emerytura po zmar硑m m昕u

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIZY裇KI

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Po zmianach w systemie emerytalnym wdowy b阣 d硊縠j czeka na 秝iadczenie po zmar硑m. 1,2 miliona os骲 pobiera renty rodzinne

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz – 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, albo zaprzestanie

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

trzeba go ujawnia w zeznaniu rocznym PIT i p砤ci podatku. Przys硊guje, gdy zmar硑 mia ubezpieczenie, pobiera emerytur lub rent (albo spe硁ia warunki do uzyskania tych 秝iadcze), by na zasi砶u chorobowym, 秝iadczeniu rehabilitacyjnym lub zasi砶u macierzy駍kim. Wyp砤ca si go temu, kto pokry

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

trzeba go ujawnia w zeznaniu rocznym PIT i p砤ci podatku. Przys硊guje, gdy zmar硑 mia ubezpieczenie, pobiera emerytur lub rent (albo spe硁ia warunki do uzyskania tych 秝iadcze), by na zasi砶u chorobowym, 秝iadczeniu rehabilitacyjnym lub zasi砶u macierzy駍kim. Wyp砤ca si go temu, kto pokry

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

rodzinnej przys硊guje specjalny dodatek. Wynosi 391,26 z. Je秎i osoba uprawniona pobiera emerytur, mo縠 zdecydowa, czy woli otrzyma rent po zmar硑m, czy pozosta przy w砤snym 秝iadczeniu. RENTY RODZINNE W PRZYKDACH + Pani Stanis砤wa z K硂dzka ma 43 lata. Umar jej m笨. Kobieta zosta砤 bez 秗odk體 do

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

powinowactwo (wi昙 prawn), czyli odpisy akt體 stanu cywilnego lub dow骴 osobisty. - Po pi眛e, za秝iadczenie, 縠 zmar硑 by obj阾y ubezpieczeniem spo砮cznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba sk砤daj眂a wniosek o zasi砮k pogrzebowy musi mie ze sob dokument ze zdj阠iem. Jakie dokumenty trzeba

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie go w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy lub zaprzestanie wychowywania

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

chcemy w nim by. Brak deklaracji b阣zie oznacza, 縠 automatycznie znajdziemy si w ZUS. DZIEDZICZENIE SKDEK Z OFE Fundusz nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ma pieni眃ze po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na konto ubezpieczonego, nie musi oznacza, 縠 cz硂nek OFE nie 縴je

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

emeryta) nabywa prawo do tzw. wyp砤ty gwarantowanej. Dziedziczenie emerytury: Mo縠my si zg硂si w ka縟ym momencie Nieodebrane 秗odki po zmar硑m cz硂nku OFE s nadal inwestowane przez dany fundusz. Po odbi髍 秗odk體 po zmar硑m cz硂nku OFE mo縩a si zg硂si w ka縟ym momencie. Aby otrzyma pieni眃ze

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

mia硑 mo縧iwo禼i biega po prawnikach, s眃ach urz阣ach, nie mia硑 te na to pieni阣zy. Nie mia硑 te wiary w odmian swojego losu. ZUS zamienia rent na emerytur, coraz trudniej by硂 szy zabawki czy ple舵 paski, palce ju nie takie, sztywne si zrobi硑. Musia硑 zrezygnowa. Walka o

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

wskaza osob (lub kilka os骲), kt髍a po jego 秏ierci ma otrzyma sk砤dki. Mo縩a to tak縠 zrobi p蠹niej, podobnie jak zmieni uprawnionych do otrzymywania naszych sk砤dek. Niestety, OFE nie zg硂si si do spadkobiercy z informacj, 縠 ten otrzyma 秗odki po zmar硑m. To, 縠 nowe sk砤dki nie wp硑waj na

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂, i proponuje tzw. dodatek dla wd體 i wdowc體. Po 秏ierci m昕a lub 縪ny mo縩a by硂by dosta - pr骳z swojej emerytury - tak縠 25 proc. emerytury ma晨onka. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po zmar硑m - na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

zmar硑m ma晨onku 10 lat d硊縠j. Pracodawcy i zwi眤kowcy w opiniach s podzieleni. Zobacz te: B阣ziemy kr骳ej pracowa. Ale jak to si odbije na wysoko禼i emerytur? Pytamy ministr體 i... Jeremiemu Mordasewiczowi z Konfederacji Lewiatan, cz硂nkowi rady nadzorczej ZUS, pomys si podoba. T硊maczy, 縠 nie

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych ograniczaj眂y prawo do renty rodzinnej tylko do os骲 z zas眃zonymi alimentami za niezgodny z konstytucj. Odt眃 rozw骴ki bez aliment體 te mog si stara o rent po zmar硑m by硑m m昕u. Przyk砤d. W 2002 r. pani E.T. (w體czas 49

"Grecja. Gorzkie pomara馽ze" Dionisiosa Sturisa. Tam, gdzie sklepy otwieraj dopiero wieczorem

- wspomnienie zmar硑ch. Wszyscy mieszka馽y przygotowuj wielk uczt - jedni przynosz mi骴, inni wino, inni domowy chleb lub warzywa, jeszcze inni mi阺o. Sztuki baraniny i jagni阠iny l眃uj w wielkim kotle i gotuj si od rana. Po po硊dniu przychodzi brodaty pop i 秝i阠i jedzenie. Rodziny schodz si do

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

zasady r體nego traktowania obywateli przez pa駍two. Trybuna rozpatrywa spraw kobiety, kt髍a mia砤 ustn umow z by硑m m昕em o wyp砤cie aliment體. Gdy po jego 秏ierci poprosi砤 ZUS o wyp砤t renty, Zak砤d odm體i. S阣ziowie TK stwierdzili, 縠 to niesprawiedliwe, bo np. dzieci zmar砮go mog dostawa po

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

by硑 spe硁ione, zar體no je秎i chodzi o zmar砮go m昕a, jak i wdow. Przyk砤d. 20-latek z Krakowa po uko馽zeniu szko硑 秗edniej nie pracowa i nie by ubezpieczony. Pewnej nocy dosz硂 do tragicznego wypadku. Zosta 秏iertelnie potr眂ony przez samoch骴, gdy wraca z dyskoteki. Jego ojciec r體nie nie

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Olsztyn. Bieg砤 oskar縪na o fa硈zyw opini: dzi napisa砤bym to samo

W efekcie opinii Beaty W. dotycz眂ej przyczyny zgonu aptekarki z Olsztyna Anny K. m笨 zmar砮j, znany w mie禼ie lekarz chirurg J髗ef K., trafi do aresztu pod zarzutem zab骿stwa. W czwartek w olszty駍kim s眃zie J髗ef K. m體i, 縠 krzywdy jakich on i jego bliscy doznali w wyniku aresztowania s nie

Wi阠ej dla emeryta. Dodatek czy waloryzacja

emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 25 proc. swojej emerytury. Ka縟y m骻砨y wybra korzystniejszy dla siebie wariant

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Dziedziczenie emerytur

pieni眃ze nie podlegaj dziedziczeniu. Nie przejm ich ma晨onek ani dzieci. Przyk砤d. Pani Aniela, kasjerka w sklepie z Katowic, w maju mia砤 odej舵 na emerytur. Od pocz眛ku nale縜砤 tylko do ZUS. Zgromadzi砤 350 tys. z. Niestety, w marcu zmar砤. Nikt nie odziedziczy zgromadzonych przez ni sk砤dek

Poszukiwany major przez cztery lata le縜 w prosektorium. Odszkodowanie: 200 tys. z

zorganizowanie bezdomnemu poch體ku. Pracownicy MOPS-u musieli najpierw sprawdzi, czy zmar硑 nie mia krewnych. Po trzech miesi眂ach wertowania papier體 socjalni dotarli do 縪ny i c髍ki. 痮na: - Jak to mo縧iwe? Pyta砤m szefa wroc砤wskiego szpitala. Nie potrafi odpowiedzie. M體i tylko, 縠 m昕a przywieziono w

Waloryzacja emerytur i rent 2016

komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go ma晨onka. SLD uwa縜, 縠 to za ma硂. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogli otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K,. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Olsztyn. Bieg砤 lekarz odpowiada za fa硈zywa opini ws. zgonu

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszyty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Australijczyk zobaczy zdj阠ie Greka p砤cz眂ego pod bankiem. Postanowi go odnale兼, by da mu pieni眃ze

m昕czyzna rzeczywi禼ie jest dawnym przyjacielem jej m昕a. Koufos zamie禼i wtedy na Facebooku dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu go. "Ten m昕czyzna jest przyjacielem z dzieci駍twa mojego zmar砮go ojca. Chc podarowa mu tak sum pieni阣zy, 縠by nie musia si martwi o emerytur co najmniej przez

Jak si zmieni emerytury

emerytury mogliby otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. W drugim wariancie przechodziliby na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostawaliby 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo 25 proc. swojej emerytury. Mo縩a by硂by wybra korzystniejszy dla siebie wariant. - Niepracuj眂y

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Pa駍two p砤ci, a OFE trzymaj kas

temu j zwolni. Na jej miejsce zatrudni m硂dsz, ona zosta砤 bezrobotna. Utrzymywa砤 si razem z m昕em z jego emerytury - 1,8 tys. z brutto. To by jedyny doch骴 ma晨e駍twa. W ubieg硑m roku m笨 zmar. Pani Katarzyna wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t 秝iadczenia po m昕u (tzw. rent wdowi). Zak砤d wniosek

ZUS obni縜 rent... po 秏ierci

zmar砮go. Pani Ewa znalaz砤 przepis m體i眂y, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury) b阣zie pobiera owe 85 proc. W chwili 秏ierci panu Franciszkowi przys硊giwa硂 1734 z renty i 1455 z emerytury. Pani Ewa wybra砤 wi阠 rent i poprosi砤 ZUS o naliczenie z niej 秝iadcze dla

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

m昕a osi眊n瓿a wiek 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnione do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie osi眊n瓿o 16 lat, a je縠li kszta砪i si w szkole - 18 lat, lub je縠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca砶owicie niezdolnym do

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. - Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Victoria Woodhull. Pierwsza kobieta, kt髍a chcia砤 zosta prezydentem USA

秏ierci ostatniego m昕a w 1901 r. przesz砤 na emerytur i zamieszka砤 w wiejskiej w rezydencji w Bredon’s Norton w Worcestershire. Jako jedna z pierwszych kobiet w Anglii je糳zi砤 samochodem. Zmar砤 w czerwcu 1927 r. Ruth Bader Ginsburg: O秏iu wielkich facet體 i jedna drobna kobieta Korzysta砤m z

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體. 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Ca硑 dzie je縟筷 tramwajem, wtedy samotno舵 jest mniejsza. Jak "mali bracia Ubogich" pomagaj ludziom starszym

? Nie, nie s眃z. Przysz砤m tu, bo sama bym nie mog砤 mieszka. A nigdy za m笨 nie wysz砤m. No to i nie mia砤m dzieci. Ale ca砮 縴cie komu matkowa砤m. Najpierw jak mia砤m 13 lat i mama zmar砤. Mimo 縠 by硂 starsze rodze駍two, to ja przej瓿am rol mamy. No i starsi do szk蟪 poszli, a ja sko馽zy砤m tylko

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Kto nie chce na emerytur?

w Peru, Ekwadorze, Chile - tam tanio. Jolanta: - Ja bym chcia砤 odpocz辨 od nocek. Malowa. Ogr骴ek za硂縴 czy kawiarenk. Ojciec dwa lata si nacieszy emerytur. Wuj m體i, 縠 b阣zie r罂e hodowa - zmar w wieku 49 lat. W zesz硑m tygodniu kole縜nka, dwa lata m硂dsza ode mnie, na raka zmar砤

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

ier. Najtrudniejsze ze s丑w

cz硂wieka da si przywr骳i do 縴cia za pomoc modlitwy, si硑 woli. S przekonane, 縠 zmar砤 osoba czuje, oddycha, "mieszka na cmentarzu". Ma砮 dziecko mo縠 my秎e, 縠 zmar硑 秔i, jest w niebie z anio砤mi albo sam jest anio砮m i czuwa nad 縴wymi. Oko硂 si骴mego roku 縴cia dzieci zaczynaj

Zbadali kaszubskie korzenie Grassa. "Skomplikowane losy"

kr髏ko – gdy 縪na zmar砤 a on ponownie si o縠ni, kolejne dzieci chrzcili zn體 krewni. Widocznie stosunki w tym czasie si naprawi硑. Norm w rodzinie by砤 te wielodzietno舵 oraz du縜 秏iertelno舵 potomstwa. Cz阺to po porodzie umiera硑 tak縠 matki. Dlatego wi阠ej by硂 powt髍nych ma晨e駍tw wdowc體

"Emmanuelle", erotyczna rewolucja w kinie

„rozwi眤砮j Emmanuelle”. Potem zdiagnozowano u Kristel raka prze硑ku, przerzuty do w眛roby. – Nie boj si 秏ierci – m體i砤. – Chc j po prostu wybra jako moje ostatnie pragnienie. Pod koniec czerwca 2012 r. dozna砤 udaru m髗gu, zmar砤 18 pa糳ziernika tego roku. Na

W Indiach 縴je 40 milion體 wd體. M體i si o nich: martwe za 縴cia. Polsko-indyjski spektakl "Strachu nie ma"

W najwi阫szej demokracji 秝iata kobieta, kt髍a straci m昕a, jest zwyczajowo pozbawiana prawa do spadku, pracy, emerytury, a pa駍two chroni j tylko w minimalnym zakresie. Prapremiera spektaklu "Strachu nie ma” w re縴serii kasza Chotkowskiego (opracowanie tekstu Magda Fertacz, muzyka

Polka zabrana w czasie wojny przez Lebensborn: Rodzice z Niemiec kochali mnie

;Luisenbadem". Reporta W硂dzimierza Nowaka i Angeliki Ku糿iak o dzieciach z Lebensbornu W dokumentach o秗odka Basia figuruje jako Bärbel Geisler urodzona 2 lutego 1939 roku. W rzeczywisto禼i urodzi砤 si 1 lutego 1938 roku w Gdyni. Mama dziewczynki zmar砤 w pierwszych dniach wojny na zawa serca

Spadkobierca dziedziczy emerytur z OFE

ma晨onek zmar砮go cz硂nka OFE nie nale縴 do 縜dnego funduszu emerytalnego, nie ma znaczenia z punktu widzenia przepis體 obowi眤uj眂ych te fundusze - uzna SN. - Ma晨onek zmar砮go skorzysta z pieni阣zy po nim dopiero wtedy, gdy sam przejdzie na emerytur - uzasadni wyrok s阣zia Jerzy Ku糿iar.

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

. Po powrocie do hotelu po硂縴砤 si, aby odpocz辨, i ju si nie obudzi砤. Joy Johnson pochodzi砤 z Minnesoty, 15 lat temu zmar jej m笨. Mia砤 czworo dzieci i sze禼ioro wnucz眛. Przez wiele lat by砤 nauczycielk wychowania fizycznego i trenerk. Biega zacz瓿a dopiero na emeryturze, trenowa砤 ka縟ego

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wprowadzenie zmian b阣zie mo縧iwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mog zosta bez renty i pracy. Jej pomys na reform to zr罂nicowanie kwot wyp砤t. O co chodzi? Dzi wdowa otrzymuje 85 proc. emerytury zmar砮go m昕a. Niezale縩ie od tego, w jakim wieku pobiera rent, ten procent si nie

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

Poka si na cmentarzu

grobowce tutaj s praktycznie nasze. Wi阫szo舵 robimy ciemnych, bo szlachetniejsze. Po 秏ierci zmar砮mu trzeba odda jeszcze lepszy szacunek ni za 縴wota. Piotr: - S osoby, kt髍e lubi si wywy縮zy, i za nagrobek daj nie wiadomo ile pieni阣zy. W S砤wsku stoi taki pomnik po prawej stronie. Udziwniony

Przedawnienie d硊g體

zmniejszono wysoko舵 raty do 60 z miesi阠znie i pobierano z renty, kt髍 dosta砤 po zmar硑m m昕u. Przez rok pani Janina sp砤ca砤 zad硊縠nie, ale w 2003 r. przesta砤. Post阷owanie egzekucyjne okaza硂 si bezskuteczne, bo komornikowi uda硂 si wyegzekwowa jedynie 1,51 z. Dziesi赕 lat p蠹niej pani Janina

Starsi ludzie l眃uj w Etiopii na marginesie

pogrzebu. Wyznacza osoby, kt髍e maj p骿舵 na nabo縠駍two. Decyduje r體nie o tym, kto w domu zmar砮go przygotuje ind縠r, czyli tradycyjny etiopski placek, a kto serwowa b阣zie go禼iom kaw – m體i 55-letnia Etalemaha Mekbib, skarbniczka 700-osobowego idir na przedmie禼iach Addis. Po縠gnanie trwa

Na tropach spadku

konta swoich praw. Czyli swojego udzia硊 w spadku po zmar硑m, a wi阠 tak縠 w pieni眃zach zgromadzonych na tym wsp髄nym rachunku. Sk砤dki z OFE W OFE od硂縴li秏y ju grube miliardy z硂tych na nasze przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲 oszcz阣zaj眂ych w funduszach nie do縴je ich wyp砤ty. A te pieni眃ze nie

J髗ef Hurwic. Zmar wybitny popularyzator nauki

Sk硂dowska-Curie. W 1969 r. wyemigrowa do Francji na zaproszenie rz眃u. Otrzyma tam prac na Uniwersytecie w Marsylii, gdzie specjalnie dla niego utworzono stanowisko kierownika Zak砤du Dielektrochemii. Wyk砤da do przej禼ia na emerytur w 1979 r. Po zmianach ustrojowych w Polsce, kt髍e nast眕i硑 w 1989 r

Angielska dziewica. Ostatnie okr笨enie. Grobowiec 秝ietlik體

odpowiedzia砤, 縠 gdy wkroczy砤 w lata samodzielno禼i, postanowi砤 zachowa dziewictwo. Zdo砤砤 si do tego przyzwyczai i ma nadziej, 縠 B骻 pozwoli jej w tym wytrwa. "Mnie wystarczy marmurowa tablica, kt髍a obwie禼i, 縠 kr髄owa po najd硊縮zym panowaniu 縴砤 i zmar砤 w stanie dziewiczym" - mawia砤

Emerytura umrze razem z tob

miesi眂e temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego? - Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie

Co politycy obiecuj emerytom

korzystniejszy dla siebie wariant. Przyk砤d. Pani Zofia ma 700 z emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1 tys z. Mo縠 te przej舵 na

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawd, jakie warunki musisz spe硁i, aby je otrzyma

Renta rodzinna Przys硊guje cz硂nkom rodziny osoby, kt髍a przed 秏ierci otrzymywa砤 emerytur lub rent z tytu硊 niezdolno禼i do pracy. Mo縠 j r體nie dosta rodzina zmar砮go, kt髍y pobiera zasi砮k przedemerytalny lub 秝iadczenie przedemerytalne. Renta nale縴 si te po osobie, kt髍a pracowa砤 co

Renty rodzinne i socjalne. Komu przys硊guj i jak si o nie stara?

rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o

Dla kogo zasi砮k opieku馽zy? Ile mo縠 dosta opiekun niepe硁osprawnego?

opiek nad niepe硁osprawnym m昕em. W骿t, a za nim samorz眃owe kolegium odwo砤wcze wniosek odrzucili, t硊macz眂, 縠 niepe硁osprawno舵 m昕a powsta砤 po uko馽zeniu przez niego 43 lat. Tymczasem 秝iadczenie przys硊guje tylko opiekunom os骲, kt髍e sta硑 si niepe硁osprawne w dzieci駍twie, a ju na pewno nie

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

Zak砤dowe i sp蟪dzielcze

), + za秝iadczenie o zameldowaniu, + skr骳ony odpis aktu ma晨e駍twa (je秎i o mieszkanie staraj si wdowiec lub wdowa po najemcy), + skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), + decyzj o ustaleniu prawa do emerytury (gdy staraj si o to emeryci). Lokal zak砤dowy mo縩a tanio wykupi

"Kama" z batalionu "Parasol" nie 縴je. Maria Stypu砶owska-Chojecka mia砤 89 lat

O 秏ierci "Kamy" poinformowa硂 w sobot Stowarzyszenie Wolnego S硂wa. "W pi眛ek 5 lutego w godzinach wieczornych zmar砤 Maria Stypu砶owska-Chojecka. Rodzinie i najbli縮zym sk砤damy wyrazy g酬bokiego wsp蟪czucia" - napisa硂 na swojej stronie internetowej stowarzyszenie. Maria

W Teatrze NN zakochali秏y si w opowie禼iach

pierwszy raz pomy秎a砮m, 縠 mog p骿舵 inn drog. To by ci昕ki czas. Siedzia砮m w wi陑ieniu, zmar砤 mi 縪na, dzieci zosta硑 z babci. Nie wiedzia砮m co robi. Nie mia砮m mieszkania, przyjaci蟪, nic. Kombinowa砮m, jak tu utrzyma tr骿k dzieci. Wtedy mi si ubzdura硂, 縠 b阣 nie糽e zarabia w kulturze

T硊my pod wroc砤wskimi teatrami. Chc kupi bilet za 2,5 z

kole縜nkami przysz砤 kupi bilety dla ca砮j grupy - ka縟y mo縠 dosta w kasie pi赕. Na co dzie do teatru raczej nie chodzi. - Tylko jak uda si co taniej komu z nas dosta. M笨 zmar, mam nisk emerytur, a tu przecie mieszkanie trzeba op砤ca - wyja秐ia. Wojtek, student Politechniki Wroc砤wskiej, kt髍y

"Grecja. Gorzkie pomara馽ze" Dionisiosa Sturisa. Kontrolerzy na Ikarii

ziemniakami, strasznie si w禼iek. 痚 jak oni 秏i?! 痚 to nieludzkie tak sprawdza cz硂wieka, czy 縴je. On sobie przecie na t emerytur zapracowa ci昕k har體k. Ciotka zmar砤 trzy lata temu, ich syn w zesz硑m roku. A wujek 縴je, ma sto trzy lata i jest w ca砶iem niez砮j formie. I w砤秐ie po tej aferze

Izrael. Prezydent Peres: polityka zniszczy砤 moje ma晨e駍two

musz dalej pracowa i ostatecznie "zdecydowali秏y si p骿舵 osobnymi drogami" - powiedzia. Sonia Peres, kt髍a urodzi砤 si na Wo硑niu w Polsce (obecnie Ukraina), zmar砤 w 2011 roku w wieku 88 lat. Maj眂 cztery lata wyemigrowa砤 wraz z rodzicami do b阣眂ej pod brytyjskim mandatem Palestyny

Ma晨e駍two czy konkubinat

maj prawo do odmowy sk砤dania zezna w post阷owaniu karnym * Ma晨onkowie mog si wsp髄nie rozlicza z fiskusem * Konkubenci nie maj do tego prawa * Wdowy i wdowcy maj prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmar硑m ma晨onku * Konkubenci nie maj tego prawa * Ma晨onkowie maj prawo do informacji o

Bronis砤w Komorowski: "ier W砤dys砤wa Bartoszewskiego ma wymiar symboliczny"

by硂 w tym nic banalnego. - Mia砮m to szcz甓cie, 縠 darzy mnie przyja糿i - powiedzia Turski, kt髍y zna zmar砮go od 1956 roku. Pozna go w Klubie Krzywego Ko砤. Wspomina, 縠 "Polityka" nagrodzi砤 Bartoszewskiego za jego ksi笨k o podziemnej Warszawie w czasie niemieckiej okupacji

Spotkanie. Opowiadanie Ignacego Karpowicza

. Mieli te odwag – je秎i to by砤 odwaga – nie ulega naciskom ze strony otoczenia. Odwag po硂wiczn, ko馽z眂 si kompromisem: nie zrobili tego, czego od nich oczekiwano, ale te nie zrobili tego, o czym marzyli. Ciotka zmar砤 pi赕 lat temu, gdy Wiktor oddawa si idiotycznym podr罂om po

Czy pa駍two sta na wyp砤ty emerytur dla 50-letnich wd體?

b阣zie przybywa os骲 mog眂ych z renty skorzysta. Dzi co roku ZUS przyznaje oko硂 40 tys. nowych rent po zmar硑ch. Zak砤du ju dzi nie sta na wyp砤t wszystkich 秝iadcze. Wydatki przewy縮zaj bowiem kwoty zebrane ze sk砤dek. Dlatego co roku Zak砤d na wyp砤t rent i emerytur wyst阷uje do bud縠tu

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

si do zako馽zenia tego roku studi體; * 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Lesbijka so硉ysk? W Polsce? Tak, w Grzebienisku

Pomorzu, pracuje w szkole. Dwa miesi眂e p蠹niej przyje縟縜 na koloni ko硂 Poznania. Tam spotyka si z Marzen po raz pierwszy. Zn體 czat, rozmowy po nocach. M笨 znajduje zapis czatu. da, by to przerwa砤. Marzena zrywa kontakt z Dorot, wytrzymuje kilka miesi阠y. Pisz w tajemnicy. Konspiracja staje si

Pytania w spadku

m昕u/縪nie. Dlatego 縠 nie ma informacji o ich 秏ierci. Owszem, sk砤dki przestaj wp硑wa na konto, ale przecie nie wiadomo z jakiego powodu. O 秏ierci bliskiego trzeba wi阠 OFE zawiadomi. Cho鎎y przedstawiaj眂 akt zgonu klienta funduszu, naszego bliskiego. Po sk砤dki po zmar硑m trzeba si zg硂si do

Konkubinat kontra ma晨e駍two

prawnie obca, musi zap砤ci fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmar硑 mia dzieci z poprzednich zwi眤k體, mog si one upomnie o zachowek. Wynosi po硂w tego, co dosta硑by po rodzicu, gdyby testamentu nie by硂. DZIECI W MA/E裇TWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w ma晨e駍twie jest m笨

Jak si stara o rent rodzinn i socjaln

po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych

Mocne mowy Fransa Timmermansa i Henryki Bochniarz na otwarciu EFNI. "Europa rozpadnie si przez nacjonalizmy"

przem體ienie od wspomnienia zmar砮go w 秗od Szymona Peresa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W swojej przejmuj眂ej przemowie Timmermans opowiada o zagro縠niach i wyzwaniach stoj眂ych przed Uni Europejsk, cz阺to odwo硊j眂 si do historii Europy, a tak縠 swojej w砤snej rodziny. - Przed Europ stoj ogromne

Mieszkanie zak砤dowe i sp蟪dzielcze na w砤sno舵

wdowa po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go), a gdy staraj si o to emeryci - decyzja o ustaleniu prawa do emerytury.

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna. S硊縴cie Polsce, ale tak naprawd s硊縴cie wolnemu 秝iatu; 秝iatu, dla

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki. Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r. Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

Dla kogo renta rodzinna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m (dzieci nie mog mie uko馽zonych 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat, lub musz by ca砶owicie niezdolne do pracy)Istotne jest to, 縠 rozw骴 nie jest przeszkod do otrzymania renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem

Szpital zabierze spadek po babci?

czerwonej ceg硑. Rok temu wymienili okna na plastikowe, ale na ocieplenie i kolorowy tynk ju zabrak硂. A wi阠 wnuczka te potrzebuje pieni阣zy. Sama pani Janina - synowa zmar砮j - naturalnie r體nie jest w potrzebie: - Z emerytury, a pracowa砤m wcze秐iej przy szyciu dres體 w prywatnej sp蟪ce, niewiele mi

Filmowa砤 stan wojenny, teraz kr阠i demonstracje KOD-u

na jakiej zakurzonej p蟪ce. Tak nabieraj mocy. Czarny namiot i 秝iat硂 w lod體ce Przerwa砤m kr阠enie film體 na dwadzie禼ia par lat przez r罂ne zawirowania 縴ciowe. D硊gi czas opiekowa砤m si mam, kt髍a zmar砤, maj眂 100 lat. Gdy to si sta硂, pierwszy raz w 縴ciu straci砤m poczucie bezpiecze駍twa

痮硁ierze-g髍nicy - tragiczne losy "czarnych baron體"

zmar砤 potem na nowotwory" - opowiada PAP prezes zarz眃u Zwi眤ku Represjonowanych Politycznie 痮硁ierzy-G髍nik體 Tadeusz Jarek. Jak doda, najd硊縠j s硊縴li ci, kt髍zy zacz阬i w 1949 r. - 39 miesi阠y. "P蠹niej nie zdarzy硂 si, by kto s硊縴 kr骳ej ni 27-28 miesi阠y. Wysz硂 stamt眃 du縪

Lenin, Nadie縟a Krupska i Inessa Armand: Tr骿k眛 bolszewicki

. Kiedy w 1909 r. ukochany zmar, Inessa zacz瓿a studiowa ekonomi w Brukseli (縴j眂 z dzie鎚i z pieni阣zy bardzo tolerancyjnego m昕a) i w砤秐ie tam pozna砤 przebywaj眂ego na Zachodzie Lenina. Szybko stali si nieroz潮czni. Podr罂owa砤 zawsze tam, gdzie by Lenin, i mieszka砤 nieopodal. Krupska

Henryk ednicki nie 縴je. Jedyny polski mistrz 秝iata w amatorskim boksie zmar w wieku 61 lat

jako trener w Myszkowie. Dostaje za to 300 z, z czego 200 wydaje na poci眊i. Po op砤ceniu 秝iadcze zostaje mu na 縴cie 200 z. Pod koniec listopada Aleksander Kwa秐iewski podpisa nowelizacj ustawy o kulturze fizycznej. Ka縟y medalista olimpijski ma prawo do sportowej emerytury r體nej 秗edniej

Dr Irena Makower: W domu nie ukrywa硂 si, 縠 jeste秏y 痽dami

deportacj. Ale twoja mama mia砤 wtedy jeszcze poprzedniego m昕a. - Nazywa si Mieczys砤w From, te by lekarzem. Kiedy wybuch砤 wojna, poszed do wojska, znalaz si w Rosji. Mama na niego czeka砤, po pewnym czasie zacz背 przysy砤 listy, ale ona by砤 ju wtedy straszliwie zakochana w Henryku Makowerze

Raper TPX 秔iewa w wi陑ieniu o wolno禼i: "Skrzywdzi砮m ludzi, odbieraj眂 im ich bliskich. Przepraszam teraz wszystkich"

ojciec. Krzysztof: – By trze紈y, ale siedzia jaki dziwny. Rozmawiali秏y jak obcy ludzie. Dowiedzia砮m si, 縠 zmar jego brat, ten od smyka砶i do elektroniki, i 縠 musia sprzeda mieszkanie, bo znowu narobi d硊g體. Teraz mieszka w domu po dziadkach. Odzywa si te m硂dsza siostra. Chce, by

Jak dostaniesz emerytur?

utrzymaniu syna, ucznia liceum. Czy mog domaga si od ZUS przepisania m昕a emerytury? Wyp砤can przez ZUS emerytur mo縩a dziedziczy. Takie odziedziczone 秝iadczenie to renta rodzinna. Prawo do niej maj: dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz

Wykupujemy mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

mieszkanie stara si wdowiec lub wdowa po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmar砮go) oraz - w przypadku emeryt體 - decyzja o ustaleniu prawa do emerytury. Przy sprzeda縴 mieszka zak砤dowych stosuje si ustawowe bonifikaty naliczane od warto禼i rynkowej lokalu