czy okres zasiłku bezrobotnych wlicza się w urlop

Marta Piątkowska

Gdy stracisz pracę

Gdy stracisz pracę

Utrata pracy jest szczególnie dotkliwa dla osób starszych. Na co mogą liczyć i w jaki sposób się ubiegać o pomoc i świadczenia? Jak założyć własną firmę i gdzie szukać dofinansowania?

Pieniądze na dzieci

Jesteś na urlopie wychowawczym? Samotnie wychowujesz niepełnosprawne dziecko? Nie stać cię na podręczniki dla córki? Przeczytaj nasz informator, a dowiesz się, gdzie szukać pomocy.

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

Im częściej bierzemy zwolnienie lekarskie, tym mniejszą będziemy mieli emeryturę. Dlaczego? Bo za czas choroby nie mamy odprowadzanych składek emerytalnych.

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

macierzyńskich po 14 listopada 1991 r., ani okresów, w których pracownik był "zwolniony ze świadczenia pracy". Wyjątek: wlicza się urlop wypoczynkowy. Wszystkie te okresy nadal zalicza się do stażu pracy, ale nie do pracy w warunkach szczególnych.Co jeśli zakład pracy już nie istnieje? Świadectwa pracy

Tata też ma swój urlop!

Tata też ma swój urlop!

wychowawczy? Trzeba być zatrudnionym co najmniej od sześciu miesięcy (wlicza się w ten okres m.in. okres urlopu macierzyńskiego i poprzednie miejsca zatrudnienia). Ten urlop przysługuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę i jej wymiaru (cały etat czy pół etatu).Nie dostaniesz urlopu wychowawczego, jeśli masz

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

kapitał początkowy. Po pół roku poszedłem do ZUS z pytaniem, co słychać. W okienku usłyszałem, że nic nie słychać, bo ZUS ma na odpowiedź 5 lat. Czy to prawda?!ZUS ma na obliczenie kapitału początkowego 30 dni, ale niekiedy ten okres się wydłuża. ZUS oblicza kapitał początkowy w kolejności złożenia

Kiedy po świadczenie

Kiedy po świadczenie

świadczenie? Tak, o ile nie brała pani ani razu zasiłku chorobowego. Bo - uwaga! - w ten 20-letni okres pracy wlicza się tylko i wyłącznie okresy wykonywania pracy, a nie fakt, ile lat ktoś pozostawał w stosunku pracy. Nie wlicza się okresów ochronnych, niewykonywania pracy, czyli: zasiłków chorobowych

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

z 30 kwietnia 2004 r. W razie np. sporu z ZUS zawsze warto sięgnąć do przepisów i sprawdzić, po czyjej stronie leży racja. Komu się należy?Świadczenie przedemerytalne dostaniesz tylko wtedy tylko, jeśli:* jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy* w okresie pobierania zasiłku dla

Wybór między ZUS i OFE

Wybór między ZUS i OFE

pracodawcy. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.Jestem nauczycielem. Nie mam szans na wcześniejszą

Dla kogo wcześniejsze emerytury

Dla kogo wcześniejsze emerytury

. Ważne! Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia, praca w gospodarstwie rolniczym). Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Jeżeli więc pan Jan ma 30

Czy możesz być rencistą?

pracę, nie masz opłacanych składek, lub jesteś na okresie bezskładkowym.PAMIĘTAJ: Renta przysługuje ci także, jeśli jesteś bezrobotny, nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek, czy nie.Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku osoby starającej się o rentę. I tak

Zmiany w rentach

zatrudnieni na czarno. Do okresu składkowego zalicza się także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Przykładem okresu nieskładkowego jest czas nauki w szkole wyższej (tylko na jednym kierunku i jeśli ukończyliśmy studia w terminie). Okres

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

, urlopów zdrowotnych (to ważne zwłaszcza dla nauczycieli) ani macierzyńskich po 14 listopada 1991 r., ani okresów, w których pracownik był "zwolniony ze świadczenia pracy". Wyjątek: wlicza się urlop wypoczynkowy. Wszystkie te okresy nadal zalicza się do stażu pracy, ale nie do pracy w warunkach

Wcześniejsza emerytura

zwolnień lekarskich czy niezdolności do pracy przypadające po 14 listopada 1991 r. są wliczane do ogólnego stażu pracy, ale nie do okresu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze! Dotyczy to również urlopów macierzyńskich (ale tylko tych wykorzystywanych po 14 listopada 1991 r.). Prawo do

Jak starać się o rentę

Jak starać się o rentę

, nie masz opłacanych składek lub jesteś na okresie bezskładkowym. ** możesz iść na nią, także gdy jesteś bezrobotny. Nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek. Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku osoby starającej się o rentę. I tak: * dla 20-latka takie

Mundurówka na emeryturze

są to okresy ubezpieczenia, gdy np. pracujemy na etacie i odprowadzamy składki lub prowadzimy firmę i odprowadzamy składki, lub gdy nie pracujemy, ale i tak składki mamy opłacane (np. na zasiłku dla bezrobotnych, podczas zasadniczej służby wojskowej i urlopu macierzyńskiego). Okresy nieskładkowe to

Staż pracy do emerytury

Staż pracy do emerytury

, ? pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe są do stażu pracy zaliczane w całości. Inaczej wygląda sprawa przy okresach nieskładkowych. Przy ubieganiu się o emeryturę częściową ZUS uwzględnia tylko jedną trzecią takich okresów z całego czasu zatrudnienia.Jeżeli

Jeśli nie Kołodko, to kto?

stwierdził w Sejmie: "Wątpimy w plany oszczędnościowe, jakie mają przynieść dziwaczne projekty rządowych ustaw, na przykład projekt ustawy dotyczącej trzech dni bezpłatnego urlopu zamiast zwolnienia lekarskiego". Rząd chciał, aby pomoc państwa (wcześniejsza emerytura, świadczenie czy zasiłek

Urlop

bezpłatnego w celu wykonywania pracy w innym zakładzie pracy przez okres ustalony zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy zakładami pracy. Urlop ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Obligatoryjne zwolnienieObligatoryjne zwolnienie

Zasiłek

lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, oraz członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny – forma pomocy finansowej wypłacanej przez Urząd Pracy osobie, która będąc bezrobotnym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, bądź też podjęła ją – w wyniku skierowania z powiatowego urzędu pracy

Referendum w Szwajcarii w 2010 roku (wrzesień)

płatnych przez osoby poniżej 30 roku życia. Osoby powyżej 55 roku życia miały być upoważnione do pobierania zasiłku w pełnowymiarowym czasie (400 dni) w przypadku opłacania przez nie składek przez okres co najmniej ostatnich 22 miesięcy (zamiast 18 miesięcy). Wydłużony miał zostać również ogólny czas

Świadczenia przedemerytalne

osobie, która: pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.