emerytura po m昕u zus

Leszek Kostrzewski

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidowa renty dla 50-letnich Polek

50-letnie wdowy nie b阣 dostawa rent po m昕ach - tak propozycj zg硂si ZUS rz眃owi. Zak砤d jest pod 禼ian. Co roku na wyp砤t emerytur brakuje mu ju 40-50 mld z. A na tej zmianie m骻砨y zaoszcz阣zi 1,5 mld z rocznie.

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

250 tys. emeryt體 w Polsce pobiera emerytur ni縮z ni minimalna. Po kilka z硂tych, nawet 7 gr

Ju dwukrotnie wi阠ej emeryt體 ni rok temu pobiera z ZUS emerytur ni縮z ni minimalne 秝iadczenie w wysoko禼i 1 tys. z brutto. - To ogromny problem spo砮czny, ci ludzie w ko馽u si zbuntuj - alarmuj eksperci

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

Emerytura: zmiany w dziedziczeniu

wyp砤ci j ZUS. Do tej renty nie b阣 wliczane od硂縪ne przez pani Katarzyn sk砤dki w OFE - pozostan w dyspozycji funduszu. Ale gdy pani Anna osi眊nie wiek emerytalny, ZUS wyliczy jej emerytur ze sk砤dek od硂縪nych w OFE. Zapytali秏y ZUS, czy wdowa, kt髍a pobiera rent rodzinn po m昕u, ma prawo do

Wy秐ione 縴cie emeryta. Czy 330 tysi阠y Polak體 1 pa糳ziernika odejdzie na emerytur

Wy秐ione 縴cie emeryta. Czy 330 tysi阠y Polak體 1 pa糳ziernika odejdzie na emerytur

psychiatrycznie – codziennie za縴wam sulpiryd, bo mam nag砮 ataki l阫體. M昕owi nic nie m體i, bo on porywczy jest. Jeszcze by co kierownikowi zrobi. 3 pa糳ziernika ko馽z 60 lat, wniosek o emerytur z硂縴砤m 4 wrze秐ia. Wcze秐iej ZUS mi napisa w li禼ie, 縠 mog liczy na 1680 z硂tych brutto emerytury

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

jej rent po uko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Barbary zmar, gdy mia砤 45 lat. Nie dosta砤 renty, ale w ci眊u pi阠iu lat od 秏ierci m昕a osi眊n瓿a odpowiedni do wyp砤ty wiek (50 lat) i ZUS musia rent wyp砤ci. Rozw骴ce oraz 縪nie, kt髍a przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u (tzw. renta rodzinna), co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? - pyta pani Katarzyna z Wroc砤wia. Je縠li pani Katarzyna zdecyduje si pobiera rent rodzinn, to wyp砤ci j ZUS. Do tej renty nie b阣 wliczane od硂縪ne przez pani Katarzyn sk砤dki w OFE. One

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

) musi nast眕i poczt lub w formie elektronicznej. Ten drugi spos骲 przekazania dokument體 pozwala na znaczne przyspieszenie procesu wyp砤ty 秗odk體. Renta rodzinna z ZUS - Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmar硑m i komu ZUS je wyp砤ci?

wychowywania dzieci, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Barbary zmar, gdy mia砤 45 lat. Nie dosta砤 renty, ale w ci眊u pi阠iu lat od 秏ierci m昕a osi眊n瓿a odpowiedni do wyp砤ty wiek (50 lat) i ZUS musia rent wyp砤ci. - Rozw骴ce oraz 縪nie

"Ju si nie mog doczeka waloryzacji. Dostan 4 grosze podwy縦i". Rozmowa z pani Barbar, kt髍a ma 9,30 z emerytury

"Ju si nie mog doczeka waloryzacji. Dostan 4 grosze podwy縦i". Rozmowa z pani Barbar, kt髍a ma 9,30 z emerytury

秗ednio na miesi眂 110-130 z. Na ubranie nic nie wydajemy, bo mamy pe硁 szaf, a jak co trzeba modnego, to mog przerobi. Maszyna do szycia ca硑 czas w pokoju stoi. Przepraszam, 縠 pytam. Ale co b阣zie, gdy m昕a zabraknie? Po 秏ierci m昕a mam prawo do renty rodzinnej. Dostan 85 proc. emerytury m昕a.

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

wiek emerytalny i b阣zie chcia砤 przej舵 na w砤sn emerytur, to ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych w ZUS i w OFE. Je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od wypracowanej emerytury, to pani Katarzyna b阣zie mog砤 nadal pobiera rent rodzinn. Gdy zdecyduje si na emerytur po m昕u, nie b阣zie mia砤

Wi阫sza ochrona dla zad硊縪nych emeryt體. Komornik nie zabierze ca砮j emerytury.

Wi阫sza ochrona dla zad硊縪nych emeryt體. Komornik nie zabierze ca砮j emerytury.

tzw. minimalnej egzystencji – t硊maczy砤 Bartu. 75 proc. najni縮zej emerytury W nowej ustawie zapisano, 縠 po potr眂eniach komorniczych emeryt ma prawo zachowa nie mniej ni 75 proc. minimalnej emerytury (od marca wynosi ona 1 tys. z brutto). Dzi wolne od potr眂e jest jedynie 50 proc

Dziedziczenie emerytur

Dziedziczenie emerytur

od硂縪nych przez ni i w ZUS, i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od wypracowanej przez pani Ann emerytury, to b阣zie mog砤 ona nadal pobiera rent po m昕u. Gdy si na to zdecyduje, nie b阣zie mia砤 prawa do sk砤dek z OFE. Sk砤dki po jej 秏ierci odziedzicz spadkobiercy. - Dziedziczenie

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Katarzyny z E砶u zmar, gdy mia砤 45 lat. Renty wi阠 nie dosta砤, ale w ci眊u pi阠iu lat od 秏ierci m昕a osi眊nie odpowiedni do wyp砤ty renty wiek i ZUS b阣zie jej musia to 秝iadczenie wyp砤ci

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

rodzinnej, a nie ma 秗odk體 na utrzymanie, mo縠 wyst眕i do prezesa ZUS lub do premiera o emerytur specjaln. Ka縟y wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. BEZ ZMIAN Poprzedni rz眃 planowa reform rent rodzinnych. 50-letnie wdowy mia硑 ju nie dostawa rent po m昕ach. Musia硑by sko馽zy 60 lat. Taki

Dlaczego pracownicy ZUS gro勘 strajkiem? "Ty zusowska kur..., ja 縴j za 900 z emerytury, a ty chcesz podwy縦i?"

Dlaczego pracownicy ZUS gro勘 strajkiem? "Ty zusowska kur..., ja 縴j za 900 z emerytury, a ty chcesz podwy縦i?"

si na emerytur. Jeremi Mordasewicz, cz硂nek rady nadzorczej ZUS: – Przez konflikt mo縠 doj舵 do sytuacji, 縠 po obni縠niu wieku emerytalnego niekt髍zy Polacy na rozpatrzenie wniosku o emerytur b阣 musieli czeka p蟪 roku, a nawet rok. Jako cz硂nkowie rady nadzorczej ZUS zwr骳ili秏y si do

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

EMERYT W DGACH

EMERYT W DGACH

z netto). Po zmianach emeryt b阣zie mia prawo zachowa ca潮 minimaln emerytur. Projekt przewiduje, 縠 w niekt髍ych przypadkach wolne od egzekucji b阣zie jedynie 75 proc. najni縮zej emerytury lub renty. Na przyk砤d, gdy kto ma do sp砤ty alimenty albo ZUS stwierdzi, 縠 dosta nienale縩e

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

prawomocne orzeczenie s眃u o uznaniu osoby za zmar潮. S阫 w tym, 縠 w takich sytuacjach ZUS nie zawsze chce wyp砤ci zasi砮k pogrzebowy. Przyk砤d 1. We wrze秐iu 2014 r. pani Halina wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t zasi砶u pogrzebowego po m昕u. Postanowieniem s眃u m昕czyzna zosta uznany za zmar砮go. Data zgonu to

13 dzieci i emerytura pani Eugenii

13 dzieci i emerytura pani Eugenii

nale勘 si specjalne emerytury?" - pyta pani Eugenia i wiele os骲 razem z ni. By硑 ju u nas takie pomys硑. Instytut Spraw Publicznych proponowa w ubieg硑m roku, aby sk砤dki emerytalne odprowadzane w ma晨e駍twie dzieli na p蟪. Je秎i m笨 odprowadza co miesi眂 500 z, to po podziale razem z

Komu si nale縴 renta rodzinna

縪nie, to ZUS zmniejszy mu emerytur. Zak砤d zawsze sprawdza, kt髍e 秝iadczenie (nasze czy po m昕u) jest wy縮ze i wyp砤ca to korzystniejsze. RENTA RODZINNA A OFE Ostatnio wiele os骲 pyta, czy jak si nie wypisz z OFE, to strac w przysz硂禼i prawo do renty rodzinnej? Od 1 kwietnia osoby nale勘ce do OFE

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

Mamy lat plus 64, pe硁imy opiek od 35-40 lat. Mamy emerytury 608 z netto

mia硑 mo縧iwo禼i biega po prawnikach, s眃ach urz阣ach, nie mia硑 te na to pieni阣zy. Nie mia硑 te wiary w odmian swojego losu. ZUS zamienia rent na emerytur, coraz trudniej by硂 szy zabawki czy ple舵 paski, palce ju nie takie, sztywne si zrobi硑. Musia硑 zrezygnowa. Walka o

ZUS obni縜 rent... po 秏ierci

strzeli硂 w kr阦os硊pie. W 1980 r. dosta z ZUS rent wypadkow. Pan Franciszek pobiera j razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. umar. Wdowa, pani Ewa wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Fachowo nazywa si to rent rodzinn. Zgodnie z przepisami cz硂nek rodziny mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia

Waloryzacja emerytur i rent 2016

m昕czyzny odchodz眂ego na emerytur w 2014 r. wynosi 37,5 roku 瑀骴硂: ZUS UWAGA! Dane dotycz emerytur ZUS z tzw. starego systemu. WA疦E! Sta m昕czyzn zani縜j g髍nicy, kt髍zy mog odchodzi na emerytur po 25 latach pracy pod ziemi. ILE OS覤 DOSTAJE EMERYTURY MINIMALNE Z ZUS

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

Rodzinom, a tak縠 osobom niespokrewnionym, przys硊guje prawo do pomocy finansowej po 秏ierci bliskiego. Otrzymaj j po spe硁ieniu okre秎onych warunk體. Zasi砮k pogrzebowy Zasi砮k pogrzebowy wyp砤ca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysoko舵 to 4 tys. z. Nie jest traktowany jak doch骴, dlatego nie

Pomoc finansowa po 秏ierci bliskiej osoby. Komu si nale縴? [INFORMATOR]

Rodzinom, a tak縠 osobom niespokrewnionym, przys硊guje prawo do pomocy finansowej po 秏ierci bliskiego. Otrzymaj j po spe硁ieniu okre秎onych warunk體. Zasi砮k pogrzebowy Zasi砮k pogrzebowy wyp砤ca ZUS lub KRUS. Jego maksymalna wysoko舵 to 4 tys. z. Nie jest traktowany jak doch骴, dlatego nie

Rewolucja w emeryturach

ustawodawczej, t硊maczy砤 na sali sejmowej, 縠 ludzie ci昕ko pracuj眂y w fabrykach powinni mie prawo do wcze秐iejszego odej禼ia na emerytur. Tym bardziej 縠 cz阺to s wyrzucani z pracy, a ZUS nie chce przyzna im renty. Wiceszefowa OPZZ zapewnia砤, 縠 uprzywilejowanie kobiet - prawo do emerytury po 35 latach

Dla kogo renta rodzinna

chcia砤 przej舵 na w砤sn emerytur, to wtedy ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych przez kobiet w ZUS i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od w砤snej wypracowanej przez pani Beat emerytury, to b阣zie ona mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

powinien si obawia, 縠 jak wyst眕i o emerytur po m昕u czy 縪nie, to ZUS zmniejszy mu 秝iadczenie. Zak砤d zawsze sprawdza, kt髍e jest wy縮ze, i wyp砤ca korzystniejsze. RENTA SOCJALNA Z danych ZUS za maj 2015 r. wynika, 縠 rent socjaln pobiera 271,8 tys. Polak體. ZUS na ich wyp砤t przeznacza

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

emerytur, to wtedy ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych przez kobiet w ZUS i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od w砤snej wypracowanej przez pani Beat emerytury, to kobieta b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn bowiem mo縩a pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani Beata si na to

Jakiej cz甓ci emerytury nie zabierze komornik

- t硊maczy Bartu. Nowe propozycje ma te Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo砮cznej. WOLNA OD EGZEKUCJI Pos硂wie PiS proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa nie mniej ni minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊 ca砶owitej niezdolno禼i do pracy. Obecnie wynosz

Emerytury specjalne

wychowuje dw骿k dzieci. Przez wiele lat zajmowa砤 si domem. Kiedy z winy m昕a dosz硂 do rozwodu, kobieta posz砤 do pracy. Niestety, rok temu okaza硂 si, 縠 ma nowotw髍. Kobieta zosta砤 sparali縪wana. ZUS odm體i jej przyznania renty, bo za kr髏ko pracowa砤, ale emerytur specjaln przyzna. Pani

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

秝iadectwo pracy wystawione przez pracodawc. Ale uwaga! Dla ZUS-u nie jest to wi笨眂y dokument. Zak砤d mo縠 zinterpretowa informacje po swojemu i odm體i przyznania pomost體ki. Przyk砤d. ZUS w dzi dwukrotnie odm體i panu . prawa do emerytury pomostowej. Decyzj uzasadnia tym, 縠 m昕czyzna nie udowodni

Kto mo縠 wcze秐iej przej舵 na emerytur

Od 2013 r. rz眃 stopniowo wyd硊縜 wiek emerytalny. Docelowo mamy przechodzi na emerytur po uko馽zeniu 67. r.. Jednak tysi眂e Polak體 nie b阣 musia硑 tak d硊go pracowa. POMOST覹KA Emerytura pomostowa pozwala sko馽zy prac pi赕 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Mog si o ni ubiega

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

jest to nie wi阠ej ni 2-2,5 tys. z. Wysoko舵 秝iadczenia okre秎a o秗odek pomocy indywidualnie. ZASIK POGRZEBOWY PO M石U W SEPARACJI Przyk砤d. W lutym 2011 r. ZUS odm體i pani Ilonie wyp砤ty zasi砶u pogrzebowego po zmar硑m m昕u. W uzasadnieniu napisano, 縠 zasi砮k przys硊guje w razie 秏ierci

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, wci笨 polskie prawo daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. Wcze秐iejsza emerytura Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, polskie prawo wci笨 daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. WCZEIEJSZA EMERYTURA Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

wtedy ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych i w ZUS, i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani emerytury, b阣zie pani mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Warto doda, 縠 prawo do renty rodzinnej ma 縪na, je縠li w chwili 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub

Jak si zmieni emerytury

emerytury mogliby otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. W drugim wariancie przechodziliby na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostawaliby 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo 25 proc. swojej emerytury. Mo縩a by硂by wybra korzystniejszy dla siebie wariant. - Niepracuj眂y

Julia Przy酬bska kandydatk PiS na s阣zi TK. Jej m笨 dzia砤 w organizacji zwi眤anej z PiS

g硂秐ej sprawie fryzjera z Poznania, od kt髍ego Zak砤d Ubezpiecze Spo砮cznych 勘da prawie 32 tysi阠y z硂tych, mimo 縠 przedsi阞iorca mia dowody na op砤canie sk砤dek. S眃 pod przewodnictwem Przy酬bskiej w 2010 r. orzek, 縠 fryzjer nie jest winny ZUS-owi ani z硂t體ki. - Do s眃u przychodzi si po to, by

Pani Gra縴na poprosi砤, premier Ewa da砤. 1200 z specjalnej emerytury

痷kowska. We wtorek dowiedzia砤 si, 縠 od listopada b阣zie dostawa co miesi眂 emerytur, mimo 縠 nie pracowa砤. To specjalna emerytura, przyznana 6 pa糳ziernika przez szefa rz眃u. "Tak urz阣nicy m體ili, 縠 nie pracowa砤m wcale. Ale to nieprawda, 縠 nie pracowa砤m. Po prostu nigdy nie mia砤m umowy o

Pa駍two p砤ci, a OFE trzymaj kas

temu j zwolni. Na jej miejsce zatrudni m硂dsz, ona zosta砤 bezrobotna. Utrzymywa砤 si razem z m昕em z jego emerytury - 1,8 tys. z brutto. To by jedyny doch骴 ma晨e駍twa. W ubieg硑m roku m笨 zmar. Pani Katarzyna wyst眕i砤 do ZUS o wyp砤t 秝iadczenia po m昕u (tzw. rent wdowi). Zak砤d wniosek

PSL 砤si si do emeryt體. Za pieni眃ze z bud縠tu

- uwzgl阣niono jego wcze秐iejsze postulaty. Prezydent sw骿 projekt zmian w emeryturach przedstawi kilka tygodni temu, ale wycofa go z konsultacji spo砮cznych dzie po przegranych wyborach. Ludowcy go przej阬i i obiecali, 縠 po "niewielkich" poprawkach wy秎 do Sejmu. Okazuje si, 縠 poprawek jest

Zmiany dla zad硊縪nych emeryt體

, ale minimalna emerytura ju nie. Oznacza to, 縠 emeryt mo縠 nawet nie mie pieni阣zy zapewniaj眂ych minimum egzystencji - t硊maczy Bartu. NAJNI疭ZA WOLNA OD EGZEKUCJI Pos硂wie PiS proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊

Renta rodzinna, renta socjalna

zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. + 痮nie po rozwodzie oraz 縪nie, kt髍a przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z nim we wsp髄nocie ma晨e駍kiej, ale tylko wtedy, gdy opr骳z spe硁ienia warunk體 wymaganych od wdowy w dniu 秏ierci m昕a

Zmiany dla zad硊縪nych emeryt體

Projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych w grudniu trafi do Sejmu. Najni縮za kwota wolna od egzekucji Pos硂wie proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊 ca砶owitej niezdolno禼i do

Waloryzacja emerytur i rent 2016

z) wzro秐ie o 2,03 z, czyli b阣zie wynosi 393,29 z; dodatek kombatancki (208,17 z) wzro秐ie o 1,08 z, czyli b阣zie wynosi 209,25 z. CZ师CIOWE Z MNIEJSZ WALORYZACJ Rz眃 wprowadzi emerytury cz甓ciowe, gdy podnosi w 2013 r. wiek emerytalny do 67 lat. Mo縩a z nich skorzysta po spe硁ieniu

Wyborcza licytacja na emerytury

W poniedzia砮k PSL - tw髍czo rozwijaj眂 pomys prezydenta Bronis砤wa Komorowskiego - obieca emerytury rolnikom w wieku 56 lat z mo縧iwo禼i dalszej pracy z 縪n (m昕em) na roli. Minister pracy W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz (PSL) chce dyskutowa nawet o ca砶owitym zniesieniu wieku emerytalnego. PiS

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wiek emerytalny i b阣zie chcia砤 przej舵 na w砤sn emerytur, to ZUS wyliczy j wtedy ze sk砤dek od硂縪nych przez ni w ZUS i OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej, wypracowanej przez pani Beat emerytury, to b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a pobiera

Wcze秐iejsza emerytura nauczyciela

ZUS z wnioskiem i dokumentacj potwierdzaj眂 okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe oraz zatrudnienie w plac體kach edukacyjnych. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. iadczenie mo縩a pobiera do czasu osi眊ni阠ia ustawowego wieku emerytalnego. P蠹niej przechodzimy na zwyk潮 emerytur. W styczniu 2016 r

Kto nie chce na emerytur?

Klaudia Kubik, 61 lat, handlowiec w salonie firmy telekomunikacyjnej: - Wychowali秏y si w zasadach: masz 55 lat, mo縠sz i舵 na emerytur. Ca潮 t przemian po 89 roku odbieram jako rodzaj skrzywdzenia! Magda Tokarska, 32 lata, architekt wn阾rz: - Mam sko馽zy 縴cie w wieku 60 lat? I przez 20 czy

Kto zap砤ci pracownicy agencji tymczasowej w ci笨y? Sp髍 zwi眤kowc體 z pracodawcami

. Dzi阫i temu taka kobieta po urodzeniu dziecka nie b阣zie mia砤 statusu osoby bezrobotnej i b阣zie mog砤 pobiera z ZUS-u zasi砮k macierzy駍ki. W uzasadnieniu czytamy, 縠 na nowej ustawie skorzysta co roku 3,1-3,6 tys. Polek. Zak砤daj眂, 縠 ka縟a zarabia砨y najni縮z krajow 2 tys. z brutto (koszty dla

Zasi砮k pogrzebowy

emerytalnej (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych). Przepis przewiduje, 縠 pieni眃ze otrzyma bliski na ostatnie po縠gnanie cz硂nka swojej rodziny (m昕a, 縪ny, dziecka, wnuka itp.), pod warunkiem jednak, 縠 sam jest ubezpieczony. Gdy poch體ek zorganizowa砤 inna

Emerytura nauczyciela

mowa w art. 2 ustawy o nauczycielskich 秝iadczeniach kompensacyjnych. Tak jak w przypadku renty czy emerytury, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. iadczenia mo縩a pobiera tylko do czasu osi眊ni阠ia ustawowego wieku emerytalnego. P蠹niej przechodzimy na ustawow emerytur. POMOST覹KI Emerytury

Dla kogo zasi砮k pogrzebowy

; * pobiera砤 emerytur lub rent; * nie mia砤 ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spe硁ia砤 warunki do jej otrzymywania; * pobiera砤 zasi砮k macierzy駍ki lub zasi砮k w wysoko禼i zasi砶u macierzy駍kiego za okres po ustaniu tytu硊 ubezpieczenia; * pobiera砤 zasi砮k chorobowy albo 秝iadczenie

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu

ZUS nas podlicza

du縜 r罂nica b阣zie w wysoko禼i emerytur mi阣zy kobietami i m昕czyznami, wida na przyk砤dzie ma晨e駍twa z Warszawy. Oboje maj po 47 lat i identycznie zarabiaj: powy縠j 10 tys. z. ZUS wyliczy, 縠 縪na dostanie na staro舵 2200 z, a m笨 3300 z. Dlaczego? Bo 縪na b阣zie o pi赕 lat kr骳ej pracowa

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

, ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Anny zmar, gdy mia砤 45 lat

Gender po polsku

moje zarobki przewy縮za硑 ju 秗edni krajow. W mi阣zyczasie urodzi砤m dw骿k dzieci i od po硂wy 1990 roku 4 lata opiekowa砤m si latoro秎ami, a moje zarobki wynosi硑 wtedy 0 z. Okres przebywania na urlopie wychowawczym to dla ZUS okres niesk砤dkowy. To jeszcze mog przebole. Ale dlaczego do

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

- Dzi cz阺to dochodzi do kuriozalnych sytuacji - uzasadnia pomys Jacek Kucharczyk, szef ISP. - Pracuj眂y m笨 co miesi眂 odk砤da sobie na kontach w ZUS i OFE sk砤dki. Dzi阫i temu ma pewn emerytur. 痮na nie pracuje zawodowo, ale od rana do wieczora zajmuje si wychowywaniem dw骿ki czy tr骿ki

Za co 縴 po rozwodzie?

kochaj眂y m笨 dzieci....i my秎a砤m ,縠 ta bajka b阣zie trwa wiecznie ...niestety...sko馽zy硂 si a ja teraz po pierwsze nie mam ZUSu (kobiety wychowujace dzieci powinny mie uznany przez Pa駍two ZUS- tak jak opiekunki do dzieci- a tu dzieci i jeszcze ca硑 dom na g硂wie-......i co z tym zwi眤ane

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Rz眃 planowa reform rent rodzinnych. 50-letnie wdowy mia硑 ju nie dostawa rent po m昕ach. Musia硑by sko馽zy 60 lat. - 50-letnie kobiety powinny i舵 do pracy - uwa縜 Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan. - Nie mo縠 by tak, 縠 kobieta, kt髍a pracowa砤 ca砮 縴cie, dostaje 1,6 tys. z emerytury, a

Czarne spaghetti [ROZMOWY PODSCHANE]

staro舵 te si tak zrobi. A teraz przez te "B硂gie dni" mam schiz, 縠 b阣 gni砤 w jakim przytu砶u, z kt髍ego i tak mnie wywal za brak kasy. Tamta to chocia mia砤 bogatego m昕a, to jej p砤ci za luksusowe warunki. - To po co z nami posz砤? - Dziewczyna w Kozakach na Szpilce walczy z

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

, 縠by dopracowa okres wymagany przez ZUS - potwierdza Tomasz P., syn pani Ireny. Dwa lata temu kobieta przesz砤 wreszcie na emerytur i dostaje tysi眂 z硂tych miesi阠znie. Po rozwodzie s眃 zas眃zi jej te 2 tys. z aliment體 od by砮go m昕a. Ten jednak ich nie p砤ci. - Za to teraz okaza硂 si, 縠 ja

Dla kogo renta rodzinna

Rent rodzinn wyp砤ca ZUS na do舵 skomplikowanych zasadach. Warto si temu przyjrze bli縠j, nie ka縟a bowiem Polka, kt髍ej umrze m笨, rent rodzinn dostanie. Musia 5 lat pracowa Renta rodzinna przys硊guje cz硂nkom rodziny osoby, kt髍a w chwili 秏ierci mia砤 ustalone prawo do emerytury lub

Zaskakuj眂e dane. Polki pracuj d硊縠j od Polak體?

(maj眂 ok. 56 lat). Dr kasz Wac砤wik z krakowskiej AGH zwraca uwag, 縠 przy wyliczaniu sta縰 pracy ZUS bada tylko emerytury ze starego systemu. Nie sprawdzano emerytur liczonych po nowemu, gdzie maj znaczenie tylko odprowadzone sk砤dki. Sta nie jest wi阠 badany. - To jednak nic nie zmienia. Bo

Przywileje, kt髍e szkodz Polkom

Rz眃owa reforma emerytalna przewiduje, 縠 od 2040 r. kobiety i m昕czy糿i b阣 odchodzi na pe硁 emerytur po sko馽zeniu 67 lat. A skoro maj tak samo d硊go pracowa do pe硁ej emerytury, to r體nie w takim samym wieku powinni odchodzi na emerytur wcze秐iejsz, tzw. cz甓ciow - uzna Trybuna

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostan 80 proc. pensji

jak inni Polacy w powszechnym systemie. Bez 縜dnych przywilej體. P砤cili zwyczajnie sk砤dki do ZUS i OFE, tak samo jak cywile mieli liczone do emerytury chorobowe. Po trzech latach rz眃 Leszka Millera to skasowa. Dlaczego? Bo zwi眤ki mundurowe protestowa硑.

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60 lat, m昕czy糿i 65. Okazuje si, 縠 nie zawsze trzeba tak d硊go pracowa. Po spe硁ieniu okre秎onych wymog體 mo縩a wyst眕i do ZUS o 秝iadczenia ju w wieku 55 lat. Wcze秐iejsza emerytura Z odej禼ia na wcze秐iejsz emerytur mog skorzysta

Emerytura umrze razem z tob

Dzi emerytury wyp砤ca tylko ZUS. Po 2009 r. opr骳z 秝iadcze ZUS-owskich (tzw. I filar) Polacy b阣 dostawa te emerytury z kilkunastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE, czyli II filar) wed硊g zasady: ile usk砤dasz, tyle dostaniesz. Najbardziej uderzy to w kobiety, kt髍e z regu硑 kr骳ej

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczycieli

Korzystne przepisy daj眂e nauczycielom prawo do przechodzenia na emerytur bez wzgl阣u na wiek, po 30 latach pracy, w tym 20 w o秝iacie, przesta硑 obowi眤ywa z ko馽em 2008 r. Je縠li kto do 2008 r. spe硁i okre秎one warunki, b阣zie m骻 przej舵 na wcze秐iejsz emerytur w kolejnych latach

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60, a m昕czy糿i 65 lat. Ale nie zawsze jeste秏y w stanie tak d硊go pracowa. Nie zawsze te mamy prac. Osoby, kt髍e spe硁iaj okre秎one prawem warunki, mog wyst眕i do ZUS o pomost體k lub 秝iadczenie przedemerytalne. To wa縩e, bo od 2013 r

PSL 硂wi w mie禼ie

, 縠 op砤ca硑 sk砤dki przez 30 lat, i zadowoli si na pocz眛ek ni縮z emerytur - o 25 proc. ni縮z ni te 800 z. Ju to sprawia, 縠 na wsi nie ma specjalnie ch阾nych do wcze秐iejszego si阦ania po emerytur. Podstawowy minus jest jednak inny. Ot罂 w przeciwie駍twie do emerytur ZUS-owskich, KRUS

Przedawnienie d硊g體

lekarskiego o trwa砮j i ca砶owitej niezdolno禼i do pracy, decyzj ZUS przyznaj眂 jej emerytur oraz kserokopi dowodu osobistego. ZALEGζ WOBEC KRUS Przyk砤d. Janina i Antoni prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Pieni阣zy brakowa硂, wi阠 zalegali ze sk砤dkami do KRUS. W 1996 r. KRUS zgodzi si

Renty rodzinne i socjalne. Komu przys硊guj i jak si o nie stara?

kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Anny zmar, gdy mia砤 45 lat. Renty wi阠 nie dosta砤 (nie spe硁i砤 warunku wieku - uko馽zonych 50 lat), ale w ci眊u 5 lat od 秏ierci m昕a osi眊nie wiek odpowiedni do wyp砤ty renty (owe 50 lat) i ZUS b阣zie

Jestem w禼iek砤, 縠 moje pa駍two podejrzewa mnie o przekr阾 [LIST]

reklamowej). Co wi阠ej, 勘dano od niej dowod體 mojej faktycznej dzia砤lno禼i w firmie i 秝iadk體 mojej pracy. W kolejnych tygodniach ZUS dwukrotnie mia zastrze縠nia do wystawionych przez mojego lekarza zwolnie, co dla mnie oznacza硂 wycieczk na drugi koniec miasta do mojego ginekologa po dodatkowy podpis

40 lat opiekuj si chorym synem. Stare matki niepe硁osprawnych dzieci

przeci眊aj眂ego si porodu i niedotlenienia. Cesarki nikt nie zaproponowa. Po narodzinach Rafa砤 musia砤 zapomnie o swoich planach. Wsparcie mia砤 jedynie w te禼iowej. M笨, odk眃 dowiedzia si, 縠 syn jest chory, coraz rzadziej bywa w domu. - M體i, 縠 jest za m硂dy, 縠by si m阠zy z chorym dzieckiem, 縠

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawd, jakie warunki musisz spe硁i, aby je otrzyma

zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Je秎i wdowa spe硁i warunek wieku nie p蠹niej ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a albo od zaprzestania wychowywania dzieci, o kt髍ych mowa wy縠j, lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu

Jak dosta rent z ZUS

o rent z tytu硊 niezdolno禼i do pracy. Pani Anna dosta砤 rent, mimo 縠 niezdolno舵 do pracy powsta砤 po up硑wie 18 miesi阠y od zako馽zenia pobierania zasi砶u dla bezrobotnych. ILE MO疎MY DOSTA? Renty 秗ednio wynosz 1506 z brutto (dane z pa糳ziernika 2013). ZUS ustali te minimaln wysoko舵

Dzieci na koszt matki

powinny by przekazane na moje konto w ZUS-ie? Czy m笨 nie powinien dzieli si sk砤dkami, skoro dzieci s r體nie jego? Dlaczego p砤c ni縮z emerytur do ko馽a 縴cia, chocia sk砤dek nie p砤ci砤m tylko sze舵 lat? Dlaczego pa駍two nie bierze pod uwag faktu, 縠 pracowa砤m w domu (naprawd ci昕ko), 縠by

Emerytura z OFE

tym samym ma硂 od硂縴 sk砤dek, mo縠 prze縴 rozczarowanie - jego emerytura mo縠 wynosi np. tylko 100 z. Dzi nikt takich niskich emerytur nie dostaje. Jest bowiem ustawowo okre秎ona najni縮za emerytura (ok. 600 z). Je秎i komu ZUS po dodaniu sk砤dek za lata pracy wyliczy mniej, to brakuj眂 sum

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury ju za dwa lata

miar up硑wu czasu emeryci b阣 dostawali wi阫szo舵 pieni阣zy z OFE. - Emerytura z ZUS Do ZUS wp砤casz co miesi眂 12,22 proc. swojej pensji. Zak砤d ksi阦uje te pieni眃ze na twoim koncie, a nast阷nie... wyp砤ca je obecnym emerytom. Polacy urodzeni po 31 grudnia 1968 r. nabywaj prawa do emerytury po

Zasi砮k dla opiekun體 doros硑ch niepe硁osprawnych

, kt髍zy go nie maj. Aby policzy doch骴, sumuje si zarobki wsp蟪ma晨onka opiekuna oraz rent lub emerytur podopiecznego (ewentualnie jego wsp蟪ma晨onka), a nast阷nie dzieli przez liczb domownik體, w tym dzieci pozostaj眂ych na utrzymaniu do 25. roku 縴cia, a je秎i maj orzeczon niepe硁osprawno舵 - to

60-latkowie na emerytur musz poczeka

Konstytucyjny uzna, 縠 skoro kobiety maj prawo do wcze秐iejszej emerytury, nale縴 si ono r體nie m昕czyznom. - Kiedy tylko dowiedzieli秏y si o tym wyroku, postanowili秏y z硂縴 wniosek do ZUS-u. Mamy dzieci, chcieliby秏y im pom骳, a gdyby m笨 mia emerytur, dostawa砨y co miesi眂 400 z wi阠ej - opowiada

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia

Blokada eksmisji na pozna駍kim zarzu. Komornik chcia usun辨 schorowane ma晨e駍two do noclegowni dla bezdomnych

, by wynaj辨 mieszkanie na wolnym rynku - wyja秐ia Anastazja Molga z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokator體. Komornik pr骲owa eksmitowa Borowczak體 ju w 2010 r., ale po opinii lekarza, kt髍y bada Piotra, odst眕i od dzia砤. Danuta Borowczak: - Od tego czasu stan m昕a si pogorszy. Prawie nie

Czy 縪nie kasa si nale縴?

NIE JESTEY UTRZYMANKAMI Ma砱orzata Terlikowska, dziennikarka Kobiety, kt髍e po秝i阠aj si rodzinie, nie s utrzymankami m昕體 czy ofiarami losu. Czemu te, kt髍e decyduj si na inny model 縴cia, traktowane s cz阺to tak, jakby robi硑 co gorszego? Ma晨e駍two to wsp髄nota i ka縟y wk砤da w to nie

Jak dostaniesz emerytur?

emerytura - cho bardzo niska, np. 200 z, b阣zie im si nale縠 (jak b阣zie wyliczana piszemy ni縠j). 3. Dla urodzonych przed ko馽em 1948 roku emerytura z ZUS po staremu Pan J髗ef z Warszawy: urodzi砮m si w 1947 r. Aby przej舵 na ustawow emerytur musz pracowa do 2012 r

Jak si stara o rent rodzinn i socjaln

mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Anny zmar, gdy mia砤 45 lat. Renty wi阠 nie dosta砤 (nie spe硁i砤 warunku wieku - uko馽zonych 50 lat), ale w ci眊u pi阠iu lat od 秏ierci m昕a osi眊nie odpowiedni do wyp砤ty renty wiek (owe 50 lat) i ZUS

Czas na emerytur z OFE

, kto urodzi si po 1 stycznia 1969 r. Osoby urodzone mi阣zy 1949 a 1968 rokiem (a wi阠 przechodz眂e na emerytur najwcze秐iej od 1 stycznia 2009 roku) musia硑 wybra, czy chc podzieli sk砤dk emerytaln mi阣zy ZUS i OFE, czy ulokowa j w ca硂禼i na indywidualnym koncie obs硊giwanym przez ZUS. W

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczyciela

Bardzo korzystne przepisy, kt髍e pozwala硑 nauczycielom odchodzi na emerytur po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w o秝iacie) bez wzgl阣u na wiek, przesta硑 obowi眤ywa z ko馽em 2008 roku. Je縠li kto do 2008 r. spe硁ia odpowiednie warunki, mo縠 przej舵 na wcze秐iejsz emerytur w

Czy pa駍two sta na wyp砤ty emerytur dla 50-letnich wd體?

Renta rodzinna - 秗ednio 1645 z brutto miesi阠znie - nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Wed硊g danych ZUS dostaje je tylko 12,5 proc

Nie dajmy si zrobi w babci

t zale縩o舵. Nie ma zatem po co podwy縮za ustawowo wieku emerytalnego, bo nar骴 sam si po砤pie. Wed硊g wylicze by砮j szefowej ZUS Aleksandry Wiktorow kobieta, kt髍a popracuje pi赕 lat d硊縠j, ni wynosi wiek emerytalny (czyli do 65. roku 縴cia), zwi阫szy swoj emerytur co najmniej o 36 proc

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

pro禸 o interwencj. Interwencji jednak nie by硂. Urz阣niczka w Funduszu poinstruowa砤 go tylko, 縠by 縜dnych o秝iadcze nie podpisywa. Zosta wi阠 na lodzie. - Problem nie dotyczy tylko mnie, ale te wielu os骲 po wypadkach, kt髍ym ZUS przyzna 秝iadczenia rehabilitacyjne - przekonuje pan Andrzej. Od

Jaka emerytura z OFE?

, gdy chcesz przej舵 na emerytur, sk砤dasz wniosek do ZUS-u i po sprawie. Kiedy dojd wyp砤ty z OFE, trzeba si b阣zie bardziej napracowa. *Krok 1. Musisz zg硂si si do ZUS-u, gdzie dostaniesz ofert poszczeg髄nych zak砤d體 z tabelami z proponowanymi wyp砤tami z OFE. Innymi s硂wy - na ka縟y tysi眂

Dla kogo zasi砮k opieku馽zy? Ile mo縠 dosta opiekun niepe硁osprawnego?

opiek nad niepe硁osprawnym m昕em. W骿t, a za nim samorz眃owe kolegium odwo砤wcze wniosek odrzucili, t硊macz眂, 縠 niepe硁osprawno舵 m昕a powsta砤 po uko馽zeniu przez niego 43 lat. Tymczasem 秝iadczenie przys硊guje tylko opiekunom os骲, kt髍e sta硑 si niepe硁osprawne w dzieci駍twie, a ju na pewno nie

Emerytka: Nie dam si ZUS-owi, b阣 walczy

.]. Niezbyt szcz甓liwie zredagowane pismo rodzi dla szko硑 i nauczycielki powa縩e konsekwencje: musz teraz p砤ci po kilka tysi阠y z硂tych zaleg硑ch sk砤dek, m.in. na emerytur, kt髍 nauczycielka i tak ju dostaje. Szko砤 jako p砤tnik sk砤dek powinna przela na konto ZUS ca潮 kwot, ok. 9 tys. z. Potem

Renty rodzinne i socjalne

wdowi. Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury m骻砨y otrzyma 30 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. A jak dzi