dziennik ustaw nr 8 poz 43

sprawdź też:

ustawa

dokument

Projekt zmian w ustawie lustracyjnej przygotowany przez PO

Projekt zmian w ustawie lustracyjnej przygotowany przez PO

USTAWA z dnia ..... o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zamianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr ..., poz. ...); 4) pacjent - osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

(rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. - DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów - A i B. Wymieniona praca musiała być wykonywana stale, w ramach tzw. stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie) i na pełnym etacie. Uwaga! Wcześniejsze emerytury dla osób

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

. a 31 grudnia 1968 r. mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli: 1. Ich praca jest na liście zawodów uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę (patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. -DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

opublikowania go w Dzienniku Ustaw, czyli 31 października 2008 r. (wyrok opublikowano w Dzienniku Ustaw (nr 200, poz. 1445). Parlament do tego czasu musi kwestionowane regulacje zmienić. Wyjścia są dwa. Albo kobiety stracą swój przywilej, albo mężczyźni zyskają. Wiceminister pracy Elżbieta Rafalska

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów. Art. 26. 1. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów danej rady przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od wystąpienia

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364).9. Art. 4 pkt 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim dotyczy rektora i

Dziennik Ustaw

. U.) Podstawy prawneWydawanie Dziennika Ustaw regulowały kolejno: art. 21 Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.Pr.K.P. Nr 1, poz. 1) Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik urzędowy

do informowania opinii publicznej o działaniach władz oraz stanowionym prawie. Dzienniki urzędowe w PolsceW Polsce dziennikami urzędowymi są: zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnychArt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ().: Dziennik

43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków

. wskazuje, że sztandar został ufundowany "wspólnie przez Polaków z USA oraz miasta Paryż i Dubno"., wręczył pułkowi gen. dyw. Jan Romer 25 lipca 1929. Dopiero 8 października 1929 Prezydent RP zatwierdził wzór lewej strony płachty chorągwi 43 ppDziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 34 z 31

Dziennik Praw Państwa Polskiego

Dziennik Praw Państwa Polskiego (1918-1919) - dziennik urzędowy Rady Regencyjnej, wcześniej ukazujący się pod nazwą Dziennik Praw Królestwa Polskiego (1918), od nr-u 16 z 8 listopada 1918 r. wydawany był pod zmienioną nazwą. Pod tym tytułem dziennik urzędowy ukazywał się do nr-u 65 z 14 sierpnia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

. 251 Rozporządzenie Rady Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki akcyjnej (Dz. Urz. UE L 294 z 10 listopada 2001 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 06, t. 04, s. 251) Skrót "Dz. U." jest zarezerwowany w Polsce dla Dziennika Ustaw i nie należy określać nim Dziennika

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.