emerytura po m昕u

les

M笨 nie podzieli si emerytur z 縪n

M笨 nie podzieli si emerytur z 縪n

Wiemy w ko馽u, jak b阣 wyp砤cane emerytury z OFE. Wczoraj rz眃 przyj背 projekt odpowiedniej ustawy

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Warto podzieli si sk砤dk na emerytur

Pomys, by pracuj眂y m笨 dzieli si sk砤dkami emerytalnymi z niepracuj眂 縪n, kt髍a prowadzi dom i wychowuje dzieci, wydaje mi si godny uwagi. Zabezpiecza kobiet przed sytuacj, 縠 na staro舵 zostanie bez 秗odk體 do 縴cia. Trzeba to jednak zrobi tak, by koszt體 jej emerytury nie ponosili podatnicy.

Wszystko jest mo縧iwe - trailer

Wszystko jest mo縧iwe - trailer

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

, 縠by dopracowa okres wymagany przez ZUS - potwierdza Tomasz P., syn pani Ireny. Dwa lata temu kobieta przesz砤 wreszcie na emerytur i dostaje tysi眂 z硂tych miesi阠znie. Po rozwodzie s眃 zas眃zi jej te 2 tys. z aliment體 od by砮go m昕a. Ten jednak ich nie p砤ci. - Za to teraz okaza硂 si, 縠 ja

Ministerstwo przeciw emeryturom ma晨e駍kim

, kiedy po emerytur z OFE zacznie si zg砤sza du縪 m昕czyzn. - Je秎i jednak emerytur po m昕u b阣zie dziedziczy kobieta. to zak砤d na tym zarobi mniej. Z takim punktem widzenia nie zgadza si Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan i jednocze秐ie cz硂nek rady nadzorczej ZUS. Jego zdaniem zgodnie z

Gosiewski przemy秎i dziedziczenie emerytur

wprowadzenie emerytur ma晨e駍kich jest niewychowawcze, bo 縪na mo縠 mie bez pracy emerytur po m昕u. Jak od kobiety, kt髍a wychowuje czw髍k dzieci, wymaga aktywno禼i zawodowej i odk砤dania w砤snych sk砤dek na godn emerytur? Ona liczy na m昕a. A m笨 pracuje, 縠by zapewni byt rodzinie. Zgadzam si, 縠

Biedni nie b阣 dziedziczy emerytur z OFE

Biedni nie b阣 dziedziczy emerytur z OFE

domu dzieci (a wi阠 nieop砤caj眂e sk砤dek). Je秎i po 秏ierci m昕a nie b阣 mog硑 odziedziczy pieni阣zy odk砤danych przez niego w OFE, zostan bez 秗odk體 do 縴cia. Ale dziedziczenie emerytur to rozwi眤anie kosztowne dla bud縠tu. Pa駍two b阣zie bowiem gwarantowa硂 emerytom tzw. 秝iadczenie minimalne

Taka tradycja

Taka tradycja

biologicznych, rozrodczych funkcji i "nagradza je" bied, gdy b阣 pokornie je spe硁ia硑: du縪 rodzisz, ma硂 pracujesz i masz tak niewielk emerytur (lub 縜dnej), 縠 liczysz wy潮cznie na zarobki, wierno舵 i zdrowie w砤snego m昕a. Dla Pawlaka to "tradycja", cho sam cieszy si swobod i

Wyjd na ulic

Wyjd na ulic

Tylko w moim bloku - 32 mieszkania - s cztery wdowy z wypracowanymi latami pracy. Ile w ca砮j Polsce jest takich sytuacji, 縠 ZUS zagarnia dla siebie nasze sk砤dki po 秏ierci m昕體 + 15 proc. Je秎i mam wypracowane swoje lata pracy, nie powinno mi si zabiera jeszcze tych 15 proc. Mam pod opiek

Emeryci musz wspiera finansowo swoje dzieci

Dzisiejsze 縴cie jest o wiele trudniejsze dla m硂dych ni dla starych. Moim marzeniem jest, aby moje dzieci mia硑 prac i mog硑 utrzyma swoje rodziny, a z mojej emerytury mog砤bym tylko dawa "kieszonkowe" dla wnuk體. Teraz to albo jednemu, lub drugiemu doros砮mu dziecku trzeba pomaga

Uratowa砤 mnie kole縜nka

Wtedy uratowa砤 mnie m硂dsza kole縜nka (dzi阫i, stokrotne dzi阫i), zacz瓿a wyci眊a z domu na d硊gie spacery, du縪 rozmawia硑秏y, i po kilku miesi眂ach "terapii" nast眕i砤 odmiana. Teraz tylko metryka przypomina mi o wieku. Zdoby砤m prac w finansach. Jestem najstarsza w firmie. Pani

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: M硂dzi bogowie

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: M硂dzi bogowie

oznaczaj, 縠 b阣zie mniej pieni阣zy na wyp砤ty. Wed硊g szacunk體 w przypadku m昕czyzn obni縠nie wieku emerytalnego to emerytura mniejsza o ok. 17 proc., kobiet - a 30 proc. B阣zie reklama "m硂de boginie"? Adresowana do kobiet w 秗ednim wieku, z m昕em z tr骿k dzieci, 縴j眂ych pe硁i 縴cia

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

pracy zamiast 40 jak u m昕czyzn - jest uzasadnione, bo kobiety trac na urlopach wychowawczych. EMERYTURA WSNA I PO M石U R體nie 10 lipca Sejm skierowa do dalszych prac w komisji sejmowej projekt SLD, kt髍y zak砤da zmiany w rentach rodzinnych. Dzi wdowiec lub wdowa mo縠 dosta 85 proc. 秝iadczenia

EMERYT W DGACH

EMERYT W DGACH

rent. KOBIETY CZ师CIEJ ZAD疧NE W bazie Krajowego Rejestru D硊g體 jest blisko 176 tys. emeryt體. Ich 潮czne zad硊縠nie wynosi 1,7 mld z. Kobiety stanowi 64 proc. - Panie 縴j d硊縠j, czasami po 秏ierci m昕a dziedzicz r體nie zaci眊ni阾e przez niego d硊gi - wyja秐ia Adam 1cki, prezes Zarz眃u

EMERYTURA: ZMIANY W DZIEDZICZENIU

EMERYTURA: ZMIANY W DZIEDZICZENIU

KAPITAWA - Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u (tzw. renta rodzinna), co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? - pyta pani Anna z Kielc. Je縠li pani Anna zdecyduje si pobiera rent rodzinn, to

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

rodzinnej przys硊guje specjalny dodatek. Wynosi 391,26 z. Je秎i osoba uprawniona pobiera emerytur, mo縠 zdecydowa, czy woli otrzyma rent po zmar硑m, czy pozosta przy w砤snym 秝iadczeniu. RENTY RODZINNE W PRZYKDACH + Pani Stanis砤wa z K硂dzka ma 43 lata. Umar jej m笨. Kobieta zosta砤 bez 秗odk體 do

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

przys硊guje specjalny dodatek, kt髍y obecnie wynosi 392,20 z brutto. EMERYTURA PO M石U + Pani Anna z Bia砮gostoku mia砤 43 lata, gdy umar jej m笨. Kobieta zosta砤 bez 秗odk體 do 縴cia, bo nigdy nie pracowa砤. Ma晨e駍two nie mia硂 dzieci. Czy dostanie rent rodzinn? Kobieta nie spe硁ia warunku wiekowego

Wybory 1989 - To by "gwiezdny czas"

Wybory 1989 - To by "gwiezdny czas"

Patrzy砤m, jak przychodzili ludzie - m硂dzie z dzie鎚i, staruszkowie, kt髍zy zasiadali przy stolikach, wk砤dali okulary, wyci眊ali linijki i starannie, r體niutko skre秎ali list rz眃ow! Podesz砤 do mnie jaka kobieta: "Pa駍two z Solidarno禼i ? Tak. To ju dobrze". Ale najbardziej ekscyt

Jaki by PRL?

Jaki by PRL?

PRL to by硂 totalitarne pa駍two? W PRL do Polski z oficjalnymi wizytami przyby硂 czterech prezydent體 USA, premier Wlk. Brytanii Margaret Thatcher i wielu innych m昕體 stanu 秝iata zachodniego. W tym okresie Polska by砤 reprezentowana we wszystkich mi阣zynarodowych organizacjach demokratycznych

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

KIEDY EMERYTURA PODLEGA DZIEDZICZENIU

emeryta, kt髍y by cz硂nkiem OFE w okresie pierwszych trzech lat pobierania emerytury, osoba uposa縪na (wskazana przez emeryta) nabywa prawo do tzw. wyp砤ty gwarantowanej. RENTA PO MA/ONKU - Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie starania si o emerytur po nim

Pani Gra縴na poprosi砤, premier Ewa da砤. 1200 z specjalnej emerytury

Pani Gra縴na poprosi砤, premier Ewa da砤. 1200 z specjalnej emerytury

痷kowska. We wtorek dowiedzia砤 si, 縠 od listopada b阣zie dostawa co miesi眂 emerytur, mimo 縠 nie pracowa砤. To specjalna emerytura, przyznana 6 pa糳ziernika przez szefa rz眃u. "Tak urz阣nicy m體ili, 縠 nie pracowa砤m wcale. Ale to nieprawda, 縠 nie pracowa砤m. Po prostu nigdy nie mia砤m umowy o

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Rz眃 wprowadzi wcze秐iejsze emerytury cz甓ciowe, gdy podnosi w 2013 r. wiek emerytalny do 67 lat. Mia硑 by rozwi眤aniem dla os骲, kt髍e nie b阣 w stanie tak d硊go pracowa. Z emerytur cz甓ciowych mo縩a skorzysta po spe硁ieniu dw骳h warunk體. Pierwszy to wiek. Kobiety o cz甓ciow b阣 mog硑

Jak si zmieni emerytury

Jak si zmieni emerytury

emerytury mogliby otrzyma 25 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. W drugim wariancie przechodziliby na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostawaliby 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo 25 proc. swojej emerytury. Mo縩a by硂by wybra korzystniejszy dla siebie wariant. - Niepracuj眂y

Tatiana Gierek nie 縴je. By砤 znan laryngolog

ok. 250 artyku丑w, kilka opracowa monograficznych i rozdzia丑w w monografiach. By砤 縪n Jerzego Gierka, m硂dszego syna Edwarda Gierka, w latach 70. pierwszego sekretarza KC PZPR. Po rozwodzie z m昕em zamieszka砤 w Miko硂wie. Przez ostatnich kilka lat ci昕ko chorowa砤. Pogrzeb prof. Tatiany Gierek

Emerytury specjalne

dzieci. Po 秏ierci m昕a dowiedzia砤 si od znajomej, 縠 mo縠 si stara o specjaln emerytur od prezesa ZUS. Napisa砤 wniosek. Odpowied przysz砤 po dw骳h tygodniach. ZUS uzna, 縠 nie ma prawa do 秝iadczenia specjalnego ani renty rodzinnej po zmar硑m m昕u. M笨 bowiem za kr髏ko pracowa. ZUS udowadnia

Jakiej cz甓ci emerytury nie zabierze komornik

- t硊maczy Bartu. Nowe propozycje ma te Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo砮cznej. WOLNA OD EGZEKUCJI Pos硂wie PiS proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa nie mniej ni minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊 ca砶owitej niezdolno禼i do pracy. Obecnie wynosz

Wyborcza licytacja na emerytury

W poniedzia砮k PSL - tw髍czo rozwijaj眂 pomys prezydenta Bronis砤wa Komorowskiego - obieca emerytury rolnikom w wieku 56 lat z mo縧iwo禼i dalszej pracy z 縪n (m昕em) na roli. Minister pracy W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz (PSL) chce dyskutowa nawet o ca砶owitym zniesieniu wieku emerytalnego. PiS

Dziedziczenie emerytur

, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadn? Czy jako cz硂nek OFE mam prawo do emerytury po m昕u?". Cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na przyznanie i ustalenie

Serial komediowy "Wsp蟪czesna rodzina". Mocno nieidealna i po przej禼iach

emerytur, ale trafia go strza砤 Amora. Tak zostaje m昕em du縪 m硂dszej, pochodz眂ej z Kolumbii, wi阠 bardzo temperamentnej, Glorii. Gloria ma syna z poprzedniego ma晨e駍twa – Manny’ego (Rico Rodriguez). A w czwartym sezonie parze rodzi si wsp髄ny syn – Joe. 痽j spokojnie, nie licz眂

Waloryzacja emerytur i rent 2016

z) wzro秐ie o 2,03 z, czyli b阣zie wynosi 393,29 z; dodatek kombatancki (208,17 z) wzro秐ie o 1,08 z, czyli b阣zie wynosi 209,25 z. CZ师CIOWE Z MNIEJSZ WALORYZACJ Rz眃 wprowadzi emerytury cz甓ciowe, gdy podnosi w 2013 r. wiek emerytalny do 67 lat. Mo縩a z nich skorzysta po spe硁ieniu

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych ograniczaj眂y prawo do renty rodzinnej tylko do os骲 z zas眃zonymi alimentami za niezgodny z konstytucj. Odt眃 rozw骴ki bez aliment體 te mog si stara o rent po zmar硑m by硑m m昕u. Przyk砤d. W 2002 r. pani E.T. (w體czas 49

List w obronie honoru mojego m昕a i jako protest przeciwko krzywdzeniu porz眃nych, niewinnych ludzi

Wojska Polskiego, szuka pracy. Chcia zapewni utrzymanie swojej rodzinie - mia 23 lata, byli秏y 秝ie縪 po 秎ubie i czekali秏y na przyj禼ie na 秝iat naszej c髍ki. M骿 m笨 by szeregowym funkcjonariuszem Biura Ochrony Rz眃u, zajmowa si ochron obiekt體.  To by pocz眛ek jego kariery. Ta

Komu si nale縴 renta rodzinna, a komu socjalna

88,3 proc. wszystkich rent rodzinnych pobiera硑 kobiety, a 11,7 proc. m昕czy糿i. edni wiek m昕czyzny pobieraj眂ego rent rodzinn to 34,2, a kobiety 68,9. Wiele kobiet po 秏ierci m昕a rezygnuje z w砤snej emerytury i wybiera emerytur m昕a, kt髍a te jest traktowana jako renta rodzinna. Ponad trzy na

Nie czuj si morderczyni

Przez wi阫szo舵 縴cia przekonywano mnie, 縠 kobieta ma tylko obowi眤ki. A jedyne jej prawo to praca, dzieci, prowadzenie domu, pos硊sze駍two wobec m昕a. Dopiero na emeryturze, zawalczy砤m o siebie. Po ponad 40 latach rozwiod砤m si i po raz pierwszy jestem wolna. Ucz si m體i, co my秎. Ci笨a

Dziedziczenie emerytur

usprawnia proces wyp砤ty 秗odk體, a tym samym u砤twia 縴cie osobom, kt髍e je dziedzicz po zmar硑m cz硂nku OFE" - napisa nam jeden z funduszy. RENTA RODZINNA "Jestem cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur

"Dziennik Gazeta Prawna": Pieni眃ze rodz przemoc w rodzinie

: wydziela pieni眃ze na 縴cie lub ca砶owicie ich pozbawia. Do przemocy ekonomicznej dochodzi np. gdy 縪na zarabia, ale m笨 przejmuje pe硁 kontrol nad wydatkami, zabiera jej pensj. Jeszcze cz阺tsze s przypadki, gdy 縪na nie pracuje, a m笨 odmawia przekazania 秗odk體 na 縴cie. Mamy z tym te do czynienia

Julia Przy酬bska kandydatk PiS na s阣zi TK. Jej m笨 dzia砤 w organizacji zwi眤anej z PiS

Julia Przy酬bska jako s阣zia zajmuje si sprawami dotycz眂ymi ubezpiecze spo砮cznych, m.in. dotycz眂ych rent i emerytur. W latach 1998-2007 pracowa砤 w s硊縝ie dyplomatycznej w plac體kach na terenie Niemiec. Julia Przy酬bska orzeka砤 w g硂秐ej sprawie fryzjera S阣zia Przy酬bska orzeka砤 m.in. w

KOMU SI NALE痀 ZASIK POGRZEBOWY

powinowactwo (wi昙 prawn), czyli odpisy akt體 stanu cywilnego lub dow骴 osobisty. - Po pi眛e, za秝iadczenie, 縠 zmar硑 by obj阾y ubezpieczeniem spo砮cznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba sk砤daj眂a wniosek o zasi砮k pogrzebowy musi mie ze sob dokument ze zdj阠iem. Jakie dokumenty trzeba

Wychowa砤m pi阾na禼ioro dzieci na ludzi, prosz o emerytur - list do pani premier jutro w "Du縴m Formacie"

pi赕 metr體 na osob. Z czego ka縟y z tych metr體 znam na pami赕... Wchodzi si przez pr骻, po lewo jest kuchnia, kt髍 uda硂 nam si w ko馽u wyremontowa. A to dzi阫i dzieciom, w czerwcu tego samego dnia m笨 ma imieniny, a ja urodziny, dzieci powiedzia硑: kupimy wam kafelki. To dosta砤m kafelki na

Dawa pieni眃ze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie

dzieci, to nie chc albo nie mog wraca na kas i nie przekona mnie emerytura ani twierdzenie, 縠 praca jest fundamentem dobrobytu kraju. M笨 mnie utrzyma, a po jego 秏ierci dostan rent. – Zgoda, 縠 dobrobyt kraju mo縠 nie by dla kobiety wa縩y, ale ju to, 縠 gdy dzieci sko馽z 18 lat, ona mo縠

Emerytury specjalne

wychowuje dw骿k dzieci. Przez wiele lat zajmowa砤 si domem. Kiedy z winy m昕a dosz硂 do rozwodu, kobieta posz砤 do pracy. Niestety, rok temu okaza硂 si, 縠 ma nowotw髍. Kobieta zosta砤 sparali縪wana. ZUS odm體i jej przyznania renty, bo za kr髏ko pracowa砤, ale emerytur specjaln przyzna. Pani

Kto mo縠 wcze秐iej przej舵 na emerytur

Od 2013 r. rz眃 stopniowo wyd硊縜 wiek emerytalny. Docelowo mamy przechodzi na emerytur po uko馽zeniu 67. r.. Jednak tysi眂e Polak體 nie b阣 musia硑 tak d硊go pracowa. POMOST覹KA Emerytura pomostowa pozwala sko馽zy prac pi赕 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Mog si o ni ubiega

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, wci笨 polskie prawo daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. Wcze秐iejsza emerytura Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, polskie prawo wci笨 daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. WCZEIEJSZA EMERYTURA Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Zmiany dla zad硊縪nych emeryt體

Projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych w grudniu trafi do Sejmu. Najni縮za kwota wolna od egzekucji Pos硂wie proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊 ca砶owitej niezdolno禼i do

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Zasi砮k pogrzebowy dla bliskich

ZASIU Przyk砤d. Pan Franciszek by bezrobotny. Dorabia, pomagaj眂 s眘iadom w pracach polowych lub w gospodarstwie. Utrzymywali si g丑wnie z emerytury pani Barbary, jego 縪ny. Gdy zmar, pani Barbara pokry砤 koszty pogrzebu i wyst眕i砤 o zasi砮k pogrzebowy. Do wniosku, opr骳z odpisu aktu zgonu m昕a i

Zmiany dla zad硊縪nych emeryt體

, ale minimalna emerytura ju nie. Oznacza to, 縠 emeryt mo縠 nawet nie mie pieni阣zy zapewniaj眂ych minimum egzystencji - t硊maczy Bartu. NAJNI疭ZA WOLNA OD EGZEKUCJI Pos硂wie PiS proponuj, aby po potr眂eniach komornika emeryt m骻 zachowa minimaln emerytur, rent rodzinn czy rent z tytu硊

Amatorka antyk體

wysok. Jest si o co bi, bo zak砤daj眂, 縠 po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego pani po縴je tyle ile jej nowo po秎ubiony ma晨onek to zarobi na tym ma晨e駍twie milion z硂tych, dzi阫i mo縧iwo禼i dziedziczenia emerytury. Zacz阬i秏y si zastanawia, czy je秎i owa pani maj眂 90 lat wyjdzie za m笨 za

Kto nie chce na emerytur?

Klaudia Kubik, 61 lat, handlowiec w salonie firmy telekomunikacyjnej: - Wychowali秏y si w zasadach: masz 55 lat, mo縠sz i舵 na emerytur. Ca潮 t przemian po 89 roku odbieram jako rodzaj skrzywdzenia! Magda Tokarska, 32 lata, architekt wn阾rz: - Mam sko馽zy 縴cie w wieku 60 lat? I przez 20 czy

Rodzice dzieci niepe硁osprawnych s sami. Nikogo nie obchodz!

opiek nad dzieckiem, aby 縪na mog砤 podj辨 prac i wypracowa lata do emerytury. Niestety, po kilku latach z r罂nych wzgl阣體 musia砤 z niej zrezygnowa. Wtedy ukaza硑 si przepisy o 秝iadczeniach piel阦nacyjnych. Niestety, 秝iadczenia te, kobietom, kt髍ych m昕owie skorzystali z wcze秐iejszej emerytury

W Indiach 縴je 40 milion體 wd體. M體i si o nich: martwe za 縴cia. Polsko-indyjski spektakl "Strachu nie ma"

W najwi阫szej demokracji 秝iata kobieta, kt髍a straci m昕a, jest zwyczajowo pozbawiana prawa do spadku, pracy, emerytury, a pa駍two chroni j tylko w minimalnym zakresie. Prapremiera spektaklu "Strachu nie ma” w re縴serii kasza Chotkowskiego (opracowanie tekstu Magda Fertacz, muzyka

40 lat opiekuj si chorym synem. Stare matki niepe硁osprawnych dzieci

przeci眊aj眂ego si porodu i niedotlenienia. Cesarki nikt nie zaproponowa. Po narodzinach Rafa砤 musia砤 zapomnie o swoich planach. Wsparcie mia砤 jedynie w te禼iowej. M笨, odk眃 dowiedzia si, 縠 syn jest chory, coraz rzadziej bywa w domu. - M體i, 縠 jest za m硂dy, 縠by si m阠zy z chorym dzieckiem, 縠

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u?". Ot罂 cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na przyznanie i ustalenie

Lekarze odmawiaj prowadzenie mojej ci笨y

papierze. Po tym "serdecznym" przyj阠iu pani doktor 糽e wypisa砤 mi skierowanie na badanie. Na szcz甓cie przy pr骲ie zapisania piel阦niarka od razu wychwyci砤 b潮d. Gdy okaza硂 si, 縠 lekarka nie potrafi poprawi skierowana, m笨 (ja nie mia砤m odwagi wej舵 ponownie do gabinetu) us硑sza, 縠

76-latek w砤秐ie obroni prac magistersk. Jest starszy od swej uczelni! [ZDJ蔆IA]

;. Zaplanowana na pi眛ek 1 lipca obrona pracy przed wysok komisj posz砤 wr阠z 秔iewaj眂o. Ocena: bardzo dobry z wyr罂nieniem. Jak zdradzi nam 秝ie縪 upieczony magister sztuki, uprawianiem malarstwa zainteresowa si dopiero po przej禼iu na emerytur. Z wykszta砪enia jest chemikiem, 40 lat przepracowa "

Bajka o emeryturach ma晨e駍kich

. Dziennikarz pyta go o to z pi赕 z razy. A on za ka縟ym razem ucieka od odpowiedzi unikami, jak bokser przed ciosem przeciwnika. Emerytury ma晨e駍kie ju raz by硑 zg砤szane przez PiS, gdy ten by u w砤dzy w latach 2005-2007. Chodzi硂 o to, by ze sk砤dki m昕a zapewni godziw emerytur dla

痮na i rodzice Nowaka: zegarek by prezentem od nas

m昕em - za po秗ednictwem synowej - got體k na zegarek, o kt髍ym S砤womir Nowak marzy. Wed硊g jej zezna by硑 to kwoty 300-400 z przekazywane przez kilka lat - jej zdaniem 潮cznie uzbiera硂 si ok. 4000 z. W tym czasie - jak zezna砤 matka - jej m笨 mia rent oko硂 1000 z, a ona otrzymywa砤

Dzisiaj w TV: "M骿 tydzie z Marilyn", "N阣znicy" i Andriej Smirnow [28.11.15]

jak przeci阾na babcia na emeryturze. Emocjonalnie podchodzi do ofiar morderstw i bardzo po秝i阠a si pracy. Jest przy tym siln, niezale縩 kobiet. Pomaga jej przybrany syn, zapatrzony w szefow sier縜nt Joe Ashworth. (kal) "N阣znicy"musical, USA/Wielka Brytania 2012, re. Tom Hooper, wyk

Emerytka skar縴 si na niskie 秝iadczenia. Paw硂wicz: Trzeba by硂 si uczy!

projekt wyroku - dosta砤m podwy縦 emerytury 5,46 brutto, a m骿 m笨 - 5,34 brutto. Pos砤nko, co ty na to, skoro bierzesz emerytur dobr i poselskie. Ja pracowa砤m 50 lat" - napisa砤. Uwaga o tyle zasadna, 縠 PiS od lat z ch阠i odwo硊je si do hase socjalnych. Jeszcze za czas體 PO politycy PiS

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani Katarzyn emerytury, to b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. WCZEIEJSZA EMERYTURA I RENTA Czy przynale縩o舵 do OFE uniemo縧iwia przej禼ie na wcze秐iejsz emerytur? Osoby, kt髍e spe硁iaj okre秎one ustawowo

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

trakcie za砤twiania renty po nim. Gdy b阣 dostawa 秝iadczenie po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u? Cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na przyznanie i ustalenie wysoko禼i tzw. renty

W kolejce po niemiecki socjal. Polacy strac prawo do zasi砶體 w Niemczech

magister, on doktorant antropologii. Obywatelstwo niemieckie dostali秏y bardzo szybko, bo m笨 mia niemieckie korzenie po babce. Teraz i on, i dzieci s rodowitymi Niemioszkami. Tylko ja mam w dokumentach „pochodzenie polskie”. Niemcy uznali m昕owi wszystkie papiery i wys砤li na dwuletni kurs

Poszukiwany major przez cztery lata le縜 w prosektorium. Odszkodowanie: 200 tys. z

zorganizowanie bezdomnemu poch體ku. Pracownicy MOPS-u musieli najpierw sprawdzi, czy zmar硑 nie mia krewnych. Po trzech miesi眂ach wertowania papier體 socjalni dotarli do 縪ny i c髍ki. 痮na: - Jak to mo縧iwe? Pyta砤m szefa wroc砤wskiego szpitala. Nie potrafi odpowiedzie. M體i tylko, 縠 m昕a przywieziono w

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

. Dlatego chce przes砤 do Ministerstwa Pracy za硂縠nia ustawy, kt髍a mia砤by to zmieni: w ma晨e駍twie sk砤dki dzieli si na p蟪. Je縠li m笨 odprowadza miesi阠znie na emerytur 500 z, a bezrobotna 縪na nic, to po podziale ka縟y dostaje po 250 z. Podzia nast阷uje te w sytuacji, gdy 縪na pracuje, ale

Czarne spaghetti [ROZMOWY PODSCHANE]

staro舵 te si tak zrobi. A teraz przez te "B硂gie dni" mam schiz, 縠 b阣 gni砤 w jakim przytu砶u, z kt髍ego i tak mnie wywal za brak kasy. Tamta to chocia mia砤 bogatego m昕a, to jej p砤ci za luksusowe warunki. - To po co z nami posz砤? - Dziewczyna w Kozakach na Szpilce walczy z

ZUS przypomina: poinformuj o 秏ierci bliskiej osoby

, je秎i ju odebra砤 emerytur wyp砤con po 秏ierci m昕a? - Jak najszybciej skontaktowa si z ZUS. Je秎i to by硂 秝iadczenie, kt髍e zmar砮mu si nale縜硂, tj. za miesi眂, w kt髍ym nast眕i zgon bez wzgl阣u na to, w jakim dniu miesi眂a zmar, ZUS, na wniosek o wyp砤t niezrealizowanego 秝iadczenia wyda

Australijczyk zobaczy zdj阠ie Greka p砤cz眂ego pod bankiem. Postanowi go odnale兼, by da mu pieni眃ze

m昕czyzna rzeczywi禼ie jest dawnym przyjacielem jej m昕a. Koufos zamie禼i wtedy na Facebooku dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu go. "Ten m昕czyzna jest przyjacielem z dzieci駍twa mojego zmar砮go ojca. Chc podarowa mu tak sum pieni阣zy, 縠by nie musia si martwi o emerytur co najmniej przez

Droga Pani Premier Ewo, wychowa砤m pi阾na禼ioro dzieci, prosz o emerytur

lekarza to si tak nie je糳zi硂. A jeszcze dorywczo dorabiali秏y wieczorami z m昕em, to si wi眤a硂 koniec z ko馽em. Po szesnastym dziecku powiedzia砤m "do舵" *** M笨 by drwalem, konserwatorem, wozakiem, pilarzem, remonciarzem. Przeszed swoje, pracowa ca砮 縴cie i teraz dostaje emerytur, na

Zmieni p砮, dosta wcze秐iejsz emerytur

Chistopcher Timbrell, m笨, ojciec dw骿ki dzieci zdecydowa si zmieni p砮. W 2000 r. w wieku 59 lat przeszed operacj i sta si Christine. Nied硊go potem 秝ie縪 upieczona kobieta oznajmi砤, 縠 ma zamiar odej舵 na emerytur i zwr骳i砤 si w tej sprawie do Departamentu Pracy i Emerytur - pisze

Po interwencji "Wyborczej". Eksmisji nie b阣zie

Dramatyczn sytuacj wroc砤wskiego ma晨e駍twa relacjonowali秏y w "Wyborczej" w poniedzia砮k. Z powodu 40 tys. z d硊g體 o jego eksmisj wyst眕i硂 Towarzystwo Budownictwa Spo砮cznego - sp蟪ka, w kt髍ej 100 proc. udzia丑w ma miasto. Po wyrzuceniu z mieszkania rodzina musia砤by si

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

Sprawd, czy nale縴 ci si pomoc. + Dop髃i pani Weronika z Poznania mieszka砤 z bratem, jako sobie radzili. Po jego 秏ierci starsza kobieta utrzymuje si z niskiej emerytury. Pieni眃ze przeznacza na lekarstwa, dlatego przesta砤 p砤ci komorne. Gdy zarz眃ca kamienicy zapyta j, dlaczego nie

Victoria Woodhull. Pierwsza kobieta, kt髍a chcia砤 zosta prezydentem USA

; wysz砤 za m笨 za Canninga Woodhulla, lekarza, kt髍y jednak cz甓ciej ni chorych odwiedza burdele i knajpy. Rok p蠹niej urodzi砤 upo秎edzonego syna Byrona (zawsze si skar縴砤, 縠 to z powodu alkoholizmu m昕a), ale ju m硂dsza c髍ka, Zula Maud, by砤 zdrowa. Po kilku latach zostawi砤 Canninga i mimo plamy

Renta rodzinna, renta socjalna

jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa osi眊nie wymagany wiek w okresie nie d硊縮zym ni 5 lat od 秏ierci m昕a lub w ci眊u tych 5 lat stanie si niezdolna do pracy albo

Za co 縴 po rozwodzie?

kochaj眂y m笨 dzieci....i my秎a砤m ,縠 ta bajka b阣zie trwa wiecznie ...niestety...sko馽zy硂 si a ja teraz po pierwsze nie mam ZUSu (kobiety wychowujace dzieci powinny mie uznany przez Pa駍two ZUS- tak jak opiekunki do dzieci- a tu dzieci i jeszcze ca硑 dom na g硂wie-......i co z tym zwi眤ane

Gender po polsku

kapita硊 pocz眛kowego, kt髍y b阣zie w du縠j mierze decydowa o mojej przysz砮j emeryturze, nie mog poda lat swoich najlepszych zarobk體? Wed硊g przepis體 do wyliczania kapita硊 podaje si 20 lat pracy lub 10 kolejnych lat. Te przepisy bij w kobiety, kt髍e mia硑 przerw na urlop wychowawczy. W moim

PSL 硂wi w mie禼ie

, bo mniej na tym pomy秎e strac. Po pierwsze, wiek nie jest jedynym kryterium nabycia prawa do emerytury w KRUS. Dzi to prawo ma rolniczka, kt髍a osi眊a 60 lat, ale przez 25 lat p砤ci砤 sk砤dki do KRUS. Owszem, kobiety na wsi maj prawo do wcze秐iejszych emerytur ju w wieku 55 lat, ale musz wykaza

Szkot dzi阫uje lekarzom z Krakowa. "W Szkocji nie mia砨ym szans prze縴"

aorty wprowadzono stentgraf, kt髍y mia za zadanie jej wyleczenie - m體i dr Robert Musia, ordynator oddzia硊 anestezjologii i intensywnej terapii medycznej. Czterogodzinny zabieg by jednak dopiero pocz眛kiem walki o 縴cie Szkota. - Po operacji wprowadzili秏y pacjenta w stan 秔i眂zki farmakologicznej

Emerytura umrze razem z tob

miesi眂e temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego? - Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie

Mi硂舵 na emeryturze

Sko馽zy砤 65 lat, zgodnie z planem przesz砤 na emerytur. Po kilku tygodniach kupi砤 縜gl體k z drugiej r阫i: teraz ma czas, wr骳i do pasji z m硂do禼i. Jej m笨 nie przepada za 縜glami, ma swoje zaj阠ia, wi阠 b阣zie 縠glowa sama, troch niewygodnie, ale trudno, poradzi sobie. sdka jednak nie by砤

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

cz硂nkiem OFE, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e, jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u?". Ot罂 cz硂nkostwo w otwartym funduszu

Zaskakuj眂e dane. Polki pracuj d硊縠j od Polak體?

zawodowej maj na g硂wie dom, gdzie m昕czyzna nie kiwnie palcem. Polki nie s wi阠 w stanie pracowa na dwa etaty tak d硊go jak m昕owie czy partnerzy. Prawda? Raczej p蟪prawda. 4 czerwca 1989 r. to nie tylko czas, kiedy odby硑 si pierwsze cz甓ciowo wolne wybory po tej stronie 縠laznej kurtyny, ale r體nie

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostan 80 proc. pensji

jak inni Polacy w powszechnym systemie. Bez 縜dnych przywilej體. P砤cili zwyczajnie sk砤dki do ZUS i OFE, tak samo jak cywile mieli liczone do emerytury chorobowe. Po trzech latach rz眃 Leszka Millera to skasowa. Dlaczego? Bo zwi眤ki mundurowe protestowa硑.

Horyzont wyznacza najbli縮za pensja

Brak pracy i dachu nad g硂w. To m硂dzi. Ci w 秗ednim wieku boj si niskich emerytur. Starsi martwi si o zdrowie. Taki obraz Polak體 wy砤nia si z bada - m體i Arkadiusz W骴kowski, socjolog z Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Te l阫i 潮czy wsp髄ny mianownik: jeste秏y niepewni siebie

Paw硂wicz odpowiada "obro馽om emerytowanej staruszki": Jeste禼ie trollami. Jak ona!

Pani Zofia napisa砤 na profilu Krystyny Paw硂wicz na Facebooku: "Co tam projekt wyroku - dosta砤m podwy縦 emerytury 5,46 brutto, a m骿 m笨 - 5,34 brutto. Pos砤nko, co ty na to, skoro bierzesz emerytur dobr i poselskie. Ja pracowa砤m 50 lat". Swoj uwag zamie禼i砤 pod wpisem pos砤nki

Dwa etaty kobiet a emerytura

Podczas dyskusji z premierem Tuskiem o podnoszeniu wieku emerytalnego, kobiety argumentowa硑, 縠 nie dadz rady pracowa a do 67 r. 縴cia, bo "obrabiaj" dwa etaty. Jak wracaj z pracy, zabieraj si w domu za: wychowywanie dzieci, pranie m昕owi skarpetek, gotowanie obiad體 na nast阷ny

Ann Turner Cook, "dziecko Gerbera", ma ju 90 lat

dzieci Ponad 170 tys. zg硂sze w konkursie Gerbera Po 26 latach nauczania Ann przesz砤 na emerytur i zaj瓿a si pisaniem krymina丑w. Zapytana o to, jak czuje si ze 秝iadomo禼i, 縠 praktycznie ka縟e dziecko, kt髍e uczy砤, wychowa硂 si na produktach ozdobionych jej podobizn

Zasi砮k pogrzebowy

emerytalnej (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych). Przepis przewiduje, 縠 pieni眃ze otrzyma bliski na ostatnie po縠gnanie cz硂nka swojej rodziny (m昕a, 縪ny, dziecka, wnuka itp.), pod warunkiem jednak, 縠 sam jest ubezpieczony. Gdy poch體ek zorganizowa砤 inna

Do秝iadczenie pracownika to zaleta, nie problem

縜l i przekonanie, 縠 ten rynek pracy nie jest jeszcze taki pracowniczy, je縠li nie potrafi wykorzysta takiej osoby jak ja." "M笨 ma 62 lata. Zosta zwolniony par miesi阠y przed 60-k, po 25 latach pracy, w zwi眤ku z czym nawet zasi砮k przedemerytalny mu nie przys硊guje. Jest na moim

Wcze秐iejsza emerytura nauczyciela

: pracowali na pe砮n etat i bez przerw. Rekompensata zostanie dodana do kapita硊 pocz眛kowego, a wi阠 do tego, co uzbierali秏y do 1999 r., gdy jeszcze nie by硂 kont emerytalnych. Wniosek o rekompensat mo縩a sk砤da po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego. KARTA NAUCZYCIELA Zgodnie z Kart nauczyciela na emerytur

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

innych bran. Sytuacj t zmieni砤 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych, kt髍a ujednolici砤 zasady nabycia prawa do renty rodzinnej dla wszystkich ubezpieczonych. W efekcie od 1 stycznia 1999 r. wdowa po g髍niku mo縠 naby prawo do renty rodzinnej je縠li: w chwili 秏ierci

Zasi砮k dla opiekun體 doros硑ch niepe硁osprawnych

, kt髍zy go nie maj. Aby policzy doch骴, sumuje si zarobki wsp蟪ma晨onka opiekuna oraz rent lub emerytur podopiecznego (ewentualnie jego wsp蟪ma晨onka), a nast阷nie dzieli przez liczb domownik體, w tym dzieci pozostaj眂ych na utrzymaniu do 25. roku 縴cia, a je秎i maj orzeczon niepe硁osprawno舵 - to

USA.Meryl Streep w秗骴 odznaczonych Prezydenckim Medalem Wolno禼i

"M體i to publicznie: kocham Meryl Streep. (...) Jej m笨 o tym wie. Michelle o tym wie. 痑dne z nich nie mo縠 nic na to poradzi" - 縜rtowa prezydent. "iewa砤 piosenki ABBY, co nie jest 砤twe. Nauczy砤 si gra na skrzypcach, nosi砤 habit, zmierzy砤 si z lwem, opanowa砤

Emerytura nauczyciela

zostanie dodana do kapita硊 pocz眛kowego, a wi阠 do tego, co uzbierali秏y do 1999 r., gdy jeszcze nie by硂 kont emerytalnych i pracodawca p砤ci sk砤dki zbiorczo za wszystkich pracownik體. Wniosek o rekompensat mo縩a sk砤da po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego. NA EMERYTURZE PRAWO DO OGR覦KA Nauczyciele

Co politycy obiecuj emerytom

wdowiec opr骳z swojej emerytury m骻砨y otrzyma 30 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Ka縟y m骻砨y wybra

Prezydencki dreszczowiec w Berlinie. Kto zast眕i charyzmatycznego Gaucka?

wi阫sze problemy ze zdrowiem. Niemcy byli zszokowani. Charyzmatyczny Gauck cieszy si bowiem wielkim autorytetem. Prezydent uzna jednak, 縠 kraj – cho ci眊le nie otrz眘n背 si po kryzysie migracyjnym – da sobie bez niego rad. Brak ch阾nych do zaj阠ia fotela Kolejne odcinki serialu nie

T硊my pod wroc砤wskimi teatrami. Chc kupi bilet za 2,5 z

kole縜nkami przysz砤 kupi bilety dla ca砮j grupy - ka縟y mo縠 dosta w kasie pi赕. Na co dzie do teatru raczej nie chodzi. - Tylko jak uda si co taniej komu z nas dosta. M笨 zmar, mam nisk emerytur, a tu przecie mieszkanie trzeba op砤ca - wyja秐ia. Wojtek, student Politechniki Wroc砤wskiej, kt髍y

Program TV: "痮ny ze Stepford", Polska - Dania, "Fotograf" [8.10.16]

, oddalaj眂a si od m昕a Ila (Kaur) przygotowuje dla niego wyj眛kowy, ugotowany wed硊g receptury ciotki obiad. Nie poda mu go jednak bezpo秗ednio, ale przez kurier體 (dabbawala), kt髍zy od stu lat zajmuj si rozwo縠niem posi砶體 po zat硂czonym Bombaju. Mena縦a z posi砶iem przez pomy砶 trafi jednak do kogo

Czy 縪nie kasa si nale縴?

NIE JESTEY UTRZYMANKAMI Ma砱orzata Terlikowska, dziennikarka Kobiety, kt髍e po秝i阠aj si rodzinie, nie s utrzymankami m昕體 czy ofiarami losu. Czemu te, kt髍e decyduj si na inny model 縴cia, traktowane s cz阺to tak, jakby robi硑 co gorszego? Ma晨e駍two to wsp髄nota i ka縟y wk砤da w to nie

Program TV: "Pentameron", Euro 2016 i Kate Winslet [01.07.16]

秗edniowieczne realia mieszaj si z barokowym przepychem. Wdzieraj si tu r體nie elementy makabrycznego fantasy. W眛k體 jest ca砮 mn髎two. Salma Hayek jest gotowa na wszystko dla upragnionego dziecka; wysy砤 m昕a po serce morskiego potwora, kt髍e b阣zie musia砤 zje舵, by wreszcie zaj舵 w ci笨. Toby Jones

NAJCZ师CIEJ CZYTANE