izba przyj赕

ma

Ile mam czeka na por骴? Kolejki ci昕arnych w szpitalnej izbie przyj赕

Ile mam czeka na por骴? Kolejki ci昕arnych w szpitalnej izbie przyj赕

Dlaczego kobiety, kt髍e jad rodzi do szpitala w Szczecinie Zdrojach, musz tak d硊go czeka w izbie przyj赕, zanim dostan si do sali porodowej? - pyta czytelniczka.

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: Kr髄owa izby przyj赕

Dla mnie ka縟y pacjent jest wyj眛kowy. Nie zawsze pami阾am imiona, nazwiska, ile mieli lat, ale trudno zapomnie, z czym chorzy do mnie przyszli. Sytuacje bywaj dramatyczne, jednak zdarzaj si tak縠 historie humorystyczne.

Okulistyka nie ma izby przyj赕, ma 秝i阾y spok骿

Wojew骴zki Szpital Okulistyczny w Krakowie, kt髍ego budowa kosztowa砤 34 mln z, nie ma izby przyj赕, bo nie chce si zajmowa pacjentami, kt髍zy nagle potrzebuj pomocy.

Grabarczyk o pijanym skarbniku: Dymisja zostanie przyj阾a. Szybka decyzja pani premier zamyka spraw

Grabarczyk o pijanym skarbniku: Dymisja zostanie przyj阾a. Szybka decyzja pani premier zamyka spraw

Nowy formularz: NFZ na izbie przyj赕

Lekarze maj wpisywa kod na karcie chorego, potem szpitalne statystyki maj przedstawi list wykonanych zabieg體 do NFZ. Tylko pod takim warunkiem szpital otrzyma pieni眃ze za chorych przyj阾ych w izbie przyj赕. - Za izby przyj赕 NFZ p砤ci rycza硉em z g髍y ustalon stawk za dob. Je秎i chce

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

lublinieckiego ZOZ-u J髗ef Macio砮k.Gdy karetka dotar砤 do Rusinowic, ratownicy zorientowali si, 縠 liczy si ka縟a minuta. Zabrali Patrycj Kurzac do Szpitala Powiatowego w Lubli馽u. - Tam dziewczyna le縜砤 na izbie przyj赕 co najmniej p蟪 godziny i nikt si ni nie zajmowa - m體i nasz informator.- Nieprawda

Izba Reprezentant體 przyj瓿a ustaw o ratowaniu producent體 aut

- Izba Reprezentant體 ameryka駍kiego Kongresu przyj瓿a w 秗od (czasu lokalnego) projekt ustawy o ratowaniu koncern體 samochodowych przed bankructwem w drodze awaryjnej po縴czki z bud縠tu w wysoko禼i 14 miliard體 dolar體. Projekt przeg硂sowano 237 g硂sami przeciwko 170. Nie jest jednak pewne

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

troch mniej. - To wida w izbie przyj赕. Pacjenci z kolk nerkow chodz, nie mog sobie znale兼 miejsca - m體i dr Judycki. Ostremu napadowi kolki nerkowej mog towarzyszy jeszcze dodatkowe objawy, np. ze strony przewodu pokarmowego - nudno禼i, wymioty, wzd阠ia, biegunka czy objawy podra縩ienia

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

szpital, wysiad砤 z samochodu i umar砤. Taks體karz podobno nie mia drobnych, wi阠 odjecha, nie wydaj眂 reszty z dw骳h st體ek. Nie mia nawet z kim o tym porozmawia, bo pasa縠rka le縜砤 martwa na chodniku, a jej m笨 bieg na izb przyj赕 po pomoc. Na szcz甓cie ratownicy medyczni s szybcy i sprawni, bo

Izba Reprezentant體 przyj瓿a rz眃owy plan ratowania bank體

Izba Reprezentant體 przyj瓿a rz眃owy plan ratowania bank體

Za g硂sowa硂 263 kongresmen體, przeciwko 171. Pierwotn wersj plan Izba odrzuci砤 w poniedzia砮k. Poprawiony plan zosta uchwalony w 秗od przez Senat. Obecnie ustawa trafi do podpisu przez prezydenta George'a W. Busha.

Jak pracuj lekarze POZ po 1 stycznia? W trzech wojew骴ztwach wszystkie plac體ki otwarte

Jak pracuj lekarze POZ po 1 stycznia? W trzech wojew骴ztwach wszystkie plac體ki otwarte

ka縟ym powiecie NFZ ma umow ze szpitalem albo na izb przyj赕, albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zajm si pacjentami lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza

眘kie. Podpisanych 62 proc. um體 z lekarzami POZ

umowy na zast阷stwo - z SOR-ami, izbami przyj赕 i nocn pomoc. W woj. 秎眘kim takich plac體ek jest ponad 50. Prezes zrzeszonego w Porozumieniu Zielonog髍skim Zwi眤ku Pracodawc體 Ochrony Zdrowia Wojew骴ztwa 眘kiego Mariusz W骿towicz wskaza, 縠 SOR-y oraz izby przyj赕 i bez tego maj ogrom pracy

W trzech wojew骴ztwach otwarte b阣 wszystkie plac體ki POZ

na izb przyj赕 albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zapewni opiek pacjentom lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza. "Um體 "o zast阷stwo"

W trzech wojew骴ztwach otwarte b阣 wszystkie plac體ki POZ

na izb przyj赕 albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zapewni opiek pacjentom lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza. "Um體 "o zast阷stwo"

Opolskie. Podpisano prawie 30 porozumie na zast阷stwo za lekarza rodzinnego

秗od. Cyganiuk doda砤, 縠 je秎i kt髍y z lekarzy nie podpisze umowy z NFZ, opiek jego pacjentom b阣 zapewnia od stycznia szpitalne oddzia硑 ratunkowe (SOR-y), izby przyj赕, plac體ki nocnej i 秝i眛ecznej opieki zdrowotnej. "W ka縟ym powiecie mamy umow ze szpitalem albo na izb przyj赕, albo

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

", jednak w 秗odowym o秝iadczeniu podkre秎a, 縠 objawy pacjenta nie stanowi硑 podstawy, 縠by od razu przyjmowa go do szpitala. M昕czyzna przyszed na izb przyj赕 w nocy z czwartku na pi眛ek. - W tym czasie mia niewysok gor眂zk i b髄 brzucha. Jego stan nie wymaga hospitalizacji. Nie okazywa

Ar硊kowicz po wizycie u Kopacz: przepraszam pacjent體, zmieniajcie lekarzy

Ar硊kowicz po wizycie u Kopacz: przepraszam pacjent體, zmieniajcie lekarzy

wszystkich pacjent體, 縠 tam, gdzie gabinety s zamkni阾e, szpitalne izby przyj赕 przyjm pa駍twa, podobnie szpitalne oddzia硑 ratunkowy. Chcia砨ym te zach阠i wszystkich tych pacjent體 do zmiany lekarzy rodzinnych. Po prostu. Bo je秎i lekarz rodzinny rok w rok straszy pacjent體 zamkni阠iem gabinetu, to

W.Brytania. Kobiety-biskupi b阣 mog硑 zasiada w Izbie Lord體

duchownego ju teraz, je秎i spe硁i warunek starsze駍twa w sprawowaniu urz阣u. W praktyce zapewne musia砤by ona jednak czeka na tak mo縧iwo舵 kilka lat, zanim ze stanowisk odejd biskupi z wi阫szym sta縠m. Przyj阾a przez Izb Gmin ustawa ma sprawi, 縠 w ci眊u najbli縮zych 10 lat kobieta-biskup nie b阣zie

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

: zawa serca. Karetka zabra砤 pacjentk na izb przyj赕 w szpitalu im. Heliodora i阠kiego przy Grunwaldzkiej na dalsz diagnostyk. Dy縰ruj眂y w izbie przyj赕 m硂dy lekarz wykona EKG i markery w kierunku wykrycia zawa硊 mi甓nia sercowego. Ale niczego niepokoj眂ego nie stwierdzi i po kilku godzinach

Opolskie. W regionie nie odnotowano wi阫szych problem體 w dost阷ie do lekarza

Regionalnym Systemie Ostrzegawczym mo縩a sprawdzi, kt髍e poradnie lub lekarze POZ podpisali umow oraz gdzie mo縩a uzyska pomoc bez z硂縪nej deklaracji. "A tak pomoc mo縩a uzyska nie tylko na izbach przyj赕, w plac體kach nocnej i wieczorowej opieki, ale te w niekt髍ych plac體kach POZ" - doda

眘kie. Podpisano 72 proc. um體 z lekarzami POZ

tylko cz甓 lekarzy POZ przed硊縴硂 umowy, zosta硑 podpisane umowy na zast阷stwo - ze Szpitalnymi Oddzia砤mi Ratunkowymi (SOR), izbami przyj赕 i nocn pomoc. W woj. 秎眘kim takich plac體ek jest ponad 60. Prezes zrzeszonego w Porozumieniu Zielonog髍skim Zwi眤ku Pracodawc體 Ochrony Zdrowia Wojew骴ztwa

Doktor dzia砤 w砤禼iwie? Szpital w Gryfinie o dziecku "rzekomo kopni阾ym przez konia"

Doktor dzia砤 w砤禼iwie? Szpital w Gryfinie o dziecku "rzekomo kopni阾ym przez konia"

O karze dla szpitala pisali秏y w minionym tygodniu. NFZ na硂縴 j na plac體k po kontroli dotycz眂ej przyj阠ia czteroletniego ch硂pca. Maluch zosta przywieziony przez ojca na izb przyj赕 po tym, jak zosta kopni阾y w brzuch przez konia podczas pobytu u dziadk體 na wsi. 1104 z kary z NFZ Spraw

W. Brytania. Izba Gmin przeciwko moratorium na szczelinowanie hydrauliczne

przyj阠iem wniosku komitetu opowiedzia硂 si 52 parlamentarzyst體 przy 308 g硂suj眂ych przeciwko. Innym z przyj阾ych przez Izb Gmin rozwi眤a jest zniesienie prawa do sprzeciwu wobec poszukiwa gazu 硊pkowego przys硊guj眂ego w砤禼icielom grunt體, pod kt髍ymi prowadzone s wiercenia. Specyfika wierce

Zapach benzyny. Doktor Krzysztof Piwowarczyk opowiada o przypadku, kt髍ego nie zapomni

Zapach benzyny. Doktor Krzysztof Piwowarczyk opowiada o przypadku, kt髍ego nie zapomni

Przychodzi matka z synkiem, ok. 2,5-letnim. Ch硂piec wed硊g niej napi si rozpuszczalnika benzynowego. M體i, 縠 by mo縠 wzi背 tylko do ust. Biega po gabinecie, jest weso硑. Badam go, nie stwierdzam nic niepokoj眂ego, w眂ham oddech i uderza mnie ostry zapach benzyny z ust. Zarz眃zam p硊kanie 縪潮dk

Szpital Wolski: pacjent體 podziel na 5 grup

szpitalnego oddzia硊 ratunkowego (SOR) w szpitalu w Rykach. Cho Szpital Wolski ma ju nowoczesn izb przyj赕 po generalnym remoncie za prawie 9 mln z, wci笨 nie spe硁ia jeszcze wy秗ubowanych kryteri體, kt髍ym musz odpowiada szpitalne oddzia硑 ratunkowe. To centra nag砮j pomocy, w kt髍ych na miejscu

Naczelna Izba Lekarska o 秏ierci Bolka: prokuratura nie wyda砤 papier體

samo jak w przypadku uzupe硁ienia opisu sekcji zw硂k tego ch硂pczyka nie informowali秏y o jego tre禼i.Ch硂pczyk umar 6 grudnia na oddziale intensywnej terapii w Uniwersyteckim Dzieci阠ym Szpitalu Klinicznym, gdzie trafi ju w stanie krytycznym i tylko dlatego, 縠 jego ojciec na izbie przyj赕 zrobi

USA.Republikanie pr骲uj obali polityk imigracyjn Obamy

ma silne uprawnienia. Stosunkiem g硂s體 236 do 191 Izba przyj瓿a ustaw o finansowaniu ministerstwa bezpiecze駍twa narodowego USA (obejmuj眂ego federalne agencje odpowiedzialne za polityk imigracyjn), przeznaczaj眂 na ten cel 40 mld USD do ko馽a trwaj眂ego roku bud縠towego (30 wrze秐ia 2015). Ale

NIK: Szko硑 gotowe na sze禼iolatki

odpowiednio wyposa縪ne sale lekcyjne. Wyra糿 popraw wida w przypadku 秝ietlic, kt髍e krytykowane by硑 po poprzedniej wizycie Izby w szko砤ch. Teraz opieka 秝ietlicowa jest w niemal wszystkich kontrolowanych szko砤ch (97 proc.). Prawie wszystkie szko硑 zorganizowa硑 te dla najm硂dszych ciep硑 posi砮k. W

Ma硂polskie. Szpital w Rabce podpisa kontrakt z NFZ

spor體 z NFZ. "Kontrakt na izb przyj赕 jest podpisany od 22 lipca, mimo 縠 dzia砤砤 ona od 1 stycznia. Na drodze s眃ownej b阣ziemy domagali si odszkodowania za siedem miesi阠y dzia砤lno禼i" - powiedzia砤 Skwarek. Kontrakt na dzia砤lno舵 oddzia硊 chirurgicznego podpisano po tym, jak szpital

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: W禼iek硑 m笨

Najcz甓ciej jest tak, 縠 gdy chirurg widzi uraz g硂wy, to zg砤sza si do neurologa w celu konsultacji. Tej nocy tych dw骳h chirurg體 mia硂 pe硁e r阠e roboty, dlatego postanowi砤m zajrze do sali chorych. Zobaczy砤m m硂d i pi阫n kobiet w 秎icznej, b硑szcz眂ej sylwestrowej sukni. By砤 zakrwawiona i

Chirurg w roli laryngologa, czyli ostre ci阠ie na dy縰rach

Dyrekcja Szpitala 眘kiego w Cieszynie kilka miesi阠y temu nakaza砤 chirurgom, 縠by w czasie dy縰r體 zajmowali si tak縠 chorymi z urologii i laryngologii. Do pacjent體 urologicznych i laryngologicznych maj te schodzi na izb przyj赕. Sprzeciwi砤 si jedna lekarka - dr Anna Klima. - Zgodzi砤m

Przed Euro 2012 przyb阣 cztery oddzia硑 ratunkowe

Jednego lekarza i piel阦niark na dy縰rze w izbie przyj赕 Szpitala Czerniakowskiego zast眕i 30-osobowy zesp蟪. Teraz mo縩a pom骳 wi阫szej liczbie chorych, bo s obs硊giwani sprawniej ni w tradycyjnych izbach.Medycy opisuj SOR jako szpital w pigu砪e. Jest podzielony na strefy. Do czerwonej

Fala przemocy w szpitalach. Pacjenci bij swoich lekarzy

pogotowia w Ku糿i Raciborskiej.ednio dw骳h, trzech agresywnych dziennie- Jest coraz gorzej - m體i Daniela Ligocka, kt髍a od ponad 30 lat pracuje na izbie przyj赕 w Szpitalu Miejskim w Chorzowie, od wielu lat jako piel阦niarka oddzia硂wa. - Lubi swoj prac, ale agresja pacjent體 sprawia, 縠 nie m體imy

Szwajcaria pozwoli砤 parom tej samej p砪i adoptowa dzieci partnera

To z砤godzona wersja prawa przyj阾ego wiosn przez wy縮z izb szwajcarskiego parlamentu - Rad Kanton體. 14 marca zaakceptowa砤 ona to, czego domaga硑 si organizacje gej體 i lesbijek. Da砤 prawo do adoptowania dzieci wszystkim osobom doros硑m, niezale縩ie od stanu cywilnego czy trybu 縴cia

Rosja uprzykrza 縴cie Facebookowi i innym internetowym firmom

u縴tkownik體 - dodaje Janin. Projekt musi zosta jeszcze przyj阾y przez wy縮z izb parlamentu Rosji, Rad Federacji, i podpisany przez prezydenta W砤dimira Putina. Facebook w Rosji nie ma 砤two "Echo Moskwy" informuje, 縠 firmy takie jak Facebook czy Twitter b阣 musia硑 otworzy w Rosji swoje

W izbach wytrze紈ie wi阠ej przymusu - zdecydowa Senat

kontrowersyjne i nale縴 je poprawi. Marsza砮k Sejmu Bogdan Borusewicz (PO) apelowa o przyj阠ie poprawek. - Jeste秏y w stanie wy縮zej konieczno禼i. Oczywi禼ie je縠li przyjmiemy t ustaw bez poprawek, to na pewno bardzo szybko b阣ziemy musieli j poprawi. W zasadzie musimy natychmiast j poprawi. Ja uwa縜m

Sprawa 秏ierci pacjenta odes砤nego przez lekarza - do ponownego rozpoznania

ocen, kt髍a z opinii jest prawid硂wa, mo縩a dokona na podstawie ju zgromadzonych informacji". W sierpniu 2005 r. emerytowany policjant Jan G. trafi na izb przyj赕 Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, skierowany tam m.in. z nasileniem niewydolno禼i serca. Mjr Artur B. - lekarz wojskowy

Byli w szpitalu. A do dziecka musia wzywa karetk

izbie przyj赕 - m體i podniesionym g硂sem.By pi眛kowy ranek. Dziadek krz眛a si przed domem, wewn眛rz budynku na telewizj patrzy jego trzyip蟪letni wnuczek. Spuszczony chwilowo z czujnego oka mamy, ch硂pczyk spad z kanapy. Tak niefortunnie, 縠 nie m骻 si poruszy.Dziadek owin背 ch硂pca w koc

M骿 syn ma tyle lat, co "Rodzi po ludzku"

By 31 pa糳ziernika 1994 r. To by砤 moja pierwsza ci笨a, by硂 ju 10 dni po terminie. W szpitalu, w kt髍ym mia砤m rodzi akurat zabrak硂 anestezjologa. Wi阠 zosta powiatowy szpital w centralnej Polsce. By砤m akurat w izbie przyj赕, gdy wesz硂 do niej dw骳h m硂dych ludzi, przedstawili si, 縠 s

Przez janosikowe trzeba ci辨 bud縠t s硊縝y zdrowia

Mi阣zyleskiego Szpitala Specjalistycznego, kt髍y zacz背 inwestycje jeszcze w 2008 r. W tym planowano ich zako馽zenie. W adaptowanych budynkach kolejowych mia砤 powsta nowa izba przyj赕 i przychodnie specjalistyczne. Bud縠t wojew骴ztwa przewidywa na to 12 mln z, ale teraz szpital straci ca潮 t kwot. - Nie

Pakistan 砤godzi ustaw o cudzo丑stwie

zniesienie ustaw Hodood i zaniechanie karania za cudzo丑stwo. Boj眂 si rozj眛rzy partie religijne, prezydent Pervez Musharraf poszed na kompromis. Ustaw musi jeszcze przyj辨 izba wy縮za.

Rosja.Duma pracuje nad ustaw o niechcianych go禼iach

Za skierowaniem do drugiego czytania projektu przed硂縪nego przez Aleksandra Tarnawskiego i Antona Iszczenk z lojalnej wobec Kremla nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) opowiedzia硂 si 384 z 450 deputowanych. Tak du縠 poparcie raczej przes眃za o tym, 縠 ten kontrowersyjny

Pomys NFZ na strajk receptowy: Lekarze maj odp砤tnie poprawia recepty wystawione na 100 proc.

, kt髍zy zg硂sz si z nieprawid硂wo wystawion recept. Przewidywana wycena tego 秝iadczenia wynosi 25 z" - czytamy w pi秏ie.Pacjenci, kt髍zy zg硂siliby si z tak recept na izb przyj赕 szpitala, otrzymaliby prawid硂wo wystawion. "Warunkiem wyp砤ty nale縩o禼i jest udzielenie porady

Ameryce grozi parali pa駍twa, bo Republikanie szanta縰j prezydenta

Ju w najbli縮zy wtorek rz眃 Baracka Obamy mo縠 straci p硑nno舵 finansow, bowiem tradycyjnie 1 pa糳ziernika zaczyna si w USA nowy rok bud縠towy, a Kongres nie przyj背 縜dnej ustawy bud縠towej, nawet prowizorycznej. Jego izba ni縮za, zdominowana przez Republikan體, przyj瓿a tydzie temu projekt

Por骴 mo縩a zaplanowa

. To wa縩e, bo w Polsce w niewielu szpitalach mo縩a um體i si z konkretn po硂縩 i om體i z ni wszystkie szczeg蟪y. Kiedy rodz眂a trafia do izby przyj赕, jest zazwyczaj zestresowana, wi阠 nie powie o wszystkim, na czym jej zale縴. Ale mo縠 wyci眊n辨 "Plan porodu", przekaza go personelowi

Gorsz眂e sceny. Czy lekarka pobi砤 si z piel阦niark?

Do incydentu na izbie przyj赕 109. Szpitala Wojskowego przy ul. P. Skargi dosz硂 w niedzielny wiecz髍. Ok. godz. 19.40 karetka pogotowia przywioz砤 chor w ci昕kim stanie (duszno禼i i problemy z sercem). Ratownicy dowie糽i j na 丑縦u i przekazali za硂dze szpitala. Pacjentk zabrano do pokoju bada

W硂ski parlament przyj背 pakiet oszcz阣no禼iowy. Ostatnie godziny Berlusconiego

W sobot wieczorem Izba Deputowanych, ni縮za izba w硂skiego parlamentu, zgodzi砤 si na pakiet oszcz阣no禼iowy, kt髍y w pi眛ek przyj背 senat. Pakiet zak砤da m.in. podwy縦 VATu z 20 do 21 proc., zamro縠nie pensji w sektorze publicznym, podwy縮zenie wieku emerytalnego dla kobiet, lepsz 禼i眊alno舵

Wszystkie szpitale maj przyjmowa na ostro

ramienia wojewody koordynuj眂y grafiki, cieszy si, 縠 w ko馽u dy縰rowa b阣zie np. szpital przy Szaser體. Jednak zaznacza, 縠 wi阠ej dy縰ruj眂ych szpitali wcale nie skr骳i czasu oczekiwania w izbie przyj赕. Teraz na przyj阠ie trzeba czeka nawet kilka godzin. - Raczej nie uda nam si ustali osobnych

USA. Izba Reprezentant體 za przyspieszeniem eksportu gazu LNG

Za ustaw g硂sowa硂 277 kongresmen體, a przeciw by硂 133. Je秎i ustaw poprze Senat i podpisze j prezydent Barack Obama, proces wydawania zezwole dla ameryka駍kich firm na eksport LNG b阣zie m骻 trwa maksymalnie 30 dni. Tymczasem obecnie, jak podkre秎i autor ustawy, Republikanin Bill Johnson,

USA pomog Ukrainie

, lecz jedynie daje prezydentowi USA woln r阫 w kwestii ich wdro縠nia b眃 nie. Jeszcze kilka dni temu Obama wypowiada si o niej negatywnie, ale we wtorek jego rzecznik wyrazi nadziej, 縠 Izba Reprezentant體 szybko przeg硂suje senacki projekt, a prezydent b阣zie m骻 go podpisa jeszcze w sobot.

Republikanie proponuj szybsz obni縦 d硊gu publicznego w USA

Pod przewodnictwem kongresmena Paula Ryana Republikanie opracowali plan reform polegaj眂y na obni縞e podatk體 i ich uproszczeniu przy jednoczesnej obni縞e wydatk體 spo砮cznych, m.in. na s硊縝 zdrowia. To zupe硁ie inna strategia ni administracji obecnego prezydenta. Barack Obama proponuje podwy縦i

Amerykanie zn體 naciskaj Polsk w sprawie zwrotu mienia

nawet 50 proc. warto禼i nieruchomo禼i. Chodzi o to, 縠 Polska przez 20 lat nie zrobi砤 nic.W najbli縮zych dniach nad podobn rezolucj ma g硂sowa komisja spraw zagranicznych Senatu USA. Gdy uchwa砤 zostanie przyj阾a przez obie izby, zostanie prawdopodobnie ujednolicona, by sta si oficjalnym

Rosja przyj瓿a ustaw o blogerach. B阣 musieli weryfikowa informacje

Ustawa wchodzi w sk砤d tzw. pakietu antyterrorystycznego, kt髍y reguluje wymian informacji w internecie. Jak przypomina radio Echo Moskwy, zosta砤 ju skrytykowana przez ekspert體 i obro馽體 praw cz硂wieka, kt髍zy uwa縜j, 縠 ograniczy ona swobod komunikowania si w internecie. Ustawa okre秎a jako

Kanada zezwala na ma晨e駍twa homoseksualne

Kanada b阣zie trzecim po Belgii i Holandii pa駍twem zezwalaj眂ym na 秎uby homoseksualist體. Ustaw takiej tre禼i przyj瓿a ju tak縠 ni縮za izba hiszpa駍kich Kortez體. Inne pa駍twa, m.in. Francja, zezwalaj na zawieranie zwi眤k體 partnerskich, kt髍e jednak nie s pe硁oprawnymi ma晨e駍twami.Za

Sejmowa ustawa o dotacji dla Auschwitz bez poprawek w Senacie

. Senator zaznaczy te, 縠 w wypadku naruszenia zapisanego w ustawie sposobu wykorzystania 秗odk體 pochodz眂ych z dotacji, 秗odki te podlega maj zwrotowi. Istnieje te mo縧iwo舵 zmiany zapisu o przeznaczeniu kapita硊 wieczystego. G硂sowanie w sprawie przyj阠ia ustawy przez Senat ma si odby w 秗od

W硂ski Senat wst阷nie zatwierdzi pakiet oszcz阣no禼iowy. Jutro g硂sowanie

przyj阠iem pakietu b阣zie g硂sowa砤 Izba Deputowanych (ni縮za izba w硂skiego parlamentu). Oszcz阣no禼i tylko w przysz硑m roku maj zmniejszy d硊g publiczny o 300 mld euro. Rz眃 w Rzymie chce m.in. podwy縮zy podatek VAT z 20 do 21 proc., zamrozi wynagrodzenia pracownik體 sektora publicznego do 2014 roku

BBB cenzuruje serial

砤dunek w autobusie podk砤daj obro馽y praw zwierz眛. Dochodzi do eksplozji, a pracownicy izby przyj赕 zajmuj si akcj ratunkow. Rada etyki BBC stwierdzi砤, 縠 odcinek z muzu砿anami "m骻 zosta odebrany jako obra糽iwy i potwierdzaj眂y negatywne stereotypy o m硂dych wyznawcach islamu"

Duma pot阷i砤 Katy

sprawie Katynia przewodnicz眂y Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Konstantin Kosaczow o秝iadczy, 縠 jej przyj阠ie b阣zie kolejnym krokiem na drodze pojednania z Polakami.Przeczytaj: pe砮n tekst uchwa硑"To nie砤twa decyzja. To chwila prawdy dla ka縟ego z nas" - powiedzia Kosaczow.Wed硊g Kosaczowa

Dzieci w Belgii b阣 mia硑 prawo do eutanazji? Wygl眃a na to, 縠 tak

w czwartek 50 senator體, a 17 by硂 przeciw. Teraz trafi do ni縮zej izby parlamentu. Nie wiadomo jednak, czy deputowani zajm si t spraw przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 25 maja 2014 roku. "Odpowiedzie na cierpienie" Wed硊g opublikowanego w pa糳zierniku sonda縰 oko硂

Z砤ma砮 nog? To skacz na drugiej po szpitalu

- Pojecha砤m tam, bo skr阠i砤m nog w kostce. Na izbie przyj赕 by砤m po 22, wysz砤m dopiero po trzeciej w nocy! To jaka tragikomedia - irytuje si nasza czytelniczka (prosi o anonimowo舵).Sp阣zi砤 w szpitalu pi赕 godzin, bo dziesi眛ki pacjent體 - tych, kt髍zy przyszli o w砤snych si砤ch, i tych

Francja.Parlament zatwierdzi pomoc dla Grecji i rygor bud縠towy

Francja jest pierwszym krajem, kt髍ego parlament ratyfikowa drugi pakiet ratunkowy dla Aten, przyj阾y 21 lipca przez kraje strefy euro. Za planem pomocy Grecji g硂sowali w czwartek senatorzy rz眃z眂ej centroprawicowej Unii na Rzecz Ruchu Ludowego (UMP), przeciw niemu - przedstawiciele radykalnej

Senat USA przyj背 plan przed硊縠nia ci赕 podatkowych

. Obama podkre秎a, 縠 plan ten ma 縴wotne znaczenie dla gospodarki borykaj眂ej si ze skutkami kryzysu.Oczekuje si, 縠 Izba Reprezentant體 przyjmie ten kompromisowy plan jeszcze w tym tygodniu, mimo sprzeciwu niekt髍ych Demokrat體 uwa縜j眂ych, 縠 jest on nazbyt hojny dla bogatych.Obama chcia pocz眛kowo

Francja legalizuje ma晨e駍twa homoseksualne i pozwala im na adopcj dzieci

sprawiedliwo禼i Christiane Taubira. We wtorek og硂si砤: - Wygrali秏y wielk i szlachetn bitw! Projekt, za kt髍ym g硂sowa硂 329 deputowanych, a przeciw - 100 mniej, przeszed w izbie mimo licznych we Francji w ostatnich tygodniach demonstracji przeciwnik體 tego rozwi眤ania. Przeciw "ma晨e駍twu dla

Wniosek komisji skarbu o kontrol NIK w TVP

gospodarno禼i prowadzonych przez TVP zakup體, poziomem koszt體 w telewizji, funkcjonowaniem wewn阾rznej kontroli, zarz眃zania projektami strategicznymi i kadrami w sp蟪ce. Izba ma te sprawdzi, jak TVP jest przygotowana do nadawania swojego sygna硊 w standardzie cyfrowym. Komisja przyj瓿a te plan pracy na

Nowe prawo ws. aborcji w Hiszpanii

pa駍two sfinansuje w ca硂禼i lub cz甓ciowo 秗odki antykoncepcyjne najnowszej generacji. Nowe prawo zast眕i ustaw z 1985 r., kt髍a dopuszcza砤 aborcj jedynie w trzech przypadkach: gwa硉u, uszkodzenia p硂du lub zagro縠nia 縴cia i zdrowia matki. Nowe prawo zosta硂 przyj阾e g硂sami socjalist體 i innych

Dyrektor z Niek砤駍kiej odwo砤ny

Ch阠i駍ki jest na zwolnieniu lekarskim. Odwo砤ny zosta 27 stycznia przez marsza砶a wojew骴ztwa. Szpitalem kieruje teraz jego zast阷ca ds. medycznych Wojciech Paw硂wski. - Nie wiem, dlaczego zosta砮m odwo砤ny - m體i Ch阠i駍ki. - Jestem zaskoczony t decyzj. W grudniu dosta砮m nagrod od marsza砶a.

Aresztowanie szefa 丑dzkiej skarb體ki

. pojecha wi阠 radiowozem do prokuratora, kt髍y przedstawi mu zarzut przyj阠ia 砤p體ki od w砤禼icieli znanej firmy produkuj眂ej superklej. Szef 丑dzkiej izby skarbowej mia obieca im pomoc przy za砤twieniu sprawy olbrzymich zaleg硂禼i podatkowych (6 mln 800 tys. z). Wed硊g policji i prokuratury 砤p體k

Duma przyj瓿a bud縠t

wynie舵 w przysz硑m roku 5,2 proc. Inflacja - spa舵 z obecnych 12 do 8-10 procent. Teraz bud縠t musi zosta zatwierdzony przez izb wy縮z - Rad Federacji, nast阷nie podpisany przez prezydenta. Za przyj阠iem bud縠tu g硂sowa硂 245 deputowanych, przeciwnych by硂 151, dw骳h wstrzyma硂 si od g硂su.

Koniecznie przyj辨 pacjenta

Szlubowski, rzecznik Mazowieckiej Kasy Chorych. Za s硊szne uwa縜, 縠 to w砤秐ie pogotowie pe硁i funkcj koordynatora. Przypomina dotychczasowe do秝iadczenia: ludzie umierali w karetkach lub na izbie przyj赕, bo odsy砤no ich z miejsca na miejsce. Podobna sprawa wstrz眘n瓿a ca潮 Polsk kilka tygodni temu

Senatorowie PiS chc odrzucenia noweli Kodeksu wykrocze

si m體i znajomym, 縠 kupuj na Polnej, tak wysokie s ceny" - powiedzia. Romaszewski i dwaj inni senatorowie PiS zg硂sili poprawki do noweli, kt髍e okre秎i硑by, 縠 przepis nie dotyczy sprzeda縴 kwiat體, grzyb體, owoc體 le秐ych, p硂d體 rolnych i r阫odzie砤. Jak m體i Cicho, przyj阠ie zapis體

Rosja krytykuje esto駍k ustaw dotycz眂 radzieckich pomnik體

wyzwolenia od nazizmu.Rada Federacji przyj瓿a jednomy秎nie deklaracj. Przewodnicz眂y izby Siergiej Mironow powiedzia, 縠 Estonia poprzez przyj阠ie ustawy zdecydowa砤 si na walk ze zmar硑mi i torowanie drogi neonazizmowi.Przyj阾a przez parlament Estonii "ustawa o ochronie 縪硁ierskich grob體"

Kongres USA uczci 25. rocznic "Solidarno禼i"

Izba Reprezentant體 Kongresu USA przyj瓿a we wtorek przez aklamacj rezolucj upami阾niaj眂 25. rocznic powstania "Solidarno禼i". W rezolucji przypomniano m.in. strajki stoczniowc體 w 1980 roku, utworzenie rz眃u Tadeusza Mazowieckiego, wyb髍 Lecha Wa酬sy na prezydenta oraz jego

Proces lekarzy w sprawie 秏ierci pacjenta, kt髍y zmar opuszczeniu szpitala

. M昕czyzna uskar縜 si na b髄e plec體 i brzucha. Postawiono diagnoz, 縠 mia zapalenia b硂ny 秎uzowej 縪潮dka i nast阷nego dnia wypisano go do domu. Pacjenta odebra砤 rodzina i tu przed szpitalem, na pobliskim parkingu, m昕czyzna poczu si znacznie gorzej i z powrotem trafi do Izby Przyj赕, ale mimo

Paulson: B阣ziemy pracowa a dostaniemy od Kongresu to, czego potrzebujemy

prze砤maniu blokady bankowego rynku kredytowego i oddali widmo og髄nego za砤mania gospodarki USA.Je秎i Izba Reprezentant體 przyjmie plan, musi on, by wej舵 w 縴cie, zosta jeszcze przeg硂sowany w Senacie oraz podpisany przez prezydenta.

Krak體: Akt oskar縠nia przeciw by砮mu pos硂wi PSL Janowi K.

kontrolach w firmach biznesmena. "K. obieca tak縠 przedsi阞iorcy, 縠 pomo縠 mu w uzyskaniu korzystnych rozstrzygni赕 Izby Skarbowej ws. jego firm oraz postara si przy秔ieszy procedur zwrotu podatku VAT" - powiedzia砤 w pi眛ek PAP rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogus砤wa Marcinkowska

Izba Reprezentant體 uchwali砤 Plan Paulsona

; - powiedzia przyw骴ca republika駍kiej mniejszo禼i w Izbie John Boehner.Rado舵 z przyj阠ia planu wyrazi砤 te Komisja Europejska."Witamy z zadowoleniem wynik g硂sowania i mamy nadziej, 縠 pomo縠 to w odbudowie zaufania na rynkach finansowych" - powiedzia砤 rzeczniczka prasowa Komisji Amelia

Kazachstan. Przyj阾o restrykcyjn ustaw o religii

Zgodnie z przyj阾 przez Senat ustaw organizacje wyznaniowe b阣 musia硑 si rozwi眤a i przej舵 procedur ponownej rejestracji, kt髍a praktycznie wykluczy mniejsze grupy, w tym chrze禼ija駍kie. Krytycy podkre秎aj, 縠 ustawa wprowadza jako warunek rejestracji na r罂nych szczeblach progi dotycz眂e

Urbani禼i z UE b阣 mogli zrzesza si w izbach w Polsce

Sejm przyj背 r體nie poprawk Senatu, zgodnie z kt髍 polscy in縴nierowie budownictwa oraz urbani禼i 秝iadcz眂y swoje us硊gi poza naszym krajem, musz zg硂si ten fakt we w砤禼iwym oddziale ZUS. Nowelizacja przewiduje, 縠 architekci, urbani禼i i in縴nierowie budownictwa innych kraj體 UE b阣 mogli

Francja. Deputowani za pomoc dla Grecji i rygorem bud縠towym

bud縠towej jako niesp骿ny i zbyt 砤godny dla najzamo縩iejszych obywateli. Projekt korekty tegorocznego bud縠tu, wraz z punktem o pomocy dla Grecji, ma trafi w czwartek pod g硂sowanie w Senacie. Je秎i, jak mo縩a oczekiwa, zostanie wtedy zaakceptowany bez zmian, oznacza to jego definitywne przyj阠ie. D硊g

RIO potwierdzi硂: Majchrowski pozbawiony absolutorium

decyzji uzna砤 w砤秐ie Regionalna Izba Obrachunkowa, kt髍ej rol jest ocenianie formalnej poprawno禼i decyzji zwi眤anych z miejsk ekonomi oraz innych ruch體 finansowych miasta.Decyzja RIO oznacza, 縠 rada miasta b阣zie musia砤 teraz g硂sowa uchwa酬 o og硂szeniu referendum, w kt髍ym mieszka馽y Krakowa

W硂ski parlament ratyfikowa traktat lizbo駍ki

Za ratyfikacj opowiedzia硂 si 551 deputowanych, czyli wszyscy g硂suj眂y. - Chcemy Europy polityki, a nie biurokracji. Narz阣ziem, kt髍e to umo縧iwi, jest traktat lizbo駍ki - o秝iadczy minister spraw zagranicznych Franco Frattini.

Uchwa砤 Senatu w 70. rocznic rzezi na Wo硑niu "Czystka etniczna nosz眂a znamiona ludob骿stwa"

nie zdecydowa si wprowadzi uchwa潮 dnia pami阠i. Z tego powodu nie zag硂sowa硂 za ni 20 senator體. Senatorowie z PiS podkre秎ali te, 縠 uchwa砤 nazwa zbrodni na Wo硑niu ludob骿stwem, a nie, jak przyj阾o "czystk etniczn nosz眂 znamiona ludob骿stwa". "Pojednanie mo縠 by

Dlaczego nie dzia砤j cz阺tochowskie oddzia硑 ratownictwa medycznego?

w listopadzie 2001 roku, po przebudowie ca砮go pawilonu. Na zewn眛rz budynku pojawi硂 si boczne wej禼ie dla niepe硁osprawnych i zadaszony podjazd dla karetek. Na parterze przebudowano izb przyj赕: powsta砤 sala reanimacyjno-diagnostyczna, tu obok blok operacyjny, a za nim - dwie sale z czterema

Czy w Wielkiej Brytanii b阣 kary za gloryfikowanie terroryzmu?

Gloryfikowanie terroryzmu, czyli np. opowiadanie o bohaterskich zamachowcach z londy駍kiego metra, b阣zie w Wielkiej Brytanii karane. Kluczow ustaw w tej sprawie przyj瓿a w 秗od Izba Gmin Cz硂nkowie ni縮zej izby parlamentu ponownie zaj阬i si wczoraj poprawkami do ustawy antyterrorystycznej

Po zawetowaniu ustawy medialnej przez prezydenta Putina

Kiedy 13 listopada Rada Federacji (izba wy縮za) przyj瓿a przeg硂sowane ju przez Dum poprawki do ustawy o 秗odkach masowego przekazu, 145 senator體 g硂sowa硂 "za", a tylko jeden by przeciw. Zmiany zakazywa硑 m.in. publikowania informacji "utrudniaj眂ych przeprowadzanie operacji

Sejm. Nowe uprawnienia dla kurator體 nieletnich

opinii. Nowela rozszerza tak縠 katalog sytuacji, w kt髍ych mo縩a zatrzyma nieletniego w policyjnej izbie dziecka; w my秎 noweli b阣zie to mo縧iwe na przyk砤d w trakcie samowolnego pobytu poza zak砤dem poprawczym lub na czas uzasadnionej przerwy w konwoju. Nowela reguluje tak縠 zasady umieszczania

Francja krok od odcinania internaut體 od sieci

Pomys odcinania od sieci mocno forsuje prezydent Nicolas Sarkozy, kt髍ego 縪na Carla Bruni jest piosenkark. Internautom przy砤panym na dwukrotnym naruszeniu prawa autorskiego przy trzecim wyst阷ku dost阷 do sieci odcinano by nawet na rok. O tym, czy pozbawia ich 潮cza internetowego i na ile, ma d

Brazylia zr體nuje wszystkie religie

w izbie wy縮zej znikom reprezentacj - zapowiedzieli zaskar縠nie ich do s眃u najwy縮zego. Brazylijczycy s w wi阫szo禼i katolikami (74 proc. wed硊g ostatniego spisu z 2000 r.), ale w ostatnich latach liczne wyznania i Ko禼io硑 protestanckie masowo zdobywaj wiernych, zw砤szcza w dzielnicach n阣zy

Rosja/Duma przyj瓿a dwa antykryzysowe pakiety o warto禼i 86 mld dolar體

Pa駍two przeka縠 kwot 50 mld dolar體 bankom i firmom, kt髍e musz zrefinansowa d硊g publiczny i 950 mld rubli (36,3 mld dolar體) na wsparcie rosyjskich czo硂wych bank體 w sp砤cie po縴czek.

Ma硂polska.Zamkni阾ych 25 plac體ek POZ

Dzia砤j 444 z 469 poradni w regionie. "Problem z dost阷em do lekarza rodzinnego mo縠 mie niespe硁a 5 proc. mieszka馽體 regionu. Osoby te powinny szuka pomocy w szpitalnych oddzia砤ch ratunkowych b眃 izbach przyj赕 oraz w ambulatoriach nocnej i 秝i眛ecznej opieki medycznej"

sdzkie.Podpisano umowy z 77 proc. gabinet體 POZ

problemy z dost阷em do lekarzy POZ - szpitalne izby przyj赕 i SOR-y s przygotowane do przyj阠ia dodatkowych chorych. Rzeczniczka zaznaczy砤 jednak, 縠 z ich us硊g w zakresie POZ powinni korzysta jedynie pacjenci zapisani do tych gabinet體, kt髍e b阣 zamkni阾e od 2 stycznia. W dzi czynnych b阣zie

Opolskie. Podpisano ok. 34 proc. um體 z lekarzami POZ

-y), izby przyj赕 oraz plac體ki nocnej i 秝i眛ecznej opieki zdrowotnej. Z tymi plac體kami podpisano 42 umowy na zast阷stwo. "W ka縟ym powiecie mamy umow ze szpitalem albo na izb przyj赕, albo na SOR. S te umowy z nocn i 秝i眛eczn opiek medyczn, kt髍a normalnie pracuje w godz. 18-8, a w

Ameryka駍ki Kongres pot阷ia "New York Timesa"

Izba Reprezentant體 przyj瓿a rezolucj, w kt髍ej pisze, 縠 media "mog硑 narazi na niebezpiecze駍two 縴cie Amerykan體". W jaki spos骲? Przez ujawnienie tajnego rz眃owego programu monitorowania mi阣zynarodowych transakcji finansowych. "Kongres oczekuje wsp蟪pracy wszystkich medi體

Nie posz砤m do szpitala, w kt髍ym mnie nie chc [LIST]

Pobieg砤m na izb przyj赕 do szpitala klinicznego, bo tam najbli縠j. Piel阦niarka zapyta砤 mnie, co si dzieje i kaza砤 wyj舵 na korytarz. Po chwili wysz砤 i powiedzia砤, 縠 lekarka poleci砤 mi p骿舵 do poradni ginekologicznej na pierwszym pi阾rze. By砤m zaskoczona nie mniej ni rejestratorka i

Przecie by硂, istnia硂, ros硂 ...

Kiedy w tym b髄u tak bardzo skupia砤m si na sobie i na tym co si dzieje, m骿 wspania硑 m笨 powiedzia ze 硓ami w oczach "Ja te cierpi, bo ja te trac to dziecko..." I wtedy przysz硂 jakie oczyszczenie, jaki wstrz眘. To wtedy zrozumia砤m i utwierdzi砤m si w przekonaniu, 縠 to dzieck

Reforma francuskich emerytur przesz砤

wielkie protesty odby硑 si w 1995 roku, tak縠 gdy w砤dze pr骲owa zreformowa system emerytalny. Tym razem premier wzi背 protestuj眂ych na przeczekanie. Jeden z trzech najwi阫szych zwi眤k體 zawodowych CFDT, z砤ma si i ostatecznie zgodzi na reform. Za reform emerytur g硂sowa砤 w obu izbach prawica

Zderzenie poci眊體 na 痽wiecczy糿ie

Sze禼iu pozosta硑ch poszkodowanych zwolniono do dom體. Nie odnie秎i powa縩iejszych ran; jedna osoba ma z砤man r阫. Inne by硑 lekko poturbowane. W szpitalu na obserwacji pozosta maszynista jednego z poci眊體. Uskar縜 si na b髄 w okolicach 縠ber. Jego 縴ciu nic nie zagra縜 Rzecznik sp蟪ki "PK

Izba przyj赕

Izba Przyj赕 – jednostka organizacyjna szpitala. Pracuje w trybie ci眊硑m. Sk砤da si z rejestracji, gabinetu lekarskiego (jednego lub kilku w zale縩o禼i od potrzeb) i pokoju wywiad體. W Izbie Przyj赕 wymagane jest wyposa縠nie pozwalaj眂e na podejmowanie czynno禼i ratuj眂ych 縴cie

G髍no秎眘kie Centrum Medyczne w Katowicach

elektrokardiografii oddzia anestezjologii i intensywnej terapii oddzia ostrych zespo丑w wie馽owych oddzia dzienny rehabilitacji kardiologicznej izba przyj赕 Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy oddzia chirurgii og髄nej, naczyniowej i angiologii oddzia udarowy oddzia neurologii oddzia chor骲 wewn阾rznych

Szpital Dzieci阠y im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

.Szpital 秝iadczy us硊gi medyczne poprzez: hospitalizacj (255 丑縠k etatowych), leczenie w poradniach specjalistycznych (15 poradnii specjalistycznych), leczenie w SOR (5 丑縠k) oraz diagnozowanie w jednostkach diagnostycznych szpitala. W plac體ce dzia砤 r體nie Izba Przyj赕 dla przyj赕 planowych, blok

Szpital MSW w Krakowie

Szpital Ministerstwa Spraw Wewn阾rznych w Krakowie - podstawowa jednostka organizacyjna Zak砤du Opieki Zdrowotnej MSW w Krakowie. Lista oddzia丑w szpitalnych Izba Przyj赕 i Pomocy Dora糿ej Oddzia Anastezjologii i Intensywnej Terapii Oddzia Chirurgiczny Oddzia Urazowo-Ortopedyczny Oddzia

Szpital Zakonu Bonifratr體 pw. Anio丑w Str罂體 w Katowicach

wewn阾rznych Oddzia ortopedyczny Oddzia ginekologiczno-po硂縩iczy Oddzia anestezjologii i intensywnej terapii Oddzia noworodkowy Izba przyj赕

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

izba przyj赕

Izba Przyj赕 jest jednostk organizacyjn Szpitala. Pracuje w trybie ci眊硑m. Sk砤da si z rejestracji, gabinetu lekarskiego (jednego lub kilku w zale縩o禼i od potrzeb) i pokoju wywiad體.
W Izbie Przyj赕 wymagane jest wyposa縠nie pozwalaj眂e na podejmowanie czynno禼i ratuj眂ych 縴cie. Wyposa縠nie pomieszcze Izby Przyj赕 jest dostosowane do potrzeb zwi眤anych z rodzajem udzielanych 秝iadcze.

wi阠ej o izba przyj赕 na pl.wikipedia.org