emerytura po zmar硑m m昕u

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIZY裇KI

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Emma Morano (29.11.1899 - 15.04.2017)

lata. W pa糳zierniku 1926 r. Emma wysz砤 za m笨, jednak ma晨e駍two okaza硂 si nieudane. Jej jedyne dziecko zmar硂 w wieku sze禼iu miesi阠y Do 1954 r. Morano pracowa砤 w fabryce juty, potem jako kucharka, a do przej禼ia na emerytur w 1974 r. Przez ostatnie dwa lata z okazji urodzin otrzyma砤 listy

Obni縠nie wieku emerytalnego skazuje Polki na biedaemerytury. Mamy naj秝ie縮ze dane z ZUS o wysoko禼i 秝iadcze po zmianie prawa

Obni縠nie wieku emerytalnego skazuje Polki na biedaemerytury. Mamy naj秝ie縮ze dane z ZUS o wysoko禼i 秝iadcze po zmianie prawa

, gdy zdrowie ju nie pozwala dorabia, kobiety mog przej舵 na rent rodzinn po zmar硑m m昕u. Dostan wtedy 85 proc. jego 秝iadczenia – przypomina Koz硂wski. Obni縠nie wieku emerytalnego b阣zie kosztowa bud縠t pa駍twa – jak wyliczy ZUS – 55 mld z w ci眊u najbli縮zych pi阠iu lat

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

ostatnim roku studi體 (w szkole wy縮zej), prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz – 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, albo zaprzestanie

Wdowa po lekarzu ze szpitala MSW dosta砤 ni縮z rent. Skrzywdzeni ustaw dezubekizacyjn chc zmian w prawie

Wdowa po lekarzu ze szpitala MSW dosta砤 ni縮z rent. Skrzywdzeni ustaw dezubekizacyjn chc zmian w prawie

sierpniu mog砤 us硑sze od ministra Mariusza B砤szczaka, 縠 lekarzy pracuj眂ych w milicyjnych szpitalach ustawa nie obejmie. Mimo to na pa糳ziernikowym kwitku z Zak砤du Emerytalno-Rentowego MSWiA zamiast 2,9 tys. zobaczy砤 1,6 tys. z. Rent w takiej wysoko禼i po zmar硑m m昕u dostawa砤 od

Jak uporz眃kowa sprawy po zmar硑m [INFORMATOR]

Jak uporz眃kowa sprawy po zmar硑m [INFORMATOR]

i szuka spadkobierc體 zmar砮go. SZUKANIE TESTAMENTU Wtedy z pomoc przychodzi rejestr testament體. Zbi髍 istnieje od 5 pa糳ziernika 2011 r. Wpis do niego nic nie kosztuje. Za 縴cia testatora nikt poza nim samym nie mo縠 zapozna si z tre禼i dokumentu. Po jego 秏ierci spadkobiercy dowiedz si, u

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

rodzinnej przys硊guje specjalny dodatek. Wynosi 391,26 z. Je秎i osoba uprawniona pobiera emerytur, mo縠 zdecydowa, czy woli otrzyma rent po zmar硑m, czy pozosta przy w砤snym 秝iadczeniu. RENTY RODZINNE W PRZYKDACH + Pani Stanis砤wa z K硂dzka ma 43 lata. Umar jej m笨. Kobieta zosta砤 bez 秗odk體 do

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

trzeba go ujawnia w zeznaniu rocznym PIT i p砤ci podatku. Przys硊guje, gdy zmar硑 mia ubezpieczenie, pobiera emerytur lub rent (albo spe硁ia warunki do uzyskania tych 秝iadcze), by na zasi砶u chorobowym, 秝iadczeniu rehabilitacyjnym lub zasi砶u macierzy駍kim. Wyp砤ca si go temu, kto pokry

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

trzeba go ujawnia w zeznaniu rocznym PIT i p砤ci podatku. Przys硊guje, gdy zmar硑 mia ubezpieczenie, pobiera emerytur lub rent (albo spe硁ia warunki do uzyskania tych 秝iadcze), by na zasi砶u chorobowym, 秝iadczeniu rehabilitacyjnym lub zasi砶u macierzy駍kim. Wyp砤ca si go temu, kto pokry

Rz眃 PiS ukara schorowan kobiet. Za to, 縠 m笨 ods硊chiwa nagrania

Rz眃 PiS ukara schorowan kobiet. Za to, 縠 m笨 ods硊chiwa nagrania

wychodzi tylko w asy禼ie krewnych lub piel阦niarki 秗odowiskowej, kt髍a przychodzi do niej trzy razy w tygodniu. Teraz zak砤d emerytalny MSWiA powiadomi j, 縠 od pa糳ziernika zmniejsza jej rent rodzin po zmar硑m m昕u z 2,9 tys. z brutto na 1000 z brutto miesi阠znie (na konto nieca砮 900 z). Pow骴

G髍nicze wdowy o politykach rz眃u: Obiecali, oszukali!

G髍nicze wdowy o politykach rz眃u: Obiecali, oszukali!

zostawi硑 list skierowany do Marka Kuchci駍kiego, marsza砶a Sejmu. „Wdowy i sieroty po tragicznie zmar硑ch g髍nikach i zmar硑ch w spos骲 naturalny, cz阺to schorowane kobiety, mamy za sob baga cierpienia prze縴 w zmaganiu si z trudno禼iami 縴cia codziennego, a zw砤szcza z samotnym wychowaniem

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

powinowactwo (wi昙 prawn), czyli odpisy akt體 stanu cywilnego lub dow骴 osobisty. - Po pi眛e, za秝iadczenie, 縠 zmar硑 by obj阾y ubezpieczeniem spo砮cznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba sk砤daj眂a wniosek o zasi砮k pogrzebowy musi mie ze sob dokument ze zdj阠iem. Jakie dokumenty trzeba

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie go w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy lub zaprzestanie wychowywania

Pracownicze Plany Kapita硂we. Jak b阣ziemy oszcz阣za na emerytur? Odpowiadamy na pytania

Pracownicze Plany Kapita硂we. Jak b阣ziemy oszcz阣za na emerytur? Odpowiadamy na pytania

inwestycjach. Co ze sk砤dkami po 秏ierci? Po naszej 秏ierci pieni眃ze zaoszcz阣zone w PPK nie przepadn, ale b阣 dziedziczone. Je秎i zmar硑 mia 縪n/m昕a, to pieni眃ze przejmie ma晨onek. Dostanie po硂w pieni阣zy (albo na swoje konto w PPK, albo w got體ce). A co z drug po硂w? Przejmie je osoba, kt髍

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

chcemy w nim by. Brak deklaracji b阣zie oznacza, 縠 automatycznie znajdziemy si w ZUS. DZIEDZICZENIE SKDEK Z OFE Fundusz nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na konto ubezpieczonego, nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

emeryta) nabywa prawo do tzw. wyp砤ty gwarantowanej. Dziedziczenie emerytury: Mo縠my si zg硂si w ka縟ym momencie Nieodebrane 秗odki po zmar硑m cz硂nku OFE s nadal inwestowane przez dany fundusz. Po odbi髍 秗odk體 po zmar硑m cz硂nku OFE mo縩a si zg硂si w ka縟ym momencie. Aby otrzyma pieni眃ze

Dezubekizacja kombatant體, AK-owc體, sportowc體. RPO: "Wyrz眃zono ogromn krzywd"

Dezubekizacja kombatant體, AK-owc體, sportowc體. RPO: "Wyrz眃zono ogromn krzywd"

i tych, kt髍zy s硊縴li po 1990 roku. I nie ma znaczenia to, 縠 po weryfikacji przeszli do UOP, policji czy innych s硊縝 mundurowych i pracowali dla wolnej Polski. Radykalne ci阠ie 秝iadcze obj瓿o te renty rodzinne wyp砤cane np. 縪nie czy dzieciom po zmar硑m funkcjonariuszu. W „Wyborczej

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

mia硑 mo縧iwo禼i biega po prawnikach, s眃ach urz阣ach, nie mia硑 te na to pieni阣zy. Nie mia硑 te wiary w odmian swojego losu. ZUS zamienia rent na emerytur, coraz trudniej by硂 szy zabawki czy ple舵 paski, palce ju nie takie, sztywne si zrobi硑. Musia硑 zrezygnowa. Walka o

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

wskaza osob (lub kilka os骲), kt髍a po jego 秏ierci ma otrzyma sk砤dki. Mo縩a to tak縠 zrobi p蠹niej, podobnie jak zmieni uprawnionych do otrzymywania naszych sk砤dek. Niestety, OFE nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ten otrzyma 秗odki po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na

Wy秐ione 縴cie emeryta. Czy 330 tysi阠y Polak體 1 pa糳ziernika odejdzie na emerytur

kapciach przed telewizorem czy uprawia pomidory na dzia砪e. M骿 ojciec kolejarz ca砮 縴cie marzy, aby odej舵 na emerytur i odpocz辨. A jak w ko馽u na emerytur odszed, to co rano wstawa o pi眛ej i kr阠i si po domu. Zaj阠ia nie m骻 sobie znale兼. Zacz背 pi i po roku zmar na zawa. To nie dla mnie

Jak jest niedziela, to rz眃 zabiera: 1 pa糳ziernika dezubekizacja zaczyna si na ca砮go

. Tomasz Oklejak, naczelnik wydzia硊 ds. 縪硁ierzy i funkcjonariuszy w biurze RPO, m體i, 縠 problemy maj wdowy pobieraj眂e renty rodzinne po zmar硑ch funkcjonariuszach. – Dostaj one pisma, 縠 renta zostaje im obni縪na, i maj 30 dni na odwo砤nie. Tylko 縠 aby si odwo砤, musia硑by zna histori

Ustawa dezubekizacyjna. Dla przechodz眂ych za砤manie funkcjonariuszy organizowana jest pomoc psychologiczna

strukturach SB lub MSW w okresie PRL. Ich 秝iadczenia zostan obni縪ne. CZYTAJ TAK疎: Dezubekizacja. Obni縦a emerytur mundurowych [INFORMATOR] W秗骴 nich jest kilka tysi阠y ci昕ko chorych i rodziny pobieraj眂e renty po zmar硑ch. Obni縦a dotknie np. p砶. Krzysztofa Dymka, wiceszefa BOR w latach 1997-2001. W

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych ograniczaj眂y prawo do renty rodzinnej tylko do os骲 z zas眃zonymi alimentami za niezgodny z konstytucj. Odt眃 rozw骴ki bez aliment體 te mog si stara o rent po zmar硑m by硑m m昕u. Przyk砤d. W 2002 r. pani E.T. (w體czas 49

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

zmar硑m ma晨onku 10 lat d硊縠j. Pracodawcy i zwi眤kowcy w opiniach s podzieleni. Zobacz te: B阣ziemy kr骳ej pracowa. Ale jak to si odbije na wysoko禼i emerytur? Pytamy ministr體 i... Jeremiemu Mordasewiczowi z Konfederacji Lewiatan, cz硂nkowi rady nadzorczej ZUS, pomys si podoba. T硊maczy, 縠 nie

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

zasady r體nego traktowania obywateli przez pa駍two. Trybuna rozpatrywa spraw kobiety, kt髍a mia砤 ustn umow z by硑m m昕em o wyp砤cie aliment體. Gdy po jego 秏ierci poprosi砤 ZUS o wyp砤t renty, Zak砤d odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Wi阠ej dla emeryta. Dodatek czy waloryzacja

emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 25 proc. swojej emerytury. Ka縟y m骻砨y wybra korzystniejszy dla siebie wariant

Dziedziczenie emerytur

pieni眃ze nie podlegaj dziedziczeniu. Nie przejm ich ma晨onek ani dzieci. Przyk砤d. Pani Aniela, kasjerka w sklepie z Katowic, w maju mia砤 odej舵 na emerytur. Od pocz眛ku nale縜砤 tylko do ZUS. Zgromadzi砤 350 tys. z. Niestety, w marcu zmar砤. Nikt nie odziedziczy zgromadzonych przez ni sk砤dek

"Grecja. Gorzkie pomara馽ze" Dionisiosa Sturisa. Tam, gdzie sklepy otwieraj dopiero wieczorem

- wspomnienie zmar硑ch. Wszyscy mieszka馽y przygotowuj wielk uczt - jedni przynosz mi骴, inni wino, inni domowy chleb lub warzywa, jeszcze inni mi阺o. Sztuki baraniny i jagni阠iny l眃uj w wielkim kotle i gotuj si od rana. Po po硊dniu przychodzi brodaty pop i 秝i阠i jedzenie. Rodziny schodz si do

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Poszukiwany major przez cztery lata le縜 w prosektorium. Odszkodowanie: 200 tys. z

zorganizowanie bezdomnemu poch體ku. Pracownicy MOPS-u musieli najpierw sprawdzi, czy zmar硑 nie mia krewnych. Po trzech miesi眂ach wertowania papier體 socjalni dotarli do 縪ny i c髍ki. 痮na: - Jak to mo縧iwe? Pyta砤m szefa wroc砤wskiego szpitala. Nie potrafi odpowiedzie. M體i tylko, 縠 m昕a przywieziono w

Jak si zmieni emerytury

emerytury mogliby otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. W drugim wariancie przechodziliby na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostawaliby 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo 25 proc. swojej emerytury. Mo縩a by硂by wybra korzystniejszy dla siebie wariant. - Niepracuj眂y

Australijczyk zobaczy zdj阠ie Greka p砤cz眂ego pod bankiem. Postanowi go odnale兼, by da mu pieni眃ze

m昕czyzna rzeczywi禼ie jest dawnym przyjacielem jej m昕a. Koufos zamie禼i wtedy na Facebooku dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu go. "Ten m昕czyzna jest przyjacielem z dzieci駍twa mojego zmar砮go ojca. Chc podarowa mu tak sum pieni阣zy, 縠by nie musia si martwi o emerytur co najmniej przez

Dezubekizacja inwalidki, czyli zemsta na matce genera砤. Resort B砤szczaka zabra jej po硂w renty

w 1980 r. do w砤dz centralnych i zabra ze sob kierowc, kt髍y dosta etat w BOR. W 1987 r. W硂dzimierz Janicki musia zako馽zy prac i przeszed na rent z powodu powa縩ej choroby serca. Gdy 10 lat p蠹niej zmar, jego 縪na przej瓿a 秝iadczenie po nim. CZYTAJ R覹NIE: Wielka obni縦a emerytur

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Pa駍two p砤ci, a OFE trzymaj kas

temu j zwolni. Na jej miejsce zatrudni m硂dsz, ona zosta砤 bezrobotna. Utrzymywa砤 si razem z m昕em z jego emerytury - 1,8 tys. z brutto. To by jedyny doch骴 ma晨e駍twa. W ubieg硑m roku m笨 zmar. Pani Katarzyna wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t 秝iadczenia po m昕u (tzw. rent wdowi). Zak砤d wniosek

Skompromitowana by砤 prezydent Argentyny Cristina Kirchner za硂縴砤 now parti i chce wr骳i do polityki

. Dwana禼ie lat rz眃體 jej zmar砮go m昕a Nestora Kirchnera (2003-07) oraz jej samej (2007-15) to by硑 najpierw czasy wychodzenia z ci昕kiej zapa禼i gospodarczej i bankructwa pa駍twa, 禼igania nierozliczonych zbrodni dyktatury wojskowej z lat 1976-83, a tak縠 zwi阫szania 秝iadcze socjalnych oraz poszerzania

ZUS obni縜 rent... po 秏ierci

zmar砮go. Pani Ewa znalaz砤 przepis m體i眂y, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury) b阣zie pobiera owe 85 proc. W chwili 秏ierci panu Franciszkowi przys硊giwa硂 1734 z renty i 1455 z emerytury. Pani Ewa wybra砤 wi阠 rent i poprosi砤 ZUS o naliczenie z niej 秝iadcze dla

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

By jak babcia Hania. Fina konkursu Akademia Opowie禼i

surowym cz硂wiekiem. Nie 縴czy sobie naszej lito禼i. Odda babci mieszkanie we Wroc砤wiu i co miesi眂 wysy砤 jej cz甓 swojej emerytury. Zamieszka w drewnianej budce na dzia砪e pod lasem, by by blisko swoich pszcz蟪. Tylko zim zgadza si przeczeka u nas. Po paru latach zmar. Wyko馽zy硑 go

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Zmar砤 jedyna c髍ka genera砤 Franco. Hiszpania nadal nie rozliczy砤 si z dyktatur

W ostatnim tygodniu 2017 r. zmar砤 na raka Carmen Franco, jedyna c髍ka dyktatora rz眃z眂ego Hiszpani w latach 1939–1975. Wiadomo舵 o 秏ierci poda jako pierwszy jej ulubiony wnuk na Instagramie. Taka forma jest symboliczna, bo 秝iat dowiedzia si o istnieniu Carmen 80 lat wcze秐iej za

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Jak Polka 43 lata czeka砤 na Bu砱ara

si czy co? A on sta obok i 秏ia si. Zmar po 23 latach. A ja obieca砤m sobie: nigdy wi阠ej nie wyjd za m笨. Szybko Ale wysz砤m. I to ju po o秏iu miesi眂ach. Iwona, moja jedyna przyjaci蟪ka, zach阠a砤: - Roma, nie poradzisz sobie sama, musisz kogo znale兼. W biurze matrymonialnym wype硁i砤m

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Jak wa縩a dla pi砶arza jest dobra 縪na

. Odpar砤m, 縠 tak, ale listy zawsze pal po przeczytaniu. Niczego wi阠 u nas nie znale糽i, poza niemieckimi mapami. „To dow骴, 縠 pani m笨 jest szpiclem”, m體ili do siebie zadowoleni. Nie mog砤m tego zrozumie, przecie takie mapy by硑 wtedy w wielu domach w Zabrzu. S zreszt do dzisiaj

Victoria Woodhull. Pierwsza kobieta, kt髍a chcia砤 zosta prezydentem USA

秏ierci ostatniego m昕a w 1901 r. przesz砤 na emerytur i zamieszka砤 w wiejskiej w rezydencji w Bredon’s Norton w Worcestershire. Jako jedna z pierwszych kobiet w Anglii je糳zi砤 samochodem. Zmar砤 w czerwcu 1927 r. Ruth Bader Ginsburg: O秏iu wielkich facet體 i jedna drobna kobieta Korzysta砤m z

Kto nie chce na emerytur?

w Peru, Ekwadorze, Chile - tam tanio. Jolanta: - Ja bym chcia砤 odpocz辨 od nocek. Malowa. Ogr骴ek za硂縴 czy kawiarenk. Ojciec dwa lata si nacieszy emerytur. Wuj m體i, 縠 b阣zie r罂e hodowa - zmar w wieku 49 lat. W zesz硑m tygodniu kole縜nka, dwa lata m硂dsza ode mnie, na raka zmar砤

ier. Najtrudniejsze ze s丑w

cz硂wieka da si przywr骳i do 縴cia za pomoc modlitwy, si硑 woli. S przekonane, 縠 zmar砤 osoba czuje, oddycha, "mieszka na cmentarzu". Ma砮 dziecko mo縠 my秎e, 縠 zmar硑 秔i, jest w niebie z anio砤mi albo sam jest anio砮m i czuwa nad 縴wymi. Oko硂 si骴mego roku 縴cia dzieci zaczynaj

Emerytura umrze razem z tob

miesi眂e temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego? - Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wprowadzenie zmian b阣zie mo縧iwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mog zosta bez renty i pracy. Jej pomys na reform to zr罂nicowanie kwot wyp砤t. O co chodzi? Dzi wdowa otrzymuje 85 proc. emerytury zmar砮go m昕a. Niezale縩ie od tego, w jakim wieku pobiera rent, ten procent si nie

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

. Po powrocie do hotelu po硂縴砤 si, aby odpocz辨, i ju si nie obudzi砤. Joy Johnson pochodzi砤 z Minnesoty, 15 lat temu zmar jej m笨. Mia砤 czworo dzieci i sze禼ioro wnucz眛. Przez wiele lat by砤 nauczycielk wychowania fizycznego i trenerk. Biega zacz瓿a dopiero na emeryturze, trenowa砤 ka縟ego

Co politycy obiecuj emerytom

korzystniejszy dla siebie wariant. Przyk砤d. Pani Zofia ma 700 z emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1 tys z. Mo縠 te przej舵 na

Na tropach spadku

konta swoich praw. Czyli swojego udzia硊 w spadku po zmar硑m, a wi阠 tak縠 w pieni眃zach zgromadzonych na tym wsp髄nym rachunku. Sk砤dki z OFE W OFE od硂縴li秏y ju grube miliardy z硂tych na nasze przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲 oszcz阣zaj眂ych w funduszach nie do縴je ich wyp砤ty. A te pieni眃ze nie

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawd, jakie warunki musisz spe硁i, aby je otrzyma

Renta rodzinna Przys硊guje cz硂nkom rodziny osoby, kt髍a przed 秏ierci otrzymywa砤 emerytur lub rent z tytu硊 niezdolno禼i do pracy. Mo縠 j r體nie dosta rodzina zmar砮go, kt髍y pobiera zasi砮k przedemerytalny lub 秝iadczenie przedemerytalne. Renta nale縴 si te po osobie, kt髍a pracowa砤 co

Ca硑 dzie je縟筷 tramwajem, wtedy samotno舵 jest mniejsza. Jak "mali bracia Ubogich" pomagaj ludziom starszym

? Nie, nie s眃z. Przysz砤m tu, bo sama bym nie mog砤 mieszka. A nigdy za m笨 nie wysz砤m. No to i nie mia砤m dzieci. Ale ca砮 縴cie komu matkowa砤m. Najpierw jak mia砤m 13 lat i mama zmar砤. Mimo 縠 by硂 starsze rodze駍two, to ja przej瓿am rol mamy. No i starsi do szk蟪 poszli, a ja sko馽zy砤m tylko

Renty rodzinne i socjalne. Komu przys硊guj i jak si o nie stara?

rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o

Dzie dziadka. Tadeusz nie m體i od 24 lat, od 秏ierci 縪ny. A poszed z wnuczk na spacer

zdanie, o czym, do kogo – nie wiadomo. 痮na zmar砤 pod koniec lutego, a na Wielkanoc na pewno nie m體i ju wcale. Tyle pami阾aj, bo siostra ojca robi砤 sceny. Bo na pocz眛ku ludzie si dziwili, pytali, pr骲owali zagada, zawo砤 znienacka. Teraz ju nie. Obcy mo縠 si dziwi, ale nie ma wielu

Szepty i krzyki. "Do Skolimowa trzeba zabra dwie rzeczy: szczoteczk i kieliszek"

zmar硑m nie trafi硑 na 秏ietnik, gdzie wiatr je rozwieje. >> Zawsze jest lepiej 縴 z u秏iechem na ustach, ni p砤ka po k眂ie - m體i砤 o sobie. By cz硂wiek – nie ma cz硂wieka. Nadzieja Szeptem (kto z obs硊gi): – Na kromk chleba nutella, na to czosnek pokrojony w kosteczk, na

Zbadali kaszubskie korzenie Grassa. "Skomplikowane losy"

kr髏ko – gdy 縪na zmar砤 a on ponownie si o縠ni, kolejne dzieci chrzcili zn體 krewni. Widocznie stosunki w tym czasie si naprawi硑. Norm w rodzinie by砤 te wielodzietno舵 oraz du縜 秏iertelno舵 potomstwa. Cz阺to po porodzie umiera硑 tak縠 matki. Dlatego wi阠ej by硂 powt髍nych ma晨e駍tw wdowc體

Pani Kobernicka serdeczna dla dzieci. Przez ca砮 lata nikt nie wiedzia, 縠 by砤 bohaterk

. Zmar砤 w lutym w 2000 r. W dniu pogrzebu odczytano rozkaz o przyznaniu jej stopnia majora. Helena Kobernicka to by砤 MOJA PANI. Chodzi砤m do jej przedszkola od wrze秐ia 1953 do czerwca 1957 r. Ca砮 cztery lata. Niemal codziennie wita mnie jej u秏iech. Lubi砤 rano czeka na swoje dzieci w

Prof. Krystyna de Walden-Ga硊szko: By砤m wredna

, domaga砤m si lod體, ale nie da硂 si nawet wysi倍, bo samochod體 wok蟪 tyle, co dzi w korku. Dotar硑秏y jako do tych Raka馽 i zosta硑秏y do ko馽a wojny. 痽硑秏y tam, maj眂 co je舵, we wzgl阣nym spokoju, nie licz眂 wyw髗ki ciotki z m昕em, jako obszarnik體, na Sybir. Na szcz甓cie dwa lata po wojnie

Poka si na cmentarzu

grobowce tutaj s praktycznie nasze. Wi阫szo舵 robimy ciemnych, bo szlachetniejsze. Po 秏ierci zmar砮mu trzeba odda jeszcze lepszy szacunek ni za 縴wota. Piotr: - S osoby, kt髍e lubi si wywy縮zy, i za nagrobek daj nie wiadomo ile pieni阣zy. W S砤wsku stoi taki pomnik po prawej stronie. Udziwniony

Przedawnienie d硊g體

zmniejszono wysoko舵 raty do 60 z miesi阠znie i pobierano z renty, kt髍 dosta砤 po zmar硑m m昕u. Przez rok pani Janina sp砤ca砤 zad硊縠nie, ale w 2003 r. przesta砤. Post阷owanie egzekucyjne okaza硂 si bezskuteczne, bo komornikowi uda硂 si wyegzekwowa jedynie 1,51 z. Dziesi赕 lat p蠹niej pani Janina

Reinhard Heydrich, blond bestia. Cz硂wiek od 痽d體

cho faktycznie Holocaust trwa ju od dawna, to po 秏ierci Heydricha nast眕i硂 gwa硉owne przyspieszenie. Aby uhonorowa zmar砮go, operacji zg砤dzenia 痽d體 w GG Himmler nada kryptonim „Aktion Reinhardt” (z „t” na ko馽u, bo tak pisa imi swego wsp蟪pracownika), a jej

Angielska dziewica. Ostatnie okr笨enie. Grobowiec 秝ietlik體

odpowiedzia砤, 縠 gdy wkroczy砤 w lata samodzielno禼i, postanowi砤 zachowa dziewictwo. Zdo砤砤 si do tego przyzwyczai i ma nadziej, 縠 B骻 pozwoli jej w tym wytrwa. "Mnie wystarczy marmurowa tablica, kt髍a obwie禼i, 縠 kr髄owa po najd硊縮zym panowaniu 縴砤 i zmar砤 w stanie dziewiczym" - mawia砤

"Na szybko舵 trzeba mie ochot". 痽cie Teresy Czapor mo縩a podzieli mi阣zy pi赕 fiat體 126p.

latach, skorodowa砤. Psu si najwi阠ej z wszystkich, kt髍e mia砤m. Ale tyle Polski nim obje糳zi砤m, tyle ludzi przewioz砤m, zd笨y砤m nawet z m昕em postanowi o rozwodzie. By nies硑chanie eleganckim panem, nawet jak si rozeszli秏y, to sp砤ca raty za mojego pierwszego fiacika. By, bo zmar na serce

W Indiach 縴je 40 milion體 wd體. M體i si o nich: martwe za 縴cia. Polsko-indyjski spektakl "Strachu nie ma"

W najwi阫szej demokracji 秝iata kobieta, kt髍a straci m昕a, jest zwyczajowo pozbawiana prawa do spadku, pracy, emerytury, a pa駍two chroni j tylko w minimalnym zakresie. Prapremiera spektaklu "Strachu nie ma” w re縴serii kasza Chotkowskiego (opracowanie tekstu Magda Fertacz, muzyka

Polka zabrana w czasie wojny przez Lebensborn: Rodzice z Niemiec kochali mnie

;Luisenbadem". Reporta W硂dzimierza Nowaka i Angeliki Ku糿iak o dzieciach z Lebensbornu W dokumentach o秗odka Basia figuruje jako Bärbel Geisler urodzona 2 lutego 1939 roku. W rzeczywisto禼i urodzi砤 si 1 lutego 1938 roku w Gdyni. Mama dziewczynki zmar砤 w pierwszych dniach wojny na zawa serca

"Emmanuelle", erotyczna rewolucja w kinie

„rozwi眤砮j Emmanuelle”. Potem zdiagnozowano u Kristel raka prze硑ku, przerzuty do w眛roby. – Nie boj si 秏ierci – m體i砤. – Chc j po prostu wybra jako moje ostatnie pragnienie. Pod koniec czerwca 2012 r. dozna砤 udaru m髗gu, zmar砤 18 pa糳ziernika tego roku. Na

"Grecja. Gorzkie pomara馽ze" Dionisiosa Sturisa. Kontrolerzy na Ikarii

ziemniakami, strasznie si w禼iek. 痚 jak oni 秏i?! 痚 to nieludzkie tak sprawdza cz硂wieka, czy 縴je. On sobie przecie na t emerytur zapracowa ci昕k har體k. Ciotka zmar砤 trzy lata temu, ich syn w zesz硑m roku. A wujek 縴je, ma sto trzy lata i jest w ca砶iem niez砮j formie. I w砤秐ie po tej aferze

J髗ef Hurwic. Zmar wybitny popularyzator nauki

Sk硂dowska-Curie. W 1969 r. wyemigrowa do Francji na zaproszenie rz眃u. Otrzyma tam prac na Uniwersytecie w Marsylii, gdzie specjalnie dla niego utworzono stanowisko kierownika Zak砤du Dielektrochemii. Wyk砤da do przej禼ia na emerytur w 1979 r. Po zmianach ustrojowych w Polsce, kt髍e nast眕i硑 w 1989 r

Ma晨e駍two czy konkubinat

maj prawo do odmowy sk砤dania zezna w post阷owaniu karnym * Ma晨onkowie mog si wsp髄nie rozlicza z fiskusem * Konkubenci nie maj do tego prawa * Wdowy i wdowcy maj prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmar硑m ma晨onku * Konkubenci nie maj tego prawa * Ma晨onkowie maj prawo do informacji o

Dla kogo renta rodzinna

renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem jednak, 縠 eksma晨onek przed 秏ierci p砤ci 縪nie/m昕owi alimenty przyznane na podstawie wyroku s眃owego b眃 zawartej ugody. Takie same kryteria jak w przypadku wdowy/wdowca trzeba spe硁i, by m骳 si stara o rent rodzinn po zmar硑m dziecku. Osoba

Starsi ludzie l眃uj w Etiopii na marginesie

pogrzebu. Wyznacza osoby, kt髍e maj p骿舵 na nabo縠駍two. Decyduje r體nie o tym, kto w domu zmar砮go przygotuje ind縠r, czyli tradycyjny etiopski placek, a kto serwowa b阣zie go禼iom kaw – m體i 55-letnia Etalemaha Mekbib, skarbniczka 700-osobowego idir na przedmie禼iach Addis. Po縠gnanie trwa

Czy pa駍two sta na wyp砤ty emerytur dla 50-letnich wd體?

b阣zie przybywa os骲 mog眂ych z renty skorzysta. Dzi co roku ZUS przyznaje oko硂 40 tys. nowych rent po zmar硑ch. Zak砤du ju dzi nie sta na wyp砤t wszystkich 秝iadcze. Wydatki przewy縮zaj bowiem kwoty zebrane ze sk砤dek. Dlatego co roku Zak砤d na wyp砤t rent i emerytur wyst阷uje do bud縠tu

T硊my pod wroc砤wskimi teatrami. Chc kupi bilet za 2,5 z

kole縜nkami przysz砤 kupi bilety dla ca砮j grupy - ka縟y mo縠 dosta w kasie pi赕. Na co dzie do teatru raczej nie chodzi. - Tylko jak uda si co taniej komu z nas dosta. M笨 zmar, mam nisk emerytur, a tu przecie mieszkanie trzeba op砤ca - wyja秐ia. Wojtek, student Politechniki Wroc砤wskiej, kt髍y

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

si do zako馽zenia tego roku studi體; * 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Zak砤dowe i sp蟪dzielcze

), + za秝iadczenie o zameldowaniu, + skr骳ony odpis aktu ma晨e駍twa (je秎i o mieszkanie staraj si wdowiec lub wdowa po najemcy), + skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), + decyzj o ustaleniu prawa do emerytury (gdy staraj si o to emeryci). Lokal zak砤dowy mo縩a tanio wykupi

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Jak si stara o rent rodzinn i socjaln

po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych

Dla kogo zasi砮k opieku馽zy? Ile mo縠 dosta opiekun niepe硁osprawnego?

opiek nad niepe硁osprawnym m昕em. W骿t, a za nim samorz眃owe kolegium odwo砤wcze wniosek odrzucili, t硊macz眂, 縠 niepe硁osprawno舵 m昕a powsta砤 po uko馽zeniu przez niego 43 lat. Tymczasem 秝iadczenie przys硊guje tylko opiekunom os骲, kt髍e sta硑 si niepe硁osprawne w dzieci駍twie, a ju na pewno nie

Reprywatyzacja w Warszawie. Ewa Andruszkiewicz: "Mam misj do wykonania"

rodzicami przyjaci蟪, kt髍zy wyjechali do Francji. Starsi pa駍two zameldowali j przy D眀rowskiego. Przepisy by硑 takie, 縠 gdyby mieszka砤 w lokalu komunalnym przez co najmniej trzy lata, to po 秏ierci g丑wnych najemc體 automatycznie wesz砤by po nich w najem. Najpierw zmar砤 starsza pani. Starszy pan zmar

Pytania w spadku

m昕u/縪nie. Dlatego 縠 nie ma informacji o ich 秏ierci. Owszem, sk砤dki przestaj wp硑wa na konto, ale przecie nie wiadomo z jakiego powodu. O 秏ierci bliskiego trzeba wi阠 OFE zawiadomi. Cho鎎y przedstawiaj眂 akt zgonu klienta funduszu, naszego bliskiego. Po sk砤dki po zmar硑m trzeba si zg硂si do

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

Jak dostaniesz emerytur?

utrzymaniu syna, ucznia liceum. Czy mog domaga si od ZUS przepisania m昕a emerytury? Wyp砤can przez ZUS emerytur mo縩a dziedziczy. Takie odziedziczone 秝iadczenie to renta rodzinna. Prawo do niej maj: dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz

W Teatrze NN zakochali秏y si w opowie禼iach

pierwszy raz pomy秎a砮m, 縠 mog p骿舵 inn drog. To by ci昕ki czas. Siedzia砮m w wi陑ieniu, zmar砤 mi 縪na, dzieci zosta硑 z babci. Nie wiedzia砮m co robi. Nie mia砮m mieszkania, przyjaci蟪, nic. Kombinowa砮m, jak tu utrzyma tr骿k dzieci. Wtedy mi si ubzdura硂, 縠 b阣 nie糽e zarabia w kulturze