ci昕ka woda

Marcin Gadzi駍ki, Waszyngton

Iran gra ci昕k wod

Iran gra ci昕k wod

Prezydent Iranu Ahmadine縜d z pomp otworzy fabryk tzw. ci昕kiej wody, w kt髍ej mo縩a uzyskiwa pluton do produkcji broni atomowej. To najnowszy sygna, 縠 Iran nie zamierza podporz眃kowa si rezolucji ONZ wzywaj眂ej do wstrzymania prac nad budow broni atomowej

Po縜ry wysypisk. Wdychamy trucizny z p硂n眂ych 秏ieci

Dioksyny, metale ci昕kie, cyjano- i chlorowod髍, benzo(a)piren - "Wyborcza" z ekspertami z organizacji HEAL Polska przeanalizowa砤, co znalaz硂 si w powietrzu i opad硂 do gleby w wyniku spalania odpad體. Teraz b阣zie przedostawa si do w骴, po縴wienia i organizm體.

28 II 1943. Wysadzenie Norsk Hydro, fabryki produkuj眂ej ci昕k wod

Trzy minuty przed p蟪noc norwescy komandosi w brytyjskich mundurach wpatruj si w baraki na podw髍zu fabryki. W jednym z nich otwieraj si drzwi i wychodzi dw骳h niemieckich 縪硁ierzy. To zmiennicy wartownik體 z posterunku na mo禼ie wisz眂ym nad dolin. S spokojni, beztroscy nawet. ietnie wiedz, 縠 do doliny w pobli縰 miejscowo禼i Vemork, gdzie znajduj si pilnowane przez nich zak砤dy Norsk Hydro, nie ma szansy wcisn辨 si cho鎎y mysz

Rewolucja, aneksja, rebelia i wci笨 krew. O co chodzi na Ukrainie?

Rewolucja, aneksja, rebelia i wci笨 krew. O co chodzi na Ukrainie?

Wsch骴 Ukrainy zn體 w ogniu

Wsch骴 Ukrainy zn體 w ogniu

Ostrza i stan wyj眛kowy Sytuacja dramatycznie pogorszy砤 si z soboty na niedziel, kiedy dosz硂 do walk z u縴ciem wszelkich rodzaj體 broni, w tym artylerii ci昕kiej (w潮cznie z rakietami typu Grad), kt髍a – zgodnie z porozumieniami mi駍kimi – powinna by wycofana z linii frontu. W

Pos砤nka PiS o Misiewiczu: "Odbi硂 mu, ale my秎, 縠 oprzytomnieje"

Pos砤nka PiS o Misiewiczu: "Odbi硂 mu, ale my秎, 縠 oprzytomnieje"

smole駍kiej. Dla mnie to wa縩e. Ale po chwili pos砤nka PiS dodaje, 縠 jest te druga strona medalu. – Misiewicz jest m硂dy – m體i. isza g硂s: – Odbi硂 mu. Woda sodowa nie wybiera wy潮cznie Platformy. Wybiera te m硂dych ch硂pak體, kt髍zy ci昕ko pracowali, za darmo, przez kilka lat, a teraz

Jak si pozby nadmiaru wody i si wysmukli

Jak si pozby nadmiaru wody i si wysmukli

- t硊maczy Kaja Karwowska, dietetyczka Wygodnadieta.pl. Jedzeniem w obrz阫i. Co pomaga na ci昕kie nogi, opuchniete oczy i obrzmia砮 palceTrening usunie nadmiar wody z organizmu Spuchni阾e nogi i d硂nie - Je秎i zaburzy si proporcja mi阣zy zawarto禼i wody w naczyniach i tkankach, czyli wtedy, kiedy woda

Gdy駍ki jacht "Zjawa IV" uratowany!

Gdy駍ki jacht "Zjawa IV" uratowany!

Przypomnijmy, "Zjawa IV" wesz砤 na mielizn 5 grudnia, w bia硑 dzie, przy dobrych warunkach 縠glugowych. Sta硂 si to na szwedzkich wodach terytorialnych, u wej禼ia na Ba硉yk, w pobli縰 miejscowo禼i Falsterbo. Przyby砤 na miejsce jednostka ratownicza podj瓿a nieudan pr骲 禼i眊ni阠ia

Co pij dzieci. P蟪 litra napoju s硂dzonego dziennie to nawet 18 kg cukru rocznie

Co pij dzieci. P蟪 litra napoju s硂dzonego dziennie to nawet 18 kg cukru rocznie

regularnym piciu, inne nie zabieraj butelki czy bidonu z domu, bo i bez tego maj za ci昕ki plecak, jeszcze innym szkoda wyda 2 z na butelk wody, skoro za to mo縩a kupi w drodze ze szko硑 batonik albo s硂dki nap骿. - Dzieci powinny przyjmowa 1,9-2,1 l p硑n體 dziennie. Takie s normy, ale oczywi禼ie

Ciemno禼i skry硑 Krak體. Pot昕na burza przesz砤 nad Ma硂polsk

Ciemno禼i skry硑 Krak體. Pot昕na burza przesz砤 nad Ma硂polsk

burza nadci眊n瓿a nad Krak體. Zalany zosta m.in. tunel pod rondem Grunwaldzkim. Na zalanych jezdniach - tworzy硑 si olbrzymie korki. Przy skrzy縪waniu al. Powsta馽體 z Wielick kierowcy stali przez kilkadziesi眛 minut, czekaj眂, a woda opadnie. Niekt髍zy ze zniecierpliwienia opuszczali auta i

Boks. Wach: Kto m骻 co wstrzykn辨 do picia

Boks. Wach: Kto m骻 co wstrzykn辨 do picia

Informacj poda w poniedzia砮k niemiecki "Bild". Wach doniesieniom kategorycznie zaprzecza. - Oczywiste jest, 縠 nie bra砮m 縜dnego dopingu i nigdy 秝iadomie bym tego nie zrobi - m體i. - Kto m骻 co wstrzykn辨 do jakiego picia, mie umazany w czym palec, do wody go w硂縴. Ci昕ko

Wojciech Kuczok: Motyle w deszczu nie lataj

Wojciech Kuczok: Motyle w deszczu nie lataj

zaraz b阣ziemy sobie przypomina przy okazji kolejnego starcia z Niemcami. Mitologizacja frankfurckiego "meczu na wodzie" przebieg砤 sprawniej i sta砤 si bardziej po縴wna chocia縝y od s硑nnego Wembley z tej prostej przyczyny, 縠 Polacy 砤cniej swoje mity buduj na pora縦ach. Wembley by硂

Krak體 odetchn背, Ma硂polska ci眊le walczy z wod

Krak體 odetchn背, Ma硂polska ci眊le walczy z wod

Joanna Niedzia砶owska, dyrektorka Zarz眃u Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Wa硑 wytrzyma硑 Wcze秐iej w nocy jednak trwa砤 ci昕ka walka z 縴wio砮m. Cho wieczorem woda w Wi秎e opad砤 o ponad p蟪tora metra w por體naniu z kulminacyjn fal, s硊縝y ratunkowe wci笨 boryka硑 si przeciekami w wa砤ch. To

Jenna Miscavige Hill - pierwsza cz硂nkini Sea Org, kt髍a zdecydowa砤 si publicznie opowiedzie o praktykach scjentolog體

Jenna Miscavige Hill - pierwsza cz硂nkini Sea Org, kt髍a zdecydowa砤 si publicznie opowiedzie o praktykach scjentolog體

Noga bardzo bola砤. Dziewczynka bieg砤 za rodzicami i niefortunnie zaczepi砤 o otwieraj眂 si ci昕k bram. Ron i Elizabeth nerwowo kr阠ili si przy c髍ce. Ale przecie p砤cz眂a kilkulatka nie mog砤 spowodowa, by stracili z oczu wi阫sze dobro, na rzecz kt髍ego pracowali. Zostawili wi阠 dziecko

Znany piosenkarz ci昕ko ranny w wypadku na skuterze wodnym

Znany piosenkarz ci昕ko ranny w wypadku na skuterze wodnym

W poniedzia砮k Kinsgton zosta przeniesiony na oddzia intensywnej terapii. Jeszcze w niedziel w nocy czasu polskiego lekarze twierdzili, 縠 jego stan jest krytyczny. Nadal nie wiadomo, jak powa縩e s obra縠nie. Agent Kingstona twierdzi jednak, 縠 piosenkarz b阣zie potrzebowa bardzo d硊giego czasu

Nie zazdro舵my tym, kt髍zy wypoczywaj w luksusowych hotelach

Nie zazdro舵my tym, kt髍zy wypoczywaj w luksusowych hotelach

korzysta, dok砤dnie umyjmy je myd砮m i wyp硊czmy gor眂 wod. Zawsze mo縩a te poprosi konsjer縜 o kilka plastikowych kubk體. 4. Nawet w najlepszych hotelach zdarzaj si pluskwy! Te owady s bardzo trudne do wyplenienia, je秎i ju raz zagnie縟勘 si w hotelu. Cz阺to siedz - brrr! - pod prze禼ierad砮m. W

Kolejna bakteria w szpitalnej wodzie

Przeczytaj tak縠: Zatruta woda - szpital nie mo縠 operowa Dzi sanepid ma pobra pr骲ki ze studni oligoce駍kich i zbiornika retencyjnego, z kt髍ych lecznica bierze wod, 縠by ustali, jak dosz硂 do jej zanieczyszczenia. Pisali秏y o tym, 縠 woda p硑n眂a w kranach szpitala dzieci阠ego w Dziekanowie

Odkryli nieznane jezioro nad Wis潮

Odkryli nieznane jezioro nad Wis潮

- Chcia砤m zobaczy jezioro, kt髍ego nie widz zwykli 秏iertelnicy - powiedzia砤 Iwona Jarocka z Bielan. Dlatego w sobot wybra砤 si na wycieczk z okazji iatowego Dnia Wody. Zorganizowa硑 j Miejskie Przedsi阞iorstwo Wodoci眊體 i Kanalizacji z fundacj Ja Wis砤. G丑wn atrakcj wyprawy by硂

Przez tydzie bronili swojej wsi. Dali rad wodzie

broni przed wod", nikt nie mia w眛pliwo禼i, 縠 trzeba si zabra do roboty. Ludzie zbiegli si przed dom so硉ysa, miejscowe firmy dostarczy硑 potrzebny sprz阾. - Sami podzielili si rolami. Nikt nie protestowa. Lekarz nosi worki z piaskiem, a rolnik pokazywa mu, gdzie je po硂縴. Liczy si

Pow骴 coraz dalej, ale wa硑 wci笨 s zagro縪ne

Pow骴 coraz dalej, ale wa硑 wci笨 s zagro縪ne

Woda opada, ale powolutku. Prognozy zapowiada硑, 縠 stan alarmowy (650 cm) Wis砤 osi眊nie dzi rano. Ale wczoraj o godz. 20 stan wody wynosi 683 cm i sta硂 si jasne, 縠 plan nie zostanie wykonany w 秗od. Reszt w眛pliwo禼i rozwia砤 popo硊dniowa konferencja prasowa Hanny Gronkiewicz-Waltz

Przemys硂wa emisja metali ci昕kich w Europie maleje

Przemys硂wa emisja metali ci昕kich w Europie maleje

Jak podaje EEA w swoim najnowszym raporcie , w latach 2010-16 przemys硂we zanieczyszczenie europejskiego powietrza metalami ci昕kimi - arsenem, kadmem, chromem, miedzi, o硂wiem, rt阠i, niklem i cynkiem - zmniejszy硂 si o 39 proc. A zanieczyszczenie wody - o 34 proc. Wed硊g ekspert體 EEA w 2016 r

Prawda czy mit: mo縩a wypoci z organizmu toksyny?

Prawda czy mit: mo縩a wypoci z organizmu toksyny?

W tym wypadku ani sauna, ani inne zabiegi prowokuj眂e pocenie si raczej nie przynios nam spektakularnych korzy禼i. St昕enie metali ci昕kich wykrywane w pocie jest bardzo niskie. Pot w 99 proc. sk砤da si z wody. Najwi阠ej toksyn usuwaj z organizmu nasze narz眃y – w眛roba i nerki. Osoby

Kapsztad szykuje si na Dzie Zero. Cztery miliony mieszka馽體 nie b阣zie mia硂 wody

Kapsztad szykuje si na Dzie Zero. Cztery miliony mieszka馽體 nie b阣zie mia硂 wody

k硂pot體 Kapsztadu". - Natura nie jest szczeg髄nie sk硂nna do kompromis體. Nast眕i ci昕kie susze - nie zostawia nadziei. To nie Hollywood tylko rzeczywisto舵 Gdy nadejdzie Dzie Zero, do czasu nadej禼ia deszczy woda przestanie p硑n辨 zar體no do gospodarstw domowych, jak i do firm. W ograniczonym

Wypadek autobusu w Barcelonie. 24 osoby ranne

Wypadek autobusu w Barcelonie. 24 osoby ranne

Autobus jecha obwodnic, nad wod. Przewr骳i si w deszczu. Wszystkie ofiary zosta硑 przewiezione do okolicznych szpitali. Wycieczka jecha砤 na lotnisko z kurortu Lloret de Mar. Agencja AFP podaje, 縠 co najmniej trzy osoby ranne s w stanie ci昕kim. W秗骴 rannych s obywatele m.in. Wielkiej

Niepe硁osprawni k眕i si w ska縪nej wodzie. "Nie mamy wyj禼ia"

ciep砮j wody Sanepid podczas rutynowej kontroli w plac體ce wykry w ciep砮j wodzie bakterie legionella. S gro糿e. Mog wywo硑wa ci昕kie choroby dr骻 oddechowych. – Wynik wskazywa na bardzo wysokie ska縠nie – m體i Jolanta Dobrza駍ka z Wojew骴zkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

Stan ch硂pca, kt髍y wpad pod l骴, jest bardzo ci昕ki

. Utrzymujemy go w stanie 秔i眂zki farmakologicznej. Lekarze okre秎aj stan ch硂pca jako bardzo ci昕ki. Odmawiaj tak縠 odpowiedzi na pytanie o rokowania. Przebywaj眂 p蟪torej godziny pod wod, ch硂piec nie oddycha. W normalnych warunkach m髗g bez tlenu obumiera ju po kilku minutach. Jednak w stanie

Tu si ko馽zy Polska. Koniecpol bez wody od dw骳h lat

秝ini, 縠 nie ma wody? No jak? Przecie nie zrozumie. Musi pi i koniec – m體i Agnieszka Bo縠k, so硉ys wsi W眘ocz. – 痽je nam si bardzo ci昕ko. Oszcz阣zamy, bo musi nam starczy i do picia, i do zmywania czy prania, i do ubikacji. To si ci眊nie ju od dw骳h lat i ko馽a nie wida. Jeste秏y

Chaos w Wodach Polskich. Pracownicy od roku czekaj na obiecane pieni眃ze

regulaminami, kt髍e zosta硑 zatwierdzone z naruszeniem ustawy o zwi眤kach zawodowych”. - Pracownicy czuj niepok骿, bo brakuje informacji. 2 stycznia kto powinien wyj舵 i powiedzie: „Witam wszystkich w Wodach Polskich”. Niekt髍ym ci昕ko nawet zrozumie, 縠 to jest teraz jedna instytucja z

W Alpach na lodowcu nie poje糳zisz

-5 m. Ale przecie coraz szybciej trac眂e l骴 i sp硑waj眂e ostatecznie do oceanu lodowce spowoduj tak縠 inne zawirowania w naszym 縴ciu. PRZECZYTAJ TAK疎: Chodzi g丑wnie o problemy z wod. Naukowcy z USA i Europy podsumowuj wi阠 dotychczasowe badania i apeluj o zaplanowanie adaptacji do zmian

Siarkopol zatruwa Martw Wis酬? Prezes zak砤du odpiera zarzuty

zbiornikach znajduje si ciemna ciecz o g阺tej, mazistej konsystencji. W powietrzu czu zapach siarki, a w ustach kwas. Ze zbiornika wydobywa si ci昕ka, oleista, nieprzyjemna wo”. Zbiorniki opatrzone tabliczk „poletka ociekowe” znajduj si na terenie otoczonym zniszczonym ogrodzeniem

Siedem lat od kataklizmu. 7 sierpnia 2010 r. Miedzianka zala砤 Bogatyni [ZDJ蔆IA]

By ratowa 縴cie, mieszka馽y uciekali na wy縮ze kondygnacje swoich dom體. Kto zd笨y, wynosi tam meble i dobytek. Ci co nie zd笨yli, stracili wszystko. Ulice biegn眂e wzd硊 rzeki zosta硑 kompletnie zniszczone. Woda zostawi砤 mn髎two 秏ieci, mu硊, kamieni, desek, resztek ogrodze. Z dziur w ziemi

Lawina narusze zawieszenia broni w Donbasie. Czy Ukrai馽y szykuj ofensyw?

Intensywny ostrza prowadzony jest od tygodnia w kilku miejscowo禼iach wok蟪 Doniecka. Obie strony obwiniaj si o 砤manie zawieszenia broni. Strona ukrai駍ka podaje, 縠 separaty禼i ostrzeliwuj ich 縪硁ierzy z haubicoarmat kalibru 152 mm. U縴cie ci昕kiej broni jest zakazane porozumieniem mi駍kim

Ola nagle znikn瓿a pod wod, Patryk nie umia p硑wa, ale skoczy na ratunek. Wir wci眊n背 ich oboje

dobrze, cz阺to powierza mu swoje dzieci. – Zabiera je na boisko, nad wod. Du縪 czasu sp阣zam na delegacjach za granic, dlatego by砮m mu za to wdzi阠zny – m體i pan Pawe. Feralnego dnia, w Bo縠 Cia硂 mia硂 by podobnie. Patryk zabra dw骿k swoich dzieci, Ol i c髍k innych

Zanim spadnie na nas deszcz, w chmurze musi si zderzy jaki milion kropelek wody

kropelek wody o 秗ednicy zaledwie 10 mikron體, cie駍zych od ludzkiego w硂sa. W typowym cumulusie fruwa 秗ednio gram wody na metr sze禼ienny powietrza. Cho z do硊 taka chmura wydaje nam si ma砤, to tak naprawd mo縠 by ogromna. I ci昕ka. Je秎i ma kilometr 秗ednicy i kilometr wysoko禼i, czyli obj阾o舵

W kopalni Zofi體ka ratownicy znale糽i cia硂 ostatniego poszukiwanego g髍nika

powierzchni. Operacja ta mo縠 potrwa klika godzin".  Chodnik H-10 by bardzo mocno zdeformowany, a ratownicy pracowali w ekstremalnie ci昕kich warunkach . By砤 to najtrudniejsza akcja ratownicza w historii Jastrz阞skiej Sp蟪ki W阦lowej. Ratownicy przemieszczali si ciasnym, ciemnym korytarzem

Genetyczne pod硂縠 preferencji zapachowych

Wbrew powszechnemu przekonaniu perfumowanie cia砤 rzadko kiedy ma na celu maskowanie naturalnego zapachu. Du縪 cz甓ciej zadaniem dezodorantu czy wody kolo駍kiej jest wydobycie "najlepszych" cech w砤snego zapachu - zapewnia najnowszy "New Scientist". Niemieccy badacze

Zanieczyszczenie 秗odowiska zabija 9 mln ludzi rocznie

ci昕kie) - 800 tys. W sumie te 9 mln ofiar zanieczyszczenia to a jedna sz髎ta wszystkich zgon體 rocznie. Wi阫szo舵 ze zgon體 wywo砤nych przez brudne powietrze, wod czy gleb jest bezpo秗ednim skutkiem chor骲 przewlek硑ch - uk砤du krwiono秐ego, oddechowego czy nerwowego. A 92 proc. ludzi, kt髍zy padaj

Z砤 wiadomo舵 od morskich s硂ni: Antarktyka traci s髄

zmniejszenia zasolenia w骴 powierzchniowych Oceanu Po硊dniowego? Kiedy woda morska zamarza i na jej powierzchni tworzy si l骴, na pocz眛ku jest on s硂ny. Z czasem jednak ci昕ka solanka sp硑wa z kry i dos硂wnie tonie w oceanie. Pi阫nie to wida na podwodnych filmach pokazuj眂ych, jak przech硂dzona solanka

Luis Fonsi jeszcze 鎤iczy "Despacito", w砤禼iciele sklep體 zak砤daj dykt na witryny

Norweg體). W pensjonatach brakuje wody do mycia, zw砤szcza na Olczy. Ci昕ka noc przed zakopia駍k policj. – Ju teraz telefony si urywaj. Ludzie pytaj, jak dojecha do miasta, co jest rzeczywi禼ie trudne, bo korki s na wszystkich drogach dojazdowych – m體i dy縰rny zakopia駍kiej policji

Tatry. W wypadku zgin背 25-letni Polak

AKTUALIZACJA: "Szklane Tatry". Zgin瓿o dw骳h turyst體, w tym 25-letni Polak. Ratownicy ostrzegaj We wtorek rano dw骳h m昕czyzn sz硂 Dolin Ma砮j Zimnej Wody w kierunku Chaty Teriego. Jeden z nich po秎izgn背 si w rejonie Wielkiego Hangu i zsun背 si po zlodzonym 秐iegu. Jego towarzysz

Na Antarktydzie killer ju czeka na Leszka

do niego 60 kg soli. Dzi阫i temu mo縩a obni縴 temperatur wody poni縠j zera, a ta wci笨 nie zamarza. Podr阠zniki dla student體 medycyny m體i, 縠 ludzkie tkanki obumieraj w temperaturze poni縠j -1,5 st. C. Krew g阺tnieje. Oddech staje si du縪 wolniejszy. Zanika odczuwanie b髄u. Dreszcze

Rodzice wyk眕ali pi阠iolatk we wrz眛ku. Poparzona dziewczynka le縜砤 bez pomocy kilka dni

Pogotowie do poparzonej dziewczynki mieszkaj眂ej we wsi Brojce (niedaleko Gryfic) przyjecha硂 w nocy z czwartku na pi眛ek. Rodzice wezwali je, bo dziecko ci眊le p砤ka硂. Nie dolali zimnej wody? Jak podaje S uperPortal24.pl rodzice pi阠iolatki utrzymywali, 縠 dziewczynka poparzy砤 si kilka godzin

Stan wody w Wi秎e rekordowo niski. Taki poziom zagra縜 rybom

Zegrzy駍kiego i Wis硑. - Niski stan wody nie ma wp硑wu na jej jako舵 - podkre秎a砤. - Badamy t wod. Jest czy禼iutka. Ozonowana. Gronkiewicz-Waltz doda砤, 縠 korzystaj眂 z tego, 縠 wody w rzece jest ma硂, w砤dze Warszawy zacz瓿y sprz眛a jej dno. Wydobywaj nie tylko 秏ieci, ale tak縠 ci昕kie konstrukcje

Stra縜cy walcz z po縜rem sk砤dowiska opon w Trzebini. Samoloty w akcji

w潮czono samoloty, kt髍e wykona硑 po dwa zrzuty wody i piany na 禼ian pobliskiego lasu. Na samym sk砤dowisku stra縜cy wykopali te wyrw w ziemi. Wszystko po to, by drzewa i pozosta砮 odpady nie zaj瓿y si ogniem. W kulminacyjnym momencie po縜r obejmowa powierzchni oko硂 hektara. W tej chwili z ogniem

Greg Hancock po meczu z T Ostrovi Ostr體: Druga liga jest coraz mocniejsza i ka縟y chce awansowa

. Jednak jestem przekonany, 縠 w tym sezonie zobaczymy jeszcze, jak Aureliusz zdobywa punkty – m體i trener Stali Rzesz體. Trener Kowalik narzeka troch na polewaczk, kt髍a zostawia na torze bardzo du縪 wody. – Przestali秏y polewa tor i to nam bardziej odpowiada硂. Mamy tak polewaczk, kt髍a

Jedno z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu ma ju obwodnic

, Ko禼ierzyna Wsch骴 oraz Wie縴ca, kt髍e 潮cz drog szybkiego ruchu z trasami ni縮zej kategorii. – Powsta硑 r體nie: przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzaj眂ym, szczelny system odprowadzenia w骴 opadowych, zespo硑 podczyszczaj眂e wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i

Miliony litr體 zanieczyszczonej wody trafi硑 do ameryka駍kich rzek w stanach Utah i Kolorado

Teraz 矿硉a woda przemieszcza si w stron jeziora Powell w stanie Utah. Do ska縠nia dosz硂 5 sierpnia w trakcie prac prowadzonych przez rz眃ow Agencj Ochrony odowiska (EPA). Jej pracownicy za pomoc ci昕kiego sprz阾u starali si dosta do opuszczonej kopalni z硂ta. Nie spodziewali si jednak

Woda. Czy nasza planeta przecieka?

skomplikowa砤 nasz wiedz o pochodzeniu wody. Zbyt ci昕ka woda Do niedawna wi阫szo舵 naukowc體 badaj眂ych ten problem uwa縜砤, 縠 woda raczej nie mog砤 istnie na Ziemi od jej pocz眛k體. Nowo narodzona planeta by砤 po prostu za gor眂a, 縠by utrzyma j w stanie ciek硑m na swojej powierzchni. Jak s眃z jednak

To wadliwy zbiornik przeciwpo縜rowy odpowiada za katastrof budowlan na szczeci駍kim zamku?

O tym, 縠 to przeciekaj眂y zbiornik przeciwpo縜rowy m骻 by przyczyn katastrofy na Zamku Ksi笨眛 Pomorskich, poinformowa硂 w czwartek Polskie Radio Szczecin. Woda mog砤 wycieka i podmywa Zbiornik powsta w czasie przebudowy i modernizacji Opery na Zamku. W p蟪nocno-wschodniej cz甓ci du縠go

Whisky jest najsmaczniejsza z odrobin wody. Naukowo dowiedzione

pocz眛ku jest s硂ny, to z czasem ci昕ka i g阺ta solanka sp硑wa z niego do wody (jest przy tym tak zimna, 縠 wygl眃a jak rozszerzaj眂y si lodowy sopel 秏ierci). Wi阠 nawet z dryfuj眂ej po oceanie kry mo縠 by po縴tek. Brytyjscy marynarze mawiali, 縠 jednoroczny l骴 morski nadaje si do mycia, dwuletni do

Ba硉yk coraz gro糿iejszy. Ekspert: to ma zwi眤ek z ociepleniem i zmianami klimatycznymi

podpi阾rzenie w骴. To zjawisko zale縴 od bardzo wielu czynnik體, kt髍ych wyst眕ienie bardzo ci昕ko jest przewidzie. Zazwyczaj to kilka razy w roku. Kt髍e rejony s najbardziej nara縪ne na podtopienia? Zjawiska sztormowe si潮 rzeczy s niebezpieczne, bo wpychaj wod do wszystkich kana丑w. Sama infrastruktura

Iran dostanie wielk parti uranu z Rosji. Po co Teheranowi a 116 ton?

embargo na handel rop naftow. Wed硊g ameryka駍kich dyplomat體 dostawy rosyjskiego uranu maj zrekompensowa Iranowi sprzeda ci昕kiej wody, wykorzystywanej m.in. do ch硂dzenia reaktor體. Takie formalne wyja秐ienie nie t硊maczy jednak, po co Iranowi taka olbrzymia ilo舵 uranu. Nuklearna umowa

Brat gwa砪iciela aresztowany na siedem dni. Przyszed na rozpraw pijany

, ci眊n背 za w硂sy, i zgwa砪i. Wi陑i j w mieszkaniu przez kolejne trzy dni. Kobieta nic nie jad砤, wymiotowa砤. Oprawca podawa jej tylko wod i rumianek do przemywania oczu. Cho w mieszkaniu byli tak縠 matka i brat recydywisty, nikt nie pom骻 torturowanej kobiecie. Po kilku dniach oprawca odprowadzi

Przerwano spacer kosmiczny. Znowu woda w he砿ie astronauty

Ci昕ko w to uwierzy, ale to sta硂 si naprawd - znowu. W trakcie wczorajszego spaceru kosmicznego, podczas kt髍ego dw骳h astronaut體 prowadzi硂 prace serwisowe na zewn眛rz Mi阣zynarodowej Stacji Kosmicznej, dosz硂 do niebezpiecznej awarii. By砤 godzina 17.58 czasu polskiego. Dwaj astronauci

inouj禼ie obudzi硂 si z zimnymi kaloryferami. "Od lat nie by硂 tak zimno"

by硂 fuszerki Minus 13 stopni – W ci眊u dw骳h godzin powinna wr骳i ciep砤 woda i ogrzewanie poprzez nitk A, czyli na osiedle Zachodnie – zapewnia rzecznik. W inouj禼iu rano by硂 -13 stopni. Temperatura odczuwalna by砤 jednak du縪 ni縮za. – Mr髗 jest bardzo przenikliwy, ci昕ko

Jak przetrwa d硊gi lot samolotem. Sekrety stewardes

kubek termiczny i poprosi stewardes, by nala砤 do niego wod. Mo縩a te kupi wod w strefie bezc硂wej i gdy j wypijemy, poprosi o dolanie. Ja cz阺to dodaj do wody elektrolity, kt髍e wzmacniaj organizm i lepiej go nawadniaj. Posi砶i w samolocie wielu osobom nie odpowiadaj – s za ci昕kie

5 najwi阫szych wrog體 odchudzania

1. Brak wody Im mniej pijemy, tym bardziej organizm kumuluje wod, chroni眂 si przed odwodnieniem. Wtedy mamy uczucie ci昕kich n骻, obrz阫i, a waga wskazuje nawet o 2 kg wi阠ej. Wydaje si nam, 縠 w ci眊u dnia pijemy du縪, ale kiedy zaczniemy podlicza, ile wczoraj wypili秏y p硑n體, to jeste秏y

Bieszczady. Zwierz阾a zamkni阾e bez wody i jedzenia. Cztery konie by硑 ju martwe

O podejrzeniu zn阠ania si nad zwierz阾ami policjanci zostali powiadomieni w sobotnie popo硊dnie. W gospodarstwie w Bere縩icy Wy縩ej funkcjonariusze zastali na miejscu kilkana禼ie zwierz眛 gospodarskich przebywaj眂ych w bardzo ci昕kich warunkach. Zwierz阾a sta硑 w ponad p蟪metrowej warstwie

Ryb w Zatoce Puckiej praktycznie ju nie ma. Czy winna jest solanka PGNiG?

, 縠 z instalacji PGNiG do wody mog przedostawa si metale ci昕kie lub inne sole. Ponadto, przed powstaniem inwestycji nie przeprowadzono 縜dnych bada jaki wp硑w b阣zie mia砤 solanka na organizmy 縴we – m體i Marcin Buchna ze stowarzyszenia Nasza Ziemia. Jeszcze przed wydaniem pozwolenia na

Woda z komet i asteroid體 jest nie tylko na Ziemi

Jedna z teorii pochodzenia wody na naszej planecie zak砤da砤, 縠 wszystkie zasoby wody pochodz z asteroid體 i komet. Je縠li za w ten spos骲 woda dotar砤 do nas, dlaczego nie mia砤by zosta dostarczona na inne planety? Naukowcy z zespo硊 University of Warwick uwa縜j, 縠 przemierzaj眂e przestrze

Stra縜cy gasili po縜r nieu縴tk體. Nagle us硑szeli pisk p硂n眂ego je縜 [DRASTYCZNE WIDEO]

momencie us硑szeli przera縜j眂y pisk cierpi眂ego zwierz阠ia – relacjonowa nasz reporter Dariusz Borowicz, kt髍y by na miejscu. Stra縜cy odnale糽i zwierz. By nim je, cz甓ciowo nadpalony, z uszkodzonymi ig砤mi. – Stra縜cy zacz阬i polewa je縜 zimn wod z kubka. Och硂dzili go, a potem

Epidemia 矿硉aczki pokarmowej w Wielkopolsce: 17 os骲 zaka縪nych. Mo縠 by ich wi阠ej

dzieci阠ym w Koninie. Nie ma zagro縠nia 縴cia, ale kilka przypadk體 jest bardzo ci昕kich, u kilku pacjent體 bardzo wysoki jest poziom bilirubiny, czynnika powoduj眂ego za矿砪enie ca砮go organizmu – opowiada Andrzej Bili駍ki, szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim

"Przybyli u砤ni pod okienko". Abp G丑d po秝i阠i Muzeum II Wojny: To uroczysto舵 zaleg砤

ukoronowanie ci昕kiego wysi砶u polskich podatnik體 i skarbu pa駍twa, jaki zosta w硂縪ny w zbudowanie tego imponuj眂ego budynku. To tak縠 suma wysi砶體 wszystkich pracownik體 Muzeum II Wojny iatowej: in縴nier體, historyk體, administrator體, z kt髍ych wi阫szo舵 jest dzisiaj z nami i kontynuuje swoj misj

Pies pozostawiony w samochodzie na s硂馽u. Policjanci wybili szyb

– Policjanci zauwa縴li, 縠 縜dna szyba w samochodzie nie jest uchylona. Pies nie reagowa na pukanie, nie mia te 縜dnej wody, dlatego funkcjonariusze podj阬i decyzj o wybiciu szyby – przekazuje podkom. Krzysztof Ku秏ierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Po wyj阠iu z samochodu

Kana Brdy w so砮ctwie Rytel mo縠 wyla w ka縟ej chwili

dokona砤 wielu zniszcze. Skutki silnego wiatru szczeg髄nie odczuli mieszka馽y po硂縪nej w Borach Tucholskich miejscowo禼i Rytel. Mieszka馽y zmagaj si z mas powalonych drzew, brakiem pr眃u oraz dost阷u do wody pitnej. Na domiar z砮go szalej眂a wichura spowodowa砤, 縠 niebezpiecznie podni髎 si stan

S硂dka woda i wojna: jak zabraknie tej pierwszej, pojawia si ta druga

lat trawi susza. Unia praktycznie nie istnieje. Zasobne w wod kraje P蟪nocy zamykaj granice dla uchod糲體 klimatycznych z po硊dnia kontynentu. - Gdy pisa砤m „B酬kit”, rozmawia砤m bardzo du縪 z hydrologami z Uniwersytetu w Oslo i czyta砤m wiele raport體 prezentuj眂ych r罂ne scenariusze

Wt髍ne utoni阠ie. Mo縩a uton辨 w 丑縦u

zach硑秐i阠iu si wod, to wynikaj眂e z niedotlenienia: senno舵, zm阠zenie, ospa硂舵, duszno舵, sine usta i blada sk髍a, oraz wskazuj眂e na problemy z oddychaniem (chory pr骲uje "z砤pa" powietrze): nieustaj眂y kaszel, ci昕ki i szybki oddech, b髄 w klatce piersiowej. Mog te si pojawi: gor眂zka

Wielki po縜r w Zgierzu. Zaj阠ia w jednej ze szk蟪 odwo砤ne. Akcja ga秐icza ma potrwa do 秗ody

miejscu akcji dzia砤 ci昕ki sprz阾, pogorzelisko jest rozgarniane. Musimy przela to wszystko wod i 秗odkiem ga秐iczym – informuje dy縰rny wojew骴zkiej stra縴 po縜rnej w dzi. Spaliny nad Aleksandrowem Jak poinformowa Wojew骴zki Inspektorat Ochrony odowiska w poniedzia砮k rano, do

"Deszcz體ka to wrz骴". Dlaczego wci笨 zalewa polskie miasta?

ca硑 rok jest spok骿. I nie spos骲 wskaza tu winnych personalnie. Polskie miasta maj dzi kilkudziesi阠ioletnie zaniedbania. My秎i pani, 縠 s jakie normy, standardy, jak cz阺to woda mo縠 wyla na ulice? Nie s硑sza砤m o takich. – Wi阫szo舵 z nas nie s硑sza砤. Bo przywykli秏y – 縠 zalewa

Ania dosta砤 now r阫 z drukarki. Ju trzyma butelk

prostuj si tak縠 palce – wyja秐ia Puzdrowska. – Na pocz眛ek chcia砤m chwyci szklank z wod, ale ta okaza砤 si zbyt ci昕ka i 秎iska. W przysz硂禼i chcia砤bym nauczy si podnosi r阫, by m骳 na przyk砤d normalnie napi si napoju, a tak縠 spr骲owa z ni jazdy na rowerze. To s jednak

Kurze kupy na obszarze Natura 2000 niedaleko Bydgoszczy

mieszka馽om korespondencji ze stycznia 2016 r. jednego z inwestor體 do kierownika referatu ochrony 秗odowiska gminy. Na wniosek urz阣u sk砤da w nim uzupe硁ienia i wyja秐ienia do pierwotnego raportu. W pi秏ie wyja秐ia, 縠 „teren inwestycji znajduje si r體nie w granicach g丑wnego zbiornika w骴

Huragan Irma uderza

Florydzie:mieszka馽y zagro縪nych teren體 przygotowuj si robi眂 zapasy jedzenie. Artyku砮m pilnie poszukiwanym jest woda. Na zdj阠iu: kolejka oczekuj眂ych na dostaw wody. Altamonte Spring na Florydzie: kolejka samochod體 na stacji benzynowej. Miami, stacja benzynowa. Las Terrenas na Dominikanie: rodziny zgromadzone

Wielki napis "GDA裇K" na O硂wiance. Trudno go nie zauwa縴

zaprosi swoich go禼i w to miejsce – m體i Pawe Buczy駍ki z Fundacji Gda駍kiej. CZYTAJ R覹NIE: i阾o Niepodleg硂禼i w Tr骿mie禼ie [NAJWA疦IEJSZE WYDARZENIA] Napis stan背 przy filharmonii na O硂wiance, frontem do tafli wody. Litery s mobilne. Jest wysoki na 2,4 metra, d硊gi na 15 metr體 i ci昕ki

Rurka, fajka - gol! Mecz jak atak piranii. Jak si gra w podwodnego hokeja?

chodzi o to, by mimo tego uczucia zdo砤 jeszcze co zrobi pod wod, doko馽zy akcj albo strzeli. 痚by nie wynurzy si w najgorszym mo縧iwym momencie. Oczywi禼ie bez przesady, bo istnieje jaka granica bezpiecze駍twa, za kt髍 mo縠 si zdarzy za秐i阠ie pod wod. Hokej podwodny nie polega jednak na

To najwi阫szy po縜r w Radomiu od lat. P硂nie hala - magazyn tworzyw sztucznych [ZDJ蔆IA, WIDEO]

radomskich stra縜k體. - Na pewnym etapie prawdopodobnie b阣zie potrzebny ci昕ki sprz阾, kt髍ym zburzona zostanie cz甓 禼ian, 縠by秏y mogli dosta si do 秗odka. Akcja nie zako馽zy si, dop髃i nie przelejemy wod wszystkiego. Po縜r hali w Radomiu. Stra縜cy gasz i zabezpieczaj Stra縜cy musz te

Murawa Stadionu Miejskiego w Gdyni lepsza ni rok temu. Co j czeka zim?

przed GCS sta硂 trudne zadanie, by nie dopu禼i do powt髍ki z ubieg砮go roku. I uda硂 si. Obecnie murawa jest w du縪 lepszym stanie ni rok temu, mimo 縠 prze縴砤 ci昕ki egzamin rz阺istych opad體 podczas listopadowego meczu Arki z Sandecj Nowy S眂z (5:0). – Warunki w listopadzie i grudniu by硑

Woda pojawi砤 si w kosmosie bardzo wcze秐ie. Zagadkowo wcze秐ie

. - Dowiedli秏y, 縠 mo縧iwe jest powstawanie du縴ch ilo禼i wody w stanie gazowym bez konieczno禼i istnienia innych ci昕kich pierwiastk體 - powiedzia Bialy. - W bie勘cej pracy obliczyli秏y, ile wody mog硂 powsta w ob硂kach molekularnych, kt髍e da硑 nast阷nie pocz眛ek gwiazdom i uk砤dom planetarnym. W kolejnych

7 rzeczy, kt髍ych nie wiedzieli秏y tydzie temu

Grenlandi. Jednak niewielki b潮d m骻 sprawi, 縠 rejs zako馽zy砨y si gdzie w wodach Atlantyku albo... u wybrze縴 dzisiejszej Kanady 2. Ten 矿硍 ma zielone w硂sy i oddycha przez... genitalia PRZECZYTAJ O TYM: Niestety, jest te jednym z gad體 najbardziej zagro縪nych wygini阠iem. 3. S硂馽e daje rad

Mo縠 herbaty?

I nie, nie chodzi mi wcale o to, 縠 najpierw musieliby禼ie tam wle兼 razem z czajnikiem, herbat i kuchenk. Chodzi raczej o to, 縠 na tej wysoko禼i ci昕ko by by硂 o wrz眛ek w temperaturze 100 st. C. W takiej temperaturze woda wrze jedynie pod ci秐ieniem jednej atmosfery. Im ci秐ienie ni縮ze, tym

To nie koniec Tomasza Adamka

Cho w grudniu Adamek (51 zwyci阺tw – 5 pora縠k – 0 remis體, 30 KO) sko馽zy ju 41 lat, wci笨 marzy mu si mistrzostwo 秝iata w wadze ci昕kiej. Polak zak砤da ju pasy presti縪wych federacji w kategoriach p蟪ci昕kiej i juniorci昕kiej, w kr髄ewskiej bi si o tytu z Witalijem Kliczk

Duchy

wyrwali. Wod d紈igaj ze 紃骴砤: zboczem w d蟪 b阣zie ze 20 minut, to znaczy z ci昕kim kanistrem pod g髍. Tam te wszyscy si myj. Tam zabijaj 秝inie, krowy, psy. Kiedy kto umiera, w domach brakuje wody. Bo przez trzy dni dooko砤 wsi czaj si z砮 duchy. Nosa nikt nie 秏ie wychyli. – Cia硂

Arktyka coraz ci昕sza. Od rt阠i. Naukowcy odkryli jej 紃骴硂

powietrznej pchaj眂ej zanieczyszczenia na Dalek P蟪noc tamtejsza tundra jest jednym z g丑wnych "bank體" rt阠i na 秝iecie. Rt赕 jest metalem ci昕kim, jej opary s toksyczne. Do atmosfery ulatuje z wulkan體, a tak縠 z zak砤d體 przemys硂wych - g丑wnie elektrowni w阦lowych (w阦iel jest zanieczyszczony

Woda dla uczni體 wszystkich miejskich szk蟪 prosto ze 紃骴e砶a

profilaktyka pr骳hnicy, mniej plastikowych butelek do kupienia i wyrzucenia. I mniejszy ci昕ar na plecach d紈igany do szko硑. Warszawscy uczniowie nie maj dzi w szkole dost阷u do dobrej, smacznej wody pitnej. Narzekaj, 縠 ta ze szkolnych kran體 jest niesmaczna. Do ci昕kich ju plecak體 wy砤dowanych

Organizacje pozarz眃owe przestaj ratowa migrant體 p硑n眂ych do W硂ch

poinformowa砤, 縠 libijska stra przybrze縩a odda砤 do jej statku, przebywaj眂ego na wodach mi阣zynarodowych, strza硑 ostrzegawcze. Nie by to pierwszy taki przypadek. Libia ro禼i sobie prawo do dzia砤nia poza pasem jej w骴 terytorialnych, tzn. 12 mil morskich od wybrze縜. Rzecznik stra縴 przybrze縩ej Ajub

Po wypadku rosyjskiego Tu-154. Katastrofa pod domem Putina

jeden okr阾 marynarki wojennej, os砤niaj眂 dost阷 do brzegu od strony Morza Czarnego. Czuwaj radary, urz眃zenia nas硊chowe. Tak縠 te, kt髍e prze秝ietlaj to, co si dzieje pod powierzchni wody. Przed zimow olimpiad 2014 r. zapewniano, 縠 Soczi jest doskonale zabezpieczone tak縠 przed atakiem

Przepisy na koktajle. Zr骲 to jak modelka

koktajl to ogromna dawka witamin i mikroelement體. A robi si je szybciej ni sa砤tk. * Nawadniaj. W ci眊u dnia powinni秏y wypija oko硂 dw骳h litr體 wody. Wielu osobom to si nie udaje. * S niskokaloryczne. Mog zast眕i niezdrow i ci昕k przek眘k lub deser. * To dodatkowa porcja b硂nnika, kt髍y

"Szklane Tatry". Zgin阬i tury禼i, w tym 25-letni Polak. Ratownicy ostrzegaj

. Dzi阫i temu wystaje mniej kamieni, kt髍e powoduj powa縩e obra縠nia u tych, kt髍zy si ze秎izn阬i - m體i Jan G眘ienica-Roj, ratownik dy縰rny TOPR. Tragiczne wypadki w Tatrach We wtorek wcze秐ie rano w Dolinie Ma砮j Zimnej Wody polski turysta po秎izgn背 si i zsun背 po oblodzonym zboczu . Jego towarzysz

Wypadek bmw. Nie 縴je 17-latka uwi陑iona pod wod [WIDEO]

. Kierowca wydosta si z ton眂ego auta o w砤snych si砤ch. Zaalarmowa okolicznych mieszka馽體, a ci wezwali policj i stra縜k體. Ratownicy robili wszystko, by wyci眊n辨 z zatopionego samochodu dziewczyn. Akcja trwa砤 prawie godzin i przez ca硑 ten czas 17-latka by砤 uwi陑iona wewn眛rz pojazdu pod wod

Michael Phelps: Przed wy禼igiem odpu禼i砮m sobie ogl眃anie "Szcz阫" w telewizji. Wywiad z najs硑nniejszym p硑wakiem 秝iata

Andrzej Kulasek (GTV): Rekiny bo…? Michael Phelps:  Bo je uwielbiam, i od dziecka taki wy禼ig by na mojej li禼ie „rzeczy do zrobienia przed 秏ierci”. Poza tym jestem wielkim fanem „Shark Week” i jestem szcz甓liwy, 縠 dosta砮m mo縧iwo舵 bycia w wodzie z tymi

Nerki choruj dyskretnie. 4 mln Polak體 nie wie, 縠 ma z nimi problem

, dlatego 縠 musi ca潮 wod z powrotem resorbowa. Wtedy musi si naprawd ci昕ko napracowa. Dlaczego ludzie, kt髍zy pij do縪 p硑n體 albo s wegetarianami, zdecydowanie rzadziej choruj na nerki? Bo wegetarianie jedz mn髎two 縴wno禼i bogatej w wod. Co wi阠ej – nie zjadaj wszystkiego tego, co

Tarnowskie G髍y. Zabytkowa Kopalnia Srebra, polska per砤 przemys硊 na Li禼ie iatowego Dziedzictwa UNESCO

s硊縝y Sprowadzona z Walii maszyna typu Newcomen, uruchomiona w 1788 r., nie dotrwa砤 do naszych czas體, ale zachowa硑 si inne 秎ady po kopalni, np. roznos, czyli r體, kt髍ym odprowadzano wod, a tak縠 kilka nieczynnych od lat szyb體. Najstarszy z nich – Rudolfina – zosta oddany do u縴tku w

USA: Poci眊 spad na autostrad. Trzy osoby nie 縴j, ponad sto jest rannych

hrabstwach Pierce i Thurston. Wed硊g policji czterech poszkodowanych jest w stanie ci昕kim.  Richard Anderson, prezes i dyrektor generalny przewo糿ika Amtrak, powiedzia mediom, 縠 na torach, gdzie dosz硂 do wykolejenia nie by砤 aktywowana "pozytywna kontrola poci眊u".To technologia, kt髍a

Woda na Ziemi jest starsza ni Uk砤d S硂neczny - odkryli naukowcy. Sk眃 si wzi瓿a?

izotopem wodoru - jego ci昕szym kuzynem. Opr骳z jednego protonu, jak wod髍, ma w j眃rze jeszcze dodatkowo neutron. Deuter mo縠 z powodzeniem zast眕i jeden z atom體 wodoru (lub nawet oba) w cz眘teczce wody. Woda, w kt髍ej znaczna cz甓 atom體 wodoru zosta砤 zast眕iona przez deuter, nazywana jest ci昕k

Berlinale 2018: "Utoya - 22 lipca" o zbrodni Breivika. Nie wiem, po co powsta ten film [SOBOLEWSKI]

nawzajem, do dom體, do matek. Strza硑 s coraz bli縠j. Kaja ucieka samotnie. Znajduje ci昕ko rann dziewczynk, kt髍 pociesza do ko馽a. Kryje si nad wod, u podn罂a ska. Strza硑 s tu nad nimi. Nieznajomy ch硂pak proponuje, 縠by dla zabicia czasu wyobrazi sobie dziesi赕 rzeczy, kt髍e si zrobi po

Skazany za stalking kamienicznik z Poznania ma kolejne zarzuty. Policja: utrudnia korzystanie z mieszka

mieszkaniach zacz瓿y sypa si sadza i gruz. To robotnicy rozbijali znajduj眂e si na dachu kominy. Kilka dni p蠹niej lokatorzy zauwa縴li, 縠 z sufitu leje si woda. Kto odkr阠i w pustostanie kurek i zatka odp硑w. Piotr B., w砤禼iciel kamienicy, zapewnia nas, 縠 jego celem nie jest n阫anie lokator體

Jakub Wawrzyniak: Uroki gry w pi砶. Wszyscy zaczynaj urlopy, a my prac

niczym woda z wodospadu Niagara. To by znak, 縠 urlopy si sko馽zy硑, a teraz przed zawodnikami Lechii ci昕ka praca, maj眂a na celu jak najlepsze przygotowanie ich do nadchodz眂ego sezonu. – Min瓿o kilka minut od test體, a ja ca硑 czas zdycham – m體i bardzo ci昕kim g硂sem Wawrzyniak. &ndash

Myd硂 z natury

By zrobi w砤sne myd硂, nie trzeba korzysta z chemicznych formu i ci昕ko dost阷nych odczynnik體. Wystarczy si阦n辨 do natury, a konkretnie - znale兼 mydlnic lekarsk, z kt髍ej dobroci korzystali ju nasi przodkowie. Materia硑: *korze mydlnicy lekarskiej (do kupienia w zielarni)*mo糳zierz*woda

Wt髍ne utoni阠ie. Mo縩a uton辨 w 丑縦u

Inny przyk砤d wt髍nego utoni阠ia. Pla縜 na wschodnim wybrze縰 USA. Dwuletni Gabriel pod okiem doros硑ch pluska si w wodzie. Nagle zaczyna si topi, ojciec ratuje ch硂pca i szybko sprowadza go na brzeg. Mama dziecka, by砤 piel阦niarka, uciska jego klatk piersiow. Gabriel odkrztusza wod, kt髍

ci昕ka woda

Parametr D2O H2O
krzepni阠ie (癈) 3,82 0,0
wrzenie (癈) 101,42 100,00
g阺to舵 (w 20 癈, g/cm?) 1,1056 0,9982
temp. maksymalnej g阺to禼i (癈) 11,6 4,0
lepko舵 (w 20 癈, cp) 1,25 1,005
napi阠ie powierzchniowe (w 25 癈, dyn?cm) 71,93 71,97
ciep硂 topnienia (kcal/mol) 1,515 1,436
ciep硂 parowania (kcal/mol) 10,864 10,515
pH (w 25 癈) 7,41 7,00 Ci昕ka woda (D2O) - woda, w kt髍ej wi阫szo舵

wi阠ej o ci昕ka woda na pl.wikipedia.org

NAJCZ师CIEJ CZYTANE