzieci駍twa czekali ju lat ponad 30, bo od premiery "Powrotu Jedi" z 1983 roku

Adam Kszczot: Na Rio 秝iat si nie ko馽zy

przygotowa sprawdza si w poprzednich dw骳h latach, a w Rio nie zadzia砤. Przykro, 縠 wypad硂 to akurat w roku igrzysk olimpijskich. Ale kula ziemska si nie zatrzyma砤, s硂馽e 秝ieci dalej, ksi昕yc jest na niebie, to tylko sport. Za niespe硁a cztery lata nast阷ne igrzyska, tym razem w Japonii. Wystartuje

Justyna Kowalczyk: Zabiegana

czasu, by si do 秐iegu na dobre przyzwyczai. Jak ja. W砤秐ie, moja zahukana g硂wa. Musz o ni zadba. Zaraz narzuc sobie zimowy zakaz internetowy. B阣 przegl眃a tylko te strony, na kt髍ych z pewno禼i hejt體 i ekspertyz rodem z ksi昕yca nie zobacz. Tak dla higieny umys硂wej. Ka縟emu podobne

Program TV: "Rozgrywka", "Arizona Dream", "Miasto 秎epc體" [27.07.16]

wizja piek砤 niewidomych by砤by trudna do zniesienia i sprzeczna sama w sobie, gdyby nie towarzyszy im kto widz眂y, kto w tym 秝iecie jest naszym wys砤nnikiem. Tak funkcj pe硁i kobieta - bezimienna jak wszyscy (wielka rola Julianne Moore, na kt髍ej opiera si ca硑 film). Towarzyszy ona swemu

Medycyna? Zr骲 j sobie sam

Uk砤du S硂necznego od strony swojego bieguna po硊dniowego. Malowniczo, prawda? Kobiety NASA jako ludziki Lego Lego uhonorowa硂 pi赕 kobiet, kt髍e przyczyni硑 si do kosmicznych sukces體 NASA. Bez ich pracy i dokona Amerykanie m.in. nie polecieliby na Ksi昕yc Rakiem mo縩a si zarazi Wykryto go ju u

Idziesz, rozmawiaj眂 przez kom髍k? Uwa縜j na siebie!

mogli秏y podziwia z Polski za鎚ienia S硂馽a i Ksi昕yca, to jeszcze dotar砤 do nas zjawiskowa zorza polarna! A wisienk na torcie by wyj眛kowy rozb硑sk meteoru Ksi笨ki popularnonaukowe na prezentWarte polecenia i przeczytania Mark Zuckerberg: kasa na Facebud闖e秎i obija砮 si na lekcjach albo nale縜砮

Japonia. Tylko nie potknij si na schodach

Tomasz Kwa秐iewski [LETNIA SZKO OJC覹] Kobiety Ko禼io砤 policzmy si闐laczego pr骲uj nam opowiedzie histori chrze禼ija駍twa podzielon na dwie p砪i, skoro Jezus nigdzie tego nie robi? Z Zuzann Radzik rozmawia Aleksandra Klich Franciszek - zielony papie縋apie na czele ruch體 miejskich. Jak to si

Czy Elon Musk jest niebezpiecznym szale馽em i powinien zosta powstrzymany?

stopy na obcym globie, jak to by硂 na Ksi昕ycu w 1969 r., ale tu przed naci秐i阠iem przycisku automatycznego l眃owania. Za硂ga - a raczej komputer pok砤dowy - ma postawi na Marsie 40-pi阾rowego Dedala. Wed硊g planu pot昕ny statek kosmiczny przypominaj眂y rozmiarami i wygl眃em s硑nny "Og髍ek"

Ciekawostki naukowe. Zosta drzewem po 秏ierci, sk眃 wzi背 si bia硑 kolor sk髍y, lotnisko przystosowane dla pasa縠r體, czy jeste秏y szybsi od komputer體?

pojawienie si ludzi o jasnej sk髍ze to efekt wybor體 seksualnych podejmowanych przez naszych praprzodk體. Mieli oni bardziej gustowa w kobietach o jasnej sk髍ze, kojarzonej ze zdrowiem i p硂dno禼i. Innym wyja秐ieniem pojawienia si jasnej karnacji ma by jej wi阫sza odporno舵 na odmro縠nia. Dzi阫i

Gorset, d阾ka i ksi昕yc. Moda z kosmosu

Gdy 21 lipca 1969 roku dow骴ca pionierskiej misji Apollo 11 Neil Armstrong wbija flag Stan體 Zjednoczonych w powierzchni Ksi昕yca, prezenter stacji CBS Walter Cronkite burkn背 niezadowolony: "Powinni jednak da jak倍 muzyk". Miliony widz體 przed telewizorami na ca硑m 秝iecie

"Which Side Are You On?" Ani DiFranco

Dylana czy Marleya. Nie opowiada o ksi昕ycu i ogniskach. godnie, acz stanowczo wyra縜 swoje zdanie na temat aborcji (wyb髍 nale縴 do kobiety), narkotyk體 (najmocniejsze podaje telewizja), polityki ("dziewczyna mo縠 prawie by prezydentem"). M體i o sobie: "you know I have enjoyed my life

Kora 秝i阾uje 65. urodziny. Siedem z tysi眂a twarzy Olgi Jackowskiej

秏ierci spacerowa砤 tak nad 潮kami. Zaprzyja糿iona ze 秝iatem zwierz眛 i ro秎in. Ona wiedzia砤, co robi ksi昕yc, a czym zajmuje si s硂馽e. Cudowna czarownica. Kora kobieta W zbiorowej 秝iadomo禼i jest Kor. A gdzie w jej 秝iecie miejsce na prywatno舵? Nawet chorob nowotworow zamieni砤 w publiczn walk

Tadeusz Rolke: Depresja szoruje i k硊je, i ma kamienie w butach

si nagle, tylko si nieprzyjemnie nawarstwia硂. Konsekwencje s okrutne i nie ma na to 縜dnej rady. Okazuje si, 縠 z t konkretn kobiet nie mog mie pewnych stosunk體, bo jestem stary, a ona jest m硂da. Tylko 縠 moja dusza tego nie mo縠 przyj辨. To porozmawiajmy o uczuciach. O, w砤秐ie, jak pani

Tam, gdzie mieszkaj szcz甓liwi poganie. "Niebia駍kie 縪ny 1kowych Maryjczyk體" od pi眛ku w kinach

si przed o秏ioma laty filmem "Pierwsi na Ksi昕ycu". By to sfingowany, groteskowo-nostalgiczny dokument o radzieckiej wyprawie kosmicznej z lat 30. Historia bohaterskiego kosmonauty, kt髍y po powrocie na Ziemi przep硑n背 Pacyfik, przeszed pieszo Chiny i wr骳i do Rosji, gdzie zosta

1000 stron o tajemnicy, pieni眃zach i nami阾no禼i. G硂秐a powie舵 m硂dej laureatki Bookera Eleanor Catton ju po polsku

bowiem swoj powie舵 na zmieniaj眂ej si mapie nieba, w taki spos骲, 縠 poszczeg髄nym bohaterom odpowiada okre秎ony gwazdozbi髍, planeta, Ksi昕yc lub S硂馽e, a ka縟emu z rozdzia丑w odpowiedni dom horoskopowy. Ka縟a z 12 cz甓ci powie禼i jest o po硂w kr髏sza, co ma obrazowa kolejne fazy znikaj眂ego

Akademia Opowie禼i. Agata Widzowska o Johnie Lennonie - najwa縩iejszym cz硂wieku w jej 縴ciu

m眃rego faceta. Zawsze podziela砤m jego pacyfistyczne nastawienie do 秝iata, uwa縜砤m, 縠 pisze i m體i o wa縩ych aspektach 縴cia, na przyk砤d o tym, 縠 „kobieta jest murzynem 秝iata”. Tak w砤秐ie jest od setek lat! Walczy te o prawa Indian. Zazdro禼i砤m mu pasji, ci阾ej riposty, konsekwencji

Cannes 2017 pami阾a o Wajdzie. Najbardziej oczekiwane filmy: Haneke, Lanthimos, Zwiagincew...[SOBOLEWSKI]

”) jest pisarka (Emanuelle Seigner) oskar縪na o literackie 縠rowanie na w砤snej rodzinie. W jej 縴ciu pojawia si tajemnicza kobieta. Realna czy b阣眂a wytworem fantazji? Odpowied kryje si w powie禼i Delphine de Vigan, kt髍 adaptowa Pola駍ki. Jednym z najbardziej oczekiwanych film體 Cannes jest

Najlepsze zdj阠ie fotograf體 Reutersa

13 kwietnia 2012. Krajowa Konwencja Ameryka駍kiego Stowarzyszenia Tatua縰 w mie禼ie Cincinnati 6 maja 2012. Ksi昕yc w pe硁i nad Manhattanem. 17 wrze秐ia 2012. Demonstracja cz硂nk體 ruchu Occupy Wall Street przed budynkiem firmy Goldman Sachs w Nowym Jorku 1 listopada 2012, Nowy Jork. Kobieta p砤cze

Film Davida Lyncha najlepszym jak dot眃 obrazem w XXI w., na li禼ie r體nie dwa filmy polskie

-Pierre Jeunet, 2001)87. Daleko od nieba (Todd Haynes, 2002)88. Spotlight (Tom McCarthy, 2015)89. Kobieta bez g硂wy (Lucrecia Martel, 2008)90. Gdzie jest Nemo (Andrew Stanton, 2003)91. Pozw髄 mi wej舵 (Tomas Alfredson, 2008)92. Kochankowie z Ksi昕yca. Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012)93

S砤womir Mro縠k i jego nieznane oblicze w ksi笨ce "Mro縠k. Striptiz neurotyka"

wok蟪 niego kr笨y mn髎two innych planet, ksi昕yc體 i gwiazd. S w秗骴 nich m.in.: Witold Gombrowicz, Stanis砤w Lem, Jan B硂駍ki, Adam W硂dek; s kobiety, obie 縪ny pisarza - malarka Maria Obremba i Meksykanka Susana Osorio Rosas oraz Beata Miko砤jko, terapeutka, kt髍a pomaga砤 Mro縦owi wyj舵 z afazji

"T阠zowe San Francisco", czyli jak powstawa ameryka駍ki ruch gejowski

;New York Journal of Books": "Jedna z najuczciwszych i najczulszych opowie禼i o relacji ojca i c髍ki, jaka kiedykolwiek zosta砤 przeniesiona na papier". Sofia Coppola ju kr阠i na jej podstawie film. Pod papierowym ksi昕ycem Steve wyprowadza si z c髍k do San Francisco, bo s眃zi, 縠 tam

Sobota w TV: Keira Knightley, "Blue Jasmine" i "Kac Vegas" [POLECAMY]

scen. Cho鎎y t, w kt髍ej opiekuj眂a si siostrze馽ami Jasmine opowiada o tym, jak przy d紈i阫ach "Blue Moon" spotka砤 swojego m昕a. W piosence skar勘ca si niebieskiemu ksi昕ycowi na sw samotno舵 osoba nagle znajduje kogo do kochania. Wtedy niebieski ksi昕yc zamienia si w z硂ty. Zupe硁ie

Czarownice, przyczyna wszelkich nieszcz甓. To w Poznaniu zap硂n背 pierwszy stos

, duszenie dymem, koszmarny b髄. Kiedy p硂n瓿y stosy Pozna to miejsce szczeg髄nie istotne dla bada prze秎adowa i palenia kobiet oskar縜nych o czary. To tutaj, na Chwaliszewie w 1511 r. zap硂n背 pierwszy na ziemiach polskich stos dla czarownicy (we Wroc砤wiu pierwszy stos zapalono w 1315 r.). Zgin瓿a

Monika P砤tek: Pod笨aj niebiesk lini

luksusowym. Ale nie na poczcie! Pisarka mog砤 te sama wysy砤 i, co wa縩iejsze, odbiera poczt. Nikt nie musia wi阠 wiedzie, 縠 pisze i 縠 kolejni wydawcy uznaj, i jej r阫opis si nie nadaje, bo autorka jest kobiet, a pisanie nie jest zaj阠iem stosownym dla kobiet. Nie wiem, kto rzuci: "