emerytura po m昕u

les

M笨 nie podzieli si emerytur z 縪n

M笨 nie podzieli si emerytur z 縪n

Wiemy w ko馽u, jak b阣 wyp砤cane emerytury z OFE. Wczoraj rz眃 przyj背 projekt odpowiedniej ustawy

Komu si nale縴 renta rodzinna

O rent po m昕u mog si stara zar體no wdowy, kt髍e nie maj 縜dnych dochod體, jak i kobiety, kt髍ych emerytura by砤 ni縮za od emerytury zmar砮go ma晨onka. Te same prawa ma m昕czyzna po 秏ierci 縪ny.

Warto podzieli si sk砤dk na emerytur

Pomys, by pracuj眂y m笨 dzieli si sk砤dkami emerytalnymi z niepracuj眂 縪n, kt髍a prowadzi dom i wychowuje dzieci, wydaje mi si godny uwagi. Zabezpiecza kobiet przed sytuacj, 縠 na staro舵 zostanie bez 秗odk體 do 縴cia. Trzeba to jednak zrobi tak, by koszt體 jej emerytury nie ponosili podatnicy.

Wszystko jest mo縧iwe - trailer

Wszystko jest mo縧iwe - trailer

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

Emerytka cierpi za d硊gi by砮go m昕a

, 縠by dopracowa okres wymagany przez ZUS - potwierdza Tomasz P., syn pani Ireny.Dwa lata temu kobieta przesz砤 wreszcie na emerytur i dostaje tysi眂 z硂tych miesi阠znie. Po rozwodzie s眃 zas眃zi jej te 2 tys. z aliment體 od by砮go m昕a. Ten jednak ich nie p砤ci. - Za to teraz okaza硂 si, 縠 ja

Ministerstwo przeciw emeryturom ma晨e駍kim

emerytur z OFE zacznie si zg砤sza du縪 m昕czyzn. - Je秎i jednak emerytur po m昕u b阣zie dziedziczy kobieta. to zak砤d na tym zarobi mniej.Z takim punktem widzenia nie zgadza si Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan i jednocze秐ie cz硂nek rady nadzorczej ZUS. Jego zdaniem zgodnie z rachunkiem

Taka tradycja

Taka tradycja

, rozrodczych funkcji i "nagradza je" bied, gdy b阣 pokornie je spe硁ia硑: du縪 rodzisz, ma硂 pracujesz i masz tak niewielk emerytur (lub 縜dnej), 縠 liczysz wy潮cznie na zarobki, wierno舵 i zdrowie w砤snego m昕a. Dla Pawlaka to "tradycja", cho sam cieszy si swobod i spor

Gosiewski przemy秎i dziedziczenie emerytur

wprowadzenie emerytur ma晨e駍kich jest niewychowawcze, bo 縪na mo縠 mie bez pracy emerytur po m昕u. Jak od kobiety, kt髍a wychowuje czw髍k dzieci, wymaga aktywno禼i zawodowej i odk砤dania w砤snych sk砤dek na godn emerytur? Ona liczy na m昕a. A m笨 pracuje, 縠by zapewni byt rodzinie. Zgadzam si, 縠

Biedni nie b阣 dziedziczy emerytur z OFE

Biedni nie b阣 dziedziczy emerytur z OFE

domu dzieci (a wi阠 nieop砤caj眂e sk砤dek). Je秎i po 秏ierci m昕a nie b阣 mog硑 odziedziczy pieni阣zy odk砤danych przez niego w OFE, zostan bez 秗odk體 do 縴cia. Ale dziedziczenie emerytur to rozwi眤anie kosztowne dla bud縠tu. Pa駍two b阣zie bowiem gwarantowa硂 emerytom tzw. 秝iadczenie minimalne

Wyjd na ulic

Wyjd na ulic

Tylko w moim bloku - 32 mieszkania - s cztery wdowy z wypracowanymi latami pracy. Ile w ca砮j Polsce jest takich sytuacji, 縠 ZUS zagarnia dla siebie nasze sk砤dki po 秏ierci m昕體 + 15 proc. Je秎i mam wypracowane swoje lata pracy, nie powinno mi si zabiera jeszcze tych 15 proc.Mam pod opiek 91

"Dziennik Gazeta Prawna": Pieni眃ze rodz przemoc w rodzinie

: wydziela pieni眃ze na 縴cie lub ca砶owicie ich pozbawia. Do przemocy ekonomicznej dochodzi np. gdy 縪na zarabia, ale m笨 przejmuje pe硁 kontrol nad wydatkami, zabiera jej pensj. Jeszcze cz阺tsze s przypadki, gdy 縪na nie pracuje, a m笨 odmawia przekazania 秗odk體 na 縴cie. Mamy z tym te do czynienia

Wybory 1989 - To by "gwiezdny czas"

Wybory 1989 - To by "gwiezdny czas"

Patrzy砤m, jak przychodzili ludzie - m硂dzie z dzie鎚i, staruszkowie, kt髍zy zasiadali przy stolikach, wk砤dali okulary, wyci眊ali linijki i starannie, r體niutko skre秎ali list rz眃ow! Podesz砤 do mnie jaka kobieta: "Pa駍two z Solidarno禼i ? Tak. To ju dobrze". Ale najbardziej ekscyt

Kto mo縠 wcze秐iej przej舵 na emerytur

Kto mo縠 wcze秐iej przej舵 na emerytur

Od 2013 r. rz眃 stopniowo wyd硊縜 wiek emerytalny. Docelowo mamy przechodzi na emerytur po uko馽zeniu 67. r.. Jednak tysi眂e Polak體 nie b阣 musia硑 tak d硊go pracowa. POMOST覹KA Emerytura pomostowa pozwala sko馽zy prac pi赕 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Mog si o ni ubiega

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, wci笨 polskie prawo daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. Wcze秐iejsza emerytura Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Cho przepisy emerytalne zmieniaj si co roku i to zazwyczaj na niekorzy舵 ubezpieczonych, polskie prawo wci笨 daje mo縧iwo禼i, aby wcze秐iej odej舵 z pracy i dostawa pieni眃ze z ZUS. WCZEIEJSZA EMERYTURA Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby urodzone po 1948 r. pracuj眂e w szczeg髄nych

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

razem z wypracowan cz甓ci emerytury. W 2011 r. m昕czyzna umar. Wdowa, pani Ewa, wyst眕i砤 o 秝iadczenie po m昕u. Zgodnie z przepisami mo縩a dosta 85 proc. 秝iadczenia zmar砮go. Pani Ewa przejrza砤 przepisy i znalaz砤 w nich zapis, 縠 mo縠 sobie wybra, z kt髍ego 秝iadczenia m昕a (renty czy emerytury

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

Czy sk砤dki emerytalne mo縩a dziedziczy?

jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u?". Ot罂 cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na przyznanie i ustalenie

Rodzice dzieci niepe硁osprawnych s sami. Nikogo nie obchodz!

Rodzice dzieci niepe硁osprawnych s sami. Nikogo nie obchodz!

opiek nad dzieckiem, aby 縪na mog砤 podj辨 prac i wypracowa lata do emerytury. Niestety, po kilku latach z r罂nych wzgl阣體 musia砤 z niej zrezygnowa. Wtedy ukaza硑 si przepisy o 秝iadczeniach piel阦nacyjnych. Niestety, 秝iadczenia te, kobietom, kt髍ych m昕owie skorzystali z wcze秐iejszej emerytury

G髍nicy z rodzinami blokowali wjazd na autostrad w Gliwicach [ZDJ蔆IA]

G髍nicy z rodzinami blokowali wjazd na autostrad w Gliwicach [ZDJ蔆IA]

siedmiu lat do emerytury, mam m昕a emeryta, poradz sobie. Ale co z reszt? - pyta砤 kobieta. Bezrobotna Jola na blokad przysz砤 z kilkuletnim synkiem. Drugie dziecko zostawi砤 w domu. Jak m體i砤, kiedy zamkn kopalni i m笨 straci prac, z rodzin wyjedzie za granic. W Gliwicach nie dostanie pracy

痮na i rodzice Nowaka: zegarek by prezentem od nas

m昕em - za po秗ednictwem synowej - got體k na zegarek, o kt髍ym S砤womir Nowak marzy. Wed硊g jej zezna by硑 to kwoty 300-400 z przekazywane przez kilka lat - jej zdaniem 潮cznie uzbiera硂 si ok. 4000 z. W tym czasie - jak zezna砤 matka - jej m笨 mia rent oko硂 1000 z, a ona otrzymywa砤

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

Wyb髍 mi阣zy ZUS i OFE

renty po nim. Gdy b阣 dostawa 秝iadczenie po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u?Cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na przyznanie i ustalenie wysoko禼i tzw. renty rodzinnej (potocznie

Wybra ZUS czy OFE?

Wybra ZUS czy OFE?

sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e mam prawo do emerytury po m昕u, je秎i jestem cz硂nkiem OFE? Cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wp硑wu na

Amatorka antyk體

Amatorka antyk體

wysok. Jest si o co bi, bo zak砤daj眂, 縠 po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego pani po縴je tyle ile jej nowo po秎ubiony ma晨onek to zarobi na tym ma晨e駍twie milion z硂tych, dzi阫i mo縧iwo禼i dziedziczenia emerytury. Zacz阬i秏y si zastanawia, czy je秎i owa pani maj眂 90 lat wyjdzie za m笨 za

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

Co oznacza wyb髍 mi阣zy OFE i ZUS

OFE. Ale je縠li renta rodzinna b阣zie wi阫sza od w砤snej wypracowanej przez pani Katarzyn emerytury, to b阣zie mog砤 dalej pobiera rent po m昕u. WCZEIEJSZA EMERYTURA I RENTA Czy przynale縩o舵 do OFE uniemo縧iwia przej禼ie na wcze秐iejsz emerytur? Osoby, kt髍e spe硁iaj okre秎one ustawowo

Gender po polsku

kapita硊 pocz眛kowego, kt髍y b阣zie w du縠j mierze decydowa o mojej przysz砮j emeryturze, nie mog poda lat swoich najlepszych zarobk體? Wed硊g przepis體 do wyliczania kapita硊 podaje si 20 lat pracy lub 10 kolejnych lat. Te przepisy bij w kobiety, kt髍e mia硑 przerw na urlop wychowawczy. W moim

Horyzont wyznacza najbli縮za pensja

Brak pracy i dachu nad g硂w. To m硂dzi. Ci w 秗ednim wieku boj si niskich emerytur. Starsi martwi si o zdrowie. Taki obraz Polak體 wy砤nia si z bada - m體i Arkadiusz W骴kowski, socjolog z Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Te l阫i 潮czy wsp髄ny mianownik: jeste秏y niepewni siebie

Zasi砮k pogrzebowy

emerytalnej (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych). Przepis przewiduje, 縠 pieni眃ze otrzyma bliski na ostatnie po縠gnanie cz硂nka swojej rodziny (m昕a, 縪ny, dziecka, wnuka itp.), pod warunkiem jednak, 縠 sam jest ubezpieczony. Gdy poch體ek zorganizowa砤 inna

USA.Meryl Streep w秗骴 odznaczonych Prezydenckim Medalem Wolno禼i

"M體i to publicznie: kocham Meryl Streep. (...) Jej m笨 o tym wie. Michelle o tym wie. 痑dne z nich nie mo縠 nic na to poradzi" - 縜rtowa prezydent. "iewa砤 piosenki ABBY, co nie jest 砤twe. Nauczy砤 si gra na skrzypcach, nosi砤 habit, zmierzy砤 si z lwem, opanowa砤

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostan 80 proc. pensji

jak inni Polacy w powszechnym systemie. Bez 縜dnych przywilej體. P砤cili zwyczajnie sk砤dki do ZUS i OFE, tak samo jak cywile mieli liczone do emerytury chorobowe. Po trzech latach rz眃 Leszka Millera to skasowa. Dlaczego? Bo zwi眤ki mundurowe protestowa硑.

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

. Dlatego chce przes砤 do Ministerstwa Pracy za硂縠nia ustawy, kt髍a mia砤by to zmieni: w ma晨e駍twie sk砤dki dzieli si na p蟪. Je縠li m笨 odprowadza miesi阠znie na emerytur 500 z, a bezrobotna 縪na nic, to po podziale ka縟y dostaje po 250 z. Podzia nast阷uje te w sytuacji, gdy 縪na pracuje, ale

Sejm odrzuci projekt przywracaj眂y przywileje rentowe dla wd體 po g髍nikach

innych bran. Sytuacj t zmieni砤 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych, kt髍a ujednolici砤 zasady nabycia prawa do renty rodzinnej dla wszystkich ubezpieczonych. W efekcie od 1 stycznia 1999 r. wdowa po g髍niku mo縠 naby prawo do renty rodzinnej je縠li: w chwili 秏ierci

Zaskakuj眂e dane. Polki pracuj d硊縠j od Polak體?

zawodowej maj na g硂wie dom, gdzie m昕czyzna nie kiwnie palcem. Polki nie s wi阠 w stanie pracowa na dwa etaty tak d硊go jak m昕owie czy partnerzy.Prawda? Raczej p蟪prawda. 4 czerwca 1989 r. to nie tylko czas, kiedy odby硑 si pierwsze cz甓ciowo wolne wybory po tej stronie 縠laznej kurtyny, ale r體nie

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

, odk砤da砤m sk砤dki, ale m骿 m笨 umar i jestem w trakcie za砤twiania emerytury po nim. Gdy b阣 dostawa emerytur po m昕u, co si stanie z moimi sk砤dkami w OFE? Przepadaj? Czy w og髄e, jak jestem cz硂nkiem OFE, to mam prawo do emerytury po m昕u?".Ot罂 cz硂nkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie

Mi硂舵 na emeryturze

Sko馽zy砤 65 lat, zgodnie z planem przesz砤 na emerytur. Po kilku tygodniach kupi砤 縜gl體k z drugiej r阫i: teraz ma czas, wr骳i do pasji z m硂do禼i. Jej m笨 nie przepada za 縜glami, ma swoje zaj阠ia, wi阠 b阣zie 縠glowa sama, troch niewygodnie, ale trudno, poradzi sobie. sdka jednak nie by砤

Bajka o emeryturach ma晨e駍kich

. Dziennikarz pyta go o to z pi赕 z razy. A on za ka縟ym razem ucieka od odpowiedzi unikami, jak bokser przed ciosem przeciwnika.Emerytury ma晨e駍kie ju raz by硑 zg砤szane przez PiS, gdy ten by u w砤dzy w latach 2005-2007. Chodzi硂 o to, by ze sk砤dki m昕a zapewni godziw emerytur dla

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta nale縴 si te po pracowniku, pod warunkiem 縠 mia on odpowiedni sta pracy i p砤ci sk砤dki na ubezpieczenie spo砮czne. Renty lub emerytury po ma晨onku w czerwcu 2014 r. pobiera硂 1,274 mln Polak體. ednia wysoko舵 秝iadczenia to 1767 z. Najni縮za renta rodzinna wynosi 844,45 z brutto

Alimenty w rodzinie

. S眃 Najwy縮zy, kt髍y rozpatrywa spraw ma晨onk體 o podwy縮zenie aliment體. Przyk砤d. Ma晨onkowie W. rozwiedli si - z wy潮cznej winy m昕a - w 1997 r., po dziesi阠iu latach ma晨e駍twa. Przez wiele lat po rozwodzie 縪na radzi砤 sobie zawodowo, a w 2011 r. komisja lekarska orzek砤 o jej

Pomoc na nag硑 kryzys

PARTNER ODCHODZI Po 秏ierci m昕a lub 縪ny cz阺to pogarsza si sytuacja materialna. Wtedy warto zainteresowa si tym, co mo縩a uzyska z ZUS. Np. je秎i m笨 by na emeryturze, rencie z tytu硊 niezdolno禼i do pracy, na zasi砶u przedemerytalnym lub 秝iadczeniu przedemerytalnym, nasz sytuacj mo縠 poprawi

Bielecki: Dyskusja nad OFE jest ju zb阣na

zabra po硂w naszych oszcz阣no禼i emerytalnych zgromadzonych w OFE, umarzaj眂 zgromadzone tam obligacje skarbowe. Jednak nawet te pieni眃ze, kt髍e w funduszach zostan, b阣 stopniowo przenoszone do ZUS na dziesi赕 lat przed przej禼iem cz硂nka OFE na emerytur. To nie wszystko. Rz眃 chce da wyb髍

Dyrektorka oddzia硊 GDDKiA odchodzi na emerytur. PO prostu?

wszyscy, w tym pos硂wie PO, cz阺to podkre秎ali fachowo舵 dyrektor Sayor, kt髍a faktycznie bez trudu odpowiada砤 na wszystkie pytania zwi眤ane z dzia砤lno禼i oddzia硊. W 秗od na stronie kieleckiego oddzia硊 GDDKiA poinformowano, 縠 Ewa Sayor od 1 pa糳ziernika przechodzi na "zas硊縪n emerytur"

Zmieni p砮, dosta wcze秐iejsz emerytur

Chistopcher Timbrell, m笨, ojciec dw骿ki dzieci zdecydowa si zmieni p砮. W 2000 r. w wieku 59 lat przeszed operacj i sta si Christine. Nied硊go potem 秝ie縪 upieczona kobieta oznajmi砤, 縠 ma zamiar odej舵 na emerytur i zwr骳i砤 si w tej sprawie do Departamentu Pracy i Emerytur - pisze

Za co 縴 po rozwodzie?

kochaj眂y m笨 dzieci....i my秎a砤m ,縠 ta bajka b阣zie trwa wiecznie ...niestety...sko馽zy硂 si a ja teraz po pierwsze nie mam ZUSu (kobiety wychowujace dzieci powinny mie uznany przez Pa駍two ZUS- tak jak opiekunki do dzieci- a tu dzieci i jeszcze ca硑 dom na g硂wie-......i co z tym zwi眤ane

Czwartek w TV: Al Pacino, Julianne Moore, Lidia Duda i mongolski step [POLECAMY]

Duda23:35 | TVP 1 Teresa by砤 przez wi阫szo舵 縴cia przyk砤dn 縪n i matk. Dba砤 o dom, wychowywa砤 dzieci, przymyka砤 oko na wybryki m昕a. Na emeryturze zachorowa砤 na depresj. Lekarz zaleci wyjazd, a Teresa zawsze marzy砤, by pozna Skandynawi. Dlatego w wieku 62 lat pojecha砤 tam autostopem. Na

Telefon do przyjaci蟪ki

Zadzwoni砤m rano do Polski, 縠by "porozmawia z porz眃nym cz硂wiekiem". Przyjaci蟪ka od razu podnios砤 s硊chawk, chocia bywa r罂nie, gdy ma w domu ci昕ko chorego m昕a, a kilka ulic dalej - c髍k jedynaczk, po rozwodzie. Z dzieckiem. Zacz瓿y秏y jak zwykle wymienia my秎i, co jest dla

Czy 縪nie kasa si nale縴?

NIE JESTEY UTRZYMANKAMI Ma砱orzata Terlikowska, dziennikarkaKobiety, kt髍e po秝i阠aj si rodzinie, nie s utrzymankami m昕體 czy ofiarami losu. Czemu te, kt髍e decyduj si na inny model 縴cia, traktowane s cz阺to tak, jakby robi硑 co gorszego? Ma晨e駍two to wsp髄nota i ka縟y wk砤da w to nie

Dwa etaty kobiet a emerytura

Podczas dyskusji z premierem Tuskiem o podnoszeniu wieku emerytalnego, kobiety argumentowa硑, 縠 nie dadz rady pracowa a do 67 r. 縴cia, bo "obrabiaj" dwa etaty. Jak wracaj z pracy, zabieraj si w domu za: wychowywanie dzieci, pranie m昕owi skarpetek, gotowanie obiad體 na nast阷ny

Dwie禼ie metr體 do syna. "Nie pozwol, 縠by przestali go szuka"

chrzestny zabra go pierwszy raz na d蟪, jak by dzieckiem. Mia 42 lata, rok mu zosta do emerytury. A w domu 縪na, c髍ka. W pi眛ek by硑 urodziny m昕a, dosta beczk piwa. Obaj z m昕em lubili piwo, mieli si do tej beczki dobra. A dwa tygodnie przed wypadkiem syn kupi sobie motor. Posz砤m go obejrze do

TK o prawie do renty rodzinnej po zmar硑m by硑m ma晨onku

Rozpoznawa on skarg konstytucyjn rozwiedzionej kobiety, kt髍a dochodzi砤 swych praw do renty rodzinnej po by硑m m昕u. TK bada przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych. Chodzi硂 o uzale縩ienie uprawnienia rozwiedzionej ma晨onki do uzyskania renty rodzinnej od

B砤ga砤 o zwrot zgubionej emerytury. Nikt si nie zg硂si, a...

.] zobaczymy, czy zaakceptuj..." - zadeklarowa Bartosz. Kilkana禼ie innych os骲 zadeklarowa硂 ch赕 pomocy. Zbi髍ka nie by砤 potrzebna Tomasz Strug zadzwoni pod numer podany w og硂szeniu. - Dowiedzia砮m si, 縠 kobieta mieszka na Przymorzu, opiekuje si m昕em, kt髍y jest po wylewie. Zastanawia砮m si, w

Jerzy Hop nie jest ju prokuratorem. Po 13 latach post阷owania dyscyplinarnego

r., kiedy dziennikarze ujawnili, 縠 wydaje wi阠ej, ni zarabia. Hop pr骲owa wtedy t硊maczy, 縠 finansowo pomaga砤 mu te禼iowa, kt髍a dosta砤 spadek po m昕u, 縪硁ierzu armii genera砤 Andersa. ABW ustali砤 jednak, 縠 przez dziewi赕 lat wy硊dzi on od 65 pa駍twowych przedsi阞iorstw 1,7 mln z. Jak to

Zobacz w telewizji

" ju wr阠z wybiera si na emerytur. Kto jednak wykrada M list agent體, kt髍zy przenikn阬i do organizacji terrorystycznych, i zasadza si na szefow MI6. Pom骳 mo縠 tylko sponiewierany i rozgoryczony James. Cykl zatacza tu ko硂 - wszystkie elementy uk砤danki wracaj na stare miejsce. Jest nawet

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60 lat, m昕czy糿i 65. Okazuje si, 縠 nie zawsze trzeba tak d硊go pracowa. Po spe硁ieniu okre秎onych wymog體 mo縩a wyst眕i do ZUS o 秝iadczenia ju w wieku 55 lat. Wcze秐iejsza emerytura Z odej禼ia na wcze秐iejsz emerytur mog skorzysta

PSL 硂wi w mie禼ie

, 縠 op砤ca硑 sk砤dki przez 30 lat, i zadowoli si na pocz眛ek ni縮z emerytur - o 25 proc. ni縮z ni te 800 z. Ju to sprawia, 縠 na wsi nie ma specjalnie ch阾nych do wcze秐iejszego si阦ania po emerytur.Podstawowy minus jest jednak inny. Ot罂 w przeciwie駍twie do emerytur ZUS-owskich, KRUS

Co politycy obiecuj emerytom

wdowiec opr骳z swojej emerytury m骻砨y otrzyma 30 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku (na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Ka縟y m骻砨y wybra

Seniorzy ch阾nie por體nuj Polsk do Europy. Zawsze na korzy舵 tej drugiej? [LISTY]

emerytury (ju z dodatkiem po m昕u) i starcza jej ledwo na 縴cie i media. Czasami jej brakuje do "縴cia". O chodzeniu do kina czy teatru mo縠 zapomnie! Emerytka w Londynie ma 70 funt體 tygodniowo! Szok, a ca砮 縴cie pracowa砤. Nie starcza jej na nic, dostaje r罂ne beneficja od pa駍twa. Nawet nie

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

s眃 przyzna ch硂pcom po 300 z, w砤秐ie tyle dostan z Funduszu. Uwaga! iadczenia z Funduszu s przeznaczone tylko dla dzieci. Dla wsp蟪ma晨onk體 z prawem do aliment體 ju nie. Przyk砤d. Od trzech miesi阠y komornik nie mo縠 wyegzekwowa aliment體 na dziecko od by砮go m昕a pani Doroty. Kobieta jest

Kobieta na emeryturze

przechodzi na emerytur w wieku 60 lat. Od 2040 roku b阣 musia硑 pracowa do 67. roku 縴cia. Podwy縮zanie wieku emerytalnego rozpocznie si od 2013 roku i b阣zie wprowadzane stopniowo (patrz - tabela). Nowe regulacje obejm tylko kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. Dlaczego? Bo kobieta urodzona w 1951

Pomoc dla opiekun體

dochody za 2012 r. Przyk砤d. Janina ma 60 lat. Od siedmiu lat opiekuje si niedo酬縩 matk. Przez ostatnie trzy lata pobiera砤 秝iadczenie piel阦nacyjne, kt髍e zosta硂 jej przyznane bezterminowo. Matka ma 990 z emerytury, ale do dochod體 rodziny trzeba doliczy te pensj m昕a Janiny. Razem daje to

Krakowianie na manifestacji PiS w stolicy. "Musimy by radykalni"

emerytury?! - kontynuowa. Potem po cichu przyzna, 縠 sam ma... emerytur z Kanady, gdzie wcze秐iej mieszka. Prowokator za ka縟ym rogiem W autobusie atmosfera robi砤 si coraz gor阾sza. Nikt nie mia w眛pliwo禼i, 縠 niedawne wybory samorz眃owe sfa硈zowano. A od tego by krok do rozmowy o katastrofie

Teresa Piotrowska szefow MSW w rz眃zie Kopacz

wojew骴zkiej PO, kandydowa砤 bez powodzenia na prezydenta Bydgoszczy, ostatnio wycofana, sprawia砤 wra縠nie, jakby mia砤 do舵 polityki. - Rzeczywi禼ie, postanowi砤m, 縠 id na emerytur - m體i. - Syn ju doros硑 i samodzielny, prowadzi w Warszawie kancelari notarialn. Mieszkamy z m昕em na dziesi眛ym pi阾rze

W Warszawie otwarto Centrum Weterana. Premier: Polska jest z was dumna

Afganistanie zgin瓿o pi阠iu naszych 縪硁ierzy. - Postanowili秏y, 縠 Wojsko Polskie uczci ich pami赕 - powiedzia szef MON. Przypomnia, 縠 o weteranach premier Kopacz m體i砤 w exposé. - Wojsko Polskie po wsze czasy b阣zie pami阾a o waszych m昕ach, braciach, synach - zwr骳i si Siemoniak do rodzin

Najstarsza uczestniczka maratonu nowojorskiego zmar砤 dzie po jego uko馽zeniu

. Po powrocie do hotelu po硂縴砤 si, aby odpocz辨, i ju si nie obudzi砤. Joy Johnson pochodzi砤 z Minnesoty, 15 lat temu zmar jej m笨. Mia砤 czworo dzieci i sze禼ioro wnucz眛. Przez wiele lat by砤 nauczycielk wychowania fizycznego i trenerk. Biega zacz瓿a dopiero na emeryturze, trenowa砤 ka縟ego

Ci昕ko sp砤ci d硊g emerytur

禼i眊a d硊g tylko z maj眛ku osobistego m昕a. Czyli nie mo縠 nas砤 komornika, aby zaj背 emerytur 縪ny, ich wsp髄ny samoch骴 czy telewizor.Je秎i nie mam pieni阣zyGdy komornik zobaczy, 縠 d硊縩ik nie ma z czego sp砤ca d硊g體, post阷owanie umorzy. Mo縠 je jednak w ka縟ej chwili wszcz辨 na nowo. Kiedy tak

Emerytura umrze razem z tob

temu zaproponowa, by wprowadzi tzw. emerytury ma晨e駍kie pozwalaj眂e dziedziczy 秝iadczenia po zmar硑ch m昕ach i 縪nach. Projekt ustawy mia przygotowa resort pracy. Projekt jest, ale ministerstwo zapowiada, 縠 nie chce dziedziczenia emerytur. Dlaczego?- Emerytury ma晨e駍kie trudno b阣zie policzy

Problem demograficzny

Zobacz nas na Facebooku | Napisz do nas: energiakobiet@gazeta.plOt罂: ja nie chc by kur domow i nie chc i舵 na 縜dn emerytur. Nie chc by dla spo砮cze駍twa problemem demograficznym. Nie chc, aby moje dzieci - na mnie, zdrow, wykszta砪on i pracowit kobiet - pracowa硑. I nie chc

Olsztyn. Bieg砤 oskar縪na o fa硈zyw opini: dzi napisa砤bym to samo

W efekcie opinii Beaty W. dotycz眂ej przyczyny zgonu aptekarki z Olsztyna Anny K. m笨 zmar砮j, znany w mie禼ie lekarz chirurg J髗ef K., trafi do aresztu pod zarzutem zab骿stwa. W czwartek w olszty駍kim s眃zie J髗ef K. m體i, 縠 krzywdy jakich on i jego bliscy doznali w wyniku aresztowania s nie

Kto powinien finansowo pomaga starszym, czyli zaopiekuj si mn, dziecko

docelowo wszyscy b阣ziemy pobiera te liczone po nowemu. Do rodzic體, marsz! Mimo ju obserwowanego zmniejszania si emerytur sytuacja ZUS si nie polepsza. I polepsza si nie b阣zie. Pow骴? B阣zie wzrasta liczba emeryt體. Mniejsze 秝iadczenie b阣ziemy wi阠 wyp砤ca wci笨 wzrastaj眂ej liczbie

Na emeryturze nic nie musz. Ale chc!

, kiedy pisz, to wybieram sobie temat. Nikomu nie podlegam. Wi阫szo舵 kobiet w moim wieku jest na emeryturze i te ju nic nie musi''. Wcale nie jest to bierne podej禼ie do uciekaj眂ego czasu. Wykonywanie czegokolwiek z w砤snej woli jest dopinguj眂e, lepiej wychodz眂e, pozytywne i wype硁ione

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

Dzi kobiety mog odchodzi na emerytur po sko馽zeniu 60, a m昕czy糿i 65 lat. Ale nie zawsze jeste秏y w stanie tak d硊go pracowa. Nie zawsze te mamy prac. Osoby, kt髍e spe硁iaj okre秎one prawem warunki, mog wyst眕i do ZUS o pomost體k lub 秝iadczenie przedemerytalne. To wa縩e, bo od 2013 r

Przez 縪潮dek do serca. "Smak curry" od dzi w kinach

Sp阣zaj眂a niemal ca硑 sw骿 czas w domu, oddalaj眂a si od m昕a Ila (Kaur) przygotowuje dla niego wyj眛kowy, ugotowany wed硊g receptury ciotki obiad. Nie poda mu go jednak bezpo秗ednio, ale poprzez kurier體 - czyli Dabbawala, kt髍zy od stu lat zajmuj si rozwo縠niem posi砶體 po zat硂czonym Mumbaju

ZUS nas podlicza

emerytur mi阣zy kobietami i m昕czyznami, wida na przyk砤dzie ma晨e駍twa z Warszawy. Oboje maj po 47 lat i identycznie zarabiaj: powy縠j 10 tys. z. ZUS wyliczy, 縠 縪na dostanie na staro舵 2200 z, a m笨 3300 z. Dlaczego? Bo 縪na b阣zie o pi赕 lat kr骳ej pracowa. Postaw na kapita矷m d硊縠j b阣ziemy

Kontrolerzy na Ikarii

. Wszyscy wyspiarze, tych osiem tysi阠y os骲, maj rodziny w Ameryce - emigranci si dorabiali i podsy砤li krewnym dolary albo wracali po latach, z wysokimi emeryturami, i stawiali domy albo otwierali minibiznesy, nap阣zaj眂 w ten spos骲 lokaln gospodark. Tak jak wujek i ciotka Ireny, kucharz i kelnerka

Henryka Krzywonos-Strycharska chce startowa do PE z listy PO

kilkana禼ie lat, a do emerytury, na kt髍 przesz砤 przed kilkoma laty, prowadzi砤 wraz z m昕em rodzinny dom dziecka w Gda駍ku.(PAP)

Bieg砤 przed s眃em. Aresztowano przez ni niewinnego

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K,. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Olsztyn. Bieg砤 lekarz odpowiada za fa硈zywa opini ws. zgonu

Sprawa, kt髍a we czwartek rozpocz瓿a si przed olszyty駍kim s眃em rejonowym si阦a 2009 roku. W體czas w domu jednorodzinnym w dzielnicy Redykajny na przedmie禼iach Olsztyna zmar砤 Anna K. aptekarka, prywatnie 縪na znanego w mie禼ie chirurga i bieg砮go s眃owego J髗efa K. Po kilku dniach do aresztu

Kolumbia. Wioska kobiet: M昕czy糿i? S tu apatyczni, wycofani

z dw骳h ma晨e駍tw. Dzi jest sama. - M骿 pierwszy m笨 zmar po trzech latach od 秎ubu. Mia砤m 28 lat, gdy pozna砤m kolejnego. Po kilku latach odszed. Jestem k丑tliwa i si chyba znudzi - wzrusza ramionami. - Tak naprawd to zawsze by砤m singielk - puszcza oko. - Mama uczy砤 mnie: musisz s硊cha

Odpowied tym wszystkim, kt髍zy "ju nigdy nie zatrudni m硂dej kobiety" [list]

Jestem kobiet. Wed硊g wielu przedsi阞iorc體 pisz眂ych na forum pod listem "M骿 m笨, przedsi阞iorca, ju nigdy, ale to nigdy, nie zatrudni m硂dej kobiety", kt髍zy poznaliby mnie osobi禼ie, nie by砤bym kobiet dobrze wykszta砪on, z obszern wiedz, ambicjami i gotow do ci昕kiej pracy

Z chorym na alzheimera mo縩a w Polsce zrobi wszystko

, jak co miesi眂, Irena zjawi砤 si w Gda駍ku po emerytur bratowej - zapewnia砤, 縠 o秗odek jest 秝ietny i cja czuje si tam jak w domu. Gdy us硑sza砤, 縠 przyjaciele chc zaj辨 si Lusi, powiedzia砤: - Nie dam wam jej. Pot硊k砤 si sama, bo dosta砤 sza硊 25 grudnia Maria z Piotrem wstali wcze秐ie

Kopacz do weteran體: s硊縴cie Polsce i 秝iatu

zagranicznym misji Wojska Polskiego - w Afganistanie zgin瓿o pi阠iu naszych 縪硁ierzy. "Postanowili秏y, 縠 Wojsko Polskie uczci ich pami赕" - powiedzia szef MON. Przypomnia, 縠 o weteranach premier Kopacz m體i砤 w expose. "Wojsko Polskie po wsze czasy b阣zie pami阾a o waszych m昕ach, braciach

Oddalone pow骴ztwo pa駍twa G硂wackich w sporze z Trawny

doda砤, 縠 jej i m昕a nie sta na op砤cenie wysokich koszt體 s眃owych (maj zap砤ci m.in. 5,4 tys. z jako zwrot koszt體 zast阷stwa procesowego pozwanej w instancji odwo砤wczej), poniewa utrzymuj si wy潮cznie z emerytury m昕a, by砮go le秐ika. "Czy 5, czy 10 tys. (z硂tych) do kwota, na

Renta rodzinna i socjalna - komu si nale縴?

rentach rodzinnych mia te SLD. Wdowa lub wdowiec opr骳z swojej emerytury mogliby otrzyma 30 proc. emerytury m昕a b眃 縪ny. By砨y te drugi wariant. Przechodzimy na rent rodzinn po ma晨onku na obecnych warunkach, a wi阠 dostajemy 85 proc. 秝iadczenia ma晨onka i dodatkowo mamy prawo do 30 proc

Przyszywana babcia

i matk. Po odej禼iu od kasy mama tych dzieci zwr骳i砤 si do mnie s硂wami: ''Prosz pani, widz, 縠 lubi pani dzieci, a ja jutro musz i舵 do pracy po urlopie wychowawczym i nie mam co z nimi zrobi''. By砤m zszokowana - jak ona mnie wyczu砤! Przepracowa砤m z dzie鎚i 30 lat, jestem na emeryturze

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Rz眃 planowa reform rent rodzinnych. 50-letnie wdowy mia硑 ju nie dostawa rent po m昕ach. Musia硑by sko馽zy 60 lat. - 50-letnie kobiety powinny i舵 do pracy - uwa縜 Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan. - Nie mo縠 by tak, 縠 kobieta, kt髍a pracowa砤 ca砮 縴cie, dostaje 1,6 tys. z emerytury, a

Lenin, Nadie縟a Krupska i Inessa Armand: Tr骿k眛 bolszewicki

Sienkiewicza 痽cie po Leninie Nie chcia砤 si zgodzi na mumifikacj cia砤 m昕a i uczynienie ze obiektu kultu, ale musia砤 ust眕i pod presj cz硂nk體 biura politycznego. Pogrzeb Lenina sta si wielk manifestacj i "kanonizacj" r體nocze秐ie, a zaraz potem zacz瓿a si masowa produkcja pomnik體

Etyka policjanta z砤mana? Kochanka komendanta zawieszona w wykonywaniu obowi眤k體

, on tak縠 musia zda swoj bro s硊縝ow. - To by砤 decyzja komendanta miejskiego policji - przyznaje Piotr Pogoda.Gen. Leszek Marzec po odwo砤niu go ze stanowiska komendanta wojew骴zkiego w Opolu z硂縴 raport o odej禼ie na emerytur. Raport zosta przyj阾y przez komendanta g丑wnego policji. Jego

35 lat temu w Krakowie dokona samospalenia Walenty Badylak

zapisa砤 do Hitlerjugend, co wykorzysta硑 p蠹niej w砤dze komunistyczne. Badylak rozwi骴 si z ni i ponownie o縠ni z Iren S砤wikowska, kt髍ej m笨 Eugeniusz, kapitan artylerii, zosta zamordowany w Katyniu. Po wojnie SB n阫a硂 syna Badylaka, wyrzucono go z technikum, ch硂pak rozpi si i w ko馽u - ku

Nie mam pretensji. Jestem realistk, wi阠 wyje縟縜m [LIST]

mieszkania, aby dziecko nie zmienia硂 szko硑, koleg體, mia硂 kontakt z ojcem) po orzeczeniu rozwodu i aliment體 - ma砮, zlece jest coraz mniej, m笨 zapowiada apelacj oraz wykazuje od 2 lat, 縠 przymiera g硂dem, cho je糳zi autem za kilkaset tysi阠y z硂tych i ma will z basenem.Ogl眃am ka縟 z硂t體k dwa

Dla kogo renta rodzinna

Pracodawc體 Prywatnych "Lewiatan". Ich zdaniem wyp砤canie 50-59-letnim wdowom 秝iadcze po m昕u jest niesprawiedliwe, bo te kobiety powinny i舵 do pracy. Nie mo縠 tak by, 縠 kobieta, kt髍a pracowa砤 ca砮 縴cie, dostaje tak sam emerytur jak kobieta, kt髍a nie pracowa砤, a dostaje 秝iadczenie po

iadczenie piel阦nacyjne i zasi砮k opieku馽zy

. Po drugie - opiekunowie dostaj 秝iadczenie piel阦nacyjne bez wzgl阣u na dochody rodziny. Maj te op砤can sk砤dk emerytaln i zdrowotn. Warunek: nie mog mie innych 紃骴e utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im te dorabia do 秝iadczenia. Po trzecie - 秝iadczenie przyznawane jest

Zasi砮k pogrzebowy po zmianach

Rz眃 rozszerzy list os骲 uprawnionych do zasi砶u pogrzebowego. Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych z 23 pa糳ziernika 2014 r. prawo do wsparcia b阣 mieli najbli縮i, kt髍zy ponie秎i koszty poch體ku dziadk體, dzieci w rodzinie zast阷czej oraz os骲, nad

Co dalej z waloryzacj rent i emerytur

tegorocznej waloryzacji kwotowej. I dodaje: - Moja 縪na dostaje 1100 z i wyliczy砤, 縠 na waloryzacji kwotowej zyska砤 20 z, czyli gdyby doda nasze emerytury i podwy縦i, nasze ma晨e駍two straci 150 z. Dlaczego rz眃 nie wzi背 pod uwag, 縠 bogatsi m昕owie mog pom骳 biedniejszym 縪nom? Po co od razu

Nie dajmy si zrobi w babci

t zale縩o舵. Nie ma zatem po co podwy縮za ustawowo wieku emerytalnego, bo nar骴 sam si po砤pie. Wed硊g wylicze by砮j szefowej ZUS Aleksandry Wiktorow kobieta, kt髍a popracuje pi赕 lat d硊縠j, ni wynosi wiek emerytalny (czyli do 65. roku 縴cia), zwi阫szy swoj emerytur co najmniej o 36 proc

Uciekamy przed bezrobociem. Jak prze縴, 60-latku?

Hania przekonuje m昕a, 縠 nie jest 糽e: Nie umierasz. Po co umiera? [FILM] »> - Wszyscy chc dosta takie 秝iadczenie - s硑szymy w oddzia砤ch ZUS. - Wyst阷uj o nie osoby starsze, kt髍ych nikt nie chce zatrudni. Bo z czego ma 縴 60-latek bez pracy? W styczniu 2012 r. takie 秝iadczenia

Bieg Gwark體 - ponad 400 narciarzy rywalizowa硂 w G髍ach Suchych

. w Pary縰 i Berlinie, z wynikami po trzy i p蟪 godziny. 30 razy bieg砮m na 100 km, w tym siedmiokrotnie w presti縪wych zawodach w szwajcarskim Biel. Rekord 縴ciowy to 9:22.44" - pochwali si wa砨rzyszanin. Do emerytury dorabia m.in. na budowach. Bywa, 縠 po pracy szykuje sobie kanapki, termos

Doczo砱am si

Te pewnie b阣 pracowa do 68. roku 縴cia, je秎i do縴j! (list tygodnia 'WO' 652). Z pewno禼i do pracy b阣 chodzi na czworakach albo z chodzikiem tr骿ko硂wym. Teraz mam 38 lat, pracuj ju 15 lat, po 10-12 godzin. Urodzi砤m troje dzieci, razem z zapracowanym m昕em wybudowali秏y dom, zajmuj si

Parada Senior體 w sobot w Warszawie. Bo staro舵 przysz硂禼i narodu

emeryturze rozwin瓿am skrzyd砤 - m體i. - Wcze秐iej by硑 studia na politechnice, wychowa砤m tr骿k dzieci. Nie mia砤m czasu dla siebie. Teraz robi, co chc. Chodz na ciekawe zaj阠ia, a po nich na piwo ze znajomymi. To m骿 szcz甓liwy czas. Jestem zdrowa, mam energi, chc si rozwija. Niech to trwa jak

Wcze秐iejsza emerytura dla nauczycieli

Korzystne przepisy daj眂e nauczycielom prawo do przechodzenia na emerytur bez wzgl阣u na wiek, po 30 latach pracy, w tym 20 w o秝iacie, przesta硑 obowi眤ywa z ko馽em 2008 r. Je縠li kto do 2008 r. spe硁i okre秎one warunki, b阣zie m骻 przej舵 na wcze秐iejsz emerytur w kolejnych latach

69 lat od II wojny 秝iatowej Polacy wci笨 wyst阷uj o przyznanie statusu kombatanta

decyzje dostaje 秗ednio 360 os骲. W kilku przypadkach Urz眃 powiadomi prokuratur, bo kto pr骲owa przerobi dokumenty: wydrapa nazwisko wi陑ionego i wpisa swoje albo pr骲owa zmieni dat. Na kombatanctwie 縠ruj te oszu禼i. Opisywali秏y ju podobne sprawy. - M骿 m笨 jest po dw骳h udarach m髗gu. Od

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury ju za dwa lata

interesuje przede wszystkim kobiety wychowuj眂e w domu dzieci (a wi阠 nieop砤caj眂e sk砤dek), kt髍e mog zosta po 秏ierci m昕a bez 秗odk體 do 縴cia. Wicepremier Gosiewski zaproponowa, 縠 dla takich kobiet b阣zie stworzona tzw. emerytura ma晨e駍ka, dzi阫i kt髍ej m笨 b阣zie m骻 podzieli si oszcz阣no禼iami

Koalicja p阫a na emeryturach

emerytur i pracowa na p蟪 etatu. Na stole by硂 te wprowadzenie subwencji dla przedszkoli od 2013 r. Mimo to Pawlak odrzuci kompromis - m體i polityk PO, kt髍y bra udzia w rozmowach. Nag砮 zaostrzenie relacji w koalicji zaskoczy硂 i PO, i PSL. Szef klubu PO Rafa

Emerytury niedziedziczne

Wara od naszych sk砤dek W artykule "Czy emerytura m昕a przepadnie" (18 lipca) zabrak硂 jednego zdania pod adresem rz眃u: "Wara wam od naszych sk砤dek zgromadzonych w OFE!". Pami阾am akwizytor體, kt髍zy je s砤wili: "Emerytura b阣zie dziedziczna", "wyp砤ty z OFE nie

Margaret Smith Court

turniej australijski i wzi瓿a po raz pierwszy udzia w rywalizacji zagranicznej. W parze ze swoj przeciwniczk z fina丑w mistrzostw Australii Lehane osi眊n瓿a fina gry podw骿nej na Wimbledonie, gdzie Australijki uleg硑 Karen Hantze (p蠹niej po m昕u Susman) i Billie Jean Moffitt (znanej p蠹niej

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to 秝iadczenie pieni昕ne maj眂e s硊縴 jako zabezpieczenie bytu na staro舵 dla osób, które ze wzgl阣u na wiek nie posiadaj ju zdolno禼i do pracy zarobkowej albo utraci硑 j w znacznym stopniu oraz nie dysponuj innymi 紃ód砤mi dochodu gwarantuj眂ymi mo縧iwo舵 utrzymania si. W Polsce pa駍twowa emerytura przys硊guje osobom, które osi眊n瓿y wiek emerytalny i maj udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a wi阠 osób, które urodzi硑 si przed 1949 rokiem). W nowym systemie sta pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m昕czyzn

Obs硊ga emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracuj眂ych: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli si na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpiecze Spo砮cznych obs硊giwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar s obowi眤kowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera si na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, 縠 wyp砤cane emerytury finansowane s ze sk砤dek osób aktualnie pracuj眂ych. Za obowi眤kowe sk砤dki ZUS w wysoko禼i 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane s uprawnienia emerytalne, które nie s dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru sk砤dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie mo縠 by wy縮za od kwoty odpowiadaj眂ej trzydziestokrotno禼i prognozowanego przeci阾nego wynagrodzenia miesi阠znego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. by硂 to 68 700 z硂tych. II filar: w II filarze wybiera si fundusz emerytalny inwestuj眂y 秗odki przekazywane co miesi眂 przez ZUS ze sk砤dki na I filar emerytalny (19,52%) w wysoko禼i 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapita, który pracuje na przysz潮 emerytur. Wp砤cane w II filarze sk砤dki s zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegaj dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpiecze spo砮cznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru okre秎a si tak縠 wszelkie inne dobrowolne formy oszcz阣zania na emerytur.

Zobacz wi阠ej: