emerytura po m昕u zus

Go秌a

Wyjd na ulic

Wyjd na ulic

Mam 58 lat. Przepracowa砤m 33 lata. Choroby, operacje - kilka lat przerwy, ostatnie lata (sze舵 lat) pracowa砤m na czarno jako niania po 10-11 godzin dziennie za 1500 z, nie by硂 dla mnie pracy. M骿 ukochany m笨 zmar 1,5 roku temu, mia 65 lat - ponad 45 lat pracy. Dosta砤m rent wdowi - 85 proc. emerytury mojego m昕a. A moje sk砤dki na ZUS + 15 proc. mojego m昕a - zabra硂 pa駍two.

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Kto mo縠 wcze秐iej przej舵 na emerytur

Osobom, kt髍e nie chc lub nie mog pracowa do osi眊ni阠ia wieku emerytalnego, ZUS przyznaje emerytury pomostowe i 秝iadczenia kompensacyjne. Sprawd, co zrobi, aby je otrzyma.

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

chcia砤 przej舵 na w砤sn emerytur, to wtedy ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych przez kobiet w ZUS i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od w砤snej wypracowanej przez pani Beat emerytury, to b阣zie ona mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

emerytur, to wtedy ZUS wyliczy j ze sk砤dek od硂縪nych przez kobiet w ZUS i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wy縮za od w砤snej wypracowanej przez pani Beat emerytury, to kobieta b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn bowiem mo縩a pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani Beata si na to

Wybra ZUS czy OFE?

Wybra ZUS czy OFE?

j ze sk砤dek od硂縪nych przez pani i w ZUS, i w OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani emerytury, to b阣zie pani mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a bowiem pobiera ca砮 縴cie. Gdy pani si na to zdecyduje, nie b阣zie mia砤 縜dnego

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, wci笨 polskie prawo daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. Wcze秐iejsza emerytura Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, polskie prawo wci笨 daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. WCZEIEJSZA EMERYTURA Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

sk砤dek od硂縪nych i w ZUS, i w OFE.Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani emerytury, b阣zie pani mog砤 dalej pobiera rent po m昕u.Warto doda, 縠 prawo do renty rodzinnej ma 縪na, je縠li w chwili 秏ierci m昕a mia砤 uko馽zone 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wyb髍 b阣zie mia wp硑w na nasz przysz硂舵. Jak wi阠 wybiera, aby nie straci? I co rz眃owe zmiany oznaczaj dla zwyk砮go obywatela? Czy wybieraj眂 OFE, stracimy prawo do wcze秐iejszej emerytury, 秝iadczenia przedemerytalnego, pomost體ki, renty po zmar硑m ma晨onku? LISTEM CZY PRZEZ

Zasi砮k pogrzebowy

Zasi砮k pogrzebowy

emerytalnej (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych). Przepis przewiduje, 縠 pieni眃ze otrzyma bliski na ostatnie po縠gnanie cz硂nka swojej rodziny (m昕a, 縪ny, dziecka, wnuka itp.), pod warunkiem jednak, 縠 sam jest ubezpieczony. Gdy poch體ek zorganizowa砤 inna

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

emerytalny i b阣zie chcia砤 przej舵 na w砤sn emerytur, to ZUS wyliczy j wtedy ze sk砤dek od硂縪nych przez ni w ZUS i OFE.Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej, wypracowanej przez pani Beat emerytury, to b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. Rent rodzinn mo縩a pobiera ca砮 縴cie

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a, lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po uko馽zeniu

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

Rz眃 rozszerzy list os骲 uprawnionych do zasi砶u pogrzebowego. Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych z 23 pa糳ziernika 2014 r. prawo do wsparcia b阣 mieli najbli縮i, kt髍zy ponie秎i koszty poch體ku dziadk體, dzieci w rodzinie zast阷czej oraz os骲, nad

Bielecki: Dyskusja nad OFE jest ju zb阣na

Bielecki: Dyskusja nad OFE jest ju zb阣na

zabra po硂w naszych oszcz阣no禼i emerytalnych zgromadzonych w OFE, umarzaj眂 zgromadzone tam obligacje skarbowe. Jednak nawet te pieni眃ze, kt髍e w funduszach zostan, b阣 stopniowo przenoszone do ZUS na dziesi赕 lat przed przej禼iem cz硂nka OFE na emerytur. To nie wszystko. Rz眃 chce da wyb髍

Gender po polsku

Gender po polsku

moje zarobki przewy縮za硑 ju 秗edni krajow. W mi阣zyczasie urodzi砤m dw骿k dzieci i od po硂wy 1990 roku 4 lata opiekowa砤m si latoro秎ami, a moje zarobki wynosi硑 wtedy 0 z. Okres przebywania na urlopie wychowawczym to dla ZUS okres niesk砤dkowy. To jeszcze mog przebole. Ale dlaczego do

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczycieli

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczycieli

Korzystne przepisy daj眂e nauczycielom prawo do przechodzenia na emerytur bez wzgl阣u na wiek, po 30 latach pracy, w tym 20 w o秝iacie, przesta硑 obowi眤ywa z ko馽em 2008 r. Je縠li kto do 2008 r. spe硁i okre秎one warunki, b阣zie m骻 przej舵 na wcze秐iejsz emerytur w kolejnych latach

Jestem w禼iek砤, 縠 moje pa駍two podejrzewa mnie o przekr阾 [LIST]

Jestem w禼iek砤, 縠 moje pa駍two podejrzewa mnie o przekr阾 [LIST]

reklamowej). Co wi阠ej, 勘dano od niej dowod體 mojej faktycznej dzia砤lno禼i w firmie i 秝iadk體 mojej pracy. W kolejnych tygodniach ZUS dwukrotnie mia zastrze縠nia do wystawionych przez mojego lekarza zwolnie, co dla mnie oznacza硂 wycieczk na drugi koniec miasta do mojego ginekologa po dodatkowy podpis

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostan 80 proc. pensji

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostan 80 proc. pensji

jak inni Polacy w powszechnym systemie. Bez 縜dnych przywilej體. P砤cili zwyczajnie sk砤dki do ZUS i OFE, tak samo jak cywile mieli liczone do emerytury chorobowe. Po trzech latach rz眃 Leszka Millera to skasowa. Dlaczego? Bo zwi眤ki mundurowe protestowa硑.

Zaskakuj眂e dane. Polki pracuj d硊縠j od Polak體?

Zaskakuj眂e dane. Polki pracuj d硊縠j od Polak體?

(maj眂 ok. 56 lat).Dr kasz Wac砤wik z krakowskiej AGH zwraca uwag, 縠 przy wyliczaniu sta縰 pracy ZUS bada tylko emerytury ze starego systemu. Nie sprawdzano emerytur liczonych po nowemu, gdzie maj znaczenie tylko odprowadzone sk砤dki. Sta nie jest wi阠 badany. - To jednak nic nie zmienia. Bo

Co Polacy s眃z o planowanych zmianach w OFE?

Co Polacy s眃z o planowanych zmianach w OFE?

got體k i fundusze po odtr眂eniu swojej doli kupuj od pa駍twa obligacje - pro禼iej i taniej by硂by, aby pa駍two kupi硂 te obligacje wprost od siebie.Krzysztof Zboi駍ki Obecny rz眃 chce odebra wiar ludziom, 縠 cokolwiek dostan na emeryturze. Staraj si dobra do kasy z OFE, by 砤ta dziur bud縠tow

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Rz眃 planowa reform rent rodzinnych. 50-letnie wdowy mia硑 ju nie dostawa rent po m昕ach. Musia硑by sko馽zy 60 lat. - 50-letnie kobiety powinny i舵 do pracy - uwa縜 Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan. - Nie mo縠 by tak, 縠 kobieta, kt髍a pracowa砤 ca砮 縴cie, dostaje 1,6 tys. z emerytury, a

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

, ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia. Przyk砤d. M笨 pani Anny zmar, gdy mia砤 45 lat

ZUS nas podlicza

emerytur mi阣zy kobietami i m昕czyznami, wida na przyk砤dzie ma晨e駍twa z Warszawy. Oboje maj po 47 lat i identycznie zarabiaj: powy縠j 10 tys. z. ZUS wyliczy, 縠 縪na dostanie na staro舵 2200 z, a m笨 3300 z. Dlaczego? Bo 縪na b阣zie o pi赕 lat kr骳ej pracowa. Postaw na kapita矷m d硊縠j b阣ziemy

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

- Dzi cz阺to dochodzi do kuriozalnych sytuacji - uzasadnia pomys Jacek Kucharczyk, szef ISP. - Pracuj眂y m笨 co miesi眂 odk砤da sobie na kontach w ZUS i OFE sk砤dki. Dzi阫i temu ma pewn emerytur. 痮na nie pracuje zawodowo, ale od rana do wieczora zajmuje si wychowywaniem dw骿ki czy tr骿ki

Za co 縴 po rozwodzie?

kochaj眂y m笨 dzieci....i my秎a砤m ,縠 ta bajka b阣zie trwa wiecznie ...niestety...sko馽zy硂 si a ja teraz po pierwsze nie mam ZUSu (kobiety wychowujace dzieci powinny mie uznany przez Pa駍two ZUS- tak jak opiekunki do dzieci- a tu dzieci i jeszcze ca硑 dom na g硂wie-......i co z tym zwi眤ane

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60 lat, m昕czy糿i 65. Okazuje si, 縠 nie zawsze trzeba tak d硊go pracowa. Po spe硁ieniu okre秎onych wymog體 mo縩a wyst眕i do ZUS o 秝iadczenia ju w wieku 55 lat. Wcze秐iejsza emerytura Z odej禼ia na wcze秐iejsz emerytur mog skorzysta

Jak dosta rent z ZUS

o rent z tytu硊 niezdolno禼i do pracy. Pani Anna dosta砤 rent, mimo 縠 niezdolno舵 do pracy powsta砤 po up硑wie 18 miesi阠y od zako馽zenia pobierania zasi砶u dla bezrobotnych. ILE MO疎MY DOSTA? Renty 秗ednio wynosz 1506 z brutto (dane z pa糳ziernika 2013). ZUS ustali te minimaln wysoko舵

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60, a m昕czy糿i 65 lat. Ale nie zawsze jeste秏y w stanie tak d硊go pracowa. Nie zawsze te mamy prac. Osoby, kt髍e spe硁iaj okre秎one prawem warunki, mog wyst眕i do ZUS o pomost體k lub 秝iadczenie przedemerytalne. To wa縩e, bo od 2013 r

Dla kogo renta rodzinna

Rent rodzinn wyp砤ca ZUS na do舵 skomplikowanych zasadach. Warto si temu przyjrze bli縠j, nie ka縟a bowiem Polka, kt髍ej umrze m笨, rent rodzinn dostanie. Musia 5 lat pracowa Renta rodzinna przys硊guje cz硂nkom rodziny osoby, kt髍a w chwili 秏ierci mia砤 ustalone prawo do emerytury lub

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

, 縠by dopracowa okres wymagany przez ZUS - potwierdza Tomasz P., syn pani Ireny.Dwa lata temu kobieta przesz砤 wreszcie na emerytur i dostaje tysi眂 z硂tych miesi阠znie. Po rozwodzie s眃 zas眃zi jej te 2 tys. z aliment體 od by砮go m昕a. Ten jednak ich nie p砤ci. - Za to teraz okaza硂 si, 縠 ja

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

pro禸 o interwencj. Interwencji jednak nie by硂. Urz阣niczka w Funduszu poinstruowa砤 go tylko, 縠by 縜dnych o秝iadcze nie podpisywa. Zosta wi阠 na lodzie. - Problem nie dotyczy tylko mnie, ale te wielu os骲 po wypadkach, kt髍ym ZUS przyzna 秝iadczenia rehabilitacyjne - przekonuje pan Andrzej. Od

Czy 縪nie kasa si nale縴?

NIE JESTEY UTRZYMANKAMI Ma砱orzata Terlikowska, dziennikarkaKobiety, kt髍e po秝i阠aj si rodzinie, nie s utrzymankami m昕體 czy ofiarami losu. Czemu te, kt髍e decyduj si na inny model 縴cia, traktowane s cz阺to tak, jakby robi硑 co gorszego? Ma晨e駍two to wsp髄nota i ka縟y wk砤da w to nie

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczyciela

Bardzo korzystne przepisy, kt髍e pozwala硑 nauczycielom odchodzi na emerytur po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w o秝iacie) bez wzgl阣u na wiek, przesta硑 obowi眤ywa z ko馽em 2008 roku. Je縠li kto do 2008 r. spe硁ia odpowiednie warunki, mo縠 przej舵 na wcze秐iejsz emerytur w

Zasi砶i dla opiekun體

podopiecznego 縴je); * kserokopi aktu zgonu (gdy wsp蟪ma晨onek podopiecznego zmar); * za秝iadczenie z powiatowego urz阣u pracy, 縠 opiekun nie jest tam zarejestrowany; * za秝iadczenie z ZUS, 縠 opiekun nie pobiera renty lub emerytury; * za秝iadczenie z urz阣u skarbowego lub o秝iadczenie o dochodach wszystkich

Kto powinien finansowo pomaga starszym, czyli zaopiekuj si mn, dziecko

docelowo wszyscy b阣ziemy pobiera te liczone po nowemu. Do rodzic體, marsz! Mimo ju obserwowanego zmniejszania si emerytur sytuacja ZUS si nie polepsza. I polepsza si nie b阣zie. Pow骴? B阣zie wzrasta liczba emeryt體. Mniejsze 秝iadczenie b阣ziemy wi阠 wyp砤ca wci笨 wzrastaj眂ej liczbie

Pomoc na nag硑 kryzys

PARTNER ODCHODZI Po 秏ierci m昕a lub 縪ny cz阺to pogarsza si sytuacja materialna. Wtedy warto zainteresowa si tym, co mo縩a uzyska z ZUS. Np. je秎i m笨 by na emeryturze, rencie z tytu硊 niezdolno禼i do pracy, na zasi砶u przedemerytalnym lub 秝iadczeniu przedemerytalnym, nasz sytuacj mo縠 poprawi

Czeki dla polskich senior體

k眕ielowych, a tak縠 niekt髍ych us硊g wspomagaj眂ych opiek). Kwalifikowane koszty b阣 w tej samej wysoko禼i co warto舵 czeku. Przyk砤d. 75-letnia pani Barbara, emerytka, zajmuje si 85-letnim m昕em po wylewie, kt髍y w砤秐ie wr骳i ze szpitala. Pani Barbara b阣zie mog砤 dzi阫i kwalifikowanym kosztom opieki

PSL 硂wi w mie禼ie

, 縠 op砤ca硑 sk砤dki przez 30 lat, i zadowoli si na pocz眛ek ni縮z emerytur - o 25 proc. ni縮z ni te 800 z. Ju to sprawia, 縠 na wsi nie ma specjalnie ch阾nych do wcze秐iejszego si阦ania po emerytur.Podstawowy minus jest jednak inny. Ot罂 w przeciwie駍twie do emerytur ZUS-owskich, KRUS

Koniec z przekr阾em "macierzy駍kim". Rz眃 zmieni przepisy

troch nie wiem, czy tak mo縩a i jak to wygl眃a od strony ZUS-u. Nie pracuj, utrzymuj si z zasi砶u piel阦nacyjnego, m笨 nie zarabia du縪 i takie chorobowe z ZUS-u uratowa硂by mi 縴cie. Prosz o pomoc. Pozdrawiam, Anna Kowalska (imi i nazwisko zmienione)". Takiego maila dostali秏y kilkana禼ie dni

Dzieci na koszt matki

powinny by przekazane na moje konto w ZUS-ie? Czy m笨 nie powinien dzieli si sk砤dkami, skoro dzieci s r體nie jego?Dlaczego p砤c ni縮z emerytur do ko馽a 縴cia, chocia sk砤dek nie p砤ci砤m tylko sze舵 lat?Dlaczego pa駍two nie bierze pod uwag faktu, 縠 pracowa砤m w domu (naprawd ci昕ko), 縠by

Uciekamy przed bezrobociem. Jak prze縴, 60-latku?

Hania przekonuje m昕a, 縠 nie jest 糽e: Nie umierasz. Po co umiera? [FILM] »> - Wszyscy chc dosta takie 秝iadczenie - s硑szymy w oddzia砤ch ZUS. - Wyst阷uj o nie osoby starsze, kt髍ych nikt nie chce zatrudni. Bo z czego ma 縴 60-latek bez pracy? W styczniu 2012 r. takie 秝iadczenia

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych pi阠iu lat stanie si niezdolna do pracy, lub zaprzestanie wychowywania os骲, o kt髍ych mowa wy縠j, ZUS przyzna jej rent po sko馽zeniu przez ni 50. roku 縴cia.Przyk砤d. M笨 pani Anny zmar

Jak si stara o rent - odpowiadamy na listy czytelnik體

4545,90 z brutto), ZUS wstrzyma wyp砤t renty. Jestem inwalid wojennym i z tego powodu dostaj rent. Ile mog do niej dorobi? Pana nie obowi眤uj limity w dorabianiu. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie. M骿 zmar硑 m笨 pracowa na poczcie. Do

Kobieta na emeryturze

. Renty wi阠 nie dosta砤 (nie spe硁i砤 warunku wieku - uko馽zonych 50 lat), ale w ci眊u pi阠iu lat od 秏ierci m昕a osi眊nie odpowiedni do wyp砤ty renty wiek i ZUS b阣zie jej musia rent wyp砤ci. Renta rodzinna przys硊guje te: * 痮nie po rozwodzie oraz 縪nie, kt髍a przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z

Co si nale縴 starszym i ich opiekunom

zaopiekowania si chorym cz硂nkiem rodziny wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie musi wystawi lekarz. Wsparcie z ZUS Dodatek piel阦nacyjny - wynosi 206,76 z miesi阠znie. To pomoc dla os骲, kt髍e maj prawo do emerytury lub renty i sko馽zy硑 75 lat (dostan j z urz阣u) albo s uznane za ca砶owicie

Gosiewski przemy秎i dziedziczenie emerytur

wprowadzenie emerytur ma晨e駍kich jest niewychowawcze, bo 縪na mo縠 mie bez pracy emerytur po m昕u. Jak od kobiety, kt髍a wychowuje czw髍k dzieci, wymaga aktywno禼i zawodowej i odk砤dania w砤snych sk砤dek na godn emerytur? Ona liczy na m昕a. A m笨 pracuje, 縠by zapewni byt rodzinie. Zgadzam si, 縠

Emerytura umrze razem z tob

ma晨e駍kich jest te Jeremi Mordasewicz z konfederacji pracodawc體 Lewiatan, cz硂nek rady nadzorczej ZUS. - Niech bogaty m笨, kt髍y nie chce zostawi 縪ny w n阣zy, ju teraz op砤ca jej sk砤dk na dobrowoln emerytur w tzw. III filarze - proponuje.- Du縜 cz甓 pensji mojego m昕a idzie dzi na OFE. I po co

Nie dajmy si zrobi w babci

t zale縩o舵. Nie ma zatem po co podwy縮za ustawowo wieku emerytalnego, bo nar骴 sam si po砤pie. Wed硊g wylicze by砮j szefowej ZUS Aleksandry Wiktorow kobieta, kt髍a popracuje pi赕 lat d硊縠j, ni wynosi wiek emerytalny (czyli do 65. roku 縴cia), zwi阫szy swoj emerytur co najmniej o 36 proc

Emerytura z OFE

tym samym ma硂 od硂縴 sk砤dek, mo縠 prze縴 rozczarowanie - jego emerytura mo縠 wynosi np. tylko 100 z. Dzi nikt takich niskich emerytur nie dostaje. Jest bowiem ustawowo okre秎ona najni縮za emerytura (ok. 600 z). Je秎i komu ZUS po dodaniu sk砤dek za lata pracy wyliczy mniej, to brakuj眂 sum

Pomoc dla opiekun體

dochody za 2012 r. Przyk砤d. Janina ma 60 lat. Od siedmiu lat opiekuje si niedo酬縩 matk. Przez ostatnie trzy lata pobiera砤 秝iadczenie piel阦nacyjne, kt髍e zosta硂 jej przyznane bezterminowo. Matka ma 990 z emerytury, ale do dochod體 rodziny trzeba doliczy te pensj m昕a Janiny. Razem daje to

Co dalej z waloryzacj rent i emerytur

tegorocznej waloryzacji kwotowej. I dodaje: - Moja 縪na dostaje 1100 z i wyliczy砤, 縠 na waloryzacji kwotowej zyska砤 20 z, czyli gdyby doda nasze emerytury i podwy縦i, nasze ma晨e駍two straci 150 z. Dlaczego rz眃 nie wzi背 pod uwag, 縠 bogatsi m昕owie mog pom骳 biedniejszym 縪nom? Po co od razu

60-latkowie na emerytur musz poczeka

Konstytucyjny uzna, 縠 skoro kobiety maj prawo do wcze秐iejszej emerytury, nale縴 si ono r體nie m昕czyznom. - Kiedy tylko dowiedzieli秏y si o tym wyroku, postanowili秏y z硂縴 wniosek do ZUS-u. Mamy dzieci, chcieliby秏y im pom骳, a gdyby m笨 mia emerytur, dostawa砨y co miesi眂 400 z wi阠ej - opowiada

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury ju za dwa lata

miar up硑wu czasu emeryci b阣 dostawali wi阫szo舵 pieni阣zy z OFE. - Emerytura z ZUS Do ZUS wp砤casz co miesi眂 12,22 proc. swojej pensji. Zak砤d ksi阦uje te pieni眃ze na twoim koncie, a nast阷nie... wyp砤ca je obecnym emerytom. Polacy urodzeni po 31 grudnia 1968 r. nabywaj prawa do emerytury po

Renty rodzinne i socjalne

wdowi.Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury m骻砨y otrzyma 30 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny.By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury.A jak dzi wyst眕i

Kukiz u republikan體: Po潮czymy si硑 i rozpirzymy ich w dym!

mi阣zy politykiem a m昕em stanu? M笨 stanu opuszcza parti i nie patrzy na procenty. Zmienia kraj. Mam nadziej, 縠 Przemek b阣zie m昕em stanu. Ale teraz powiem tylko: Przemek, jeste go舵! Micha Czarnik ze Stowarzyszenia Republikanie: - Nikt z nas nie wie, jak dzia砤 ZUS. Wiem jednak, 縠 ZUS jest

Co trzeba wiedzie o kapitale pocz眛kowym

kobietami i m昕czyznami wida na przyk砤dzie ma晨e駍twa z Warszawy. Oboje maj po47 lat i identycznie zarabiaj: powy縠j 10 tys. z. ZUS wyliczy, 縠 縪na dostanie na staro舵 2200 z, a m笨 - 3300 z. Dlaczego? Bo 縪na b阣zie o pi赕 lat kr骳ej pracowa. Gdyby nie wyliczony kapita pocz眛kowy, emerytury

Jak dostaniesz emerytur?

emerytura - cho bardzo niska, np. 200 z, b阣zie im si nale縠 (jak b阣zie wyliczana piszemy ni縠j). 3. Dla urodzonych przed ko馽em 1948 roku emerytura z ZUS po staremu Pan J髗ef z Warszawy: urodzi砮m si w 1947 r. Aby przej舵 na ustawow emerytur musz pracowa do 2012 r

Ci昕ko sp砤ci d硊g emerytur

mu to tylko kilka tygodni czasu. Windykator p骿dzie do komornika, wnosz眂 o zaj阠ie renty lub emerytury, a komornik p骿dzie do ZUS-u.Ile zajmie komornikDzi komornik mo縠 zaj辨 do 25 proc. emerytury, a egzekucji nie podlega po硂wa najni縮zej emerytury/renty (najni縮za emerytura to 831,15 z brutto

Czas na emerytur z OFE

, kto urodzi si po 1 stycznia 1969 r. Osoby urodzone mi阣zy 1949 a 1968 rokiem (a wi阠 przechodz眂e na emerytur najwcze秐iej od 1 stycznia 2009 roku) musia硑 wybra, czy chc podzieli sk砤dk emerytaln mi阣zy ZUS i OFE, czy ulokowa j w ca硂禼i na indywidualnym koncie obs硊giwanym przez ZUS. W

Jest szansa na wy縮ze emerytury, czyli jak podnie舵 sw骿 kapita pocz眛kowy

.) na naszym koncie emerytalnym w ZUS na poczet przysz砮j emerytury. Im wi阫szy kapita pocz眛kowy, tym wy縮za przysz砤 emerytura. Kto powinien wyst眕i o wyliczenie kapita硊? Do tej pory ZUS m體i, 縠 tylko osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, kt髍e do 1 stycznia 1999 r. przepracowa硑 co najmniej

Jaka emerytura z OFE?

, gdy chcesz przej舵 na emerytur, sk砤dasz wniosek do ZUS-u i po sprawie. Kiedy dojd wyp砤ty z OFE, trzeba si b阣zie bardziej napracowa. *Krok 1. Musisz zg硂si si do ZUS-u, gdzie dostaniesz ofert poszczeg髄nych zak砤d體 z tabelami z proponowanymi wyp砤tami z OFE. Innymi s硂wy - na ka縟y tysi眂

Wdowi grosz zostaje. Resort pracy wycofuje si z planowanych zmian

Od 2013 r. mia硂 si zacz辨 stopniowe podwy縮zanie wieku uprawniaj眂ego do renty po m昕u. Dzi taka renta - 秗ednio 1580 z brutto miesi阠znie - nale縴 si wdowie bez dochod體, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze zaczyna pobiera, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Rent pobiera dzi

Perspektywa wdowy - list

(pe硁oletno禼i). W praktyce renta taka b阣zie wynosi砤 90 proc. wyliczonej emerytury zmar砮go m昕a. Samodzielnie taka wdowa mo縠 ubiega si o roczn rent lub rent dwuletni na okres przyuczenia do (nowego) zawodu. Te kwestie reguluje art.70 ustawy z dn.17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w

Nasz kapita emerytalny

kobietami i m昕czyznami, wida na przyk砤dzie ma晨e駍twa z Warszawy. Oboje maj po 47 lat i identycznie zarabiaj: powy縠j 10 tys. z. ZUS wyliczy, 縠 縪na dostanie na staro舵 2200 z, a m笨 3300 z. Dlaczego? Bo 縪na b阣zie pracowa o pi赕 lat kr骳ej. Gdyby nie wyliczony kapita pocz眛kowy, emerytury

Nie mam pretensji. Jestem realistk, wi阠 wyje縟縜m [LIST]

mieszkania, aby dziecko nie zmienia硂 szko硑, koleg體, mia硂 kontakt z ojcem) po orzeczeniu rozwodu i aliment體 - ma砮, zlece jest coraz mniej, m笨 zapowiada apelacj oraz wykazuje od 2 lat, 縠 przymiera g硂dem, cho je糳zi autem za kilkaset tysi阠y z硂tych i ma will z basenem.Ogl眃am ka縟 z硂t體k dwa

Kto mo縠 przej舵 na rent

cz甓 lub nawet ca砮 秝iadczenie. "Bezkarnie" mo縩a dorobi do 70 proc. przeci阾nego wynagrodzenia miesi阠znego. Po przekroczeniu tego progu emerytura jest zmniejszana. Je秎i limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeci阾nego wynagrodzenia, ZUS wstrzymuje wyp砤t renty. Nie

Dla kogo 秝iadczenie, dla kogo zasi砮k

Czy wr骳i jedno 秝iadczenie piel阦nacyjne? Kto je dostanie? Komu nale縴 si zasi砮k opieku馽zy? Odpowiadamy na pytania czytelnik體. Od lat opiekuj si niepe硁osprawnym m昕em po udarze. Zrezygnowa砤m z pracy. Od 1 lipca straci砤m prawo do 秝iadczenia i nie dosta砤m nowego zasi砶u piel阦nacyjnego. W

M笨 nie podzieli si emerytur z 縪n

lat. Nie b阣zie tzw. emerytur ma晨e駍kich. Przy tej emeryturze m笨 m骻砨y dzieli si z 縪n wsp髄nym kapita砮m i oboje dostawaliby jedno wsp髄ne 秝iadczenie. Emerytura by砤by mniejsza (bo rozk砤da砤by si na dwie osoby), ale po 秏ierci jednego z ma晨onk體 drugi mia砨y nadal prawo do 秝iadczenia

Wszystko o emeryturach z ZUS

emerytur b阣 dostawa. Ale uwaga! Przez to, 縠 kr髏ko odk砤dali sk砤dki emerytalne, otrzymane 秝iadczenie b阣zie bardzo niskie. Wyliczamy emerytur. Urodzeni przed 1948 r.Przy wyliczaniu emerytury zasadnicze znaczenie ma rok urodzenia. Urodzeni przed ko馽em 1948 r. dostaj emerytur z ZUS po staremu, bo

Po emerytur do archiwum, czyli problem z kapita砮m pocz眛kowym

ustali, aby wyliczy nasz emerytur. Inaczej m體i眂, kapita pocz眛kowy to suma pieni阣zy zgromadzonych (przed 1999 r.) na naszym koncie emerytalnym w ZUS na poczet przysz砮j emerytury. Kto powinien wyst眕i o wyliczenie kapita硊? Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, kt髍e do 1 stycznia 1999 r

Biedni nie b阣 dziedziczy emerytur z OFE

domu dzieci (a wi阠 nieop砤caj眂e sk砤dek). Je秎i po 秏ierci m昕a nie b阣 mog硑 odziedziczy pieni阣zy odk砤danych przez niego w OFE, zostan bez 秗odk體 do 縴cia. Ale dziedziczenie emerytur to rozwi眤anie kosztowne dla bud縠tu. Pa駍two b阣zie bowiem gwarantowa硂 emerytom tzw. 秝iadczenie minimalne

Co zapami阾amy z 2014 roku? Kowalczyk, Chazan, "Golgota Picnic", OFE... [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 2]

縜dnych 秗odk體, bo sk砤dki nap硑waj眂e do ZUS s natychmiast wydawane na emerytury i renty. Likwiduj眂 OFE, rz眃 nie obni縴 d硊gu publicznego, tylko zamieni cz甓 d硊gu jawnego na d硊g ukryty - zobowi眤ania wobec przysz硑ch emeryt體. Sp髍 o OFE jest nierozstrzygni阾y, a podzia硑, kt髍e wywo砤, b阣

Czarna lista d硊縩ik體. Emerycie, sprawd jak jej unikn辨

Sza砶owska z ZUS w Bydgoszczy. - Codziennie mamy 秗ednio 100 wniosk體 o zaj阠ia komornicze emerytur i rent. To kilka razy wi阠ej ni w latach ubieg硑ch - potwierdza Ma砱orzata Korba z lubelskiego ZUS. Podobnie jest w Wa砨rzychu i Rzeszowie. W tym ostatnim mie禼ie tylko miesi眂 temu by硂 8 tys. potr眂e

Waloryzacja emerytur i rent 2012

pod uwag, 縠 przecie bogatsi m昕owie mog pom骳 biedniejszym 縪nom? Po co od razu zmienia zasady waloryzacji. Przeciwnikiem zmian jest te pan Edward. Rz眃 t硊maczy, 縠 ta nowa waloryzacja kwotowa jest wprowadzona tylko na rok. I w kolejnych latach osoby, kt髍e maj wi阫sz emerytur, nie strac. A

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

pracy zebra na koncie w ZUS-ie 200 tys. z. Gdyby teraz chcia si rozwie舵, 100 tys. musia砨y odda 縪nie. Przyk砤d 2. Pani Barbara przez 15 lat pracy uzbiera砤 na emerytur 100 tys. z, jej m笨 - 80 tys. z. W wypadku rozwodu musieliby si podzieli po po硂wie sum oszcz阣no禼i - czyli ka縟e

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy [PORADNIK]

prowadzenia gospodarstwa, by sprawowa opiek nad niepe硁osprawnym cz硂nkiem rodziny, zostanie op砤cona sk砤dka ZUS. Konsekwencje zmiany ubezpieczyciela mog by jednak takie, 縠 nie dostanie emerytury z KRUS, bo nie uzbiera 25 lat sk砤dkowych uprawniaj眂ych do wyp砤ty 秝iadczenia. Kwestie prawne dotycz眂e

Komu teraz si nale縴 zasi砮k opieku馽zy

prowadzenia gospodarstwa, by sprawowa opiek nad niepe硁osprawnym cz硂nkiem rodziny, zostanie op砤cona sk砤dka ZUS. Konsekwencje zmiany ubezpieczyciela mog by jednak takie, 縠 nie dostanie emerytury z KRUS, bo nie uzbiera 25 lat sk砤dkowych uprawniaj眂ych do wyp砤ty 秝iadczenia. BIERZESZ RENT, NIE

80-latku, przynie dokumenty

- Te dokumenty ma ju ZUS. Po co jeszcze raz mamy z nimi przychodzi? - pytaj. Dodatek do emerytury do tej pory dostawali tylko ci, kt髍zy w latach okupacji byli deportowani do przymusowej pracy poza krajem. W grudniu 2009 r. Trybuna Konstytucyjny uzna, 縠 to niezgodne z konstytucj. I, 縠

iadczenie piel阦nacyjne i zasi砮k opieku馽zy

Wielu opiekun體 czuje si oszukanych. My秎eli, 縠 b阣 pobiera 秝iadczenie do ko馽a 縴cia swoich podopiecznych. Cieszyli si, 縠 cho nie pracuj zawodowo, maj odprowadzane sk砤dki na ZUS. Emerytura mia砤 by minimalna, ale lepsze to ni nic. Teraz nie maj innego wyj禼ia, jak 潮czy opiek nad

Emerytury dla 60-latk體 - jak jest naprawd?

., zaraz po wyroku Trybuna硊, pierwsi z nich wyst眕ili z wnioskiem do ZUS o przyznanie emerytury. ZUS jednak wszystkie wnioski odrzuci, t硊macz眂, 縠 do emerytury nie maj prawa. - Wyrok Trybuna硊 to dla nas za ma硂. Aby komu przyzna emerytur, musimy mie now ustaw przyj阾 przez rz眃 i parlament

Czas na emerytury z OFE

proc. - na konto w ZUS-ie. Wa縩e! Uczestnictwo w OFE jest obowi眤kowe dla os骲 urodzonych po 1968 roku. Ostatnia pr骲a udowodnienia, 縠 ka縟y obywatel ma prawo sam zarz眃za swoimi sk砤dkami emerytalnymi, zako馽zy砤 si pora縦 - S眃 Najwy縮zy kilka tygodni temu potwierdzi, 縠 3 mln Polak體 nie

Dobra opieka na staro舵

emerytury ojca i 秝iadczenia piel阦nacyjnego. Teraz straci砤 prawo do pomocy, bo nie spe硁ia kryterium dochodowego. Przekroczy砤 je o 20 z. Emerytura ojca wynosi 1286 z miesi阠znie, co po podzieleniu na dwie osoby daje 643 z.Po drugie: Opiekun musi wykaza, 縠 ma obowi眤ek alimentacyjny wobec

Natalia Waloch zapyta砤: Czy warto mie dzieci? [WASZE OPINIE]

opinii. S super. Boj si o ni jak diabli Urodzi砤m c髍k, maj眂 22 lata. Rok wcze秐iej wysz砤m za m笨. Dzi nie do poj阠ia - zamiast rozwija karier na studiach i potem w jakiej dobrze p砤c眂ej korporacji, wysz砤m za m笨 po dziewi阠iu miesi眂ach znajomo禼i. Bo si zakocha砤m. Kiedy moje dziecko

Zmiany w rentach dla mundurowych

niezgodno舵 przepisu dotycz眂ego zasad wyp砤ty wstrzymanych 秝iadcze z Konstytucj RP. Zmiany przewiduj identyczne procedury, jakie obowi眤uj wobec wstrzymanych 秝iadcze w ZUS. Jak wi阠 b阣zie po zmianach? Ot罂 w przypadku, gdy wyp砤ta emerytury lub renty (dodatk體, zasi砶體 i 秝iadcze pieni昕nych

Krystyna zosta砤 Andrzejem i chce rent

p砮 - m體i Robert Biedro z Kampanii przeciw Homofobii. Czy mo縩a wyobrazi sobie, 縠 kto w kraju zmienia p砮 tylko po to, aby wcze秐iej p骿舵 na emerytur? - A pan da砨y sobie odci辨 penisa, 縠by wcze秐iej odej舵 na emerytur? Jestem przekonany, 縠 nie. P砪i nie zmienia si jak sukienki czy spodni

Pytania w spadku

emerytury w ZUS, ale dobre i to. Zasady dziedziczenia sk砤dek z ZUS s identyczne jak te w OFE. Uwaga! Sk砤dki z ZUS podlegaj dziedziczeniu dopiero od 1 maja 2011 r., bo wtedy wesz砤 w 縴cie zmiana zasad przekazywania sk砤dek do OFE i od tego momentu cz甓 tych sk砤dek trafia na subkonta w ZUS. Po podziale

Pomoc dla starszych i chorych

go ZUS. Przeznaczony jest dla os骲, kt髍e maj prawo do emerytury lub renty, zosta硑 uznane za ca砶owicie niezdolne do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania albo maj wi阠ej ni 75 lat. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Ale osoby, kt髍e uko馽zy硑 75 lat

Weto albo emerytury z OFE na czas?

Zgodnie z reform emerytaln od stycznia 2009 r. cz甓 秝iadczenia na staro舵 b阣ziemy dostawa z ZUS, a cz甓 z kilkunastu dzia砤j眂ych w kraju Otwartych Funduszy Emerytalnych (np. PZU Z硂ta Jesie czy Commercial Union). To rewolucja. Teraz emerytury w 100 proc. wyp砤ca ZUS. Na emerytury z OFE

ZUS nadal straszy emeryt體 komornikiem

by硂 500 tys., ale wszystkie by硑 podobnym formularzu. ZUS podzieli swe koszty na emeryt體 i wysz硂 mu, 縠 na jedn osob przypada 60 z. Po artykule "Gazety" interweniowa premier Jaros砤w Kaczy駍ki. Wymieni w砤dze ZUS. Nowy prezes Zak砤du Pawe Wypych obieca: - 痑den emeryt nie b阣 ju

Ministerstwo przeciw emeryturom ma晨e駍kim

emerytur z OFE zacznie si zg砤sza du縪 m昕czyzn. - Je秎i jednak emerytur po m昕u b阣zie dziedziczy kobieta. to zak砤d na tym zarobi mniej.Z takim punktem widzenia nie zgadza si Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan i jednocze秐ie cz硂nek rady nadzorczej ZUS. Jego zdaniem zgodnie z rachunkiem

Emerytury: projekt rz眃u pomo縠 OFE, nie emerytom

emerytur ma晨e駍kich. Ich utworzenia chcia poprzedni rz眃. Dzi阫i takiemu rozwi眤aniu po 秏ierci m昕a jego niepracuj眂a 縪na dosta砤by cz甓 pieni阣zy. Obecna ekipa ma jednak inny pomys. Zajmuj眂e si wychowaniem dzieci kobiety w przypadku 秏ierci m昕a b阣 dostawa硑 tzw. rent rodzinn (80 proc

痽cie bez emerytury. Jak pracuje siedemdziesi阠iolatek?

w dobrym stanie, dzieci ustawione - razem z m昕em trzy domy pobudowali秏y: dla c髍ki, syna i dla nas.Chc po prostu nadal pracowa, p髃i zdrowie pozwoli. Ale kobieta po sze舵dziesi眛ce to nie to co m硂da. Ju po pi赕dziesi眛ce jest ci昕ko. Okres przekwitania, uderzenia gor眂a, zawroty g硂wy. Mia砤m

Praca zawodowa czy dzieci i dom. Polka w rozkroku [LIST]

i si酬. Dlatego w砤秐ie, nieortodoksyjnie i nie ca砶iem sztywno, dokonujemy podzia硊 obowi眤k體: m笨 w firmie, 縪na w domu - oboje pracuj, dbaj, zas硊guj na szacunek. I gdyby tylko upi髍 utraty pracy tak bardzo nie straszy Gdyby lata domowej pracy by硑 doceniane, liczy硑 si jej do emerytury

D硊gi w spadku, po rozwodzie i problemy 縴ranta

za d硊g firmy polega na tym, 縠 ka縟y ze wsp蟪ma晨onk體 odpowiada za ca硑 d硊g, jedynie od wierzyciela zale縴, czy b阣zie go egzekwowa od m昕a, 縪ny czy te od obojga r體nocze秐ie. Dobra wiadomo舵 jest taka, 縠 mieszkanie po babci stanowi maj眛ek osobisty Joanny i ani ZUS, ani urz眃 skarbowy nie

Pa駍twu nie wierzymy

znaczenia, czy kobiety b阣 przechodzi na emerytur w wieku 60, czy 67 lat. Nie p骿d do jakiejkolwiek pracy na etacie tylko po to, by mie na emerytur. I tak to, co teraz odk砤damy do ZUS-u, idzie na bie勘ce zad硊縠nie. Ale mnie to nie denerwuje. Mog mie tylko do siebie pretensj, 縠 odk眃 pracuj, nie

Na tropach spadku

przepa舵. Wiele os骲 o tym nie wie, ale one te podlegaj dziedziczeniu. Co wi阠ej, dotyczy to te cz甓ci sk砤dek w ZUS!OFE nie zg硂si si jednak do spadkobiercy z informacj: mamy dla pani/pana pieni眃ze ze sk砤dek po pani/pana zmar硑m m昕u/縪nie. Dlatego 縠 nie ma informacji o ich 秏ierci. Owszem

Biedni odziedzicz emerytury!

Najwa縩iejsze pytania, jakie zadaj sobie miliony Polak體, to jaka od 2009 r. b阣zie ich emerytura oraz czy b阣zie mo縩a j dziedziczy, a wi阠 czy po naszej 秏ierci pieni眃ze dostanie 縪na lub m笨. Ju za p蟪tora roku czeka nas bowiem prawdziwa rewolucja! Nasze emerytury na staro舵 b阣zie wyp砤ca

5 mln os骲 nie z硂縴硂 jeszcze wniosku o wyliczenie kapita硊 pocz眛kowego

. Chc potwierdzenia, 縠 m笨 czy ojciec pracowa, aby pobiera po nim odpowiednio wyliczone 秝iadczenie. - Przychodz, nie wiedz眂 nic. Nie znaj nawet nazwy zak砤du, kt髍y istnia w latach 70. czy 80. Wiedz tylko, 縠 zmar硑 chodzi codziennie rano do pracy, i tyle. Pomagamy, jak mo縠my. Pokazujemy

Jak si stara o 秝iadczenia rodzinne

przypadku ucz眂ego si obowi眤uje granica 18 lat) uprawnione do renty po zmar硑m.Wa縩e! Je秎i kobieta nie spe硁ia kryterium wieku, ale sko馽zy 50 lat w czasie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci m昕a, ZUS przyzna jej rent po 50. urodzinach. Por體najmy dwa przyk砤dy. Pani Karolina mia砤 53 lata, kiedy

Emerytura olimpijska

Emerytura olimpijska – potoczna nazwa 秝iadczenia pieni昕nego, kt髍e Ministerstwo Sportu i Turystyki wyp砤ca od roku 2000 polskim medalistom Igrzysk olimpijskich, a od 2006 medalistom Igrzysk paraolimpijskich oraz Igrzysk g硊chych. Jego wyp砤canie reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r

System emerytalny w Polsce

Konstrukcja systemu emerytalnegoW Polsce funkcjonuje r體nolegle szereg odr阞nych system體 emerytalnych dzia砤j眂ych na r罂nych zasadach. Najwi阠ej os骲 funkcjonuje w ramach systemu obs硊giwanego przez ZUS wed硊g tzw. „nowych zasad”, jednak szczeg蟪owe zasady ich okre秎ania s niezwykle

Ubezpieczenia spo砮czne

Ubezpieczenia spo砮czne – ubezpieczenia, kt髍ych g丑wnym celem jest zapewnienie bezpiecze駍twa socjalnego, w tym osobom w podesz硑m wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadk體 oraz chor骲. Wyp砤ty z tych ubezpiecze mog mie charakter kr髏koterminowy, d硊goterminowy

Marcin Masny

pisma by sta硑m wsp蟪pracownikiem miesi阠znika „Przegl眃 Ubezpiecze Spo砮cznych i Gospodarczych”http://www.profinfo.pl/p,przeglad-ubezpieczen-spolecznych-i-zdrowotnych,1277.html.. W artykule Emerytura bez ZUS w tygodniku „Wprost” (14/2001) zaproponowa spos骲 demonta縰

Ruch Narodowy

na ubezpieczenia spo砮czne likwidacja ZUSemerytura obywatelska” (秝iadczenie pozwalaj眂e utrzyma si na minimalnym poziomie, niezalezne od wczesniejszych zarobk體 i czasu pracy) kwota wolna od podatku przyznawana na ka縟e dziecko w rodzinie obni縠nie podatku dochodowego pobieranego

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.