druk wniosku o emeryturę

LESZEK KOSTRZEWSKI

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać, oprócz polskiej, także drugą emeryturę. ZUS już wypłaca ponad 100 tys. międzynarodowych emerytur.

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać oprócz polskiej także drugą emeryturę. Jakie muszą spełnić warunki?

Jak przeliczyć emeryturę

Jeśli jesteś na emeryturze, ZUS może ci ją na nowo przeliczyć. Dzięki temu będziesz dostawać więcej pieniędzy. Sprawdź, jak to zrobić i kto ma do tego prawo

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

po jej śmierci spadkobiercy. ZŁÓŻ WNIOSEK Aby dostać rentę rodzinną, trzeba złożyć wniosek w swoim oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę odcinek

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, * wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

ZASIŁKU Przykład. Pan Franciszek był bezrobotny. Dorabiał, pomagając sąsiadom w pracach polowych lub w gospodarstwie. Utrzymywali się głównie z emerytury pani Barbary, jego żony. Gdy zmarł, pani Barbara pokryła koszty pogrzebu i wystąpiła o zasiłek pogrzebowy. Do wniosku, oprócz odpisu aktu zgonu męża i

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

drugi - 2,8 tys. zł (to 70 proc. z 4 tys. zł). POTRZEBNE DOKUMENTY Osoby zarówno z rodziny zmarłego, jak i spoza niej, które zapłaciły za pogrzeb i starają się o zasiłek, muszą przygotować: * wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12), który można pobrać ze strony internetowej

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

dostać rentę rodzinną, trzeba złożyć wniosek w swoim oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie - lub więcej - osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

czynszu, może się starać w ośrodku pomocy społecznej o dodatek mieszkaniowy. Pod uwagę zostaną wzięte jej dochody. Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury, a dla osoby samotnie gospodarującej - 175

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty". CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

91 mln zł, a w sierpniu 2014 r. - już ok. 172 mln zł. ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Świadczenie przedemerytalne to nie to samo co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Możemy się o nie ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Mają do niego prawo osoby, których zakład pracy np

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek i przygotować dokumenty potwierdzające sytuację życiową: odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Postępowanie emerytalne ZUS wszczyna z urzędu. Wysyła druk wniosku o przyznanie emerytury, który trzeba wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie składamy już żadnych dodatkowych dokumentów.

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

Chory po udarze powinien zacząć od starań o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek. Dołączamy do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym druku) i dokumentację medyczną

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

życiową osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej. JAKIE DOKUMENTY DO ZUS Członkowie rodziny, których zmarły był ubezpieczony, powinni przedstawić w ZUS następujące dokumenty: *wypełniony wniosek (druk ZUS Z-12); *skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej takich osób). Uwaga! W tym drugim przypadku druk ZUS Rp-2a wypełnia każda pełnoletnia osoba. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz

Lepiej mieć kapitał

Lepiej mieć kapitał

przyszła emerytura. Jak się do tego zabrać? Aby ustalić kapitał początkowy, musimy złożyć do swojego oddziału ZUS wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz do

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

, ZUS przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - otrzymał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

nigdzie nie był ubezpieczony. Jego matka nie pracuje, nie ma prawa do renty ani emerytury, ojciec zaś ma pół etatu w firmie ochroniarskiej. Rodzice wyprawili synowi pogrzeb. Wniosek do ZUS o zasiłek powinien złożyć ojciec, bo jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. Do wniosku powinien dołączyć rachunki za

Senat zajmuje się nowelą ustawy górniczej

, poinformował m.in., że roczne wypłaty z ZUS na emerytury górnicze są rzędu 14 mld zł, a wpływy z sektora górniczego - podatki, składki - w granicach 7 mld rocznie. Odnosząc się do pytań o konieczność notyfikacji w KE pomocy publicznej w ramach programu dla KW - m.in. finansowania z budżetu działań SRK

Rząd m.in. o waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększeniu zasiłku na dzieci

Przygotowana przez resort pracy propozycja zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że w 2015 r. - jak co roku - ma zostać przeprowadzona waloryzacja procentowa, ale nie może ona wynieść mniej niż 36 zł w przypadku pełnych emerytur i rent z tytułu

Jak wcześniej odejść na emeryturę

renty zarejestrować się w urzędzie pracy. DOKUMENTY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS: *wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument, *świadectwo pracy, w którym będzie podstawa

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

Wniosek o emeryturę W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie. 30 dni na decyzję Na początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ

Gdy ZUS się pomyli...

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie. 30 dni na decyzję Na początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

obydwojga małżonków byłyby jeszcze niższe - nawet o 400-700 zł.Jakie dokumentyAby ustalić kapitał początkowy, trzeba do swojego oddziału ZUS złożyć:¨ wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres;¨wypełniony

Pracownicy ZUS żerowali na bezradności emerytów

zrobić, aby Zakład zaliczył jej do emerytury praktykę w szkole zawodowej. Poprosiła też o wyliczenie przyszłej emerytury. Ale urzędniczka tylko burknęła, że "takich dokumentów to my mamy pełną szafę". Następny, proszę. Pani Alicja zapytała więc znajomą księgową, czy zna kogoś w ZUS-ie, kto

Senat zajmuje się nowelą ustawy górniczej

dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75 proc. wynagrodzenia dla pracowników przeróbki, którym do emerytury brakuje mniej niż trzy lata. W sejmowej wersji 4-letnie urlopy obejmowały tylko górników dołowych. Ta sama poprawka podnosi do wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia odprawy dla

Senior w biedzie

wniosek do urzędu gminy lub miasta. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. DODATEK MIESZKANIOWY Senior, który ma niewielką emeryturę, może wystąpić do gminy o dodatek mieszkaniowy. O tym, czy go dostanie, decydują nie tylko dochody, lecz także powierzchnia mieszkania, które zajmuje, i miesięczne obciążenia z

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

zł. Minister Rafalska zapewnia, że budżet państwa na to stać. Druk formularza 500 zł na dziecko - pobierz wniosek Sprawdź satyryczny przewodnik po naszej nowej rzeczywistości "Nowa Polska" » Zobacz też: O rządowym programie 500+ z Konradem Sadurskim rozmawiał Stanisław Gomułka

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania. ZŁÓŻ WNIOSEK Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinno się dołączyć

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

prawo pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Gdy więc skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), ZUS przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - dostał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie przedemerytalne. Co

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

na dochody budżetu państwa. Informację taką ubezpieczony zaznacza w punkcie 13 w dziale V wniosku o świadczenie (druk Rp-1). 5. Z artykułu w "Gazecie" dowiedziałam się, że nie muszę do końca 2008 r. składać wniosku o wcześniejszą emeryturę. Ważne, bym zrobiła to przed osiągnięciem 60 lat

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

orzeczenie o konieczności zamieszkania w oddzielnym pokoju. By się ubiegać o dodatek mieszkaniowy, w ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie gminy trzeba złożyć wniosek i udokumentować wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania. DOSTOSOWANIE MIESZKANIA Moja sąsiadka jest osobą starszą i już bardzo schorowaną

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - dostał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie przedemerytalne. Jutro: Sprawdź, czy dostaniesz przynajmniej

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

fundacji FOR, podejrzewa, że część z nich nic o wnioskach nie wie, inni odkładają sprawę na później na zasadzie: jak będę przechodził na emeryturę, to wszystko załatwię, teraz nie mam do tego głowy. Tyle że czas działa na ich niekorzyść. Co to jest kapitał początkowy? To taki emerytalny posag. ZUS musi go

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy (oczywiście pod warunkiem, że mamy do nich prawo), gdy zwalniamy się z zakładu pracy na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

miesięczna emerytura, jeżeli z wnioskiem nie wystąpimy. We wtorek zorganizowaliśmy dyżur eksperta ZUS, który odpowiadał na Państwa pytania. Oto pytania i odpowiedzi z dyżury. 1. Urodziłem się 1935 roku i pobieram emeryturę. Czy muszę zgłosić wniosek o ustalenie kapitału początkowego? NIE. Kapitał początkowy

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

Polsce, możesz zgłosić wniosek o emeryturę zagraniczną do dowolnego oddziału ZUS. Dotyczy to także osób zamieszkałych w Polsce, które podlegały ubezpieczeniom w państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, jak USA, Kanada czy Australia. Szczegóły na www.zus.pl

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

związane z emeryturą nauczycielską są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej). Uwaga! W tym drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Na początku posiedzenia do porządku obrad włączono punkt dot. nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł. Senatorowie PiS zgłosili wniosek o niewłączanie do porządku tego punktu, został on jednak odrzucony. Wcześniej na

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

. Można np. co dwa lata podnosić wiek emerytalny o jeden rok, wtedy zrównanie zakończy się w przeciągu 10 lat. Można też ten proces rozłożyć na 20 lat. Jak dostać emeryturę Aby ZUS zaczął wypłacać wcześniejszą emeryturę, musisz złożyć w Zakładzie: **wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

przysługują każdemu ojcu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Można go wykorzystać, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim. Wniosek o urlop (wzór można znaleźć w internecie, wpisując w wyszukiwarkę "wniosek o urlop ojcowski") należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 7 dni przed jego

PITY 2011: Nowe PIT-y na nowy rok. Nowe wzory formularzy do rozliczeń

. będzie identyczny jak przed rokiem. Do dyspozycji będziemy mieli podstawowe druki: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury). Do tego załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe). I mniej popularne formularze: PIT-36L (działalność gospodarcza

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę

Dla kogo renta rodzinna

właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania) oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim przypadku

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

: + wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument. + świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy z upadłością zakładu), + zaświadczenie z urzędu

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

zmiany dotychczasowego postępowania. Jasna ustawa Ministerstwa Pracy będzie dużo tańsza niż koszty kolejnych procesów - dodaje Mordasewicz. Zbierz kapitał Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba złożyć do swojego oddziału ZUS: wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in

Upomnij się o składki

musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu z prośbą o wyliczenie kapitału początkowego. Blisko 3 mln osób wciąż tego nie zrobiło, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców

7 minut na chłopaka z białaczką

, przyjmując kilkudziesięciu pacjentów dziennie, wypełniam: skierowania do specjalistów, druki ZUS, sprawy rentowe, wnioski o orzekaniu o niepełnosprawności, wnioski sanatoryjne. Jeden wniosek sanatoryjny to jest 15 minut plus logowanie. Od stycznia pacjenci przychodzą po skierowanie do okulisty i dermatologa

Kazimierz Łaski. Kapitalizm z ludzką twarzą

jednego kamienia Dosłownie do ostatnich chwil życia (zmarł 20 października tego roku) pracował nad swoim, opartym na współczesnych rozwinięciach teorii Kaleckiego i Keynesa, podręcznikiem z makroekonomii. Od chwili, kiedy doszła do nas wiadomość o stanie jego zdrowia, spieszyliśmy się z jego drukiem, aby

Skarb państwa głęboko schowany

, dwa jogurty w butelce oraz jeść zupę i paczkę biszkoptów". Pobita kobieta z Kwidzyna nabawiła się stresu pourazowego na tyle silnego, że musiała leczyć się psychiatrycznie, już po pierwszej rozprawie wycofała wniosek o kompensatę, tłumacząc, że cała sprawa kosztuje ją zbyt wiele nerwów. Nikt nic

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania. POTRZEBNE DOKUMENTY Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinny być

Wizji już nie masz, ale abonament płać [INTERWENCJA PIENIĘDZY EKSTRA]

promocyjnej umowy sygnał telewizyjny na 132 dni został zawieszony, podobno na wniosek czytelniczki. I o ten okres umowa została automatycznie wydłużona. NC+ twierdzi, iż z tego powodu klientka nie mogła wypowiedzieć jej ze skutkiem na koniec lipca, lecz dopiero na koniec 2013 r. - Nikt mnie o tym nie

Profesor Zofię Trojanowiczową wspominają jej uczniowie z Poznania

pomidorową". W domu u niej zawsze dawała jakąś fajną zupę, zawsze było ciasto. Gdy przeszła na emeryturę, przyjeżdżaliśmy na początku do niej i pierwsze co, to zaczynała rozmowę o bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie. Było w tym dużo krewkości politycznej, ale kończyło się zawsze na zasadniczych

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej osób). Uwaga! W tym drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o

Wcześniejsza emerytura kobiet

pracy) i są pracownikami. Dodatkowe warunki: bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę trzeba mieć tzw. ubezpieczenie pracownicze (opłaca je pracodawca każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę, wielkość etatu nie ma znaczenia); w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku trzeba być

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

? Formalnoś ci związane z emeryturą nauczycielską i "naukową" są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: ** wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), ** kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), ** świadectwa pracy ze wszystkich

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

zgromadzonych w ZUS-ie na indywidualnym koncie ubezpieczonego - mówi Jacek Dziekan. Co jest potrzebne do wyliczenia Jeśli chcesz, by obliczono podstawę twojej emerytury, do urzędu musisz zanieść: - wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1), - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i

Czego Polak chce i komu to zabrać?

. Skąd rząd powinien mieć na wyższe emerytury? Zabrać tym, co najgłośniej krzyczą. - Lekarze, górnicy protestują, a dlaczego? Bo poczuli, że ktoś im może zabrać obecne bogactwo. Niestety, polski rząd jest twardy tylko dla słabych. Biedni nie mają odwagi ani siły krzyczeć, bo każdego dnia walczą o byt

Komedia za niecałe trzy złote

. Nawet nie wie, co jej dolega. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Na początku lutego komenda policji w Świdniku wysłała do miejscowego sądu wniosek o ukaranie pani Teresy. "15 stycznia usiłowała dokonać kradzieży sałatki warzywnej o wartości 2,99 zł na szkodę sklepu Stokrotka" - napisali policjanci

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

dodatkowych druków o rekompensatę, ale na wniosku o emeryturę musimy zakreślić punkt "wraz z rekompensatą". Dokumenty składamy w naszym oddziale ZUS, a on je przekaże do jednego z 12 oddziałów wyznaczonych do szacowania rekompensat.Zakład obliczy ją nam wtedy, kiedy do wniosku o przyznanie emerytury

Kto ma szansę na rentę

18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezbędne dokumenty Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć przede

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

Trybunału powinny stosować jego wyrok już dziś! Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą? W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia

Jak zmienią się renty

kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym. Niezbędne dokumenty Po pierwsze, trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

); - zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy. Ważne! Dodatkowo na potrzeby lekarza orzecznika do wniosku trzeba dołączyć całą dokumentację medyczną (historia choroby, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karta

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

najtrudniejszych warunkach - przy azbeście, aparaturze rentgenowskiej - żadnych przywilejów nie dostaną. Rząd chce, aby tacy pracownicy - jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego - się przekwalifikowali. Jak i gdzie załatwia się formalności W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1

Co się należy chorym na Parkinsona

druku, ważne jest tylko przez 30 dni). Należy też zgromadzić całą dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, np. karty leczenia szpitalnego i wyniki badań.Gdy złożymy wniosek, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Zostaniemy o tym zawiadomieni

Jakie zmiany szykują się w rentach

krok to zgromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wysokość odprowadzanych składek. Konieczne jest też wypełnienie wniosku o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1) oraz kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Wniosek o

Grecy chcą pieniędzy

także wielkie wyzwanie dla Europy. Rząd grecki potrzebuje dalszych miliardów, by uniknąć bankructwa. Jeżeli do końca września ich nie znajdzie, nie będzie w stanie regulować bieżących płatności, w tym emerytur i wynagrodzeń dla pracowników państwowych. Jedynym wyjściem będzie druk własnego pieniądza, co

Gdy nie płacisz czynszu...

, suszarni, pralni, komórek na węgiel, antresoli i schowków w ścianach. Jak ubiegać się o dodatek? Musimy iść do ośrodka pomocy społecznej i złożyć tam odpowiednie dokumenty. Wszystkie potrzebne druki otrzymamy w ośrodku. Są to: 1. Wniosek potwierdzony przez zarządcę mieszkania z wydrukiem czynszowym za

Renty rodzinne i socjalne

wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Wniosek trzeba złożyć w swoim (czyli właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania) oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2

Jak dostać rentę inwalidzką?

zrobić, żeby takie świadczenie otrzymać. 1. Składamy w oddziale ZUS-u wniosek (druk ZUS Rp-1) o przyznanie renty Na wniosku muszą się znaleźć nasze dokładne dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce stałego zameldowania, adres pobytu i ewentualnie adres do korespondencji

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

październiku czy listopadzie, zasiłek za listopad otrzyma do końca grudnia. Składamy specjalny wniosek (jest wzór takiego wniosku) i dodatkowe dokumenty. Jakie? To zależy od naszej sytuacji i od tego, o jakie dodatki chcemy się ubiegać (np. jeśli chcemy pobierać zasiłek i dodatki na dziecko niepełnosprawne

Najczęstsze pytania

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tym dokumentem jest w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jest : legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą, poświadczona przez pracodawcę; aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub też druk zgłoszeniowy ZUS- RMUA wydany przez pracodawcę wraz z

Renty na razie bez zmian

jeśli w końcu nie zostaną zmienione, to może się okazać, że w 2014 roku renty Polaków będą wyższe od ich emerytur. Co - póki nie zmienią się przepisy - warto wiedzieć o najpowszechniejszej z rent - z tytułu niezdolności do pracy? Po pierwsze przysługuje tylko ubezpieczonym, czyli osobom, z wynagrodzeń

Spór z ZUS o emeryturę

Niestety, coraz częściej czytelnicy alarmują "Gazetę", że ZUS odmawia wypłaty świadczeń. Mimo że ubiegający się o emeryturę czy rentę przekazali wszystkie dokumenty oraz wnioski i tylko czekali na decyzję. I liczyli na pozytywną odpowiedź. Tymczasem dostawali list, że "z powodu

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl).Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:* zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą

Pieniądze na trudne czasy

. Na razie jednak przepisy są takie, jak napisaliśmy wyżej. Żeby dostać rentę rodzinną, trzeba w oddziale ZUS złożyć:- wniosek na druku ZUS Rp-2 i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej, w takim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp

"Ja się jej boję" - urzędnicy z polskiego urzędu pracy mają lepiej niż ci z Jobcentre [LIST]

Wkrótce po powrocie do Ojczyzny udałem się do stołecznego urzędu pracy (ul. Ciołka) z zamiarem zorientowania, czy mogę tam otrzymać pomoc w zdobyciu płatnego zajęcia, ponieważ z mojej mikroskopijnej emerytury w żaden sposób nie mogę wyżyć. Jak każdy z "powracających" na razie nie mogę

Jak się starać o świadczenia rodzinne

:- wniosek na druku ZUS Rp-2 i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osób pełnoletnich, w takim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a)- akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna- dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy- akt

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

tego w ZUS należy też złożyć wniosek (druk ZUS Z-12 tu ściągnij) rachunki za pogrzeb oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo.Wniosek o zasiłekWnioski o przyznanie zasiłku składa się w oddziałach ZUS. Podstawowymi dokumentami, jakie musimy ze sobą zabrać to:* poprawnie wypełniony

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

O zmianie informują niektóre oddziały NFZ na swoich stronach internetowych. Ministerstwo Zdrowia zamieszcza nowe druczki do pobrania (adres strony: http://www.mz.gov.pl - w zakładce uzdrowiska, podstawy prawne). Bo uwaga! Jeśli lekarz wystawi skierowanie na starym druku, nie pojedziesz do

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

przedemerytalne masz prawo pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Gdy więc skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), ZUS przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

ostatnich lat, czyli 1585 zł 25 gr kary. W przypadku zwrotu korespondencji adresowanej do abonentów z powodu nieaktualnych danych adresowych Poczta Polska ustala nowe dane, składając wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL. Mam niezarejestrowany telewizor W Polsce jest ponad 13

Jak się starać o rentę

ubezpieczenia, np. druk Rp-7, lub legitymacja ubezpieczeniowa z odpowiednimi wpisami. Masz już wszystko? To pora na złożenie wniosku. Składa się go na specjalnym druku ZUS Rp-1. Pamiętaj, że musi być wypełniony czytelnie i starannie. Inaczej może zostać odesłany. Jeśli dobrze wypełniłeś wniosek, masz wymaganą

Pomoc dla starszych i chorych

powierzchnia (15 m kw.) przysługuje, jeśli w lokalu mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój. Jak się ubiegać o dodatek? Trzeba złożyć w ośrodku pomocy społecznej takie dokumenty (druki dostępne w ośrodku): 1. wniosek potwierdzony przez zarządcę

Kto może przejść na rentę

niedawna przepisy mówiły, że taki pięcioletni okres dla osób powyżej trzydziestki musi przypadać w ciągu ostatnich dziesięciu lat od dnia złożenia wniosku o rentę lub od dnia powstania niezdolności do pracy. W połowie ub. roku Sejm przyjął ustawę, która ten wymóg nieco złagodziła. Nowa ustawa przewiduje

Renty do zmiany

rentę Polacy w wieku 25-30 lat, a starsi - minimum pięcioletnim. Najpierw trzeba złożyć w najbliższym oddziale ZUS dokumenty: - wniosek o rentę (zawsze własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale; - wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10); - zaświadczenie o

Wypowiedzi Stefana Niesiołowskiego na posiedzeniach Sejmu

projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Ludwik Dorn: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Solidarna Polska zgłaszam wniosek o 25-minutową przerwę. Cel tej przerwy: myślę, że kierownictwa tych klubów, które

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

sprawności nastąpiła w wypadku w drodze do lub z pracy. Ważne! Przepisy definiują taki wypadek. Mówią np., że ta droga musi być najkrótsza i nieprzerwana - np. bez przerwy na zakupy.Potrzebne dokumentyWypełniamy wniosek o przyznanie renty (druk ZUS Rp-1R). Do wniosku dołączamy: * zaświadczenie o stanie

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

Został tylko tydzień na złożenie wniosku o nowe świadczenia rodzinne. Wypłacą je we wrześniu. Na początek roku szkolnego można też dostać na dzieci mundurkowe, wyprawkę, dofinansowanie bursy lub dojazdów. Jak wystąpić o świadczenia rodzinne, radziliśmy wczoraj (tekst znajdziesz na www.gazeta.pl

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

. Dzieje się tak wtedy, jeśli osoba składająca wniosek nie może w nim uczestniczyć z powodu długotrwałej choroby nierokującej poprawy. Warto pamiętać o tym, że komisja, wydając orzeczenie, bierze pod uwagę nie tylko stan zdrowia, ale także m.in. wykonywany zawód, wykształcenie, możliwość poprawy sprawności

Jak zostać rencistą

Sprawdziłeś składki na ubezpieczenie, masz wszystko opłacone, a stan zdrowia nie pozwala ci podjąć pracy zarobkowej. Co dalej? Musisz złożyć w ZUS-ie wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Najpierw wniosek - musisz napisać go sam. Dołączasz do niego druki: ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS

Kozioł ofiarny. Wielka depresja cz. 3

o ekstradycji. Wybory wygrał Roosevelt, który m.in. przyrzekł wsadzić do więzienia "sprawcę kryzysu", i władze amerykańskie zaczęły bombardować sądy greckie, przesyłając im dosłownie tony dokumentów mających świadczyć o winie Insulla. Kilkakrotnie sąd grecki odrzucał amerykańskie wnioski o