emerytura po zmar硑m m昕u

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIZY裇KI

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Komu si nale縴 renta rodzinna

ZUS wyp砤ca wdowie i dzieciom zmar砮go renty rodzinne. ednio - 1845,3 z*.

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie go w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy lub zaprzestanie wychowywania

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

wskaza osob (lub kilka os骲), kt髍a po jego 秏ierci ma otrzyma sk砤dki. Mo縩a to tak縠 zrobi p蠹niej, podobnie jak zmieni uprawnionych do otrzymywania naszych sk砤dek. Niestety, OFE nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ten otrzyma 秗odki po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych ograniczaj眂y prawo do renty rodzinnej tylko do os骲 z zas眃zonymi alimentami za niezgodny z konstytucj. Odt眃 rozw骴ki bez aliment體 te mog si stara o rent po zmar硑m by硑m m昕u. Przyk砤d. W 2002 r. pani E.T. (w體czas 49

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

zasady r體nego traktowania obywateli przez pa駍two. Trybuna rozpatrywa spraw kobiety, kt髍a mia砤 ustn umow z by硑m m昕em o wyp砤cie aliment體. Gdy po jego 秏ierci poprosi砤 ZUS o wyp砤t renty, Zak砤d odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

Olsztyn. Bieg砤 oskar縪na o fa硈zyw opini: dzi napisa砤bym to samo

W efekcie opinii Beaty W. dotycz眂ej przyczyny zgonu aptekarki z Olsztyna Anny K. m笨 zmar砮j, znany w mie禼ie lekarz chirurg J髗ef K., trafi do aresztu pod zarzutem zab骿stwa. W czwartek w olszty駍kim s眃zie J髗ef K. m體i, 縠 krzywdy jakich on i jego bliscy doznali w wyniku aresztowania s nie

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

pieni眃ze nie podlegaj dziedziczeniu. Nie przejm ich ma晨onek ani dzieci. Przyk砤d. Pani Aniela, kasjerka w sklepie z Katowic, w maju mia砤 odej舵 na emerytur. Od pocz眛ku nale縜砤 tylko do ZUS. Zgromadzi砤 350 tys. z. Niestety, w marcu zmar砤. Nikt nie odziedziczy zgromadzonych przez ni sk砤dek

Zasi砮k pogrzebowy

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Poszukiwany major przez cztery lata le縜 w prosektorium. Odszkodowanie: 200 tys. z

Poszukiwany major przez cztery lata le縜 w prosektorium. Odszkodowanie: 200 tys. z

zorganizowanie bezdomnemu poch體ku. Pracownicy MOPS-u musieli najpierw sprawdzi, czy zmar硑 nie mia krewnych. Po trzech miesi眂ach wertowania papier體 socjalni dotarli do 縪ny i c髍ki. 痮na: - Jak to mo縧iwe? Pyta砤m szefa wroc砤wskiego szpitala. Nie potrafi odpowiedzie. M體i tylko, 縠 m昕a przywieziono w

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Jak si zmieni emerytury

Jak si zmieni emerytury

emerytury mogliby otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. W drugim wariancie przechodziliby na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostawaliby 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo 25 proc. swojej emerytury. Mo縩a by硂by wybra korzystniejszy dla siebie wariant. - Niepracuj眂y

Australijczyk zobaczy zdj阠ie Greka p砤cz眂ego pod bankiem. Postanowi go odnale兼, by da mu pieni眃ze

Australijczyk zobaczy zdj阠ie Greka p砤cz眂ego pod bankiem. Postanowi go odnale兼, by da mu pieni眃ze

m昕czyzna rzeczywi禼ie jest dawnym przyjacielem jej m昕a. Koufos zamie禼i wtedy na Facebooku dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu go. "Ten m昕czyzna jest przyjacielem z dzieci駍twa mojego zmar砮go ojca. Chc podarowa mu tak sum pieni阣zy, 縠by nie musia si martwi o emerytur co najmniej przez

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K,. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Olsztyn. Bieg砤 lekarz odpowiada za fa硈zywa opini ws. zgonu

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszyty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

rodzina, to wyp砤ta nast眕i w maksymalnej wysoko禼i 4 tys. z, cho鎎y faktyczne koszty poch體ku by硑 ni縮ze. Je秎i poch體ek organizuje wi阠ej os骲, np. wdowa po zmar硑m m昕u i ich syn, to ka縟e dostanie zwrot proporcjonalnie do poniesionych wydatk體. Je縠li poch體ek organizuje instytucja spo砮czna albo

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

m昕a osi眊n瓿a wiek 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnione do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie osi眊n瓿o 16 lat, a je縠li kszta砪i si w szkole - 18 lat, lub je縠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca砶owicie niezdolnym do

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. - Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Kto nie chce na emerytur?

w Peru, Ekwadorze, Chile - tam tanio. Jolanta: - Ja bym chcia砤 odpocz辨 od nocek. Malowa. Ogr骴ek za硂縴 czy kawiarenk. Ojciec dwa lata si nacieszy emerytur. Wuj m體i, 縠 b阣zie r罂e hodowa - zmar w wieku 49 lat. W zesz硑m tygodniu kole縜nka, dwa lata m硂dsza ode mnie, na raka zmar砤

ier. Najtrudniejsze ze s丑w

cz硂wieka da si przywr骳i do 縴cia za pomoc modlitwy, si硑 woli. S przekonane, 縠 zmar砤 osoba czuje, oddycha, "mieszka na cmentarzu". Ma砮 dziecko mo縠 my秎e, 縠 zmar硑 秔i, jest w niebie z anio砤mi albo sam jest anio砮m i czuwa nad 縴wymi. Oko硂 si骴mego roku 縴cia dzieci zaczynaj

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Przedawnienie d硊g體

zmniejszono wysoko舵 raty do 60 z miesi阠znie i pobierano z renty, kt髍 dosta砤 po zmar硑m m昕u. Przez rok pani Janina sp砤ca砤 zad硊縠nie, ale w 2003 r. przesta砤. Post阷owanie egzekucyjne okaza硂 si bezskuteczne, bo komornikowi uda硂 si wyegzekwowa jedynie 1,51 z. Dziesi赕 lat p蠹niej pani Janina

J髗ef Hurwic. Zmar wybitny popularyzator nauki

Sk硂dowska-Curie. W 1969 r. wyemigrowa do Francji na zaproszenie rz眃u. Otrzyma tam prac na Uniwersytecie w Marsylii, gdzie specjalnie dla niego utworzono stanowisko kierownika Zak砤du Dielektrochemii. Wyk砤da do przej禼ia na emerytur w 1979 r. Po zmianach ustrojowych w Polsce, kt髍e nast眕i硑 w 1989 r

Poka si na cmentarzu

grobowce tutaj s praktycznie nasze. Wi阫szo舵 robimy ciemnych, bo szlachetniejsze. Po 秏ierci zmar砮mu trzeba odda jeszcze lepszy szacunek ni za 縴wota. Piotr: - S osoby, kt髍e lubi si wywy縮zy, i za nagrobek daj nie wiadomo ile pieni阣zy. W S砤wsku stoi taki pomnik po prawej stronie. Udziwniony

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

. Po powrocie do hotelu po硂縴砤 si, aby odpocz辨, i ju si nie obudzi砤. Joy Johnson pochodzi砤 z Minnesoty, 15 lat temu zmar jej m笨. Mia砤 czworo dzieci i sze禼ioro wnucz眛. Przez wiele lat by砤 nauczycielk wychowania fizycznego i trenerk. Biega zacz瓿a dopiero na emeryturze, trenowa砤 ka縟ego

Angielska dziewica. Ostatnie okr笨enie. Grobowiec 秝ietlik體

odpowiedzia砤, 縠 gdy wkroczy砤 w lata samodzielno禼i, postanowi砤 zachowa dziewictwo. Zdo砤砤 si do tego przyzwyczai i ma nadziej, 縠 B骻 pozwoli jej w tym wytrwa. "Mnie wystarczy marmurowa tablica, kt髍a obwie禼i, 縠 kr髄owa po najd硊縮zym panowaniu 縴砤 i zmar砤 w stanie dziewiczym" - mawia砤

Zak砤dowe i sp蟪dzielcze

), + za秝iadczenie o zameldowaniu, + skr骳ony odpis aktu ma晨e駍twa (je秎i o mieszkanie staraj si wdowiec lub wdowa po najemcy), + skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), + decyzj o ustaleniu prawa do emerytury (gdy staraj si o to emeryci). Lokal zak砤dowy mo縩a tanio wykupi

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wprowadzenie zmian b阣zie mo縧iwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mog zosta bez renty i pracy. Jej pomys na reform to zr罂nicowanie kwot wyp砤t. O co chodzi? Dzi wdowa otrzymuje 85 proc. emerytury zmar砮go m昕a. Niezale縩ie od tego, w jakim wieku pobiera rent, ten procent si nie

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

"Kama" z batalionu "Parasol" nie 縴je. Maria Stypu砶owska-Chojecka mia砤 89 lat

O 秏ierci "Kamy" poinformowa硂 w sobot Stowarzyszenie Wolnego S硂wa. "W pi眛ek 5 lutego w godzinach wieczornych zmar砤 Maria Stypu砶owska-Chojecka. Rodzinie i najbli縮zym sk砤damy wyrazy g酬bokiego wsp蟪czucia" - napisa硂 na swojej stronie internetowej stowarzyszenie. Maria

Spadkobierca dziedziczy emerytur z OFE

ma晨onek zmar砮go cz硂nka OFE nie nale縴 do 縜dnego funduszu emerytalnego, nie ma znaczenia z punktu widzenia przepis體 obowi眤uj眂ych te fundusze - uzna SN. - Ma晨onek zmar砮go skorzysta z pieni阣zy po nim dopiero wtedy, gdy sam przejdzie na emerytur - uzasadni wyrok s阣zia Jerzy Ku糿iar.

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Na tropach spadku

konta swoich praw. Czyli swojego udzia硊 w spadku po zmar硑m, a wi阠 tak縠 w pieni眃zach zgromadzonych na tym wsp髄nym rachunku. Sk砤dki z OFE W OFE od硂縴li秏y ju grube miliardy z硂tych na nasze przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲 oszcz阣zaj眂ych w funduszach nie do縴je ich wyp砤ty. A te pieni眃ze nie

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

T硊my pod wroc砤wskimi teatrami. Chc kupi bilet za 2,5 z

kole縜nkami przysz砤 kupi bilety dla ca砮j grupy - ka縟y mo縠 dosta w kasie pi赕. Na co dzie do teatru raczej nie chodzi. - Tylko jak uda si co taniej komu z nas dosta. M笨 zmar, mam nisk emerytur, a tu przecie mieszkanie trzeba op砤ca - wyja秐ia. Wojtek, student Politechniki Wroc砤wskiej, kt髍y

Emerytura umrze razem z tob

miesi眂e temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego? - Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie

Co politycy obiecuj emerytom

korzystniejszy dla siebie wariant. Przyk砤d. Pani Zofia ma 700 z emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1 tys z. Mo縠 te przej舵 na

Kontrolerzy na Ikarii

ziemniakami, strasznie si w禼iek. 痚 jak oni 秏i?! 痚 to nieludzkie tak sprawdza cz硂wieka, czy 縴je. On sobie przecie na t emerytur zapracowa ci昕k har體k. Ciotka zmar砤 trzy lata temu, ich syn w zesz硑m roku. A wujek 縴je, ma sto trzy lata i jest w ca砶iem niez砮j formie. I w砤秐ie po tej aferze

Izrael. Prezydent Peres: polityka zniszczy砤 moje ma晨e駍two

musz dalej pracowa i ostatecznie "zdecydowali秏y si p骿舵 osobnymi drogami" - powiedzia. Sonia Peres, kt髍a urodzi砤 si na Wo硑niu w Polsce (obecnie Ukraina), zmar砤 w 2011 roku w wieku 88 lat. Maj眂 cztery lata wyemigrowa砤 wraz z rodzicami do b阣眂ej pod brytyjskim mandatem Palestyny

Bronis砤w Komorowski: "ier W砤dys砤wa Bartoszewskiego ma wymiar symboliczny"

by硂 w tym nic banalnego. - Mia砮m to szcz甓cie, 縠 darzy mnie przyja糿i - powiedzia Turski, kt髍y zna zmar砮go od 1956 roku. Pozna go w Klubie Krzywego Ko砤. Wspomina, 縠 "Polityka" nagrodzi砤 Bartoszewskiego za jego ksi笨k o podziemnej Warszawie w czasie niemieckiej okupacji

Lesbijka so硉ysk? W Polsce? Tak, w Grzebienisku

Pomorzu, pracuje w szkole. Dwa miesi眂e p蠹niej przyje縟縜 na koloni ko硂 Poznania. Tam spotyka si z Marzen po raz pierwszy. Zn體 czat, rozmowy po nocach. M笨 znajduje zapis czatu. da, by to przerwa砤. Marzena zrywa kontakt z Dorot, wytrzymuje kilka miesi阠y. Pisz w tajemnicy. Konspiracja staje si

Mieszkanie zak砤dowe i sp蟪dzielcze na w砤sno舵

wdowa po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), a gdy staraj si o to emeryci - decyzja o ustaleniu prawa do emerytury.

Konkubinat kontra ma晨e駍two

prawnie obca, musi zap砤ci fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmar硑 mia dzieci z poprzednich zwi眤k體, mog si one upomnie o zachowek. Wynosi po硂w tego, co dosta硑by po rodzicu, gdyby testamentu nie by硂. DZIECI W MA/E裇TWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w ma晨e駍twie jest m笨

Pytania w spadku

m昕u/縪nie. Dlatego 縠 nie ma informacji o ich 秏ierci. Owszem, sk砤dki przestaj wp硑wa na konto, ale przecie nie wiadomo z jakiego powodu. O 秏ierci bliskiego trzeba wi阠 OFE zawiadomi. Cho鎎y przedstawiaj眂 akt zgonu klienta funduszu, naszego bliskiego. Po sk砤dki po zmar硑m trzeba si zg硂si do

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna. S硊縴cie Polsce, ale tak naprawd s硊縴cie wolnemu 秝iatu; 秝iatu, dla

Filmowa砤 stan wojenny, teraz kr阠i demonstracje KOD-u

na jakiej zakurzonej p蟪ce. Tak nabieraj mocy. Czarny namiot i 秝iat硂 w lod體ce Przerwa砤m kr阠enie film體 na dwadzie禼ia par lat przez r罂ne zawirowania 縴ciowe. D硊gi czas opiekowa砤m si mam, kt髍a zmar砤, maj眂 100 lat. Gdy to si sta硂, pierwszy raz w 縴ciu straci砤m poczucie bezpiecze駍twa

Henryk ednicki nie 縴je. Jedyny polski mistrz 秝iata w amatorskim boksie zmar w wieku 61 lat

jako trener w Myszkowie. Dostaje za to 300 z, z czego 200 wydaje na poci眊i. Po op砤ceniu 秝iadcze zostaje mu na 縴cie 200 z. Pod koniec listopada Aleksander Kwa秐iewski podpisa nowelizacj ustawy o kulturze fizycznej. Ka縟y medalista olimpijski ma prawo do sportowej emerytury r體nej 秗edniej

Dr Irena Makower: W domu nie ukrywa硂 si, 縠 jeste秏y 痽dami

deportacj. Ale twoja mama mia砤 wtedy jeszcze poprzedniego m昕a. - Nazywa si Mieczys砤w From, te by lekarzem. Kiedy wybuch砤 wojna, poszed do wojska, znalaz si w Rosji. Mama na niego czeka砤, po pewnym czasie zacz背 przysy砤 listy, ale ona by砤 ju wtedy straszliwie zakochana w Henryku Makowerze

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

si do zako馽zenia tego roku studi體; * 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Lenin, Nadie縟a Krupska i Inessa Armand: Tr骿k眛 bolszewicki

. Kiedy w 1909 r. ukochany zmar, Inessa zacz瓿a studiowa ekonomi w Brukseli (縴j眂 z dzie鎚i z pieni阣zy bardzo tolerancyjnego m昕a) i w砤秐ie tam pozna砤 przebywaj眂ego na Zachodzie Lenina. Szybko stali si nieroz潮czni. Podr罂owa砤 zawsze tam, gdzie by Lenin, i mieszka砤 nieopodal. Krupska

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

Artyku 79. Nasze skargi do Trybuna硊 Konstytucyjnego

kredycie. Szcz甓cie si sko馽zy硂, kiedy 縪na zachorowa砤. Nowotw髍. Walczy砤 przez rok. Leczenie by硂 kosztowne i nieskuteczne. Zmar砤 w 2010 r. By wielki 縜l po stracie 縪ny i matki. Wiedzieli秏y, 縠 teraz wszystko si zmieni. Razem z doros硑mi ju c髍k i synem musieli秏y te za砤twi formalno禼i

Dla kogo renta rodzinna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m (dzieci nie mog mie uko馽zonych 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat, lub musz by ca砶owicie niezdolne do pracy)Istotne jest to, 縠 rozw骴 nie jest przeszkod do otrzymania renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem

Wykupujemy mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

mieszkanie stara si wdowiec lub wdowa po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go) oraz - w przypadku emeryt體 - decyzja o ustaleniu prawa do emerytury. Przy sprzeda縴 mieszka zak砤dowych stosuje si ustawowe bonifikaty naliczane od warto禼i rynkowej lokalu

Szpital zabierze spadek po babci?

czerwonej ceg硑. Rok temu wymienili okna na plastikowe, ale na ocieplenie i kolorowy tynk ju zabrak硂. A wi阠 wnuczka te potrzebuje pieni阣zy. Sama pani Janina - synowa zmar砮j - naturalnie r體nie jest w potrzebie: - Z emerytury, a pracowa砤m wcze秐iej przy szyciu dres體 w prywatnej sp蟪ce, niewiele mi

痮硁ierze-g髍nicy - tragiczne losy "czarnych baron體"

zmar砤 potem na nowotwory" - opowiada PAP prezes zarz眃u Zwi眤ku Represjonowanych Politycznie 痮硁ierzy-G髍nik體 Tadeusz Jarek. Jak doda, najd硊縠j s硊縴li ci, kt髍zy zacz阬i w 1949 r. - 39 miesi阠y. "P蠹niej nie zdarzy硂 si, by kto s硊縴 kr骳ej ni 27-28 miesi阠y. Wysz硂 stamt眃 du縪

Emeryci w d硊gach

S硑nn niegdy na ca潮 Polsk milicjantk drog體ki kapral El縝iet Bek eksmitowano z mieszkania w砤秐ie za d硊gi. Starsza pani mia砤 du縠 zaleg硂禼i w czynszu i nikogo, kto by jej pom骻. M笨 zmar, dzieci nie mieli. Administracja s砤砤 pisma gro勘ce eksmisj, pani El縝ieta je odbiera砤, nie

Dwie禼ie metr體 do syna. "Nie pozwol, 縠by przestali go szuka"

niedzielami, z w阦lem, ze wszystkim - wylicza przez 硓y. Po godzinie 13 barmanka przynosi z潮 wie舵. Na siemianowickiej oparzeni體ce zmar jeden z ocalonych g髍nik體. kasz Harna, 26 lat, spod O秝i阠imia, wiertacz. - Bogdan nie 縴je od poniedzia砶u, chyba 縠 pan Jezus zejdzie na d蟪 i go wskrzesi. Tam by

Gra o "Z硂t Adel"

;. Wi阠 jestem pewna, 縠 mieli - wspomina砤 zmar砤 w 2011 r. Altmann. Romansowali czy nie, wsp蟪praca s硑nnego austriackiego malarza Gustava Klimta i jego modelki Adeli Bloch-Bauer doprowadzi砤 do powstania w 1907 r. portretu, kt髍y Austriacy traktuj niemal jak swoj "Mona Liz" i kt髍y sta

Dom na wynajem z pilotem do piel阦niarki

opu禼i domu, kt髍y sam zbudowa. Wzi背 stamt眃 szaf i kredens, na kredensie ustawi kuchenk, mieszkanie na Maju mo縩a samemu urz眃zi. Pani Jadwiga wzi瓿a tylko zdj阠ia m昕a nieboszczyka i syna, co umar, jak mia 57 lat, zegar po zmar砮j kole縜nce, lod體k, telewizor i czajnik. Meble kupi砤 nowe, bo

Jak dostaniesz emerytur?

utrzymaniu syna, ucznia liceum. Czy mog domaga si od ZUS przepisania m昕a emerytury? Wyp砤can przez ZUS emerytur mo縩a dziedziczy. Takie odziedziczone 秝iadczenie to renta rodzinna. Prawo do niej maj: dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz

Kobieta na emeryturze

wdowy nadal b阣 dostawa renty po m昕ach (rz眃 chcia pierwotnie t granic podwy縮zy do 60 lat). Renta rodzinna nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy wdowa uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Przyk砤d. M笨 pani Joanny zmar, gdy mia砤 45 lat

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

縴j) nie s w stanie zapewni ci utrzymania. Udowodnisz to, pisz眂 o秝iadczenie, do kt髍ego nale縴 do潮czy odcinki ostatnich rent lub emerytur rodzic體. Rent otrzymywa b阣ziesz tak縠 wtedy, gdy jeste wdow lub wdowcem po zmar硑m. Pod dodatkowymi warunkami: ** w chwili 秏ierci wsp蟪ma晨onka

Kicz umierania, czyli Kot si pr昕y na pr罂no [VARGA]

odpokutowa swoje artystyczne upadki. Rzecz jest inspirowana wydarzeniami prawdziwymi i postaci realn, mianowicie zmar硑m aktorem Tadeuszem Szymkowem, cho pono inspirowana nie do ko馽a i raczej lu糿o, co tw髍cy filmu nam wy硊szczaj na koniec, w ka縟ym razie ja ten film stara砮m si ogl眃a jako czyst

Profesor Zofi Trojanowiczow wspominaj jej uczniowie z Poznania

latach 90. kierowa砤 Zak砤dem Literatury Polskiej XIX w. w Instytucie Filologii Polskiej UAM, potem Zak砤dem Literatury Romantyzmu. W latach 1993-1996 - by砤 dyrektorem Instytutu. Zmar砤 17 listopada, w wieku 79 lat. Pogrzeb odb阣zie si we wtorek 24 listopada o godz. 12.30 na Cmentarzu G髍czy駍kim. Msza

Jak Polka 43 lata czeka砤 na Bu砱ara

mn髎two telefon體, np.: - Ty rozpieszczona kretynko! W砤秐ie przespa砤m si z twoim m昕em. I co ty na to? Odpowiada砤m wtedy: - Po co pani mi o tym m體i? Czy ja mam zap砤ci? Nie uda硂 si czy co? A on sta obok i 秏ia si. Zmar po 23 latach. A ja obieca砤m sobie: nigdy wi阠ej nie wyjd za m笨. Szybko

Pi眛ek w TV: "Red", Joanna Kulig i "R.I.P.D. agenci z za秝iat體" [POLECAMY]

"Ghostbusters". Roy (Bridges) to policjant w za秝iatach tropi眂y na Ziemi niebezpieczne dusze, kt髍e powinny przej舵 "na drug stron" i stan辨 przed S眃em Ostatecznym, ale wcale si do tego nie kwapi. Pomaga mu Nick (Reynolds), niedawno zmar硑 ziemski gliniarz. Warto tylko dla

Jak dosta rent rodzinn lub socjaln?

: dzieciom (nie tylko biologicznym, ale tak縠 pasierbom, dzieciom adoptowanym lub wychowanym w rodzinie zast阷czej), rodze駍twu, (wnukom, (rodzicom albo m昕owi (縪nie) osoby zmar砮j. Dzieci otrzymaj rent po zmar硑m, je秎i maj mniej ni 16 lat - tu wystarczy dostarczy do ZUS akt urodzenia. W innym

Serce Polski bije w takich miejscach jak Starachowice

, historii o partyzantce w czasie wojny. Do legend zwi眤anych z tymi miejscami, do ludzi, do tego beztroskiego dzieci駍twa. Marek Bargie硂wski, aktor, zmar硑 kilka tygodni temu, m體i mi przed trzema laty: - i mi si Starachowice. Tam by pocz眛ek. Albo si wykorzysta硂 swoj szans, albo nie Niech

Lesbijka so硉ysk pod Poznaniem. Mieszka馽y: Dobrze, 縠 przysz硑 zmiany

, nawet rodzina. Dwa miesi眂e p蠹niej przyje縟縜 z dzie鎚i na koloni ko硂 Poznania. Tam spotykaj si z Marzen po raz pierwszy. Potem zn體 czat, rozmawiaj po nocach, gdy m笨 Marzeny wyje縟縜 w delegacj. Je秎i jest w domu, Marzena czeka, a p骿dzie spa i siada do komputera. Ale m笨 znajduje w

Mgr Helena Piasecka

Zmar砤 19 stycznia 2010 r. w Warszawie. Nauczycielka, wieloletni Dyrektor Szko硑 Podstawowej i Liceum Og髄nokszta砪眂ego Nr 44 im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Uczy砤 geografii i j陑yka niemieckiego. By砤 cz硂wiekiem ca硑m sercem zwi眤anym ze szko潮. Wcze秐ie owdowia砤, Jej m昕a

Mieszkanie zak砤dowe i sp蟪dzielcze na w砤sno舵

si wdowiec lub wdowa po najemcy); - skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (je秎i o wykup zabiega bliski zmar砮go); - emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Uwaga! Aby stara si o wykup mieszkania, nie mo縠my mie zaleg硂禼i czynszowych. BONIFIKATY NA MIESZKANIE ZAKDOWE

Wojna i pami赕. Niemcy przeciw ojcom

podobno by niezwykle przystojny. Matka wywodzi砤 si z ubogiej rodziny. Z dziesi阠iorgiem rodze駍twa pracowa砤 od czwartego roku 縴cia. Najmowa砤 si za jedzenie u bogatszych s眘iad體. Jej ojciec zmar zaraz po jej narodzinach, wi阠 na babci spad硂 wychowanie ca砮j gromady. Zmagania babki doceni Hitler

Konkubenci jak obcy

lub emerytury po zmar硑m konkubencie/zmar砮j konkubinie *do dziedziczenia ustawowego oraz do zachowku po zmar硑m konkubencie/zmar砮j konkubinie (konkubenci mog dziedziczy jedynie na podstawie zapisu w testamencie) *do ulgi przewidzianej dla cz硂nk體 rodziny spadkodawcy lub darczy馽y *do dysponowania

Warto obejrze

wypadkom powoduj眂ym 秏ier pilot體. Erich Hartmann, s硑nny as lotnictwa z czas體 wojny, przeszed nawet na emerytur, by zaprotestowa przeciwko u縴waniu tych maszyn. W filmie opartym na faktach m硂da wdowa Betti walczy o poznanie prawdy kryj眂ej si za katastrofami oraz 秏ierci m昕a. W ko馽u wytacza

Ma晨e駍two a konkubinat - bilans zysk體 i strat

nie wi阠ej ni 196,08z. Prawo spadkowe wbrew Gdy umiera m笨, spadek po nim dziedziczy 縪na. Gdy umiera konkubent -jego partnerce z ustawy nie nale縴 si nic. Jedynym sposobem zabezpieczenia jej na przysz硂舵 jest zapis w testamencie. Trzeba si jednak liczy z tym, 縠 dzieci zmar砮go konkubenta z

Jak wykupi mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

zmar砮go). Emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Mieszkanie zak砤dowe za niewielk sum mo縠my wykupi dzi阫i ustawowym bonifikatom. Zni縦i s naliczane od warto禼i rynkowej mieszkania okre秎onej przez rzeczoznawc. Za ka縟y rok przepracowany w danym przedsi阞iorstwie przys硊guje

Wszystko o emeryturach z ZUS

. Emerytur mo縩a dziedziczy Takie odziedziczone 秝iadczenie z ZUS to renta rodzinna. Prawo do niej maj: ** dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz, ** 縪na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej

Windykatorzy 禼i眊aj przedawnione d硊gi i wpisuj do rejestru d硊g體

Dzwoni telefon: - Panie redaktorze, niech pan pomo縠 - 禼igaj mnie za rower po siedmiu latach.- Za rower?- M笨 wzi背 na kredyt, a teraz mnie 禼igaj. Jak to mo縩a po tylu latach? Komornik nam na emerytur wszed.- A m笨 wyja秐i, 縠 wierzytelno舵 jest przedawniona?- No nie. A co my mamy teraz

Czekalski, J髗ef

G髍nik z kopalni Wujek. Zmar 16 grudnia, 1981 r. Najstarszy z nich, najbardziej do秝iadczony. Lat 48, po硂wa z nich przepracowana pod ziemi. Pochodzi z Katowic. Do emerytury brakowa硂 mu dw骳h lat. Ju planowa, 縠 kiedy na ni odejdzie, zacznie budowa dom. Zgin背 od kuli w serce. 痮na

Tusk na tr骿 z minusem

d硊縠j pracowa, jednak w Polsce na 10 tys. os骲 powy縠j 65-roku 縴cia przypada 0,2 geriatry (to oczywi禼ie 秗ednia), np. w Austrii - 4,6. Tabloidy wci笨 nie potrafi zostawi w spokoju rodzic體 tragicznie zmar砮j ma砮j Magdy, zreszt uczestnicy dramatu wydatnie w tym pomagaj. "Super Express"

Self-publishing. Ca砤 Polska pisze ksi笨ki

chora, ko馽zy砤 po jej 秏ierci. - Mama zmar砤 w lipcu 2015 roku, a ja bardzo chcia砤m, 縠by ksi笨ka by砤 gotowa na Wigili. Proces wydawniczy mo縠 trwa miesi眂ami. Wiedzia砤m te, 縠 w tradycyjnym wydawnictwie nie mia砤bym wp硑wu na to, jak ostatecznie ksi笨ka b阣zie wygl眃a, a bardzo chcia砤m, by na

Kto jest wa縩y dla Polski?

staro禼i (emerytura, jak doni髎 ostatnio ZUS, 1100 z). Stoj pod 禼ian, za kt髍 nie czeka mnie ju nic dobrego, bo w Polsce wa縩iejsi s nieurodzeni, zmarli w katastrofie lotniczej, ewentualnie stoj眂y pod krzy縠m. Tacy jak ja to w kraju nad Wis潮 k硂potliwy balast. Mam 50 lat. Stoj pod 禼ian

W rocznic pogromu w Jedwabnem jego ofiary odzyska硑 to縮amo舵 [ZDJ蔆IA]

zabytk體 pewnie by te szcz眛ki wyrzucono, dzi nikt nie mia w眛pliwo禼i, by je nam zwr骳i, by je pochowa w tym miejscu. Dzi阫ujemy IPN-owi i muzeum - podkre秎a Piotr Kadlcik, przewodnicz眂y Gminy Wyznaniowej 痽dowskiej w Warszawie. Za zmar硑ch 痽dzi zm體ili kadisz, wszyscy za zebrani wpierw po

Adres do raju. Tajemnica pewnej Norwe縦i

pilarzy (drwali). I traktorek kupi砮m. Ju nie trzeba by硂 pola tytoniu pieli motyk. To by砤 zmora mojego dzieci駍twa. Co pomalutku zacz瓿o si rusza z tej biedy. Krystyna Olszewska zmar砤 w 2012 roku. W domu, przy synowej, 縪nie Wies砤wa, i wnukach. Reszta jej dzieci rozjecha砤 si po Polsce. Wies砤w