40 lat pracy m昕czyzn

Dr n. med. Tomasz Olesi駍ki* (specjalista chirurgii og髄nej i onkologicznej)

Mia raka i kilka miesi阠y przed sob. Prze縴 siedem lat [PRZYPADEK, KT覴EGO NIE ZAPOMN蔧

Mia raka i kilka miesi阠y przed sob. Prze縴 siedem lat [PRZYPADEK, KT覴EGO NIE ZAPOMN蔧

To by硂 kilkana禼ie lat temu, na pocz眛ku mojej pracy w Centrum Onkologii. Do kliniki zg硂si si 40-letni m昕czyzna z Dolnego 眘ka z nieoperacyjnym rakiem 縪潮dka. Kierowca, 縪naty, ojciec dw骿ki kilkulatk體. Przeby nieudan pr骲 operacji w miejscu zamieszkania, u nas mia mie paliatywn chemioterapi.

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych.

Gda駍k. Areszt dla sze禼iu os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍ki s眃 zdecydowa o tymczasowym aresztowaniu sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u. M昕czy糿i mieli ochrania prowadzone w Gdyni agencje towarzyskie, w kt髍ych zmuszano do "pracy" nawet 40 kobiet.

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Rachunki - nie doktryna

wi阠ej ni 40 latach pracy? I ile lat 縴cia na emeryturze realnie czeka na przyk砤d sze舵dziesi阠ioletniego robotnika drogowego. Nie chodzi mi o to, 縠 zwi眤kowcy maj racj, a Mi眂zy駍ki i Kostrzewski si myl. Ani 縠 jest na odwr髏. Ale skoro ju si tym publicznie zajmujemy, chcia砨ym zobaczy

Miko砤j z promilami przeprowadza dzieci przez ulic

Miko砤j z promilami przeprowadza dzieci przez ulic

na zawarto舵 alkoholu w wydychanym powietrzu. Urz眃zenie pomiarowe pokaza硂 2,35 promila. M昕czyzna raczej nie wr骳i do pracy przy przeprowadzaniu dzieci przez przej禼ie dla pieszych. Miko砤je s zatrudniani dzi阫i programowi prac spo砮czno-u縴tecznych, wsp蟪finansowanemu przez gmin za po秗ednictwem

Obywatel si skar縴, bo s眃 skierowa go na "prace niewolnicze"

Obywatel si skar縴, bo s眃 skierowa go na "prace niewolnicze"

godziny mojej pracy wyliczy na 2,53 z. Na to si zgodzi nie mog - m體i m昕czyzna. Pod koniec lipca zaskar縴 do S眃u Okr阦owego w Katowicach postanowienie s眃u w Tychach. "To forma pracy niewolniczej" "Wydane orzeczenie jest niezgodne z art. 40 Konstytucji oraz art. 3 Konwencji Praw

R體no舵 kobiet na papierze i g硂dowe emerytury

R體no舵 kobiet na papierze i g硂dowe emerytury

emeryturze (czyli mniejszy kapita roz硂縴 si na wi阠ej miesi阠y). Strac podw骿nie. Dla 40-letniej Polki zarabiaj眂ej 秗edni krajow praca do 60. roku 縴cia zamiast do 67. roku spowoduje obni縦 emerytury o blisko 40 proc. W przypadku m昕czyzn praca do 65. roku 縴cia zamiast do 67 lat spowoduje spadek

Nie uzgodniono wsp髄nego stanowiska ws. obni縠nia wieku emerytalnego

Nie uzgodniono wsp髄nego stanowiska ws. obni縠nia wieku emerytalnego

kobiet i 66 dla m昕czyzn. Tyle lat obecnie - po wyd硊縠niu wieku emerytalnego - trzeba uko馽zy, 縠by przej舵 na emerytur. Niezale縩ie od tego we wst阷nych pracach strony spo砮cznej w zespole zaproponowano, aby wprowadzi zasad dotycz眂 sta縰 pracy w wersji zwi眤kowej - 35 i 40 lat okres體 sk砤dkowych

Emerytura po 40 latach pracy. Sejm zajmie si obywatelskim projektem

Emerytura po 40 latach pracy. Sejm zajmie si obywatelskim projektem

wzi辨 si za sprawy wieku emerytalnego i sta縰 pracy. To mocny sygna, 縠 nie damy zapomnie o dobrej emeryturze. O tak emerytur b阣ziemy zabiega - zapowiedzia Kosiniak-Kamysz. I przypomnia, 縠 ludowcy sk砤dali projekt ustawy umo縧iwiaj眂y przej禼ie na emerytur po 40 latach pracy i w tej, i w

STRAJK KOBIET. Po co wspiera kobiety na rynku pracy? To proste: dla zysku

STRAJK KOBIET. Po co wspiera kobiety na rynku pracy? To proste: dla zysku

proc. z nich – to o 10 pkt proc. wy縮zy wynik ni w przypadku m昕czyzn. Podwy縦i? Zgodnie z najnowszym badaniem Barometr Rynku Pracy 2017 w ubieg硑m roku dostawa硂 je 40 proc. pracownic i niemal 50 proc. pracownik體. Je秎i kobieta otrzymuje podwy縦, to cz甓ciej w ramach corocznych podwy縠k

Poprawki do prezydenckiego projektu ustawy ws. emerytur, "Solidarno舵" niezadowolona

Poprawki do prezydenckiego projektu ustawy ws. emerytur, "Solidarno舵" niezadowolona

zak砤da砤, 縠 przej禼ie na emerytur wi眤a硂by si ze sta縠m pracy. Chodzi tu o postulat zwi眤k體 zawodowych, kt髍e chc wprowadzenie mo縧iwo禼i przechodzenia na emerytur po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez m昕czyzn, traktuj眂 ten sta, jako osobn przes砤nk do uzyskania prawa do

Pobili Egipcjanina, bo nie sprzeda kebaba. Jest wyrok

Pobili Egipcjanina, bo nie sprzeda kebaba. Jest wyrok

roku do dw骳h lat w formie obowi眤kowych prac spo砮cznych w wymiarze od 20 do 40 godzin miesi阠znie. Dodatkowo czterej m昕czy糿i musz zap砤ci poszkodowanemu od 2,5 do 5 tys. z nawi眤ki. - Ka縟e pobicie to czyn o wysokiej spo砮cznej szkodliwo禼i, zas硊guj眂y na napi阾nowanie i wymierzenie surowej

Czy starsi panowie powinni bra testosteron?

Czy starsi panowie powinni bra testosteron?

orientacji przestrzennej” - pisz autorzy pracy . Ko禼i W tej cz甓ci ca砮go projektu udzia wzi瓿o 211 m昕czyzn, spo秗骴 kt髍ych 110 otrzymywa硂 prawdziwy hormon, a 101 縠l placebo. Testosteron poprawi zar體no g阺to舵 tkanki kostnej badanych, jak i jej si酬 oraz wytrzyma硂舵 . Co ciekawe, okazuje si

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

trzech fili縜nek kawy dziennie (170-375 mg) zmniejsza ryzyko wyst眕ienia zaburze wzwodu o 40 proc. 瑀骴硂 kofeiny nie mia硂 przy tym znaczenia (kofein zawieraj tak縠 napoje energetyzuj眂e). Efekt ten wida tak縠 u grup m昕czyzn z nadwag, oty硂禼i i nadci秐ieniem. Kawa nie wp硑wa jednak na sprawno舵

Wiemy, kiedy kobiety i m昕czy糿i stan si r體ni. Ju w... 2186 roku

Wiemy, kiedy kobiety i m昕czy糿i stan si r體ni. Ju w... 2186 roku

糽e? Badacze WEF uwa縜j, 縠 - paradoksalnie - wcale nie! Bo udzia kobiet w 縴ciu politycznym jest najwy縮zy od pocz眛ku pomiaru. Wi阠ej pracy, mniej mo縧iwo禼i WEF raporty o r體no禼i kobiet i m昕czyzn publikuje nieprzerwanie od 2005 roku. Te by硑 w ostatnich latach optymistyczne: ka縟y kolejny

Bundesbank za podniesieniem wieku emerytalnego do 69 lat

Bundesbank za podniesieniem wieku emerytalnego do 69 lat

Niemczech nie powinna przes砤nia faktu, 縠 "nieodzowne s dalsze reformy". "Dalsze wyd硊縜nie okresu pracy nie mo縩a traktowa jako tematu tabu" - czytamy w raporcie. Autorzy wskazuj na coraz d硊縮zy okres 縴cia oraz malej眂 liczb dzieci. Emerytura w d蟪 o 40 proc. Pozostawienie

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

40 godzin prac spo砮cznych, zakazu spo縴wania alkoholu oraz zakazu posiadania zwierz眛. Na taki wymiar kary nie zgodzi砤 si oskar縴cielka posi砶owa stowarzyszenia Ekostra z Wroc砤wia mec. Anna Chrobot. - Okrucie駍two i wina oskar縪nego s bezsprzeczne. Kara powinna by adekwatna do czynu, jakiego

Antykoncepcja hormonalna dla m昕czyzn. Zastrzyk i nie zap砤dniasz, ale te skutki uboczne...

Antykoncepcja hormonalna dla m昕czyzn. Zastrzyk i nie zap砤dniasz, ale te skutki uboczne...

trwaj pr骲y stworzenia odpowiednika pigu砶i antykoncepcyjnej dla m昕czyzn. Taka opcja jest dzi wr阠z konieczno禼i” – pisz autorzy pracy opublikowanej w Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. I podaj w niej nowy i skuteczny przepis na tak m阺k antykoncepcj. Antykoncepcja

OECD: Poziom 縴cia i PKB na g硂w w Polsce to imponuj眂e osi眊ni阠ie. "Nie obni縜jcie wieku emerytalnego"

OECD: Poziom 縴cia i PKB na g硂w w Polsce to imponuj眂e osi眊ni阠ie. "Nie obni縜jcie wieku emerytalnego"

kierunku 67 lat. Tak縠 wyr體nuje si kwestie wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn - kobiety 縴j d硊縠j - powiedzia. I doda: - Rekomendujemy przyjrzenie si tej sprawie, poniewa to wp硑nie na wy縮z produktywno舵, do kt髍ej d笨ymy. Starsi ludzie powinni by w潮czeni do rynku pracy, a nie opuszcza go

TNS: Wed硊g 52 proc. Polak體 sprawy w kraju id w z硑m kierunku

TNS: Wed硊g 52 proc. Polak體 sprawy w kraju id w z硑m kierunku

Wed硊g raportu TNS ocena sytuacji w kraju pogorszy砤 si o 3 pkt proc. w por體naniu z badaniem kwietniowym. Wzr髎 te odsetek os骲 deklaruj眂ych, 縠 sprawy kraju id w z硑m kierunku. Przekonanych o tym jest 53 proc. m昕czyzn i 51 proc. kobiet. O pozytywnym kierunku zmian w Polsce m體i z kolei 30

"Gazeta Wyborcza": Bez stabilnej pracy dzieci nie przyb阣zie

Utraty zatrudnienia najbardziej boj si potencjalni m硂dzi rodzice. W秗骴 wszystkich badanych blisko 40 proc. pracownik體 martwi si, 縠 w ci眊u najbli縮zego roku straci prac. W najwi阫szym stresie 縴j m硂de kobiety. Zwolnienia boi si a 45 proc. Polek w wieku 18-24 lat, podczas gdy w秗骴 ich

Tylko 40 lat pracy to chudszy portfel na staro舵

Tylko 40 lat pracy to chudszy portfel na staro舵

wychowawczym? A co z latami s硊縝y wojskowej? Jedno jest pewne. Ka縟y, kto zdecyduje si przej舵 na emerytur przed 67. rokiem 縴cia, straci na tym finansowo. Za丑縨y, 縠 60-letni m昕czyzna przez wi阫szo舵 縴cia zarabia 秗edni krajow. Przechodzi na emerytur po 40 latach pracy. Od硂縴 360 tys. z sk砤dek

Komu si nale縴 秝iadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

Komu si nale縴 秝iadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

lat (kobieta) i 60 lat (m昕czyzna). Ponadto opiekun musi zarejestrowa si w powiatowym urz阣zie pracy w ci眊u 60 dni od ustania prawa do 秝iadczenia piel阦nacyjnego, specjalnego zasi砶u opieku馽zego lub zasi砶u dla opiekuna. Po obni縠niu wieku Warunki wiekowe i sta縪we uprawniaj眂e do 秝iadczenia

Wybory w USA. Donald Trump to efekt kryzysu ameryka駍kiej m阺ko禼i?

p蠹no”. Biali m昕czy糿i utracili ponad milion miejsc pracy Wsp蟪czesna ameryka駍ka gospodarka - w kt髍ej potrzeba coraz mniej robotnik體 fabrycznych, a coraz wi阠ej pracownik體 umys硂wych - nie ma wiele do zaproponowania gorzej wykszta砪onym m昕czyznom. Prezydent Obama wyprowadzi USA z g酬bokiej

Rz眃 chce da 10 tys. z za dodatkowe dwa lata pracy. Ale przekupywanie emeryt體 nie chwyci

roku 40-50 mld z. Zobacz: Obni縴 wiek emerytalny by硂 砤two. B阣zie 10 tysi阠y premii dla tych, kt髍zy popracuj d硊縠j? Dlatego w otoczeniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego pojawi si pomys, aby zach阠a Polak體 do d硊縮zej aktywno禼i na rynku pracy. Osobom, kt髍e nie odejd na emerytur

Biatloni禼i na start: W Dusznikach-Zdroju rozpoczynaj si Mistrzostwa Europy

budynek, w kt髍ym mie禼i si b阣 biuro zawod體 oraz biura prasowe. Na trybunach dla widz體 przygotowano 2170 miejsc oraz 10 specjalnie wyznaczonych stanowisk dla kibic體 niepe硁osprawnych. - Warunki pogodowe s znakomite. iegu jest du縪, od 40 centymetr體 do metra, trzyma mr髗. Wi阠 pogoda nie

Obni縠nie wieku emerytalnego po drugim czytaniu. "Skazujecie ludzi na 縴cie w kiepskim zdrowiu i g硂dowe emerytury"

. sta縪wej. Kobieta mog砤by na ni przej舵 po 35 latach pracy, a m昕czyzna po 40 latach. Kr髏sza praca, ni縮za emerytura Najbardziej emocjonalne wyst眕ienie mia砤 Joanna Augustynowska, pos砤nka Nowoczesnej. Zach阠a砤, aby bra przyk砤d z Niemiec, gdzie tamtejsi politycy i ekonomi禼i chc wyd硊縴 wiek

Rz眃: Na emerytur po 60 (kobiety) i 65 (m昕czy糿i) latach

(m昕czy糿i), owszem, b阣zie mo縩a przej舵, ale po udowodnieniu odpowiednio d硊giego sta縰 pracy. W przypadku kobiet mia砨y on wynosi 35 lat, a m昕czyzn - 40 lat. Kto, kto takiego sta縰 nie udowodni, b阣zie musia pracowa d硊縠j. Zmiany od przysz砮go roku Wed硊g analiz rz眃owych rozwi眤anie Sza砤machy mo縠

Kobiety w biznesie, czyli gdzie te prezeski

Biznesu wynika, 縠 w zarz眃ach sp蟪ek notowanych na warszawskiej gie砫zie jest ich oko硂 10 proc. – Sama problem szklanych sufit體 ogl眃am troch przez szyb. Na przyk砤d fabryka P&G na warszawskim Targ體ku wykszta砪i砤 w sumie sze禼iu dyrektor體 – trzech m昕czyzn i trzy kobiety. Ponad 40 proc

Coraz mniej seksu w 縴ciu Polak體. Przez stres i prac nie mamy na niego si硑

30 i 40-latk體. Po pi赕dziesi眛ce staje si zupe硁ie nieistotny dla co czwartego m昕czyzny i dla 49 proc. kobiet. Nie ma czasu na gr wst阷n W 2000 r. w wywiadzie dla „Wyborczej” prof. Izdebski m體i: – Zadowolenie z 縴cia seksualnego w Polsce si poprawia. Co prawda wi阫szo舵

Obni縠nie wieku emerytalnego coraz bli縠j. Superprzywileje strac jednak s阣ziowie i prokuratorzy

Leszek Kostrzewski, Piotr Mi眂zy駍ki, Podkomisja odrzuci砤 popierany przez zwi眤kowc體 z "Solidarno禼i" projekt pozwalaj眂y odchodzi na emerytur po udowodnieniu 35 (kobiety) lub 40 (m昕czy糿i) lat sk砤dkowych. Pos硂wie poparli natomiast projekt prezydenta Andrzeja Dudy, kt髍y zak砤da

TNS Polska: po硂wa Polak體 ocenia przysz硂舵 Polski pesymistycznie

. proc. Z bada wynika te, 縠 wi阫szymi pesymistami s m昕czy糿i i osoby w wieku 20-29 oraz 40-49 lat. Je縠li chodzi o gospodark, to zdaniem 45 proc. ankietowanych obecnie jest ona w stanie rozwoju. Ale tyle samo os骲 jest przeciwnego zdania. 39 proc. ankietowanych ocenia, 縠 mamy do czynienia z lekkim

Program TV: "Cheri", "Tootsie", "Top Gear" [16.03.17]

znale兼 pracy. 痑den z re縴ser體 nie obsadza go w filmach z powodu trudnego charakteru. Zdesperowany m昕czyzna przebiera si za kobiet i jako Dorothy Michaels udaje si na przes硊chanie. Dostaje rol w serialu i szybko odnosi sukces. Zaprzyja糿ia si tak縠 z jedn z aktorek, Julie Nichols (oscarowa rola

sd. Cztery osoby podejrzanego o wy硊dzenie ponad 1 mln z z PFRON

Podejrzani to cz硂nkowie zarz眃u stowarzyszenia - trzech m昕czyzn w wieku od 55 do 69 lat oraz 40-letnia kobieta. Ca砤 czw髍ka us硑sza砤 zarzuty oszustwa znacznej warto禼i. Grozi im za to kara do 10 lat wi陑ienia - poinformowa w 秗od PAP Rados砤w Gwis z 丑dzkiej policji. Zarzuty obejmuj lata

Sejm przeg硂sowa obni縠nie wieku emerytalnego

zasada: im kr骳ej pracujesz, tym masz mniejsze 秝iadczenie. Kobieta urodzona w 1974 r. zarabiaj眂a 秗edni pensj, gdy przejdzie na emerytur maj眂 67 lat, b阣zie mog砤 liczy na 3504 z brutto emerytury, a gdy odejdzie z pracy maj眂 lat 60, dostanie 1500 z brutto mniej. Jej r體ie秐ik - m昕czyzna, kt髍y

Niscy m昕czy糿i i kobiety z nadwag maj w 縴ciu trudniej

oraz tych, kt髍e korzystaj z wynajmowanych mieszka). Wyniki analizy przedstawiono oddzielnie dla kobiet i m昕czyzn. Okaza硂 si, 縠 zaprogramowany genetycznie niski wzrost prowadzi do ni縮zego poziomu wykszta砪enia, pracy o gorszym statusie spo砮cznym oraz ni縮zych dochod體. Szczeg髄nie widoczne jest

眘kie. Zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dla ojca 3-latki z Rybnika

Prokurator poinformowa, 縠 "wobec znacznej poprawy stanu zdrowia" 40-letniego m昕czyzny, w pi眛ek po po硊dniu zosta on przes硊chany w charakterze podejrzanego. "Przes硊chanie to odby硂 si za zgod lekarzy na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku. M昕czy糿ie przedstawiono

Impas w rozmowach w sprawie obni縠nia wieku emerytalnego

dodatkowo jeszcze dopisa mo縧iwo舵 przej禼ia wcze秐iej na emerytur po spe硁ieniu warunk體 sta縪wych: 35 lat op砤cania sk砤dek w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku m昕czyzn. Co na to pracodawcy? - Byli秏y sk硂nni poprze propozycj o mo縧iwo禼i odej禼ia wcze秐iej na emerytur dla os骲 z d硊gim sta縠m

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Do zdarzenia dosz硂 dzi rano. - Tu przed godz. 7 policjanci otrzymali zg硂szenie o m昕czy糿ie, kt髍y wspi背 si na komin usytuowany na terenie jednej z prywatnych firm w Bielsku-Bia砮j. M昕czyzna 勘da od dyrekcji wyp砤ty nale縩ych mu pieni阣zy za wykonane prace - informuje Elwira Jurasz, oficer

Bezrobocie jest najni縮ze od maja 1991 roku

). Najwy縮za jest w warmi駍ko-mazurskim - 13,7 proc, ale w tym wojew骴ztwie najszybciej ona spada. Kto pozostaje bez pracy? Raczej jest to kobieta ni m昕czyzna (pod koniec wrze秐ia tego roku w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych udzia kobiet by wi阫szy ni przed rokiem o 1,2 pkt proc. i wyni髎 54,3

Kobietom grozi n阣za. Ni縮zy wiek emerytalny to ni縮ze emerytury z ZUS

przypadku kobiet i 40 lat w przypadku m昕czyzn. Czy zwi眤kowcy zdaj sobie spraw, 縠 kr髏sza praca wepchnie kobiety w n阣z? - Chcemy da ludziom mo縧iwo舵 przechodzenia wcze秐iej na emerytur, a nie obowi眤ek. Je縠li kto uzna, 縠 wysoko舵 emerytury wyliczonej przez ZUS mu nie odpowiada, mo縠

Czarny protest w D眀rowie G髍niczej. Deszcz nie wystraszy kilkuset kobiet [ZDJ蔆IA]

skierowaniu do dalszych prac projektu ca砶owicie zakazuj眂ego aborcji. Poniedzia砶owe wydarzenie maj by nawi眤aniem do strajku zorganizowanego 40 lat temu przez kobiety w Islandii, kt髍e w jednym dniu zaprzesta硑 pracy i obowi眤k體 domowych w sprzeciwie wobec ich nier體nego traktowania.

D硊縠j 縴jemy, a to oznacza, 縠 ZUS wyp砤ci nam ni縮ze emerytury

縴jemy o blisko trzy miesi眂e d硊縠j. To sta砤 tendencja, bo d硊go舵 縴cia ro秐ie od czasu transformacji ustrojowej. W ostatniej dekadzie oczekiwane 縴cie 65-letniego Polaka wyd硊縴硂 si o dwa lata i trzy miesi眂e. O tyle samo, co w ci眊u 40 lat socjalizmu (1950-90). Lekarze nie maj w眛pliwo禼i: 縴jemy

Program TV: "Niewinne", "Dym" i "Ring" [19.03.17]

. Wayne Wang, wyk. Harvey Keitel, Jared Harris, William Hurt, Forest Whitaker21:40 | cinemax Brooklyn. Pisarz Paul Benjamin nale縴 do grona sta硑ch klient體 sklepiku tytoniowego Auggiego Wrena. Pewnego dnia zamy秎ony m昕czyzna o ma硂 nie wpada pod ko砤 ci昕ar體ki. Ratuje go ciemnosk髍y nastolatek

Wynagrodzenie to nie wszystko przynajmniej dla kobiet [Grafika tygodnia]

W przypadku m昕czyzn wszystko wydaje si prostsze - licz si dla nich g丑wnie pensja i mo縧iwo舵 awansu. Takie mi阫kie elementy kariery, jak udzia w szkoleniach czy warsztatach, precyzyjnie okre秎ona 禼ie縦a rozwoju albo 潮czenie pracy i 縴cia rodzinnego, robi na nich umiarkowane wra縠nie. A

Rewolucja w emeryturach

cz甓ciowych. Przy okazji podwy縮zania wieku emerytalnego wprowadzono emerytury cz甓ciowe, wyliczane z cz甓ci kapita硊. Przys硊guj 62-letnim kobietom i 65-letnim m昕czyznom. Warunkiem jest osi眊ni阠ie odpowiedniego sta縰 ubezpieczeniowego - dla kobiet 35 lat, dla m昕czyzn - 40. - Z projektu ustawy wynika, 縠

Bezrobocie ci眊le w d蟪. Jest najni縮ze od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

. Swoje trzy grosze do sytuacji dorzuca te demografia. Os骲 w wieku produkcyjnym ubywa, bo spo砮cze駍two si starzeje. Kto pozostaje bez pracy? Raczej jest to kobieta ni m昕czyzna (w ko馽u wrze秐ia br. w strukturze bezrobotnych zarejestrowanych udzia kobiet by wi阫szy ni przed rokiem o 1,2 pkt proc

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

wsp蟪autor pracy Andreas Vigelsoe z Centrum Zdrowego Starzenia i Wydzia硊 Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Wed硊g niego utrata si硑 mi甓ni w nodze u m硂dych pan體 by砤 taka, jakby postarzeli si o 40-50 lat. W badaniach udzia wzi瓿o 17 m硂dych m昕czyzn (秗ednia wieku 23 lata) oraz 15 starszych

PiS wycofuje si z obiecanego w kampanii wyborczej obni縠nia wieku emerytalnego i stawia dodatkowe warunki

polega? Na wcze秐iejsz emerytur po uko馽zeniu 60 (kobiety) i 65 lat (m昕czy糿i), owszem, b阣zie mo縩a przej舵, ale trzeba b阣zie dodatkowo udowodni odpowiednio d硊gi sta pracy. W przypadku kobiet mia砨y on wynosi 35 lat, a m昕czyzn - 40 lat. Kto, kto takiego sta縰 nie udowodni, b阣zie musia

Ultimatum dla zoo w Poznaniu: "Zabieracie gniazda z pisklakami albo wyrzucamy je do 秏ieci"

Pod bram ogrodu przy ul. Kra馽owej podjecha砤 w sobot furgonetka firmy budowlanej. M昕czyzna ubrany w str骿 roboczy, kt髍y z niej wysiad, podszed do ochroniarza stoj眂ego przy wej禼iu. - Powiedzia, 縠 jego firma zaczyna remont dachu. Na strychu budynku jest 40-50 ptasich gniazd z piskl阾ami

40 lat pracy i fajrant

. Propozycja zak砤da mo縧iwo舵 wcze秐iejszego przej禼ia na emerytur po przepracowaniu 40 lat. Do tego okresu licz si tylko lata op砤cania sk砤dek do ZUS; nie tylko podczas pracy na etacie, ale r體nie na umowie-zleceniu, w czasie prowadzenia w砤snej dzia砤lno禼i gospodarczej, s硊縝y wojskowej, urlop體

Sejm przeg硂sowa obni縠nie wieku emerytalnego. B阣zie wcze秐iej i biedniej

lat 60, dostanie 1500 z brutto mniej. Jej r體ie秐ik m昕czyzna, kt髍y zarabia podobnie, pracuj眂 do 67 lat, te dostanie 3504 z brutto, a po obni縠niu wieku do 65 lat – ok. 3100 z brutto. Rz眃 uspokaja, 縠 chce tylko da ludziom mo縧iwo舵 odej禼ia wcze秐iej z pracy. Je秎i kto b阣zie chcia

Emeryci zostan trzykrotnie oszukani przez PiS?

przyk砤dowo tylko te dwie kategorie os骲, bo mog by nara縪ne na skutki proponowanych przez PiS zmian. Oczywi禼ie w najgorszej sytuacji znajd si kobiety. Generalnie b阣ziemy mia硑 秝iadczenia ni縮ze o nawet 40 proc. (wyliczyli秏y to te w "Wyborczej"), bo kr髏szy sta pracy, czyli mniej

Jak mie testosteron na 縴czenie

Z wiekiem ilo舵 testosteronu produkowanego przez organizm m昕czyzny spada – to ca砶owicie naturalny proces. U niekt髍ych jednak ten spadek jest zdecydowanie zbyt du縴, bo wi笨e si do舵 sporym upo秎edzeniem funkcji gruczo丑w zwi眤anych z produkcj m阺kiego hormonu p砪iowego. Dotyczy to mo縠

Emerytura rolnika

. Kobieta musi te mie przynajmniej 35, a m昕czyzna 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego (sk砤dkowego i niesk砤dkowego). Okresy sk砤dkowe, czyli lata pracy, w czasie kt髍ych odk砤dali秏y sk砤dki, b阣 zaliczane w ca硂禼i. Okresy niesk砤dkowe, m.in. pobieranie zasi砶體 z ubezpieczenia spo砮cznego: chorobowego lub

Rz眃 opodatkuje umowy zlecenia student體 i uczni體. Cel: zwi阫szy bud縠t ZUS

– Zostawmy m硂dych w spokoju. Gdy ich osk砤dkujemy, pracodawcy zwyczajnie przestan ich zatrudnia. Czy o to rz眃owi chodzi? – pyta Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, cz硂nek rady nadzorczej ZUS. Wyliczy, 縠 po osk砤dkowaniu koszty zatrudnienia student體 wzrosn o 40 proc

Rafalska: program 500+ na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego

prezydenckiego projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych, kt髍y ma na celu przywr骳enie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m昕czyzn. OPZZ i "Solidarno舵" opowiadaj si za uwzgl阣nieniem sta縰 pracy - 35-letniego dla kobiet i 40-letniego dla

Jedz razowiec i p砤tki owsiane! Produkty pe硁oziarniste pomagaj schudn辨 - dowi骴 eksperyment w USA

b硂nnik, 縠lazo czy witamin B. Co prawda 縠lazo czy witamin cz阺to z powrotem wprowadza si do produktu, ale b硂nnik przywraca si niezmiernie rzadko – dodaj. Na czym polega eksperyment? W najnowszej pracy naukowcy opisuj eksperyment, do kt髍ego zaprosili 81 m昕czyzn i kobiet w wieku 40-61 lat

Ojciec Oliwki, kt髍a zmar砤 w aucie, dobrowolnie podda si karze

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka. Grozi za to kara od

眘kie. Akt oskar縠nia ws. 秏ierci trzylatki pozostawionej w aucie

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k PAP zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka, za co mo縠 grozi

Zarzuty dla ojca zmar砮j 3-latki. Grozi mu 5 lat wi陑ienia

Przes硊chanie odby硂 si w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, w kt髍ym od wtorku przebywa 40-letni m昕czyzna. Lekarze uznali, 縠 stan jego zdrowia pozwala na przes硊chanie. M昕czy糿ie przedstawiono zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci c髍ki. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolno禼i. 40

Obni縠nie wieku emerytalnego coraz bli縠j. Komisja sejmowa przyj瓿a w czwartek projekt ustawy

, 縠 wiek emerytalny dla kobiet b阣zie wynosi 60 lat, a dla m昕czyzn 65 lat. Oznacza to cofni阠ie podwy縮zenia wieku emerytalnego do 67 lat, kt髍e wprowadzi poprzedni rz眃 PO-PSL. Podwy縮zanie wieku emerytalnego ruszy硂 w 2013 r. i jest roz硂縪ne w czasie - co roku wiek emerytalny zwi阫sza si o

Witajcie w 秝iecie grubas體. Liczba oty硑ch os骲 stale wzrasta

. wska糿ik BMI przeci阾nego m昕czyzny wzr髎 z 21,7 do 24,2, a kobiety z 22,1 do 24,4. "Przenosz眂 te wyniki na ca潮 populacj naszej planety, mo縩a przyj辨, 縠 ludzko舵 ty砤 w tempie 1,5 kg na dekad" - pisz autorzy pracy w "Lancecie". Przewiduj te, 縠 do 2025 r. a 6 proc. m昕czyzn i

Prosty przepis na emerytaln katastrof

, tyle na staro舵 dostaniesz. Tyle 縠 縜dna kolejna w砤dza na reform rent si nie zdecydowa砤. W rezultacie do rent wci笨 p硑n miliardy z kasy pa駍twa i za kilka lat b阣ziemy mieli – co ujawnili秏y w "Wyborczej" – sytuacj kuriozaln. Rencista, kt髍y odejdzie z pracy w wieku 59

Andrzej Duda w poniedzia砮k poka縠 projekt ustawy o wieku emerytalnym

Obni縠nie wieku emerytalnego do 65 lat dla m昕czyzn i 60 lat dla kobiet oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku to deklaracje Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej, kt髍e - jak m體i - s dla niego priorytetowe. - Stosowne ustawy s ju gotowe i b阣 sk砤dane w najbli縮zych dniach. Nie jednocze秐ie

Komornik chcia zaj辨 samoch骴 pani adwokat. Mia zosta pobity przez jej m昕a

terenie spotykam si po raz pierwszy - m體i Tomasz Fornalski, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Lublinie. Komornik z wstrz倍nieniem m髗gu Do pobicia mia硂 doj舵 w ubieg硑 pi眛ek ok. godz. 9 rano. Andrzej Szcz眂hor, komornik z 40-letnim sta縠m pracy, mia zaj辨 samoch骴 d硊縩ika - znanej prawniczki z

Pary pustoszeje. "Turystyka na kolanach, to katastrofa"

Paryskiego Biura Turystycznego. Hotele w Pary縰? Tego lata ich dochody spad硑 przeci阾nie o 15 proc. Przyje縟縜 przestali przede wszystkim zamo縩iejsi tury禼i: ekskluzywne hotele notuj wy縮ze, bo 30-, a nawet 40-procentowe spadki. Liczba japo駍kich turyst體 zmniejszy砤 si o po硂w, rosyjskich o ponad

KR覶SZA PRACA DO EMERYTURY

przedziale wiekowym od 60 do 61 lat i czterech miesi阠y. U m昕czyzn prawo do emerytury zyskaj wszyscy od 65 do 66 lat i czterech miesi阠y. Na emerytur od razu b阣zie mog硂 przej舵 ok. 200-300 tys. dodatkowych os骲. DORABIANIE Mimo obni縠nia wieku emerytalnego wiele os骲 nie odejdzie z pracy. Dlaczego? Na

Wracamy do emerytur od 60 i 65 roku 縴cia

udowodni odpowiednio wysoki sta pracy. W przypadku kobiet mia砨y on wynosi 35 lat, a m昕czyzn - 40 lat. Kto, kto takiego sta縰 nie udowodni, b阣zie musia pracowa d硊縠j. Taki pomys Ministerstwo Finans體 wys砤硂 w trakcie konsultacji mi阣zyresortowych do Ministerstwa Rodziny i Pracy. Wed硊g analiz

Jest 秎edztwo w sprawie 秏ierci 3-latki zostawionej w aucie. Zlecono sekcj zw硂k

. Do tragedii dosz硂 we wtorek. 40-letni m昕czyzna pojecha do elektrowni Rybnik i prawdopodobnie zapomnia, 縠 na tylnej kanapie siedzi 3-letnia c髍ka, kt髍 mia odwie兼 do przedszkola. Zostawi forda mondeo na zak砤dowym parkingu i poszed do pracy. Kiedy wr骳i po godz. 15, dziewczynka nie dawa砤

Trzech ministr體 m體i Szyd硂: nie

kampanijnej. Proponuje wariant du縪 oszcz阣niejszy dla bud縠tu. Co dok砤dnie? Na wcze秐iejsz emerytur po uko馽zeniu 60 (kobiety) i 65 lat (m昕czy糿i) owszem b阣zie mo縩a przej舵 ale trzeba b阣zie dodatkowo udowodni odpowiednio d硊gi sta pracy. W przypadku kobiet mia砨y on wynosi 35 lat, a u m昕czyzn - 40

O czym szumi Europa: seks z robotami, muzyka w sieci i kr髏sza praca

homoseksualne, a 14 proc. – lesbijskie. A blisko 40 proc. m昕czyzn i 17 proc. kobiet uprawia硂 seks zbiorowy. To znacznie wi阠ej ni w innych miastach Francji. Tak縠 w Pary縰 panuje najwi阫sze przyzwolenie na przygodne zwi眤ki bez zobowi眤a, do秝iadczy硂 ich ok. 70 proc. m昕czyzn i po硂wa kobiet. Ale

TNS: Polacy nie maj trudno禼i z "zadaniami domowymi"

wywiercenie dziury w 禼ianie - tak umiej阾no舵 deklarowa硂 kolejno 75 proc. oraz 69 proc. badanych. Badanie pokaza硂, 縠 pewne prace i zadania domowe s 砤twiejsze dla m昕czyzn, a inne dla kobiet. Najwi阫sze r罂nice ujawni硑 si w przypadku dw骳h zada. Wywierci dziur w 禼ianie potrafi mniej ni po硂wa

Zjednoczona Lewica jak Janosik. "Koszt utrzymania pa駍twa musi spa舵 na najbogatszych"

Koalicja stawia na elektorat socjalny. - Wiek emerytalny musi by ni縮zy, to b阣zie sztandarowy postulat ZL - m體i Krzysztof Gawkowski, sekretarz SLD. ZL chce uzale縩i wiek emerytalny od sta縰 pracy. 40 lat dla m昕czyzn i 35 lat dla kobiet. Proponuje podniesienie najni縮zych emerytur o 200 z

Co si zmieni w emeryturach

m昕czyzn - po 40 latach. OPZZ t硊maczy, 縠 ma to by rozwi眤anie dla os骲, kt髍e nie maj 縜dnej pracy i 縜dnego dochodu. - Je縠li kto b阣zie mia prac, to nie b阣zie wcze秐iej odchodzi na emerytur - us硑szeli秏y w OPZZ. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rz眃zie mog

TNS: Ponad po硂wa Polak體 uwa縜, 縠 sprawy w kraju id w z硑m kierunku [SONDA痌

m昕czy糿i (46 wobec 40 proc.), osoby w wieku 20-29 lat (47 proc.), z wykszta砪eniem zasadniczym zawodowym oraz 秗ednim i pomaturalnym (43 proc.), a tak縠 mieszka馽y wsi (46 proc.). Po硂wa Polak體: znalezienie pracy jest trudne Ponad po硂wa Polak體 (54 proc.) uwa縜, 縠 znalezienie pracy w naszym kraju jest

sd. Akt oskar縠nia ws. nielegalnej fabryki papieros體

dostaw kleju i folii do produkcji papieros體, mia te cz甓ci zamienne do maszyn. Fabryka znajdowa砤 si w wynajmowanych halach po by砮j winiarni. Teren by otoczony betonowym p硂tem, a wjazdu pilnowali dwaj oskar縠ni w wieku 38 i 40 lat. Do ich zada nale縜硂 tak縠 nadzorowanie pracy zatrudnionych tam

M昕czy糿i zatrudnieni w bankach zarabiaj a o 36 proc. wi阠ej od kobiet

p砤cowe kobiet i m昕czyzn nie s a tak du縠. Dla por體nania w urz阣ach r罂nice si阦aj 16 proc., a np. w szko砤ch - zaledwie 5 proc. Mniejsze rozwarstwienie p砤c jest w firmach finansowych, kt髍e kontroluje skarb pa駍twa. Co ciekawe, z danych GUS wynika, 縠 o ile w prywatnych firmach zarobki s ni縮ze

Powiat musi zap砤ci rowerzy禼ie 35 tys. z, bo droga by砤 z砤

cz甓ciowo niezdolny do pracy. Rok p蠹niej poszkodowany z硂縴 pozew przeciwko Starostwu Powiatowemu w Wa砨rzychu i za勘da zado舵uczynienia w wysoko禼i 40 tys. z. Urz阣nicy bronili si tym, 縠 przed wypadkiem ulica by砤 oddana pod remont wykonawcy i to on powinien ponie舵 odpowiedzialno舵 za bezpiecze駍two

Gorz體: Zab骿stwo na S硂necznym. Dwaj bracia zad糶ali i podpalili 25-latka. Jest akt oskar縠nia

Sobota 24 pa糳ziernika 2015 r. Na tl眂e si jeszcze cia硂 Krzysztofa K. o godz. 6.50 natrafi jeden z s眘iad體, kt髍y wraca z pracy. Na boisko szkolne przy ul. Gwia糳zistej przyjechali stra縜cy, ale szybko przekazali spraw policji. Nie by硂 w眛pliwo禼i, 縠 na owianym z潮 s砤w osiedlu S硂necznym

Pobicie Syryjczyka w centrum Poznania. M昕czyzna w garniturze krzycza: "Zabijcie go!"

odbija, 縠 wydawa砤 si bia砤. Syryjczyk nie mia jednak w眛pliwo禼i, 縠 to Zygmunt W. by trzecim z napastnik體: - Poznaj go po twarzy. Jeden z pozosta硑ch napastnik體 zosta skazany na trzy miesi眂e wi陑ienia i rok prac spo砮cznych po 40 godzin w miesi眂u. Drugi dosta dwa lata wi陑ienia bez

Wiek emerytalny do zmiany?

przesunie. - Trudno odpowiedzie z ca潮 pewno禼i, czy ustawa zacznie obowi眤ywa jeszcze w tym roku - przyzna砤 El縝ieta Rafalska, minister rodziny i pracy. ZA疎NIA Projekt prezydenta zak砤da, 縠 wiek emerytalny dla kobiet b阣zie wynosi 60, a dla m昕czyzn 65 lat. Oznacza to wycofanie si z podwy縮zania

Raporty spo砮czne, czyli kopalnia wiedzy o sp蟪kach. Kto musi je przygotowa i opublikowa?

? Najprostsze to spisy regulamin體 pracy, kodeksy przeciwdzia砤nia nadu縴ciom w pracy, informacje na temat liczby kobiet i m昕czyzn pracuj眂ych w r罂nych oddzia砤ch firmy, liczby awansowanych pracownik體, skarg zwi眤anych z miejscem pracy, liczby zwi眤k體 zawodowych i uzwi眤kowienia, liczby pracownik體 na

Raporty spo砮czne, czyli kopalnia wiedzy o sp蟪kach

lokalnych. Jakie konkretnie informacj mo縩a tam znale兼? Najprostsze to spisy regulamin體 pracy, kodeksy przeciwdzia砤nia nadu縴ciom w pracy, informacje na temat liczby kobiet i m昕czyzn pracuj眂ych w r罂nych oddzia砤ch firmy, liczby awansowanych pracownik體, skarg zwi眤anych z miejscem pracy, liczby

Sauna nie tylko chroni serce, ale tak縠 zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera

w latach 80. i prowadzone przez dwadzie禼ia lat pokaza硑, 縠 m昕czy糿i korzystaj眂y z sauny cztery do siedmiu razy w tygodniu maj o dwie trzecie mniejsze ryzyko rozwini阠ia demencji albo choroby Alzheimera w por體naniu z m昕czyznami bywaj眂ych w saunie tylko raz w tygodniu Nie da硂 si

NIK o z硑ch publicznych szko砤ch: za ci昕kie tornistry, przepe硁ione klasy, W-F na korytarzach

tornistry i plecaki niemal 20 tys. uczni體. Waga po硂wy z nich przekracza砤 zalecany ci昕ar, czyli 10 proc. masy cia砤 ucznia (skrajny przypadek to 50 proc.). Oznacza to, 縠 w podobnych warunkach teczka do pracy doros砮go m昕czyzny wa縴砤by ok. 35 kg.  Mimo ci昕kich tornistr體 ponad po硂wa szk蟪 nie

Osiem na dziesi赕 kobiet w Iraku do秝iadcza przemocy seksualnej

ponad 40 proc. si硑 roboczej w Iraku, a prawo pracy wyr體na硂 pensj kobiet i m昕czyzn zajmuj眂ych to samo stanowisko. Od lat 80. kobiety mia硑 zar體no czynne, jak i bierne prawo wyborcze. Wszystko zacz瓿o si zmienia po wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 roku z Kuwejtem i Stanami Zjednoczonymi. Irak

Spos骲 PiS na emerytury. Zaka勘 emerytom dorabiania?

. Minister rodziny, pracy i polityki socjalnej El縝ieta Rafalska powiedzia砤 kilka dni temu, 縠 ustawa obni縜j眂a wiek emerytalny wejdzie w 縴cie w 2017 r. Ta obietnica PiS jest dla finans體 publicznych bardzo kosztowna. Z uzasadnienia do ustawy wynika, 縠 do 2019 r. b阣zie to koszt 40 mld z. Ale to wariant

SZYBCIEJ NA EMERYTUR

Podkomisja sejmowa odrzuci砤 popierany przez zwi眤kowc體 z "Solidarno禼i" projekt pozwalaj眂y przechodzi na emerytur po udowodnieniu 35 (kobiety) lub 40 (m昕czy糿i) lat sk砤dkowych. Pos硂wie poparli projekt prezydenta Andrzeja Dudy, kt髍y zak砤da, 縠 wiek emerytalny dla kobiet b阣zie

Prokurator: ojciec dziewczynki zmar砮j w aucie ma ogromne poczucie winy

40-letni m昕czyzna w miniony wtorek, zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha bezpo秗ednio na parking, zostawi c髍k w samochodzie i poszed do pracy. Po jej zako馽zeniu, kiedy otworzy drzwi auta, 縠by pojecha do domu, zorientowa si, 縠 dziecko pozosta硂 w 秗odku. Pr骲y reanimacji i

KOMU SI NALE痀 OCHRONA PRZEDEMERYTALNA

odpowiednio 20 lat lub 25 lat; + uko馽zy 55/60 lat (kobiety/m昕czy糿i), lecz w體czas okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe powinny wynosi 30/35 lat (kobiety/m昕czy糿i); + mie sta pracy wynosz眂y minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (m昕czy糿i) - wtedy 秝iadczenie dostanie niezale縩ie od wieku. Do sta縰 licz si

Wyrok za pod縠ganie do pobicia Syryjczyka. Krzycza: "Zabijcie go!"

George Mamlouk, 31-letni Syryjczyk, zosta pobity w listopadzie ub.r. na ul. P蟪wiejskiej, przed centrum handlowym Stary Browar. Trzech m昕czyzn grozi硂 mu 秏ierci, wyzywa硂 od "秏ieci" i "pier... muzu砿an體". Dw骳h z nich tak縠 bi硂. George mia z砤many nos z przemieszczeniem

Kolejny "czarny protest" 8 marca. Do Warszawy do潮czy kilkadziesi眛 polskich miast i 40 kraj體

„Nie przychod, przecie gwa硉 to zawsze twoja wina. Nie przychod, m骴l si i czekaj. Nie przychod, na co komu antykoncepcja. Nie przychod, przecie nie musisz rodzi po ludzku. Nie przychod, przecie to normalne, 縠 zarabiasz mniej od m昕czyzny” – m體i w spocie promuj眂ym

Andrzej Duda wspiera id眂y po w砤dz PiS

b阣zie m骻, "je縠li czuje w sobie si酬, je縠li ma takie mo縧iwo禼i, pracowa dalej". - Po to, by mie wy縮z emerytur, po to, 縠by si realizowa zawodowo - stwierdzi Duda. Ustawa wed硊g prezydenta pomo縠 m硂dym osobom znale兼 prac i powstrzyma je przed emigracj. A osobom starszym

Nie chcemy kobiet w pracy. To Polska

» Zap砤cisz dodatkowy podatek za bezp砤tn opiek medyczn Trudno禼i kobiet na rynku pracy pokazuje najnowszy raport firmy rekrutacyjnej Ranstad "Monitor rynku pracy". Pytano ponad 13 tys. pracownik體 z 29 kraj體 o szanse kobiet i m昕czyzn na rozmowach kwalifikacyjnych. W Polsce 40

TNS: 49 procent uwa縜, 縠 sprawy w Polsce id w z硑m kierunku

19 proc. nie ma zdania. Najwi阠ej badanych (kobiet i m昕czyzn), kt髍zy negatywnie oceniaj kierunek, w kt髍ym id sprawy w Polsce, jest w秗骴 os骲 w wieku 40-49 lat (61 proc.). Z kolei najmniej krytycznych ocen by硂 w秗骴 badanych w wieku 15-19 lat (31 proc.). Najwi阠ej pozytywnych ocen kierunku, w

Jak si zmieni emerytury

emerytury dla kobiet po 35, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. Za by硂 a 430 pos丑w. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy ustawodawczej, zapewnia, 縠 uprzywilejowanie kobiet - prawo do emerytury po 35 latach pracy zamiast 40 jak u m昕czyzn - jest uzasadnione, bo

Bia硑stok. IPN we wrze秐iu wznowi prace archeologiczne na terenie aresztu

Prace na terenie aresztu rozpocz瓿y si w ubieg硑m roku, wtedy w lipcu i pa糳zierniku odkryto pierwsze szcz眛ki. Kontynuowano je w maju tego roku, kiedy odnaleziono szcz眛ki ok. 180 os骲. W sumie daje to liczb ponad 190 szcz眛k體 os骲 - m昕czyzn, kobiet i dzieci. Ekshumacje prowadzone by硑

Legendarna naczelna "Cosmopolitan": ciotka rewolucji (seksualnej)

rzeczywisto禼i". *** Helen radzi: Kobieco舵 to akceptowanie siebie jako kobiety. Niekt髍e dziewczyny "nienawidz" m昕czyzn, bo w sekrecie zazdroszcz im ich przewag: pracy, przyg骴. Mog te zazdro禼i im penis體. Je秎i masz w sobie kt髍倍 z tych nienawi禼i, potrzebujesz pomocy, prawdopodobnie

Prokurator: 3-latka zmar砤 w wyniku udaru cieplnego

Rybnicka prokuratur zna ju przyczyny 秏ierci 3-letniej Oliwi. Pozostawiona przez ojca na 8 godzin w samochodzie dziewczynka dosta砤 udaru, mia砤 te rozleg砮 poparzenia sk髍y. Do tragedii dosz硂 we wtorek na parkingu przy elektrowni Rybnik. 40-letni ojciec Oliwi, jad眂 do pracy, zapomnia j