działki pracownicze wyrok trybunału

Sebastian Kucharski

Trybunał Konstytucyjny: artykuły ustawy o ogródkach działkowych niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: artykuły ustawy o ogródkach działkowych niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z konstytucją. Wyrok może dotyczyć ponad miliona Polaków, którzy użytkują działki.

Wciąż niepewna przyszłość działek

Sejmowi zostało niespełna osiem miesięcy na uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Posłowie będą ją tworzyć z czterech projektów. Który jest dla działkowców najkorzystniejszy?

Ziemia w spadku

Wprawdzie ziemię zwykle dziedziczy się tak jak inne składniki majątku, ale żeby nie było z tym kłopotów, trzeba zawczasu zadbać o uporządkowanie własności gruntu. W przeciwnym razie ziemię można stracić

Gospodarstwo w spadku

Gospodarstwo w spadku

do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie wspomnianego wyroku Trybunał zdecydował się uznać wadliwe przepisy za zgodne z konstytucją ze względu na ochronę praw nabytych na ich podstawie. Krótko mówiąc, chodziło o to, by nie odbierać nowym właścicielom gospodarstw nabytych w drodze

Co dalej z ogródkami działkowymi? Trybunał Konstytucyjny zadecydował...

Co dalej z ogródkami działkowymi? Trybunał Konstytucyjny zadecydował...

Ustawa gwarantująca przywileje działkowców pochodzi z 2005 r. (wtedy na bramach ogrodów działkowych skrót POD, czyli Pracowniczy Ogród Działkowy, zastąpił ROD). W 2010 r. pierwszy sędzia Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Powody?Ustawa ogranicza prawa

U Pana Boga w ogródku

na działce - przekonuje Kondracki".1997 rok: "Po niekorzystnym werdykcie Trybunału PZD przeprowadził kampanię wśród posłów SLD. Eugeniusz Kondracki zwrócił się o pomoc do Leszka Millera".Sytuację związku ratuje rok 2005 i przekształcenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Rodzinne

Jak Marian Jurczyk rządzi Szczecinem

, zmarginalizowanie i rozbicie Solidarności '80, którą zakładał w opozycji do Wałęsy w 1989 r., utrata fotela senatora wskutek werdyktu Sądu Lustracyjnego (sąd uznał go za płatnego agenta bezpieki, później Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok), odwołanie z funkcji prezydenta Szczecina po roku współpracy z SLD - przekuwają

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alicji Tysiąc

argumentów obu stron sporu. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na posiedzenie przybyli eksperci medyczni, którzy chcieli obalić argumenty o zagrożeniu zdrowia Alicji Tysiąc; w podobnym celu przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Forum Kobiet Polskich. Wyrok trybunału20 marca 2007

Flaminio Costa v E.N.E.L.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 1964 wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L. () wprowadził zasadę, że prawo wywodzące się z Traktatu nie może być podważone przez ustawy krajowe. Przekazanie zaś krajowych praw i zobowiązań do systemu prawnego Wspólnot

Simmenthal II

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 9 marca 1978 wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato a Simmenthal SA (Zb. orz. 1978, s. 629). Stan faktycznyWłoska ustawa nakładająca na importerów opłaty weterynaryjne została uznana za niezgodną z prawem

Sprawa Ilonka Sayn-Wittgenstein Landeshauptmann von Wien

Orzeczenie w sprawie C-208/09 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2010 r. wydane w trybie prejudycjalnym na wniosek sądu austriackiego, orzekającego w sporze pomiędzy Ilonką Sayn-Wittgenstein Landeshauptmann von Wien a Austrią. Stan faktycznyIlonka Sayn-Wittgenstein

Sprawa Magoory

do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne o wiążącą interpretację prawa. Wyrok ETS22 grudnia 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Magoora (C-414/07). ETS uznał, że art. 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.