czas pracy kierowcy ci昕ar體ki

PAP

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

Niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez KE - og硂szono po rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w pi眛ek w Berlinie.

Berlin poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln

Rz眃 w Berlinie poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy i zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy do czasu wyja秐ienia regulacji UE w tej kwestii - poda砤 minister pracy Andrea Nahles.

Po zamachu w Berlinie. "Towar zardzewia, ci昕ar體ka stoi, grozi mi bankructwo"

Dopiero w po硂wie lutego Ariel 痷rawski, kt髍ego ci昕ar體k porwa zamachowiec z Berlina, m骻 roz砤dowa towar z naczepy. - Wszystko zardzewia硂. Nie wiem, co b阣zie, je秎i odbiorcy poci眊n nas do odpowiedzialno禼i finansowej - m體i przedsi阞iorca.

Tragiczny wypadek na drodze S3 niedaleko iebodzina. Sze舵 os骲 nie 縴je

Tragiczny wypadek na drodze S3 niedaleko iebodzina. Sze舵 os骲 nie 縴je

. - Trwaj ogl阣ziny. Tir sta prawid硂wo na poboczu. To w jego ty uderzy bus. Kierowca Tira uzupe硁ia p硑ny w samochodzie. Uderzenie by硂 tak silne, 縠 ci昕ar體ka przesun瓿a si o trzy metry. Kierowca, kt髍y sta obok pojazdu, dozna powa縩ych uszkodze cia砤. Jego stan jest bardzo ci昕ki. ig硂wcem

Czy wodorowa ci昕ar體ka zrewolucjonizuje transport?

Czy wodorowa ci昕ar體ka zrewolucjonizuje transport?

Trevor Milton nie sko馽zy studi體, do pracy przychodzi z psem i ma na Twitterze niespe硁a 500 followers體. Czy kto taki mo縠 dokona rewolucji w transporcie drogowym? A jednak ju zaskoczy 秝iat. Czym? Superci昕ar體k wodorow. Dlaczego super? Bo w ka縟ej kategorii przebija inne ci昕ar體ki. I

Po zamachu w Berlinie. "Nasz kierowca to by naprawd dobry cz硂wiek"

Po zamachu w Berlinie. "Nasz kierowca to by naprawd dobry cz硂wiek"

ci昕ar體ka, rozpozna na zdj阠iu ofiary swojego kierowc (i jednocze秐ie kuzyna). Co si dzia硂 przed zamachem? Dzia砤nia niemieckich s硊縝 (policji i urz阣u ochrony konstytucji) zmierzaj m.in. do wyja秐ienia, co dzia硂 si z u縴t do ataku ci昕ar體k od momentu zamordowania jej kierowcy do chwili ataku na

Satelitarny p阣 fiskusa. Ustawy jeszcze nie ma, a ju jest nowelizacja

Satelitarny p阣 fiskusa. Ustawy jeszcze nie ma, a ju jest nowelizacja

, a do tego czasu ju b阣 obowi眤ywa硑 przepisy wymagaj眂e instalowania tych urz眃ze w pojazdach". Czyli kierowcy ci昕ar體ek p砤ciliby drako駍kie kary za przew髗 towar體 bez lokalizatora, ale trzeba by w og髄e wstrzyma przewozy paliw, alkoholu i tytoniu - tak縠 w tranzycie przez Polsk

Kierowca nie m骻 znale兼 tira przy A4. Pope硁i samob骿stwo

Kierowca nie m骻 znale兼 tira przy A4. Pope硁i samob骿stwo

O sprawie jako pierwsze poinformowa硑 "Nowiny Gliwickie. 28 maja przy autostradzie A4 w Miejscu Obs硊gi Pasa縠ra w Koz硂wie pod Gliwicami zaparkowa砤 ci昕ar體ka. Kierowca planowa przerw w pracy, tunelem pod tras przeszed na drug stron do zajazdu, gdzie pi alkohol. Gdy m昕czyzna wr骳i

Od maja ci昕ar體ki w Polsce b阣 pod nadzorem fiskusa. Nigdzie w Europie nie walcz tak z szar stref

Od maja ci昕ar體ki w Polsce b阣 pod nadzorem fiskusa. Nigdzie w Europie nie walcz tak z szar stref

PiS. Wszyscy apelowali o czas na doszlifowanie rz眃owych propozycji – wtedy na pr罂no. Jednak potem Senat przed硊縴 prace nad ustaw, uniemo縧iwiaj眂 jej wprowadzenie od marca. Senatorowie zaproponowali te 11 poprawek, radykalnie zmieniaj眂 cz甓 uchwalonych ju przepis體. A na ostatnim

Szef Ubera: autonomiczne samochody przysz硂禼i firmy

Szef Ubera: autonomiczne samochody przysz硂禼i firmy

pozbawi w najbli縮zej przysz硂禼i pracy kierowc體 wsp蟪pracuj眂ych z firm. - Istnieje wiele miejsc, gdzie autonomiczny samoch骴 nie poradzi sobie jeszcze przez d硊gi czas, nie m體i眂 ju o rejonach, w kt髍ych nie pozwol mu na to np. warunki klimatyczne i pogodowe. Nawet je秎i cz甓 kierowc體 z czasem

Kierowc ci昕ar體ki zatrudni od zaraz

Kierowc ci昕ar體ki zatrudni od zaraz

100 funt體. Taki bonus oferuje agencja pracy w brytyjskim Swindon kierowcom z Europy Wschodniej. Za co? Jedynie za zapisanie si na list poszukuj眂ych pracy w transporcie drogowym. O zjawisku pisze brytyjski "Daily Mail". Od pracy na ci昕ar體ce rdzennych mieszka馽體 odstraszaj ceny

Rz眃 uderzy w przewo糿ik體 drogowych, szukaj眂 kasy z szarych paliw

Rz眃 uderzy w przewo糿ik體 drogowych, szukaj眂 kasy z szarych paliw

przewo糿ik transportuj眂y towar w przewozach mi阣zynarodowych. Krajowy odbiorca b阣zie zg砤sza, 縠 dosta towar. Zg砤szaj眂y przew髗 otrzyma numer identyfikacyjny wa縩y 10 dni i wymagany przy kontroli ci昕ar體ek. Przewo糿ik i kierowca, kt髍zy nie dostan numeru od klient體, dla kt髍ych przewo勘 towar, b阣

Bohaterski maszynista mo縠 mie problemy. Bo nie tr眀i

Bohaterski maszynista mo縠 mie problemy. Bo nie tr眀i

ruszy i nie da si zablokowa stresem - opowiada Szyma駍ki. Da czas pasa縠rom na reakcj. - Nagrania z monitoringu wyra糿ie wskazuj, 縠 kilku z nich zosta硂by zranionych lub te straci硂by 縴cie przez 砤dunek ci昕ar體ki, kt髍ego fragmenty wbi硑 si do wn阾rza poci眊u oraz przez od砤mki szk砤 z

A2 do dzi jeszcze d硊go darmowa. Wci笨 nie zako馽zono tam wszystkich rob髏

A2 do dzi jeszcze d硊go darmowa. Wci笨 nie zako馽zono tam wszystkich rob髏

Zapewne wiele os骲 pami阾a wy禼ig z czasem na budowie autostrady A2 tu przed pi砶arskim Euro 2012. Pierwsi kierowcy pojechali ni zaledwie 40 godzin przed inauguracyjnym meczem na Stadionie Narodowym. Wcze秐iej ma硂 kto wierzy, 縠 uda si zd笨y z otwarciem trasy przed mistrzostwami, bo z budow

Elektroniczny bicz na przewo糿ik體 drogowych. U砤twi zawieszanie zezwole

Elektroniczny bicz na przewo糿ik體 drogowych. U砤twi zawieszanie zezwole

ci昕ar體ce urz眃zenia rejestruj眂ego czas pracy kierowc體. Ju za kilka powa縩ych wykrocze przewo糿ikom mi阣zynarodowym grozi b阣zie ograniczenie dzia砤lno禼i, czyli ograniczenie liczby wykorzystywanych ci昕ar體ek. A utrata dobrej reputacji oznacza b阣zie - dla przewo糿ik體 krajowych i mi阣zynarodowych

"Dziennik Gazeta Prawna": Chc je糳zi tak縠 w upa

Rzecz w tym, 縠 kierowcy ci chc je糳zi i to wtedy, gdy obowi眤uje ich weekendowy post骿 (w pi眛ki od godz. 18 do 22, w soboty i niedziele w godz. 8 - 22). Czas ten sp阣zaj na og蟪 na parkingach, 秔i w samochodach, w kt髍ych nie zawsze warunki s komfortowe. W rezultacie przyst阷uj do pracy

Kreml boi si kierowc體

Kreml boi si kierowc體

w砤禼icielowi miesi阠znie ok. 50 tys. rubli (3 tys. z) zysku. Nowa op砤ta odbierze pi眛 cz甓 tego. A w dodatku od marca za kilometr trzeba b阣zie, jak zapowiada rz眃, p砤ci dwa razy wi阠ej. Kierowcy ci昕ar體ek wszcz阬i bunt. Od dw骳h tygodni prowadz akcj "Ulitka" (秎imak). Jad眂 kolumnami z

Kreml boi si kierowc體

Kreml boi si kierowc體

przeci阾ny 12-tonowy samoch骴 przynosi w砤禼icielowi miesi阠znie oko硂 50 tys. rubli (ok. 3 tys. z) zysku. Nowa op砤ta odbierze pi眛 cz甓 tego zarobku. A do tego od marca za kilometr trzeba b阣zie, jak zapowiada rz眃, p砤ci dwa razy wi阠ej. Kierowcy ci昕ar體ek wszcz阬i bunt. Od dw骳h tygodni prowadz

Polskie tiry "okazj" dla imigrant體, czyli wielkie kary i wielki k硂pot

Polskie tiry "okazj" dla imigrant體, czyli wielkie kary i wielki k硂pot

Civil Penalty Unit - angielska jednostka nadzoruj眂a prac celnik體 - na硂縴砤 na polskie firmy transportowe w przeliczeniu ponad 708 tys. z kar za przew髗 nielegalnych imigrant體 na terytorium Wielkiej Brytanii. Na samych kierowc體 - ponad 370 tys. z. Kary uda硂 si zbi prawnikom: dla firm do oko硂

Podlaskie. Kr髏sze kolejki ci昕ar體ek na przej禼iach z Bia硂rusi

W sobot wczesnym popo硊dniem w Ku糿icy kierowcy ci昕ar體ek oczekiwali w kolejce na wyjazd na Bia硂ru 13 godz., w Bobrownikach - 14 godz. Dob wcze秐iej - odpowiednio 6 i 5 godz. Na obu przej禼iach kolejki ci昕ar體ek s tradycyjnie d硊縮ze w weekendy, a w minionych latach dodatkowo czas

S17. Tiry wr骳i硑 do Lublina. "Je縟勘 non stop. Koszmar"

S17. Tiry wr骳i硑 do Lublina. "Je縟勘 non stop. Koszmar"

zauwa縴砤m, 縠 od pocz眛ku lipca ci昕ar體ek na al. Witosa zacz瓿o systematycznie przybywa. Nie mo縩a normalnie otworzy okna, bo jedzie tir za tirem, ha砤s jest okropny - relacjonuje kobieta. S17. Koszt przejazdu od 5 do 17,5 z Stwierdzi砤 te, 縠 z pocz眛ku nie zdawa砤 sobie sprawy, dlaczego kierowcy

Zamach w Nicei. Ci昕ar體ka wjecha砤 w t硊m ludzi. Kilkadziesi眛 ofiar, ponad setka rannych

Zamach w Nicei. Ci昕ar體ka wjecha砤 w t硊m ludzi. Kilkadziesi眛 ofiar, ponad setka rannych

rocznicy zdobycia Bastylii. Na filmiku, kt髍y pojawi si na Twitterze, kr阠onym z okna jednej ze stoj眂ych przy promenadzie kamienic, wida wolno jad眂 ci昕ar體k. Gdy kierowca doje縟縜 w pobli縠 t硊mu, gwa硉ownie wciska gaz. Kamera zarejestrowa砤 kilku policjant體 biegn眂ych za ci昕ar體k i pr骲uj眂ych

Wszyscy zginiemy w zupie

Wszyscy zginiemy w zupie

przedsi阞iorcy nie skupi si na innowacjach, pewnego pi阫nego dnia niemieckie firmy zgniot polskich przewo糿ik體 czy firmy ochroniarskie. Kosztami pracy! Niedawno testowy konw骿 zrobotyzowanych ci昕ar體ek porusza si mi阣zy Szwecj a Holandi. Zamiast sze禼iu kierowc體 potrzebny by jeden, kieruj眂y pierwszym

ZAMACH W NICEI. Polka by砤 秝iadkiem zamachu: "Zacz阬i秏y biec z t硊mem, nikt nie wiedzia, co si dzieje..."

mieszka馽om, by wr骳ili do dom體 i z nich nie wychodzili. Wielu turyst體 mieszka馽y przygarniali do siebie. Kierowcy taks體ek wywozili ludzi z Promenade d'Anglais za darmo. Zamach w Nicei tu przed p蟪noc Rozp阣zona ci昕ar體ka wjecha砤 w Nicei w t硊m ludzi 秝i阾uj眂ych 14 lipca. Do zamachu dosz硂 w czwartek

Ci昕ar體ki bez kierowcy? W Europie rusz lada chwila

ci昕ar體ek Toyoty oraz niemieckiego MAN-a, 禼i秎e wsp蟪pracuj眂ego ze szwedzk Scani. W Holandii od lutego testuje te swoje auta tamtejszy producent DAF. Podobnie jak w przypadku Scanii chodzi o swego rodzaju "poci眊i drogowe", w kt髍ych pierwsza ci昕ar體ka jest prowadzona przez kierowc, a

Czu砮 s丑wka Agnieszki Kublik [FELIETON]: Kierowcy pod wp硑wem kom髍ki

Gadaj na pot阦! M硂dzi, dojrzali i starzy. Kobiety i m昕czy糿i. Kierowcy w czapkach i w kapeluszach. W ma硑ch sportowych autach, zdezelowanych p蟪teren體kach i w ci昕ar體kach. Zrobi砤 nawet taki ma硑 test: rano jad眂 do pracy - 45 minut przez ca潮 Warszaw, z po硊dnia na p蟪noc, przez centrum

Niemcy: Pozew kierowc體 przeciwko p砤cy minimalnej

niemieckiej przepisy powinny obowi眤ywa tak縠 kierowc體 zagranicznych firm spedycyjnych przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy. Po interwencji polskich w砤dz niemiecka minister pracy Andrea Nahles zgodzi砤 si pod koniec stycznia na zawieszenie przepis體 dla zagranicznych kierowc體 ci昕ar體ek do czasu

Prokuratura chce kasacji w sprawie wypadku autokaru z licealistami

prokuratura. Chodzi o tzw. sprowadzenie bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej. Wed硊g prokuratury mia硂 ono polega na dopuszczeniu - bez wcze秐iejszych bada lekarskich potwierdzaj眂ych brak takich przeciwwskaza - do pracy kierowc體, kt髍zy z powod體 zdrowotnych nie powinni mie uprawnie

Kursy na prawo jazdy b阣 dro縮ze. Bo dro縮ze paliwo, wy縮za p砤ca minimalna i praca na szaro

zaczynaj眂emu prac w zawodzie ju w dwa miesi眂e. – Gdzie indziej jest taka sytuacja, 縠 koszt wykszta砪enia zawodowego zwraca si w tak kr髏kim czasie? – pyta retorycznie. Egzamin na prawko po rosyjsku? Kulka specjalizuje si (jak wielu innych) w szkoleniach kandydat體 na zawodowych kierowc體

Przewo糿icy apeluj do Andrzeja Dudy: Prezydencie, zablokuj nadz髍 fiskusa nad ci昕ar體kami!

po秝i阠i wi阠ej czasu na doprecyzowanie przepis體, kt髍e fiskus pocz眛kowo chcia wprowadzi od marca, czyli trzy tygodnie po pierwszym czytaniu projektu. Jednak wi阫szo舵 pos丑w PiS odrzuci砤 pomys, by przed硊縴 prace nad nowymi przepisami i uchwalono je w trzy dni od pierwszego czytania. Pewne poprawki

Brexit. Hamulec dla polskich ci昕ar體ek

obowi眤kowych formalno禼i w urz阣ach celnych i na granicy wi笨e si z obni縠niem wydajno禼i ka縟ego pojazdu. Wyd硊縪ny czas oczekiwania na wjazd na terytorium kraju ma wp硑w na czas pracy kierowcy, 禼i秎e reglamentowany przepisami mi阣zynarodowymi, podobnie jak czas jego obowi眤kowego odpoczynku. Kolejn

Puszka, refluks, zawa. Ci昕ar體k przez Europ

. Wczo砱uj si i tam 秔i. Nie dostaj kokos體. Wed硊g Piotrka kokos體 nie dostaj tak縠 kierowcy cystern do przewozu paliw, kierowcy ch硂dni do przewozu mi阺a (praca niebezpieczna, bo jak powiesz na hakach rozebrane 秝inie, to one ta馽z na zakr阾ach) i kierowcy ci昕ar體ek z plandek. Zarobki wszystkich

Berlin nie zmienia zdania ws. p砤cy minimalnej, ale chce rozmawia

20 lipca Berlin przes砤 do Komisji Europejskiej odpowied na pierwsze upomnienie w sprawie budz眂ych kontrowersje nowych przepis體 o p砤cy minimalnej, kt髍e obejmuj m.in. zagranicznych kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych przez Niemcy tranzytem. O p砤cy minimalnej w Niemczech pisali秏y na

Nicea. Zamach we Francji. "My秎a砤m, 縠 kierowca si pomyli". "To by硂 polowanie!"

przedstawi砤 si jako Fanny. - Gdy po pokazie fajerwerk體 byli秏y ju gotowi i舵 dalej, zobaczy砤m ci昕ar體k zmierzaj眂 w kierunku deptaku. Jecha砤 bardzo szybko i zygzakiem. Z pocz眛ku pomy秎a砤m, 縠 kierowca nie zdaje sobie sprawy, 縠 na czas obchod體 ulic zamieniono w deptak. Ale kiedy zobaczy砤m ludzi

Google oskar縴 Ubera o kradzie technologii do autonomicznych aut

autonomicznych pojazd體, kt髍e teraz wykorzystuje Uber. Levandowski na pocz眛ku zesz砮go roku, po rozstaniu z Google, za硂縴 sp蟪k Otto zajmuj眂 si konstrukcj zrobotyzowanych ci昕ar體ek, kt髍e mog je糳zi bez kierowcy. Ale ta sp蟪ka przymierza砤 si tak縠 do konstrukcji zrobotyzowanych taks體ek, proponuj眂

Unia Europejska. Pomy秎, kochanie, nie kupi ci ju nic*

spada (8,6 proc. w lutym 2017 r.), zatrudnienie ro秐ie, p砤ce – powoli – ale wzrastaj. Brakuje ju 100 tys. kierowc體 tir體. I wtedy przychodzi Polexit. Na granice wracaj szlabany, przypominaj o sobie paszporty, wizy, pozwolenia na prac, kolejki na granicach i nieufne spojrzenie

Senator PO: Wprowad糾y zakaz wyprzedzania tir體 przez tiry

zakazu wyprzedzania ci昕ar體ek o masie przekraczaj眂ej 3,5 tony przez takie same pojazdy. Podobnie jak senator my秎i wielu kierowc體 osob體ek. - Raz, 縠 blokuj dwa pasy na kilka minut. Dwa, 縠 stwarzaj niebezpiecze駍two. Nieraz by砮m zmuszony do gwa硉ownego hamowania, gdy jeden tir zaczyna wyprzedza

Kopacz o p砤cy minimalnej: zawsze b阣 broni polskich firm i miejsc pracy

W ten spos骲 szefowa rz眃u odnios砤 si do po pi眛kowych rozm體 ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie, kiedy og硂szono, 縠 niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia

Transport to logistyka. Wozi trzeba coraz wi阠ej

, jak 秝i阾a, czas pracy kierowc體, korki czy postoje na granicach. Przewo糿icy pos硊guj si sta硑mi rocznymi rozk砤dami jazdy. Planowanie dostaw w takich warunkach jest du縪 砤twiejsze. – Transport intermodalny jest bardziej przyjazny dla 秗odowiska. Zast眕ienie dr骻 torami wychodzi wszystkim na

Podlaskie. Utrudnienia na przej禼iu granicznym w Bobrownikach

Obecnie kierowcy ci昕ar體ek wyje縟縜j眂y z Polski przez to przej禼ie czekaj w Bobrownikach 18 godzin - poinformowa砤 PAP w czwartek w po硊dnie Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddzia硊 Stra縴 Granicznej w Bia硑mstoku. Doda砤, 縠 w zwi眤ku z wymian nawierzchni, po stronie bia硂ruskiej z ruchu

Za kierownic nadal mo縩a zarobi

Polsce kierowca pracuj眂y na mi阣zynarodowych trasach mo縠 zarobi zwykle od 5 do 8 tys. z. Dla nas najwa縩iejsze, by je糳zi p硑nnie, by dyspozycyjny i potrafi dobrze wyliczy czas pracy. Wtedy zawsze mo縠 liczy na wi阠ej zlece. Od kierowc體, kt髍zy musz sobie radzi za granic, nie jest wymagana

Hak na trucicieli. Rzesz體 bada jako舵 spalin i zabiera dowody rejestracyjne

starych, zdezelowanych autokar體 i ci昕ar體ek sprowadzanych z zagranicy. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to niejedyna kara, jaka spotyka kierowc體 i w砤禼icieli zatruwaj眂ych 秗odowisko samochod體. - S tak縠 mandaty. Kierowca pojazdu mo縠 otrzyma mandat w wysoko禼i od 20 do 500 z硂tych. Karani s

Armagedon nad kana砮m La Manche

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Armagedon nad Kana砮m

przed Calais to dla kierowc體 koszmar, bo musz ca硑 czas pilnowa swych naczep. Zdesperowani przewo糿icy coraz g硂秐iej apeluj do Francji, by wys砤砤 do Calais wi阠ej policjant體 lub armi. - W bia硑 dzie pojazdy na autostradzie otaczane s przez w丑cz阦owskie mafie, kt髍e otwieraj drzwi, przecinaj

Przedsi阞iorcy kupuj coraz wi阠ej ci昕ar體ek

kierowc體 ba砤 si utraty pracy. Dzisiaj wida jednak, 縠 rosyjski kryzys zosta przez polskich przewo糿ik體 przezwyci昕ony i tylko na pewien czas przyhamowa bran筷 transportow. Du縴m zagro縠niem dla polskich transportowc體 by砤 r體nie sprawa minimalnych stawek godzinowych dla kierowc體 ci昕ar體ek w

Niemiecka stawka minimalna ju nie straszy polskich przewo糿ik體

kierowc體 ma wiele sk砤dnik體 - opr骳z uposa縠nia zasadniczego, dolicza si tak縠 m.in. dodatki za prac w nocy, w nadgodzinach czy diety za hotel (37 euro dziennie). Polscy transportowcy zacz阬i wi阠 narzeka, 縠 p骿d z torbami, bo 8,5 euro plus wszystkie dodatki wywinduje pensje ich kierowc體 wo勘cych

Francja: Prezydent nie wycofa si z reformy prawa pracy

natomiast, 縠 demonstrant體 by硂 220 tys. Najbardziej kontrowersyjne propozycje zmian w kodeksie pracy dotycz mo縧iwo禼i wyd硊縜nia godzin pracy w skali tygodnia, 砤twiejszego zwalniania pracownik體 i os砤bienia roli zwi眤k體 zawodowych. Do protest體 przy潮czyli si te kierowcy ci昕ar體ek, blokuj眂 drogi

Tir nie zatrzyma si na 秝iat砤ch i rozjecha 19 aut [WIDEO]

i mieszka馽y pobliskiego osiedla. - Gdyby by pijany, to nie by硂by mi go 縜l, a tak to szkoda. Kierowcy tir體 nie maj 砤twego 縴cia. Wiem, bo syn siostry jest bardzo zm阠zony i zestresowany t prac. Pracodawcy ci眊le naciskaj, by by na czas. To nie jest 砤twy chleb, ten pan na pewno by

Podlaskie. Mowy ko馽owe w procesie ws. wypadku autokaru z licealistami

szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowc體, kt髍zy z powod體 zdrowotnych nie powinni mie uprawnie zawodowych do

Chc szybciej otworzy A1. "Trzeba wi阠ej zap砤ci"

80 proc. kontraktu. W ci眊u dw骳h tygodni powinni秏y zako馽zy prace na jezdniach g丑wnych. Zgodnie z umow na puszczenie ruchu mamy czas do 3 sierpnia, co oznacza, 縠 wszystkie prace powinni秏y zako馽zy na pocz眛ku lipca - m體i Witold Bella ze Strabagu. Maciej Tomaszewski, dyrektor 丑dzkiego

Ub硂cone ci昕ar體ki budowla馽體 brudz krakowskie drogi

Trwaj眂a wci笨 zima kolejny raz by砤 砤skawa dla budowla馽體, kt髍zy nie musieli odk砤da wi阫szo禼i prac na wiosn. Budowle pi瓿y si w g髍, a cz甓 ulic pokrywa砤 si grub warstw b硂ta, piachu i mokrego py硊 wywo縪nego na ko砤ch ci昕ar體ek. - Ka縟ej wiosny i jesieni, a teraz tak縠 i zim

Podlaskie. Kolejni biegli w procesie dotycz眂ym wypadku autokaru z licealistami

nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowcy, kt髍y z powod體 zdrowotnych nie powinien mie uprawnie zawodowych do prowadzenia autokar體

Londyn i Pary zaostrzaj kontrole w Calais i Dover, by zatrzyma 3 tys. imigrant體 szturmuj眂ych Angli

ci昕ar體kami pod kana砮m La Manche, ale roz砤dowanie kolejek wymaga czasu. Uciekinierzy z Syrii, Afganistanu, Erytrei, Sudanu, Nigerii i innych kraj體 pr骲uj dosta si do Anglii, bo uwa縜j, 縠 砤twiej znajd tam prac na czarno lub dostan azyl. Maj za sob wielomiesi阠zne podr罂e z Libii lub Turcji do

Rozmowa, kt髍a zabija. Kom髍ki s przyczyn co czwartego wypadku

wymaga硂 gruntownej zmiany nawyk體. Wielu kierowc體 uwa縜 rozmowy przez kom髍k za najlepsze wykorzystanie czasu "traconego" w drodze do pracy. Problem b阣zie si nasila, bo a) przybywa os骲, od kt髍ych wymaga si pe硁ej dyspozycyjno禼i, b) rozmowy taniej, mamy coraz wi阠ej darmowych minut.

Unia chce reformy przepis體 w sprawie pracownik體 delegowanych

zleceniodawcy. Zachodni zwi眤kowcy czasem nazywaj to "dumpingiem socjalnym", czyli nieuczciw konkurencj na rynku pracy. To od dawna bardzo gor眂y temat, zw砤szcza we Francji oraz w Belgii. Nieudana blokada KE zaproponowa砤 wiosn, by delegowanym - opr骳z p砤cy minimalnej - przys硊giwa硑 tak縠 inne

Kosiniak-Kamysz: spotkania z niemieck administracj ws. przewo糿ik體

Po pi眛kowych rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie og硂szono, 縠 niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy, do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. Od 1 stycznia w

Podlaskie. Na razie bez wyroku ws. wypadku autokaru z licealistami

nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Oskar縴砤 ich tak縠 o sprowadzenie bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowc體, kt髍zy z powod體 zdrowotnych nie powinni mie uprawnie zawodowych do prowadzenia

Nie w Sztokholmie. Nie w kraju Astrid Lindgren. Mam nadziej, 縠 ju nigdy wi阠ej

uda硂 si  schwyta podejrzanego kierowc ci昕ar體ki. Wiadomo, 縠 pochodzi z Uzbekistanu i sympatyzowa z ISIS, 縠 od jakiego czasu mieszka w Sztokholmie. Trwaj poszukiwania innych sprawc體. Jonas Gardell, t硊maczony przeze mnie pisarz, z kt髍ym nie tak dawno przeprowadzi砤m d硊g 

Warmi駍ko-mazurskie. Utrudnienia na przej禼iu granicznym w Bezledach

ci昕ar體ki. Odprawy od 秗ody rano zostan przeniesione na obecny parking dla ci昕ar體ek, gdzie dot眃 odbywa硑 si wy潮cznie odprawy towarowe. Zdaniem rzeczniczki, takie zmiany mog spowodowa wyd硊縠nie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy polsko-rosyjskiej. W ostatnich dniach przez Bezledy

Podlaskie. Ko馽zy si proces dotycz眂y wypadku autokaru z licealistami

w砤禼icielom biura turystycznego prokuratura zarzuci砤 szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowcy, kt髍y z powod體

Przewo糿icy cz甓ciowo zadowoleni z ustale ws. p砤cy minimalnej w Niemczech

Niemiecka minister pracy Andrea Nahles po pi眛kowych rozmowach w Berlinie z polskim ministrem pracy W砤dys砤wem Kosiniakiem-Kamyszem poinformowa砤, 縠 rz眃 w Berlinie poszed na ust阷stwa w sporze o p砤c minimaln dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy i zawiesi

Polskie firmy przewozowe trac setki tysi阠y z硂tych przez imigrant體 z Afryki

konkretne, olbrzymie straty finansowe dla firmy" - powiedzia jeden z w砤禼icieli firmy transportowej. Inni podkre秎aj, 縠 problemem jest regularne przekraczanie przez kierowc體 ustawowego czasu pracy w zwi眤ku z brakiem mo縧iwo禼i przerwy i postoju w kolejkach do przepraw po obu stronach kana硊

Za du縪 smutku na pokaz. Cynizm na pogrzebie [KOMENTARZ]

kasz Urban z Ro縩owa w Zachodniopomorskiem zosta zastrzelony. Terrorysta z Tunezji u縴 jego ci昕ar體ki do dokonania zamachu w czasie 秝i眛ecznego jarmarku w Berlinie. Do tragedii dosz硂 19 grudnia. Zgin瓿o 12 os骲, ok. 50 zosta硂 rannych. Pogrzeb 37-letniego kierowcy odby si 30 grudnia w

Anonim dowodem w sprawie 秏ierci licealist體

tej katastrofy, aktywnie uczestnicz眂e w procesie. W砤禼icielom biura turystycznego, z kt髍ego wynaj阾o autokar na wyjazd licealist體, prokuratura zarzuci砤 szereg nieprawid硂wo禼i dotycz眂ych rozliczania czasu pracy kierowc體 oraz zg砤szania ich zarobk體 do ZUS. Maj te zarzut sprowadzenia

W zaledwie dziewi赕 dni wyremontowali drog. Nie mo縩a tak zawsze?

by硂 9 km trzypasmowej drogi) upora砤 si w 9 dni. Na dodatek wi阫szo舵 prac trwa砤 weekendami. Prace na pierwszym fragmencie z Chorzowa do Katowic zaplanowano na przed硊縪ny weekend (i阾o Wojska Polskiego). W poniedzia砮k kierowcy mogli ju je糳zi drog jak spod ig硑. Tydzie p蠹niej jezdni w

Smog parali縰je stolic Indii

zostan zamkni阾e na trzy dni, by nie zmusza dzieci do wdychania „morowego” powietrza. Na co najmniej pi赕 dni maj stan辨 wszystkie prace budowlane i rozbi髍ki budynk體. Opalana w阦lem elektrownia na obrze縜ch miasta ma zosta zamkni阾a na dziesi赕 dni. Tyle samo czasu b阣zie obowi眤ywa

Wojna transportowa o 8,5 euro za godzin. "Niemieckie przepisy to dla nas upadek"

tys. kierowc體 tir體 (Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewo糿ik體 Drogowych zrzesza 270 firm, tak縠 z Gorzowa i okolic. To 3100 samochod體). Ca砤 bran縜 to nawet milion miejsc pracy (mamy drug flot samochodow w秗骴 kraj體 UE). I 3 mld z podatk體 odprowadzanych rocznie do bud縠tu. - Z nasz

Program TV: "Jak by normaln", "Palo Alto" i "Wojna 縠駍ko-m阺ka" [24.11.16]

Tort ze 秐iegudramat obycz., Wlk. Brytania/Kanada 2006, re. Marc Evans, wyk. Alan Rickman, Sigourney Weaver18:05 | Ale Kino+ Walijskie kino niezale縩e. Ci昕ar體ka zabija autostopowiczk, a podwo勘cy j kierowca dociera do jej matki cierpi眂ej na autyzm: intryguj眂a refleksja o takich ludziach

S硂dkowski kr阠i w Nicei dokument o bezpiecze駍twie. "Teraz ten zamach. Straszny zbieg okoliczno禼i"

P蠹ny wiecz髍 w czwartek, Nicea. Na Promenadzie Anglik體 rozp阣zona ci昕ar體ka wje縟縜 w t硊m, kt髍y 秝i阾uje w砤秐ie Dzie Bastylii. Gin 84 osoby. Francja kolejny raz chwieje si w posadach. Kraj p砤cze, a Europa i 秝iat zaczynaj s砤 kondolencje. W tym samym momencie na Canal+ Discovery

Francuska policja rozbi砤 gang przemytnik體 ludzi z Francji na Wyspy Brytyjskie, ale jego miejsce zajmuj kolejne

dojazdowej do prom體, gdzie mo縩a spotka koczuj眂ych i kierowc體 ci昕ar體ek. Parkingi, stacje benzynowe i las (wymarzona kryj體ka, wci笨 przybywa w nim namiot體). Przemytnicy pomagali tu imigrantom wej舵 do naczep ci昕ar體ek zmierzaj眂ych do Dover. "Pakiet VIP" przewidywa podr罂 w baga縩iku

Przepisy ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體 zawieszone

30.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez KE - og硂szono po rozmowach ministr體 pracy Polski i Niemiec w pi眛ek w Berlinie

Cz硂wiek, maszyna, brak pracy. Reindustrializacja 秝iata nie zbawi

Japonii ogrodnictwo przejmuj maszyny W przededniu wyruszenia na drogi s autonomiczne samochody i ci昕ar體ki. Lidary, drogie laserowe urz眃zenia skanuj眂e teren wok蟪 samochodu, kt髍e widzieli秏y jako kopu硑 na pierwszych samochodach Google’a bez kierowcy, uda硂 si zmniejszy, a ich koszt spad

Tiry z autostrady prosto na stolic. Zakaz體 brak

zakazy wjazdu do Warszawy w godzinach szczytu wprowadzone w 2006 r. w czasie rz眃體 komisarza Kazimierza Marcinkiewicza. Kierowcy ci昕ar體ek maj omija Warszaw drogami nr 50 i 62, kt髍e tworz tzw. obwodnic stolicy dla tir體. Specjalnie dla tego ruchu obie trasy zosta硑 przebudowane i poszerzone na

Transport szuka rynku na Bliskim Wschodzie

. Jedyne, co mo縠 zrobi kierowca widz眂y w lusterku kilkudziesi阠iu ludzi goni眂ych jego ci昕ar體k, to doda gazu. A je秎i nie mo縠, bo przed nim s inne auta? Kana La Manche wype硁ione towarami tiry przekraczaj 4 miliony razy rocznie. A 23 proc. tego jest zas硊g polskich firm transportowych

Kary wi陑ienia w zawieszeniu w procesie dot. wypadku licealist體 k. Je縠wa

Skazani ma晨onkowie Z., to w砤禼iciele agencji turystycznej, z kt髍ej wynajmowany by autokar. Prokuratura zarzuci砤 im szereg nieprawid硂wo禼i zwi眤anych z dzia砤lno禼i tej firmy (chodzi m.in. o rozliczenie czasu pracy kierowc體) i za to s眃 orzek kary dw骳h lat oraz roku i o秏iu miesi阠y

Prokurator ostro o braku patroli i serii 秏iertelnych wypadk體: - Radiow髗 wi阠ej wart ni ludzkie 縴cie?

秏iertelnych jest zatrwa縜j眂o du縜. Liczba os骲 rannych jest ogromna. Przez wakacyjne dni zgin瓿o tylu ludzi, ile czasami ginie przez kilka miesi阠y. To pechowa seria, kt髍 trzeba natychmiast przerwa, a nie obwinia tylko kierowc體, 縠 oni s wszystkiemu winni. Co robi? - Problem nabrzmia do takiego

Pomys硂wo舵 przest阷c體 nie zna granic, czyli

- grozi tylko kierowcy; przepisy nie przewiduj sankcji dla pasa縠ra za wskoczenie na kolana kieruj眂emu pojazdem. Mysz na twarzy jako kamufla Niecodzienne sytuacje sprawiaj, 縠 praca policjanta nie jest monotonna. "Czasem nie wiadomo jak zareagowa, policjant powinien zachowa powag, ale bywa

MIR chce szybkich rozstrzygni赕 ws. p砤cy minimalnej dla przewo糿ik體

i Niemiec w Berlinie niemiecki rz眃 zawiesi te przepisy wobec kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. W 秗od szefowa MIR poinformowa砤, 縠 najp蠹niej w przysz硑m tygodniu powinny rozpocz辨 si rozmowy polsko-niemieckich

Tunel odmieni Gda駍k. Centrum bez kork體

kierunku Warszawy oraz doje縟縜j眂y do pracy w rejonie Portu P蟪nocnego i rafinerii nie musz teraz przeje縟縜 przez centrum Gda駍k, tak samo jak tury禼i przyje縟縜j眂y do Gda駍ka czy Sopotu droga S7. Nie m體i眂 ju o ci昕ar體kach, kt髍e wyje縟縜j眂 z teren體 stoczniowy i portowych na lewym brzegu Wis硑

Policja podsumowa砤 wakacje: o 720 mniej wypadk體 ni przed rokiem

. Zaznaczy r體nie, 縠 zagro縠niem r體nie du縴m jak jazda pod wp硑wem alkoholu mo縠 by zm阠zenie kierowc體, kt髍zy wielokrotnie prowadz pojazd d硊縠j, ni pozwalaj im przepisy. Dodatkowo, wielu z nich w r罂ny spos骲 fa硈zuje odczyty urz眃ze mierz眂ych czas ich pracy. Dane KGP wskazuj r體nie spadek

Czy troska Brukseli o prawa pracownicze nie zaszkodzi Polakom?

pracy. Komisarz Thyssen jest zaanga縪wana w rozwi眤anie konfliktu mi阣zy niemieck p砤c minimaln (obowi眤uj眂 od stycznia 2015 r.) a polskimi kierowcami ci昕ar體ek je縟勘cymi do i przez Niemcy. Zar體no p砤ca minimalna, jak i zwi眤ane z ni obci笨enia administracyjne mog uderzy w konkurencyjno舵

Wybory we Francji. Je秎i Francuzi nie naprawi gospodarki, wypadn z ekstraklasy

unijnych pa駍tw, kt髍e sprzeciwiaj si liberalizacji i deregulacji rynk體. Pr骲uje te zatrzyma „polskiego hydraulika” i wyrzuci z francuskiego rynku polskich kierowc體 ci昕ar體ek, zarzucaj眂 im zani縜nie wynagrodze. Blokuje dyrektyw us硊gow, kt髍a umo縧iwi砤by firmom z kraj體

Kary wi陑ienia w zawieszeniu w procesie dot. wypadku licealist體 k. Je縠wa

ma晨onkowie Z., to w砤禼iciele agencji turystycznej, z kt髍ej wynajmowany by autokar. Prokuratura zarzuci砤 im szereg nieprawid硂wo禼i zwi眤anych z dzia砤lno禼i tej firmy (chodzi m.in. o rozliczenie czasu pracy kierowc體) i za to s眃 orzek kary dw骳h lat oraz roku i o秏iu miesi阠y wi陑ienia w zawieszeniu

Gro糿e tiry na obwodnicy - ju 500 kolizji i 11 ofiar

, kt髍ymi zarz眃za ta instytucja, nie ma ogranicze w ruchu ci昕ar體ek. To np. trasa A2 i S8 przez Bemowo. - Dbaj眂 o komfort kierowc體 i zaoszcz阣zenie czasu podczas przejazdu przez silnie zurbanizowane tereny stolicy, sugerujemy podr罂 du勘 obwodnic Warszawy, czyli drogami nr 50 i 62. St眃 tablice

Konkurencja? OK, ale wygrywa maj Niemcy

pracownik體 w niemieckim urz阣zie, z硂縴 deklaracj o przestrzeganiu przepis體 dotycz眂ych p砤cy minimalnej, przedstawi umowy kierowcy o prac, dokumentacj jego czasu pracy, rozliczenia wynagrodze, potwierdzenia ich wyp砤t. Wszystkie dokumenty maj by sporz眃zone po niemiecku, a zatrzymani do kontroli

Konkurencja? OK, ale wygrywa maj Niemcy

pracownik體 w niemieckim urz阣zie, z硂縴 deklaracj o przestrzeganiu przepis體 dotycz眂ych p砤cy minimalnej, przedstawi umowy kierowcy o prac, dokumentacj jego czasu pracy, rozliczenia wynagrodze, potwierdzenia ich wyp砤t. Wszystkie dokumenty maj by sporz眃zone po niemiecku, a zatrzymani do kontroli

Katastrofa pod Je縠wem. Kierowca zabra tajemnic do grobu

przepis體 o ubezpieczeniach spo砮cznych oraz po秝iadczenia nieprawdy w dokumentach. Chodzi o to, 縠 kierowcy pracowali, kiedy powinni mie wolne i wpisywano im inny czas pracy ni w rzeczywisto禼i. Wszystko wysz硂 na jaw podczas kontroli - niby cz硂wiek mia wolne, a w tym czasie by opisywany w rejestrach

Podr罂 za 1 euro. Autostopem z Syryjczykiem przez Europ

je糳zi砮m autostopem. Przyda wam si - rzuca na po縠gnanie. Za zaoszcz阣zone 4 z kupujemy cappuccino na stacji benzynowej. Mamy szcz甓cie. Po dziesi阠iu minutach stania z kartk z napisem "Praga" zatrzymuje si ci昕ar體ka. - Unia du縪 nam da砤 - m體i Marian, kierowca, kiedy Wael przysypia na

Ob髗 uchod糲體 w Calais do likwidacji

, nikt tu nie przyje縟縜. Dla bran縴 turystycznej to katastrofa. Do tego dochodzi spadek dochod體 z tranzytu towar體. Kierowcy ci昕ar體ek s przera縠ni, gdy grupy zamaskowanych migrant體 nocami blokuj drogi, by wskoczy do ich samochod體. Je秎i mog, wybieraj inne trasy. Sprowadzono dodatkowo 2 tys

Almerka i TIR-y. Kr髄owa kierownicy [DZISIAJ W TV]

"Polscy truckersi"Polska 2015czwartek 29 pa糳ziernika | 21:40 | Discovery Channel Rozmowa z Patrycj "Almerk" Rzenno, kierowc TIR-a Drobna dziewczyna za kierownic pot昕nego TIR-a. two by硂 ci zdoby t prac? Patrycja Rzenno: Prawo jazdy i wszelkie uprawnienia do tego, by

Opolskie. Zako馽zy si remont autostrady A4

;Prace przy tym zadaniu trwa硑 czasem nawet ca潮 dob. W 24 godziny uk砤dano nawet trzy kilometry nawierzchni" - doda Wandrasz. Rzecznik opolskiego oddzia硊 GDDKiA poinformowa, 縠 ruch na ostatnim remontowanym odcinku autostrady A4 wznowiono w pi眛ek przed godz. 14. "Jeszcze w pi眛ek prosimy

Kopacz o przewo糿ikach: zawsze b阣 broni polskich przedsi阞iorc體

ministr體 pracy Polski i Niemiec w Berlinie niemiecki rz眃 zawiesi obowi眤uj眂e od stycznia przepisy dot. p砤cy minimalnej dla kierowc體 ci昕ar體ek przeje縟縜j眂ych tranzytem przez Niemcy do czasu wyja秐ienia sprawy przez Komisj Europejsk. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak poinformowa砤, 縠

Dziewczyny w ci昕ar體kach nowymi gwiazdami internetu. "Mamy we krwi troch ropy"

m體i niewiele: nie lubi zakup體 i dwa miesi眂e marzy砤 o maminym rosole. Tyle. Woli skupia si raczej na tajnikach swojej pracy, np. na "za砤dunku bokiem". Diabe kusi ci d紈i阫iem i pi阫nem ci昕ar體ek Iwona sko馽zy砤 studia i zaraz po nich pracowa砤 jako nauczycielka. Umiera砤m w szkole

Autostrada A1. Sprawdzamy, jak zmieni砤 nasze 縴cie

zaczyna砤 k眕iel, po kt髍ej szed spa. Godzina 縴cia rodzinnego Kamil Masiera, lat 35. 痮na, dw骿ka dzieci. Mieszka pod Strykowem, pracuje w du縴m zak砤dzie na Olechowie. - Dojazd i powr髏 z pracy to by砤 gehenna. Czasami, gdy przyjecha砮m do firmy, to by砮m tak zdenerwowany przejazdem, 縠 nic mi si nie

Kradzie縠 paliwa w firmie. Jak walczy z plag oszustw?

komunikat "odsprzedam oszcz阣no禼i". To kierowca ci昕ar體ki, kt髍y w砤秐ie okrad swojego szefa. Baki ci眊nik體 siod硂wych mog mie nawet 900 litr體 pojemno禼i. Przy takiej ilo禼i paliwa 20 litr體 mniej jest praktycznie niezauwa縜lne. Tak z硂dzieje kradn paliwo z ci昕ar體ek W砤禼iciele firm

Kanadyjczycy od lat przyjmuj uchod糲體, wiedz, 縠 dobro do nich wr骳i

czasu opisuj historie typu „od uchod糲y do przedsi阞iorcy” – kto zaczyna od kierowcy ci昕ar體ki, dzi ma firm przewozow, inna za硂縴砤 piekarni z tradycyjnym syryjskim pieczywem, po kt髍e ustawiaj si kolejki, a byli producenci czekolady, kt髍ych fabryk w Syrii zniszczy硑 bomby

Niemcy broni swoich przepis體 o p砤cy minimalnej w transporcie

niego niekt髍zy licz te, 縠 Niemcy sami rozwi笨 problem. Na razie zawiesili wym骻 p砤cy minimalnej wobec kierowc體 zagranicznych w tranzycie do czasu wyja秐ienia sprawy z Komisj. Z relacji niemieckich medi體 wynika, 縠 obowi眤uj眂a od 1 stycznia ustawa o p砤cy minimalnej w wys. 8,5 euro za godzin

Galileo zaczyna dzia砤. Nowy system nawigacji satelitarnej b阣zie europejskim konkurentem GPS

urz眃zenia unijnego systemu alarmowania o wypadkach drogowych e-Call. A od po硂wy 2019 r. we wszystkich ci昕ar體kach sprzedawanych w Europie b阣 wymagane dostosowane do Galileo tachografy cyfrowe (urz眃zenia do pomiaru czasu i przebiegu jazdy).

Co z bramkami na korkuj眂ej si autostradzie A4? Bez op砤t b阣 korki?

czerwca, w odst阷ie zaledwie 30 min dosz硂 do dw骳h powa縩ych wypadk體. Pierwszy wydarzy si na wysoko禼i Brzegu, w miejscu, gdzie z powodu prac ruch odbywa si dwukierunkowo. Dosz硂 tam wtedy do czo硂wego zderzenia daewoo matiza z ci昕arowym iveco. Kierowca daewoo trafi do szpitala, lecz niestety

Tesla uderzy w Ubera - Musk ods硂ni drug cz甓 planu

autopilota a do czasu opracowania jego dojrza砮j wersji. By硂by to r體nie bezsensowne, co wy潮czanie autopilota w samolotach - stwierdzi. I wyt硊maczy sk眃 owa "beta": - Chodzi o u秝iadomienie kierowcy, 縠 system jest wci笨 udoskonalany i nie powinien ca砶owicie na nim polega. Dopiero gdy