kobieta na ksi昕ycu

Lista podpis體*

Niepotrzebna k丑tnia o s硂wo "powstanki", wa縩iejsza walka o obecno舵 kobiet w historii [LIST]

Niepotrzebna k丑tnia o s硂wo "powstanki", wa縩iejsza walka o obecno舵 kobiet w historii [LIST]

S硂wa "powstanki" nie wzi瓿y秏y z ksi昕yca, ale zaczerpn瓿y秏y z relacji samych uczestniczek powstania okre秎aj眂ych w ten spos骲 siebie i swoje kole縜nki. Zainteresowanych zach阠amy do lektury opowie禼i kobiet zebranych m.in. przez Archiwum Historii M體ionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Trudno przeceni znaczenie, jakie ma j陑yk w walce o pami赕 i to縮amo舵 polityczn. Brak form okre秎aj眂ych kobiety w danej s硊縝ie czy zawodzie nazbyt cz阺to prowadzi do przemilczania ich udzia硊 w 縴ciu spo砮cznym i politycznym.

痽cie na ksi昕ycu . Mieszkanie z widokiem na planet?

Nie planety kr笨眂e wok蟪 odleg硑ch s硂馽, ale ich ksi昕yce mog si okaza najbardziej 縴ciono秐ym miejscem w otaczaj眂ym nas Wszech秝iecie!

Uwaga, dzi na niebie jeden z najpi阫niejszych widok體 w tym roku! Mars uwodzi Wenus

Wieczorn randk tych planet podpatrywa b阣zie jeszcze Ksi昕yc. W s硂wniku astronomicznym takie zjawisko nazywa si koniunkcj trzech cia niebieskich. Co pi阫nego!

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

"Bilet na Ksi昕yc" - zwiastun

Magdalena Tulli: KRONIKI RZOWE. Pi阫no celu [ODC. 5.]

Magdalena Tulli: KRONIKI RZOWE. Pi阫no celu [ODC. 5.]

poprosz. - Oczywi禼ie - przytakn背 dziennikarz. - Tego nie mo縠my napisa, bo zaraz kto si znowu przyczepi. Do dzi niekt髍zy Panu wypominaj, 縠 kiedy chcia Pan przej辨 Ksi昕yc. Ksi昕yc w砤秐ie zagl眃a przez okno, jego srebrny blask k砤d si na biurku i na pod硂dze. - Prosz pana, przej辨 Ksi昕yc

Filmoznawca z UG: Przybylska staje si mitem

Filmoznawca z UG: Przybylska staje si mitem

co magnetyzuj眂ego i charyzmatycznego, co trudno ubra w s硂wa. Kamera j adorowa砤. Najlepiej wida to w jej ostatnim filmie - "Bilet na ksi昕yc" w re縴serii Jacka Bromskiego. ia硂 mo縩a powiedzie, 縠 Przybylska skrad砤 ten film. Zagra砤 w nim rol kobiety, kt髍a w podrz阣nych lokalach

Kobiety do wnuk體, m昕czy糿i do Bia砮go Domu? Nie ma zgody!

Kobiety do wnuk體, m昕czy糿i do Bia砮go Domu? Nie ma zgody!

Zawadzki przypomina, 縠 cho kandydatka podaje si za rzeczniczk praw kobiet, to w swoim biurze senackim kobietom p砤ci砤 ledwie 3/4 pensji m昕czyzn zatrudnionych na r體norz阣nych stanowiskach. 痚 cho jako sekretarz stanu w cztery lata przelecia砤 956 tys. mil (dwa razy do Ksi昕yca i z powrotem

Masturbacja dla dobra nauki

Masturbacja dla dobra nauki

si o硂wianymi pr阠ikami. Ale kiedy w Anglii znaleziono pok砤dy czystego grafitu, nimi zacz阾o pisa. Wci笨 jednak my秎ano, 縠 to forma o硂wiu. Dlatego do dzi m體imy o丑wek, a nie grafit體ek Co by by硂, gdyby zabrak硂 Ksi昕yca?Jego obecno舵 na niebie wydaje si tak pewna, 縠 wielu zapewne zaskoczy

Romantyczne spotkanie Wenus i Marsa wci笨 widoczne na nocnym niebie

b阣ziemy mogli zobaczy cztery najwi阫sze ksi昕yce Jowisza, odkryte jeszcze przez Galileusza" - podkre秎a W骿cicki. Na prze硂mie lutego i marca mi硂秐icy astronomii maj te ostatnie chwile na obserwacj zbli縠nia Wenus i Marsa. "Cho w rzeczywisto禼i dzieli je olbrzymia odleg硂舵, to ze wzgl阣u

Wi阠kiewicz na Ksi昕ycu jako "Pan Twardowsky". Nowy film Bagi駍kiego

Wi阠kiewicz na Ksi昕ycu jako "Pan Twardowsky". Nowy film Bagi駍kiego

jednej r阫i i nie dotycz one kina - t硊maczy dla Allegro Bagi駍ki. Pan Twardowsky, milioner i filantrop W futurologicznej wersji polskiej legendy Pana Twardowskiego, a w砤禼iwie Jana Twardowsky'ego, "filantropa, sportowca i miliardera" gra Robert Wi阠kiewicz. Ukrywa si na Ksi昕ycu przed

"Dziennik Zachodni": Najlepsze plemniki po... politechnice

Profil pa te jest ustalony, ale tutaj najwi阫sze znaczenie ma wiek i brak s砤bo禼i do u縴wek. Kom髍ka jajowa najbardziej po勘dana powinna pochodzi od m硂dej kobiety, najlepiej licz眂ej sobie ok. 20 lat. Obowi眤kiem jest te dla niej 秝iadectwo maturalne, pisze gazeta. Taki casting na dawc體

Jedziemy na potrat, czyli o aborcji w s硂wackiej klinice. Reporta w czwartek w "Du縴m Formacie"

Jedziemy na potrat, czyli o aborcji w s硂wackiej klinice. Reporta w czwartek w "Du縴m Formacie"

wszystkich kobiet opowiadaj眂ych sobie nawzajem o aborcji, rozleg砨y si wrzask. *** Co prawda nie pojawi硑 si jeszcze wiadomo禼i dotycz眂e noworodk體 zabitych w ostatnim miesi眂u, ale pewne s za to prognozy na najbli縮ze tygodnie: zima zn體 b阣zie tego roku pi阫na.Ca硑 reporta o aborcji w s硂wackiej

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

Wtorek w TV: Richard Gere, "Bilet na ksi昕yc" i Petr Zelenka [POLECAMY]

; - zwiastun "Bilet na Ksi昕yc" komedia, Polska 2013, re. Jacek Bromski, wyk. Filip P砤wiak, Mateusz Ko禼iukiewicz, Bo縠na Adamek, Anna Przybylska, Andrzej Chyra20:10 | HBO "Bilet..." to kino drogi: osi fabu硑 jest podr罂 braci Adama i Antka do inouj禼ia, gdzie pierwszy z nich ma zacz辨

Polski najazd na Huddersfield. To najwa縩iejszy festiwal muzyki wsp蟪czesnej w Wielkiej Brytanii

Polski najazd na Huddersfield. To najwa縩iejszy festiwal muzyki wsp蟪czesnej w Wielkiej Brytanii

Becketta o kobiecie, kt髍a przez ca砮 縴cie by砤 niemow, a nagle zacz瓿a wypluwa z siebie magm zg硂sek i d紈i阫體. Utw髍 z 2010 r. zosta nagrodzony na Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Pradze. Znalaz si tak縠 na monograficznej p硑cie Zubel wydanej przez wytw髍ni Kairos. Zubel nagra砤 tam cztery

Polacy. Ile zawdzi阠za nam 秝iat?

Polacy. Ile zawdzi阠za nam 秝iat?

, niech pani po prostu nie czyta tych bzdur" M笨 Marii zgin背 potr眂ony przez konny w髗 ci昕arowy. W tym samym roku 38-letnia badaczka zosta砤 pierwsz kobiet profesorem na paryskiej Sorbonie. Po 秏ierci Pierre'a Maria odda砤 si pracy naukowej, ale kilka lat p蠹niej ujawniono jej romans z

Bizancjum i Sewastopol b阣 mie nowego koleg. W Jekaterynburgu urodzi si Krym

Bizancjum i Sewastopol b阣 mie nowego koleg. W Jekaterynburgu urodzi si Krym

Rosyjskie przepisy dotycz眂e nadawania imion pozwalaj rodzicom na du勘 swobod. Nie musz wybiera z gotowego spisu, wi阠 nie brakuje maluch體 nosz眂ych naprawd nietypowe imiona. Do潮czy do nich Krym, kt髍y urodzi si w Jekaterynburgu. Jak podaje "Moskowskij Komsomolec", rodzice

Tydzie z Agnieszk Osieck. Konkurs piosenek w Muzeum Powstania Warszawskiego

Tydzie z Agnieszk Osieck. Konkurs piosenek w Muzeum Powstania Warszawskiego

" z kameralnego wydarzenia przemieni si w mi阣zyczasie w do舵 du縜 imprez. Straci te lokalny charakter. W tym roku koncert fina硂wy odb阣zie si na Woli - w Muzeum Powstania Warszawskiego. W sali pod Liberatorem 26 wrze秐ia o godz. 20 o g丑wn nagrod powalczy osiem kobiet i dw骳h m昕czyzn

"Magia w blasku ksi昕yca": gdyby to nie by Woody Allen, nie by硂by o czym m體i [RECENZJA]

"Magia w blasku ksi昕yca": gdyby to nie by Woody Allen, nie by硂by o czym m體i [RECENZJA]

pi赕 lat to dobry wiek. Londyn pe砮n jest kobiet, kt髍e od dawna maj trzydzie禼i pi赕 lat". Emma Stone i Colin Firth w filmie Woody'ego Allena "Magia w blasku ksi昕yca" - zwiastun Najwi阫sz zalet filmu jest dramaturgiczna "przewrotka" - moment, gdy wychodzi na jaw, kto i

W najnowszym numerze "Nauki dla Ka縟ego" 18 sierpnia

, kt髍e towarzysz procesowi spalania. 痽cie na ksi昕ycu . Mieszkanie z widokiem na planet? Nie planety kr笨眂e wok蟪 odleg硑ch s硂馽, ale ich ksi昕yce mog si okaza najbardziej 縴ciono秐ym miejscem w otaczaj眂ym nas Wszech秝iecie! Superwulkany. Czy grozi nam globalna katastrofa? Nie ha砤suj, nie

Co jest grane naukowo

Co jest grane naukowo

globalna katastrofa? Nie ha砤suj, nie dymi, nie pluj law. Tkwi cicho pod ogromnymi po砤ciami ziemi, wybrzuszaj眂 j nieco. Ale gdy ju si na dobre zbudz, niszcz wszystko w promieniu tysi阠y kilometr體, nios眂 zim, py i 秏ier. Jak moda zabija kobiety T硊szcz gromadzi nam si po tej stronie, po

Wenus albo planetoidy - to cele kolejnych misji NASA

Wenus albo planetoidy - to cele kolejnych misji NASA

b阣zie to zwyci昕czyni, bo czterema z pi阠iu fina硂wych projekt體 kieruj kobiety. Suzanne Smrekar z nale勘cego do NASA Laboratorium Nap阣u Odrzutowego (JPL) w Pasadenie proponuje wys砤nie sondy na orbit wok蟪 Wenus, gdzie za pomoc radaru zbada砤by ona atmosfer i powierzchni planety. Z kolei Lori

Wiersz jest cudem. Konstanty Ildefons Ga砪zy駍ki

Wiersz jest cudem. Konstanty Ildefons Ga砪zy駍ki

tego mamy kiepskie do秝iadczenia wyniesione z domu. Z psychologiem Jackiem Mas硂wskim rozmawia Tomasz Kwa秐iewski [LETNIA SZKO OJC覹] Kobiety Ko禼io砤 policzmy si闐laczego pr骲uj nam opowiedzie histori chrze禼ija駍twa podzielon na dwie p砪i, skoro Jezus nigdzie tego nie robi? Z Zuzann Radzik

W 2014 roku w Moskwie urodzili si Sewastopol, Bizancjum i Jazz

W 2014 roku w Moskwie urodzili si Sewastopol, Bizancjum i Jazz

Krymu. W gronie m硂dych moskwian znale糽i si te Jazz i Si砤 oraz Bizancjum, Ksi昕yc i Jutrzenka. Dwa ostatnie zarejestrowano nie po raz pierwszy. Rok wcze秐iej te zdarza硑 si w Moskwie nietypowe imiona. Pierwsze urodziny maj ju za sob Kosmos, Legenda i iat. Radzieckie tradycje ci眊le 縴we

Jajko czy kura? Nie zawsze wa縩e s odpowiedzi

Jajko czy kura? Nie zawsze wa縩e s odpowiedzi

ich rozwi眤ania wiedzie nas w obszary, w kt髍ych nigdy nie spodziewaliby秏y si znale兼. I to w砤秐ie w nauce jest fascynuj眂e! W tym numerze namawiamy do schodzenia z g丑wnych dr骻: pytamy na przyk砤d, czy 秎ad體 縴cia nie nale縜硂by raczej szuka na ksi昕ycach, a nie na planetach, pod笨amy za

Polecamy ksi笨ki. Epopeja Komancz體

wynalaz rewolwer i wielostrza硂wy karabinek. Mordowali, torturowali je馽體, gwa砪ili kobiety, ale sami te byli mordowani i gwa砪eni. Koniec ko馽體 zmuszono ich do osiedlenia si w rezerwatach i przyj阠ia regu gry bia砮go cz硂wieka. "Imperium ksi昕yca w pe硁i" to r體nie dzieje Quanaha

Minionki rozrabiaj **

serio - nieko馽z眂e si uwielbienie dla Gru. "Jak ukra舵 ksi昕yc" kapitalnie wykpiwa bajkowe podzia硑 na szlachetnych i bezwzgl阣nie z硑ch, ale te 砤dnie oswaja z niecodziennym wzorcem rodziny. "Minionki rozrabiaj" to jednak krok w ty: tym razem czarne musi by czarne, a bia砮

"Jawne tajemnice" - kolejna ksi笨ka Munro po polsku

Munro u縴waj plotki, by opowiedzie 秝iatu o swoich tajemnicach: bibliotekarka zakochana w rannym 縪硁ierzu, panna m硂da, kt髍a opuszcza sw骿 dom, by odnale兼 szcz甓cie na drugim ko馽u 秝iata, zdradzona 縪na odzyskuj眂a spok骿 w zwodzeniu m昕a, kobieta, kt髍a z powodu oszustw ju nigdy nie powie prawdy

"Halo, szko砤? Macie zap砤ci kar za noc filmow". Tak oszu禼i pr骲uj wy硊dzi pieni眃ze

kilkaset z硂tych. Kobieta mia砤 pecha, bo trafi砤 na cz硂nka nauczycielskiej grupy Superbelfrzy, kt髍a s硑nie z edukacyjnych innowacji. Nie wiadomo jednak, ile os骲 uda硂 si wcze秐iej kobiecie naci眊n辨. Wystarczy skorzysta z Google'a, by sprawdzi, kt髍e szko硑 ch阾nie wy秝ietlaj filmy noc. Na

Idziesz, rozmawiaj眂 przez kom髍k? Uwa縜j na siebie!

mogli秏y podziwia z Polski za鎚ienia S硂馽a i Ksi昕yca, to jeszcze dotar砤 do nas zjawiskowa zorza polarna! A wisienk na torcie by wyj眛kowy rozb硑sk meteoru Ksi笨ki popularnonaukowe na prezentWarte polecenia i przeczytania Mark Zuckerberg: kasa na Facebud闖e秎i obija砮 si na lekcjach albo nale縜砮

Ciekawostki naukowe. Zosta drzewem po 秏ierci, sk眃 wzi背 si bia硑 kolor sk髍y, lotnisko przystosowane dla pasa縠r體, czy jeste秏y szybsi od komputer體?

pojawienie si ludzi o jasnej sk髍ze to efekt wybor體 seksualnych podejmowanych przez naszych praprzodk體. Mieli oni bardziej gustowa w kobietach o jasnej sk髍ze, kojarzonej ze zdrowiem i p硂dno禼i. Innym wyja秐ieniem pojawienia si jasnej karnacji ma by jej wi阫sza odporno舵 na odmro縠nia. Dzi阫i

Japonia. Tylko nie potknij si na schodach

Tomasz Kwa秐iewski [LETNIA SZKO OJC覹] Kobiety Ko禼io砤 policzmy si闐laczego pr骲uj nam opowiedzie histori chrze禼ija駍twa podzielon na dwie p砪i, skoro Jezus nigdzie tego nie robi? Z Zuzann Radzik rozmawia Aleksandra Klich Franciszek - zielony papie縋apie na czele ruch體 miejskich. Jak to si

''Iron Sky':' swastyka na ksi昕ycu

patetyczno-sentymentaln "Kobiet na ksi昕ycu" (1931) Fritza Langa, wg scenariusza jego 縪ny Thei von Harbou, sympatyczki faszyzmu. To te by zreszt film nieudany, i w nim r體nie m體iono (z zastrze縠niem, 縠 nie by to film d紈i阫owy) na Ksi昕ycu po niemiecku. "Iron Sky", re. Timo

"Bilet na Ksi昕yc" - komedia o PRL-u czy kino drogi?

Mamy lato roku 1969. W chwili gdy Amerykanie sposobi si do l眃owania na Ksi昕ycu, pochodz眂y z Rzeszowskiego maturzysta Adam Sikora (Filip P砤wiak) jedzie przez PRL do jednostki marynarki wojennej w inouj禼iu, dok眃 dosta tzw. bilet. Pech, bo ch硂pak akurat interesuje si lotnictwem. W podr罂y

Tajemnica drugiej strony Ksi昕yca

. Takiego t硂ku nad Ksi昕ycem nie by硂 od czas體 misji Apollo sprzed 40 lat. Powierzchnia Ksi昕yca sfilmowana z sondy Kaguya Nic dziwnego, 縠 naukowcy z nadziej wypatruj lawiny danych, kt髍e raz na zawsze pomog硑by rozwik砤 wci笨 liczne tajemnice Ksi昕yca. Pierwsze analizy, kt髍e ukaza硑 si w zesz硑

Orze wyl眃owa

cz硂wiekiem, kt髍y na Ksi昕ycu przyj背 komuni. Komunikanty - w tajemnicy przed NASA - przywi髗 z Ziemi.Matka Armstronga Viola ogl眃a w telewizji, jak syn podskakuje na Srebrnym Globie, rozstawia sprz阾 i zbiera kamienie - w sumie przywie糽i 21 kg. 62-letnia kobieta boi si, 縠 Neil upadnie i podrze

Zmiana p砪i. Jak sta si ch硂pcem na 12 urodziny

Histori t dedykuj wszystkim, kt髍zy wzmiank o problemach os骲 transseksualnych kwituj zdecydowanym stwierdzeniem "to jakie wymys硑", epitetem "bzdury" albo wzruszeniem ramion "niemo縧iwe, 縠by kobieta czu砤 si m昕czyzn" (albo na odwr髏). Rzecz dzieje si w

1000 stron o tajemnicy, pieni眃zach i nami阾no禼i. G硂秐a powie舵 m硂dej laureatki Bookera Eleanor Catton ju po polsku

bowiem swoj powie舵 na zmieniaj眂ej si mapie nieba, w taki spos骲, 縠 poszczeg髄nym bohaterom odpowiada okre秎ony gwazdozbi髍, planeta, Ksi昕yc lub S硂馽e, a ka縟emu z rozdzia丑w odpowiedni dom horoskopowy. Ka縟a z 12 cz甓ci powie禼i jest o po硂w kr髏sza, co ma obrazowa kolejne fazy znikaj眂ego

Gorset, d阾ka i ksi昕yc. Moda z kosmosu

Gdy 21 lipca 1969 roku dow骴ca pionierskiej misji Apollo 11 Neil Armstrong wbija flag Stan體 Zjednoczonych w powierzchni Ksi昕yca, prezenter stacji CBS Walter Cronkite burkn背 niezadowolony: "Powinni jednak da jak倍 muzyk". Miliony widz體 przed telewizorami na ca硑m 秝iecie

Tam, gdzie mieszkaj szcz甓liwi poganie. "Niebia駍kie 縪ny 1kowych Maryjczyk體" od pi眛ku w kinach

si przed o秏ioma laty filmem "Pierwsi na Ksi昕ycu". By to sfingowany, groteskowo-nostalgiczny dokument o radzieckiej wyprawie kosmicznej z lat 30. Historia bohaterskiego kosmonauty, kt髍y po powrocie na Ziemi przep硑n背 Pacyfik, przeszed pieszo Chiny i wr骳i do Rosji, gdzie zosta

Tom Cruise b阣zie Wkontakcie z Rosjanami

resztki surowc體 na Ksi昕yc, gdzie przenios砤 si pozosta砤 ludzko舵 po wojnie z kosmitami, kt髍a obr骳i砤 w perzyn nasz planet. Na Ziemi w rozbitym statku kosmicznym Cruise znajduje kobiet i zaczyna docieka prawdy o swojej misji i samym sobie. Wed硊g agencji AP otwarcie przez Cruise'a strony na

Sobota w TV: Keira Knightley, "Blue Jasmine" i "Kac Vegas" [POLECAMY]

scen. Cho鎎y t, w kt髍ej opiekuj眂a si siostrze馽ami Jasmine opowiada o tym, jak przy d紈i阫ach "Blue Moon" spotka砤 swojego m昕a. W piosence skar勘ca si niebieskiemu ksi昕ycowi na sw samotno舵 osoba nagle znajduje kogo do kochania. Wtedy niebieski ksi昕yc zamienia si w z硂ty. Zupe硁ie

痑r zawadiaki 痑dana - polityczna powie舵 ukrai駍ka "Mezopotamia"

informacjami, dobrze nadawa si do 秔iew體 i modlitw. Ich kobiety by硑 czu砮 i niepokorne. Takie kobiety rodzi硑 odwa縩e dzieci i sprawia硑 powa縩e problemy" - i ma to by fragment pierwszego tomu "Prawdziwej historii Sumer體", lecz wygl眃a raczej na 痑danowy apokryf, kt髍y od razu uwznio秎a

Monika P砤tek: Pod笨aj niebiesk lini

luksusowym. Ale nie na poczcie! Pisarka mog砤 te sama wysy砤 i, co wa縩iejsze, odbiera poczt. Nikt nie musia wi阠 wiedzie, 縠 pisze i 縠 kolejni wydawcy uznaj, i jej r阫opis si nie nadaje, bo autorka jest kobiet, a pisanie nie jest zaj阠iem stosownym dla kobiet. Nie wiem, kto rzuci: "

Ksi昕ycowy py odzyskany po 40 latach

) odnalaz j w domu aukcyjnym Regency-Superior w St Louis. Ta秏 wystawi砤 na sprzeda pewna kobieta, kt髍a otrzyma砤 j w spadku po zmar硑m m昕u, niepomna, 縠 pope硁ia przest阷stwo. Szef domu aukcyjnego David Kols wprawdzie wiedzia, 縠 zakazane jest handlowanie ska砤mi z Ksi昕yca, ale - jak utrzymuje

S砤womir Mro縠k i jego nieznane oblicze w ksi笨ce "Mro縠k. Striptiz neurotyka"

kr笨y mn髎two innych planet, ksi昕yc體 i gwiazd. S w秗骴 nich m.in.: Witold Gombrowicz, Stanis砤w Lem, Jan B硂駍ki, Adam W硂dek; s kobiety, obie 縪ny pisarza - malarka Maria Obremba i Meksykanka Susana Osorio Rosas oraz Beata Miko砤jko, terapeutka, kt髍a pomaga砤 Mro縦owi wyj舵 z afazji. Autorka

Dlaczego to zrobi砤, Hillary?

senackim kobietom p砤ci砤 72 proc. pensji m昕czyzn na r體norz阣nych stanowiskach! To nawet znacznie gorzej ni 秗ednia z Waszyngtonu (w stolicy USA kobiety zarabiaj ok. 90 proc. tego co m昕czy糿i na tych samych stanowiskach). Jako sekretarz stanu w latach 2009-13 Hillary Clinton przelecia砤 - co skrz阾nie

Dzisiaj w TV: "New York, New York", Adrien Brody i Irena Sendlerowa [25.01.16]

. Znakomite kino pe硁e emocji i uwodz眂e doskona潮 muzyk. (wro) "Predatorzy"science fiction, USA 2010, re. Nimr骴 Antal, wyk. Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga20:10 | Polsat Do d縰ngli znajduj眂ej si na tajemniczej planecie (s硂馽e tkwi眂e w niezmienionej pozycji, cztery wielkie ksi昕yce

Najlepsze p硑ty roku 2015. Jak g硂sowali nasi dziennikarze [RANKING "WYBORCZEJ"]

Wyborcza Toru" Polska:1. Stara Rzeka - "Zamkn瓿y si oczy ziemi" 2. B砤縠j Kr髄 - "Wij" 3. Babu Kr髄 - "Kurosawosyny" 4. Pablopavo / Iwanek / Praczas - "Wir" 5. Ksi昕yc - "Rabbit Eclipse" 6. Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i miesi阠zny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu, to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy o jedena禼ie dni od roku tradycyjnego, okre秎anego czasem obiegu Ziemi wok蟪 S硂馽a. Dlatego te termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i

Najlepsze zdj阠ie fotograf體 Reutersa

13 kwietnia 2012. Krajowa Konwencja Ameryka駍kiego Stowarzyszenia Tatua縰 w mie禼ie Cincinnati 6 maja 2012. Ksi昕yc w pe硁i nad Manhattanem. 17 wrze秐ia 2012. Demonstracja cz硂nk體 ruchu Occupy Wall Street przed budynkiem firmy Goldman Sachs w Nowym Jorku 1 listopada 2012, Nowy Jork. Kobieta p砤cze

Noc za鎚ienia

, jak m骻: - To mormoni. I bez wi阫szych ju ceregieli zaproponowa, by udali si na pla筷, sk眃 mogliby poobserwowa ca砶owite za鎚ienie ksi昕yca. Nie znalaz砤 sensownego wykr阾u, kt髍y pom骻砨y jej odrzuci zaproszenie. Udali si wi阠 ogl眃a za鎚ienie ksi昕yca w jego furgonetce, nad zatoczk skryt

Tysi眂e przebranych fan體 fantasy. Festiwal popkultury we Wroc砤wiu [FOTO]

W tym roku na wroc砤wskiej uczelni mo縩a zobaczy osoby przebrane za postaci z bajek, film體 i komiks體, m.in. Kapelusznika z "Alicji w Krainie Czar體", Czarodziejk z Ksi昕yca, profesora Severusa Snape'a z "Harry'ego Pottera" czy Kr髄ewn ie縦. Si骴ma edycja konwentu

Ma砤 Gala Festiwalu Filmowego w Gdyni: pierwsze laury przyznane

laur Barbara Hollender - "nigdy nie zdoby Z硂tych Lw體". Bara駍ki to re縴ser takich film體 jak m.in.: "Dwa ksi昕yce", "Kobieta z prowincji" czy "Par os骲. ma硑 czas". Ta秏 Pami阠i, laurem przypominaj眂ym nie縴j眂ego tw髍c, wyr罂niono Wojciecha Jerzego Hasa

Kapela ze Wsi Warszawa: a mury i tak run [ROZMOWA]

wygl眃a砤 ta mi阣zykulturowa muzyczna rozmowa na "i阠ie S硂馽a"? Na p硑cie wa縩 rol odgrywa pochodz眂a z hiszpa駍kiej Galicji wokalistka Mercedes Pe髇. S..: To by硂 pierwotne porozumienie, co bardzo archetypicznego, poza wszelkimi podzia砤mi - by mo縠 uwarunkowane tym, 縠 jeste秏y kobietami

Ewolucja w naszym ciele i jej b酬dy

odstraszy drapie縩ika lub konkurenta. Nasze w硂sy s za kr髏kie i za cienkie, by ich wyprostowanie mog硂 da jak眐olwiek korzy舵. Ci笨a nie dla kobiet Nasz gatunek wyprostowa si i przeni髎 ci昕ar z czterech na zaledwie dwie ko馽zyny. Sta硂 si to 7-4 mln lat temu. Cia硂 przesz硂 wtedy wiele zmian, kt髍e

Woody Allen obchodzi 80. urodziny

Re縴seria: Woody AllenFilm dokumentalny, re. Robert B. Weide Wtorek (01.12) 18:10 Ale Kino+ A jak aktor na emeryturze Zawsze podkre秎a, 縠 jako aktor jest niedouczonym amatorem. Ale jego neurotycznych ruch體 r眐, chrz眐ania i zacinania bardzo na ekranie brakuje: niedawno wyst眕i w swoich

Oscary 2014: prowadz眂y, rekordzi禼i, historia [CIEKAWOSTKI]

: Louis B. Mayer - urodzony w Mi駍ku Litewskim wsp蟪w砤禼iciel wytw髍ni Metro-Goldwyn-Mayer, oraz Harry Warner z wytw髍ni Warner Bros, urodzony w Krasnosielcu na Mazowszu. Pierwsz produkcj uhonorowan Oscarem w kategorii najlepszy film by niemy wojenny melodramat "Skrzyd砤" w re縴serii

"Which Side Are You On?" Ani DiFranco

Dylana czy Marleya. Nie opowiada o ksi昕ycu i ogniskach. godnie, acz stanowczo wyra縜 swoje zdanie na temat aborcji (wyb髍 nale縴 do kobiety), narkotyk體 (najmocniejsze podaje telewizja), polityki ("dziewczyna mo縠 prawie by prezydentem"). M體i o sobie: "you know I have enjoyed my life

O trzech takich, co doprowadzili USA do 砮z

Ksi昕yc i magnolie *** - Teatr Telewizji, sztuka Rona Hutchinsona, Polska 2010re. Maciej Wojtyszko, wyk. Marcin Doroci駍ki, kasz Simlat, Redbad Klijnstra, Aleksandra Bo縠kPoniedzia砮k 20:30 TVP1"Pierwszy raz robi film bez 縜dnych kompromis體" - m體i producent David O. Selznick (Marcin

Dzisiaj w TV: Lykke Li, "K2" i "Bridget Jones" [28.10.15]

gangstera, kt髍y uczestniczy w spektakularnym napadzie. Kobieta 勘da udzia硊 w podziale 硊p體, sugeruj眂 bliski powr髏 m昕a. W filmie w jednej z pierwszoplanowych r髄 wyst阷uje piosenkarka Lykke Li, kt髍a ma na koncie przeboje takie, jak "I'm Good I'm Gone" (akurat ten utw髍 znalaz si w 禼ie縞e

Jak fizycy radz sobie z lustrami

, kt髍e s swoim lustrzanym odbiciem, mog mie r罂ne w砤sno禼i. Skrajnym przyk砤dem jest zwi眤ek zwany talidomidem. W latach 50. by stosowany jako 秗odek 砤godz眂y nudno禼i u kobiet w ci笨y. Okaza硂 si, 縠 jego lustrzana wersja powoduje wady rozwojowe p硂d體. Zanim wycofano go z rynku, na 秝iat

Zawisza Czarny niczym "Braveheart", czyli niech nas w ko馽u zobacz

by niepokorny, jak "Smole駍k", i bezb酬dnie obsadzony, jak "O dw骳h takich, co ukradli Ksi昕yc". "Smole駍k" prawie gotowy. Film dla tych, kt髍zy "nie dali si ok砤ma"Jako 縠 ministerstwo rozpisze konkurs na projekt, chcia砤bym od razu zg硂si sw骿

Alice Pol, gwiazda "Przychodzi facet do lekarza". Sk眃 sukces francuskich komedii? [ROZMOWA]

Pawe T. Felis: Grana przez ciebie bohaterka to fantastka, romantyczka czy mo縠 naiwna kobieta pr骲uj眂a pomaga 秝iatu? Alice Pol: Romantyczka - na pewno. W czym chyba jestem do niej podobna, ale nasze czasy, jak wiadomo, romantyczne z pewno禼i nie s. Mamy trudniej. Czy naiwna? To troch posta

Jak fizycy radz sobie z chodzeniem

zako馽zy si... wielkim skokiem. Nawet na Ksi昕ycu, kt髍ego 秗ednica wynosi 3,5 tys. km, astronauci mieli k硂poty z chodzeniem i poruszali si kangurzymi skokami. Bia砶a krocz眂e To kinezyny, kt髍e przenosz r罂ne substancje wewn眛rz kom髍ek naszego cia砤. Stawiaj "kroki" o d硊go禼i o秏iu

Dawny esesman wysy砤 Ameryk na Ksi昕yc

, kt髍y 3 pa糳ziernika 1942 r. jako pierwszy wzni髎 si w przestworza, widnia砤 naga kobieta siedz眂a na Ksi昕ycu. To symbol niemego filmu z lat 20. pt. "Frau am Mond" - o wyprawie na Srebrny Glob - kt髍y inspirowa ekip von Brauna. Gdy zesp蟪 秝i阾uje udany start, jeden z jego cz硂nk體 m體i

Z braku lot體 na Marsa...

przynajmniej najwa縩iejszego pa駍twa na naszej planecie. Z drugiej strony ameryka駍ka prawica nieufnie patrzy砤 na to, 縠 serial pokazuje przysz硂舵, w kt髍ej nie ma religii ani pieni眃za, a w秗骴 oficer體 dowodz眂ych statkiem jest czarnosk髍a kobieta, porucznik Uhura (podw骿ny szok w 1966 r.!), a tak縠

Nasz ranking zwiastun體 z Super Bowl. Oto najbardziej oczekiwane superpodukcje 2016 r.

uroczym kr髄ikiem Snowballem (Kevin Hart), kt髍y kieruje przest阷cz organizacj z硂縪n ze zwierzak體 opuszczonych przez w砤禼icieli. Na ameryka駍kie ekrany film wejdzie 24 czerwca 2016 r., w polskich kinach b阣zie miesi眂 p蠹niej. 9. "10 Cloverfield Lane" M硂da kobieta (Mary Elizabeth

Jolka nr 139

; - dawniej: pismo ok髄ne - dla uczciwego - nagroda (wpisujemy w mianowniku) - dr笨ek na linach pod kopu潮 cyrku - Edwin, drugi w historii cz硂wiek na Ksi昕ycu - gdzie cz砮k bezradny bez Ariadny - grupa znana z przeboju "Heart of Glass" - hetera bliska Aleksandrowi Wielkiemu - inne tarniny, inne

Dlaczego we w砤snych domach zachowujemy si cz阺to jak petentki?

fizyczn. Kobieta rusza do akcji: - S硊chaj, chc i舵 jutro do si硂wni, czy mo縠sz zosta w domu z dzie鎚i? - Wiesz co, chyba jutro p骿d na squasha - odpowiada partner. - To mo縠 p骿d w przysz硑 czwartek? - pyta ona, bo wie, czego chce, i 秏ia硂 d笨y do celu. - Nie wiem, jakie b阣 mia plany

Joanna Bator: superp砤ski Haruki Murakami. Sk眃 fenomen s硑nnego japo駍kiego pisarza?

przerwane. Ludzie 縴j jak monady - nie szukaj kontaktu albo nie s ju w stanie go nawi眤a. Rok 1Q84 to w砤秐ie epoka ludzi roz潮czonych, kt髍ych symbolizuj dwa ksi昕yce na tokijskim niebie. Murakamiego cz阺to krytykuje si za oboj阾no舵 wobec wielkich problem體 wsp蟪czesnej Japonii: dyskryminacji

Dzieci wrastaj w nasze cia砤. Kom髍ki p硂du zmieniaj m髗g (i w眛rob) matki

jest rzadko禼i, ale to plasuje si wysoko w rankingu dziwno禼i. Na dok砤dk jest do舵 makabryczne. Jak podaje "The New York Times", uczeni pobrali tkanki od 26 kobiet, kt髍e zmar硑 w trakcie ci笨y lub tu po porodzie. Wszystkie spodziewa硑 si syn體. Czego naukowcy szukali? Chcieli sprawdzi

Kto si ca硊je na jednej z najbardziej kultowych fotografii Ameryki? Astronom zasia w眛pliwo禼i

Midasa Archeolodzy odtworzyli napoje piwne sprzed trzech i dziewi阠iu tysi阠y lat. Dzisiejsi piwosze byliby zaskoczeni. Ale dawniej ten, kto pi piwo, by zdrowszy i lepiej od縴wiony Kobieta, kt髍a czeka na telefon od E.T.Je秎i kosmici istniej, to w砤秐ie ona og硂si to 秝iatu. Poznajcie poszukiwaczk

Marek Belka - pragmatyk, nie teoretyk

. B阣眂 premierem, zas硑n背 z soczystych wypowiedzi. O pos砤ch ze swego politycznego zaplecza, SLD, m體i: "Jeste禼ie paczk gwo糳zi", do pos丑w opozycji wo砤: "Wy 縴jecie chyba na Ksi昕ycu, do roboty!". Mimo swej wyrazisto禼i, sk硂nno禼i do soczystych, a czasem szorstkich wypowiedzi

Umys硑 zniewolone [POLECAMY REPORTA疎 W KSI’KACH]

ni inni biali zagl眃aj眂y nad ciep砮 morze na tydzie lub dwa. Ale wsp蟪czesny Egipt to tak縠 Mona Eltahawy, popularna dziennikarka telewizyjna, kt髍a w jednym z program體 powiedzia砤, 縠 "my, kobiety, mamy do zrobienia w Egipcie dwie rewolucje: jedn przeciwko dyktatorom, kt髍zy rujnuj nasz

Jolka nr 132

materia wybuchowy stosowany w bombach g酬binowych mno縠nia, czyli a b = b a model Toyoty mog砤by powiedzie: zrz阣z, wi阠 jestem "Na niebie ksi昕yca , cierp!", 秔iewa Hanna Banaszak nanosi punkty wskazuj眂e miejsce dalszej obr骲ki p蟪fabrykat體 na twarzach po komendzie "suszymy z眀ki

Walentyna Tierieszkowa: Chc umrze na Marsie

Gagarin. Rok po tym wypadku oddzia kobiet zosta w og髄e rozwi眤any, a program lot體 kobiecych na wiele lat zako馽zony.Tierieszkowa robi砤 karier w partii i Radzie Najwy縮zej ZSRR. By砤 przewodnicz眂 Komitetu Radzieckich Kobiet. Za jej spraw w ZSRR wprowadzono zasi砶i dla wielodzietnych rodzin czy

Tydzie w historii

z najbardziej wp硑wowych rodzin w USA. Senator wydosta si, ale nie uratowa 28-letniej Mary Jo Kopechne. Nie pr骲owa wyci眊n辨 kobiety z auta, nie zwr骳i si o pomoc do stoj眂ego nieopodal cz硂wieka, nie wezwa policji. Trac眂 mn髎two czasu, wr骳i na przyj阠ie, kt髍e wcze秐iej opu禼i wraz z

Czerstwe dowcipy ksi阣za

obrzydliwe. Druga sytuacja. W tym samym tygodniu kole縜nka opowiedzia砤 mi o sytuacji w jej firmie. Ot罂 jeden z pracownik體 napisa do prezesa skarg na kobiety, kt髍e pozwoli硑 sobie wej舵 do windy przed Skar勘cym Panem. Nie zapyta硑, czy mo縠 on te by chcia skorzysta z windy, po prostu wesz硑 i

Wdowa po rozstrzelanym wuju Kim D縪ng Una znikn瓿a. To ona sta砤 za procesem m昕a?

widziano. 17 grudnia nie pokaza砤 si na uroczysto禼i obchod體 drugiej rocznicy 秏ierci swojego brata, poprzedniego przyw骴cy Korei Kim D縪ng Ila, kt髍y zmar na zawa. Kim Kiong Hui, p砤wi眂a si od urodzenia w luksusach w cierpi眂ym g丑d kraju, by砤 kobiet nieszcz甓liw. Wed硊g niepotwierdzonych

Rosja. W Moskwie rozpoczyna si 7. Festiwal Film體 Polskich "Wis砤"

"Chce si 縴" do konkursu g丑wnego zakwalifikowano 11 film體: "Bejbi blues" Katarzyny Ros砤niec, "Bilet na ksi昕yc" Jacka Bromskiego, "Drog體k" Wojtka Smarzowskiego, "Dzie kobiet" Marii Sadowskiej, "Dziewczyn z szafy" Bodo Koxa, "Id

Co nas czeka w 2015 roku?

. Jana Twardowskiego, poety. 6.06 - na Stadionie Olimpijskim w Berlinie fina pi砶arskiej Ligi Mistrz體. Od 6 do 5 lipca - w Kanadzie mistrzostwa 秝iata w pi砪e no縩ej kobiet. 9.06 - 200. rocznica zako馽zenia kongresu wiede駍kiego. 11-28.06 - w Rumunii i na W阦rzech mistrzostwa Europy koszykarek. Od 11

Zemsta. Czy naprawd przynosi ulg? Dlaczego si m禼imy?

dojrzewa. Zanim jej ulegniemy, przyjrzyjmy si czasem, jak niszczy. Lubisz samotno舵 - nie przetrwasz Ch硂stanie s硂wem. Plotka zemst kobiet Badania pokazuj, 縠 m昕czy糿i odczuwaj wi阫sz przyjemno舵 z fizycznej zemsty na swoim wrogu. Kobiety, by si zem禼i, u縴waj raczej s丑w. Psycholog Tania Singer

Od潮czeni od ta秏y. Francuski artysta fotografuje tych, kt髍zy z miast uciekli w g髍y [ZDJ蔆IA]

Ten zaro秐i阾y cz硂wiek, kt髍y siedzi na pie駅u i ma wzrok, jakby zd笨y ju prze縴 co najmniej trzy 縴cia, to Vincent. Kiedy by studentem matematyki, a od siedmiu lat liczy g丑wnie gwiazdy. Mieszka w osadzie Ramounat, gdzie trafiaj tu砤cze tacy jak on. Sabine wyk砤da砤 filozofi i literatur

Wojtek Wieteska: Przeczyta砮m Prousta iPhonem [ROZMOWA]

sum pieni阣zy za zdj阠ie, kt髍e kto inny wrzuca sobie za darmo na desktop. Fotografia Edwarda Steichena "Staw - wsch骴 ksi昕yca" z 1904 roku by砤 najdro縠j sprzedan fotografi 秝iata na aukcji Sotheby's. Jak to jest, 縠 ja j mam na pulpicie i mog si ni zainspirowa w postaci screen

#gamergate, czyli wirtualny 秝iat bez kobiet

skomplikowanego programu. Co robi ksi昕niczka, gdy nie walczy ze z砮m Veronika Megler by砤 jedn z tych niewidzialnych kobiet, kt髍ych historia jest pe硁a. Jednak ka縟y gracz z prze硂mu lat 80. i 90. musia s硑sze na przyk砤d o Robercie Williams, projektantce i wsp蟪za硂縴cielce studia Sierra On-Line

Po festiwalu w Gdyni. Tadeusz Sobolewski podsumowuje

. Ich rysy s nawet prawdziwe, ale nie tworz postaci, s jedynie ilustracj problemu. "Bilet na Ksi昕yc" Jacka Bromskiego (zaskakuj眂a nagroda za scenariusz) opiera si na obiecuj眂ym "czeskim" pomy秎e. Bracia odbywaj podr罂 przez PRL w magicznym momencie l眃owania na Ksi昕ycu w

Japonia wyruszy砤 na Ksi昕yc!

Wczoraj wczesnym ranem naszego czasu Japo馽zycy wys砤li w kosmos sond ksi昕ycow. Nazwali j Kaguya od imienia bohaterki najstarszej japo駍kiej powie禼i z IX wieku - dziewczynki znalezionej w p阣zie bambusa, kt髍a wyros砤 na pi阫n kobiet, odrzuci砤 konkury wielu zalotnik體, w tym samego cesarza

Ameryka駍ki sennik. Ameryka jeszcze nie ca砶iem doskona砤

wyborcze. Jest szokuj眂e, 縠 obowi眤ywa硑 jeszcze kilka lat przed l眃owaniem Amerykan體 na Ksi昕ycu. I jednocze秐ie uzmys砤wia, jak radykalnie zmieni砤 si Ameryka w ostatnim p蟪wieczu. - Nasz marsz jeszcze si nie sko馽zy, ale jeste秏y coraz bli縠j. Nasz kraj, 239 lat po jego utworzeniu, wci笨 nie jest

Obama przyznaje: Ameryka jeszcze nie jest ca砶iem doskona砤

odpowiedzi stan體 Po硊dnia na przegran w wojnie secesyjnej (1861-65), po kt髍ej zniesiono niewolnictwo i przyznano czarnym prawa wyborcze. Jest szokuj眂e, 縠 obowi眤ywa硑 jeszcze kilka lat przed l眃owaniem Amerykan體 na Ksi昕ycu. I jednocze秐ie uzmys砤wia, jak radykalnie zmieni砤 si Ameryka w ostatnim

Pina Bausch, ikona ta馽a w Warszawie

Dzi uznana za jedn z najwa縩iejszych kobiet w ta馽u XX wieku, od samego pocz眛ku wzbudza砤 kontrowersje. Uwa縜砤, 縠 tancerze mog na scenie chodzi, m體i, u縴wa ruchu z codziennego 縴cia. Zamiast ilustrowa spektakl muzyk operow albo chocia縝y utworami granymi przez orkiestr, postanowi砤

Helen Thomas nie 縴je. By砤 pierwsz dam ameryka駍kiego dziennikarstwa, komentowa砤 dzia砤nia 10 prezydent體 USA

obywatelskie, przekona m硂dych ludzi, 縠 warto si po秝i阠i s硊縝ie publicznej. Wskaza Ameryce wielkie cele - cz硂wieka na Ksi昕ycu przed ko馽em dekady. Nie do縴 realizacji tego, ale da nam wszystkim nadziej - wspomina砤. Niespodziewany koniec kariery Jej kariera zako馽zy砤 si gwa硉ownie w 2010 r

Rz眃 Islandii chce zakaza pornografii w internecie

r罂nych technicznych rozwi眤a. Jednak je秎i ludzko舵 potrafi wys砤 cz硂wieka na Ksi昕yc, powinna potrafi zablokowa pornografi w sieci - odpowiada Gunnarsdottir. Krytycy rz眃owego projektu w islandzkim parlamencie wskazuj, 縠 pomys rz眃u jest zadziwiaj眂y, a nawet niebezpieczny ze wzgl阣u na

POLECAMY: Tato TVP 1 20:25 wtorek - dramat

Jaka to krzywda dzieje si (a w zasadzie dzia砤 kilka, kilkana禼ie lat temu, bo podej禼ie s眃體 nieco si ostatnio zmieni硂) w Polsce m昕czyznom? Ano taka, 縠 s眃 (s阣zi jest oczywi禼ie kobieta!) pozbawia operatora filmowego Micha砤 (Bogus砤w Linda) prawa do opieki nad siedmioletni c髍k Kasi

Pi眛ek w TV: Rockwell, Skolimowski, Gretchen Mol i "Szklana Pu砤pka" [POLECAMY]

Jones, wyk. Sam Rockwell, Dominique McElligott, Robin Chalk18:20 | Ale Kino+ Bli縠j nieokre秎ona przysz硂舵. In縴nier Sam (Rockwell) jest jedynym pracownikiem bazy na Ksi昕ycu. Nic dziwnego wi阠, 縠 po trzech latach izolacji cieszy si z rych砮go powrotu na Ziemi, do 縪ny i c髍ki. Ale im bli縠j ko馽a

Do Wkurzonej: What's your problem, lady?!

siarczystym klapsie. Ale c罂, widocznie tak musi by. To te lekcja dla Ciebie, "Wkurzona". Nie od dzi wiadomo, 縠 faceci wiedz najlepiej. I wiedz, na przyk砤d, 縠 teraz nie p砤ci si za kobiet rachunk體 w knajpie. Luz. Problem z g硂wy. Jest r體nouprawnienie, sytuacja czysta. Je秎i zatem

Polki jad po aborcj na S硂wacj

skopiowane z portalu Kobiet na Falach i filmy. Na przyk砤d w "Gdyby te 禼iany mog硑 m體i" Demi Moore wk砤da砤 sobie drut do rob髏ek nat硊szczony wazelin, a w "Sprawie kobiet" Isabelle Huppert gotowa砤 wod z obierk ziemniaka, a potem rozpuszcza砤 w niej myd硂 i wpompowywa砤 to rureczk

Nazwa dla gwiazdy

powtarza z nazwami innych planetoid, a najlepiej - r罂ni si tak縠 od nazw satelit體 planet. Obiekty o tych samych imionach wprawdzie istniej, nie budz jednak entuzjazmu astronom體. Takie same nazwy nosz np. planetoida 52 Europa i jeden z ksi昕yc體 Jowisza, na niebie znajdziemy dwie Amalteje i Ledy

David Bowie nie 縴je. Ziggy Stardust wr骳i do gwiazd

tw髍czo禼i. Jego wielka 秝iatowa kariera zacz瓿a si przecie od sukcesu singla "Space Oddity", kt髍y zrobi furor w 1969 roku na fali medialnego zamieszania wywo砤nego przez l眃owanie Amerykan體 na Ksi昕ycu. Tam David wys砤 w kosmos posta, kt髍a jeszcze kilkakrotnie powraca砤 potem w jego

Henning Mankell: Z硂舵 mnie nap阣za [WYWIAD]

Afryce 秐i si panu szwedzkie krajobrazy? - Tak samo jak afryka駍kie w Szwecji. Najciekawsze dla mnie nie jest - albo jedno, albo drugie, lecz - i jedno, i drugie. Mog sta w Szwecji, na dalekiej p蟪nocy, przy 秝iec眂ym ksi昕ycu. Jest mn髎two 秐iegu i minus 25 stopni. Ale ten krajobraz przypomina mi

Kurkiewicz w ksi阦arni. Oto nowo禼i tygodnia

. konstytucja za watyka駍kimi encyklikami wskazywa砤 kobietom ich miejsce: dom, dzieci, pe硁e oddanie gospodarstwu domowemu. Cho na marginesie reporta縴 Izy Klementowskiej "Samotno舵 Portugalczyka" (Czarne) jest tak縠 mikroanaliza fenomenu azulejos - ceramicznych p硑tek, kt髍ymi ob硂縪ne s fasady

2014 rok wed硊g "Ksi笨ek". Catton - najm硂dszy Booker w historii

misterna konstrukcja, w kt髍ej na ka縟y ruch bohater體 maj wp硑w znaki zodiaku i Ksi昕yc, kt髍y w lutym 1866 roku nie osi眊a pe硁i. MILENA RACHID CHEHAB: Jeszcze zanim napisa砤 pani pierwsze zdanie "Wszystko, co l秐i", zapad砤 decyzja, 縠 opowie舵 zacznie si 27 stycznia 1866 roku. ELEANOR