emerytury ksi昕y

Marcin W骿cik, Ewa Siedlecka

Droga sutanna. Ile kosztuj etaty i emerytury ksi昕y i zakonnic

Droga sutanna. Ile kosztuj etaty i emerytury ksi昕y i zakonnic

Na etaty dla ksi昕y i zakonnic bud縠t pa駍twa szacunkowo wydaje rocznie oko硂 700 mln z. Bo to nie tylko katecheci czy kapelani Ordynariatu Polowego WP - duchowni s zatrudnieni w policji, stra縴 po縜rnej, BOR, resorcie finans體 czy szpitalach

Kto zap砤ci emerytury za ksi昕y

Projekt zmian w Funduszu Ko禼ielnym ju prawie gotowy. Rz眃 ma pokaza go Ko禼io硂wi w przysz硑 czwartek na obradach Komisji Wsp髄nej Rz眃u i Episkopatu

Emerytury ksi昕y. Z czego je wyp砤ca?

Pomys硑 Ko禼io砤 na Fundusz Ko禼ielny. Zostawi? Zlikwidowa? No i co w zamian?

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy d硊縠j

". - Dotyczy to mundur體ek, g髍nik體, prokurator體, s阣zi體 i ksi昕y - wylicza premier. Mundur體ka Dla wst阷uj眂ych do s硊縝y od lipca 2012 r. zaczn obowi眤ywa nowe zasady przechodzenia na emerytur - wiek emerytalny zostanie ustanowiony na 55 lat, a sta s硊縝y zostanie wyd硊縪ny do 25 lat (o

Nowi biskupi od Franciszka

Nowi biskupi od Franciszka

jest najcz甓ciej odej禼ie na emerytur. Gdy biskup sko馽zy 75 lat, oddaje si do dyspozycji papie縜. Jan Pawe II cz阺to nie przyjmowa rezygnacji i pozwala polskim biskupom dalej pe硁i pos硊g. Tak by硂 w przypadku kardyna丑w J髗efa Glempa i Franciszka Macharskiego. Obaj rz眃zili w diecezjach

Dzie biskupa

Dzie biskupa

Wielki Czwartek. Przed po硊dniem w katedrach rzymskokatolickich gromadz si ksi昕a, by wraz ze swoim biskupem modli si o si硑 do pe硁ienia kap砤駍kich obowi眤k體. Pisa砮m co roku, 縠 jest to Dzie Ksi阣za, kojarz眂 to okre秎enie ze "zwyk硑m" duchownym kap砤nem, ale przecie jest nim

Mundurowi, ksi昕a, g髍nicy, rolnicy ju dzi maj superprzywileje emerytalne. A PiS b阣zie je jeszcze zwi阫sza. Jak?

Mundurowi, ksi昕a, g髍nicy, rolnicy ju dzi maj superprzywileje emerytalne. A PiS b阣zie je jeszcze zwi阫sza. Jak?

co najmniej 25 lat pracy g髍niczej i pracy uznawanej za r體norz阣n, w tym co najmniej 10 lat pracy pod ziemi. Przywileje emerytalne ksi昕y i Fundusz Ko禼ielny Zmiany w emeryturach duchownych zapowiedzia jeszcze by硑 premier Donald Tusk. Dzi sk砤dki sami za siebie p砤c duchowni maj眂y umow o

Bp Solarczyk: Abp Henryk Hoser chory na malari. Leczenie jest skuteczne

Bp Solarczyk: Abp Henryk Hoser chory na malari. Leczenie jest skuteczne

przypomina na Twitterze, 縠 abp Hoser w grudniu by w Afryce, poniewa ksi昕a z jego diecezji s na misjach w Sierra Leone. Ordynariusz warszawsko-praski ma 74 lata. W 2017 r. – zgodnie z obowi眤uj眂ymi w Ko禼iele przepisami – ma przej舵 na emerytur.

Oceniamy rz眃 PiS. El縝ieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki spo砮cznej. Ocena: 3+/4

Oceniamy rz眃 PiS. El縝ieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki spo砮cznej. Ocena: 3+/4

stwierdzi砤, 縠 „obni縠nie wieku emerytalnego dla kobiet to uwolnienie kapita硊 opieku馽zego dla rodziny”, w pa糳zierniku za - podczas Narodowej Debaty o Rodzinie - prelegentami byli przede wszystkim ksi昕a, a g丑wnym tematem zbyt wysoka liczba rozwod體. Resort uporczywie pomija te rosn眂e

Zgrzyt w komisji Watykanu. Sp髍 o rozliczanie ksi昕y pedofil體

Zgrzyt w komisji Watykanu. Sp髍 o rozliczanie ksi昕y pedofil體

Brytyjczyk Peter Saunders by cz硂nkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich powo砤nej w 2014 r. Papie Franciszek mianowa do niej 17 os骲 (m.in. Hann Suchock), w tym dwoje katolik體 wykorzystywanych w dzieci駍twie przez ksi昕y - Saundersa oraz Mary Collins. - Nie opu禼i砮m i nie opuszcz

Co kard. Dziwisz b阣zie robi na emeryturze? Gdzie zamieszka?

Co kard. Dziwisz b阣zie robi na emeryturze? Gdzie zamieszka?

. Ksi昕a z otoczenia metropolity opowiadaj, 縠 kardyna wielokrotnie m體i tak縠 o tym, 縠 po przej禼iu na emerytur chcia砨y mie "skromn funkcj w Centrum JPII". - W ko馽u to jego dziecko. Dzi阫i niemu Centrum powsta硂 i sta硂 si o秗odkiem kultu. Wiem, 縠 marzy, by pe硁i tam zwyczajn

Ks. Adam Boniecki: M骿 zakaz wypowiadania si w mediach zosta cofni阾y

Ks. Adam Boniecki: M骿 zakaz wypowiadania si w mediach zosta cofni阾y

Ks. Boniecki powiedzia o tym na spotkaniu warszawskiego klubu „Tygodnika Powszechnego”. Zakaz zosta na ks. Bonieckiego na硂縪ny w listopadzie 2011 r. Zgromadzenie ksi昕y marian體, do kt髍ego nale縴 wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, zareagowa硂 w ten

Watykan: Osobny s眃 dla biskup體 kryj眂ych pedofili. To pierwszy taki trybuna w historii

Watykan: Osobny s眃 dla biskup體 kryj眂ych pedofili. To pierwszy taki trybuna w historii

odpowiedzialno禼6i za tuszowanie przest阷stw ksi昕y wobec nieletnich, zostan doszlifowane w najbli縮zych miesi眂ach. Ale ju teraz wiadomo, 縠 trybuna dla biskup體 b阣zie wydzia砮m w Kongregacji Nauki Wiary, kt髍 kieruje kardyna Gerhard Ludwig Müller. - Je秎i papie powierza os眃zanie biskup體 temu

Dzie biskupa

Dzie biskupa

Dowcip klerykalny: nieraz brakuje powo砤 kap砤駍kich, nigdy biskupich. Dobrze by biskupem? Niby tak - honor i w砤dza. Ale dzi pomy秎a砮m sobie, 縠 to te okropno舵. Arcybiskup Nossol powiedzia mi, 縠 czeka na emerytur z ut阺knieniem: tyle ludzkich (ksi昕ych) problem體 na jednej g硂wie. Tylu

Kolejny krok Franciszka w walce z pedofili w Ko禼iele: usuwanie biskup體 z urz阣體

Kolejny krok Franciszka w walce z pedofili w Ko禼iele: usuwanie biskup體 z urz阣體

Irlandii, kt髍e doprowadzi硑 do odej禼ia kilku biskup體. Jednak by硑 to "przyspieszone emerytury", ch赕 "odej禼ia do innych obowi眤k體", ale nie pad砤 jasna deklaracja, 縠 to kara za krycie ksi昕y. A przyk砤d體 biskupich nadu縴 by硂 wiele. "Guardian" przytacza przyk砤d

Kard. Franciszek Macharski (20 maja 1927 - 2 sierpnia  2016)

Kard. Franciszek Macharski (20 maja 1927 - 2 sierpnia 2016)

Gdy odchodzi na emerytur, obieca codziennie porz眃nie si modli za Krak體. I s硂wa dotrzyma. Ci, kt髍zy byli blisko niego, m體i, 縠 nigdy nie modli si za siebie, zawsze za innych. Pod koniec maja 秝i阾owa 89. urodziny. Nie lubi hucznych imprez, prosi tylko, 縠by go odwiedza u si髎tr

Wszyscy nieop砤calni

Wszyscy nieop砤calni

feministki pracowa硑 pi赕 lat kr骳ej. Jak by硂 do przewidzenia, wyd硊縠niu ich czasu pracy ostro sprzeciwia si prawica. Lewica za, co ju mniej zrozumia砮, protestuje przeciwko odsy砤niu ksi昕y na emerytur w og髄e. A wydawa硂 si, 縠 s to plany Ruchu Palikota wobec ca砮go duchowie駍twa.

Abp Tadeusz Goc硂wski (16.09.1931 - 3.05.2016)

Abp Tadeusz Goc硂wski (16.09.1931 - 3.05.2016)

wyk砤dowc w Instytucie Teologicznym Ksi昕y Misjonarzy w Krakowie i w Biskupim Seminarium Duchownym w Gda駍ku, gdzie trzykrotnie by rektorem. W 1984 r. zosta biskupem diecezjalnym w Gda駍ku, a w 1992 r. otrzyma nominacj na arcybiskupa metropolit gda駍kiego. Dwukrotnie w swojej diecezji go禼i papie縜

Og髍ek pod szk砮m. Pustka po wampirach

Og髍ek pod szk砮m. Pustka po wampirach

W wampirach jest rzeczywi禼ie ukryta tajemnica: w jaki spos骲 w pa駍twie policyjnym, jakim by硂 PRL, tak d硊go im si udawa硂 dzia砤? Spo砮cze駍two by硂 przecie pod szczeln kontrol, IPN-owskie akta pokazuj, jak dalece rozpracowani byli i robotnicy, i ksi昕a, i dziennikarze, a wampiry - nie

Mniej przywilej體 - nowy rz眃owy spot w sprawie emerytur

Mniej przywilej體 - nowy rz眃owy spot w sprawie emerytur

emerytur przechodz zdrowi, silni ludzie, czasem w szczycie swoich mo縧iwo禼i. Dlatego po reformie d硊縠j pracowa b阣 policjanci, 縪硁ierze, s阣ziowie, prokuratorzy i rolnicy. Zmiany obejm tak縠 ksi昕y. Jak wszyscy, to wszyscy. Solidarnie"- m體i lektor w spocie. - Pokazujemy, 縠 Polska to nasz

Setki milion體 na pa駍twowe etaty dla ksi昕y

wojsko wyp砤ci硂 mu jeszcze 250 tys. odprawy - m體i by硑 wikary. - Z powodu odprawy i emerytury genera砤 G丑dzia pojawi硑 si kontrowersje w秗骴 ksi昕y i biskup體. M.in. dlatego nowy ordynariusz J髗ef Guzdek zrezygnowa z tytu丑w wojskowych. Zabola硂 to samego G丑dzia, bo Guzdek postawi go w z硑m

O. 痬udzi駍ki: Spowiadamy si z 砤mania postu i masturbacji. Dlaczego nie z nielegalnego zatrudniania pracownik體?

O. 痬udzi駍ki: Spowiadamy si z 砤mania postu i masturbacji. Dlaczego nie z nielegalnego zatrudniania pracownik體?

: - Kiedy bogactwo osi眊a si na drodze wyzysku, to owi bogacze wyzyskuj prac ludzi, kt髍zy staj si niewolnikami. Na ca硑m 秝iecie jest tak samo. M體isz: "Chc pracowa". Sporz眃zaj ci umow. Od wrze秐ia do czerwca. Bez mo縧iwo禼i wypracowania emerytury, bez ubezpieczenia zdrowotnego... W

Papie Franciszek zrobi raban i u nas

Papie Franciszek zrobi raban i u nas

IATOWE DNI MDZIE痀- nasz serwis specjalny »> Owszem, jest dyplomat, a raczej 砤godnego ducha i wa勘cym s硂wa. Czarnowidzem ani krytykantem nie jest, nie mo縠 nie pochwali nas za 秝i眛ynie jeszcze niepuste, powo砤nia ksi昕e i zakonne do舵 wci笨 liczne. Zrobi to w Polsce kilka dni

Kuria wysy砤 ksi阣za proboszcza na szybsz emerytur

;og硂szenia", pojawi砤 si informacja, 縠 poprosi biskupa o przeniesienie na emerytur "z powod體 zdrowotnych". Dwa lata przed czasem, poniewa ksi昕a osi眊aj wiek emerytalny, kiedy ko馽z 75 lat. Takie decyzje s podawane do wiadomo禼i zazwyczaj na pocz眛ku wakacji, kiedy biskup diecezjalny

Arcybiskup Marek J阣raszewski. "Biskup z PiS", "Wielkie rozczarowanie"

. Koroza. Cenzor na stronie Kolejne decyzje metropolity sprawi硑, 縠 coraz wi阠ej ksi昕y zacz瓿o odlicza czas do emerytury J阣raszewskiego. - Zosta硂 jeszcze jakie osiem lat - m體i jeden z nich. - Pan mo縠 zmieni prac, ja nie. Chocia naprawd chcia砨ym, odk眃 arcybiskup og硂si, 縠 na ka縟y

Arcybiskupie, mo縠 emerytura?

komentarzy z for體 internetowych. "Wywali kap砤na, zaprosi szamana" - to zdecydowanie jeden z 砤godniejszych. Taki oto katolicyzm, tr眂眂y szama駍twem, jest arcybiskupowi bli縮zy ni rozs眃ne i otwarte pogl眃y ks. Lema駍kiego. Dlatego sugeruj: Ksi昕e Arcybiskupie, czas na emerytur. Abp Hoser ma

Kto straci przywileje emerytalne

jest planowane. Ksi昕a Premier zapowiedzia te zmiany w emeryturach duchownych. Dzi sk砤dki p砤c ksi昕a maj眂y umow o prac (pracuj眂y np. w szkole). W ich przypadku 縜dnych zmian nie b阣zie. Za 23 tys. duchownych, kt髍zy nie s na etatach, sk砤dki op砤ca finansowany przez pa駍two Fundusz Ko禼ielny

Buntujmy si skutecznie! Ten apel kieruj do Polek

. Ten model ma panowa w programie edukacji szkolnej. Kobieta ma sprawowa nieodp砤tnie funkcje opieku馽ze najpierw wobec dzieci, a potem wobec wnuk體 i rodzic體. Kwestia kobiecej emerytury jest przemilczana. Domagajmy si respektowania naszych elementarnych praw, w tym decydowania o naszym 縴ciu

Arcypiskup. Numer trzeci w秗骴 hierarch體 Ko禼io砤

. Dw髍, centralizm i "cenzor" Kolejne decyzje metropolity sprawi硑, 縠 coraz wi阠ej ksi昕y zacz瓿o odlicza czas do emerytury J阣raszewskiego. M體i jeden z nich: - Odk眃 arcybiskup og硂si, 縠 na ka縟y zagraniczny wyjazd diecezjalni ksi昕a musz uzyska jego zgod, to wszystkiego mi si

Albert Pierrepoint: 縴wot ostatniego kata. Historie telewizyjne

t硊m opluwa szyby samochodu, kt髍ym na egzekucj jedzie Pierrepoint. P蟪 roku p蠹niej numer jeden w秗骴 kat體 odszed na emerytur, cho prze硂縠ni prosili, by ponownie rozwa縴 swoj decyzj. Zaj背 si prowadzeniem pubu w pobli縰 Preston. Ellis by砤 ostatni kobiet skazan na 秏ier w Wielkiej

Niedzielny protest. M硂dzi przy mikrofonach, wzruszona s阣zia dzi阫uje manifestuj眂ym

; pad硂 pytanie. – Ha馼a – odpowiedzieli demonstruj眂y. – Mesjasz te by niesprawiedliwie s眃zony przez polityczny s眃. Ko禼iele katolicki, dlaczego nie jeste tutaj? Dlaczego nie ma tu ksi昕y, zakonnik體, zakonnic? Czy za秎epi砤 ich ch赕 w砤dzy i z硂to? Wzywamy ksi昕y diecezjalnych

Wikary pozywa biskupa. W Ko禼iele nie zachodzi stosunek pracy

nieroztropnie, wydaj眂 oszcz阣no禼i na ubogich. Ksi眃z Krzysztof bierze kredyt, 縠by si rehabilitowa. Za same zastrzyki p砤ci 350 z硂tych tygodniowo. Droga sutanna. Ile kosztuj etaty i emerytury ksi昕y i zakonnic Zaw骴 O tym, 縠 ksi眃z Krzysztof jest pracownikiem biskupa, mog砤by 秝iadczy Ewangelia: "

Mi阣zyameryka駍ki Trybuna Praw Cz硂wieka zaleca krajom Ameryki ci駍kiej legalizacj ma晨e駍tw jednop砪iowych

; Protestujemy przeciw narzucaniu ideologii gender – dodawali ksi昕a. – Ofensywa spo砮czno禼i LGBT oznacza tak sam dyktatur jak Stalina i Mao Zedonga – stwierdzi rzecznik archidiecezji Mexico City Hugo Valdemar. Diecezj sto砮czn rz眃zi do niedawna kardyna Norberto Rivera, kt髍y przez

Papie mianowa nowych biskup體

58-letni bp Depo zast眕i odchodz眂ego na emerytur abp. Stanis砤wa Nowaka. W ''Gazecie'' pisali秏y w po硂wie grudnia, 縠 awans bp. Depo do kt髍ej z du縴ch diecezji jest pewny. - To lubiany przez ksi昕y hierarcha - twierdzi nasz informator. Bp Depo od pi阠iu lat by ordynariuszem diecezji zamojsko

Ewolucja Watykanu wobec pedofilii: Trzeba pomaga ofiarom

"To oszczerstwo, jakiego nie by硂 od czas體 nazistowskich proces體 ksi昕y" - tak austriaccy biskupi odpowiedzieli w 1995 r. na oskar縠nia wobec kardyna砤 Hansa Groëra. By硑 ucze szko硑 przyklasztornej opowiedzia mediom, jak kilkana禼ie lat wcze秐iej przysz硑 arcybiskup Wiednia

Czy to ju koniec przywilej體 emerytalnych?

na emerytur, tylko w tzw. stan spoczynku, dostaj 75 proc. ostatniego wynagrodzenia, a tak縠 podwy縦i, takie jakie pracuj眂y s阣ziowie. Ksi昕a Premier zapowiedzia te zmiany w emeryturach duchownych. - Potrzebna jest tak縠 dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych, m體i o tej cz甓ci

Ksi昕a dziekani przeciwko ks. Lema駍kiemu. Broni go 秗odowisko "Tygodnika Powszechnego"

Sygnatariusze o秝iadczenia nazwali ks. Lema駍kiego "cz硂wiekiem, kt髍y inspiruje dialog na realnie istniej眂e, trudne i g酬boko ludzkie tematy dotycz眂e wa縩ej problematyki spo砮cznej i etycznej, zostaje ograniczony zakazem wypowiedzi i odes砤ny na przedwczesn emerytur". Dlatego decyzja

By硑 funkcjonariusz s硊縝 specjalnych oskar縪ny o korupcj

roku i po przej禼iu na emerytur za硂縴 dzia砤lno舵 gospodarcz. Oskar縪ny powo硑wa si na wp硑wy Jak informuje Prokuratura Krajowa, zarzuty postawione Januszowi W. dotycz tego, 縠 w okresie co najmniej od 15 listopada 2005 roku do 14 lipca 2014 roku powo硑wa si na wp硑wy w prokuraturach, s眃ach

Archidiecezja w USA zawiesi砤 21 ksi昕y podejrzanych o pedofili

Tak decyzj archidiecezja podj瓿a po opublikowaniu raportu 砤wy przysi阦硑ch, kt髍a studiowa砤 dokumenty 秎edztwa prowadzonego przez prokuratur w Filadelfii. Wed硊g przysi阦硑ch archidiecezja w tym mie禼ie od dziesi阠ioleci ukrywa砤 przypadki pedofilii i kry砤 winnych - a 37 ksi昕y pozostaje w

Kardyna Franciszek Macharski nie 縴je. Krakowianie go uwielbiali

lubi hucznych imprez, prosi tylko, 縠by go odwiedza u si髎tr albertynek, gdzie mieszka od czasu przej禼ia na emerytur. I przychodzili: ksi昕a, 秝ieccy, przyjecha kard. Dziwisz. Kard. Stanis砤w ju dzisiaj z硂縴 縴czenia jutrzejszemu jubilatowi kard. Franciszkowi. Plurimos annos! pic.twitter.com

Pedofilia to wci笨 problem Ko禼io砤

niedzieli ojciec Warren zaprosi mnie na obiad z ksi昕mi. Czu砤m si wyr罂niona, spyta砤m rodzic體, czy mog i舵. Mama powiedzia砤: "Tak, tylko uwa縜j na dobre maniery". Maniery! To by砤 ostatnia rzecz, kt髍ej powinna si by砤 wtedy obawia. Zjedli秏y obiad. Ksi昕a poszli ogl眃a telewizj

Pedofilia to wci笨 problem Ko禼io砤

obiad z ksi昕mi. Czu砤m si wyr罂niona, spyta砤m rodzic體, czy mog i舵. Mama powiedzia砤: "Tak, tylko uwa縜j na dobre maniery". Maniery! To by砤 ostatnia rzecz, kt髍ej powinna si by砤 wtedy obawia. Zjedli秏y obiad. Ksi昕a poszli ogl眃a telewizj. Zosta砤m sama z ojcem Warrenem. Ni st眃

Dominikanin o sprawie ks. Lema駍kiego: "Dwa koguty stan瓿y naprzeciwko siebie i pr骲uj dziobn辨"

dzieje, to jest grubymi ni鎚i szyty skandal: m硂dy, ch阾ny do pracy kap砤n ma i舵 na emerytur. Czy Lema駍ki powinien bez szemrania podda si decyzji prze硂縪nego? Gu縴駍ki: - Jest na to za p蠹no. Sprawy zasz硑 za daleko. Z ca硑m szacunkiem dla obu ksi昕y, to jest tak, 縠 dwa koguty stan瓿y naprzeciwko

Koniec przywilej體 emerytalnych

funkcjonariusza lat. W przypadku ich niewskazania podstaw wymiaru emerytury stanowi b阣zie 秗ednia pensja z ostatnich dziesi阠iu lat. Ksi昕a Dzi ksi昕a maj眂y umow o prac (np. w szkole) sami p砤c sk砤dki. W ich przypadku 縜dnych zmian nie b阣zie. Jednak za 23 tys. duchownych, kt髍zy nie s na etatach

Abp Henryk Hoser od dzi na emeryturze. Konserwatysta i otwarty stronnik PiS. Kto w zamian?

秝i阾ych i 秝i眛yni". Ks. Lema駍ki przeniesiony na wcze秐iejsz emerytur zosta bez 秗odk體 do 縴cia. G硂秐ym echem odbi砤 si te opiesza砤 reakcja arcybiskupa Hosera na pedofili podlegaj眂ego mu ksi阣za . Przeni髎 go spod Otwocka do parafii NMP Matki Pi阫nej Mi硂禼i na Tarchominie, gdzie zosta

Kto straci przywileje emerytalne

. (kobiety), kt髍e spe硁i硑by odpowiednie warunki sta縪we. Ksi昕a Premier zapowiedzia te zmiany w emeryturach duchownych. Dzi sk砤dki sami za siebie p砤c duchowni maj眂y umow o prac (pracuj眂y np. w szkole). W ich przypadku 縜dnych zmian nie b阣zie. Jak zapewni nas jednak ZUS, za 23 tys. duchownych

Szata駍ka moc drwiny [OSTAWSKA]

kr笨y砤 faktycznie - jak dzi o tym my秎 - niesmaczna i groteskowo antyklerykalna gra Operacja Glemp. By to do舵 prymitywny graficznie quest: bohater trafia do tajnej siedziby Episkopatu Polski, kt髍 ma za zadanie wysadzi w powietrze. Po drodze spotyka ksi昕y pedofil體 i ksi昕y alkoholik體, bogactwa

Biskup przyzna si do dzieci

60-letni bp Gabino Zavala przejdzie na emerytur, cho zwyczajny wiek emerytalny dla biskup體 katolickich wynosi 75 lat. Watyka駍ki komunikat o przyj阠iu jego rezygnacji przez Benedykta XVI powo硊je si na og髄nikowy przepis o przyspieszonych emeryturach biskup體 (s砤be zdrowie albo "inne

Abp J阣raszewski zast眕i kard. Dziwisza w Krakowie. Zaskakuj眂a decyzja Watykanu

Kardyna Dziwisz powinien przej舵 na emerytur ju dwa lata temu. 75 lat sko馽zy w kwietniu 2014 roku, urodziny 秝i阾owa w Watykanie podczas kanonizacji Jana Paw砤 II. Franciszek pozwoli mu pokierowa diecezj do czasu zako馽zenia iatowych Dni M硂dzie縴. Potem zosta na stanowisku jeszcze

Efektowny hat trick Platformy: dotacja na 秝i眛yni, Fundusz Ko禼ielny, odrzucenie zwi眤k體 partnerskich

z. Wi阠ej ni rok wcze秐iej - wtedy pa駍two na emerytury ksi昕y da硂 94 mln z. Donald Tusk zapowiedzia w 2011 roku, 縠 Fundusz nale縜硂by zast眕i dobrowolnym odpisem podatkowym, takim samym jak na organizacje po縴tku publicznego. Rz眃 chcia 0,3 proc., Episkopat - 1 proc. Stan瓿o po burzliwych

Raport o pedofilii w秗骴 ameryka駍kich ksi昕y

zaczyna pos硊g. Po ujawnieniu w ostatnich latach rozmiar體 zjawiska pedofilii w秗骴 duchownych Ko禼i蟪 katolicki w USA zdecydowanie zaostrzy polityk wobec podejrzanych ksi昕y. Kilku wp硑wowych ksi昕y oskar縜nych o ukrywanie przypadk體 pedofilii w秗骴 podw砤dnych odesz硂 na emerytur. Jeden z ksi昕y

Ksi昕a trac tylko w spocie

''Duchowni s poza grup ze szczeg髄nymi uprzywilejowaniami. Sk眃 wzi阬i si w tej grupie? Ten spot mija si z prawd'' - komentuje rzecznik Episkopatu ks. J髗ef Kloch. ''Nasz Dziennik'' ju m體i o szczuciu na ksi昕y. Cz甓ciowo Episkopat ma racj. Przecie ksi眃z i biskup odchodz na emerytur na

Kto si boi biskupa Rysia

Biskupa wybiera papie, ale terno (trzech kandydat體) wskazuje nuncjusz po konsultacjach z krajowym Episkopatem. Jak si dowiedzieli秏y, te konsultacje ju trwaj. W polskim Ko禼iele tocz si burzliwe rozmowy o tym, kto ma zast眕i odchodz眂ego na emerytur kard. Stanis砤wa Dziwisza. - Atmosfera

Co wyb髍 abp. J阣raszewskiego oznacza dla Krakowa? "Jeszcze zat阺knimy za kard. Dziwiszem"

ocali Ko禼i蟪 otwarty na 秝iat i na ludzi - m體i jeden z krakowskich ksi昕y. I kolejny g硂s, tym razem katolika 秝ieckiego, naukowca: - Czarno to widz. Podobno jest siedem lat t硊stych, a potem siedem chudych. My w Ko禼iele krakowskim mamy od czasu odej禼ia na emerytur kardyna砤 Macharskiego wci笨

Rz眃 odbiera przywileje. Na razie tylko w spotach

tak, 縠 na emerytur przechodz zdrowi, silni ludzie, czasem w szczycie swoich mo縧iwo禼i. Dlatego po reformie d硊縠j pracowa b阣 policjanci, 縪硁ierze, s阣ziowie, prokuratorzy i rolnicy. Zmiany obejm tak縠 ksi昕y. Jak wszyscy, to wszyscy. Solidarnie'' - m體i lektor w spocie. - Pokazujemy, 縠

Tak si jada na plebanii [MINTA]

rozmowy. Niekt髍e zreszt bardzo dobrze zna硑 swoj warto舵 – bywa硂, 縠 ksi昕a z s眘iednich parafii chcieli je wypo縴czy, bo spodziewali si go禼i i chcieli poda co szczeg髄nego, ale nie by硂 to wcale takie 砤twe, bo najpierw mia硑 co do zrobienia dla swojego proboszcza. Podczas tych spotka

Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy. Socjal (LISTA NR 6)

stomatologiczne w ka縟ej szkole). Zapowiada obj阠ie ksi昕y podatkiem dochodowym. Chce usun辨 z kodeksu karnego artyku o obrazie uczu religijnych. Zamierza refundowa in vitro oraz zalegalizowa medyczn marihuan. Jest za aborcj na 縴czenie, czyli za zniesieniem obecnej ustawy antyaborcyjnej, i za refundacj

Dw骳h nowych biskup體 w Warszawie. Jednym z nich jest brat wokalisty Perfectu

Obaj duchowni przyjm sakr biskupi 7 grudnia. Kardyna Nycz zyska tym samym wa縩e wsparcie. Na emerytur odchodzi bowiem wieloletni sufragan warszawski bp Marian Du, od obowi眤k體 odsuni阾y jest za inny biskup pomocniczy Piotr Jarecki. W zesz硑m roku spowodowa kraks, gdy prowadzi samoch骴

Ksi眃z Stanis砤w Walczak: Z lud糾i rozmawiaj jak z Bogiem

koz砤 zarz眃c kapu禼ianego ogr骴ka. Po raz drugi wkurzy砮m si, kiedy ju na emeryturze przyjecha砮m do Polski odnowi kontakty. Zaprosi mnie na plebani znajomy proboszcz ze 眘ka. Rozmawiamy i nagle s硑sz: „Polska dla Polak體, Murzyni do Afryki, 痽dzi do Izraela”. Zaniem體i砮m. W ko馽u

Ko禼i蟪 rozlicza si z pedofilii

rzecz praw ofiar ksi昕y, kt髍ych jednak nie zaproszono na sympozjum. Jak t硊macz pomini阠i, powodem braku zaproszenia jest fakt, 縠 pomimo przeprosin Benedykta XVI za pedofili w Ko禼iele nadal ostro wytykaj hierarchom brak pe硁ego rozliczenia si z tuszowania skandali pedofilskich. - Potrzebne jest

Nowi biskupi. Co to zmienia w Ko禼iele?

58-letni bp Depo zast眕i odchodz眂ego na emerytur abp Stanis砤wa Nowaka. W lipcu 2010 r., po uko馽zeniu 75 lat, bp Nowak z硂縴 rezygnacj z urz阣u. Papie poprosi metropolit o kontynuowanie pos硊gi jeszcze przez rok. Ten czas ju up硑n背. Bp. Depo: ostro縩a krytyka Radia Maryja Nazwisko bp

Archidiecezja Los Angeles zap砤ci 10 mln dolar體 ofiarom pedofilii

wi阫szej liczby ksi昕y, Baker jest tylko jednym z nich. Z tajnych dokument體 ujawnionych w styczniu wynika, 縠 w latach 80. wysy砤 ksi昕y oskar縜nych o pedofili poza Kaliforni. Po publikacji dokument體 Mahony zosta odsuni阾y od obowi眤k體 administracyjnych i publicznych przez swego nast阷c arcybiskupa

Kto nowym prymasem po abp. Kowalczyku? Bp Wojciech Polak?

wtedy dobrze, zw砤szcza na tle przewodnicz眂ego Episkopatu abp. J髗efa Michalika, kt髍y m體i o "dzieciach garn眂ych si do ksi昕y" i wci眊aj眂ych ich w pedofili. W tym samym czasie bp Polak merytorycznie t硊maczy, na czym b阣zie polega硂 przeciwdzia砤nie pedofilii w Ko禼iele, zapewnia, 縠

"Kto ma ksi阣za w rodzie, tego bieda nie ubodzie" - czyli po co ksi阣zu pieni眃ze [LIST]

dla ksi阣za, jak i dla pa駍twa i systemu emerytalnego. Zapewni to te ksi阣zu emerytur. Osobiste opodatkowanie dochod體 ksi昕y to nie opodatkowanie Ko禼io砤, wi阠 nie stoi w sprzeczno禼i z konkordatem. W jakiej wysoko禼i ta pensja dla proboszcza, wikarego czy biskupa? Popatrzmy wi阠 na podstawowe

Kto straci przywileje emerytalne

80 proc. pensji. Uwaga! S阣ziowie i prokuratorzy nie b阣 mogli odchodzi na emerytury cz甓ciowe. Dlaczego? - Ci昕ko by硂by to przeprowadzi. Oni nie maj emerytur. Trzeba by zmieni zasady stanu spoczynku. A tego na razie nie planujemy - m體i nasz informator z rz眃u. Ksi昕a Premier zapowiedzia

Koniec przywilej體 emerytalnych

Reforma rz眃owa 10 stycznia Ministerstwo Spraw Wewn阾rznych wys砤硂 do konsultacji spo砮cznych projekt reformy emerytur mundurowych. Zwi眤kowcy maj 30 dni na zg硂szenie uwag. W lutym projektem zajmie si Sejm. Nowe przepisy maj wej舵 w 縴cie na pocz眛ku 2013 r. Najwa縩iejsza zmiana to wyd硊縠nie

Ks. Lema駍ki: "Sutanny ze mnie nie zedr i z Ko禼io砤 nie wyrzuc"

nastawa na proboszcza z Jasienicy, pytaj眂, czy jest 痽dem. Od tamtej pory arcybiskup nak砤da na ksi阣za Lema駍kiego kolejne zakazy, od kt髍ych duchowny si odwo硊je. Dom ksi昕y emeryt體 - By砮m przekonany, 縠 kara przeniesienia do ma砮j parafii jest nieuzasadniona. Odsuni阠ie od nauczania dzieci uzna砮m

Ile zarabia ksi眃z, ile p砤c wierni, a ile pa駍two?

221 mln 550 tys. z, Fundusz Ko禼ielny (przede wszystkim na sk砤dki emerytalne i zdrowotne ksi昕y) to 89 mln. Emerytury ksi昕y pochodz眂e z funduszu kap砤駍kiego to 秗ednio 1051 z miesi阠znie. Koszt utrzymania ksi阣za w domu ksi昕y emeryt體 wynosi 1800 z miesi阠znie, ale wielu starszych ksi昕y

Bohater skandalu poprowadzi msz 秝. za Papie縜

wielokrotnie widoczny na pierwszym planie podczas pogrzebu Papie縜 w pi眛ek, a kilkana禼ie dni wcze秐iej 秝iat obieg硑 jego zdj阠ia, gdy sta przy 丑縦u chorego Jana Paw砤 II. Z Bostonu do Rzymu polecia砤 specjalna delegacja organizacji skupiaj眂ych ofiary molestowania seksualnego przez ksi昕y, by przed

Kardyna rezygnuje z konklawe w aurze skandalu

oskar縠niom, a rzecznik Stolicy Apostolskiej publicznie oburza si, 縠 media pr骲uj wp硑n辨 na wyb髍 nast阷cy Benedykta XVI, to okaza硂 si, i papie przyj背 rezygnacj kardyna砤. Ksi昕a, kt髍ych O'Brien mia molestowa, opisuj to do舵 szczeg蟪owo. Jeden z nich twierdzi, 縠 dosz硂 do tego podczas nocnych

Rewolucjonista na emeryturze, czyli rocznica dymisji papie縜 Benedykta XVI

I cho Ko禼i蟪 od tego czasu napatrzy si na liczne "rewolucje" papie縜 Franciszka, to jedynym prawdziwie rewolucyjnym wydarzeniem w Watykanie - na wielowiekow skal - jest przej禼ie Benedykta XVI na papiesk emerytur. Ta decyzja wprowadzi砤 papiestwo w nowoczesno舵. Benedykt XVI by

Tupolo, bisku-polo i kryptobuddy禼i czyli tydzie w Polsce-polo

tajemniczego napastnika (od razu uprzedzam: nie Pieronka), tyle 縠 kwasem. Przypuszczam, 縠 w tym przypadku zamachowcem by lisowczyk. "wSieci" zapowiedzia硂, 縠 siepacze spod znaku Lisa b阣 mordowa ksi昕y. Za spraw tej publikacji ksi昕a zacz阬i przebiera si za Kub體 Wojew骴zkich (czy jest

"Cze舵, byku stary!", czyli czy ksi眃z Witek rozmawia z Chrystusem? I dlaczego odszed z Ko禼io砤 [REPORTA痌

miejscu, po秗骴 szacownych go禼i. Zapad砤 taka cisza, 縠 nikt nie by chyba w stanie prze砶n辨 ani k阺a. Bock b硑skawicznie rykn背, jak 縪硁ierz stoj眂y przed genera砮m do raportu: - Ksi昕e biskupie! Prosz o wys砤nie do kompanii karnej na front wschodni! Goc硂wski spojrza na czerwonego z emocji kleryka

Zmar ks. Kazimierz Herud

w Brodach Pozna駍kich k. Dusznik. Najstarsi wierni pami阾aj go, jak skuterem obje縟縜 swoj parafi. Co roku rozlicza si z ka縟ej wydanej z硂t體ki, remontowa zabytkowy ko禼i蟪 i pomaga siostrom urszulankom z pobliskich Pniew. Parafianie darzyli go ogromnym szacunkiem. Na emerytur przeszed

Co z砮go Ko禼io硂wi uczyni ks. Lema駍ki? Rozmawia z 痽dami, biednym pomaga

domaga硑 si takiego proboszcza. Pewnie i tego, 縠 coraz wi阠ej ksi昕y b阣zie chcia硂 by z lud糾i, wyrywa ich ze znu縠nia, zast眕i pot阷ienie wsp蟪czuciem. Niezrozumienie dla dzia砤 ks. Lema駍kiego nie jest, niestety, specjalno禼i biskup體. Coraz cz甓ciej zniecierpliwienie jego postaw demonstruj

Wybory prezydenckie 2015. Referenda - droga do anarchii

vitro, wyzna, 縠 my秎i jak Episkopat) popiera referenda, kt髍e mog硑by zakr阠i bud縠towy kurek Ko禼io硂wi, bo Polacy zapewne woleliby p砤ci ni縮ze podatki, ni zrzuca si na sk砤dki emerytalne dla cz甓ci ksi昕y czy wynagrodzenia dla katechet體. System referendum skazywa砨y nas na wieczn wa駅

Przywileje do likwidacji i inne reformy Tuska

bezpiecze駍two finansowe obywateli - wyja秐ia premier. * B阣zie te czasowa zmiana waloryzacji rent i emerytur - z procentowej na kwotow. * Tusk zapowiada stopniowe wyd硊縜nie i zr體nanie wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn. I to ju od 2013 roku. Z ka縟ym rokiem Polacy maj pracowa o trzy miesi眂e d硊縠j

Cicha rewolucja Tuska

Odk眃 rz眃 Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku przeprowadzi terapi szokow, opinia publiczna i politycy zwykle uto縮amiaj reformy ze zmianami narzuconymi obywatelom przez w砤dz. Umocni to wra縠nie Jerzy Buzek, aplikuj眂 Polsce decentralizacj, reform szkolnictwa, emerytur i rent i wprowadzaj眂

Parafianie z Jasienicy pisz do papie縜: Ratuj nas i Ko禼i蟪

pozbawi go funkcji proboszcza i wys砤 na emerytur w wieku 53 lat, i skaza na mieszkanie w domu ksi昕y emeryt體. Ksi眃z Lema駍ki nie dopu禼i si 縜dnych zarzucanych mu czyn體. M體i o przepychu biskup體, wstawia si za dzie鎚i urodzonymi z in vitro, a szykanowanymi przez Ko禼i蟪 w Polsce. Ujawnia

Kardyna oskar縜ny o molestowanie ksi昕y rezygnuje z funkcji i nie jedzie na konklawe

ubieg硑m roku zrzek si niekt髍ych swoich funkcji ze wzgl阣u na zaawansowany wiek. Ma odej舵 na emerytur w marcu, kiedy ko馽zy 75 lat. Brytyjska gazeta "Observer" opisa砤 list, jaki szkoccy ksi昕a katoliccy wys砤li do nuncjusza papieskiego w Wielkiej Brytanii, domagaj眂 si rezygnacji kardyna砤

Tak nam dopom罂 B骻...

modli si ostatnio abp G丑d. Metropolita gda駍ki, znany hodowca danieli, obruszy si, gdy wypomniano mu, 縠 jako by硑 biskup polowy ma 10 tys. z emerytury. W rocznic Cudu nad Wis潮 modli si o znalezienie odpowiedniego narz阣zia, kt髍e powstrzyma硂by inwazj 秗odowisk laickich. Mo縠 w砤秐ie

Ko禼i蟪 niemiecki rozlicza si z pedofili

Instytutu Bada Kryminologicznych w Hanowerze. B阣 mieli dost阷 do akt personalnych wszystkich ksi昕y podejrzanych o pedofili we wszystkich 27 niemieckich diecezjach. Niemieccy biskupi zgodzili si na rozliczenia niespe硁a p蟪tora roku po wybuchu w ich kraju pedofilskiego skandalu. W styczniu zesz砮go

Jan Mazur: Mamy wiele "cech體" zawodowych, kt髍e korzystaj z przywilej體 [ANKIETA WYBORCZEJ]

bardzo wiele "cech體" zawodowych, kt髍e korzystaj z przywilej體 klasowych kosztem zwyk硑ch pracownik體. I tu lista jest bardzo d硊ga: rolnicy ciesz眂y si KRUS-em i podatkiem rolnym (a nawet ni縮zym VAT-em), mundurowi i s阣ziowie z wcze秐iejszymi emeryturami, g髍nicy subsydiowani przez

Jan Mazur: Mamy za wiele "cech體" zawodowych, kt髍e korzystaj z przywilej體 [ANKIETA WYBORCZEJ]

s阣ziowie z wcze秐iejszymi emeryturami, g髍nicy subsydiowani przez piel阦niarki, ksi昕a op砤cani za szerzenie swoich pogl眃體, zwi眤kowi dzia砤cze op砤cani za... w砤禼iwie nie wiadomo, co dobrego robi, wreszcie pos硂wie, kt髍ych doch骴 w cz甓ci jest nieopodatkowany. R體nie w秗骴 firm panuje nier體no舵. Ta

Za秐iedzia砮 parafie

jednym z zebra, 縠 sprawowanie urz阣u proboszcza w jednym miejscu - tak jak dzisiaj - do emerytury (czyli 75. roku 縴cia) to z砮 rozwi眤anie. Kadencyjno舵 - przez pi赕 do siedmiu lat - mia砤by zmobilizowa ksi昕y do wi阫szego zaanga縪wania. Niestety, zbuntowali si proboszczowie, pomys upad. Mo縠

Boskie etaty. Ilu ksi昕y zatrudnia pa駍two?

. emerytury. - Na po縠gnanie wojsko wyp砤ci硂 mu jeszcze 250 tys. odprawy - m體i by硑 wikary. - Z powodu odprawy i emerytury genera砤 G丑dzia pojawi硑 si kontrowersje w秗骴 ksi昕y i biskup體. M.in. dlatego nowy ordynariusz J髗ef Guzdek zrezygnowa z tytu丑w wojskowych. Zabola硂 to samego G丑dzia, bo Guzdek

Wielki Tydzie ksi阣za Lema駍kiego

miejsca. Inni - ju chyba wi阫szo舵 - milcz. "Sprawa rozwi笨e si sama, jak Hoser przejdzie na emerytur" - m體i znajomy zakonnik. Na pro禸 pani z Jasienicy dzwoni do kilku ksi昕y. S chorzy, wol si nie miesza. M體i, 縠 prawo kanoniczne bez zgody biskupa zabrania. A przecie mogliby

Ko禼i蟪 w Jasienicy zamkni阾y do odwo砤nia. Pow骴: zamieszanie wok蟪 ks. Lema駍kiego

budynek, kt髍y si tu znajduje, ani ksi昕a i biskupi. Ko禼i蟪 tworz ludzie - m體i Polskiej Agencji Prasowej Kisiel. Bo縠na Slendak z miejscowej rady parafialnej doda砤, 縠 win za obecn sytuacj ponosi ksi眃z administrator, kt髍y - jak powiedzia砤 - w sobot przyzna si parafianom na zakrystii, 縠 to

Wi阠ej wiary, ksi昕a biskupi!

kryzysu. Ko禼i蟪 wywalczy sobie r體nie zwolnienia podatkowe, niekonstytucyjn Komisj Maj眛kow (cho reprywatyzacja le縴 wci笨 od硂giem), Fundusz Ko禼ielny na emerytury ksi昕y, blisko 1,4 miliarda z硂tych na katechez i wiele innych profit體. Zamiast zach阠a do niewymuszonego ucz阺zczania na katechez

Ko禼i蟪 przeklina Marth

kt髍ych zmie禼i硑by si setki wiernych, modli si g髍a kilkadziesi眛 os骲. Gdy stoi przed o硉arzem, ksi昕a (z wieloma jest po imieniu) cz阺to g硂秐o m體i: "Cia硂 Chrystusa dla ciebie, Martho". Te s硂wa, s硑szane przez ca硑 ko禼i蟪, to jedyna rzecz, jak tyrolski kap砤n mo縠 zrobi dla

Ksi眃z Helmut podk砤da bomb

Gdyby tylko ksi眃z Helmut Schüller nie zachowywa si jak Luter. - wzdycha urz阣nik wiede駍kiej kurii arcybiskupiej. Po co to publiczne pranie brud體, awantury? Przecie m骻 doczeka emerytury w tym swoim Probstdorfie, 25 km od Wiednia. A ko禼ielna hierarchia przymkn瓿aby oczy na jego zbyt

Jak Ko禼i蟪 reagowa na pedofili

zarzuty o wrogo舵 antyklerykalnej prasy. Wy潮cznie naciski wiernych, kt髍zy zagrozili, 縠 w Wielkanoc zablokuj Groerowi wej禼ie do wiede駍kiej katedry, sprawi硑, 縠 kardyna poprosi o nale縩 mu emerytur, kt髍 Watykan mu przyzna. Nikt w Ko禼iele nie zaj背 si oficjalnie zarzutami, a Groer zosta

Wkr髏ce beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej - pionierki piel阦niarstwa spo砮cznego

tworzeniu struktur piel阦niarstwa spo砮cznego w Polsce. We wrze秐iu 1957 roku obj瓿a stanowisko dyrektorki Szko硑 Piel阦niarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Niespodziewana likwidacja szko硑 skutkuje przej禼iem Chrzanowskiej na wcze秐iejsz emerytur, ale nie by to czas bezczynny. Rozpocz瓿a prac nad

Kardyna Nycz proponuje post od hejtu. 10 lat w roli metropolity warszawskiego

Dziesi赕 lat temu Watykan og硂si, 縠 biskup Kazimierz Nycz b阣zie metropolit warszawskim. Przez ostatni rok powraca硑 spekulacje, 縠 na tej dekadzie w stolicy si sko馽zy i kardyna przejdzie do Krakowa, gdzie na emerytur wybiera si kardyna Dziwisz. Pochodz眂y ze Starej Wsi pod O秝i阠imiem

Ko禼i蟪 ko馽zy z omert

Watyka駍kie sympozjum o pedofilii, kt髍e trwa teraz w Rzymie, nie pasuje do dw骳h przeciwnych obraz體 Ko禼io砤 za pontyfikatu Benedykta XVI i jego odpowiedzi na skandale wok蟪 przest阷stw ksi昕y. Trudno obroni bowiem pogl眃, 縠 sympozjum i inne dzia砤nia obecnego papie縜 (潮cznie z kilkakrotnymi

Kardyna砤, biskupka, proboszczka

znaczenie 秝ieckich. A przecie naj秝iatlejsi nawet kap砤ni nie spotykaj si na swojej drodze z pewnymi problemami czy dylematami - nie prze縴waj wzlot體 i upadk體 ma晨e駍kiego 縴cia, nie boj si si o przysz硂舵 swoich dzieci, nie musz martwi si o wysoko舵 emerytury, nie dr勘 o to, czy dostan prac

Uchod糲y to te dzieci pocz阾e. Tylko doros砮. Rozmowa z R罂 Thun

na og蟪 tak縠 s砤be zaanga縪wanie w 縴cie Ko禼io砤. M骿 ojciec zabiega o zaj阠ia z historii sztuki w seminariach. 痚by ksi昕a uczyli si o naszych europejskich korzeniach, o tym, co nas 潮czy w kulturze, o wsp髄nej architekturze i cywilizacji. 痚by ko禼io硑 by硑 pi阫ne, projektowane i dekorowane

Kard. Roger Etchegaray: Mo縩a dyskutowa o zniesieniu celibatu

Cz甓 w硂skich watykanist體 odczyta砤 s硂wa kard. Rogera Etchegaray'a jako bardzo wa縩y sygna z Watykanu pokazuj眂y, 縠 dyskusja o zniesieniu obowi眤kowego celibatu ksi昕y nie jest zamkni阾a i sprawa mo縠 od縴 w niedalekiej przysz硂禼i. Kard. Etchegaray odwo砤 si do przyk砤du Ko禼io砤

Idzie iskra z Jasienicy

W Jasienicy diabe ludzi na msze nap阣za. Ale tylko na te w niedziel, o 髎mej. Tak m體i niekt髍zy ksi昕a z s眘iednich parafii. Na diabelsk 髎m co tydzie id t硊my, ko禼i蟪 wypchany po brzegi, wierni od 禼iany do 禼iany, jak na Wielkanoc. A na nast阷nych mszach, ju normalnych, po bo縠mu

Pos砤nka Ruchu Palikota: Pogubili秏y si

fundamentami b阣 liberalizm gospodarczy, neutralno舵 秝iatopogl眃owa i wra縧iwo舵 spo砮czna. Pracuj眂 jako lekarz ginekolog, cz阺to rozmawiam z pacjentkami, kt髍ych emerytura oscyluje w granicach 800-900 z. To one mog nam opowiedzie o realnych problemach, to one mog w nas obudzi wra縧iwo舵 spo砮czn. W