emerytura po zmar硑m m昕u

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIZY裇KI

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Olsztyn. Bieg砤 oskar縪na o fa硈zyw opini: dzi napisa砤bym to samo

Bieg砤 s眃owa, lekarka Beata W., oskar縪na o b酬dne okre秎enie przyczyny zgonu stwierdzi砤 w czwartek przed s眃em, 縠 dzi jej opinia w tej sprawie by砤by taka sama. Zdaniem bieg砮j aptekarka z Olsztyna zosta砤 uduszona, jednak inni biegli stwierdzili, 縠 zmar砤 na zawa.

Zasi砮k pogrzebowy

Zasi砮k pogrzebowy

separacji jest cz硂nkiem rodziny w rozumieniu przepis體 ustawy o rentach i emeryturach. S眃 Najwy縮zy stan背 po stronie wdowy. Uzna, 縠 separacja to nie rozw骴, czyli kobieta formalnie by砤 縪n zmar砮go. Ma晨onk體 w separacji 潮czy obowi眤ek wzajemnej pomocy, z kt髍ego kobieta si wywi眤a砤. Dlatego

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K,. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Olsztyn. Bieg砤 lekarz odpowiada za fa硈zywa opini ws. zgonu

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszyty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

rodzina, to wyp砤ta nast眕i w maksymalnej wysoko禼i 4 tys. z, cho鎎y faktyczne koszty poch體ku by硑 ni縮ze. Je秎i poch體ek organizuje wi阠ej os骲, np. wdowa po zmar硑m m昕u i ich syn, to ka縟e dostanie zwrot proporcjonalnie do poniesionych wydatk體. Je縠li poch體ek organizuje instytucja spo砮czna albo

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

m昕a osi眊n瓿a wiek 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnione do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie osi眊n瓿o 16 lat, a je縠li kszta砪i si w szkole - 18 lat, lub je縠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca砶owicie niezdolnym do

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. - Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

. Niestety, w lutym zmar砤. Nikt nie odziedziczy po niej zgromadzonych sk砤dek. Przejmie je bud縠t pa駍twa na wyp砤ty dla innych emeryt體. INACZEJ Z OFE Miliony Polak體, opr骳z tego, 縠 nale勘 do ZUS, s te zarejestrowane w OFE. Od硂縴硑 tam miliardy z硂tych na przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體. + 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

W uroczysto禼i wzi阬i udzia weterani misji, by硑 tak縠 rodziny tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zako馽zenia tego roku studi體.痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Wybra ZUS czy OFE?

Wybra ZUS czy OFE?

sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e mam prawo do emerytury po m昕u, je秎i jestem cz硂nkiem OFE? Cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

. Po powrocie do hotelu po硂縴砤 si, aby odpocz辨, i ju si nie obudzi砤. Joy Johnson pochodzi砤 z Minnesoty, 15 lat temu zmar jej m笨. Mia砤 czworo dzieci i sze禼ioro wnucz眛. Przez wiele lat by砤 nauczycielk wychowania fizycznego i trenerk. Biega zacz瓿a dopiero na emeryturze, trenowa砤 ka縟ego

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

Na tropach spadku

Na tropach spadku

konta swoich praw. Czyli swojego udzia硊 w spadku po zmar硑m, a wi阠 tak縠 w pieni眃zach zgromadzonych na tym wsp髄nym rachunku.Sk砤dki z OFEW OFE od硂縴li秏y ju grube miliardy z硂tych na nasze przysz砮 emerytury. Cz甓 os骲 oszcz阣zaj眂ych w funduszach nie do縴je ich wyp砤ty. A te pieni眃ze nie musz

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wprowadzenie zmian b阣zie mo縧iwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mog zosta bez renty i pracy. Jej pomys na reform to zr罂nicowanie kwot wyp砤t. O co chodzi? Dzi wdowa otrzymuje 85 proc. emerytury zmar砮go m昕a. Niezale縩ie od tego, w jakim wieku pobiera rent, ten procent si nie

Ma晨e駍two czy konkubinat

Ma晨e駍two czy konkubinat

maj prawo do odmowy sk砤dania zezna w post阷owaniu karnym * Ma晨onkowie mog si wsp髄nie rozlicza z fiskusem * Konkubenci nie maj do tego prawa * Wdowy i wdowcy maj prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmar硑m ma晨onku * Konkubenci nie maj tego prawa * Ma晨onkowie maj prawo do informacji o

Izrael. Prezydent Peres: polityka zniszczy砤 moje ma晨e駍two

musz dalej pracowa i ostatecznie "zdecydowali秏y si p骿舵 osobnymi drogami" - powiedzia. Sonia Peres, kt髍a urodzi砤 si na Wo硑niu w Polsce (obecnie Ukraina), zmar砤 w 2011 roku w wieku 88 lat. Maj眂 cztery lata wyemigrowa砤 wraz z rodzicami do b阣眂ej pod brytyjskim mandatem Palestyny

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

studi體. - 痮na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18). Wa縩e! Je秎i wdowa nie ma uko馽zonych 50 lat

Kontrolerzy na Ikarii

ziemniakami, strasznie si w禼iek. 痚 jak oni 秏i?! 痚 to nieludzkie tak sprawdza cz硂wieka, czy 縴je. On sobie przecie na t emerytur zapracowa ci昕k har體k. Ciotka zmar砤 trzy lata temu, ich syn w zesz硑m roku. A wujek 縴je, ma sto trzy lata i jest w ca砶iem niez砮j formie. I w砤秐ie po tej aferze

Dla kogo renta rodzinna

emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1000 z. Mo縠 te przej舵 na rent rodzinn po m昕u - dostanie wi阠 850 z - i jeszcze ubiega

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

tych, kt髍zy zgin阬i na misjach. Centrum ma s硊縴 by硑m uczestnikom misji wojskowych, popularyzowa wiedz o kontyngentach oraz piel阦nowa pami赕 o poleg硑ch i zmar硑ch. "Jeste秏y z was dumni, Polska jest z was bardzo dumna. S硊縴cie Polsce, ale tak naprawd s硊縴cie wolnemu 秝iatu; 秝iatu, dla

Spadkobierca dziedziczy emerytur z OFE

ma晨onek zmar砮go cz硂nka OFE nie nale縴 do 縜dnego funduszu emerytalnego, nie ma znaczenia z punktu widzenia przepis體 obowi眤uj眂ych te fundusze - uzna SN. - Ma晨onek zmar砮go skorzysta z pieni阣zy po nim dopiero wtedy, gdy sam przejdzie na emerytur - uzasadni wyrok s阣zia Jerzy Ku糿iar.

Lenin, Nadie縟a Krupska i Inessa Armand: Tr骿k眛 bolszewicki

. Kiedy w 1909 r. ukochany zmar, Inessa zacz瓿a studiowa ekonomi w Brukseli (縴j眂 z dzie鎚i z pieni阣zy bardzo tolerancyjnego m昕a) i w砤秐ie tam pozna砤 przebywaj眂ego na Zachodzie Lenina. Szybko stali si nieroz潮czni. Podr罂owa砤 zawsze tam, gdzie by Lenin, i mieszka砤 nieopodal. Krupska

Co politycy obiecuj emerytom

korzystniejszy dla siebie wariant. Przyk砤d. Pani Zofia ma 700 z emerytury. Jej zmar硑 m笨 pobiera co miesi眂 1000 z. Pani Zofia ma teraz dwie mo縧iwo禼i. Mo縠 zachowa swoj emerytur (700 z) i dodatkowo dosta jeszcze 30 proc. emerytury m昕a (czyli 300 z). Razem wychodzi 1 tys z. Mo縠 te przej舵 na

Pytania w spadku

m昕u/縪nie. Dlatego 縠 nie ma informacji o ich 秏ierci. Owszem, sk砤dki przestaj wp硑wa na konto, ale przecie nie wiadomo z jakiego powodu. O 秏ierci bliskiego trzeba wi阠 OFE zawiadomi. Cho鎎y przedstawiaj眂 akt zgonu klienta funduszu, naszego bliskiego. Po sk砤dki po zmar硑m trzeba si zg硂si do

Dwie禼ie metr體 do syna. "Nie pozwol, 縠by przestali go szuka"

niedzielami, z w阦lem, ze wszystkim - wylicza przez 硓y. Po godzinie 13 barmanka przynosi z潮 wie舵. Na siemianowickiej oparzeni體ce zmar jeden z ocalonych g髍nik體. kasz Harna, 26 lat, spod O秝i阠imia, wiertacz. - Bogdan nie 縴je od poniedzia砶u, chyba 縠 pan Jezus zejdzie na d蟪 i go wskrzesi. Tam by

痮硁ierze-g髍nicy - tragiczne losy "czarnych baron體"

zmar砤 potem na nowotwory" - opowiada PAP prezes zarz眃u Zwi眤ku Represjonowanych Politycznie 痮硁ierzy-G髍nik體 Tadeusz Jarek. Jak doda, najd硊縠j s硊縴li ci, kt髍zy zacz阬i w 1949 r. - 39 miesi阠y. "P蠹niej nie zdarzy硂 si, by kto s硊縴 kr骳ej ni 27-28 miesi阠y. Wysz硂 stamt眃 du縪

Jak si stara o rent - odpowiadamy na listy czytelnik體

4545,90 z brutto), ZUS wstrzyma wyp砤t renty. Jestem inwalid wojennym i z tego powodu dostaj rent. Ile mog do niej dorobi? Pana nie obowi眤uj limity w dorabianiu. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie. M骿 zmar硑 m笨 pracowa na poczcie. Do

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

tego roku studi體;* 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia

Emerytura umrze razem z tob

temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego?- Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie policzy

Mieszkanie zak砤dowe i sp蟪dzielcze na w砤sno舵

si wdowiec lub wdowa po najemcy); - skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (je秎i o wykup zabiega bliski zmar砮go); - emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Uwaga! Aby stara si o wykup mieszkania, nie mo縠my mie zaleg硂禼i czynszowych. BONIFIKATY NA MIESZKANIE ZAKDOWE

Szpital zabierze spadek po babci?

ceg硑. Rok temu wymienili okna na plastikowe, ale na ocieplenie i kolorowy tynk ju zabrak硂. A wi阠 wnuczka te potrzebuje pieni阣zy.Sama pani Janina - synowa zmar砮j - naturalnie r體nie jest w potrzebie:- Z emerytury, a pracowa砤m wcze秐iej przy szyciu dres體 w prywatnej sp蟪ce, niewiele mi zostaje

Pi眛ek w TV: "Red", Joanna Kulig i "R.I.P.D. agenci z za秝iat體" [POLECAMY]

"Ghostbusters". Roy (Bridges) to policjant w za秝iatach tropi眂y na Ziemi niebezpieczne dusze, kt髍e powinny przej舵 "na drug stron" i stan辨 przed S眃em Ostatecznym, ale wcale si do tego nie kwapi. Pomaga mu Nick (Reynolds), niedawno zmar硑 ziemski gliniarz. Warto tylko dla

Dom na wynajem z pilotem do piel阦niarki

opu禼i domu, kt髍y sam zbudowa. Wzi背 stamt眃 szaf i kredens, na kredensie ustawi kuchenk, mieszkanie na Maju mo縩a samemu urz眃zi. Pani Jadwiga wzi瓿a tylko zdj阠ia m昕a nieboszczyka i syna, co umar, jak mia 57 lat, zegar po zmar砮j kole縜nce, lod體k, telewizor i czajnik. Meble kupi砤 nowe, bo

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Renty rodzinne i socjalne

wyd硊縜ny o 6 miesi阠y. Reforma zako馽zy si w 2033 r. kiedy na 秝iadczenie b阣 mog硑 liczy tylko 60-letnie Polki.Przyk砤d. Za丑縨y, 縠 pani Agnieszka b阣zie si stara砤 o rent rodzinn po zmar硑m m昕u w 2014 r.Renta wdowia zostanie jej wyp砤cona w 2014 r. pod warunkiem, 縠 pani Agnieszka sko馽zy wtedy

W rocznic pogromu w Jedwabnem jego ofiary odzyska硑 to縮amo舵 [ZDJ蔆IA]

zabytk體 pewnie by te szcz眛ki wyrzucono, dzi nikt nie mia w眛pliwo禼i, by je nam zwr骳i, by je pochowa w tym miejscu. Dzi阫ujemy IPN-owi i muzeum - podkre秎a Piotr Kadlcik, przewodnicz眂y Gminy Wyznaniowej 痽dowskiej w Warszawie. Za zmar硑ch 痽dzi zm體ili kadisz, wszyscy za zebrani wpierw po

Jak wykupi mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

zmar砮go). Emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury. Mieszkanie zak砤dowe za niewielk sum mo縠my wykupi dzi阫i ustawowym bonifikatom. Zni縦i s naliczane od warto禼i rynkowej mieszkania okre秎onej przez rzeczoznawc. Za ka縟y rok przepracowany w danym przedsi阞iorstwie przys硊guje

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy [PORADNIK]

miesi眂e p蠹niej matka zmar砤. Pan Krzysztof nadal zajmuje si niepe硁osprawnym ojcem. Gdy pojawi砤 si mo縧iwo舵 odzyskania zaleg硑ch pieni阣zy, m昕czyzna z硂縴 wniosek o wyp砤t. W uzasadnieniu napisa, 縠 mimo 秏ierci matki nadal jest opiekunem dla ojca. Urz眃 jednak odm體i, bo decyzja o przyznaniu

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy

pomocy. Dwa miesi眂e p蠹niej matka zmar砤. Pan Krzysztof nadal zajmuje si niepe硁osprawnym ojcem. Gdy pojawi砤 si mo縧iwo舵 odzyskania zaleg硑ch pieni阣zy, m昕czyzna z硂縴 wniosek o wyp砤t. W uzasadnieniu napisa, 縠 mimo 秏ierci matki nadal jest opiekunem ojca. Urz眃 jednak odm體i, bo decyzja o

Dla kogo renta rodzinna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m (dzieci nie mog mie uko馽zonych 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat, lub musz by ca砶owicie niezdolne do pracy)Istotne jest to, 縠 rozw骴 nie jest przeszkod do otrzymania renty rodzinnej po m昕u czy 縪nie. Pod warunkiem

Mgr Helena Piasecka

Zmar砤 19 stycznia 2010 r. w Warszawie.Nauczycielka, wieloletni Dyrektor Szko硑 Podstawowej i Liceum Og髄nokszta砪眂ego Nr 44 im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Uczy砤 geografii i j陑yka niemieckiego. By砤 cz硂wiekiem ca硑m sercem zwi眤anym ze szko潮. Wcze秐ie owdowia砤, Jej m昕a zamordowali

Kobieta na emeryturze

wdowy nadal b阣 dostawa renty po m昕ach (rz眃 chcia pierwotnie t granic podwy縮zy do 60 lat). Renta rodzinna nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy wdowa uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Przyk砤d. M笨 pani Joanny zmar, gdy mia砤 45 lat

Danuta Szaflarska obchodzi 100. urodziny. Wielka dama polskiego kina i teatru [ZDJ蔆IA]

m昕em, zmar硑m 15 sierpnia zesz砮go roku pianist Janem Ekierem, i roczn w體czas c髍k, by砤 潮czniczk. Po wojnie przez rok gra砤 w Starym Teatrze w Krakowie, a potem w Teatrze Kameralnym w dzi, po czym przenios砤 si do Warszawy. Do 1957 r. wyst阷owa砤 w Teatrze Wsp蟪czesnym, potem w Narodowym

Z chorym na alzheimera mo縩a w Polsce zrobi wszystko

cja ma 76 lat, alzheimera, wydaje si jej, 縠 jest na turnusie rehabilitacyjnym i wkr髏ce wr骳i do domu i m昕a. Nie wr骳i, bo jej m笨 Waldemar, pu砶ownik Wojska Polskiego, zmar p蟪 roku temu, a ona nie jest w sanatorium, tylko w domu opieki w Myszkowie. Tak by硂 do 7 lutego, gdy przyjaciele z

Uk砤danka z serami w tle

lata). Nied硊go potem m笨 zgin背 w wypadku - motorem wpad pod autobus. Podobno to kl眛wa rzucona na m昕czyzn z mojej rodziny przez prababk, kt髍a zmar砤 w biedzie i cierpieniu. Mia砤 縜l, 縠 nikt si ni nie zajmowa. Wszystkie kobiety z kolejnych pokole zostawa硑 wdowami, 縜den m昕czyzna nie zmar

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

p蟪tora litra wody, jedno jab砶o i dwa batoniki. Zas砤b砤. Zmar砤 z powodu hipernatremii - zbyt wysokiego st昕enia sodu, odwodni砤 si. Grzybica sk髍y i paznokci. Wstyd pokaza stopy Chcesz w硂縴 sanda硑, ale twoje stopy brzydko wygl眃aj? To mo縠 by grzybica st髉 i paznokci. Szacuje si, 縠 na t

Filozofia ma砮j 硑縦i Aleksandry Fuchs, liderki, so硉yski

domu, czasem z kaplicy, i przez ca潮 wie id za trumn. W domu zmar砮go odmawia si r罂aniec, zas砤nia lustra. Na ko馽u wsi, pod krzy縠m, stoi karawan i tam wstawia si trumn. - B阣 le縠 w grobie ze swoim pierwszym, a m骿 m笨 ze swoj - m體i Ola. Ona Aleksandra Fuchs (czytaj Fuks) ma 69 lat i od

Parada Senior體 w sobot w Warszawie. Bo staro舵 przysz硂禼i narodu

aktywizowa senior體, to m硂dzi b阣 musieli si nami opiekowa jak niedorozwini阾ymi, bo nie zrozumiemy zmian wok蟪 - dodaje in縴nier. Niech staro舵 trwa - Sk眃 taka ch赕 dzia砤nia? - pytam. - U mnie z pustki - odpowiada Barbara Izydorczyk, 66-latka, in縴nier mechanik i pedagog. - M笨 zmar, dzieci posz硑 na

Kolumbia. Wioska kobiet: M昕czy糿i? S tu apatyczni, wycofani

z dw骳h ma晨e駍tw. Dzi jest sama. - M骿 pierwszy m笨 zmar po trzech latach od 秎ubu. Mia砤m 28 lat, gdy pozna砤m kolejnego. Po kilku latach odszed. Jestem k丑tliwa i si chyba znudzi - wzrusza ramionami. - Tak naprawd to zawsze by砤m singielk - puszcza oko. - Mama uczy砤 mnie: musisz s硊cha

Windykatorzy 禼i眊aj przedawnione d硊gi i wpisuj do rejestru d硊g體

Dzwoni telefon: - Panie redaktorze, niech pan pomo縠 - 禼igaj mnie za rower po siedmiu latach.- Za rower?- M笨 wzi背 na kredyt, a teraz mnie 禼igaj. Jak to mo縩a po tylu latach? Komornik nam na emerytur wszed.- A m笨 wyja秐i, 縠 wierzytelno舵 jest przedawniona?- No nie. A co my mamy teraz

Zabawa w chowanego

縜l mi si ich zrobi硂, zacz瓿am zbiera i przek砤da na gr骲. Za plecami us硑sza砤m: "Dzi阫uj". To sta ten wdowiec. Zupe硁ie sam. Zapyta, czy zna砤m zmar潮, odpowiedzia砤m, 縠 nie, 縠 tylko przechodzi砤m, a kwiaty w b硂cie. Od razu m體i, 縠 jest m昕em, ale nie mo縠 wytrzyma na stypie

D硊gi w spadku, po rozwodzie i problemy 縴ranta

dosta w spadku, czyli z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. DGI PO BYM PARTNERZE S阫 w tym, 縠 czasem trzeba sp砤ca d硊gi nie tylko po zmar硑ch, ale i po 縴wych. Dotyczy to zw砤szcza by硑ch partner體 - wsp蟪ma晨onk體 i konkubent體, kt髍zy nabrali po縴czek, a teraz nie maj z czego ich regulowa

Jak dostaniesz emerytur?

utrzymaniu syna, ucznia liceum. Czy mog domaga si od ZUS przepisania m昕a emerytury? Wyp砤can przez ZUS emerytur mo縩a dziedziczy. Takie odziedziczone 秝iadczenie to renta rodzinna. Prawo do niej maj: dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

縴j) nie s w stanie zapewni ci utrzymania. Udowodnisz to, pisz眂 o秝iadczenie, do kt髍ego nale縴 do潮czy odcinki ostatnich rent lub emerytur rodzic體. Rent otrzymywa b阣ziesz tak縠 wtedy, gdy jeste wdow lub wdowcem po zmar硑m. Pod dodatkowymi warunkami: ** w chwili 秏ierci wsp蟪ma晨onka

Konkubenci jak obcy

/zmar硑m konkubencie *do wsp髄nego rozliczania si z urz阣em skarbowym (ale te nie s traktowani przez fiskusa jak samotni rodzice, nie mog wi阠 rozlicza si wsp髄nie z dzieckiem) *do obj阠ia bezrobotnej konkubiny/bezrobotnego konkubenta ubezpieczeniem zdrowotnym *do renty rodzinnej lub emerytury po

Dla kogo mieszkanie sp蟪dzielcze i zak砤dowe

w砤sno禼i skarbu pa駍twa. Potrzebne b阣 tak縠 za秝iadczenie o zameldowaniu, odpis skr骳ony aktu ma晨e駍twa (je秎i o lokal stara si wdowa lub wdowiec po najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (je秎i o wykup zabiega bliski zmar砮go). Emeryci musz dostarczy decyzj o ustaleniu prawa do emerytury

Nowe klucze Polak體 z Donbasu

. Musi pani napisa podanie o przyj阠ie do pracy". Odm體i砤m. M笨 te. Dano nam czas do namys硊 do ko馽a roku. 31 grudnia z硂縴li秏y wym體ienia i ju nic nas nie trzyma硂. Poza schorowanym te禼iem, kt髍emu przestano przysy砤 emerytur. M笨 p砤ka, ale powiedzia: "Najwa縩iejsze dzieci

Tusk na tr骿 z minusem

d硊縠j pracowa, jednak w Polsce na 10 tys. os骲 powy縠j 65-roku 縴cia przypada 0,2 geriatry (to oczywi禼ie 秗ednia), np. w Austrii - 4,6.Tabloidy wci笨 nie potrafi zostawi w spokoju rodzic體 tragicznie zmar砮j ma砮j Magdy, zreszt uczestnicy dramatu wydatnie w tym pomagaj. "Super Express"

Trucie w czasach Kr髄a S硂馽e

. pani de Montespan zmar砤, kr髄 zabroni ich dzieciom noszenia 縜硂by po matce. Korzysta砮m m.in. z ksi笨ki Anthony'ego Leviego, "Ludwik XIV. Epoka intryg i spisk體", t硊m. Marek Rudowski, Warszawa 2008 W cyklu ''S硑nne otrucia'' czytaj: Sztuka trucia, Tajemnica Kleopatry, Jad na rzymskim

Ma晨e駍two a konkubinat - bilans zysk體 i strat

umiera m笨, spadek po nim dziedziczy 縪na. Gdy umiera konkubent -jego partnerce z ustawy nie nale縴 si nic. Jedynym sposobem zabezpieczenia jej na przysz硂舵 jest zapis w testamencie. Trzeba si jednak liczy z tym, 縠 dzieci zmar砮go konkubenta z poprzednich zwi眤k體, mog si upomnie o zachowek

Jak dosta rent rodzinn lub socjaln?

: dzieciom (nie tylko biologicznym, ale tak縠 pasierbom, dzieciom adoptowanym lub wychowanym w rodzinie zast阷czej), rodze駍twu, (wnukom, (rodzicom albo m昕owi (縪nie) osoby zmar砮j. Dzieci otrzymaj rent po zmar硑m, je秎i maj mniej ni 16 lat - tu wystarczy dostarczy do ZUS akt urodzenia. W innym

Odnaleziona c髍ka komendanta Auschwitz: "By najmilszym cz硂wiekiem na 秝iecie"

przest阷stwa. Wtedy Brigitte jeszcze nie wiedzia砤, 縠 szefowa wraz z m昕em uciek砤 z Niemiec po Nocy Kryszta硂wej. W salonie pracowa砤 przez 35 lat, obs硊guj眂 縪ny senator體 i kongresman體. W砤禼icielka sklepu zachowa砤 dla siebie tajemnic swojej pracownicy. Gdy Brigitte przesz砤 na emerytur, jeszcze d硊go

C髍ka o matce: "D硊go nie po縴je, ha ha!". I rzuca jej w twarz kubkiem z kaw [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 3]

pi阾na禼ioro rodze駍twa. Wszyscy zostali w domu, a tylko mnie rodzice oddali do bidula. Mia砤m dwa lata. Nie by砤m ostatnia rodzona, tylko dziesi眛a. Po mnie by硂 jeszcze sze禼ioro dzieci i wszystkie matka zostawi砤 przy sobie. Powiedzia砤 mi po latach, zanim zmar砤, 縠 to ojciec mnie nie chcia, bo wszystkie

Kto jest wa縩y dla Polski?

staro禼i (emerytura, jak doni髎 ostatnio ZUS, 1100 z). Stoj pod 禼ian, za kt髍 nie czeka mnie ju nic dobrego, bo w Polsce wa縩iejsi s nieurodzeni, zmarli w katastrofie lotniczej, ewentualnie stoj眂y pod krzy縠m. Tacy jak ja to w kraju nad Wis潮 k硂potliwy balast. Mam 50 lat. Stoj pod 禼ian

Czy jestem c髍k mojej Mutti?

, jest ju na emeryturze. Obiecuj sobie, 縠 pierwszy urlop Ani sp阣z razem. - Zakocha砤m si, chc wyj舵 za m笨 - oznajmia Ania swojej opiekunce. Bardzo chce mie w砤sn rodzin. Wychodzi za m笨 w 1968 roku. Na 秝iat przychodzi syn Filip, oczko w g硂wie babci Haliny. Ania cz阺to przyje縟縜 z nim do

Wszystko o emeryturach z ZUS

. Prawo do niej maj: ** dzieci zmar砮go emeryta do uko馽zenia 16. roku 縴cia lub 25. roku 縴cia, je秎i si ucz, ** 縪na, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m

Jak zosta w砤禼icielem mieszkania

najemcy), skr骳ony odpis aktu zgonu najemcy (je秎i o wykup zabiega bliski zmar砮go). Emeryci nie mog zapomnie o decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. Tani wykup umo縧iwiaj ustawowe bonifikaty. Nalicza si je od warto禼i rynkowej mieszkania okre秎onej przez rzeczoznawc. Za ka縟y rok przepracowany w

Lekarze nie zauwa縴li t阾niaka

Wiktor Glinka przyjecha do szpitalnego oddzia硊 ratunkowego z silnym b髄em w klatce piersiowej. Lekarz stwierdzi, 縠 to od kr阦os硊pa. Kilka dni p蠹niej m昕czyzna zmar z powodu p阫ni阠ia t阾niaka aorty. W styczniu 2013 r. Wiktor Glinka ma 53 lata. Od dziesi阠iu lat jest na g髍niczej emeryturze

Ci ludzie nie wyjechali z Warszawy od 20 lat. Jak 縴j?

czarne, z siwymi odrostami. Oczy piwne, ruchliwe, przenikliwe. Takie, co ka縟y szczeg蟪 wychwyc. Odk眃 21 lat temu zmar jej m笨, dwupokojowe mieszkanie na parterze zajmuje sama. Jedyny syn mieszka w Kalifornii. Nigdy u niego nie by砤. Z Warszawy si nie rusza. - A po co mam je糳zi? Naje糳zi砤m si za

痽cie bez emerytury. Jak pracuje siedemdziesi阠iolatek?

bazarku w Zielonce otworzy砤m sklep ze s硂dyczami. M笨, kt髍y kilka lat temu zmar, do wszystkiego doszed w砤sn prac. Sko馽zy technikum budowlane i dzia砤lno舵 gospodarcz otworzy ju w latach 80. - zak砤da gaz, wod, kanalizacj.Mnie nic wi阠ej nie potrzeba ponad to, co mam: samoch骴 z 98 roku jest

Czekalski, J髗ef

G髍nik z kopalni Wujek. Zmar 16 grudnia, 1981 r. Najstarszy z nich, najbardziej do秝iadczony. Lat 48, po硂wa z nich przepracowana pod ziemi. Pochodzi z Katowic. Do emerytury brakowa硂 mu dw骳h lat. Ju planowa, 縠 kiedy na ni odejdzie, zacznie budowa dom. Zgin背 od kuli w serce. 痮na

Sala bankietowa, fryzjer, pralnia, apteka. To nie jest zwyk硑 dom starc體

., w 1995 roku zmar砤 mu 縪na, potem c髍ka za硂縴砤 rodzin i zamieszka砤 na pi阾rze, a gdy jej c髍ka za硂縴砤 rodzin, zacz瓿y si spory. - Wnuczka mia砤 pretensje, 縠 brudz w kuchni. A przecie jak si gotuje, to si brudzi. A ja lubi gotowa - m體i pan Stefan. W nowym bloku wykupi tylko obiady

Jak 縴je g髍nicza rodzina? Postanowili秏y sprawdzi

zosta砤 bezrobotna, bo w砤禼iciel sklepu zielarskiego, w kt髍ym pracowa砤, zmar i sp蟪ka pad砤. Od czasu do czasu 砤pie jakie zlecenie, ale pieni眃ze z tego niewielkie, wi阠 szuka czego na sta砮. Pierwszy wybuch W 2007 r., po o秏iu latach pracy w oddziale podsadzkowym, Jacek sk砤da w dyrekcji podanie o

Jak si stara o 秝iadczenia rodzinne

dzia砤lno禼i gospodarczej.Je縠li zmar硑, po kt髍ym ma by przyznana renta rodzinna, nie mia ustalonego prawa do emerytury lub renty, do wniosku trzeba te do潮czy:- kwestionariusz dotycz眂y okres體 sk砤dkowych i niesk砤dkowych ubezpieczonego (druk ZUS Rp-6)- oryginalne dokumenty potwierdzaj眂e okresy

Monarchowie Wielkiej Wojny

. Jako nast阷ca tronu podr罂owa po 秝iecie, zyskuj眂 sympati Francuz體 i Amerykan體, a kiedy w 1901 r. obj背 tron po swej zmar砮j matce Wiktorii, dyplomacja poch硂n瓿a go bez reszty. Co roku je糳zi do uzdrowiska w Marienbadzie (dzi Maria駍kie 糿ie) i spotyka si z najwa縩iejszymi lud糾i Europy

Zasi砶i dla opiekun體

podopiecznego 縴je); * kserokopi aktu zgonu (gdy wsp蟪ma晨onek podopiecznego zmar); * za秝iadczenie z powiatowego urz阣u pracy, 縠 opiekun nie jest tam zarejestrowany; * za秝iadczenie z ZUS, 縠 opiekun nie pobiera renty lub emerytury; * za秝iadczenie z urz阣u skarbowego lub o秝iadczenie o dochodach wszystkich

Si砤 wd體

mojego balkonu, wi阠 nie ma szans, 縠by mi przemkn背 niezauwa縪ny. M昕owie odchodz眂y na tamten 秝iat min阬i si z nadchodz眂 emerytur. Emerytura, kt髍a przysz砤 do Wd體 Sklepowych, Wd體 Sprz眛aczek, Wd體 Nauczycielek, Wd體 Urz阣niczek, zacz瓿a si od zaci秐i阠ia pasa. Nagle okaza硂 si, 縠 oto - po

7 minut na ch硂paka z bia砤czk

pacjent體 nie ma potrzeby nawi眤ania 縜dnej dodatkowej relacji z lekarzem: angina, lek, zalecenia, dzi阫uj i do widzenia. Ale dla takiej samotnej starszej osoby jest ogromnie wa縩e, 縠 wspomnimy zmar砮go m昕a. Cho jednym zdaniem. 痚 zapytam o wnuki. 痚 pami阾am. Czasem do gabinetu wchodzi taka starowinka

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat. Wa縩e! Uprawnienie do renty rodzinnej przys硊guje r體nie wdowie, kt髍a nie ma jeszcze 50 lat, ale je秎i osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si

痽cie z pi阾nem bomby atomowej. "Dlaczego ludzie boj si nas, ocala硑ch"

. Uwierzy砤 starej japo駍kiej legendzie, kt髍a m體i: bogowie spe硁i 縴czenie tego, kto z硂縴 tysi眂 縰rawi. Przed 秏ierci zd笨y砤 ich zrobi ponad tysi眂. Zmar砤 po o秏iu miesi眂ach od postawienia diagnozy. Choroba uczyni砤 z Sadako symbol wszystkich ofiar bomby. Do dzisiaj Japo馽zycy sk砤daj dla niej

Kto mo縠 przej舵 na rent

si do zako馽zenia tego roku studi體. * 痮nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e

Nowe Horyzonty: Filmy jako leki na l阫

po硊dniowych krain" i kanadyjskiej "Wied糾ie wojny" - jest nim dziecko. Pozbawione niewinno禼i, zmuszone do wypatrywania sensu tam, gdzie go nie ma, a ratunku w 秝iecie fantazji, l阫體 i duch體 zmar硑ch, kt髍e okazuj si realne, skoro pozwalaj przetrwa. W "Bestiach..." Benha

Pieni眃ze na trudne czasy

utrzymania- ubezpieczony lub jego ma晨onek by ustanowionym przez s眃 prawnym opiekunem dziecka.Prawo do renty rodzinnej ma te wdowa, je秎i:- w momencie 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy- wychowuje co najmniej jedno dziecko, kt髍e jest uprawnione do renty po zmar硑m ma晨onku i

5 mln os骲 nie z硂縴硂 jeszcze wniosku o wyliczenie kapita硊 pocz眛kowego

. Chc potwierdzenia, 縠 m笨 czy ojciec pracowa, aby pobiera po nim odpowiednio wyliczone 秝iadczenie. - Przychodz, nie wiedz眂 nic. Nie znaj nawet nazwy zak砤du, kt髍y istnia w latach 70. czy 80. Wiedz tylko, 縠 zmar硑 chodzi codziennie rano do pracy, i tyle. Pomagamy, jak mo縠my. Pokazujemy

Co trzeba zrobi, aby po 12 kadencjach b砤gali, aby zosta砤

. - Dlaczego, na Boga, nie przesz砤 jeszcze na emerytur? - docieka. - Nie 縠bym tego od ciebie wymaga, ale mimo 縠 nie mam 88 lat, my秎 tak jak wi阫szo舵 Kanadyjczyk體: kiedy w ko馽u przejd na t diabeln emerytur? Wolno舵 55-latka i te sprawy, rozumiesz? - Po pierwsze, jeszcze kilka wyzwa stoi przed t

Dom z pilotem do piel阦niarki

urz眃zi. Pani Jadwiga wzi瓿a tylko zdj阠ia m昕a nieboszczyka i syna, co umar, jak mia 57 lat, zegar po zmar砮j kole縜nce, lod體k, telewizor i czajnik. Meble kupi砤 nowe, bo mo縠 kiedy wr骳i do domu, kt髍y przepisa砤 c髍ce, ale zostawi砤 sobie w nim dwa pokoje do 秏ierci.觭ma rano, pierzyna si wietrzy

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury ju za dwa lata

interesuje przede wszystkim kobiety wychowuj眂e w domu dzieci (a wi阠 nieop砤caj眂e sk砤dek), kt髍e mog zosta po 秏ierci m昕a bez 秗odk體 do 縴cia. Wicepremier Gosiewski zaproponowa, 縠 dla takich kobiet b阣zie stworzona tzw. emerytura ma晨e駍ka, dzi阫i kt髍ej m笨 b阣zie m骻 podzieli si oszcz阣no禼iami

Czas na emerytur z OFE

zapewni swojej 縪nie Genowefie dodatkowe pieni眃ze cho przez kilka lat. Zmar dwa lata po przej禼iu na emerytur. Pani Genowefa b阣zie wi阠 jeszcze przez osiem lat pobiera emerytur po swoim m昕u. Przyk砤d 2. Pan Andrzej wybra emerytur gwarantowan z okresem dziesi阠ioletnim i mimo ci昕kiej choroby

Dobra opieka na staro舵

emerytury ojca i 秝iadczenia piel阦nacyjnego. Teraz straci砤 prawo do pomocy, bo nie spe硁ia kryterium dochodowego. Przekroczy砤 je o 20 z. Emerytura ojca wynosi 1286 z miesi阠znie, co po podzieleniu na dwie osoby daje 643 z.Po drugie: Opiekun musi wykaza, 縠 ma obowi眤ek alimentacyjny wobec

Magdalena Og髍ek w wyborach pod has砮m "Polska od nowa"

przedstawi硂 w dniu, w kt髍ym zmar b. premier, polityk SLD J髗ef Oleksy, co by硂 przez niekt髍ych krytycznie przyjmowane. Spos骲 prezentacji kandydatki by te wymieniany w秗骴 powod體, dla kt髍ych UP zerwa砤 polityczn wsp蟪prac z Sojuszem. Kandydatura Og髍ek wywo砤砤 zr罂nicowane komentarze w秗骴 polityk體

DJ Wika: ludzie, mam dopiero 72 lata!

: - C髍u, mo縠 by mi jak倍 prac na mie禼ie znalaz砤? Ja: - Mamo, jak prac? W twoim wieku? - A niby co ze mn nie tak? - oburza砤 si. Zmar砤 troch przed 90. urodzinami. Odesz砤 spokojnie, na moich r阫ach. Kiedy wynosili j z pokoju, cia硂 by硂 jeszcze ciep砮. Po jej odej禼iu nie wiedzia砤m, jak 縴

Projekt Babcia, czyli stypendium imienia Olgi Rok

Olga Rok zmar砤 pi赕 lat temu. Kiedy Ania z bratem sprz眛ali jej mieszkanie, natkn阬i si na pami阾niki. Usiedli pod sto砮m i zacz阬i przegl眃a ma砮 bloczki zapisane r體nym charakterem pisma. Pierwsze s po rosyjsku, p蠹niejsze - po polsku. - Babcia wyjecha砤 z Uzbekistanu w 1946 r. za m昕em, sama

Social Security

po zmar硑m, kt髍a jest w pe硁i PIA. iadczenie to wynosi: 1/2 PIA razy faktor wczesnego przechodzenia na emerytur, je秎i wsp蟪ma晨onek ma mniej ni normalny wiek emerytalny. Nie ma wzrostu warto禼i kiedy 秝iadczenie zaczyna pobiera wsp蟪ma晨onek, po osi眊ni阠iu normalnego wieku emerytalnego.Ten problem

Bielak (herb szlachecki)

Pyzdrskim (1429 r ), kt髍y otrzyma od swej 縪ny Jadwigi 40 grzywien zapisu po jej zmar硑m m昕u Maczce. Innym razem jak podaje Stanis砤w Kryczy駍ki w rachunkach i regestrach wojskowych z lat 1631-1633 wyst阷uj Abraham, Safar i Janusz Bielakowie . Zr骴lem do tych informacji statystycznych jest Ateneum

Terri Irwin

przyj瓿a obywatelstwo australijskie jako wyraz pami阠i po swoim zmar硑m m昕u. Uroczysto舵 odby砤 si w Crocoseum podczas obchod體 Dnia Steve'a Irwina (Steve Irwin Day).

Do zobaczenia rano

i jej dzieci nadal s w 縜硂bie po ich zmar硑m ojcu i m昕u. Larry zadaje sobie du縪 trudu, by pokona ich zastrze縠nia. W tym samym czasie Larry musi si upora z swoj by潮 縪n oraz mi硂禼i do dw骿ki swoich w砤snych dzieci. Powoli Beth i jej dzieci zaczynaj rozumie, 縠 ich 縴cie musi si toczy dalej

Oprawa wdowia

Oprawa wdowia - poj阠ie funkcjonuj眂e w 秗edniowiecznej i nowo縴tnej Polsce, a oznaczaj眂e zawarcie w testamencie, czy innym akcie prawnym, finansowego i maj眛kowego zabezpieczenia dla 縪ny po zmar硑m m昕u. Z pierwszymi informacjami o zapisie testamentalnym oprawy mamy do czynienia w przypadku

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to 秝iadczenie pieni昕ne maj眂e s硊縴 jako zabezpieczenie bytu na staro舵 dla osób, które ze wzgl阣u na wiek nie posiadaj ju zdolno禼i do pracy zarobkowej albo utraci硑 j w znacznym stopniu oraz nie dysponuj innymi 紃ód砤mi dochodu gwarantuj眂ymi mo縧iwo舵 utrzymania si. W Polsce pa駍twowa emerytura przys硊guje osobom, które osi眊n瓿y wiek emerytalny i maj udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a wi阠 osób, które urodzi硑 si przed 1949 rokiem). W nowym systemie sta pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m昕czyzn

Obs硊ga emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracuj眂ych: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli si na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpiecze Spo砮cznych obs硊giwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar s obowi眤kowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera si na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, 縠 wyp砤cane emerytury finansowane s ze sk砤dek osób aktualnie pracuj眂ych. Za obowi眤kowe sk砤dki ZUS w wysoko禼i 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane s uprawnienia emerytalne, które nie s dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru sk砤dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie mo縠 by wy縮za od kwoty odpowiadaj眂ej trzydziestokrotno禼i prognozowanego przeci阾nego wynagrodzenia miesi阠znego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. by硂 to 68 700 z硂tych. II filar: w II filarze wybiera si fundusz emerytalny inwestuj眂y 秗odki przekazywane co miesi眂 przez ZUS ze sk砤dki na I filar emerytalny (19,52%) w wysoko禼i 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapita, który pracuje na przysz潮 emerytur. Wp砤cane w II filarze sk砤dki s zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegaj dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpiecze spo砮cznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru okre秎a si tak縠 wszelkie inne dobrowolne formy oszcz阣zania na emerytur.

Zobacz wi阠ej: