czas pracy kierowcy ci昕ar體ki

Andrzej Kublik

Ju za pi赕 lat w Europie mog pojawi si zautomatyzowane konwoje ci昕ar體ek

Ju za pi赕 lat w Europie mog pojawi si zautomatyzowane konwoje ci昕ar體ek

Do 2023 r. na drogach Europy mog si pojawi na po硑 zautomatyzowane konwoje ci昕ar體ek, je秎i w砤dze i pa駍twa UE wprowadz odpowiednie przepisy - og硂si硂 Stowarzyszenie Europejskich Producent體 Samochod體 (ACEA).

Po zamachu w Berlinie. "Towar zardzewia, ci昕ar體ka stoi, grozi mi bankructwo"

Dopiero w po硂wie lutego Ariel 痷rawski, kt髍ego ci昕ar體k porwa zamachowiec z Berlina, m骻 roz砤dowa towar z naczepy. - Wszystko zardzewia硂. Nie wiem, co b阣zie, je秎i odbiorcy poci眊n nas do odpowiedzialno禼i finansowej - m體i przedsi阞iorca.

Tragiczny wypadek na drodze S3 niedaleko iebodzina. Sze舵 os骲 nie 縴je

Do zdarzenia dosz硂 ok. godz. 9 mi阣zy Sulechowem a iebodzinem. Bus najecha na ty ci昕ar體ki. Prokuratura i policja badaj okoliczno禼i wypadku. Droga jest zablokowana. Kierowca tira zosta odwieziony do szpitala.

Kolejny etap walki o p砤ce polskich przewo糿ik體 w UE. "Ni縮ze p砤ce to dumping socjalny"

Kolejny etap walki o p砤ce polskich przewo糿ik體 w UE. "Ni縮ze p砤ce to dumping socjalny"

kierowcy ci昕ar體ek powinni by odr阞nie traktowani w przepisach o delegowaniu pracownik體 – m體i nam komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc. Przepisy o delegowaniu pracownik體 m.in. nakazuj wyp砤ca Polakom pracuj眂ym we Francji na budowach p砤ci co najmniej francusk pensj minimaln. Obecne

Czy wodorowa ci昕ar體ka zrewolucjonizuje transport?

Czy wodorowa ci昕ar體ka zrewolucjonizuje transport?

Trevor Milton nie sko馽zy studi體, do pracy przychodzi z psem i ma na Twitterze niespe硁a 500 followers體. Czy kto taki mo縠 dokona rewolucji w transporcie drogowym? A jednak ju zaskoczy 秝iat. Czym? Superci昕ar體k wodorow. Dlaczego super? Bo w ka縟ej kategorii przebija inne ci昕ar體ki. I

Satelitarny p阣 fiskusa. Ustawy jeszcze nie ma, a ju jest nowelizacja

Satelitarny p阣 fiskusa. Ustawy jeszcze nie ma, a ju jest nowelizacja

, a do tego czasu ju b阣 obowi眤ywa硑 przepisy wymagaj眂e instalowania tych urz眃ze w pojazdach". Czyli kierowcy ci昕ar體ek p砤ciliby drako駍kie kary za przew髗 towar體 bez lokalizatora, ale trzeba by w og髄e wstrzyma przewozy paliw, alkoholu i tytoniu - tak縠 w tranzycie przez Polsk

Po zamachu w Berlinie. "Nasz kierowca to by naprawd dobry cz硂wiek"

Po zamachu w Berlinie. "Nasz kierowca to by naprawd dobry cz硂wiek"

ci昕ar體ka, rozpozna na zdj阠iu ofiary swojego kierowc (i jednocze秐ie kuzyna). Co si dzia硂 przed zamachem? Dzia砤nia niemieckich s硊縝 (policji i urz阣u ochrony konstytucji) zmierzaj m.in. do wyja秐ienia, co dzia硂 si z u縴t do ataku ci昕ar體k od momentu zamordowania jej kierowcy do chwili ataku na

Blokada wyw髗ki ponadstuletnich drzew w Puszczy Bia硂wieskiej [AKTUALIZUJEMY]

Blokada wyw髗ki ponadstuletnich drzew w Puszczy Bia硂wieskiej [AKTUALIZUJEMY]

aktywistek – Anna B砤chno – po porannym patrolu powiedzia砤 „Wyborczej”: – W dw骳h miejscach na nasz widok harwestery uciek硑. Pracowa硑 od 秝itu, ale ich kierowcy uprzedzeni przez stra縩ik體 le秐ych, 縠 si zbli縜my, przerwali prac i zjecha硑 z miejsca wycinki. W nocy na

Kierowca nie m骻 znale兼 tira przy A4. Pope硁i samob骿stwo

Kierowca nie m骻 znale兼 tira przy A4. Pope硁i samob骿stwo

O sprawie jako pierwsze poinformowa硑 "Nowiny Gliwickie. 28 maja przy autostradzie A4 w Miejscu Obs硊gi Pasa縠ra w Koz硂wie pod Gliwicami zaparkowa砤 ci昕ar體ka. Kierowca planowa przerw w pracy, tunelem pod tras przeszed na drug stron do zajazdu, gdzie pi alkohol. Gdy m昕czyzna wr骳i

Po Europie je糳zi 200 tys. ci昕ar體ek z Polski, 300 tys. kierowc體 ma prac. Czy nowe przepisy UE o transporcie drogowym uderz w naszych przewo糿ik體?

Po Europie je糳zi 200 tys. ci昕ar體ek z Polski, 300 tys. kierowc體 ma prac. Czy nowe przepisy UE o transporcie drogowym uderz w naszych przewo糿ik體?

. – Stali秏y si zak砤dnikiem w砤snego sukcesu – m體i we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Mi阣zynarodowych Przewo糿ik體 Drogowych w Polsce (ZMPD). Oceni, 縠 po Europie przewozi towary ok. 200 tys. ci昕ar體ek z Polski, co zapewnia prac dla 300 tys. kierowc體

Kierowc ci昕ar體ki zatrudni od zaraz

Kierowc ci昕ar體ki zatrudni od zaraz

100 funt體. Taki bonus oferuje agencja pracy w brytyjskim Swindon kierowcom z Europy Wschodniej. Za co? Jedynie za zapisanie si na list poszukuj眂ych pracy w transporcie drogowym. O zjawisku pisze brytyjski "Daily Mail". Od pracy na ci昕ar體ce rdzennych mieszka馽體 odstraszaj ceny

Od maja ci昕ar體ki w Polsce b阣 pod nadzorem fiskusa. Nigdzie w Europie nie walcz tak z szar stref

Od maja ci昕ar體ki w Polsce b阣 pod nadzorem fiskusa. Nigdzie w Europie nie walcz tak z szar stref

PiS. Wszyscy apelowali o czas na doszlifowanie rz眃owych propozycji – wtedy na pr罂no. Jednak potem Senat przed硊縴 prace nad ustaw, uniemo縧iwiaj眂 jej wprowadzenie od marca. Senatorowie zaproponowali te 11 poprawek, radykalnie zmieniaj眂 cz甓 uchwalonych ju przepis體. A na ostatnim

Pracodawcy o zmianach przepis體 o pracownikach delegowanych: 100 tys. kierowc體 z Polski straci prac

Pracodawcy o zmianach przepis體 o pracownikach delegowanych: 100 tys. kierowc體 z Polski straci prac

i kierowc體 ci昕ar體ek.  Pow骴? Cz阺te przekraczanie granic i - w konsekwencji - trudno禼i z naliczaniem wynagrodzenia. Nie uda硂 si - kierowcy tir體 b阣 podlega nowym przepisom. TLP szacuje, 縠 zmiany dotkn ok. 20 tys. polskich firm z bran縴 (w sumie jest ich 35 tys.). Prac - zdaniem

Pakiet Mobilno禼i podzieli Europ. Krytykuj go nie tylko polscy przewo糿icy. Polskie pos砤nki rozpocz瓿y batali w PE

Pakiet Mobilno禼i podzieli Europ. Krytykuj go nie tylko polscy przewo糿icy. Polskie pos砤nki rozpocz瓿y batali w PE

socjalny, wyr體na p砤ce kierowc體 z kraj體 Europy odkowowschodniej z p砤cami ich koleg體 z Zachodu, poprawi warunki ich pracy. Ma przyczyni si do likwidacji fikcyjnej rejestracji firm w danym kraju, firm „skrzynek pocztowych”. W pakiecie znalaz硑 si zapisy, kt髍e m體i o tym, 縠 kierowcy

Nielegaln mo縩a je糳zi, legalnej zbudowa nie wolno. Kr阾e drogi do kopal kruszywa

Nielegaln mo縩a je糳zi, legalnej zbudowa nie wolno. Kr阾e drogi do kopal kruszywa

ma tam prac – twierdzi starosta. Zapewnia, 縠 drog je糳zi 10-15 ci昕ar體ek dziennie. To by砤 budowa, nie remont Od ko馽a 2011 roku ci昕ar體ki z Drokamu korzysta硑 z innej drogi. Dzisiaj jest ona wysypana kruszywem i biegnie przez dzia砶i nale勘ce do w砤禼icieli tej kopalni. 痺ir wysypano w

Bohaterski maszynista mo縠 mie problemy. Bo nie tr眀i

Bohaterski maszynista mo縠 mie problemy. Bo nie tr眀i

ruszy i nie da si zablokowa stresem - opowiada Szyma駍ki. Da czas pasa縠rom na reakcj. - Nagrania z monitoringu wyra糿ie wskazuj, 縠 kilku z nich zosta硂by zranionych lub te straci硂by 縴cie przez 砤dunek ci昕ar體ki, kt髍ego fragmenty wbi硑 si do wn阾rza poci眊u oraz przez od砤mki szk砤 z

A2 do dzi jeszcze d硊go darmowa. Wci笨 nie zako馽zono tam wszystkich rob髏

A2 do dzi jeszcze d硊go darmowa. Wci笨 nie zako馽zono tam wszystkich rob髏

Zapewne wiele os骲 pami阾a wy禼ig z czasem na budowie autostrady A2 tu przed pi砶arskim Euro 2012. Pierwsi kierowcy pojechali ni zaledwie 40 godzin przed inauguracyjnym meczem na Stadionie Narodowym. Wcze秐iej ma硂 kto wierzy, 縠 uda si zd笨y z otwarciem trasy przed mistrzostwami, bo z budow

Rz眃 uderzy w przewo糿ik體 drogowych, szukaj眂 kasy z szarych paliw

Rz眃 uderzy w przewo糿ik體 drogowych, szukaj眂 kasy z szarych paliw

przewo糿ik transportuj眂y towar w przewozach mi阣zynarodowych. Krajowy odbiorca b阣zie zg砤sza, 縠 dosta towar. Zg砤szaj眂y przew髗 otrzyma numer identyfikacyjny wa縩y 10 dni i wymagany przy kontroli ci昕ar體ek. Przewo糿ik i kierowca, kt髍zy nie dostan numeru od klient體, dla kt髍ych przewo勘 towar, b阣

Atak w Nowym Jorku. Osiem os骲 nie 縴je. Donald Trump zapowiada zaostrzenie kontroli

Atak w Nowym Jorku. Osiem os骲 nie 縴je. Donald Trump zapowiada zaostrzenie kontroli

We wtorek ok. godz. 15 lokalnego czasu (godz. 20 polskiego) wynaj阾a ci昕ar體ka st aranowa砤 rowerzyst體 na zat硂czonej 禼ie縞e rowerowej biegn眂ej wzd硊 West Side Highway na Dolnym Manhattanie. To miejsce oddalone ledwie kilka przecznic od dawnych wie World Trade Center, kt髍e terrory禼i

Kreml boi si kierowc體

Kreml boi si kierowc體

w砤禼icielowi miesi阠znie ok. 50 tys. rubli (3 tys. z) zysku. Nowa op砤ta odbierze pi眛 cz甓 tego. A w dodatku od marca za kilometr trzeba b阣zie, jak zapowiada rz眃, p砤ci dwa razy wi阠ej. Kierowcy ci昕ar體ek wszcz阬i bunt. Od dw骳h tygodni prowadz akcj "Ulitka" (秎imak). Jad眂 kolumnami z

Kreml boi si kierowc體

Kreml boi si kierowc體

przeci阾ny 12-tonowy samoch骴 przynosi w砤禼icielowi miesi阠znie oko硂 50 tys. rubli (ok. 3 tys. z) zysku. Nowa op砤ta odbierze pi眛 cz甓 tego zarobku. A do tego od marca za kilometr trzeba b阣zie, jak zapowiada rz眃, p砤ci dwa razy wi阠ej. Kierowcy ci昕ar體ek wszcz阬i bunt. Od dw骳h tygodni prowadz

Elektroniczny bicz na przewo糿ik體 drogowych. U砤twi zawieszanie zezwole

Elektroniczny bicz na przewo糿ik體 drogowych. U砤twi zawieszanie zezwole

ci昕ar體ce urz眃zenia rejestruj眂ego czas pracy kierowc體. Ju za kilka powa縩ych wykrocze przewo糿ikom mi阣zynarodowym grozi b阣zie ograniczenie dzia砤lno禼i, czyli ograniczenie liczby wykorzystywanych ci昕ar體ek. A utrata dobrej reputacji oznacza b阣zie - dla przewo糿ik體 krajowych i mi阣zynarodowych

Polskie tiry "okazj" dla imigrant體, czyli wielkie kary i wielki k硂pot

Polskie tiry "okazj" dla imigrant體, czyli wielkie kary i wielki k硂pot

Civil Penalty Unit - angielska jednostka nadzoruj眂a prac celnik體 - na硂縴砤 na polskie firmy transportowe w przeliczeniu ponad 708 tys. z kar za przew髗 nielegalnych imigrant體 na terytorium Wielkiej Brytanii. Na samych kierowc體 - ponad 370 tys. z. Kary uda硂 si zbi prawnikom: dla firm do oko硂

Sto lat niech je糳zi, je糳zi nam! Kierowcy-seniorzy powoduj wypadki

drogi wprost pod rozp阣zonego tira. Ci昕ar體ka pcha砤 auto jeszcze kilkadziesi眛 metr體. Kierowca sprawca zgin背 na miejscu, a pasa縠rka w ci昕kim stanie pojecha砤 do szpitala. 16 pa糳ziernika br. w bia硑 dzie w centrum Bia砮j Podlaskiej 97-letni kierowca fiata 126p potr眂i na przej禼iu dla pieszych

S17. Tiry wr骳i硑 do Lublina. "Je縟勘 non stop. Koszmar"

zauwa縴砤m, 縠 od pocz眛ku lipca ci昕ar體ek na al. Witosa zacz瓿o systematycznie przybywa. Nie mo縩a normalnie otworzy okna, bo jedzie tir za tirem, ha砤s jest okropny - relacjonuje kobieta. S17. Koszt przejazdu od 5 do 17,5 z Stwierdzi砤 te, 縠 z pocz眛ku nie zdawa砤 sobie sprawy, dlaczego kierowcy

Po s硂wach Macrona. "Polski kierowca" straszy Francuz體

na pro禸 Macrona zmieni砤 sw骿 projekt zmian co do m.in. polskich kierowc體 je縟勘cych ci昕ar體kami po Europie. Ju po trzech dniach za granic mieliby podpada pod francusk czy niemieck p砤c minimaln. To prawda, 縠 swoboda 秝iadczenia us硊g przemieszczania si po UE wywo硊je du縠 opory

Ci昕ar體ki bez kierowcy? W Europie rusz lada chwila

ci昕ar體ek Toyoty oraz niemieckiego MAN-a, 禼i秎e wsp蟪pracuj眂ego ze szwedzk Scani. W Holandii od lutego testuje te swoje auta tamtejszy producent DAF. Podobnie jak w przypadku Scanii chodzi o swego rodzaju "poci眊i drogowe", w kt髍ych pierwsza ci昕ar體ka jest prowadzona przez kierowc, a

Wszyscy zginiemy w zupie

przedsi阞iorcy nie skupi si na innowacjach, pewnego pi阫nego dnia niemieckie firmy zgniot polskich przewo糿ik體 czy firmy ochroniarskie. Kosztami pracy! Niedawno testowy konw骿 zrobotyzowanych ci昕ar體ek porusza si mi阣zy Szwecj a Holandi. Zamiast sze禼iu kierowc體 potrzebny by jeden, kieruj眂y pierwszym

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: Kierowcy pod wp硑wem kom髍ki

Gadaj na pot阦! M硂dzi, dojrzali i starzy. Kobiety i m昕czy糿i. Kierowcy w czapkach i w kapeluszach. W ma硑ch sportowych autach, zdezelowanych p蟪teren體kach i w ci昕ar體kach. Zrobi砤 nawet taki ma硑 test: rano jad眂 do pracy - 45 minut przez ca潮 Warszaw, z po硊dnia na p蟪noc, przez centrum

ZAMACH W NICEI. Polka by砤 秝iadkiem zamachu: "Zacz阬i秏y biec z t硊mem, nikt nie wiedzia, co si dzieje..."

mieszka馽om, by wr骳ili do dom體 i z nich nie wychodzili. Wielu turyst體 mieszka馽y przygarniali do siebie. Kierowcy taks體ek wywozili ludzi z Promenade d'Anglais za darmo. Zamach w Nicei tu przed p蟪noc Rozp阣zona ci昕ar體ka wjecha砤 w Nicei w t硊m ludzi 秝i阾uj眂ych 14 lipca. Do zamachu dosz硂 w czwartek

Senator PO: Wprowad糾y zakaz wyprzedzania tir體 przez tiry

zakazu wyprzedzania ci昕ar體ek o masie przekraczaj眂ej 3,5 tony przez takie same pojazdy. Podobnie jak senator my秎i wielu kierowc體 osob體ek. - Raz, 縠 blokuj dwa pasy na kilka minut. Dwa, 縠 stwarzaj niebezpiecze駍two. Nieraz by砮m zmuszony do gwa硉ownego hamowania, gdy jeden tir zaczyna wyprzedza

Puszka, refluks, zawa. Ci昕ar體k przez Europ

. Wczo砱uj si i tam 秔i. Nie dostaj kokos體. Wed硊g Piotrka kokos體 nie dostaj tak縠 kierowcy cystern do przewozu paliw, kierowcy ch硂dni do przewozu mi阺a (praca niebezpieczna, bo jak powiesz na hakach rozebrane 秝inie, to one ta馽z na zakr阾ach) i kierowcy ci昕ar體ek z plandek. Zarobki wszystkich

Wojna autonomicznych aut. Uber przegrywa sp髍 o technologie Google

nad technologiami autonomicznych pojazd體 oraz powstrzyma go od kopiowania lub innego wykorzystywania materia丑w wyniesionych z Waymo. Czas na 秎edztwo Firma Waymo domaga砤 si tak縠, by s眃 nakaza Uber wstrzyma prace nad autonomicznymi pojazdami do czasu rozstrzygni阠ia sporu. S阣zia Alsup nie

Krynica 2017. Wypadki komunikacyjne kosztuj nas a 60 mld z rocznie

przeliczeniu 100 tys. mieszka馽體 osi眊n背 taki sam poziom, jaki jest w pozosta硑ch europejskich krajach. Z raportu ubezpieczycieli wynika, 縠 uda硂 si to osi眊n辨 dzi阫i skutecznej kontroli przestrzegania pr阣ko禼i i czasu pracy kierowc體 samochod體 ci昕arowych oraz inwestycjom w autostrady, drogi szybkiego

Brexit. Hamulec dla polskich ci昕ar體ek

obowi眤kowych formalno禼i w urz阣ach celnych i na granicy wi笨e si z obni縠niem wydajno禼i ka縟ego pojazdu. Wyd硊縪ny czas oczekiwania na wjazd na terytorium kraju ma wp硑w na czas pracy kierowcy, 禼i秎e reglamentowany przepisami mi阣zynarodowymi, podobnie jak czas jego obowi眤kowego odpoczynku. Kolejn

Nicea. Zamach we Francji. "My秎a砤m, 縠 kierowca si pomyli". "To by硂 polowanie!"

przedstawi砤 si jako Fanny. - Gdy po pokazie fajerwerk體 byli秏y ju gotowi i舵 dalej, zobaczy砤m ci昕ar體k zmierzaj眂 w kierunku deptaku. Jecha砤 bardzo szybko i zygzakiem. Z pocz眛ku pomy秎a砤m, 縠 kierowca nie zdaje sobie sprawy, 縠 na czas obchod體 ulic zamieniono w deptak. Ale kiedy zobaczy砤m ludzi

Przewo糿icy apeluj do Andrzeja Dudy: Prezydencie, zablokuj nadz髍 fiskusa nad ci昕ar體kami!

po秝i阠i wi阠ej czasu na doprecyzowanie przepis體, kt髍e fiskus pocz眛kowo chcia wprowadzi od marca, czyli trzy tygodnie po pierwszym czytaniu projektu. Jednak wi阫szo舵 pos丑w PiS odrzuci砤 pomys, by przed硊縴 prace nad nowymi przepisami i uchwalono je w trzy dni od pierwszego czytania. Pewne poprawki

Kursy na prawo jazdy b阣 dro縮ze. Bo dro縮ze paliwo, wy縮za p砤ca minimalna i praca na szaro

zaczynaj眂emu prac w zawodzie ju w dwa miesi眂e. – Gdzie indziej jest taka sytuacja, 縠 koszt wykszta砪enia zawodowego zwraca si w tak kr髏kim czasie? – pyta retorycznie. Egzamin na prawko po rosyjsku? Kulka specjalizuje si (jak wielu innych) w szkoleniach kandydat體 na zawodowych kierowc體

Upadek gwiazdy autonomicznych aut. Kryzys b硑skotliwej kariery Levandowskiego

, jak jego ci昕ar體ki je縟勘 bez kierowcy po drogach Nevady. W砤dze tego stanu oskar縴硑 przedsi阞iorc, 縠 砤mie przepisy, testuj眂 bez zezwolenia na drogach publicznych takie pojazdy. Ju w czasie pracy w Google'u Anthony Levandowski chcia robi interesy w Nevadzie, gdzie le縴 Las Vegas, ameryka駍ka

Google oskar縴 Ubera o kradzie technologii do autonomicznych aut

autonomicznych pojazd體, kt髍e teraz wykorzystuje Uber. Levandowski na pocz眛ku zesz砮go roku, po rozstaniu z Google, za硂縴 sp蟪k Otto zajmuj眂 si konstrukcj zrobotyzowanych ci昕ar體ek, kt髍e mog je糳zi bez kierowcy. Ale ta sp蟪ka przymierza砤 si tak縠 do konstrukcji zrobotyzowanych taks體ek, proponuj眂

Kilkana禼ie godzin le縜 bez pomocy na 縰rawiu: bulwersuj眂a 秏ier na krakowskiej budowie

wprowadzenie 禼is砮j ewidencji czasu pracy operator體 縰rawi. – Podobny system obowi眤uje ju kierowc體 ci昕ar體ek, w naszej bran縴 te widzimy tak potrzeb. Pracujemy cz阺to po 12 godzin dziennie. Brak przestrzegania podstawowych zasad BHP powoduje, 縠 na polskich budowach co roku ginie co najmniej

Za kierownic nadal mo縩a zarobi

Polsce kierowca pracuj眂y na mi阣zynarodowych trasach mo縠 zarobi zwykle od 5 do 8 tys. z. Dla nas najwa縩iejsze, by je糳zi p硑nnie, by dyspozycyjny i potrafi dobrze wyliczy czas pracy. Wtedy zawsze mo縠 liczy na wi阠ej zlece. Od kierowc體, kt髍zy musz sobie radzi za granic, nie jest wymagana

Unia Europejska. Pomy秎, kochanie, nie kupi ci ju nic*

spada (8,6 proc. w lutym 2017 r.), zatrudnienie ro秐ie, p砤ce – powoli – ale wzrastaj. Brakuje ju 100 tys. kierowc體 tir體. I wtedy przychodzi Polexit. Na granice wracaj szlabany, przypominaj o sobie paszporty, wizy, pozwolenia na prac, kolejki na granicach i nieufne spojrzenie

Armagedon nad kana砮m La Manche

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Armagedon nad Kana砮m

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Przedsi阞iorcy kupuj coraz wi阠ej ci昕ar體ek

kierowc體 ba砤 si utraty pracy. Dzisiaj wida jednak, 縠 rosyjski kryzys zosta przez polskich przewo糿ik體 przezwyci昕ony i tylko na pewien czas przyhamowa bran筷 transportow. Du縴m zagro縠niem dla polskich transportowc體 by砤 r體nie sprawa minimalnych stawek godzinowych dla kierowc體 ci昕ar體ek w

Transport to logistyka. Wozi trzeba coraz wi阠ej

, jak 秝i阾a, czas pracy kierowc體, korki czy postoje na granicach. Przewo糿icy pos硊guj si sta硑mi rocznymi rozk砤dami jazdy. Planowanie dostaw w takich warunkach jest du縪 砤twiejsze. – Transport intermodalny jest bardziej przyjazny dla 秗odowiska. Zast眕ienie dr骻 torami wychodzi wszystkim na

Hak na trucicieli. Rzesz體 bada jako舵 spalin i zabiera dowody rejestracyjne

starych, zdezelowanych autokar體 i ci昕ar體ek sprowadzanych z zagranicy. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to niejedyna kara, jaka spotyka kierowc體 i w砤禼icieli zatruwaj眂ych 秗odowisko samochod體. - S tak縠 mandaty. Kierowca pojazdu mo縠 otrzyma mandat w wysoko禼i od 20 do 500 z硂tych. Karani s

Niemiecka stawka minimalna ju nie straszy polskich przewo糿ik體

kierowc體 ma wiele sk砤dnik體 - opr骳z uposa縠nia zasadniczego, dolicza si tak縠 m.in. dodatki za prac w nocy, w nadgodzinach czy diety za hotel (37 euro dziennie). Polscy transportowcy zacz阬i wi阠 narzeka, 縠 p骿d z torbami, bo 8,5 euro plus wszystkie dodatki wywinduje pensje ich kierowc體 wo勘cych

Prezes Portu Gda駍k kasz Greinke: Port Centralny si zwr骳i! [WYWIAD]

po prostu ustawiali ci昕ar體ki w rz阣zie i pobierali pr骲ki po kolei. Dopiero po analizie wskazywa砤 kierowcom, do kt髍ego magazynu maj si uda, a to bardzo wyd硊縜硂 czas obs硊gi. Wystarczy硂 otworzy bramy i wpu禼i ci昕ar體ki do portu, na utwardzone ju place. Dlaczego te pojazdy nie mog硑

Tir nie zatrzyma si na 秝iat砤ch i rozjecha 19 aut [WIDEO]

i mieszka馽y pobliskiego osiedla. - Gdyby by pijany, to nie by硂by mi go 縜l, a tak to szkoda. Kierowcy tir體 nie maj 砤twego 縴cia. Wiem, bo syn siostry jest bardzo zm阠zony i zestresowany t prac. Pracodawcy ci眊le naciskaj, by by na czas. To nie jest 砤twy chleb, ten pan na pewno by

Sukces pozna駍kiej firmy. Yanosik daje, nie odbiera

wi阫szym korku. To tak縠 spro秐e rozmowy, kt髍ymi niekiedy umilaj sobie czas zawodowi kierowcy, wi阠 uszy bol niemi硂siernie. A i technicznie system pozostawia wiele do 縴czenia, bo po kilku godzinach jazdy charakterystyczny dla tych urz眃ze szum bywa ju nie do zniesienia. Dwaj przyjaciele postanawiaj

Nie b阣zie 130 km nowych dr骻 ekspresowych obiecanych na wakacje. Inwestycje drogowe wpadaj w po秎izg

ekspresowej S3, kt髍 w czasie wakacji kierowcy je縟勘 do Mi阣zyzdroj體. Ale prace wci笨 tam trwaj i GDDKiA nie poda砤 nam nowego terminu ich zako馽zenia. ...na po硊dniu Pojawi硑 si te po秎izgi na trasie ekspresowej S7 mi阣zy Warszaw a Krakowem. Odcinek tej trasy od granicy z wojew骴ztwem ma硂polskim do

Nie uciekaj, tato. Fina konkursu Akademia Opowie禼i - I nagroda

Mi阣zynarodowe Targi Pozna駍kie. Jest du縪 ci昕ar體ek. Zamykam oczy, s硑sz wizg i tr眀ienie. Zaraz b阣 rogatki, 縪硁ierze nas zatrzymaj – a je秎i zaczn strzela – otwieram oczy i zaraz zn體 zamykam, s硑sz buczenie kolejnej ci昕ar體ki. – Otw髍z okno – m體i ojciec. Nie dyskutuj, kr阠

Chc szybciej otworzy A1. "Trzeba wi阠ej zap砤ci"

80 proc. kontraktu. W ci眊u dw骳h tygodni powinni秏y zako馽zy prace na jezdniach g丑wnych. Zgodnie z umow na puszczenie ruchu mamy czas do 3 sierpnia, co oznacza, 縠 wszystkie prace powinni秏y zako馽zy na pocz眛ku lipca - m體i Witold Bella ze Strabagu. Maciej Tomaszewski, dyrektor 丑dzkiego

Polska - Francja: leciutka odwil. Ale Szyd硂 us硑sza砤 w Pary縰 kilka cierpkich s丑w

za granic pracownicy delegowani b阣 musieli zatrudni si na takich samych warunkach jak miejscowi. Jednak Uni czeka teraz sp髍 o nowe zasady przymusowego podwy縮zania p砤c np. polskich kierowc體 ci昕ar體ek w zagranicznych trasach na terenie UE. Francuzi tak縠 niskie p砤cy kierowc體 uznaj za

Czy Ukrai馽y zabieraj prac Polakom? Ekspert: "To fa硈zywa i szkodliwa teza"

pracodawc體, kt髍zy maj ogromne problemy ze skompletowaniem kadry przed nadchodz眂ym sezonem. Brakuje nie tylko os骲 z okre秎onymi umiej阾no禼iami (majstr體, kierowc體 ci昕ar體ek, kucharzy), ale przede wszystkim os骲 do najprostszych prac. – Problem istnieje od 2-3 lat i z ka縟ym rokiem coraz bardziej

Wybory we Francji. Polski hydraulik do bicia

zala硑 Francj. Firmy transportowe wynajmuj ich kierowc體 zamiast lokalnego personelu i oszcz阣zaj nawet 20 proc. Le Pen nie wierzy w砤snym uszom. Nie chodzi tylko o cen. Polacy naruszaj przepisy. Je縟勘 na okr眊硂, nie odpoczywaj, czasami nie maj nawet uprawnie. A w砤dze przymykaj oczy. Guisnel

Londyn i Pary zaostrzaj kontrole w Calais i Dover, by zatrzyma 3 tys. imigrant體 szturmuj眂ych Angli

ci昕ar體kami pod kana砮m La Manche, ale roz砤dowanie kolejek wymaga czasu. Uciekinierzy z Syrii, Afganistanu, Erytrei, Sudanu, Nigerii i innych kraj體 pr骲uj dosta si do Anglii, bo uwa縜j, 縠 砤twiej znajd tam prac na czarno lub dostan azyl. Maj za sob wielomiesi阠zne podr罂e z Libii lub Turcji do

Leszek Ja縟縠wski: W sieci jeste秏y bezbronni jak dzieci

. Broni硑 ludzi, kt髍zy tracili prac z powodu post阷u. Ta cyfrowa to wyzwanie dla rynku pracy. Dziesi赕 lat temu samochody bez kierowcy to by硂 science fiction. Teraz to rzeczywisto舵. Mo縠 znikn辨 zaw骴 kierowcy ci昕ar體ki, bo pojazdy b阣 prowadzone zdalnie. A w samych USA zarabia tak na 縴cie ponad 3

Ub硂cone ci昕ar體ki budowla馽體 brudz krakowskie drogi

Trwaj眂a wci笨 zima kolejny raz by砤 砤skawa dla budowla馽體, kt髍zy nie musieli odk砤da wi阫szo禼i prac na wiosn. Budowle pi瓿y si w g髍, a cz甓 ulic pokrywa砤 si grub warstw b硂ta, piachu i mokrego py硊 wywo縪nego na ko砤ch ci昕ar體ek. - Ka縟ej wiosny i jesieni, a teraz tak縠 i zim

Rozmowa, kt髍a zabija. Kom髍ki s przyczyn co czwartego wypadku

wymaga硂 gruntownej zmiany nawyk體. Wielu kierowc體 uwa縜 rozmowy przez kom髍k za najlepsze wykorzystanie czasu "traconego" w drodze do pracy. Problem b阣zie si nasila, bo a) przybywa os骲, od kt髍ych wymaga si pe硁ej dyspozycyjno禼i, b) rozmowy taniej, mamy coraz wi阠ej darmowych minut.

Cena za brak planu przyj阠ia euro przez Polsk

europarlament (a na to si zanosi) – uderzy w polskie firmy transportowe . Teraz s w Unii g丑wnym graczem na rynku przewoz體 drogowych, ale zaproponowane zaostrzenie wymog體 wyp砤t lokalnej p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek jad眂ych np. do Francji mo縠 zagrozi silnej pozycji polskich

Praca czeka na cz硂wieka. Dla nas to niby dobrze, ale...

pomy秎nie trzymiesi阠zny okres pr骲ny i podpisa umow na kolejny rok. Do tej pory takie rozwi眤anie stosowa硑 jedynie bogate korporacje, ale rynek pracy ca砶owicie wyczyszczony z zawodowych kierowc體 zmusi do podobnej taktyki mniejsze firmy. – My秎a砮m, 縠 to b阣zie 砤twa kasa. Obdzwoni砮m

Unia chce reformy przepis體 w sprawie pracownik體 delegowanych

zleceniodawcy. Zachodni zwi眤kowcy czasem nazywaj to "dumpingiem socjalnym", czyli nieuczciw konkurencj na rynku pracy. To od dawna bardzo gor眂y temat, zw砤szcza we Francji oraz w Belgii. Nieudana blokada KE zaproponowa砤 wiosn, by delegowanym - opr骳z p砤cy minimalnej - przys硊giwa硑 tak縠 inne

Jak walczy ze smogiem, je秎i tir jedzie za darmo, a poci眊 p砤ci?

zmusza硑by kierowc體 do p砤cenia tym wy縮zych stawek, im bardziej ich ci昕ar體ki zanieczyszczaj powietrze. Do podobnych rozwi眤a d笨y te Komisja Europejska.  Takie zmiany sk硂ni硑by przedsi阞iorc體 do wymiany pojazd體 na nowe, bardziej ekologiczne. Wed硊g sygnatariuszy listu zmniejszy硂by to emisje i

Anonim dowodem w sprawie 秏ierci licealist體

tej katastrofy, aktywnie uczestnicz眂e w procesie. W砤禼icielom biura turystycznego, z kt髍ego wynaj阾o autokar na wyjazd licealist體, prokuratura zarzuci砤 szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia

W zaledwie dziewi赕 dni wyremontowali drog. Nie mo縩a tak zawsze?

by硂 9 km trzypasmowej drogi) upora砤 si w 9 dni. Na dodatek wi阫szo舵 prac trwa砤 weekendami. Prace na pierwszym fragmencie z Chorzowa do Katowic zaplanowano na przed硊縪ny weekend (i阾o Wojska Polskiego). W poniedzia砮k kierowcy mogli ju je糳zi drog jak spod ig硑. Tydzie p蠹niej jezdni w

Tiry z autostrady prosto na stolic. Zakaz體 brak

zakazy wjazdu do Warszawy w godzinach szczytu wprowadzone w 2006 r. w czasie rz眃體 komisarza Kazimierza Marcinkiewicza. Kierowcy ci昕ar體ek maj omija Warszaw drogami nr 50 i 62, kt髍e tworz tzw. obwodnic stolicy dla tir體. Specjalnie dla tego ruchu obie trasy zosta硑 przebudowane i poszerzone na

Nie w Sztokholmie. Nie w kraju Astrid Lindgren. Mam nadziej, 縠 ju nigdy wi阠ej

uda硂 si  schwyta podejrzanego kierowc ci昕ar體ki. Wiadomo, 縠 pochodzi z Uzbekistanu i sympatyzowa z ISIS, 縠 od jakiego czasu mieszka w Sztokholmie. Trwaj poszukiwania innych sprawc體. Jonas Gardell, t硊maczony przeze mnie pisarz, z kt髍ym nie tak dawno przeprowadzi砤m d硊g 

Wojna transportowa o 8,5 euro za godzin. "Niemieckie przepisy to dla nas upadek"

tys. kierowc體 tir體 (Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewo糿ik體 Drogowych zrzesza 270 firm, tak縠 z Gorzowa i okolic. To 3100 samochod體). Ca砤 bran縜 to nawet milion miejsc pracy (mamy drug flot samochodow w秗骴 kraj體 UE). I 3 mld z podatk體 odprowadzanych rocznie do bud縠tu. - Z nasz

Trzy drogi z Wroc砤wia nad morze - kt髍 wybra? [MAPA, REMONTY, UTRUDNIENIA]

wolno (kierowcy zwalniaj tutaj, bo wiedz, 縠 za stacj benzynow cz阺to stoi drog體ka i sprawdza pr阣ko舵) drogowcy na czas budowy S3 zamkn阬i skrzy縪wanie DK3 z DK12 i przenie秎i ruch na tzw. bypass (czyli wybudowan drog tymczasow). W tym miejscu zamiast skrzy縪wania z sygnalizacj 秝ietln, kt髍e

Francuska policja rozbi砤 gang przemytnik體 ludzi z Francji na Wyspy Brytyjskie, ale jego miejsce zajmuj kolejne

dojazdowej do prom體, gdzie mo縩a spotka koczuj眂ych i kierowc體 ci昕ar體ek. Parkingi, stacje benzynowe i las (wymarzona kryj體ka, wci笨 przybywa w nim namiot體). Przemytnicy pomagali tu imigrantom wej舵 do naczep ci昕ar體ek zmierzaj眂ych do Dover. "Pakiet VIP" przewidywa podr罂 w baga縩iku

Inwigilacja w korporacjach. Uwa縜jcie, pracownicy du縴ch firm: szefowie ze swych biur widz wszystko

czynno禼i wykonywane w jak najkr髏szym czasie. Rozwin背 go Henry Ford w swoich fabrykach samochod體. Poszczeg髄ne zadania robotnik體 zacz阾o mierzy stoperami i wprowadzono normy pracy. Za wykonywanie pracy powy縠j norm pracownicy byli dodatkowo wynagradzani. Tym samym ustanawiali nowe standardy

Za du縪 smutku na pokaz. Cynizm na pogrzebie [KOMENTARZ]

kasz Urban z Ro縩owa w Zachodniopomorskiem zosta zastrzelony. Terrorysta z Tunezji u縴 jego ci昕ar體ki do dokonania zamachu w czasie 秝i眛ecznego jarmarku w Berlinie. Do tragedii dosz硂 19 grudnia. Zgin瓿o 12 os骲, ok. 50 zosta硂 rannych. Pogrzeb 37-letniego kierowcy odby si 30 grudnia w

Automatyzacja tworzy wi阠ej miejsc pracy, ni niszczy, i s one lepiej p砤tne. Prawda czy fa硈z?

Club – jest znacznie bardziej produktywna. Tam obs硊giwa砤 do 20 klient體 dziennie, a w Amazonie pakuje od 75 do 120 paczek na godzin, kt髍e nast阷nie s wrzucane na szybkie pasy transportowe, a z nich trafiaj do ci昕ar體ek, kt髍e rozje縟縜j si po regionie. Praca jest bardziej wymagaj眂a

Transport szuka rynku na Bliskim Wschodzie

. Jedyne, co mo縠 zrobi kierowca widz眂y w lusterku kilkudziesi阠iu ludzi goni眂ych jego ci昕ar體k, to doda gazu. A je秎i nie mo縠, bo przed nim s inne auta? Kana La Manche wype硁ione towarami tiry przekraczaj 4 miliony razy rocznie. A 23 proc. tego jest zas硊g polskich firm transportowych

Koszmar zaczyna si wiosn. Py硊 na polach jest tak du縪, 縠 nawet byd硂 trawy nie chce je舵 [ZDJ蔆IA]

, zach硑秐i阾o si tym, 縠 do gminy b阣 sp硑wa wielkie pieni眃ze z podatk體, a okoliczni mieszka馽y znajd w tych zak砤dach prac Mieszka馽y najbardziej narzekaj na przer骲k i transport. A konkretnie na py硑 unosz眂e si z ha砫 oraz spod k蟪 ci昕ar體ek, kt髍e je przewo勘. Twierdz, 縠 cz甓 firm lekcewa縴

S硂dkowski kr阠i w Nicei dokument o bezpiecze駍twie. "Teraz ten zamach. Straszny zbieg okoliczno禼i"

P蠹ny wiecz髍 w czwartek, Nicea. Na Promenadzie Anglik體 rozp阣zona ci昕ar體ka wje縟縜 w t硊m, kt髍y 秝i阾uje w砤秐ie Dzie Bastylii. Gin 84 osoby. Francja kolejny raz chwieje si w posadach. Kraj p砤cze, a Europa i 秝iat zaczynaj s砤 kondolencje. W tym samym momencie na Canal+ Discovery

Smog parali縰je stolic Indii

zostan zamkni阾e na trzy dni, by nie zmusza dzieci do wdychania „morowego” powietrza. Na co najmniej pi赕 dni maj stan辨 wszystkie prace budowlane i rozbi髍ki budynk體. Opalana w阦lem elektrownia na obrze縜ch miasta ma zosta zamkni阾a na dziesi赕 dni. Tyle samo czasu b阣zie obowi眤ywa

Program TV: "Jak by normaln", "Palo Alto" i "Wojna 縠駍ko-m阺ka" [24.11.16]

Tort ze 秐iegudramat obycz., Wlk. Brytania/Kanada 2006, re. Marc Evans, wyk. Alan Rickman, Sigourney Weaver18:05 | Ale Kino+ Walijskie kino niezale縩e. Ci昕ar體ka zabija autostopowiczk, a podwo勘cy j kierowca dociera do jej matki cierpi眂ej na autyzm: intryguj眂a refleksja o takich ludziach

Prokurator ostro o braku patroli i serii 秏iertelnych wypadk體: - Radiow髗 wi阠ej wart ni ludzkie 縴cie?

秏iertelnych jest zatrwa縜j眂o du縜. Liczba os骲 rannych jest ogromna. Przez wakacyjne dni zgin瓿o tylu ludzi, ile czasami ginie przez kilka miesi阠y. To pechowa seria, kt髍 trzeba natychmiast przerwa, a nie obwinia tylko kierowc體, 縠 oni s wszystkiemu winni. Co robi? - Problem nabrzmia do takiego

Budowa 潮cznika z S19 op蠹ni si jeszcze bardziej. Teren zbyt podmok硑 [FOTO]

cierpliwo舵 Miasto ju nie gwarantuje terminu wrze秐iowego. – W takiej sytuacji, jaka zaistnia砤, nie jeste秏y w stanie przewidzie rozwoju wypadk體. Nie mo縠my wi阠 zdecydowanie podtrzymywa terminu wrze秐iowego i wbrew naturze wymusza prac, bo mog硂by si okaza po jakim czasie, 縠 droga si rozpada

Gro糿e tiry na obwodnicy - ju 500 kolizji i 11 ofiar

, kt髍ymi zarz眃za ta instytucja, nie ma ogranicze w ruchu ci昕ar體ek. To np. trasa A2 i S8 przez Bemowo. - Dbaj眂 o komfort kierowc體 i zaoszcz阣zenie czasu podczas przejazdu przez silnie zurbanizowane tereny stolicy, sugerujemy podr罂 du勘 obwodnic Warszawy, czyli drogami nr 50 i 62. St眃 tablice

Czy troska Brukseli o prawa pracownicze nie zaszkodzi Polakom?

pracy. Komisarz Thyssen jest zaanga縪wana w rozwi眤anie konfliktu mi阣zy niemieck p砤c minimaln (obowi眤uj眂 od stycznia 2015 r.) a polskimi kierowcami ci昕ar體ek je縟勘cymi do i przez Niemcy. Zar體no p砤ca minimalna, jak i zwi眤ane z ni obci笨enia administracyjne mog uderzy w konkurencyjno舵

Cz硂wiek, maszyna, brak pracy. Reindustrializacja 秝iata nie zbawi

Japonii ogrodnictwo przejmuj maszyny W przededniu wyruszenia na drogi s autonomiczne samochody i ci昕ar體ki. Lidary, drogie laserowe urz眃zenia skanuj眂e teren wok蟪 samochodu, kt髍e widzieli秏y jako kopu硑 na pierwszych samochodach Google’a bez kierowcy, uda硂 si zmniejszy, a ich koszt spad

Tunel odmieni Gda駍k. Centrum bez kork體

kierunku Warszawy oraz doje縟縜j眂y do pracy w rejonie Portu P蟪nocnego i rafinerii nie musz teraz przeje縟縜 przez centrum Gda駍k, tak samo jak tury禼i przyje縟縜j眂y do Gda駍ka czy Sopotu droga S7. Nie m體i眂 ju o ci昕ar體kach, kt髍e wyje縟縜j眂 z teren體 stoczniowy i portowych na lewym brzegu Wis硑

Kanadyjski raj, czyli autostrad do piek砤

popi蟪. Pomy秎a砤m: czas ucieka. Jennifer: – Obudzi mnie telefon kolegi. „Widzisz, co si dzieje za oknem?” – zapyta. Mama, tata i brat poszli rano do pracy, wi阠 sama musia砤m w 20 minut spakowa wszystkie nasze rzeczy. Totalnie spanikowa砤m, wrzuca砤m do torby, jak leci

Katastrofa pod Je縠wem. Kierowca zabra tajemnic do grobu

przepis體 o ubezpieczeniach spo砮cznych oraz po秝iadczenia nieprawdy w dokumentach. Chodzi o to, 縠 kierowcy pracowali, kiedy powinni mie wolne i wpisywano im inny czas pracy ni w rzeczywisto禼i. Wszystko wysz硂 na jaw podczas kontroli - niby cz硂wiek mia wolne, a w tym czasie by opisywany w rejestrach

Konkurencja? OK, ale wygrywa maj Niemcy

pracownik體 w niemieckim urz阣zie, z硂縴 deklaracj o przestrzeganiu przepis體 dotycz眂ych p砤cy minimalnej, przedstawi umowy kierowcy o prac, dokumentacj jego czasu pracy, rozliczenia wynagrodze, potwierdzenia ich wyp砤t. Wszystkie dokumenty maj by sporz眃zone po niemiecku, a zatrzymani do kontroli

Konkurencja? OK, ale wygrywa maj Niemcy

pracownik體 w niemieckim urz阣zie, z硂縴 deklaracj o przestrzeganiu przepis體 dotycz眂ych p砤cy minimalnej, przedstawi umowy kierowcy o prac, dokumentacj jego czasu pracy, rozliczenia wynagrodze, potwierdzenia ich wyp砤t. Wszystkie dokumenty maj by sporz眃zone po niemiecku, a zatrzymani do kontroli

Dziewczyny w ci昕ar體kach nowymi gwiazdami internetu. "Mamy we krwi troch ropy"

m體i niewiele: nie lubi zakup體 i dwa miesi眂e marzy砤 o maminym rosole. Tyle. Woli skupia si raczej na tajnikach swojej pracy, np. na "za砤dunku bokiem". Diabe kusi ci d紈i阫iem i pi阫nem ci昕ar體ek Iwona sko馽zy砤 studia i zaraz po nich pracowa砤 jako nauczycielka. Umiera砤m w szkole

Podr罂 za 1 euro. Autostopem z Syryjczykiem przez Europ

je糳zi砮m autostopem. Przyda wam si - rzuca na po縠gnanie. Za zaoszcz阣zone 4 z kupujemy cappuccino na stacji benzynowej. Mamy szcz甓cie. Po dziesi阠iu minutach stania z kartk z napisem "Praga" zatrzymuje si ci昕ar體ka. - Unia du縪 nam da砤 - m體i Marian, kierowca, kiedy Wael przysypia na

Almerka i TIR-y. Kr髄owa kierownicy [DZISIAJ W TV]

"Polscy truckersi"Polska 2015czwartek 29 pa糳ziernika | 21:40 | Discovery Channel Rozmowa z Patrycj "Almerk" Rzenno, kierowc TIR-a Drobna dziewczyna za kierownic pot昕nego TIR-a. two by硂 ci zdoby t prac? Patrycja Rzenno: Prawo jazdy i wszelkie uprawnienia do tego, by

Kradzie縠 paliwa w firmie. Jak walczy z plag oszustw?

komunikat "odsprzedam oszcz阣no禼i". To kierowca ci昕ar體ki, kt髍y w砤秐ie okrad swojego szefa. Baki ci眊nik體 siod硂wych mog mie nawet 900 litr體 pojemno禼i. Przy takiej ilo禼i paliwa 20 litr體 mniej jest praktycznie niezauwa縜lne. Tak z硂dzieje kradn paliwo z ci昕ar體ek W砤禼iciele firm

Szprotawa importuje 秏ieci. Czy przez nie mieszka馽y choruj na nowotwory?

wiele razy. Czasami w nocy. Widzi 秝iat砤 latarek, s硑szy g硂sy i stukanie opr罂nianych beczek. Jednego dnia, na pocz眛ku 2016 roku, naliczy 156 ci昕ar體ek, kt髍e wjecha硑 na wysypisko. Rejestracje nie tylko polskie, ale te francuskie, niemieckie. – Mia砮m kilka przypadk體, 縠 ci昕ar體ka chcia砤

Podczas akcji "Reinhardt" Niemcy zamordowali 2 mln 痽d體 z Generalnej Guberni i Bia硂stocczyzny. Zag砤da zacz瓿a si 16 marca 1942 r.

Treblince znajduje si w g阺tym lesie. Ludzi przewozi si ci昕ar體kami do budynk體, gdzie dostaj rozkaz rozebrania si do naga. Ka縟emu wydaje si kostk myd砤 i wyja秐ia, 縠 przed przej禼iem do obozu pracy musi wzi辨 k眕iel. Nagich ludzi – osobno m昕czyzn, kobiety i dzieci – wprowadza si do

Kowboj budzi respekt

縠by a pisa o tym prac magistersk? - Przede wszystkim chcia砮m napisa o czym, czego sam wci笨 do秝iadczam. Ponadto zale縜硂 mi na tym, by m骳 pisa o swoich refleksjach, a tych na ten temat mia砮m bardzo du縪. Po prostu lubi je糳zi, a 縠 w aucie sp阣zam du縪 czasu, mia砮m mo縧iwo舵 wnikliwej

Wybory we Francji. Je秎i Francuzi nie naprawi gospodarki, wypadn z ekstraklasy

unijnych pa駍tw, kt髍e sprzeciwiaj si liberalizacji i deregulacji rynk體. Pr骲uje te zatrzyma „polskiego hydraulika” i wyrzuci z francuskiego rynku polskich kierowc體 ci昕ar體ek, zarzucaj眂 im zani縜nie wynagrodze. Blokuje dyrektyw us硊gow, kt髍a umo縧iwi砤by firmom z kraj體

Ob髗 uchod糲體 w Calais do likwidacji

, nikt tu nie przyje縟縜. Dla bran縴 turystycznej to katastrofa. Do tego dochodzi spadek dochod體 z tranzytu towar體. Kierowcy ci昕ar體ek s przera縠ni, gdy grupy zamaskowanych migrant體 nocami blokuj drogi, by wskoczy do ich samochod體. Je秎i mog, wybieraj inne trasy. Sprowadzono dodatkowo 2 tys