izba przyj赕

, apa

Dwulatek zmar na izbie przyj赕 w WCM. To by砤 sepsa

Dwulatek zmar na izbie przyj赕 w WCM. To by砤 sepsa

Rodzice dwuletniego Szymona ponad godzin czekali na izbie przyj赕 Wojew骴zkiego Centrum Medycznego w Opolu, a ch硂pcem zajmie si lekarz. Pomoc nadesz砤 dopiero wtedy, gdy dziecko straci硂 przytomno舵. Jednak w體czas na ratunek by硂 ju za p蠹no.

Hiszpania.Ni縮za izba parlamentu przyj瓿a ustaw abdykacyjn

# ni縮za izba przyj瓿a ustaw abdykacyjn #

Ile mam czeka na por骴? Kolejki ci昕arnych w szpitalnej izbie przyj赕

Dlaczego kobiety, kt髍e jad rodzi do szpitala w Szczecinie Zdrojach, musz tak d硊go czeka w izbie przyj赕, zanim dostan si do sali porodowej? - pyta czytelniczka.

Grabarczyk o pijanym skarbniku: Dymisja zostanie przyj阾a. Szybka decyzja pani premier zamyka spraw

Grabarczyk o pijanym skarbniku: Dymisja zostanie przyj阾a. Szybka decyzja pani premier zamyka spraw

Okulistyka nie ma izby przyj赕, ma 秝i阾y spok骿

Okulistyka nie ma izby przyj赕, ma 秝i阾y spok骿

poziomie" - czytamy na stronie szpitala. To wszystko prawda, pytanie tylko, dlaczego "秝iatowy poziom" nie obejmuje przypadk體 nag砮go urazu oka? Dlaczego nie ma ca硂dobowej izby przyj赕 czy okulistycznego SOR? Do pani doktor Ilony Pawlickiej, dyrektor plac體ki, udaje si nam dodzwoni po

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: Kr髄owa izby przyj赕

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: Kr髄owa izby przyj赕

jej rozszczelnieniu. Konsekwencj tego by硂 d硊gotrwa砮 gojenie, z potrzeb przeszczepienia sk髍y do przewodu. Kolejny pacjent, kt髍ego nie zapomn, to ten, kt髍y powtarza mi: "Kr髄owo ty moja" ... To by硂 na izbie przyj赕. Pacjent by pod wp硑wem alkoholu. Mia z砤many nos. To by cz硂wiek

USA. Izba Reprezentant體 przyj瓿a bud縠t

problem體 przyjmie do ko馽a tygodnia zaaprobowan w Izbie ustaw, zapobiegaj眂 ostatecznie kolejnemu parali縪wi rz眃u. Termin na jej przyj阠ie mija w sobot o p蟪nocy. Z Waszyngtonu Inga Czerny

USA. Izba Reprezentant體 przyj瓿a ustaw bud縠tow na 2015 rok

obecnego prowizorium bud縠towego. To pozwoli unikn辨 "shutdownu" i jednocze秐ie da Senatowi czas na debat i przyj阠ie w砤禼iwej ustawy jeszcze przed przerw 秝i眛eczn. Lider wi阫szo禼i Demokrat體 w Senacie Herry Reid zapowiedzia, 縠 debata bud縠towa rozpocznie si ju w pi眛ek rano. W Izbie

Izba przyj赕 jak rafa koralowa? Jak ekscytuj眂y mo縠 by szpital dla dzieci

Izba przyj赕 jak rafa koralowa? Jak ekscytuj眂y mo縠 by szpital dla dzieci

w眘ki, wtedy kto z oceanarium powiedzia, 縠 maj wieloryby, kt髍ych nie potrzebuj. Wzi阬i秏y je, rze糱iarze pomalowali i powiesili秏y. Do tego zaprojektowali秏y odpowiednie o秝ietlenie, a wind okleili秏y tak, by wygl眃a砤 jak kawa砮k podwodnego 秝iata. A izba przyj赕 wygl眃a jak rafa koralowa. - Gdy

Nowy formularz: NFZ na izbie przyj赕

Lekarze maj wpisywa kod na karcie chorego, potem szpitalne statystyki maj przedstawi list wykonanych zabieg體 do NFZ. Tylko pod takim warunkiem szpital otrzyma pieni眃ze za chorych przyj阾ych w izbie przyj赕. - Za izby przyj赕 NFZ p砤ci rycza硉em z g髍y ustalon stawk za dob. Je秎i chce

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

Umar砤, bo w izbie przyj赕 zabrak硂 lekarzy?

lublinieckiego ZOZ-u J髗ef Macio砮k. Gdy karetka dotar砤 do Rusinowic, ratownicy zorientowali si, 縠 liczy si ka縟a minuta. Zabrali Patrycj Kurzac do Szpitala Powiatowego w Lubli馽u. - Tam dziewczyna le縜砤 na izbie przyj赕 co najmniej p蟪 godziny i nikt si ni nie zajmowa - m體i nasz informator

Izba Reprezentant體 przyj瓿a rz眃owy plan ratowania bank體

Izba Reprezentant體 przyj瓿a rz眃owy plan ratowania bank體

Za g硂sowa硂 263 kongresmen體, przeciwko 171. Pierwotn wersj plan Izba odrzuci砤 w poniedzia砮k. Poprawiony plan zosta uchwalony w 秗od przez Senat. Obecnie ustawa trafi do podpisu przez prezydenta George'a W. Busha.

Szpital odes砤 go z b髄em

Szpital odes砤 go z b髄em

Andrzej t硊maczy, dlaczego zg硂si si na izb przyj赕 Zespo硊 Szpitali Miejskich w Chorzowie. Towarzyszy砤 mu 縪na. Pan Andrzej opowiada, 縠 spotka si z niemi潮 obs硊g w izbie przyj赕 - pracownica rejestracji poinformowa砤, 縠 nie zostanie przyj阾y, bo istnieje rejonizacja. A skoro pacjent zameldowany

Japonia ju nie tak pokojowa. Ustawa wojenna rozszerzy砤 rol si samoobrony

Japonia ju nie tak pokojowa. Ustawa wojenna rozszerzy砤 rol si samoobrony

2014 r. jego gabinet przyj背 now interpretacj konstytucji, kt髍a dotychczas zezwala砤 na u縴cie si zbrojnych jedynie do obrony terytorium Japonii. Rok potem ni縮za izba parlamentu, w kt髍ej konserwaty禼i s w wi阫szo禼i, je zaakceptowa砤. Musia砤 j jeszcze zatwierdzi izba wy縮za. Ale sta硂 si to

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

Wstrz眘 anafilaktyczny. "To tylko orzeszek".

szpital, wysiad砤 z samochodu i umar砤. Taks體karz podobno nie mia drobnych, wi阠 odjecha, nie wydaj眂 reszty z dw骳h st體ek. Nie mia nawet z kim o tym porozmawia, bo pasa縠rka le縜砤 martwa na chodniku, a jej m笨 bieg na izb przyj赕 po pomoc. Na szcz甓cie ratownicy medyczni s szybcy i sprawni, bo

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

Bolesne kamienie. [Kamica nerkowa - cz甓 1.]

troch mniej. - To wida w izbie przyj赕. Pacjenci z kolk nerkow chodz, nie mog sobie znale兼 miejsca - m體i dr Judycki. Ostremu napadowi kolki nerkowej mog towarzyszy jeszcze dodatkowe objawy, np. ze strony przewodu pokarmowego - nudno禼i, wymioty, wzd阠ia, biegunka czy objawy podra縩ienia

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczu alkohol, ale nie rozpozna wylewu

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczu alkohol, ale nie rozpozna wylewu

podstawowej. Nie wiadomo, o co posz硂 - opowiada pani Alicja. - Jeden ze 秝iadk體 wezwa karetk, kt髍a zawioz砤 m昕a do pobliskiego szpitala. Na izbie przyj赕 lekarz oznajmi, 縠 pacjent jest w stanie upojenia alkoholowego i tak naprawd powinien zosta przewieziony do izby wytrze紈ie w Gda駍ku. Po rzekomym

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. M昕czyzna z temperatur 24 st.

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. M昕czyzna z temperatur 24 st.

Ko硂 po硊dnia zadzwonili do mnie chirurdzy z izby przyj赕, prosz眂 o pomoc. Poinformowali mnie, 縠 pogotowie przywioz硂 60-letniego m昕czyzn w trakcie resuscytacji. Personel karetki powiedzia mi, 縠 znalaz pacjenta w domu, w 丑縦u i 縠 spa on przy otwartym oknie. M昕czyzna by skrajnie

Pytanie do NFZ: Czy trzeba mie skierowanie, by dosta si na zdj阠ie gipsu?

Pytanie do NFZ: Czy trzeba mie skierowanie, by dosta si na zdj阠ie gipsu?

W izbie przyj赕 powinien pan opr骳z karty informacyjnej otrzyma skierowanie do poradni urazowo-ortopedycznej i zwolnienie lekarskie. Rozporz眃zenie ministra zdrowia m體i: "w zwi眤ku z zako馽zeniem leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia 秝iadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym

USA. Senat od硂縴 g硂sowanie nad ustaw bud縠tow

pewnych regulacji dotycz眂ych rynk體 finansowych. G硂sowanie przeciw ustawie zapowiedzia砤 m.in. wp硑wowa senator z Massachusetts Elizabeth Warren, znana z ostrej krytyki Wall Street. Przyj阾a w Izbie ustawa przewiduje finansowanie ca砮go rz眃u do ko馽a wrze秐ia 2015 (w USA rok bud縠towy trwa do 30

Jak pracuj lekarze POZ po 1 stycznia? W trzech wojew骴ztwach wszystkie plac體ki otwarte

Jak pracuj lekarze POZ po 1 stycznia? W trzech wojew骴ztwach wszystkie plac體ki otwarte

ka縟ym powiecie NFZ ma umow ze szpitalem albo na izb przyj赕, albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zajm si pacjentami lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza

W trzech wojew骴ztwach otwarte b阣 wszystkie plac體ki POZ

na izb przyj赕 albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zapewni opiek pacjentom lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza. "Um體 "o zast阷stwo"

W trzech wojew骴ztwach otwarte b阣 wszystkie plac體ki POZ

na izb przyj赕 albo na SOR, a tak縠 z nocn i 秝i眛eczn opiek lekarsk, kt髍e zapewni opiek pacjentom lekarzy POZ. Podobnie jest w innych wojew骴ztwach, cho niekt髍e szpitale nie s zainteresowane alternatywnym planem ministra zdrowia Bartosza Ar硊kowicza. "Um體 "o zast阷stwo"

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

USA: pacjenta z ebol odes砤no na dwa dni do domu. W tym czasie mia kontakt z 20 osobami

", jednak w 秗odowym o秝iadczeniu podkre秎a, 縠 objawy pacjenta nie stanowi硑 podstawy, 縠by od razu przyjmowa go do szpitala. M昕czyzna przyszed na izb przyj赕 w nocy z czwartku na pi眛ek. - W tym czasie mia niewysok gor眂zk i b髄 brzucha. Jego stan nie wymaga hospitalizacji. Nie okazywa

眘kie. Podpisanych 62 proc. um體 z lekarzami POZ

umowy na zast阷stwo - z SOR-ami, izbami przyj赕 i nocn pomoc. W woj. 秎眘kim takich plac體ek jest ponad 50. Prezes zrzeszonego w Porozumieniu Zielonog髍skim Zwi眤ku Pracodawc體 Ochrony Zdrowia Wojew骴ztwa 眘kiego Mariusz W骿towicz wskaza, 縠 SOR-y oraz izby przyj赕 i bez tego maj ogrom pracy

Opolskie. Podpisano prawie 30 porozumie na zast阷stwo za lekarza rodzinnego

秗od. Cyganiuk doda砤, 縠 je秎i kt髍y z lekarzy nie podpisze umowy z NFZ, opiek jego pacjentom b阣 zapewnia od stycznia szpitalne oddzia硑 ratunkowe (SOR-y), izby przyj赕, plac體ki nocnej i 秝i眛ecznej opieki zdrowotnej. "W ka縟ym powiecie mamy umow ze szpitalem albo na izb przyj赕, albo

Ar硊kowicz po wizycie u Kopacz: przepraszam pacjent體, zmieniajcie lekarzy

wszystkich pacjent體, 縠 tam, gdzie gabinety s zamkni阾e, szpitalne izby przyj赕 przyjm pa駍twa, podobnie szpitalne oddzia硑 ratunkowy. Chcia砨ym te zach阠i wszystkich tych pacjent體 do zmiany lekarzy rodzinnych. Po prostu. Bo je秎i lekarz rodzinny rok w rok straszy pacjent體 zamkni阠iem gabinetu, to

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

: zawa serca. Karetka zabra砤 pacjentk na izb przyj赕 w szpitalu im. Heliodora i阠kiego przy Grunwaldzkiej na dalsz diagnostyk. Dy縰ruj眂y w izbie przyj赕 m硂dy lekarz wykona EKG i markery w kierunku wykrycia zawa硊 mi甓nia sercowego. Ale niczego niepokoj眂ego nie stwierdzi i po kilku godzinach

Pytanie do prawnika

warto禼i od縴wcze? A mo縠 s szkodliwe? Choroba Le秐iowskiego-Crohna: jak leczy tajemnicze b髄e brzuchaWinne jest zbyt sterylne 秗odowisko, w kt髍ym si wychowujemy, czy chemia w jedzeniu? Co ju wiadomo o tej tajemniczej chorobie? Izba przyj赕 jak rafa koralowa? Jak ekscytuj眂y mo縠 by szpital dla

PPOZ: rezydenci s zmuszani do samodzielnych dy縰r體

"M硂dzi ludzie zmuszani s przez swoje szpitale do samodzielnych dy縰r體 w izbie przyj赕. Nie czuj si przygotowani i kompetentni do pracy w takich warunkach, poniewa ich 秗odowiskiem pracy s przede wszystkim poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Rezydenci boj si, 縠 z powodu braku

W.Brytania. Kobiety-biskupi b阣 mog硑 zasiada w Izbie Lord體

duchownego ju teraz, je秎i spe硁i warunek starsze駍twa w sprawowaniu urz阣u. W praktyce zapewne musia砤by ona jednak czeka na tak mo縧iwo舵 kilka lat, zanim ze stanowisk odejd biskupi z wi阫szym sta縠m. Przyj阾a przez Izb Gmin ustawa ma sprawi, 縠 w ci眊u najbli縮zych 10 lat kobieta-biskup nie b阣zie

Opolskie. W regionie nie odnotowano wi阫szych problem體 w dost阷ie do lekarza

Regionalnym Systemie Ostrzegawczym mo縩a sprawdzi, kt髍e poradnie lub lekarze POZ podpisali umow oraz gdzie mo縩a uzyska pomoc bez z硂縪nej deklaracji. "A tak pomoc mo縩a uzyska nie tylko na izbach przyj赕, w plac體kach nocnej i wieczorowej opieki, ale te w niekt髍ych plac體kach POZ" - doda

Doktor dzia砤 w砤禼iwie? Szpital w Gryfinie o dziecku "rzekomo kopni阾ym przez konia"

O karze dla szpitala pisali秏y w minionym tygodniu. NFZ na硂縴 j na plac體k po kontroli dotycz眂ej przyj阠ia czteroletniego ch硂pca. Maluch zosta przywieziony przez ojca na izb przyj赕 po tym, jak zosta kopni阾y w brzuch przez konia podczas pobytu u dziadk體 na wsi. 1104 z kary z NFZ Spraw

WCM po 秏ierci 2-latka: Ewidentnych zaniedba nie ma. iadek: Dziecko cierpia硂

1 listopada rodzice dwuletniego Szymona ponad godzin czekali na pomoc lekarsk na izbie przyj赕 Wojew骴zkiego Centrum Medycznego w Opolu. Ta nadesz砤 dopiero wtedy, gdy dziecko straci硂 przytomno舵. Jednak w體czas na ratunek by硂 ju za p蠹no. Mimo ponad 40-minutowej reanimacji ch硂piec zmar

Sejm odrzuci sprawozdanie NIK. Kwiatkowski: Pr骲uj wci眊n辨 Izb w gr polityczn

Sejmie debata nad tym sprawozdaniem. Klub PiS opowiedzia si w debacie za nieprzyj阠iem sprawozdania NIK za 2015 r., jednocze秐ie podkre秎aj眂, 縠 to nie jest wotum nieufno禼i wobec pracownik體 Izby. Pozosta砮 kluby przekonywa硑, 縠 nie mo縩a kwestionowa pracy wszystkich specjalist體 i fachowc體 tej

Szpital Wolski: pacjent體 podziel na 5 grup

szpitalnego oddzia硊 ratunkowego (SOR) w szpitalu w Rykach. Cho Szpital Wolski ma ju nowoczesn izb przyj赕 po generalnym remoncie za prawie 9 mln z, wci笨 nie spe硁ia jeszcze wy秗ubowanych kryteri體, kt髍ym musz odpowiada szpitalne oddzia硑 ratunkowe. To centra nag砮j pomocy, w kt髍ych na miejscu

眘kie. Podpisano 72 proc. um體 z lekarzami POZ

tylko cz甓 lekarzy POZ przed硊縴硂 umowy, zosta硑 podpisane umowy na zast阷stwo - ze Szpitalnymi Oddzia砤mi Ratunkowymi (SOR), izbami przyj赕 i nocn pomoc. W woj. 秎眘kim takich plac體ek jest ponad 60. Prezes zrzeszonego w Porozumieniu Zielonog髍skim Zwi眤ku Pracodawc體 Ochrony Zdrowia Wojew骴ztwa

MZ ma plan na wypadek niepodpisania um體 przez przychodnie POZ

, kt髍e pozwol, by wszystkie izby przyj赕 i szpitalne oddzia硑 ratunkowe (SOR-y) mog硑 przyjmowa pacjent體 z powiat體, w kt髍ych "Porozumienie Zielonog髍skie zamknie drzwi przychodni". Doda, 縠 NFZ za taka wizyt zap砤ci 45 z. Zapowiedzia, 縠 zwi阫szone ma by tak縠 finasowanie nocnej i

NIK sprawdza, czy szko硑 s przygotowane na przyj阠ie sze禼iolatk體

na przyj阠ie sze禼iolatk體 we wszystkich plac體kach, kt髍e Izba wcze秐iej skontrolowa砤. Resort edukacji zach阠a rodzic體 6-latk體 do odwiedzenia szk蟪, po to by mogli sami sprawdzi, czy s one przygotowane dla ich dzieci. "Chcia砤m zaapelowa do rodzic體 (...). Macie pe硁e prawo p骿舵 do

Rosja. Rada Federacji ratyfikowa砤 traktat o przyj阠iu Krymu do FR

wynik體 96,77 proc. uczestnik體 plebiscytu. Frekwencja wynios砤 83,1 proc. W dzie po referendum parlament w Symferopolu przyj背 uchwa酬 o niepodleg硂禼i Republiki Krymu i zwr骳i si do w砤dz w Moskwie o przyj阠ie w sk砤d FR. O przyj阠ie do Federacji Rosyjskiej wyst眕i te Sewastopol, kt髍y jest

sdzcy adwokaci sprzeciwiaj si naruszaniu prawa przez rz眃z眂ych

przestrzegania orzecze Trybuna硊 Konstytucyjnego i do przyj阠ia przez Prezydenta RP 秎ubowania od s阣zi體 Trybuna硊 prawid硂wo wybranych przez Sejm VII kadencji. Jednocze秐ie apelujemy do wszystkich ugrupowa politycznych o zaniechanie u縴wania wobec oponent體 j陑yka lekcewa勘cego, obra糽iwego, wykluczaj眂ego

Sejm.Komisje za zmianami regulaminu ws. uchwa okoliczno禼iowych

mo縠 by wniesiony do dnia 30 kwietnia poprzedniego roku. Marsza砮k Sejmu kieruje go wtedy do pierwszego czytania do komisji kultury i 秗odk體 przekazu, kt髍a mo縠 wnioskowa o przyj阠ie najwy縠j trzech takich projekt體. Komisja ma nast阷nie przedstawi Sejmowi sprawozdania o tych projektach do dnia 30

Duma Pa駍twowa ratyfikowa砤 traktat o przyj阠iu Krymu do FR

- o秝iadczy. wrow podkre秎i, 縠 decyzja o przyj阠iu Republiki Krymu do FR opiera si na "swobodnej deklaracji woli wieloetnicznego narodu Krymu, wyra縪nej w referendum 16 marca 2014 roku". Minister zapewni, 縠 decyzja ta jest zgodna z prawem mi阣zynarodowym, w tym zasad suwerennej r體no禼i

Warszawscy adwokaci deklaruj stosowanie si do niepublikowanych wyrok體 Trybuna硊

. Adwokaci wzywaj premier Beat Szyd硂 do opublikowania wyrok體 TK, prezydenta - do zaprzysi昕enia trzech legalnie wybranych s阣zi體, a Sejm - do pe硁ego wdro縠nia zalece Komisji Weneckiej. "Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowi眤uje adwokat體 i aplikant體 adwokackich tworz眂ych Izb, aby

USA.Izba Reprezentant體 przyj瓿a ustaw bud縠tow na 2015 rok

Za ustaw g硂sowa硂 216 kongresman體, przeciw by硂 209. Kongres USA ma czas do czwartku do p蟪nocy czasu lokalnego (godz. 6 rano w pi眛ek czasu polskiego) na przyj阠ie ustawy bud縠towej, je秎i nie chce dopu禼i do powt髍ki z ubieg砮go roku, czyli parali縰 pracy rz眃u (tzw. shutdown). Obecnie

Rosja. Putin podpisa traktat o przyj阠iu Krymu i Sewastopola do FR

. uczestnik體 plebiscytu. Frekwencja wynios砤 83,1 proc. W dzie po referendum parlament w Symferopolu przyj背 uchwa酬 o niepodleg硂禼i Krymu i zwr骳i si do w砤dz w Moskwie o przyj阠ie w sk砤d FR. O przyj阠ie do Federacji Rosyjskiej wyst眕i te Sewastopol, kt髍y jest g丑wn baz Floty Czarnomorskiej FR i

Zapach benzyny. Doktor Krzysztof Piwowarczyk opowiada o przypadku, kt髍ego nie zapomni

Przychodzi matka z synkiem, ok. 2,5-letnim. Ch硂piec wed硊g niej napi si rozpuszczalnika benzynowego. M體i, 縠 by mo縠 wzi背 tylko do ust. Biega po gabinecie, jest weso硑. Badam go, nie stwierdzam nic niepokoj眂ego, w眂ham oddech i uderza mnie ostry zapach benzyny z ust. Zarz眃zam p硊kanie 縪潮dk

Podlaskie. Co trzeci gabinet lekarza rodzinnego z umow na 2015 r.

listy pacjent體" - dodaje D阞ski. "R體nocze秐ie podlaski NFZ podpisuje porozumienia z dodatkowymi punktami gotowymi udziela 秝iadcze lekarskich - dotyczy to przede wszystkim szpitalnych izb przyj赕 oraz ambulatori體 nocnej i 秝i眛ecznej opieki zdrowotnej" - poinformowa D阞ski. I to

W. Brytania. Izba Gmin przeciwko moratorium na szczelinowanie hydrauliczne

przyj阠iem wniosku komitetu opowiedzia硂 si 52 parlamentarzyst體 przy 308 g硂suj眂ych przeciwko. Innym z przyj阾ych przez Izb Gmin rozwi眤a jest zniesienie prawa do sprzeciwu wobec poszukiwa gazu 硊pkowego przys硊guj眂ego w砤禼icielom grunt體, pod kt髍ymi prowadzone s wiercenia. Specyfika wierce

Ma硂polskie. Szpital w Rabce podpisa kontrakt z NFZ

spor體 z NFZ. "Kontrakt na izb przyj赕 jest podpisany od 22 lipca, mimo 縠 dzia砤砤 ona od 1 stycznia. Na drodze s眃ownej b阣ziemy domagali si odszkodowania za siedem miesi阠y dzia砤lno禼i" - powiedzia砤 Skwarek. Kontrakt na dzia砤lno舵 oddzia硊 chirurgicznego podpisano po tym, jak szpital

Rosja.Umachanow: parlament nie b阣zie zwleka z decyzjami ws. Krymu

Dumie traktatu do ratyfikacji i przyj阠ie przez obie izby rosyjskiego parlamentu ustawy konstytucyjnej o przyj阠iu do FR nowego podmiotu. W砤dze Krymu poda硑 w niedziel wieczorem, 縠 przeliczono ponad 50 proc. g硂s體 i 95,5 proc. uczestnik體 referendum odpowiedzia硂 pozytywnie na pytanie: "Czy

Naczelna Izba Lekarska o 秏ierci Bolka: prokuratura nie wyda砤 papier體

. Tak samo jak w przypadku uzupe硁ienia opisu sekcji zw硂k tego ch硂pczyka nie informowali秏y o jego tre禼i. Ch硂pczyk umar 6 grudnia na oddziale intensywnej terapii w Uniwersyteckim Dzieci阠ym Szpitalu Klinicznym, gdzie trafi ju w stanie krytycznym i tylko dlatego, 縠 jego ojciec na izbie przyj赕

W.Brytania.Przyj阾o ustaw o dost阷ie tajnych s硊縝 do danych

. Theresa May podkre秎i砤, 縠 op蠹nienie w przyj阠iu ustawy grozi硂by powa縩ymi konsekwencjami, takimi jak niewykrywanie terrorystycznych spisk體. Laburzystowski pose David Winnick uzna spos骲 przyj阠ia ustawy za "nadu縴cie procedury parlamentarnej ". Dyrektor organizacji ochrony praw

Przed Euro 2012 przyb阣 cztery oddzia硑 ratunkowe

Jednego lekarza i piel阦niark na dy縰rze w izbie przyj赕 Szpitala Czerniakowskiego zast眕i 30-osobowy zesp蟪. Teraz mo縩a pom骳 wi阫szej liczbie chorych, bo s obs硊giwani sprawniej ni w tradycyjnych izbach. Medycy opisuj SOR jako szpital w pigu砪e. Jest podzielony na strefy. Do czerwonej

Rosyjska Duma ostrzega pa駍twa NATO: Polska i Rumunia stan si stref uderzenia odwetowego

w istocie nie maj na celu obrony pa駍tw europejskich, lecz rozp阾anie nowej zimnej wojny - zapowiada. Tarcza mo縠 pom骳 w ataku na Rosj Dokument przyj阾o jednog硂秐ie g硂sami 422 deputowanych. Opr骳z parlament體 pa駍tw NATO zaadresowano go r體nie do OBWE oraz parlament體 Serbii, Bo秐i i

Senat przyj背 z poprawkami ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

Za przyj阠iem ca砮j ustawy g硂sowa硂 66 senator體, 29 by硂 przeciw. Cz甓 senator體 przyj瓿a wyniki g硂sowania okrzykami: "Konstytucja!". Wcze秐iej w g硂sowaniu przepad wniosek PO o odrzucenie ca砮j ustawy. Trybuna Konstytucyjny: przyj阾o poprawki Przyj阾o m.in. poprawki: by

Chirurg w roli laryngologa, czyli ostre ci阠ie na dy縰rach

Dyrekcja Szpitala 眘kiego w Cieszynie kilka miesi阠y temu nakaza砤 chirurgom, 縠by w czasie dy縰r體 zajmowali si tak縠 chorymi z urologii i laryngologii. Do pacjent體 urologicznych i laryngologicznych maj te schodzi na izb przyj赕. Sprzeciwi砤 si jedna lekarka - dr Anna Klima. - Zgodzi砤m

Bia硂ru. Rada Republiki uchwali砤 zakaz Karty Polaka dla wojskowych

, religijnymi i przynale縩o禼i narodow. Wspomnianym kategoriom os骲 nie b阣zie te wolno korzysta z takich ulg i przywilej體, o ile co innego nie wynika z mi阣zynarodowych um體 zawartych przez Bia硂ru. Ni縮za izba parlamentu, Izba Reprezentant體, przyj瓿a poprawki na pocz眛ku czerwca. Informuj眂 w lutym

NIK: Szko硑 gotowe na sze禼iolatki

odpowiednio wyposa縪ne sale lekcyjne. Wyra糿 popraw wida w przypadku 秝ietlic, kt髍e krytykowane by硑 po poprzedniej wizycie Izby w szko砤ch. Teraz opieka 秝ietlicowa jest w niemal wszystkich kontrolowanych szko砤ch (97 proc.). Prawie wszystkie szko硑 zorganizowa硑 te dla najm硂dszych ciep硑 posi砮k. W

Fala przemocy w szpitalach. Pacjenci bij swoich lekarzy

pogotowia w Ku糿i Raciborskiej. ednio dw骳h, trzech agresywnych dziennie - Jest coraz gorzej - m體i Daniela Ligocka, kt髍a od ponad 30 lat pracuje na izbie przyj赕 w Szpitalu Miejskim w Chorzowie, od wielu lat jako piel阦niarka oddzia硂wa. - Lubi swoj prac, ale agresja pacjent體 sprawia, 縠 nie m體imy

Rosja. Ustawa o podw骿nym obywatelstwie przyj阾a w drugim czytaniu

Rosjanie, kt髍zy nie zawiadomi w砤dz o posiadanym obywatelstwie innego kraju w terminie dw骳h miesi阠y od jego przyj阠ia, b阣 mogli by ukarani grzywn w wysoko禼i do 200 tys. rubli (5,8 tys. dolar體) lub 400 godzinami prac spo砮cznych. Ustawa przewiduje wyj眛ki dla Rosjan z podw骿nym obywatelstwem

Ro秐ie presja na Obam: Kongres USA jednomy秎nie za broni dla Ukrainy

W ustawie zatytu硂wanej "Ukraine Freedom Act" (Ustawa o Wolnej Ukrainie) przyj阾ej w czwartek najpierw przez Senat USA, a nast阷nie tak縠 przez Izb Reprezentant體, ameryka駍cy parlamentarzy禼i opowiedzieli si za zaostrzeniem przez USA sankcji wobec przedstawicieli w砤dz rosyjskich oraz

USA.Republikanie pr骲uj obali polityk imigracyjn Obamy

ma silne uprawnienia. Stosunkiem g硂s體 236 do 191 Izba przyj瓿a ustaw o finansowaniu ministerstwa bezpiecze駍twa narodowego USA (obejmuj眂ego federalne agencje odpowiedzialne za polityk imigracyjn), przeznaczaj眂 na ten cel 40 mld USD do ko馽a trwaj眂ego roku bud縠towego (30 wrze秐ia 2015). Ale

Puszkow: kwestia wyj禼ia Rosji z Rady Europy nie jest rozpatrywana

Wypowiadaj眂 si na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Rady Federacji (wy縮zej izby parlamentu) Puszkow powiedzia, 縠 "na dzisiaj wyj禼ie z Rady Europy nie jest aktualne". Wyrazi opini, 縠 dalsze perspektywy "s oczywiste" i Rosja pozostanie cz硂nkiem tej organizacji

Hiszpania.Parlament przyj背 abdykacj Juana Carlosa I

nast阷czyni tronu w Europie. Abdykacja Juana Carlosa jest wydarzeniem bez precedensu od ustanowienia w Hiszpanii w trzy lata po 秏ierci dyktatora Francisco Franco ustroju demokratycznego poprzez przyj阠ie nowej, demokratycznej konstytucji. Juan Carlos przyczyni si w ogromnej mierze do jej uchwalenia wbrew

Rosja zaostrza przepisy dotycz眂e piractwa w internecie

nie chodzi o stwarzanie "powa縩ych problem體" u縴tkownikom internetu. Duma przyj瓿a poprawki od razu w drugim i trzecim czytaniu. Teraz musz by one przyj阾e przez wy縮z izb parlamentu Federacji Rosyjskiej - Rad Federacji. Potem powinien podpisa je prezydent i w體czas przepisy wesz硑by

Szwajcaria pozwoli砤 parom tej samej p砪i adoptowa dzieci partnera

To z砤godzona wersja prawa przyj阾ego wiosn przez wy縮z izb szwajcarskiego parlamentu - Rad Kanton體. 14 marca zaakceptowa砤 ona to, czego domaga硑 si organizacje gej體 i lesbijek. Da砤 prawo do adoptowania dzieci wszystkim osobom doros硑m, niezale縩ie od stanu cywilnego czy trybu 縴cia

Rosja. Duma z zadowoleniem przyj瓿a wol Krymu, by wej舵 w sk砤d FR

s硊sznych praw i swob骴". Wcze秐iej prezydent Federacji Rosyjskiej W砤dimir Putin powiadomi Dum Pa駍twow - podobnie jak i inne organy w砤dzy Rosji - o otrzymaniu od Krymu i Sewastopola wniosk體 o przyj阠ie w sk砤d FR. S硊縝a prasowa Kremla poda砤, 縠 wnioski takie na r阠e prezydenta przes砤硑 Rada

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: W禼iek硑 m笨

Najcz甓ciej jest tak, 縠 gdy chirurg widzi uraz g硂wy, to zg砤sza si do neurologa w celu konsultacji. Tej nocy tych dw骳h chirurg體 mia硂 pe硁e r阠e roboty, dlatego postanowi砤m zajrze do sali chorych. Zobaczy砤m m硂d i pi阫n kobiet w 秎icznej, b硑szcz眂ej sylwestrowej sukni. By砤 zakrwawiona i

USA. Izba Reprezentant體 zgodzi砤 si na podniesienie limitu d硊gu

ustaw, czyli tak, jak postulowa砤 administracja prezydenta Baracka Obamy. Znalaz砤 si grupa Republikan體, by uzbiera niezb阣n wi阫szo舵 do jej przyj阠ia. Ju po g硂sowaniu w Izbie lider demokratycznej wi阫szo禼i w Senacie Harry Reid zapowiedzia, 縠 r體nie szybko przed硂縴 ustaw pod g硂sowanie

Sprawa 秏ierci pacjenta odes砤nego przez lekarza - do ponownego rozpoznania

ocen, kt髍a z opinii jest prawid硂wa, mo縩a dokona na podstawie ju zgromadzonych informacji". W sierpniu 2005 r. emerytowany policjant Jan G. trafi na izb przyj赕 Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, skierowany tam m.in. z nasileniem niewydolno禼i serca. Mjr Artur B. - lekarz wojskowy

Przez janosikowe trzeba ci辨 bud縠t s硊縝y zdrowia

sytuacji Mi阣zyleskiego Szpitala Specjalistycznego, kt髍y zacz背 inwestycje jeszcze w 2008 r. W tym planowano ich zako馽zenie. W adaptowanych budynkach kolejowych mia砤 powsta nowa izba przyj赕 i przychodnie specjalistyczne. Bud縠t wojew骴ztwa przewidywa na to 12 mln z, ale teraz szpital straci ca潮 t

W izbach wytrze紈ie wi阠ej przymusu - zdecydowa Senat

kontrowersyjne i nale縴 je poprawi. Marsza砮k Sejmu Bogdan Borusewicz (PO) apelowa o przyj阠ie poprawek. - Jeste秏y w stanie wy縮zej konieczno禼i. Oczywi禼ie je縠li przyjmiemy t ustaw bez poprawek, to na pewno bardzo szybko b阣ziemy musieli j poprawi. W zasadzie musimy natychmiast j poprawi. Ja uwa縜m

Duma chce obowi眤ku przechowywania w Rosji danych osobowych internaut體

u縴tkownik體 - dodaje Janin. Projekt musi zosta jeszcze przyj阾y przez wy縮z izb parlamentu Rosji, Rad Federacji, i podpisany przez prezydenta W砤dimira Putina.

Duma Pa駍twowa ratyfikowa砤 traktat o przyj阠iu Krymu do FR

Za zatwierdzeniem pierwszego z dokument體 opowiedzia硂 si 443 deputowanych, a drugiego - 445. W obu wypadkach "przeciwko" g硂sowa jeden pose. W Dumie zasiada 450 deputowanych.(PAP)

M骿 syn ma tyle lat, co "Rodzi po ludzku"

By 31 pa糳ziernika 1994 r. To by砤 moja pierwsza ci笨a, by硂 ju 10 dni po terminie. W szpitalu, w kt髍ym mia砤m rodzi akurat zabrak硂 anestezjologa. Wi阠 zosta powiatowy szpital w centralnej Polsce. By砤m akurat w izbie przyj赕, gdy wesz硂 do niej dw骳h m硂dych ludzi, przedstawili si, 縠 s

Pakistan 砤godzi ustaw o cudzo丑stwie

na zniesienie ustaw Hodood i zaniechanie karania za cudzo丑stwo. Boj眂 si rozj眛rzy partie religijne, prezydent Pervez Musharraf poszed na kompromis. Ustaw musi jeszcze przyj辨 izba wy縮za.

USA.Kongres przyj背 ustaw o wydatkach federalnych w 2015 roku

Za ustaw g硂sowa硂 56 senator體, a 40 by硂 przeciw. Prezydent Barack Obama zapowiedzia, 縠 podpisze j, jak tylko trafi na jego biuro. Przyj阠iu ustawy o wydatkach rz眃u USA, podobnie jak w latach poprzednich, towarzyszy硂 wiele dramatyzmu i walka z czasem, by zapewni 秗odki na prac rz眃u i

Komisje sejmowe chc siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w stolicy

Pos硂wie komisji gospodarki i obrony narodowej zwracali uwag w trakcie debaty, 縠 wyb髍 lokalizacji jest decyzj polityczn. Zwolennicy Gda駍ka jako siedziby Agencji argumentowali m.in., 縠 znajduje si tam silny o秗odek naukowy. Wskazywali r體nie na potrzeb decentralizacji instytucji publicznych

Byli w szpitalu. A do dziecka musia wzywa karetk

izbie przyj赕 - m體i podniesionym g硂sem. By pi眛kowy ranek. Dziadek krz眛a si przed domem, wewn眛rz budynku na telewizj patrzy jego trzyip蟪letni wnuczek. Spuszczony chwilowo z czujnego oka mamy, ch硂pczyk spad z kanapy. Tak niefortunnie, 縠 nie m骻 si poruszy. Dziadek owin背 ch硂pca w koc

Wszystkie szpitale maj przyjmowa na ostro

ramienia wojewody koordynuj眂y grafiki, cieszy si, 縠 w ko馽u dy縰rowa b阣zie np. szpital przy Szaser體. Jednak zaznacza, 縠 wi阠ej dy縰ruj眂ych szpitali wcale nie skr骳i czasu oczekiwania w izbie przyj赕. Teraz na przyj阠ie trzeba czeka nawet kilka godzin. - Raczej nie uda nam si ustali osobnych

Olsztyn. Wi陑ienie w zawieszeniu za obra縠nie ciemnosk髍ych lekarzy

Dodatkowo s眃 orzek wobec Louisa K. obowi眤ek wyp砤cenia jednemu z poszkodowanych nawi眤ki (drugi z lekarzy nie czu si dotkni阾y i nie oczekiwa takiej gratyfikacji), zobowi眤a te skazanego do pisemnego przeproszenia lekarzy i orzek, 縠 wyrok zostanie opublikowany w lokalnej nidzickiej gazecie

Kongres USA przyj背 ustaw o pomocy dla Ukrainy i sankcjach dla Rosji

Zar體no w Senacie, jak i Izbie Reprezentant體 za odpowiedni legislacj g硂sowa砤 w czwartek ogromna wi阫szo舵 deputowanych. Umo縧iwi砤 to wcze秐iejsza decyzja Demokrat體, by usun辨 z ustawy zapisy o zgodzie Kongresu na reform Mi阣zynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z 2010 roku, na co nie

Ameryka駍ki Kongres przyj背 ustaw ograniczaj眂 telefoniczn inwigilacj

g硂sowanie uzgodnion i przyj阾 ju w po硂wie maja przez Izb Reprezentant體 ustaw Freedom Act, kt髍ej do ubieg砮go tygodnia by ogromnym przeciwnikiem. Ta ustawa daje wywiadowi uprawnienia do dalszej inwigilacji, ale w mniejszym ni obecnie zakresie. McConnellowi nie uda硂 si we wtorek wprowadzi do niej

Por骴 mo縩a zaplanowa

. To wa縩e, bo w Polsce w niewielu szpitalach mo縩a um體i si z konkretn po硂縩 i om體i z ni wszystkie szczeg蟪y. Kiedy rodz眂a trafia do izby przyj赕, jest zazwyczaj zestresowana, wi阠 nie powie o wszystkim, na czym jej zale縴. Ale mo縠 wyci眊n辨 "Plan porodu", przekaza go personelowi

Deputowani do Dumy Pa駍twowej: Rosja nie cofnie si w sprawie Krymu

wniosek Krymu o przyj阠ie do FR "w jak najkr髏szym terminie". "My秎, 縠 do ko馽a marca wszystkie procedury prawne zostan zako馽zone" - oznajmi Klincewicz, zasiadaj眂y tak縠 we w砤dzach rz眃z眂ej partii Jedna Rosja. Z rezultat體 sonda縴 przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi i

Pomys NFZ na strajk receptowy: Lekarze maj odp砤tnie poprawia recepty wystawione na 100 proc.

, kt髍zy zg硂sz si z nieprawid硂wo wystawion recept. Przewidywana wycena tego 秝iadczenia wynosi 25 z" - czytamy w pi秏ie. Pacjenci, kt髍zy zg硂siliby si z tak recept na izb przyj赕 szpitala, otrzymaliby prawid硂wo wystawion. "Warunkiem wyp砤ty nale縩o禼i jest udzielenie porady

Przypadek, kt髍ego nie zapomn: czterodniowy wzw骴

Odby砤 si konsultacja urologiczna i chory zosta przyj阾y do kliniki. Podejrzewali秏y u niego priapizm (polska nazwa tej choroby to ci眊otka). Jest to bardzo rzadka przypad硂舵, ryzyko zachorowania w ci眊u roku wynosi w populacji oko硂 0,001 proc. Najcz甓ciej przyczyna tego schorzenia jest

W硂ski parlament przyj背 pakiet oszcz阣no禼iowy. Ostatnie godziny Berlusconiego

W sobot wieczorem Izba Deputowanych, ni縮za izba w硂skiego parlamentu, zgodzi砤 si na pakiet oszcz阣no禼iowy, kt髍y w pi眛ek przyj背 senat. Pakiet zak砤da m.in. podwy縦 VATu z 20 do 21 proc., zamro縠nie pensji w sektorze publicznym, podwy縮zenie wieku emerytalnego dla kobiet, lepsz 禼i眊alno舵

Gorsz眂e sceny. Czy lekarka pobi砤 si z piel阦niark?

Do incydentu na izbie przyj赕 109. Szpitala Wojskowego przy ul. P. Skargi dosz硂 w niedzielny wiecz髍. Ok. godz. 19.40 karetka pogotowia przywioz砤 chor w ci昕kim stanie (duszno禼i i problemy z sercem). Ratownicy dowie糽i j na 丑縦u i przekazali za硂dze szpitala. Pacjentk zabrano do pokoju bada

Amerykanie zn體 naciskaj Polsk w sprawie zwrotu mienia

nawet 50 proc. warto禼i nieruchomo禼i. Chodzi o to, 縠 Polska przez 20 lat nie zrobi砤 nic. W najbli縮zych dniach nad podobn rezolucj ma g硂sowa komisja spraw zagranicznych Senatu USA. Gdy uchwa砤 zostanie przyj阾a przez obie izby, zostanie prawdopodobnie ujednolicona, by sta si oficjalnym

Ameryce grozi parali pa駍twa, bo Republikanie szanta縰j prezydenta

Ju w najbli縮zy wtorek rz眃 Baracka Obamy mo縠 straci p硑nno舵 finansow, bowiem tradycyjnie 1 pa糳ziernika zaczyna si w USA nowy rok bud縠towy, a Kongres nie przyj背 縜dnej ustawy bud縠towej, nawet prowizorycznej. Jego izba ni縮za, zdominowana przez Republikan體, przyj瓿a tydzie temu projekt

W.Brytania zalegalizowa砤 kontrowersyjn metod sztucznego zap硂dnienia

Nowa metoda tzw. wspomaganego rozrodu, kt髍a polega na wykorzystaniu niewielkiego fragmentu mitochondrialnego DNA trzeciej osoby, pozwoli na posiadanie zdrowych dzieci osobom z chorobami genetycznymi. Tylko oko硂 0,1 proc. DNA dziecka mia硂by pochodzi od dawczyni. Kobieta, od kt髍ej pochodzi b阣z

BBB cenzuruje serial

砤dunek w autobusie podk砤daj obro馽y praw zwierz眛. Dochodzi do eksplozji, a pracownicy izby przyj赕 zajmuj si akcj ratunkow. Rada etyki BBC stwierdzi砤, 縠 odcinek z muzu砿anami "m骻 zosta odebrany jako obra糽iwy i potwierdzaj眂y negatywne stereotypy o m硂dych wyznawcach islamu"

Kanada zezwala na ma晨e駍twa homoseksualne

Kanada b阣zie trzecim po Belgii i Holandii pa駍twem zezwalaj眂ym na 秎uby homoseksualist體. Ustaw takiej tre禼i przyj瓿a ju tak縠 ni縮za izba hiszpa駍kich Kortez體. Inne pa駍twa, m.in. Francja, zezwalaj na zawieranie zwi眤k體 partnerskich, kt髍e jednak nie s pe硁oprawnymi ma晨e駍twami. Za

Rosja.Duma pracuje nad ustaw o niechcianych go禼iach

Za skierowaniem do drugiego czytania projektu przed硂縪nego przez Aleksandra Tarnawskiego i Antona Iszczenk z lojalnej wobec Kremla nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) opowiedzia硂 si 384 z 450 deputowanych. Tak du縠 poparcie raczej przes眃za o tym, 縠 ten kontrowersyjny

Senat Kalifornii zatwierdzi prawo do wspomaganego samob骿stwa

Ustawa zezwala nieuleczalnie chorym pacjentom na uzyskanie przepisanych im przez lekarza medykament體, kt髍e zako馽z ich 縴cie. Zanim to nast眕i, dw骳h lekarzy musi wyda zgodn opini, 縠 chory ma przed sob nie wi阠ej ni sze舵 miesi阠y 縴cia. Ponadto pacjent musi by 秝iadomy tego, czego si dom

Rosja pozwala internautom na "bycie zapomnianym" w sieci. Operatorzy zaniepokojeni

kt髍ego internauta zg硂si 勘danie usuni阠ia okre秎onych danych, b阣zie mia na to 10 dni pod gro糱 kary grzywny do trzech milion體 rubli (48 000 euro). Ustawa, kt髍a ma wej舵 w 縴cie w styczniu 2016 r., musi zosta jeszcze zatwierdzona przez Rad Federacji, izb wy縮z parlamentu, i podpisana przez

izba przyj赕

Izba Przyj赕 jest jednostk organizacyjn Szpitala. Pracuje w trybie ci眊硑m. Sk砤da si z rejestracji, gabinetu lekarskiego (jednego lub kilku w zale縩o禼i od potrzeb) i pokoju wywiad體.
W Izbie Przyj赕 wymagane jest wyposa縠nie pozwalaj眂e na podejmowanie czynno禼i ratuj眂ych 縴cie. Wyposa縠nie pomieszcze Izby Przyj赕 jest dostosowane do potrzeb zwi眤anych z rodzajem udzielanych 秝iadcze.

wi阠ej o izba przyj赕 na pl.wikipedia.org