izba przyj赕

, apa

Dwulatek zmar na izbie przyj赕 w WCM. To by砤 sepsa

Dwulatek zmar na izbie przyj赕 w WCM. To by砤 sepsa

Rodzice dwuletniego Szymona ponad godzin czekali na izbie przyj赕 Wojew骴zkiego Centrum Medycznego w Opolu, a ch硂pcem zajmie si lekarz. Pomoc nadesz砤 dopiero wtedy, gdy dziecko straci硂 przytomno舵. Jednak w體czas na ratunek by硂 ju za p蠹no.

Okulistyka nie ma izby przyj赕, ma 秝i阾y spok骿

Wojew骴zki Szpital Okulistyczny w Krakowie, kt髍ego budowa kosztowa砤 34 mln z, nie ma izby przyj赕, bo nie chce si zajmowa pacjentami, kt髍zy nagle potrzebuj pomocy.

Izba przyj赕 jak rafa koralowa? Jak ekscytuj眂y mo縠 by szpital dla dzieci

Oceanarium da硂 szpitalowi wieloryby. Stra po縜rna - w髗. Dzi阫i odpowiedniej aran縜cji szpitala mo縠my zmniejszy l阫 dziecka. Na chwil zapomina, dok眃 przysz硂.

Senatorowie PiS opuszczaj budynek Senatu. Przed gmachem Izby Wy縮zej czekali na nich protestuj眂y

Senatorowie PiS opuszczaj budynek Senatu. Przed gmachem Izby Wy縮zej czekali na nich protestuj眂y

Nowy formularz: NFZ na izbie przyj赕

Lekarze maj wpisywa kod na karcie chorego, potem szpitalne statystyki maj przedstawi list wykonanych zabieg體 do NFZ. Tylko pod takim warunkiem szpital otrzyma pieni眃ze za chorych przyj阾ych w izbie przyj赕. - Za izby przyj赕 NFZ p砤ci rycza硉em z g髍y ustalon stawk za dob. Je秎i chce

Izba Reprezentant體 przyj瓿a bud縠t USA

bud縠tu i ca砮j administracji USA zawis na w硂sku po tym jak republikanie i demokraci nie mogli doj舵 do porozumienia w sprawie planowanych ci赕 wydatk體. Nie przyj阠ie bud縠tu grozi硂 ograniczenie pracy urz阣體 federalnych, niepublikowanie danych statystycznych np. Departamentu Handlu, nie by硑by

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

lublinieckiego ZOZ-u J髗ef Macio砮k. Gdy karetka dotar砤 do Rusinowic, ratownicy zorientowali si, 縠 liczy si ka縟a minuta. Zabrali Patrycj Kurzac do Szpitala Powiatowego w Lubli馽u. - Tam dziewczyna le縜砤 na izbie przyj赕 co najmniej p蟪 godziny i nikt si ni nie zajmowa - m體i nasz informator

Krwawa Izba Przyj赕 w Bohema Jazz Club

KRAWA IZBA PRZYJ势 Ka縟e pragnienie, 砤knienie, sw阣zenie, b髄e szalone zostan w sekundy zniewolone. Ka縟y tr眃 uleczy nasz skuteczny pr眃. Zg硂 si na Izb Przyj赕 a oddzia硂wa wska縠 Ci konkretne pi阾ro. Na oddziale: Obs硊guj眂e zab骿cze siostry prze硂縪ne Krwawe napitki skradzione z

Ochroniarze wywie糽i pacjenta ze szpitala, m昕czyzna zmar. Wyroki w zawieszeniu

Ochroniarze wywie糽i pacjenta ze szpitala, m昕czyzna zmar. Wyroki w zawieszeniu

przez Radomski Szpital Specjalistyczny, zostali uznani winnymi tego, 縠 19 wrze秐ia ubieg砮go roku wywie糽i na w髗ku inwalidzkim z poczekalni izby przyj赕 RSS pacjenta Szpitalnego Oddzia硊 Ratunkowego. Czytaj tak縠: 300 tys. z na parking przy miejskim szpitalu. A ile na nowy sprz阾 medyczny? Na

obki i przedszkola tylko dla zaszczepionych dzieci? W Polsce niemo縧iwe, w Czechach - standard

obki i przedszkola tylko dla zaszczepionych dzieci? W Polsce niemo縧iwe, w Czechach - standard

przybywa w ca砮j Polsce. Podawany przez rodzic體 pow骴 to zwykle informacje ze stron internetowych ruch體 antyszczepionkowych. Za brak obowi眤kowych szczepie rodzice dziecka mog zosta ukarani grzywn, ale w praktyce jest to trudne do wyegzekwowania. Podbeskidzka Izba Lekarska jest zaniepokojona. Lekarze

Kijowscy urz阣nicy z pomp przywitali nadej禼ie Nowego Roku

Kijowscy urz阣nicy z pomp przywitali nadej禼ie Nowego Roku

, jak ludzie si bawi Na pytania dziennikarzy o pow骴 organizacji tak wystawnego przyj阠ia, kijowscy urz阣nicy odpowiedzieli, 縠 秝i阾owano ze wzgl阣u na tegoroczne „pewne pozytywne efekty” w dzia砤lno禼i instytucji. Media zbulwersowa砤 jednak nie tylko kwestia kwoty przeznaczonej na zabaw

Szpital odes砤 go z b髄em

Szpital odes砤 go z b髄em

Andrzej t硊maczy, dlaczego zg硂si si na izb przyj赕 Zespo硊 Szpitali Miejskich w Chorzowie. Towarzyszy砤 mu 縪na. Pan Andrzej opowiada, 縠 spotka si z niemi潮 obs硊g w izbie przyj赕 - pracownica rejestracji poinformowa砤, 縠 nie zostanie przyj阾y, bo istnieje rejonizacja. A skoro pacjent zameldowany

NFZ gwarantuje popraw stanu zdrowia w szpitalu. Lekarze s w szoku

NFZ gwarantuje popraw stanu zdrowia w szpitalu. Lekarze s w szoku

skr骳 si kolejki na SOR, czyli szpitalnych oddzia砤ch ratunkowych, oraz w izbach przyj赕, a to dlatego, 縠 wi阫szo舵 szpitali, kt髍e wejd do sieci, b阣zie od pa糳ziernika prowadzi tak縠 punkty nocnej i 秝i眛ecznej pomocy medycznej. Ta obietnica niepokoi dyrektor體. 眘ki NFZ odrzuca protesty

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

szpital, wysiad砤 z samochodu i umar砤. Taks體karz podobno nie mia drobnych, wi阠 odjecha, nie wydaj眂 reszty z dw骳h st體ek. Nie mia nawet z kim o tym porozmawia, bo pasa縠rka le縜砤 martwa na chodniku, a jej m笨 bieg na izb przyj赕 po pomoc. Na szcz甓cie ratownicy medyczni s szybcy i sprawni, bo

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

troch mniej. - To wida w izbie przyj赕. Pacjenci z kolk nerkow chodz, nie mog sobie znale兼 miejsca - m體i dr Judycki. Ostremu napadowi kolki nerkowej mog towarzyszy jeszcze dodatkowe objawy, np. ze strony przewodu pokarmowego - nudno禼i, wymioty, wzd阠ia, biegunka czy objawy podra縩ienia

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczu alkohol, ale nie rozpozna wylewu

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczu alkohol, ale nie rozpozna wylewu

podstawowej. Nie wiadomo, o co posz硂 - opowiada pani Alicja. - Jeden ze 秝iadk體 wezwa karetk, kt髍a zawioz砤 m昕a do pobliskiego szpitala. Na izbie przyj赕 lekarz oznajmi, 縠 pacjent jest w stanie upojenia alkoholowego i tak naprawd powinien zosta przewieziony do izby wytrze紈ie w Gda駍ku. Po rzekomym

Wroc砤wski szpital ma Kart Praw Pacjenta w alfabecie Braille'a. Jako pierwszy w Polsce

Wroc砤wski szpital ma Kart Praw Pacjenta w alfabecie Braille'a. Jako pierwszy w Polsce

Wroc砤wski szpital otrzyma 潮cznie 17 egzemplarzy.- Mamy pacjent體 z r罂nymi schorzeniami i dysfunkcjami, dlatego od wielu lat szkolimy pracownik體 w zakresie komunikacji i w miar mo縧iwo禼i staramy si usuwa bariery architektoniczne. Pracuj u nas te osoby pos硊guj眂e si j陑ykiem mig

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. M昕czyzna z temperatur 24 st.

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. M昕czyzna z temperatur 24 st.

Ko硂 po硊dnia zadzwonili do mnie chirurdzy z izby przyj赕, prosz眂 o pomoc. Poinformowali mnie, 縠 pogotowie przywioz硂 60-letniego m昕czyzn w trakcie resuscytacji. Personel karetki powiedzia mi, 縠 znalaz pacjenta w domu, w 丑縦u i 縠 spa on przy otwartym oknie. M昕czyzna by skrajnie

S眃 wzywa by砮go szefa MSWiA. Jest oskar縪ny o przyj阠ie 13 砤p體ek

., wiceminister finans體 w tym gabinecie, Henryk S., by硑 szef Izby Skarbowej w Katowicach, jego zast阷czyni El縝ieta K., a tak縠 Antoni G., wsp蟪w砤禼iciel g髍niczej firmy Emes-Mining Service z Katowic. G髍niczej sp蟪ce umorzono zaleg砮 podatki Wed硊g Prokuratury Regionalnej w Katowicach Janik w latach 2004-2005

Pytanie do NFZ: Czy trzeba mie skierowanie, by dosta si na zdj阠ie gipsu?

Pytanie do NFZ: Czy trzeba mie skierowanie, by dosta si na zdj阠ie gipsu?

W izbie przyj赕 powinien pan opr骳z karty informacyjnej otrzyma skierowanie do poradni urazowo-ortopedycznej i zwolnienie lekarskie. Rozporz眃zenie ministra zdrowia m體i: "w zwi眤ku z zako馽zeniem leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia 秝iadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

", jednak w 秗odowym o秝iadczeniu podkre秎a, 縠 objawy pacjenta nie stanowi硑 podstawy, 縠by od razu przyjmowa go do szpitala. M昕czyzna przyszed na izb przyj赕 w nocy z czwartku na pi眛ek. - W tym czasie mia niewysok gor眂zk i b髄 brzucha. Jego stan nie wymaga hospitalizacji. Nie okazywa

Szpital Wolski: pacjent體 podziel na 5 grup

szpitalnego oddzia硊 ratunkowego (SOR) w szpitalu w Rykach. Cho Szpital Wolski ma ju nowoczesn izb przyj赕 po generalnym remoncie za prawie 9 mln z, wci笨 nie spe硁ia jeszcze wy秗ubowanych kryteri體, kt髍ym musz odpowiada szpitalne oddzia硑 ratunkowe. To centra nag砮j pomocy, w kt髍ych na miejscu

Ameryka zaostrza sankcje na Rosj

Ameryka zaostrza sankcje na Rosj

wycofa si z tego, co napisano w ustawie, mo縠 tylko Kongres. A to nie b阣zie proste. Dowodzi tego wieloletnia historia stara o odwo砤nie poprawki Jacksona-Venicka, kt髍 parlamentarzy禼i USA przyj阬i w 1974 r., by ukara ZSRR za to, 縠 nie zezwala na emigracj 痽d體. Po latach, kiedy 痽dzi dawno ju

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

: zawa serca. Karetka zabra砤 pacjentk na izb przyj赕 w szpitalu im. Heliodora i阠kiego przy Grunwaldzkiej na dalsz diagnostyk. Dy縰ruj眂y w izbie przyj赕 m硂dy lekarz wykona EKG i markery w kierunku wykrycia zawa硊 mi甓nia sercowego. Ale niczego niepokoj眂ego nie stwierdzi i po kilku godzinach

Pytanie do prawnika

warto禼i od縴wcze? A mo縠 s szkodliwe? Choroba Le秐iowskiego-Crohna: jak leczy tajemnicze b髄e brzuchaWinne jest zbyt sterylne 秗odowisko, w kt髍ym si wychowujemy, czy chemia w jedzeniu? Co ju wiadomo o tej tajemniczej chorobie? Izba przyj赕 jak rafa koralowa? Jak ekscytuj眂y mo縠 by szpital dla

PiS przej背 kontrol nad wydatkami samorz眃體. Opozycja m體i w Sejmie o "zamachu"

Regionalne izby obrachunkowe, kt髍e kontroluj finanse samorz眃體, by硑 dot眃 pod wsp髄n kontrol premiera i sejmik體 wojew骴zkich, kt髍e wybiera硑 po硂w cz硂nk體 kolegium. PiS chce jednak zmieni ustaw o RIO, aby pozbawi samorz眃 wp硑wu na ich sk砤d. Prezesa izby i wszystkich cz硂nk體 kolegium

WCM po 秏ierci 2-latka: Ewidentnych zaniedba nie ma. iadek: Dziecko cierpia硂

1 listopada rodzice dwuletniego Szymona ponad godzin czekali na pomoc lekarsk na izbie przyj赕 Wojew骴zkiego Centrum Medycznego w Opolu. Ta nadesz砤 dopiero wtedy, gdy dziecko straci硂 przytomno舵. Jednak w體czas na ratunek by硂 ju za p蠹no. Mimo ponad 40-minutowej reanimacji ch硂piec zmar

Zapach benzyny. Doktor Krzysztof Piwowarczyk opowiada o przypadku, kt髍ego nie zapomni

Przychodzi matka z synkiem, ok. 2,5-letnim. Ch硂piec wed硊g niej napi si rozpuszczalnika benzynowego. M體i, 縠 by mo縠 wzi背 tylko do ust. Biega po gabinecie, jest weso硑. Badam go, nie stwierdzam nic niepokoj眂ego, w眂ham oddech i uderza mnie ostry zapach benzyny z ust. Zarz眃zam p硊kanie 縪潮dk

Przed Euro 2012 przyb阣 cztery oddzia硑 ratunkowe

Jednego lekarza i piel阦niark na dy縰rze w izbie przyj赕 Szpitala Czerniakowskiego zast眕i 30-osobowy zesp蟪. Teraz mo縩a pom骳 wi阫szej liczbie chorych, bo s obs硊giwani sprawniej ni w tradycyjnych izbach. Medycy opisuj SOR jako szpital w pigu砪e. Jest podzielony na strefy. Do czerwonej

sdzcy adwokaci sprzeciwiaj si naruszaniu prawa przez rz眃z眂ych

przestrzegania orzecze Trybuna硊 Konstytucyjnego i do przyj阠ia przez Prezydenta RP 秎ubowania od s阣zi體 Trybuna硊 prawid硂wo wybranych przez Sejm VII kadencji. Jednocze秐ie apelujemy do wszystkich ugrupowa politycznych o zaniechanie u縴wania wobec oponent體 j陑yka lekcewa勘cego, obra糽iwego, wykluczaj眂ego

Warszawscy adwokaci deklaruj stosowanie si do niepublikowanych wyrok體 Trybuna硊

. Adwokaci wzywaj premier Beat Szyd硂 do opublikowania wyrok體 TK, prezydenta - do zaprzysi昕enia trzech legalnie wybranych s阣zi體, a Sejm - do pe硁ego wdro縠nia zalece Komisji Weneckiej. "Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowi眤uje adwokat體 i aplikant體 adwokackich tworz眂ych Izb, aby

Naczelna Izba Lekarska o 秏ierci Bolka: prokuratura nie wyda砤 papier體

. Tak samo jak w przypadku uzupe硁ienia opisu sekcji zw硂k tego ch硂pczyka nie informowali秏y o jego tre禼i. Ch硂pczyk umar 6 grudnia na oddziale intensywnej terapii w Uniwersyteckim Dzieci阠ym Szpitalu Klinicznym, gdzie trafi ju w stanie krytycznym i tylko dlatego, 縠 jego ojciec na izbie przyj赕

Chirurg w roli laryngologa, czyli ostre ci阠ie na dy縰rach

Dyrekcja Szpitala 眘kiego w Cieszynie kilka miesi阠y temu nakaza砤 chirurgom, 縠by w czasie dy縰r體 zajmowali si tak縠 chorymi z urologii i laryngologii. Do pacjent體 urologicznych i laryngologicznych maj te schodzi na izb przyj赕. Sprzeciwi砤 si jedna lekarka - dr Anna Klima. - Zgodzi砤m

Fala przemocy w szpitalach. Pacjenci bij swoich lekarzy

pogotowia w Ku糿i Raciborskiej. ednio dw骳h, trzech agresywnych dziennie - Jest coraz gorzej - m體i Daniela Ligocka, kt髍a od ponad 30 lat pracuje na izbie przyj赕 w Szpitalu Miejskim w Chorzowie, od wielu lat jako piel阦niarka oddzia硂wa. - Lubi swoj prac, ale agresja pacjent體 sprawia, 縠 nie m體imy

NIK: Szko硑 gotowe na sze禼iolatki

odpowiednio wyposa縪ne sale lekcyjne. Wyra糿 popraw wida w przypadku 秝ietlic, kt髍e krytykowane by硑 po poprzedniej wizycie Izby w szko砤ch. Teraz opieka 秝ietlicowa jest w niemal wszystkich kontrolowanych szko砤ch (97 proc.). Prawie wszystkie szko硑 zorganizowa硑 te dla najm硂dszych ciep硑 posi砮k. W

Przez janosikowe trzeba ci辨 bud縠t s硊縝y zdrowia

sytuacji Mi阣zyleskiego Szpitala Specjalistycznego, kt髍y zacz背 inwestycje jeszcze w 2008 r. W tym planowano ich zako馽zenie. W adaptowanych budynkach kolejowych mia砤 powsta nowa izba przyj赕 i przychodnie specjalistyczne. Bud縠t wojew骴ztwa przewidywa na to 12 mln z, ale teraz szpital straci ca潮 t

M骿 syn ma tyle lat, co "Rodzi po ludzku"

By 31 pa糳ziernika 1994 r. To by砤 moja pierwsza ci笨a, by硂 ju 10 dni po terminie. W szpitalu, w kt髍ym mia砤m rodzi akurat zabrak硂 anestezjologa. Wi阠 zosta powiatowy szpital w centralnej Polsce. By砤m akurat w izbie przyj赕, gdy wesz硂 do niej dw骳h m硂dych ludzi, przedstawili si, 縠 s

W izbach wytrze紈ie wi阠ej przymusu - zdecydowa Senat

kontrowersyjne i nale縴 je poprawi. Marsza砮k Sejmu Bogdan Borusewicz (PO) apelowa o przyj阠ie poprawek. - Jeste秏y w stanie wy縮zej konieczno禼i. Oczywi禼ie je縠li przyjmiemy t ustaw bez poprawek, to na pewno bardzo szybko b阣ziemy musieli j poprawi. W zasadzie musimy natychmiast j poprawi. Ja uwa縜m

Wszystkie szpitale maj przyjmowa na ostro

ramienia wojewody koordynuj眂y grafiki, cieszy si, 縠 w ko馽u dy縰rowa b阣zie np. szpital przy Szaser體. Jednak zaznacza, 縠 wi阠ej dy縰ruj眂ych szpitali wcale nie skr骳i czasu oczekiwania w izbie przyj赕. Teraz na przyj阠ie trzeba czeka nawet kilka godzin. - Raczej nie uda nam si ustali osobnych

Pakistan 砤godzi ustaw o cudzo丑stwie

na zniesienie ustaw Hodood i zaniechanie karania za cudzo丑stwo. Boj眂 si rozj眛rzy partie religijne, prezydent Pervez Musharraf poszed na kompromis. Ustaw musi jeszcze przyj辨 izba wy縮za.

Ameryka駍ki Kongres coraz bli縠j obni縠nia podatk體 - zyskaj korporacje, straci klasa 秗ednia

kongresmenom kroku „do spe硁ienia obietnicy historycznych ci赕 podatk體”, jak z硂縴 w kampanii wyborczej. Dalszy sukces ustawy zale縴 od decyzji Senatu, kt髍y pracuje nad swoj, nieznacznie r罂ni眂 si wersj. Batalia w tej izbie wy縮zej b阣zie du縪 bardziej zaci阾a. Republikanie krocz po

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: W禼iek硑 m笨

Najcz甓ciej jest tak, 縠 gdy chirurg widzi uraz g硂wy, to zg砤sza si do neurologa w celu konsultacji. Tej nocy tych dw骳h chirurg體 mia硂 pe硁e r阠e roboty, dlatego postanowi砤m zajrze do sali chorych. Zobaczy砤m m硂d i pi阫n kobiet w 秎icznej, b硑szcz眂ej sylwestrowej sukni. By砤 zakrwawiona i

Byli w szpitalu. A do dziecka musia wzywa karetk

izbie przyj赕 - m體i podniesionym g硂sem. By pi眛kowy ranek. Dziadek krz眛a si przed domem, wewn眛rz budynku na telewizj patrzy jego trzyip蟪letni wnuczek. Spuszczony chwilowo z czujnego oka mamy, ch硂pczyk spad z kanapy. Tak niefortunnie, 縠 nie m骻 si poruszy. Dziadek owin背 ch硂pca w koc

Por骴 mo縩a zaplanowa

. To wa縩e, bo w Polsce w niewielu szpitalach mo縩a um體i si z konkretn po硂縩 i om體i z ni wszystkie szczeg蟪y. Kiedy rodz眂a trafia do izby przyj赕, jest zazwyczaj zestresowana, wi阠 nie powie o wszystkim, na czym jej zale縴. Ale mo縠 wyci眊n辨 "Plan porodu", przekaza go personelowi

W硂ski parlament przyj背 pakiet oszcz阣no禼iowy. Ostatnie godziny Berlusconiego

W sobot wieczorem Izba Deputowanych, ni縮za izba w硂skiego parlamentu, zgodzi砤 si na pakiet oszcz阣no禼iowy, kt髍y w pi眛ek przyj背 senat. Pakiet zak砤da m.in. podwy縦 VATu z 20 do 21 proc., zamro縠nie pensji w sektorze publicznym, podwy縮zenie wieku emerytalnego dla kobiet, lepsz 禼i眊alno舵

Gorsz眂e sceny. Czy lekarka pobi砤 si z piel阦niark?

Do incydentu na izbie przyj赕 109. Szpitala Wojskowego przy ul. P. Skargi dosz硂 w niedzielny wiecz髍. Ok. godz. 19.40 karetka pogotowia przywioz砤 chor w ci昕kim stanie (duszno禼i i problemy z sercem). Ratownicy dowie糽i j na 丑縦u i przekazali za硂dze szpitala. Pacjentk zabrano do pokoju bada

Amerykanie zn體 naciskaj Polsk w sprawie zwrotu mienia

nawet 50 proc. warto禼i nieruchomo禼i. Chodzi o to, 縠 Polska przez 20 lat nie zrobi砤 nic. W najbli縮zych dniach nad podobn rezolucj ma g硂sowa komisja spraw zagranicznych Senatu USA. Gdy uchwa砤 zostanie przyj阾a przez obie izby, zostanie prawdopodobnie ujednolicona, by sta si oficjalnym

BBB cenzuruje serial

砤dunek w autobusie podk砤daj obro馽y praw zwierz眛. Dochodzi do eksplozji, a pracownicy izby przyj赕 zajmuj si akcj ratunkow. Rada etyki BBC stwierdzi砤, 縠 odcinek z muzu砿anami "m骻 zosta odebrany jako obra糽iwy i potwierdzaj眂y negatywne stereotypy o m硂dych wyznawcach islamu"

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: czterodniowy wzw骴

Odby砤 si konsultacja urologiczna i chory zosta przyj阾y do kliniki. Podejrzewali秏y u niego priapizm (polska nazwa tej choroby to ci眊otka). Jest to bardzo rzadka przypad硂舵, ryzyko zachorowania w ci眊u roku wynosi w populacji oko硂 0,001 proc. Najcz甓ciej przyczyna tego schorzenia jest

Ameryce grozi parali pa駍twa, bo Republikanie szanta縰j prezydenta

Ju w najbli縮zy wtorek rz眃 Baracka Obamy mo縠 straci p硑nno舵 finansow, bowiem tradycyjnie 1 pa糳ziernika zaczyna si w USA nowy rok bud縠towy, a Kongres nie przyj背 縜dnej ustawy bud縠towej, nawet prowizorycznej. Jego izba ni縮za, zdominowana przez Republikan體, przyj瓿a tydzie temu projekt

Kanada zezwala na ma晨e駍twa homoseksualne

Kanada b阣zie trzecim po Belgii i Holandii pa駍twem zezwalaj眂ym na 秎uby homoseksualist體. Ustaw takiej tre禼i przyj瓿a ju tak縠 ni縮za izba hiszpa駍kich Kortez體. Inne pa駍twa, m.in. Francja, zezwalaj na zawieranie zwi眤k體 partnerskich, kt髍e jednak nie s pe硁oprawnymi ma晨e駍twami. Za

Z砤ma砮 nog? To skacz na drugiej po szpitalu

- Pojecha砤m tam, bo skr阠i砤m nog w kostce. Na izbie przyj赕 by砤m po 22, wysz砤m dopiero po trzeciej w nocy! To jaka tragikomedia - irytuje si nasza czytelniczka (prosi o anonimowo舵). Sp阣zi砤 w szpitalu pi赕 godzin, bo dziesi眛ki pacjent體 - tych, kt髍zy przyszli o w砤snych si砤ch, i tych

W硂ski Senat wst阷nie zatwierdzi pakiet oszcz阣no禼iowy. Jutro g硂sowanie

przyj阠iem pakietu b阣zie g硂sowa砤 Izba Deputowanych (ni縮za izba w硂skiego parlamentu). Oszcz阣no禼i tylko w przysz硑m roku maj zmniejszy d硊g publiczny o 300 mld euro. Rz眃 w Rzymie chce m.in. podwy縮zy podatek VAT z 20 do 21 proc., zamrozi wynagrodzenia pracownik體 sektora publicznego do 2014 roku

Aresztowanie szefa 丑dzkiej skarb體ki

. pojecha wi阠 radiowozem do prokuratora, kt髍y przedstawi mu zarzut przyj阠ia 砤p體ki od w砤禼icieli znanej firmy produkuj眂ej superklej. Szef 丑dzkiej izby skarbowej mia obieca im pomoc przy za砤twieniu sprawy olbrzymich zaleg硂禼i podatkowych (6 mln 800 tys. z). Wed硊g policji i prokuratury 砤p體k

USA pomog Ukrainie

, lecz jedynie daje prezydentowi USA woln r阫 w kwestii ich wdro縠nia b眃 nie. Jeszcze kilka dni temu Obama wypowiada si o niej negatywnie, ale we wtorek jego rzecznik wyrazi nadziej, 縠 Izba Reprezentant體 szybko przeg硂suje senacki projekt, a prezydent b阣zie m骻 go podpisa jeszcze w sobot.

Koniecznie przyj辨 pacjenta

Szlubowski, rzecznik Mazowieckiej Kasy Chorych. Za s硊szne uwa縜, 縠 to w砤秐ie pogotowie pe硁i funkcj koordynatora. Przypomina dotychczasowe do秝iadczenia: ludzie umierali w karetkach lub na izbie przyj赕, bo odsy砤no ich z miejsca na miejsce. Podobna sprawa wstrz眘n瓿a ca潮 Polsk kilka tygodni temu

Duma przyj瓿a bud縠t

wynie舵 w przysz硑m roku 5,2 proc. Inflacja - spa舵 z obecnych 12 do 8-10 procent. Teraz bud縠t musi zosta zatwierdzony przez izb wy縮z - Rad Federacji, nast阷nie podpisany przez prezydenta. Za przyj阠iem bud縠tu g硂sowa硂 245 deputowanych, przeciwnych by硂 151, dw骳h wstrzyma硂 si od g硂su.

Sejm uchwali bud縠t na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysoko禼i 54,7 mld z

Za przyj阠iem bud縠tu g硂sowa硂 236 pos丑w, przeciwko 207, a trzech wstrzyma硂 si od g硂su. Bud縠t wychodzi z Sejmu w kszta砪ie niemal identycznym do tego, kt髍y przys砤 rz眃. Pos硂wie tradycyjnie pozmieniali w nim drobiazgi. Poprzesuwali drobne, z punktu widzenia bud縠tu, kwoty wydatk體. Dla

Dyrektor z Niek砤駍kiej odwo砤ny

Ch阠i駍ki jest na zwolnieniu lekarskim. Odwo砤ny zosta 27 stycznia przez marsza砶a wojew骴ztwa. Szpitalem kieruje teraz jego zast阷ca ds. medycznych Wojciech Paw硂wski. - Nie wiem, dlaczego zosta砮m odwo砤ny - m體i Ch阠i駍ki. - Jestem zaskoczony t decyzj. W grudniu dosta砮m nagrod od marsza砶a.

Nowe prawo ws. aborcji w Hiszpanii

pa駍two sfinansuje w ca硂禼i lub cz甓ciowo 秗odki antykoncepcyjne najnowszej generacji. Nowe prawo zast眕i ustaw z 1985 r., kt髍a dopuszcza砤 aborcj jedynie w trzech przypadkach: gwa硉u, uszkodzenia p硂du lub zagro縠nia 縴cia i zdrowia matki. Nowe prawo zosta硂 przyj阾e g硂sami socjalist體 i innych

RMF FM: M昕czyzna podpali si w szpitalu w wiczu

Spraw bada policja . M昕czyzna obla si 砤twopaln substancj i podpali ubranie. Nieznane s jego motywy. Podczas akcji ratunkowej by przytomny. Najbli縮z noc sp阣zi na jednym z oddzia丑w. - M昕czyzna sta w poczekalni izby przyj赕 szpitala. W pewnym momencie zacz背 oblewa si czym, co

Francja legalizuje ma晨e駍twa homoseksualne i pozwala im na adopcj dzieci

sprawiedliwo禼i Christiane Taubira. We wtorek og硂si砤: - Wygrali秏y wielk i szlachetn bitw! Projekt, za kt髍ym g硂sowa硂 329 deputowanych, a przeciw - 100 mniej, przeszed w izbie mimo licznych we Francji w ostatnich tygodniach demonstracji przeciwnik體 tego rozwi眤ania. Przeciw "ma晨e駍twu dla

Dlaczego nie dzia砤j cz阺tochowskie oddzia硑 ratownictwa medycznego?

w listopadzie 2001 roku, po przebudowie ca砮go pawilonu. Na zewn眛rz budynku pojawi硂 si boczne wej禼ie dla niepe硁osprawnych i zadaszony podjazd dla karetek. Na parterze przebudowano izb przyj赕: powsta砤 sala reanimacyjno-diagnostyczna, tu obok blok operacyjny, a za nim - dwie sale z czterema

Po zawetowaniu ustawy medialnej przez prezydenta Putina

Kiedy 13 listopada Rada Federacji (izba wy縮za) przyj瓿a przeg硂sowane ju przez Dum poprawki do ustawy o 秗odkach masowego przekazu, 145 senator體 g硂sowa硂 "za", a tylko jeden by przeciw. Zmiany zakazywa硑 m.in. publikowania informacji "utrudniaj眂ych przeprowadzanie operacji

W硂ski parlament ratyfikowa traktat lizbo駍ki

Za ratyfikacj opowiedzia硂 si 551 deputowanych, czyli wszyscy g硂suj眂y. - Chcemy Europy polityki, a nie biurokracji. Narz阣ziem, kt髍e to umo縧iwi, jest traktat lizbo駍ki - o秝iadczy minister spraw zagranicznych Franco Frattini.

"Zgwa砪i mnie syn przyjaci蟪ki mojej matki. A matka powiedzia砤, 縠 to moja wina, 縠 chcia mnie sprawdzi"

? Cz硂wiek to nie p砮, nie za p砮 kogo kochamy, lubimy czy szanujemy, ale za jego charakter, postaw i zasady - pisze. Gerard. "Pozwa w砤snych rodzic體? To cios w samo serce" Dramat takich os骲 jak Zbigniew ma zmieni przyj阾a w lipcu przez Sejm ustawa o uzgodnieniu p砪i. Tak, by nie musia硑

RIO potwierdzi硂: Majchrowski pozbawiony absolutorium

decyzji uzna砤 w砤秐ie Regionalna Izba Obrachunkowa, kt髍ej rol jest ocenianie formalnej poprawno禼i decyzji zwi眤anych z miejsk ekonomi oraz innych ruch體 finansowych miasta. Decyzja RIO oznacza, 縠 rada miasta b阣zie musia砤 teraz g硂sowa uchwa酬 o og硂szeniu referendum, w kt髍ym mieszka馽y Krakowa

"Za szerzenie nienawi禼i do wszelkich mniejszo禼i" - O秝iadczenie Otwartej Rzeczpospolitej

kolporta antysemickiej publikacji „Protoko硑 m阣rc體 Syjonu”. Przyj阠ie przez Senat RP uchwa硑 czcz眂ej organizacj jawnie szerz眂 nienawi舵 do wszelkich mniejszo禼i, silnie antysemick, b阣zie kolejnym krokiem zafa硈zowywania najnowszej historii Polski. Projekt uchwa硑 wpisuje si w maj眂 to

Reforma francuskich emerytur przesz砤

wielkie protesty odby硑 si w 1995 roku, tak縠 gdy w砤dze pr骲owa zreformowa system emerytalny. Tym razem premier wzi背 protestuj眂ych na przeczekanie. Jeden z trzech najwi阫szych zwi眤k體 zawodowych CFDT, z砤ma si i ostatecznie zgodzi na reform. Za reform emerytur g硂sowa砤 w obu izbach prawica

Francja krok od odcinania internaut體 od sieci

Pomys odcinania od sieci mocno forsuje prezydent Nicolas Sarkozy, kt髍ego 縪na Carla Bruni jest piosenkark. Internautom przy砤panym na dwukrotnym naruszeniu prawa autorskiego przy trzecim wyst阷ku dost阷 do sieci odcinano by nawet na rok. O tym, czy pozbawia ich 潮cza internetowego i na ile, ma d

Brazylia zr體nuje wszystkie religie

w izbie wy縮zej znikom reprezentacj - zapowiedzieli zaskar縠nie ich do s眃u najwy縮zego. Brazylijczycy s w wi阫szo禼i katolikami (74 proc. wed硊g ostatniego spisu z 2000 r.), ale w ostatnich latach liczne wyznania i Ko禼io硑 protestanckie masowo zdobywaj wiernych, zw砤szcza w dzielnicach n阣zy

Przecie by硂, istnia硂, ros硂 ...

Kiedy w tym b髄u tak bardzo skupia砤m si na sobie i na tym co si dzieje, m骿 wspania硑 m笨 powiedzia ze 硓ami w oczach "Ja te cierpi, bo ja te trac to dziecko..." I wtedy przysz硂 jakie oczyszczenie, jaki wstrz眘. To wtedy zrozumia砤m i utwierdzi砤m si w przekonaniu, 縠 to dzieck

Ju drugi ksi阦owy walczy ze starachowick skarb體k

W grudniu opisywali秏y przypadek Jana Jarosa, dyrektora ds. finans體 sp蟪ki Poligrafia Bis, kt髍y nie przyj背 od US 200 z mandatu. Mandat by za to, 縠 Poligrafia Bis przez pomy砶 o miesi眂 za p蠹no chcia砤 wp砤ci 608 z podatku VAT. Jak wyliczy dyrektor Jaros, takie sp蠹nienie narazi硂by skarb

Senat przyj背 megaustaw. Inwestycje w internet b阣 przyspieszone

- Przede wszystkim UKE prowadzi b阣zie, obok rejestru przedsi阞iorc體 telekomunikacyjnych, tak縠 rejestr samorz眃體, inwestuj眂ych w telekomunikacj - t硊maczy "Gazecie" Magdalena Gaj, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialna w rz眃zie za megaustaw. Takie rozr罂nienie inwestor體 tele

Porod體ki poza sieci. Koniec z rodzeniem po ludzku?

miejscu w wojew骴ztwie pod wzgl阣em liczby przyj阾ych porod體, tu po Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, a odrobin wyprzedzamy szpital Madurowicza. Dlaczego Medeor i Salve nie pasuj do sieci? Wszystko przez to, 縠 nie maj izby przyj赕 zakontraktowanej z NFZ. – Oczywi禼ie izba przyj赕 jest i

Kluczowy projekt Obamy uchwalony. Reforma zdrowia przesz砤

Nieubezpieczeni Amerykanie b阣 od tej pory mieli dost阷 do bezp砤tnej opieki medycznej. Chodzi o 30 mln obywateli USA, kt髍zy pracuj na w砤sny rachunek. 70 proc. tych ludzi nie wykupuje ubezpieczenia, gdy jest ono zbyt drogie. Wykup ubezpieczenia b阣zie jednak od tej pory obowi眤kowy. Osoby o ni

Ewa Kopacz: sie szpitali nie skr骳i kolejek do lekarzy

wysoko禼i rycza硉u By砤 minister zdrowia zwr骳i砤 te uwag na dy縰ry nocnej pomocy. – Maj by one pe硁ione w ka縟ej izbie przyj赕. Zastanawiam si, czy szpitale dostan dodatkowe pieni眃ze na zatrudnienie dodatkowych lekarzy? Obsada tych dy縰r體 b阣zie bardzo trudna, bo lekarze b阣 musieli

Sejm przeciw ugodzie z Eureko?

obraz relacji mi阣zy Eureko a skarbem pa駍twa i mog pokazywa, 縠 ta sprawa mo縠 by wygrana przez stron polsk? - pyta Marek Kotlinowski (LPR). Kontratakowa Ryszard Zbrzyzny (SLD): - Czy przyj阠ie uchwa硑 LPR zablokuje mo縧iwo舵 zawarcia ugody z Eureko, a tym samym uprawdopodobni wielomiliardowe

Izba Reprezentant體 勘da wycofania wojsk USA z Iraku

Co rok w lipcu i sierpniu, gdy upa硑 w Waszyngtonie staj si nie do wytrzymania, polityczne 縴cie p硑nie tradycyjnie du縪 wolniejszym rytmem, a emocje stygn. Ale nie tego lata. Polityczna wojna wok蟪 wycofania wojsk z Iraku mimo 35-stopniowych upa丑w nie s砤bnie. Izba Reprezentant體 przeg硂sowa砤

Uczestniczka Powstania Warszawskiego apeluje do w砤dz miasta: Przyjmijcie dzieci z Aleppo, kt髍ych nie chce Polska

, b阣zie podobna do izby pami阠i w Palmirach, cho oczywi禼ie nie taka sama. Prezydent odnios砤 si te do apelu w sprawie przyj阠ia dzieci. – My mamy program przyj阠ia dzieci z Aleppo – m體i砤 Gronkiewicz-Waltz. – By砤m 8 grudnia na spotkaniu u papie縜 Franciszka i by硂 tam 70

Komisja Europejska krytykuje KRRiTV, senacka - chwali

jest hipokryzj, bo interes體 politycznych nie mo縩a prezentowa bez kryteri體 politycznych. Komisja zaleci砤 Senatowi przyj阠ie sprawozdania KRRiTV za ubieg硑 rok tylko przy jednym g硂sie sprzeciwu. Wyrazi go Marek Szafraniec (niezrzeszony), kt髍y jako jedyny przedstawiciel opozycji by obecny na

Donald Trump ogranicza liczb uchod糲體. USA przyjmie ich najmniej od dekad

50 tys. Sk眃 b阣 pochodzi uchod糲y? Administracja zaproponowa砤 przyj阠ie maksymalnie 19 tys. uchod糲體 z Afryki, 5 tys. z Azji Wschodniej, 2 tys. z Europy i Azji Centralnej, 1,5 tys. z Ameryki ci駍kiej i Karaib體 oraz 17,5 tys. z Bliskiego Wschodu i Azji Po硊dniowej. Jak poda砤 agencja Reuters

USA: Senat przyj背 poprawki do ustawy antyspamowej

Na mocy nowej ustawy "Can Spam Act 2003" osoby, kt髍e rozsy砤j spam na skal masow, mog zosta pozwane o odszkodowanie w wysoko禼i do 2 mln dol. Za rozsy砤nie spamu na skal mi阣zynarodow kara ta mo縠 wzrosn辨 do 6 mln dol. Kara finansowa za jeden e-mail ma wynie舵 do 250 dol. Listy o

Pierwsza opinia prawna o reformie prezydenta Dudy. "Powa縩e zagro縠nie dla niezale縩o禼i s眃體"

stwierdzi, 縠 przyj阠ie projektu reformy Krajowej Rady S眃ownictwa w obecnym kszta砪ie stanowi硂by bardzo powa縩e zagro縠nie dla zachowania elementarnych standard體 niezale縩o禼i s眃體 i niezawis硂禼i s阣zi體 w Polsce” - czytamy w stanowisku Zespo硊 Ekspert體 na temat reformy KRS. Podpisa硂 si pod

Przez m昕a szewca omal nie straci砤 wzroku

Dochodzi砤 p蟪noc. Wieczorn wizyt na oddziale przeprowadzi砤m sprawnie, kilka os骲 zg砤sza硂 b髄 oka. Do zbadania pozosta硂 mi jeszcze kilkunastu pacjent體, gdy zadzwoni telefon. Odebra砤 piel阦niarka. Po jej twarzy wywnioskowa砤m, 縠 nie jest dobrze. "Izba przyj赕, natychmiast. Kobieta

Izba wy縮za rosyjskiego parlamentu domaga si, by prezydent Putin ukara Polsk sankcjami za plany likwidacji pomnik體 Armii Czerwonej

縪硁ierzy). Ju wcze秐iej pos硂wie Dumy, ni縮zej izby parlamentu, domagali si ukarania Polski za te plany . Komunista Niko砤j Charitonow grzmia wtedy: – Do ko馽a dzisiejszego dnia powinni秏y przyj辨 dokument odnosz眂y si do tego, co przyj背 polski Sejm. Powinni秏y zawrze w nim 勘danie, by ju

Festiwal Ognia i Wody. T硊my pijanych, rannych i agresywnych imprezowicz體 w szpitalu

wp硑wem alkoholu. Pomoc zosta砤 r體nie udzielona pacjentom z problemami uk砤du kr笨enia. Niekt髍zy z nich byli agresywni wobec piel阦niarek i lekarzy. 痑den z pacjent體 nie wymaga jednak hospitalizacji. - Co jest dowodem na to, 縠 na miejscu powinna by zapewniona polowa izba przyj赕. W ko馽u to impreza

Nocne przejmowanie S眃u Najwy縮zego w Sejmie

o to, by obrady nie odbywa硑 si w czasie transmisji w telewizji. Inny pow骴? Jak dowiedzia砤 si „Wyborcza”, PiS chce zako馽zy prace komisji ju w 秗od, a termin czwartkowy traktuje jako „rezerwowy”. Dopiero po godz. 23, gdy dosz硂 do wpadki z przyj阠iem poprawki opozycji

Lekarka nas砤砤 policj na g硂duj眂ych w szpitalu w Prokocimiu. "Nielegalna okupacja"

przyj阠ia – ocenia dr Guzik.We wtorek ch赕 do潮czenia do g硂duj眂ych zadeklarowali kolejni lekarze. Na miejsce wci笨 przyje縟縜j koledzy i kole縜nki lekarze z innych szpitali, by pokaza wsparcie dla protestuj眂ych. oda dniem bez lekarza W ramach akcji poparcia ma硂polscy lekarze w 秗od nie

Kolejna trauma w szpitalu ginekologicznym. Lekarzom brakuje empatii?

na izb przyj赕 szpitala. Ba砤m si, 縠 p蠹niej mog硂by nie by miejsc. Poda砤m piel阦niarce skierowanie i us硑sza砤m: "Prosz czeka". I tu zaczyna si m骿 horror. W poczekalni sp阣zi砤m oko硂 czterech godzin. Horror przez kilka godzin Jak opowiada pani Alicja, w mi阣zyczasie do szpitala

Kongres zgadza si na wojn z Saddamem

nieunikniona, jednak przyj阾a du勘 wi阫szo禼i g硂s體 rezolucja poka縠 秝iatu, 縠 Ameryka jest w tej sprawie zjednoczona. Jessica Mathews, by砤 ekspert Rady Bezpiecze駍twa Narodowego w administracji prezydenta Clintona, powiedzia砤, 縠 przyj阠ie rezolucji nie oznacza automatycznego wprowadzenia plan體

Rady dla kibica w Rosji: co znaczy "podszafe", "wdryzg", "w stielku"? Izby wytrze紈ie szykowane na rosyjski mundial

trudno禼i”. A za takie nale縴 uwa縜 rozgrywki z udzia砮m dru縴n oraz kibic體 z Anglii, Belgii i Niemiec. Bo te stare powiedzenie naszych s眘iad體 ka縠 wierzy, i „to, co Ruskiemu dobrze, to Niemcowi – 秏ier”. Losowanie mundialowych grup dopiero przed nami, ale na przyj阠ie go禼i

Senat USA przyj背 daleko id眂e zmiany w systemie podatkowym

Ta ustawa to najwi阫sza reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych od lat 80. ubieg砮go wieku. Zosta砤 przyj阾a, cho wcze秐iej senacka komisja ostrzega砤, 縠 bardzo obci笨y ona bud縠t. Senat musi teraz po潮czy nowe prawo z przepisami przyj阾ymi w ubieg硑m miesi眂u przez Izb Reprezentant體

Europejscy prawnicy wzywaj Polsk do wycofania s眃owej reformy prezydenta Dudy

rozwi眤ania mog ograniczy niezale縩o舵 w砤dzy s眃owniczej przez przyj阠ie niezgodnego z Konstytucj RP mechanizmu wyboru s阣zi體 KRS przez parlament i skr骳enie kadencji obecnie funkcjonuj眂ej Rady” – zauwa縜 CCBE. Reforma KRS zak砤da przerwanie kadencji 15 s阣zi體 KRS. Nowych

Izba wytrze紈ie dzia砤, a pijani nadal trafiaj do szpitali. Dlaczego?

Pani Barbara niedawno znalaz砤 si na szpitalnym oddziale ratunkowym w SPSK 4 wraz ze swoj ci昕ko chor mam. Starsza kobieta musia砤 przej舵 komplet bada i czeka na przyj阠ie do szpitala. Na SOR-ze sp阣zi砤 w sumie 12 godzin. - Nie mam o to pretensji do lekarzy. Natomiast zauwa縴砤m, 縠 w tym

Kongres USA tnie pomoc dla Polski

jednego z republika駍kich kongresman體, Izba chcia砤 pokaza, 縠 nie b阣zie podpisywa砤 Bia砮mu Domowi "czek體 in blanco". W nowelizacji mia硑 si znale兼 pieni眃ze na "nadzwyczajne wydatki", tymczasem administracja do潮czy砤 do niej kilka punkt體 niezwi眤anych bezpo秗ednio z 

Ukryta zmiana w reformie prezydenta: Prezydent z PiS-em mog dosta wp硑w na orzekanie o wa縩o禼i wybor體

nie przyjmie sprawozda wyborczych niekt髍ych partii – komentuje rzecznik KRS s阣zia Waldemar 痷rek. – Pojawi si techniczna mo縧iwo舵 powo砤nia do izby os骲 odpowiadaj眂ych partii rz眃z眂ej – przyzna Bodnar w rozmowie z TOK FM. – Efektem reformy mo縠 by uzale縩ienie SN i KRS

Bia硂ru ma nowe prawo religijne

Pos硂wie podzielili zwi眤ki wyznaniowe na "tradycyjne" i "nietradycyjne" (podobnie post眕iono w Rosji). Do pierwszej grupy zakwalifikowano prawos砤wie, katolicyzm i judaizm, co w praktyce oznacza, 縠 tylko struktury tych obrz眃k體 mog zosta oficjalnie zarejestrowane. - Nowe pra

Ub阣zie miejsc, w kt髍ych mo縩a si leczy. Pacjenci strac miejsca w kolejkach

Wyobra糾y sobie sytuacj chorych po 1 pa糳ziernika, kiedy sie ma si sta rzeczywisto禼i . Od tego dnia wszystkie szpitale, opr骳z izb przyj赕 lub oddzia丑w ratunkowych, maj te mie punkty nocnej pomocy medycznej. Taki punkt to w istocie poradnia z osobnymi gabinetami dla doros硑ch, dzieci, do

izba przyj赕

Izba Przyj赕 jest jednostk organizacyjn Szpitala. Pracuje w trybie ci眊硑m. Sk砤da si z rejestracji, gabinetu lekarskiego (jednego lub kilku w zale縩o禼i od potrzeb) i pokoju wywiad體.
W Izbie Przyj赕 wymagane jest wyposa縠nie pozwalaj眂e na podejmowanie czynno禼i ratuj眂ych 縴cie. Wyposa縠nie pomieszcze Izby Przyj赕 jest dostosowane do potrzeb zwi眤anych z rodzajem udzielanych 秝iadcze.

wi阠ej o izba przyj赕 na pl.wikipedia.org