czas pracy kierowcy ci昕ar體ki

PAP

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

Niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez KE - og硂szono po rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w pi眛ek w Berlinie.

Berlin poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln

Rz眃 w Berlinie poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy i zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy do czasu wyja秐ienia regulacji UE w tej kwestii - poda砤 minister pracy Andrea Nahles.

Podlaskie. Kr髏sze kolejki ci昕ar體ek na przej禼iach z Bia硂rusi

Ruch towarowy nie maleje, lecz wi阠ej odpraw dokonuje strona bia硂ruska - w efekcie kr髏sze s kolejki tir體 na przej禼iach granicznych z Bia硂rusi w wojew骴ztwie podlaskim - informuj polskie s硊縝y graniczne.

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: Kierowcy pod wp硑wem kom髍ki

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: Kierowcy pod wp硑wem kom髍ki

Gadaj na pot阦! M硂dzi, dojrzali i starzy. Kobiety i m昕czy糿i. Kierowcy w czapkach i w kapeluszach. W ma硑ch sportowych autach, zdezelowanych p蟪teren體kach i w ci昕ar體kach. Zrobi砤 nawet taki ma硑 test: rano jad眂 do pracy - 45 minut przez ca潮 Warszaw, z po硊dnia na p蟪noc, przez centrum

Puszka, refluks, zawa. Ci昕ar體k przez Europ

Puszka, refluks, zawa. Ci昕ar體k przez Europ

. Wczo砱uj si i tam 秔i. Nie dostaj kokos體. Wed硊g Piotrka kokos體 nie dostaj tak縠 kierowcy cystern do przewozu paliw, kierowcy ch硂dni do przewozu mi阺a (praca niebezpieczna, bo jak powiesz na hakach rozebrane 秝inie, to one ta馽z na zakr阾ach) i kierowcy ci昕ar體ek z plandek. Zarobki wszystkich

Armagedon nad kana砮m La Manche

Armagedon nad kana砮m La Manche

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Armagedon nad Kana砮m

Armagedon nad Kana砮m

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Kopacz o p砤cy minimalnej: zawsze b阣 broni polskich firm i miejsc pracy

W ten spos骲 szefowa rz眃u odnios砤 si do po pi眛kowych rozm體 ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie, kiedy og硂szono, 縠 niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia

Tir nie zatrzyma si na 秝iat砤ch i rozjecha 19 aut [WIDEO]

Tir nie zatrzyma si na 秝iat砤ch i rozjecha 19 aut [WIDEO]

i mieszka馽y pobliskiego osiedla. - Gdyby by pijany, to nie by硂by mi go 縜l, a tak to szkoda. Kierowcy tir體 nie maj 砤twego 縴cia. Wiem, bo syn siostry jest bardzo zm阠zony i zestresowany t prac. Pracodawcy ci眊le naciskaj, by by na czas. To nie jest 砤twy chleb, ten pan na pewno by

Podlaskie. Utrudnienia na przej禼iu granicznym w Bobrownikach

Obecnie kierowcy ci昕ar體ek wyje縟縜j眂y z Polski przez to przej禼ie czekaj w Bobrownikach 18 godzin - poinformowa砤 PAP w czwartek w po硊dnie Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddzia硊 Stra縴 Granicznej w Bia硑mstoku. Doda砤, 縠 w zwi眤ku z wymian nawierzchni, po stronie bia硂ruskiej z ruchu

Londyn i Pary zaostrzaj kontrole w Calais i Dover, by zatrzyma 3 tys. imigrant體 szturmuj眂ych Angli

Londyn i Pary zaostrzaj kontrole w Calais i Dover, by zatrzyma 3 tys. imigrant體 szturmuj眂ych Angli

ci昕ar體kami pod kana砮m La Manche, ale roz砤dowanie kolejek wymaga czasu. Uciekinierzy z Syrii, Afganistanu, Erytrei, Sudanu, Nigerii i innych kraj體 pr骲uj dosta si do Anglii, bo uwa縜j, 縠 砤twiej znajd tam prac na czarno lub dostan azyl. Maj za sob wielomiesi阠zne podr罂e z Libii lub Turcji do

Podlaskie. Mowy ko馽owe w procesie ws. wypadku autokaru z licealistami

szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowc體, kt髍zy z powod體 zdrowotnych nie powinni mie uprawnie zawodowych do

Senator PO: Wprowad糾y zakaz wyprzedzania tir體 przez tiry

Senator PO: Wprowad糾y zakaz wyprzedzania tir體 przez tiry

zakazu wyprzedzania ci昕ar體ek o masie przekraczaj眂ej 3,5 tony przez takie same pojazdy. Podobnie jak senator my秎i wielu kierowc體 osob體ek. - Raz, 縠 blokuj dwa pasy na kilka minut. Dwa, 縠 stwarzaj niebezpiecze駍two. Nieraz by砮m zmuszony do gwa硉ownego hamowania, gdy jeden tir zaczyna wyprzedza

Niemcy.Rz眃: w sprawie p砤cy minimalnej dla kierowc體 odpowiemy KE w terminie

o wyja秐ienia w sprawie nowych przepis體 o p砤cy minimalnej, z kt髍ych wynika, 縠 tak縠 zagraniczni kierowcy ci昕ar體ek przeje縟縜j眂y przez Niemcy tranzytem maj otrzymywa minimalne wynagrodzenie w wysoko禼i 8,5 euro za godzin. Berlin zawiesi stosowanie tych przepis體 do czasu wyja秐ienia sprawy

Straty polskich przewo糿ik體 obs硊guj眂ych po潮czenie przez La Manche

straty finansowe dla firmy" - powiedzia PAP jeden z w砤禼icieli firmy transportowej. Inni podkre秎aj, 縠 problemem jest regularne przekraczanie przez kierowc體 ustawowego czasu pracy w zwi眤ku z brakiem mo縧iwo禼i przerwy i postoju w kolejkach do przepraw po obu stronach kana硊. "

Kosiniak-Kamysz: spotkania z niemieck administracj ws. przewo糿ik體

Po pi眛kowych rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie og硂szono, 縠 niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy, do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. Od 1 stycznia w

Niemcy.Rz眃: ws. p砤cy minimalnej dla kierowc體 odpowiemy KE w terminie

20.07. Berlin, Bruksela (PAP) - Rz眃 Niemiec odpowie w przewidzianym terminie na zastrze縠nia Komisji Europejskiej wobec wprowadzenia p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek jad眂ych tranzytem przez Niemcy - zapowiedzia w poniedzia砮k rzecznik niemieckiego ministerstwa pracy. Komisja Europejska

Straty polskich przewo糿ik體 obs硊guj眂ych po潮czenie przez La Manche

si na konkretne, olbrzymie straty finansowe dla firmy" - powiedzia PAP jeden z w砤禼icieli firmy transportowej. Inni podkre秎aj, 縠 problemem jest regularne przekraczanie przez kierowc體 ustawowego czasu pracy w zwi眤ku z brakiem mo縧iwo禼i przerwy i postoju w kolejkach do przepraw po obu

Podlaskie. Na razie bez wyroku ws. wypadku autokaru z licealistami

nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Oskar縴砤 ich tak縠 o sprowadzenie bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowc體, kt髍zy z powod體 zdrowotnych nie powinni mie uprawnie zawodowych do prowadzenia

Przewo糿icy cz甓ciowo zadowoleni z ustale ws. p砤cy minimalnej w Niemczech

Niemiecka minister pracy Andrea Nahles po pi眛kowych rozmowach w Berlinie z polskim ministrem pracy W砤dys砤wem Kosiniakiem-Kamyszem poinformowa砤, 縠 rz眃 w Berlinie poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy i zawiesi

Podlaskie. Kolejni biegli w procesie dotycz眂ym wypadku autokaru z licealistami

nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowcy, kt髍y z powod體 zdrowotnych nie powinien mie uprawnie zawodowych do prowadzenia autokar體

Warmi駍ko-mazurskie. Utrudnienia na przej禼iu granicznym w Bezledach

ci昕ar體ki. Odprawy od 秗ody rano zostan przeniesione na obecny parking dla ci昕ar體ek, gdzie dot眃 odbywa硑 si wy潮cznie odprawy towarowe. Zdaniem rzeczniczki, takie zmiany mog spowodowa wyd硊縠nie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy polsko-rosyjskiej. W ostatnich dniach przez Bezledy

Podlaskie. Ko馽zy si proces dotycz眂y wypadku autokaru z licealistami

w砤禼icielom biura turystycznego prokuratura zarzuci砤 szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowcy, kt髍y z powod體

Wojna transportowa o 8,5 euro za godzin. "Niemieckie przepisy to dla nas upadek"

tys. kierowc體 tir體 (Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewo糿ik體 Drogowych zrzesza 270 firm, tak縠 z Gorzowa i okolic. To 3100 samochod體). Ca砤 bran縜 to nawet milion miejsc pracy (mamy drug flot samochodow w秗骴 kraj體 UE). I 3 mld z podatk體 odprowadzanych rocznie do bud縠tu. - Z nasz

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

30.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez KE - og硂szono po rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w pi眛ek w Berlinie

Francuska policja rozbi砤 gang przemytnik體 ludzi z Francji na Wyspy Brytyjskie, ale jego miejsce zajmuj kolejne

dojazdowej do prom體, gdzie mo縩a spotka koczuj眂ych i kierowc體 ci昕ar體ek. Parkingi, stacje benzynowe i las (wymarzona kryj體ka, wci笨 przybywa w nim namiot體). Przemytnicy pomagali tu imigrantom wej舵 do naczep ci昕ar體ek zmierzaj眂ych do Dover. "Pakiet VIP" przewidywa podr罂 w baga縩iku

MIR chce szybkich rozstrzygni赕 ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體

i Niemiec w Berlinie niemiecki rz眃 zawiesi te przepisy wobec kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. W 秗od szefowa MIR poinformowa砤, 縠 najp蠹niej w przysz硑m tygodniu powinny rozpocz辨 si rozmowy polsko-niemieckich

Kary wi陑ienia w zawieszeniu w procesie dot. wypadku licealist體 k. Je縠wa

Skazani ma晨onkowie Z., to w砤禼iciele agencji turystycznej, z kt髍ej wynajmowany by autokar. Prokuratura zarzuci砤 im szereg nieprawid硂wo禼i zwi眤anych z dzia砤lno禼i tej firmy (chodzi m.in. o rozliczenie czasu pracy kierowc體) i za to s眃 orzek kary dw骳h lat oraz roku i o秏iu miesi阠y

Anonim dowodem w sprawie 秏ierci licealist體

tej katastrofy, aktywnie uczestnicz眂e w procesie. W砤禼icielom biura turystycznego, z kt髍ego wynaj阾o autokar na wyjazd licealist體, prokuratura zarzuci砤 szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia

Pomys硂wo舵 przest阷c體 nie zna granic, czyli

- grozi tylko kierowcy; przepisy nie przewiduj sankcji dla pasa縠ra za wskoczenie na kolana kieruj眂emu pojazdem. Mysz na twarzy jako kamufla Niecodzienne sytuacje sprawiaj, 縠 praca policjanta nie jest monotonna. "Czasem nie wiadomo jak zareagowa, policjant powinien zachowa powag, ale bywa

Konkurencja? OK, ale wygrywa maj Niemcy

pracownik體 w niemieckim urz阣zie, z硂縴 deklaracj o przestrzeganiu przepis體 dotycz眂ych p砤cy minimalnej, przedstawi umowy kierowcy o prac, dokumentacj jego czasu pracy, rozliczenia wynagrodze, potwierdzenia ich wyp砤t. Wszystkie dokumenty maj by sporz眃zone po niemiecku, a zatrzymani do kontroli

Kary wi陑ienia w zawieszeniu w procesie dot. wypadku licealist體 k. Je縠wa

ma晨onkowie Z., to w砤禼iciele agencji turystycznej, z kt髍ej wynajmowany by autokar. Prokuratura zarzuci砤 im szereg nieprawid硂wo禼i zwi眤anych z dzia砤lno禼i tej firmy (chodzi m.in. o rozliczenie czasu pracy kierowc體) i za to s眃 orzek kary dw骳h lat oraz roku i o秏iu miesi阠y wi陑ienia w zawieszeniu

Katastrofa pod Je縠wem. Kierowca zabra tajemnic do grobu

przepis體 o ubezpieczeniach spo砮cznych oraz po秝iadczenia nieprawdy w dokumentach. Chodzi o to, 縠 kierowcy pracowali, kiedy powinni mie wolne i wpisywano im inny czas pracy ni w rzeczywisto禼i. Wszystko wysz硂 na jaw podczas kontroli - niby cz硂wiek mia wolne, a w tym czasie by opisywany w rejestrach

Kopacz o przewo糿ikach: zawsze b阣 broni polskich przedsi阞iorc體

ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak poinformowa砤, 縠

Opolskie. Zako馽zy si remont autostrady A4

;Prace przy tym zadaniu trwa硑 czasem nawet ca潮 dob. W 24 godziny uk砤dano nawet trzy kilometry nawierzchni" - doda Wandrasz. Rzecznik opolskiego oddzia硊 GDDKiA poinformowa, 縠 ruch na ostatnim remontowanym odcinku autostrady A4 wznowiono w pi眛ek przed godz. 14. "Jeszcze w pi眛ek prosimy

Tiry z autostrady prosto na stolic. Zakaz體 brak

zakazy wjazdu do Warszawy w godzinach szczytu wprowadzone w 2006 r. w czasie rz眃體 komisarza Kazimierza Marcinkiewicza. Kierowcy ci昕ar體ek maj omija Warszaw drogami nr 50 i 62, kt髍e tworz tzw. obwodnic stolicy dla tir體. Specjalnie dla tego ruchu obie trasy zosta硑 przebudowane i poszerzone na

Czarna seria na autostradzie A4. Wypadki to wina kierowc體?

Po縜r Polskiego Busa po zderzeniu z ci昕ar體k i trzema autami, karambol tira z dziesi阠ioma osob體kami (cztery osoby zgin瓿y, 13 by硂 rannych) czy wypadek w 10-kilometrowym korku, kt髍y ustawi si za miejscem wcze秐iejszego zderzenia. To tylko kilka przyk砤d體 tego, co dzieje si w te wakacje na

Gro糿e tiry na obwodnicy - ju 500 kolizji i 11 ofiar

, kt髍ymi zarz眃za ta instytucja, nie ma ogranicze w ruchu ci昕ar體ek. To np. trasa A2 i S8 przez Bemowo. - Dbaj眂 o komfort kierowc體 i zaoszcz阣zenie czasu podczas przejazdu przez silnie zurbanizowane tereny stolicy, sugerujemy podr罂 du勘 obwodnic Warszawy, czyli drogami nr 50 i 62. St眃 tablice

Kry砤 m昕a - by砮go burmistrza. Przesta砤 by dyrektork szko硑

. edczy ustalili, 縠 wieczorem 31 lipca 2012 r. oko硂 godz. 21.40 Marek W. jecha skod ul. m縴駍k w Stawiskach. Na przeciwleg硑m pasie by硂 ci昕arowe iveco. W pewnym momencie osob體ka zjecha砤 wprost na ci昕ar體k. Jej kierowca w ostatniej chwili odbi w lewo, mimo to skoda uderzy砤 w prawy bok

"Po prostu Ameryka!". Dzi阫i obwodnicy Lublin od縴je

, kt髍y jecha z przeciwka. Kierowca po prostu si zagapi. Nasz samoch骴 nadawa si do kasacji, kilka tygodni sp阣zi砤m na zwolnieniu lekarskim, maj眂 problemy z kr阦os硊pem. Na szcz甓cie nic nie sta硂 si dziecku. Podobnych wypadk體 w naszej okolicy by硂 wi阠ej. Z czasem znalaz砤m inn drog do domu

Dziewczyny w ci昕ar體kach nowymi gwiazdami internetu. "Mamy we krwi troch ropy"

m體i niewiele: nie lubi zakup體 i dwa miesi眂e marzy砤 o maminym rosole. Tyle. Woli skupia si raczej na tajnikach swojej pracy, np. na "za砤dunku bokiem". Diabe kusi ci d紈i阫iem i pi阫nem ci昕ar體ek Iwona sko馽zy砤 studia i zaraz po nich pracowa砤 jako nauczycielka. Umiera砤m w szkole

Tyto駁ate na granicy. Jak papierosy zamieniaj si w ceg硑

przewo勘 ci昕ar體ki. Dlatego 秎edztwo musimy prowadzi bardzo ostro縩ie. Oni tylko czekaj, 縠by秏y zdradzili, co mamy w materiale dowodowym. Kierownik przej禼ia w czasie, gdy trwa proceder, wys砤 nam o秝iadczenie, 縠 mia dwie kontrole i 縜dna nie stwierdzi砤 uchybie w jego pracy (obszerne fragmenty

Dziesi眛ki kilometr體 nowych dr骻 otwarte. Gdzie pojedziemy szybciej?

Pod koniec zesz砮go tygodnia na polskich drogach t硂czno by硂 od aut wioz眂ych ludzi w odleg砮 kra馽e kraju na Wszystkich i阾ych. To by ostatni w tym roku okres tak masowych wyjazd體 polskich kierowc體. A jednocze秐ie pierwsza w tym roku okazja, by wypr骲owa nowe trasy. Czasem to by硑 drogi jak

Eksperci: elektroniczny system na autostradach to 15 mld z dla bud縠tu

b阣zie powodowa coraz wi阫sze korki - przestrzega. "Efekt mo縠 by taki, 縠 podstawowy atut autostrad, czyli skr骳enie czasu przejazdu, zniknie" - wskaza. "Nale縴 zapewni kierowcom elastyczne formy p砤tno禼i. Jedna z opcji do wyboru to masowa dystrybucja - np. na stacjach benzynowych

Warmi駍ko-Mazurskie. Utrudnienia na przej禼iach granicznych w Grzechotkach i Bezledach

Jak powiedzia砤 PAP st. chor笨y Anna Mauch z Warmi駍ko-Mazurskiego Oddzia硊 Stra縴 Granicznej, z powodu prowadzonych przez Rosjan prac technicznych przy sieci energetycznej, od wtorku do czwartku w godz. 8-10 czasu polskiego wstrzymywany b阣zie ruch na przej禼iu w Mamonowie II-Grzechotkach. Podobne

Czuchnowski polemizuje z Gadomskim: "Polskie p砤ce wstydu"

. Nie maj te czasu na walk o swoje prawa, bo musz walczy o 縴cie i zap砤cenie podstawowych rachunk體. Nie sta ich te na to, by pojecha za granic i na w砤sne oczy zobaczy, jak 縴je tam zwyk硑 robotnik. Na przyk砤d kierowca ci昕ar體ki. Wida to na parkingach przy wielkich autostradach

Elegancki samoch骴 z polskiej fabryki wkr髏ce w ameryka駍kich salonach

czasie kryzysu na kraw阣zi bankructwa balansowa硑 GM i Chrysler. Chrysler, przej阾y przez Fiata, sprzeda w zesz硑m roku ponad 2 mln aut, najwi阠ej od 2006 r. W zesz硑m roku pierwszy raz w historii kierowcy kupili te ponad 1 mln aut marki Jeep nale勘cej do Chryslera. A Ford w czasie kryzysu przygotowa

Kt髍y palec mam ci obci辨?

transportu indyk體. Gdy pr骲owa przejecha ci昕ar體k pod zbyt niskim wiaduktem, cz甓 klatek z indykami spad砤 na drog. Nazajutrz Gasperowicz ma jecha z pechowym kierowc na miejsce wypadku, ale wje縟縜j do lasu. Pomocnicy Gasperowicza wychodz z auta, staj obok, trzymaj pistolety. - Jak b阣ziesz

Sam przeciw dw髆 policjantom ws. 砤p體ki. S眃 mu uwierzy

. Na dow骴 pokazali notatniki, do kt髍ych po skontrolowaniu ci昕ar體ki jednomy秎nie wpisali, 縠 kierowca wykrzykiwa: "Gdybym mia st體, toby si obesz硂 bez mandatu" oraz odgra縜 si, 縠 tak tego nie zostawi. - Ludzie r罂nie reaguj na mandaty, czasami nie panuj nad sob - wyja秐i Tomasz

Dasz st體? Pomy秎

G. s fa硈zywe. Na dow骴 pokazali notatniki, do kt髍ych po skontrolowaniu ci昕ar體ki jednomy秎nie wpisali, 縠 kierowca wykrzykiwa: "Gdybym mia st體, toby si obesz硂 bez mandatu", oraz odgra縜 si, 縠 tak tego nie zostawi. - Ludzie r罂nie reaguj na mandaty, czasami nie panuj nad sob

Niebezpieczna zakopianka. Taktyka na przechodzenie [WIDEO]

jedn k砤dk - w Jaworniku. Na budow drugiej niedawno og硂szono przetarg. - Codziennie musimy przez ni przechodzi. Do szko硑, do pracy, na przystanek, do sklepu, do ko禼io砤. Wychylamy si na drog i uciekamy przed rozp阣zonymi autami, busami i ci昕ar體kami - dodaje radny gminy Gaj Stanis砤w Gniadek

Co 5. zabity pieszy w UE ginie w Polsce. Przej禼ia dla pieszych do zmiany [JAZDA POLSKA]

zmieni, gdy przyjmiemy zapisy konwencji wiede駍kiej: w體czas auta b阣 czeka硑 na pieszego, a nie odwrotnie. Z tak inicjatyw wyst眕i砤 pos砤nka PO Beata Bublewicz, kt髍 秏ier ojca - 秝ietnego kierowcy rajdowego - wyczuli砤 na kwesti bezpiecze駍twa na drogach. Miesi眂 temu zako馽zy砤 prac sejmowa

PIPT: przepisy o p砤cy minimalnej w Niemczech zagro縠niem dla bran縴 targowej

Od 1 stycznia w Niemczech obowi眤uje ustawa o p砤cy minimalnej; stawka za godzin, kt髍a dotyczy zar體no Niemc體, jak i obywateli innych pa駍tw pracuj眂ych w tym kraju, wynosi co najmniej 8,5 euro. W pi眛ek niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e przepisy dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych

Gliwice. Otwarto zamkni阾y przez dwa lata odcinek drogi nr 88

Wyremontowane zosta硑: wiadukt drogi nr 88 nad lini kolejow Katowice-Wroc砤w (za prawie 17 mln z), pobliski most nad rzek K硂dnic i ul. Portow (za ok. 10,8 mln z), a tak縠 odcinek trasy mi阣zy nimi - wraz ze stanowiskami do wa縠nia ci昕ar體ek (za ok. 4 mln z). Najwi阫sze przedsi陊zi阠ie

Londyn zainwestowa w autostrady dla rowerzyst體. Tylko dlaczego gin na nich ludzie?

kontroluj te czas pracy kierowc體 i stan autobus體 i ci昕ar體ek. Londy駍kie wypadki maj zadziwiaj眂o podobne scenariusze. Ponad 50 proc. (!) rowerzyst體, kt髍zy zgin阬i od stycznia 2010 r., ustawi硂 si na skrzy縪waniu po lewej stronie (czyli przy kraw昕niku - pami阾ajmy o lewostronnym ruchu) du縠go

Francuscy bezdomni tweetuj o swoim 縴ciu

47-letni Patrick pochodzi z Metz w p蟪nocno-wschodniej Francji. Kiedy pracowa jako kierowca ci昕ar體ki. Nadu縴wa jednak alkoholu i kilka lat temu straci prawo jazdy, a p蠹niej znalaz si na ulicy. Dzisiaj d紈iga 15-kilogramowy plecak i codziennie przemierza miasto w poszukiwaniu miejsca do

Wielka ulewa zatrzyma砤 ca硑 Wroc砤w

Auto przebija si przez strugi deszczu na autostradowej obwodnicy Wroc砤wia. Kierowca nagrywa kamer to, co wida za szyb. Nagle nad ci昕ar體k jad眂 w przeciwnym kierunku pojawia si s硊p ognia - auto zosta硂 uderzone b硑skawic. Cho oby硂 si bez powa縩iejszych strat, to film z wtorkowego

S硊縠wiec to pora縦a rozwoju Warszawy po 1989 r. [LIST]

pracy. Jeszcze na pocz眛ku lat 2000 r. by硂 sporo tor體 kolejowych przechodz眂ych przez dzielnic: dlaczego wtedy nie pomy秎ano o ich zachowaniu, aby by wygodny dojazd przez lini radomsk? P阾la tramwajowa S硊縠wiec to jedna wielka pora縦a: dlaczego kiedy budowano w陑e Marynarska, nie pomy秎ano, aby

Kowboj budzi respekt

縠by a pisa o tym prac magistersk? - Przede wszystkim chcia砮m napisa o czym, czego sam wci笨 do秝iadczam. Ponadto zale縜硂 mi na tym, by m骳 pisa o swoich refleksjach, a tych na ten temat mia砮m bardzo du縪. Po prostu lubi je糳zi, a 縠 w aucie sp阣zam du縪 czasu, mia砮m mo縧iwo舵 wnikliwej

Camilla Läckberg: Prosz, zabij mi szwagra

jakiego trupa w moim ogr骴ku?" albo "Prosz, zabij mojego szwagra". Czasami spe硁iam te pro禸y, np. w mojej czwartej ksi笨ce pewien kierowca 秏ieciarki imieniem Leif odnajduje zw硂ki dziewczyny w swojej ci昕ar體ce - Leif jest prawdziw postaci, zw硂ki oczywi禼ie s fikcyjne. Ale opisuje

Autostrady jak za kr髄a 苭ieczka. Nie da si zap砤ci kom髍k

po wprowadzeniu poboru op砤t od ci昕ar體ek i aut wyposa縪nych w elektroniczne urz眃zenia (zapewne podobnych do tych, kt髍e stosuje viaToll). Zofia Kwiatkowska stwierdzi砤, 縠 AWSA uzale縩ia tempo prac nad wprowadzeniem kart bezdotykowych od ustale z rz眃em. SAM tego nie potrzebowa. "Wymiana

Poczekalnia

imigrant體 z Afryki i Bliskiego Wschodu, kt髍zy wkradaj si do ci昕ar體ek czekaj眂ych na prom do Anglii. Udaje si dziesi阠iu, czasem czterdziestu - takie liczby poda w grudniu ub.r. wiceburmistrz Philippe Mignonet. Dawa硂by to nawet kilkana禼ie tysi阠y rocznie. 80-tysi阠zne francuskie miasteczko wygl眃a

Rok 2015 w woj. warmi駍ko-mazurskim pod znakiem inwestycji drogowych

te inwestycje maj zapewnione centralne finansowanie. Czas realizacji inwestycji drogowych, kt髍e zaczn si w 2015 roku przeci眊nie si na 2016 rok, a nawet i 2017 rok. Na szcz甓cie prace te nie zawsze b阣 si wi眤a硑 z utrudnieniami dla kierowc體, bo np. obwodnica Olsztyna, czy niekt髍e odcinki

Wydarzenia sportowe w skr骳ie, poniedzia砮k 30 grudnia, 22.00

Cristiano Ronaldo. x x x Kierowca ci昕ar體ki Robin Szustkowski podczas treningu wysoko禼iowego w Szwajcarii dozna urazu kolana. Kontuzja jest na tyle powa縩a, 縠 jego udzia w rozpoczynaj眂ym si 5 stycznia w Argentynie 36. Rajdzie Dakar stoi pod znakiem zapytania. x x x Luiza Z硂tkowska i Jan

GDDKiA otworzy砤 autostrad A1 do Czech

. Program naprawczy uda硂 si zako馽zy w tym terminie. Ca砤 inwestycja na odcinku ierklany-Gorzyczki zako馽zy si formalnie 17 lipca. Do tego czasu wykonywane b阣 jeszcze drobne prace porz眃kowe, a autostrada b阣zie przejezdna. Zasadnicza trasa i wszystkie po潮czenia na w陑砤ch s ju gotowe. Drogowcy

Rosjanie zdobyli Debalcewe. Ukrai馽y wycofali si, nie wiadomo ilu zgin瓿o

pracy ju dzwonili, 縠 je秎i nie przyjad w kwietniu, to mnie zwolni. Niech spr骲uj, przyjad do nich z tym - z u秏iechem wskazuje na automat. Nie wszystkim jest do 秏iechu. - Widzisz ten czo砱? To tzw. bojowo-szkoleniowy. Dzia硂 nie strzela, paliwa nie by硂, amunicji te brakowa硂 - denerwuje si

Dlaczego Frasyniuk hejtuje na pa駍two? "Bo jest dobrze, ale do dupy"

jazdy. Ten cz硂wiek kl阫a przed nim i b砤ga: Panie, nie zabieraj mi pan prawa jazdy, to m骿 zaw骴. Jaki kamerzysta to nagra i pu禼i. Patrz眂 na to, przypomnia砮m sobie najgorsze czasy na komendzie. Ten policjant m骻 jeszcze kierowc kopn辨, do ko馽a upokorzy, obedrze z godno禼i. Ale przecie ten

Bia硂ruska administracja szykuje p砤tne drogi

poboru op砤t, tworzony przez austriacki koncern Kapsch, kt髍y taki system zbudowa wcze秐iej w swojej ojczy糿ie i w Czechach. Bia硂ru rozwa縜 te wprowadzenie winiet dla samochod體 osobowych za przejazdy drogami z czterema pasami ruchu - powiedzia tynin. Obecnie na Bia硂rusi kierowcy ci昕ar體ek p砤c

SWAT w domu polskiego vlogera z USA. "Kto doni髎, 縠 jestem terroryst" [WIDEO]

ciekawe. Polishadam pokazuje chocia縝y, jak 砤two kupi w USA bro, jak bawi si Polonusi, a przede wszystkim - jak wygl眃a praca kierowcy ci昕ar體ki. W efekcie ma wielu zagorza硑ch przeciwnik體, kt髍zy s眃z, 縠 jest "zwyczajnym burakiem". I wielu zagorza硑ch fan體, kt髍zy doceniaj jego "

Krak體. Og硂szono laureat體 Medalu 秝. Brata Alberta

potrzebuj眂ych pomocy w Polsce. Francuz po raz pierwszy wolontariacko przyjecha do Polski w 1984 r. jako kierowca ci昕ar體ki z darami dla mieszka馽體 Krakowa. Od tego czasu stale pomaga potrzebuj眂ym na terenie ca砮j Polski. Za硂縴 dwa stowarzyszenia Przyjaciele Polski i EquiLibre (po fr. "r體nowaga

Pi赕 najg硂秐iejszych kampanii Cannes Lions 2014

Jury najwi阫szego festiwalu reklamowego na 秝iecie nie pr罂nuje. - Przez ostatni tydzie zaczyna砮m prace o godz. 9 i ko馽zy砮m grubo po p蟪nocy. B阣 odsypia to przez najbli縮ze par dni - m體i Tytus Klepacz, polski juror w kategorii reklama cyfrowa. W zesz硑m roku na Cannes Lions przyznano

Autostrada A2 cz甓ciowo zamkni阾a. K砤d brakuj眂y asfalt

korzysta tylko samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony oraz autokary. Ci昕ar體ki nadal musia硑 je糳zi star tras i sta w korkach. Na tym 30-kilometrowym odcinku by硂 r體nie ograniczenie pr阣ko禼i do 70 km/godz.Teraz trasa jest wyka馽zana. Oznacza to spore utrudnienia. Kierowcy musz przeje縟縜 na

Polski vloger siedzi w ameryka駍kim wi陑ieniu za nagranie opublikowane na YouTubie

bro, jak bawi si Polonusi, a przede wszystkim - jak wygl眃a praca kierowcy ci昕ar體ki. Rzuci砮m siekier i rozbi砮m tyln szyb Film z maja 2013 roku przedstawia fina rozstania Adama z jego ameryka駍k dziewczyn. Jak dok砤dnie wygl眃a硂, nie wiadomo, sam polishadam28 opisuje je tak: "Po 4

Polska mistrzem kork體. Jak im zaradzi? [Jazda Polska]

do舵 niepokoj眂e: winni z regu硑 s kierowcy, ci, kt髍zy wywo硊j korki, raczej w nich nie stoj, a czasem wystarczy jedno auto, by zablokowa trzypasm體k. Drogowy efekt domina Najbardziej przekonuj眂e rozwi眤anie zagadki samoistnych kork體 proponuje in縴nier William J. Beaty z Seattle. By nie zasn辨

Nazywam si Milion, czyli jak przez 17 lat ucieka砮m z Afryki

gwa砪eni, torturowani, podtapiani, podpalani, wieszani. Czasem amputuje si im ko馽zyny, by wymusi na rodzinie okup - nawet 40 tysi阠y dolar體. Je秎i krewnych nie sta na wykup, porwanych si sprzedaje lub morduje. Z koz przez Sahar - Na ci昕ar體ce do Chartumu poczu砮m ulg. Dwa dni drogi przez pustyni

Kobieta w tirze

rycza砤m, bo zorientowa砤m si, 縠 nie mam przyjaci蟪. Wszystkich zostawi砤m w Warlubiu. Postawi砤m wszystko na jedn kart i p砤c za to swoj cen. Dzwoni do mnie czasem: "Grilla robimy, wpadnij!". A ja w ci昕ar體ce w Norwegii i szlag mnie trafia. Bo w tej pracy jak wyje縟縜sz, to nie wiesz

Plagi greckie: przewa硑, korupcja, biurokracja

premier體 rz眃z眂ych od pocz眛ku wybuchu kryzysu nie chcia jej ukr骳i. Nie m骻, bo sektor publiczny odpowiada a za 40 proc. PKB. W rezultacie wi阠 do dzisiaj obowi眤uj przepisy chroni眂e korporacyjne interesy poszczeg髄nych grup zawodowych. By zosta kierowc ci昕ar體ki lub vana dostawczego, trzeba

Procesor, kt髍y dzia砤 jak ludzki m髗g

Do tej pory symulowanie pracy ludzkiego m髗gu by硂 dla komputer體 niezwykle wymagaj眂ym zadaniem. Nawet maszyna o gigantycznej mocy, taka jak Blue Gene, superkomputer dzia砤j眂y w laboratorium Lawrence'a Livermore'a w USA, radzi砤 sobie z tym tylko w bardzo ograniczonym zakresie, zu縴waj眂 przy tym

Polska nie mo縠 si doliczy kilku milion體 samochod體

wewn阾rznych ujawni, 縠 w ci眊u poprzednich miesi阠y dosz硂 do kilkunastu awarii systemu CEPiK, kt髍e powodowa硑 przerwy w pracy rejestr體. Po analizach MSW oceni硂, 縠 system jest "awaryjny, nienowoczesny i zbyt kosztowny". Do tego czasu na budow i obs硊g CEPiK kierowcy wy硂縴li ju ok. 1 mld z

Z poszukiwania mordercy Jessiki zrobili sobie spos骲 sp阣zania wolnego czasu. I zamienili 縴cie jej rodziny w piek硂

Od 秏ierci Jessiki Chambers min瓿o sze舵 miesi阠y. Policja wci笨 nie wie, kto j zabi. Dni Lisy Daugherty od p蟪 roku niewiele si r罂ni. Le縴 zwini阾a w k酬bek na kanapie, w ciemno禼i pali jednego papierosa za drugim. Jej twarz o秝ietla tylko niebieskie 秝iat硂 ekranu laptopa. Czasami siedzi

NIK: Polskie drogi wci笨 najbardziej niebezpieczne w UE

to samochod體 z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. - Niedostateczne zasoby kadrowe ITD oraz problemy ze statusem pracownik體 sprawiaj, 縠 inspektorzy w ograniczony spos骲 pe硁i s硊縝 w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Wiedz o tym dobrze kierowcy ci昕ar體ek, kt髍zy z r罂nych przyczyn

Na A2 po Euro ju si nie spiesz. Wci笨 rozgrzebana

, nie mog tu na ni wje縟縜. Jak twierdz niekt髍zy kierowcy, pono za piwo czasem ochroniarze wpuszczaj na A2 przez wjazd techniczny. Sporym problemem jest te brak mo縧iwo禼i zjazdu z autostrady na drog nr 50 dla tir體, kt髍 mia硑 omija Warszaw. W efekcie wiele ci昕ar體ek jedzie prosto do

Niemcy coraz bli縠j p砤tnych autostrad. Bruksela jest sceptyczna

W Niemczech jest ich blisko 13 tys. km. Prace nad projektem zmian w przepisach ju si zacz瓿y. I w tym roku ma on trafi do Bundestagu. O tym, czego mog si spodziewa kierowcy mi阣zy Renem a Odr, sporo ju wiadomo. By wjecha na autostrad, kierowcy samochod體 osobowych (ci昕ar體ki p砤c ju od

10 lat w UE: Celnik znika, ale trawki w prezerwatywie nie ukryjesz

Wsp髄nej Polityki Rolnej czy kontrola rynku hazardowego. Poza tym kontrolujemy te transport drogowy, w tym czas pracy i odpoczynku kierowc體 ci昕ar體ek. To spo砮cznie bardzo wa縩e zadanie, bo kierowca tira, kt髍y prowadzi przez 20 godzin bez 縜dnego odpoczynku, staje si niebezpieczny dla innych. Wielu

Jeste秏y z dyni [TOCHMAN]

Autobus ze stolicy przyjecha z op蠹nieniem. Kilkoro podr罂nych wysiad硂, wi阠ej chcia硂 wsi倍, stali秏y w ogonku, podali秏y kierowcy bilety, poczuli秏y kwa秐y zapach wn阾rza, pasa縠rowie siedzieli g阺to, z dzie鎚i, bez dzieci, z zamkni阾ymi oczami, z otwartymi, zieloni na twarzach, 秐i阠i, z

Rewolucja cyfrowych samochod體. Za 10 lat kierowcy nie b阣 potrzebni

poddostawcami koncern體 samochodowych? Dopiero komentuj眂y na forum zmusili Amerykanina, by zaj背 si najpowa縩iejszym problemem: bezrobociem. C罂 z tego, 縠 Kowalski zaoszcz阣zi troch na samochodzie, skoro straci prac kierowcy, mechanika albo agenta ubezpieczeniowego. Przyjrzyjmy si zagro縪nym grupom

Chiny. Taks體karze w mie禼ie na wschodzie kraju zako馽zyli strajk

analizowa硑 dostosowanie stawek, ws硊chuj眂 si w opinie wielu kierowc體 taks體ek oraz ich pracodawc體" - zapewni przedstawiciel w砤dz Hangzhou, Wang Yichuan. Trwaj眂y od poniedzia砶u protest by kolejnym w ostatnim czasie strajkiem w chi駍kim transporcie. W maju kierowcy ci昕ar體ek w porcie

Marek H砤sko dzi sko馽zy砨y 80 lat

podstawow, a w wieku 16 lat rozpocz背 prac kierowcy ci昕ar體ek, traktowa pisanie szalenie serio. By砤 to dla niego desperacka pr骲a zrobienia czego ze swoim 縴ciem, ucieczka przed ci昕arami egzystencji prostego robotnika. Jako pisarz by samoukiem, wszystko zawdzi阠za wy潮cznie ci昕kiej pracy nad sob i

Przebudowa "gierk體ki" ma po秎izg. "Trasa musi dojrze"

przodu wlecze si ci昕ar體ka. A prawe pasy s pozastawiane, mimo 縠 wszystko jest wymalowane i nie wida 縜dnych prac. Dochodzi do tego, 縠 niekt髍zy niecierpliwi mimo pacho砶體 wje縟縜j i wyprzedzaj sznur aut - denerwuje si czytelniczka "Gazety", kt髍a podr罂owa砤 ostatnio mi阣zy stolic a

Drogi zapowiadane na Euro wreszcie s. Nie zawsze pe硁ej warto禼i

髎emki. Ale potem okaza硂 si, 縠 termin trzeba przesun辨 z powodu zastrze縠 ekologicznych. - Okaza硂 si, 縠 przej禼ia dla zwierz眛 s za w眘kie i trzeba zmieni projekt. P蠹niej w trakcie budowy pracownicy odkryli gniazdo or砤 bielika i z kolei musieli秏y zatrzyma prac na czas trwania okresu

80 lat temu urodzi si Marek H砤sko

knajp, to powstaj legendy o piciu. Pisanie wcale nie przychodzi硂 mu 砤two, ka縟a strona by砤 wielokrotnie przepisywana, redagowana i zmieniana. H砤sko, kt髍y sko馽zy tylko szko酬 podstawow, a w wieku 16 lat rozpocz背 prac kierowcy ci昕ar體ek, traktowa pisanie szalenie serio. By砤 to dla niego

Nietrze紈y kierowca s硂no zap砤ci

, kt髍e podr罂owa硑 z tob samochodem. Ubezpieczyciele bardzo cz阺to w takich przypadkach drastycznie zmniejszaj sumy odszkodowa, a czasami wr阠z odmawiaj ich wyp砤ty. Twierdz bowiem, 縠 jad眂y z nietrze紈ym kierowc, akceptuj眂 jego stan, przyczyniaj si do powstania szkody i musz ponie舵

Rz眃 przyj背 list obwodnic do budowy w latach 2014-20

og硂si przetargi, a w przysz硑m rozpocz辨 budow nowych tras. W ten spos骲 rz眃 chce zapewni ci眊硂舵 inwestycji drogowych budowanych dzi阫i unijnym dotacjom. O obwodnice od lat zabiega kilkadziesi眛 miast w Polsce, kt髍ych ulice s zat硂czone od przeje縟縜j眂ych tranzytem ci昕ar體ek. W sierpniu

Blokowa rondo Babka przez kredyt. Teraz przeprasza [WIDEO]

powrot體 z pracy. - To by m骿 strajk przeciwko zakazowi ruchu ci昕ar體ek przez Warszaw od godziny 16 do 20 - t硊maczy. Szukasz frajera, kolego? Urodzi si 64 lata temu pod Kielcami. Jest zawodowym kierowc. Los rzuca go po ca硑m kraju, 縪n pozna na Dolnym 眘ku, trafili do Warszawy. Mieli dwoje

W Nowym Mie禼ie ods硂ni阾o tablic upami阾niaj眂 ofiary wypadku busa

zderzenia busa z ci昕ar體k zgin瓿o 18 os骲 jad眂ych busem do pracy w sadzie. Wi阫szo舵 pasa縠r體 busa nie by砤 przypi阾a pasami; siedzieli na prowizorycznych siedziskach, skrzynkach i deskach. Ranny zosta kierowca ci昕arowego volvo. We wtorek radomska prokuratura umorzy砤 秎edztwo ws. wypadku w Nowym

Miasto Forsa, tu ka縟y ma prac i to dobrze p砤tn

obr阞ie setek kilometr體 nie ma nic - pr骳z las體 i rzek. Tutaj zatrudniaj non stop, a ka縟y zaw骴 jest potrzebny. Kierowca autobusu? Tak, bo codziennie do pracy doje縟縜 500 autobusami tysi眂e pracownik體. Kucharz? Tak, bo trzeba ugotowa dla setek ludzi w barakach robotniczych. Agent nieruchomo禼i? Tak

痚lazowa Wola bez tir體 to dramat dla przedsi阞iorc體

Drog obok dworku Chopina w 痚lazowej Woli od lat p阣zi硑 sznury tir體. Kierowcy ci昕ar體ek jad眂y na p蟪nocne Mazowsze omijali t阣y zakorkowan Warszaw. Mieszka馽y przydro縩ych wsi 縴li w ci眊硑m ha砤sie. Poruszanie si po szosie wi眤a硂 si z ryzykiem, bo nie zbudowano przy niej porz眃nych

Nie od razu Krak體 si odkorkuje

Dyskusja nad tym, jak powinien wygl眃a transport, w Krakowie toczy si niespiesznie. Czasami jej wnioski id w przeciwnym kierunku ni w pozosta硑ch metropoliach. Je秎i w Gda駍ku czy w Warszawie d笨y si do ograniczania ruchu samochodowego w centrum, gdy w dzi mieszka馽y decyduj o zamkni阠iu

Dzia硂 nie strzela, paliwa nie by硂, amunicji te brakowa硂. Relacje ukrai駍kich obro馽體 Debalcewego

zdemobilizowany. - Jeszcze troch, 縪na czeka. A z pracy ju dzwonili, 縠 je秎i nie przyjad w kwietniu, to mnie zwolni. Niech spr骲uj, przyjad do nich z tym - z u秏iechem wskazuje na automat. Nie wszystkim jest do 秏iechu. - Widzisz ten czo砱? To tzw. bojowo-szkoleniowy. Dzia硂 nie strzela, paliwa nie by硂

Zakaz prowadzenia samochodu przez Saudyjki to kwestia polityczna

reformatora kr髄, powiedzia w wywiadzie dla Barbary Walters, 縠 wierzy, i przyjdzie taki dzie, 縠 kobiety b阣 prowadzi samochody. M體i te w體czas, 縠 Arabia Saudyjska otwiera si na 秝iat i "wraz z up硑waj眂ym czasem wszystko jest mo縧iwe". Tymczasem prawa jazdy wydawane s teraz wy潮cznie