40 lat pracy m昕czyzn

PAP

Bu砱aria. Parlament podni髎 wiek emerytalny do 65 lat

Bu砱aria. Parlament podni髎 wiek emerytalny do 65 lat

Bu砱arski parlament przyj背 w nocy z wtorku na 秗od nowel kodeksu ubezpiecze spo砮cznych, przewiduj眂 stopniowe podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat dla m昕czyzn i kobiet. Wymagany sta pracy wzro秐ie odpowiednio do 40 i 37 lat.

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych.

Gda駍k. Areszt dla sze禼iu os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍ki s眃 zdecydowa o tymczasowym aresztowaniu sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u. M昕czy糿i mieli ochrania prowadzone w Gdyni agencje towarzyskie, w kt髍ych zmuszano do "pracy" nawet 40 kobiet.

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Rachunki - nie doktryna

Rachunki - nie doktryna

wi阠ej ni 40 latach pracy? I ile lat 縴cia na emeryturze realnie czeka na przyk砤d sze舵dziesi阠ioletniego robotnika drogowego.Nie chodzi mi o to, 縠 zwi眤kowcy maj racj, a Mi眂zy駍ki i Kostrzewski si myl. Ani 縠 jest na odwr髏. Ale skoro ju si tym publicznie zajmujemy, chcia砨ym zobaczy porz眃ne

Mordasewicz: emerytura po 40 latach pracy - realna od 2017 roku

Udost阷niamy nagranie wideo: http://serwiswideo.pap.pl/wideo/Mordasewicz-emerytura-po-40-letnim-stazu-pracy-realna-od-2017-roku.mp4 http://serwiswideo.pap.pl/wideo/Mordasewicz-odejscie-na-emeryture-po-40-latach-musi-dotyczyc-kobiet-i-mezczyzn.mp4 Jak dodaje Mordasewicz, to racjonalna propozycja

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

trzech fili縜nek kawy dziennie (170-375 mg) zmniejsza ryzyko wyst眕ienia zaburze wzwodu o 40 proc. 瑀骴硂 kofeiny nie mia硂 przy tym znaczenia (kofein zawieraj tak縠 napoje energetyzuj眂e). Efekt ten wida tak縠 u grup m昕czyzn z nadwag, oty硂禼i i nadci秐ieniem. Kawa nie wp硑wa jednak na sprawno舵

Mordasewicz: emerytura po 40 latach pracy - realna od 2017 roku

20.05. Warszawa (PAP) - Propozycja prezydenta Bronis砤wa Komorowskiego wprowadzenia mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur po uzyskaniu 40 letniego sta縰 pracy mog砤by wej舵 w 縴cie od 2017 roku - ocenia w rozmowie z PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz. Udost阷niamy nagranie wideo

"Gazeta Wyborcza": Bez stabilnej pracy dzieci nie przyb阣zie

Utraty zatrudnienia najbardziej boj si potencjalni m硂dzi rodzice. W秗骴 wszystkich badanych blisko 40 proc. pracownik體 martwi si, 縠 w ci眊u najbli縮zego roku straci prac. W najwi阫szym stresie 縴j m硂de kobiety. Zwolnienia boi si a 45 proc. Polek w wieku 18-24 lat, podczas gdy w秗骴 ich

Rolnik z Ukrainy leczy z阞y. Zatrzyma砤 go stra graniczna

Rolnik z Ukrainy leczy z阞y. Zatrzyma砤 go stra graniczna

M昕czyzna przebywa w Polsce od 2009 roku. Uzyska wiz na podstawie o秝iadczenia zarejestrowanego w urz阣zie pracy przez przysz砮go pracodawc. 57-latek mia pomaga w gospodarstwie rolnym na terenie wojew骴ztwa 秝i阾okrzyskiego. - Tymczasem okaza硂 si, 縠 naruszy prawo pobytowe. Jego celem nie

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

wsp蟪autor pracy Andreas Vigelsoe z Centrum Zdrowego Starzenia i Wydzia硊 Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Wed硊g niego utrata si硑 mi甓ni w nodze u m硂dych pan體 by砤 taka, jakby postarzeli si o 40-50 lat. W badaniach udzia wzi瓿o 17 m硂dych m昕czyzn (秗ednia wieku 23 lata) oraz 15 starszych

IPN b阣zie kontynuowa poszukiwanie ofiar komunizmu na cmentarzu w Gda駍ku

genetycznych specjalistom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kt髍y w porozumieniu z IPN, prowadzi Polsk Baz Genetyczn Ofiar Totalitaryzm體. W czasie ubieg硂rocznych prac z kwatery 14 ekshumowano m.in. le勘ce obok siebie szcz眛ki m硂dej kobiety oraz oko硂 40-letniego m昕czyzny. Pracownicy

40 lat pracy i fajrant

40 lat pracy i fajrant

. Propozycja zak砤da mo縧iwo舵 wcze秐iejszego przej禼ia na emerytur po przepracowaniu 40 lat. Do tego okresu licz si tylko lata op砤cania sk砤dek do ZUS; nie tylko podczas pracy na etacie, ale r體nie na umowie-zleceniu, w czasie prowadzenia w砤snej dzia砤lno禼i gospodarczej, s硊縝y wojskowej, urlop體

sd. Cztery osoby podejrzanego o wy硊dzenie ponad 1 mln z z PFRON

Podejrzani to cz硂nkowie zarz眃u stowarzyszenia - trzech m昕czyzn w wieku od 55 do 69 lat oraz 40-letnia kobieta. Ca砤 czw髍ka us硑sza砤 zarzuty oszustwa znacznej warto禼i. Grozi im za to kara do 10 lat wi陑ienia - poinformowa w 秗od PAP Rados砤w Gwis z 丑dzkiej policji. Zarzuty obejmuj lata

60 proc. Polak體 uwa縜, 縠 pracodawca chce mie z nimi kontakt podczas urlopu

. Zdecydowanie nie ma takiej postawy 18 proc. Polak體. W秗骴 tych, kt髍zy chc by na bie勘co jest 46 proc. m昕czyzn i 35 proc. kobiet. Randstadt zapyta te o to, czy podczas pracy za砤twiamy prywatne sprawy - pozytywnie odpowiedzia硂 na takie pytanie 52 proc. badanych. S kraje, w kt髍ych odsetek odpowiedzi

眘kie. Zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dla ojca 3-latki z Rybnika

Prokurator poinformowa, 縠 "wobec znacznej poprawy stanu zdrowia" 40-letniego m昕czyzny, w pi眛ek po po硊dniu zosta on przes硊chany w charakterze podejrzanego. "Przes硊chanie to odby硂 si za zgod lekarzy na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku. M昕czy糿ie przedstawiono

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Do zdarzenia dosz硂 dzi rano. - Tu przed godz. 7 policjanci otrzymali zg硂szenie o m昕czy糿ie, kt髍y wspi背 si na komin usytuowany na terenie jednej z prywatnych firm w Bielsku-Bia砮j. M昕czyzna 勘da od dyrekcji wyp砤ty nale縩ych mu pieni阣zy za wykonane prace - informuje Elwira Jurasz, oficer

Co si zmieni w emeryturach

Co si zmieni w emeryturach

m昕czyzn - po 40 latach. OPZZ t硊maczy, 縠 ma to by rozwi眤anie dla os骲, kt髍e nie maj 縜dnej pracy i 縜dnego dochodu. - Je縠li kto b阣zie mia prac, to nie b阣zie wcze秐iej odchodzi na emerytur - us硑szeli秏y w OPZZ. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rz眃zie mog

Sejm: obywatelski projekt ws. emerytur po 40 latach pracy ponownie do komisji

Projekt obywatelski przewiduje prawo do przechodzenia na emerytur w wieku 45 lat w przypadku kobiet i w wieku 50 lat w przypadku m昕czyzn, w sytuacji gdy maja oni okres sk砤dkowy 35 lat (kobiety) i 40 lat (m昕czy糿i). Komisja wnioskowa砤 o odrzucenie tego projektu; Sejm zdecydowa inaczej po

Ojciec Oliwki, kt髍a zmar砤 w aucie, dobrowolnie podda si karze

Ojciec Oliwki, kt髍a zmar砤 w aucie, dobrowolnie podda si karze

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka. Grozi za to kara od

眘kie. Akt oskar縠nia ws. 秏ierci trzylatki pozostawionej w aucie

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k PAP zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka, za co mo縠 grozi

Zarzuty dla ojca zmar砮j 3-latki. Grozi mu 5 lat wi陑ienia

Zarzuty dla ojca zmar砮j 3-latki. Grozi mu 5 lat wi陑ienia

Przes硊chanie odby硂 si w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, w kt髍ym od wtorku przebywa 40-letni m昕czyzna. Lekarze uznali, 縠 stan jego zdrowia pozwala na przes硊chanie. M昕czy糿ie przedstawiono zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci c髍ki. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolno禼i. 40

Wybory prezydenckie. Bronis砤w Komorowski: "40 lat pracy umo縧iwi nam przej禼ie na emerytur. Jest projekt ustawy"

Wybory prezydenckie. Bronis砤w Komorowski: "40 lat pracy umo縧iwi nam przej禼ie na emerytur. Jest projekt ustawy"

gest體 polityk體 i tak b阣ziemy musieli pracowa jak najd硊縠j - tak ekspert ds. emerytur prof. Marek G髍a skomentowa zapowied prezydenckiego projektu ustawy zezwalaj眂ego na przechodzenie na emerytur po osi眊ni阠iu 40-letniego sta縰 pracy. W jego ocenie taka propozycja wpisuje si w list decyzji

Jest 秎edztwo w sprawie 秏ierci 3-latki zostawionej w aucie. Zlecono sekcj zw硂k

Jest 秎edztwo w sprawie 秏ierci 3-latki zostawionej w aucie. Zlecono sekcj zw硂k

. Do tragedii dosz硂 we wtorek. 40-letni m昕czyzna pojecha do elektrowni Rybnik i prawdopodobnie zapomnia, 縠 na tylnej kanapie siedzi 3-letnia c髍ka, kt髍 mia odwie兼 do przedszkola. Zostawi forda mondeo na zak砤dowym parkingu i poszed do pracy. Kiedy wr骳i po godz. 15, dziewczynka nie dawa砤

TNS: Polacy nie maj trudno禼i z "zadaniami domowymi"

wywiercenie dziury w 禼ianie - tak umiej阾no舵 deklarowa硂 kolejno 75 proc. oraz 69 proc. badanych. Badanie pokaza硂, 縠 pewne prace i zadania domowe s 砤twiejsze dla m昕czyzn, a inne dla kobiet. Najwi阫sze r罂nice ujawni硑 si w przypadku dw骳h zada. Wywierci dziur w 禼ianie potrafi mniej ni po硂wa

IPN. Szcz眛ki 70 os骲 znaleziono przy areszcie w Bia硑mstoku

trumny, zakopywano na terenie przyleg硑m do aresztu. IPN szuka dowod體 na to, 縠 takie poch體ki by硑. Znaleziono np. szcz眛ki m昕czyzny ubranego w mundur, kt髍y mia w kieszeniach ok. 40 sztuk niewystrzelonej amunicji. Amunicja nie by砤 ukryta i na tej podstawie przyjmuje si, 縠 m昕czyzna m骻 trafi

Bezczelnie zaczepiali kobiety na ulicy. Gdy podesz硑 bli縠j, okaza硂 si, 縠 to ich matki

Zadbana 40-latka, w peruce, okularach i kusej zielonej sukience przechadza si ulicami Limy, stolicy Peru. Dobrze wie, 縠 za rogiem spotka swojego syna, kt髍y zaczepia nieznajome kobiety i rzuca w ich kierunku niewybredne komentarze. Tak w砤秐ie si dzieje. M昕czyzna jest zaskoczony, 縠 to nie

sd. Akt oskar縠nia ws. nielegalnej fabryki papieros體

dostaw kleju i folii do produkcji papieros體, mia te cz甓ci zamienne do maszyn. Fabryka znajdowa砤 si w wynajmowanych halach po by砮j winiarni. Teren by otoczony betonowym p硂tem, a wjazdu pilnowali dwaj oskar縠ni w wieku 38 i 40 lat. Do ich zada nale縜硂 tak縠 nadzorowanie pracy zatrudnionych tam

Prokurator: ojciec dziewczynki zmar砮j w aucie ma ogromne poczucie winy

40-letni m昕czyzna w miniony wtorek, zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha bezpo秗ednio na parking, zostawi c髍k w samochodzie i poszed do pracy. Po jej zako馽zeniu, kiedy otworzy drzwi auta, 縠by pojecha do domu, zorientowa si, 縠 dziecko pozosta硂 w 秗odku. Pr骲y reanimacji i

Bia硑stok. IPN we wrze秐iu wznowi prace archeologiczne na terenie aresztu

Prace na terenie aresztu rozpocz瓿y si w ubieg硑m roku, wtedy w lipcu i pa糳zierniku odkryto pierwsze szcz眛ki. Kontynuowano je w maju tego roku, kiedy odnaleziono szcz眛ki ok. 180 os骲. W sumie daje to liczb ponad 190 szcz眛k體 os骲 - m昕czyzn, kobiet i dzieci. Ekshumacje prowadzone by硑

Komorowski: gotowy projekt wprowadzaj眂y kryterium 40 lat sta縰 pracy

godzinowa, mo縧iwo舵 przechodzenia na emerytur po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 latach dla m昕czyzn - to g丑wne postulaty protestuj眂ych w Warszawie zwi眤kowc體 z OPZZ. OPZZ domaga si te obni縠nia podatk體 dla najmniej zarabiaj眂ych, walki z tzw. umowami 秏ieciowymi i rozwi眤ania problem體

CBOS: Po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony. Spada mobilno舵 zawodowa Polak體

gospodarstwo rolne lub dzia砤lno舵 gospodarcz poza rolnictwem. Przeci阾ny Polak pracuje nieco wi阠ej ni 10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Prac powy縠j 40 godzin w tygodniu

Prokurator: 3-latka zmar砤 w wyniku udaru cieplnego

Rybnicka prokuratur zna ju przyczyny 秏ierci 3-letniej Oliwi. Pozostawiona przez ojca na 8 godzin w samochodzie dziewczynka dosta砤 udaru, mia砤 te rozleg砮 poparzenia sk髍y. Do tragedii dosz硂 we wtorek na parkingu przy elektrowni Rybnik. 40-letni ojciec Oliwi, jad眂 do pracy, zapomnia j

Viagra dla kobiet w aptekach? Eksperci s na "tak"

potencj u m昕czyzn. Pfitzer - producent "niebieskiej tabletki" zarobi - na niej w 2012 r. ponad dwa miliardy dolar體. Z bada medycznych wynika, 縠 co najmniej 40 procent kobiet skar縴 si na brak pop阣u seksualnego.

igulec i Brejwo szukaj wzorca m阺ko禼i

1. - Polski wzorzec m阺ko禼i to jest nieodmiennie m昕czyzna z erekcj - m體i Micha Pozda, seksuolog i wyk砤dowca Uniwersytetu SWPS. - Mam pacjent體, kt髍zy maj 40 lat, rodzin i dobr prac, a na pytanie, na ile czuj si m昕czyznami, odpowiadaj: 40 procent. Bo maj k硂poty z erekcj. Sk眃 to

Podzielona lewica przesz砤 w pochodach przez miasto [WIDEO]

"Przecz z umowami 秏ieciowymi o prac" - widnia硂 na tabliczce, kt髍 w pi眛kowe przedpo硊dnie trzyma starszy m昕czyzna na placu Grzybowskim. Zebra硂 si tam oko硂 stu os骲, w秗骴 nich przedstawiciele lewicy: Joanna Senyszyn i Paulina Piechna-Wi阠kiewicz, wiceprzewodnicz眂e SLD, Jan Guz

Bujdy emerytalne PiS-u i Dudy

Polub nas na Facebooku Po wyborach wycofuje si z tego pomys硊. Ju nie jest "za prostym powrotem do poprzedniego rozwi眤ania". Chce, by ka縟y, kto zamierza wcze秐iej przej舵 na emerytur, musia dodatkowo udowodni 40 lat sta縰 pracy. Prawicowi dziennikarze chwal wielk odpowiedzialno舵

Sejm i PG: podwy縮zenie wieku emerytalnego - konstytucyjne

, 縠 z bada ma wynika mo縧iwo舵 d硊縮zej pracy w populacji danego kraju. Chybione s te zarzuty o zaskoczeniu przysz硑ch emeryt體 nowymi rozwi眤aniami, skoro jest to roz硂縪ne na lata i docelowy wiek emerytalny dla m昕czyzn zostanie osi眊ni阾y w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. - przekonywa Budka

Rewolucja w emeryturach

10 lipca Sejm skierowa do komisji polityki spo砮cznej i rodziny obywatelski projekt ustawy zak砤daj眂y prawo do emerytury dla kobiet po 35 latach pracy, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. A 430 pos丑w by硂 za. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy

Eksperci: zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w kierownictwie firm ma pozytywne skutki

. Fuszara zaznaczy砤, 縠 zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w biznesie powoduje m.in., 縠 decyzje w firmach s podejmowane bardziej trafnie, poniewa brane s pod uwag odmienne do秝iadczenia kobiet i m昕czyzn. Wiceminister pracy i polityki spo砮cznej Ma砱orzata Marci駍ka wyja秐i砤, 縠 konferencja to

Czy Picasso m骻 da 271 prac elektrykowi? Trwa proces

do tego dosz硂, bada w tych dniach francuski s眃. Warto舵 dzie prawnik rodziny malarza ocenia na 60-100 milion體 euro. Prace powsta硑 mi阣zy 1900 a 1932 rokiem i nigdy nie by硑 wystawiane. Je縠li Le Guennec zostanie uznany za winnego przyw砤szczenia cudzej w砤sno禼i (ukrywa dzie砤 w gara縰 przez 40

Na co choruj Polacy

warunkach nikt jeszcze nie wyliczy. S tylko pr骲y liczenia koszt體 poszczeg髄nych chor骲. Ale najbardziej zaskakuj眂a w raporcie "Praca. Zdrowie. Ekonomia" jest dla mnie informacja, 縠 najd硊縮z chorob wszystkich polskich pracownik體 jest ci笨a - poch砤nia 40 proc. dni chorobowego. To polska

Myszy chudn w oczach

przypadku zabieg體 chirurgicznych polegaj眂ych na zmniejszeniu obj阾o禼i 縪潮dka, kt髍y u gryzoni skutkowa spadkiem wagi o 30-40 proc.). Myszy, kt髍ym podawano ten zwi眤ek, prawie ca砶owicie pozby硑 si tkanki t硊szczowej. - Je秎i zwi眤ek ten b阣zie dzia砤 na ludzi tak samo jak na myszy, mo縠 by pot昕nym

sd. 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo staruszka - prawomocne

mieszkania znikn背 m.in. portfel z pieni阣zmi. Policjanci szybko ustalili podejrzanego, kt髍ym okaza si 40-latek zameldowany po s眘iedzku w mieszkaniu swojej babci. Jak ustalono, w pa糳zierniku 2011 roku Marcin F. straci prac, ale ukrywa to przed rodzin. Utrzymywa si z po縴czek i pieni阣zy, kt髍e

Bran縜 budowlana w Polsce potrzebuje kobiet - do秝iadczonych in縴nier體

pracy potwierdza raport "Niedob髍 talent體" Manpower. A 33 proc. pracodawc體 na polskim rynku ma problem ze znalezieniem odpowiednich specjalist體, a w kolejnych latach k硂poty z rekrutacj mo縠 mie ju nawet 40 proc. firm. Najtrudniej znale兼 m.in. in縴nier體 ze znajomo禼i np. j陑yka

Skr骳enie wieku emerytalnego wywo硊je skrajne reakcje

resortu finans體 Jacek Rostowski. "Przed硊縠nie wieku emerytalnego zosta硂 przez rz眃 w bardzo przemy秎any spos骲 zaprojektowane, jako co, co b阣zie si dzia硂 - szczeg髄nie, je秎i chodzi o zr體nanie wieku kobiet i m昕czyzn - w okresie 28 lat ()" - m體i na pocz眛ku prac parlamentarnych nad

Izrael. Zatrzymano ponad 50 haredim przeciwnych s硊縝ie w wojsku

Od utworzenia pa駍twa izraelskiego w 1948 roku studenci jesziw, w kt髍ych prowadzone s studia talmudyczne, mogli uzyska zwolnienie ze s硊縝y wojskowej. Nauka w jesziwie dla m昕czyzn w wieku 18-26 lat prowadzona jest w pe硁ym wymiarze godzin, uniemo縧iwiaj眂ym podj阠ie pracy. Ale wed硊g nowej

Dziecko zmar硂 w samochodzie. Kara w zawieszeniu dla ojca?

- edztwo planujemy sko馽zy na koniec lipca. Wszystko wskazuje na to, 縠 b阣ziemy wnioskowa o zastosowanie w sprawie ojca kary w zawieszeniu - m體i Jacek S砤wik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku. 40-letni m昕czyzna 10 czerwca zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha na parking pod

i阾okrzyskie SLD: liczymy na dobry wynik w regionie

. "Lewica zjednoczona wychodzi naprzeciw ludziom najs砤bszym, przedsi阞iorcom, ludziom, kt髍zy nie maj pracy i najmniej zarabiaj" - o秝iadczy. Zdaniem szefa 秝i阾okrzyskich struktur SLD Andrzeja Szejny, lewica w regionie mo縠 liczy na dobry wynik wyborczy. "Nie powiem, 縠 zdob阣ziemy

Podwy縮zenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK

. cz甓ciow emerytur. Zgodnie z ustaw prawo do takiego 秝iadczenia przys硊guje kobietom w wieku 62 lat, kt髍e maj co najmniej 35 lat sta縰 ubezpieczeniowego oraz m昕czyznom, kt髍zy uko馽zyli 65 lat i posiadaj co najmniej 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego. Cz甓ciowa emerytura stanowi 50 proc. pe硁ej kwoty

CBOS: po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony

10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Obecnie prac powy縠j 40 godzin w tygodniu zadeklarowa硂 43 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej ni w 2004 r.). Dok砤dnie 40

Marsza砮k Wenderlich si阦a do sejmowej zamra縜rki i uderza w PO

ustaw pozwalaj眂 przechodzi na emerytur po 40 latach sta縰 pracy w przypadku m昕czyzn i 35 w przypadku kobiet, dodatek emerytalny dla wd體 i wdowc體 oraz zwi阫szenie liczby os骲, kt髍e mog si ubiega o zasi砮k rodzinny. Dlaczego akurat te ustawy? - To musz by projekty, kt髍e maj ju sw骿 numer

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

pi赕dziesi眛ce. By硂 ich blisko 1650 - to a 19 proc. wszystkich pr骲 samob骿czych. Ubieg硑 rok by wi阠 tak縠 pierwszym, kiedy to pi赕dziesi阠iolatkowie najcz甓ciej pr骲owali odebra sobie 縴cie. Wyd硊縠nie wieku emerytalnego do 67 lat sprawi硂, 縠 pi赕dziesi阠ioletni m昕czyzna ma dzi przed sob 17 lat pracy

Koz硂wska-Rajewicz: r體no舵 p砪i to jedna z fundamentalnych zasad UE

Podczas Kongresu Kobiet odby si czwarty okr眊硑 st蟪 europejskich ministr體 do spraw r體no禼i p砪i. Gospodarzami spotkania pod has砮m "R體no舵 kobiet i m昕czyzn w gremiach decyzyjnych" byli Koz硂wska-Rajewicz oraz minister pracy i polityki spo砮cznej W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz

Raport: w USA na depresj najcz甓ciej choruj kobiety w 秗ednim wieku

Badania potwierdzaj, 縠 kobiety cz甓ciej choruj na depresj ani縠li m昕czy糿i. Cierpi z tego powodu co dziesi眛a Amerykanka, podczas gdy w秗骴 m昕czyzn choroba ta wyst阷uje prawie dwukrotnie rzadziej. Kobiety cz甓ciej choruj we wszystkich grupach wiekowych. Co 髎ma z nich jest w wieku mi阣zy 40

Skradziony Kossak odnaleziony w Bydgoszczy. Wr骳i do muzeum?

Wojciech Kossak stoi z r阫 w kieszeni. Czerwony frak, cylinder, szpicruta pod pach, bia砮 bryczesy i wysokie buty. Obraz o wymiarach 50 cm na 40 cm zosta zrabowany wraz z kolekcj kilkunastu innych z Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w G髍kach Wielkich. Jego kustosze od lat apeluj o jakiekolwiek

眘kie. Co drugi bezrobotny jest d硊gotrwale bez pracy

by硑 zarejestrowane w urz阣zie pracy przez co najmniej 12 miesi阠y. W Cz阺tochowie w秗骴 bezrobotnych trwale pozostaj眂ych bez pracy najwi阠ej jest kobiet i m昕czyzn z wykszta砪eniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym - 潮cznie ponad 56 proc. "D硊gotrwale bezrobotnych jest coraz wi阠ej

Podpali dwie kobiety w o秗odku pomocy spo砮cznej

Pomieszczenie stan瓿o w p硂mieniach. Cz甓 os骲 uciek砤, w pokoju zosta硑 dwie pracownice. Jedna z kobiet odnios砤 tak powa縩e obra縠nia, 縠 nie uda硂 si jej uratowa. 40-latka zmar砤 na miejscu. Drug kobiet, kt髍a znajdowa砤 si w tym samym pomieszczeniu, 秏ig硂wiec przetransportowa do

Kierowca, kt髍y zabi kobiet: Wypi砮m z koleg litr w骴ki

. M昕czyzna nie chcia podda si badaniu alkomatem, dlatego trzykrotnie przymusowo pobrano mu krew do bada. Ich wyniki nie s jeszcze znane, ale 24-latek przyzna si, 縠 wcze秐iej wypi z koleg z pracy litr w骴ki. Jak si okazuje, Kamilowi S. trzy lata temu odebrano prawo jazdy z powodu alkoholu. Dokument

By kobiet w Polsce

pod wzgl阣em p砪i. Tam, gdzie tego monitoringu nie ma, nie mo縠my nic na ten temat powiedzie. Praca kobiet zawsze by砤 ceniona mniej. To ma bardzo g酬bokie i historyczne przyczyny. W okresie mi阣zywojennym pojawia硑 si nawet protesty m昕czyzn przeciwko zatrudnianiu kobiet jako tych, kt髍e zani縜j

Zientarski: senacka komisja zajmie si emeryturami cz甓ciowymi

秝iadczenia mog skorzysta kobiety od 62. roku 縴cia i po przepracowaniu 35 lat, a m昕czy糿i od 65. roku 縴cia i maj眂 sta pracy 40 lat. Prezes TK prof. Andrzej Rzepli駍ki m體i po wyroku, 縠 zakresowe uchylenie przepisu dotycz眂ego emerytur cz甓ciowych nie wp硑wa na mo縧iwo舵 skorzystania z tej instytucji

Prok. Generalny: podwy縮zenie wieku emerytalnego w zasadzie konstytucyjne

wyr體nawcze kobiet jest dopuszczalne, ale ma w za硂縠niu charakter przej禼iowy. Trybuna sygnalizowa te Sejmowi potrzeb stopniowego zr體nywania wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn. Pogl眃, 縠 wszystkie osoby, zaczynaj眂e prace w starym systemie emerytalnym mog硑 oczekiwa, 縠 nie zmieni si on przez ca硑

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

26.02. Gda駍k (PAP) - Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych. Jak

40 os骲 na "pace" ci昕ar體ki. Policja: To mog硂 sko馽zy si tragicznie [WIDEO]

; jecha硂 40 os骲. Okaza硂 si, 縠 byli to pracownicy pobliskiego sadu, kt髍zy wracali po pracy do domu. Jechali bez jakichkolwiek zabezpiecze, siedz眂 na pod硂dze. Nie mieli 縜dnych okien i mo縧iwo禼i oddychania 秝ie縴m powietrzem. Jednak policjant體 zaskoczy砤 jeszcze bardziej reakcja kierowcy. - Panowie

Jeden dzie za lad lombardu. "Wy潮cz empati, inaczej wejd ci na g硂w"

wchodzi zadbany m昕czyzna w niebieskiej koszulce. Stawia na ladzie bezprzewodowe 縠lazko w硂skiej firmy. - Prezent 秎ubny, dwa takie same dostali秏y - m體i. - Za ile to b阣zie? Mariusz ocenia warto舵 fant體, ja mam za zadanie sprawdzi to na Allegro. Klienci powinni dosta maksymalnie 40-50 proc. warto禼i

Kara za pobicie czarnosk髍ego: prace spo砮czne w jego fundacji

Galik, prowadz眂a projekt Sukurs zajmuj眂y si przeciwdzia砤niem przemocy motywowanej nienawi禼i na tle rasowym, kt髍a obserwowa砤 proces. Lepsze prace, ni odsiadka Z braku jednoznacznych dowod體 wskazuj眂ych na napa舵 na tle rasowym s眃 skaza m昕czyzn za pobicie, a wymierzaj眂 im kar, wzi背 pod

Prac kobiet pa駍twa si bogac [WYNIKI BADA裖

Zgodnie z najnowszym raportem OECD 'Closing the Gender Gap:Act Now (Wyr體nuj眂 nier體no禼i pomi阣zy p砪iami) kobiety sp阣zaj w krajach rozwini阾ych w pracy wyra糿ie mniej czasu od m昕czyzn. Jednak je秎i do pracy p砤tnej doliczymy tak縠 obowi眤ki domowe, opiek nad dzie鎚i, okazuje si, 縠 w

Ojciec zostawi rano trzylatk w samochodzie. Dziecko nie 縴je

Do tragedii dosz硂 na parkingu przy elektrowni Rybnik. Kilka minut po godzinie 15 40-letni m昕czyzna znalaz w samochodzie cia硂 swojej 3-letniej c髍ki. Dziewczynka sp阣zi砤 w stoj眂ym na pal眂ym s硂馽u aucie 8 godzin. - Wszystko wskazuje na to, 縠 m昕czyzna zapomnia odwie兼 j do przedszkola i o

Ekspert: starzenie si Polak體 - wyzwaniem dla pracodawc體

wska糿ik zatrudnienia w grupie wiekowej 50+ w 2013 r. wynosi 31,6 proc., przy czym w przypadku m昕czyzn by硂 to 40,4 proc., a kobiet - 24,7 proc. Dla por體nania 秗ednia stopa zatrudnienia os骲 w wieku 20-64 lata w 2013 r. wynosi砤 w naszym kraju 64,9 proc. (dla m昕czyzn - 72,1 proc., a dla kobiet -57,6

Piotr Duda: "S" nie we糾ie udzia硊 18 kwietnia w rolniczej manifestacji

godzinowej czy zapewnienia mo縧iwo禼i przechodzenia na emerytur po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla m昕czyzn. Zwi眤kowcy domagaj si te rozwi眤ania problem體 w poszczeg髄nych bran縜ch. Jak wskazuj, napi阾a sytuacja panuje m.in. w szkolnictwie, w s硊縝ie zdrowia i na poczcie. Do udzia硊 w

Komendant G丑wny Policji w秗骴 wyr罂nionych Bia潮 Wst笨k

Kwa秐iewska, w ci眊u pi阠iu lat Bia潮 Wst笨k nagrodzono ponad 40 m昕czyzn. Prezeska Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska podkre秎i砤, 縠 wyr罂nienia te przyznawane s m昕czyznom, kt髍zy nie tylko deklaruj sw骿 sprzeciw wobec przemocy, ale rzeczywi禼ie podejmuj dzia砤nia, by jej przeciwdzia砤

Kwestia zr體nania wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn wraca przed TK

emerytur. Zgodnie z ustaw prawo do takiego 秝iadczenia przys硊guje kobietom w wieku 62 lat, kt髍e maj co najmniej 35 lat sta縰 ubezpieczeniowego, oraz m昕czyznom, kt髍zy uko馽zyli 65 lat i posiadaj co najmniej 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego. Cz甓ciowa emerytura stanowi 50 proc. pe硁ej kwoty emerytury z

Halicki: usuwanie szk骴 po burzach post阷uje; prace wci笨 trwaj

. 秎眘kim do tej pory interweniowali prawie 2 tys. razy. Najwi阠ej interwencji by硂 w powiatach pszczy駍kim, rybnickim, cieszy駍kim, bielskim. W czasie burzy uszkodzonych zosta硂 40 budynk體 - 38 ma uszkodzone dachy, a dwa dachy zosta硑 ca砶owicie zerwane. Jeden m昕czyzna zgin背, ranni zostali dwaj stra縜cy

Ludowcy wybrali szefa sztabu; w kampanii chc si odr罂ni od PO

odzyskanie poparcia jest forsowanie z硂縪nego przez Stronnictwo w Sejmie projektu daj眂ego mo縧iwo舵 przej禼ia na emerytur po 40 latach pracy. Nieoficjalnie ludowcy m體i, 縠 Platforma nie zgadza si na ten projekt i spodziewaj si jego blokowania przez marsza砮k Sejmu Ma砱orzat Kidaw-B硂駍k. "Od

Radom. Prokuratura przes硊chuje 秝iadk體 zderzenia samolot體

m硂dych m昕czyzn w wieku ok. 20 i 27 lat. "Od czwartkowego popo硊dnia trwaj prace nad wydobyciem ze zbiornika i zabezpieczeniem jednego z wrak體" - doda砤 prokurator. By to ju drugi w ostatnim czasie tragiczny wypadek w okolicy lotniska w podradomskim Piastowie. Trzy tygodnie temu zgin背

Man Haron Monis. Zamachowiec z Sydney

Sprawca to Man Haron Monis, uchod糲a z Iranu i samozwa馽zy szejk - doda informator. Australijski dziennik "The Age" podaje, 縠 Monis od lat znany jest tamtejszej policji i wymiarowi sprawiedliwo禼i. W ubieg硑m roku zosta skazany na 300 godzin prac spo砮cznych za napisanie obra糽iwych i

Jest wyrok w sprawie dyrektora wi陑ienia, kt髍y kaza pracownikowi zap砤ci 40 z grzywny za chorego na schizofreni wi昙nia

opieki. Uzna, 縠 chory mo縠 by r體nie nara縪ny na szykany wsp蟪wi昙ni體. Olkowicz poleci pracownikowi, by wp砤ci 40 z grzywny (potem odda mu pieni眃ze) za dwa dni pozostaj眂e do odbycia kary. Dzi阫i temu m昕czyzna opu禼i cel. Pracownicy wi陑ienia napisali jednak donos na Olkowicza do

Zatrwa縜j眂y sonda CBOS: ponad po硂wa z nas jest uzale縩iona lub zagro縪na uzale縩ieniem od pracy

Pracoholizm - jak podkre秎a CBOS - dotyka przede wszystkim Polak體 w 秗ednim wieku (秗ednia: 45 lat, mediana: 44 lat). Symptomy zagro縠nia pracoholizmem najcz甓ciej wykazuj natomiast badani nieco m硂dsi, w wieku ok. 40 lat. W ocenie CBOS nasilenie problemu uzale縩ienia od pracy jest r罂ne w

Dla kogo 秝iadczenia przedemerytalne

) lub 61 lat (m昕czy糿i) *mie odpowiedni sta pracy - 20 lat (kobiety) lub 25 lat (m昕czy糿i) albo *uko馽zy 55/60 lat (kobiety/m昕czy糿i), lecz w體czas okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe musz wynosi 30/35 lat, lub *mie sta pracy wynosz眂y minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (m昕czy糿i) - wtedy

2013: rekord samob骿stw. M昕czy糿i pod presj

danych Ministerstwa Pracy w trzecim kwartale 2013 r. pracowa硂 52,4 proc. m昕czyzn w wieku od 55 do 64 lat i tylko 31,5 proc. kobiet. Wed硊g danych Eurostatu z trzeciego kwarta硊 2013 r. 潮cznie pracowa硂 w Polsce 41,3 proc. kobiet i m昕czyzn w tym wieku. Jest to wska糿ik ni縮zy od 秗edniego w krajach UE

Operacja "Zjawa". Fragment ksi笨ki "Cudowna" Piotra Nesterowicza

30 maja 1965 roku, niedziela, dzie wybor體 do Sejmu i rad narodowych. 9:10. Pierwszy meldunek radiowy od T-40-13: "W kierunku Zab硊dowa udaj si trzy furmanki, jedenastu m昕czyzn, osiem kobiet". Rano ruch jest niewielki. Wi阠ej ludzi zbiera si pod lokalami wyborczymi ni w pobli縰 潮ki

Pobicie 40-latka. Ze szpitala zabrali go na wytrze紈ia砶, cho mia... p阫ni阾 czaszk [NAGRANIE Z MONITORINGU]

si wydawa, 縠 to zwyk硑 tzw. le縜k - przyznaje. Ofiara przykuta do 丑縦a Pobity m昕czyzna nie ma sta砮j pracy. Jest dekarzem, 砤pie fuchy od czasu do czasu. Mieszka na Zawarciu. Na osiedlu go znaj, ma ksywk "痑r體a". M昕czyzna nie chce z nami rozmawia. - Wojciech jest ju w domu, ale

Gwa砪iciele maj to w genach - przekonuj naukowcy

ojc體, kt髍zy najcz甓ciej dorastaj w jednym domu, z mam. Okaza硂 si, 縠 to, co ma najwi阫sze znaczenie, to jednak wsp髄ne geny z krewnym przest阷c - a w 40 proc. wp硑waj one na to, czy m昕czyzna pope硁i przest阷stwo seksualne. Pozosta砮 60 proc. to inne czynniki - w tym np. komplikacje medyczne

Gen. Doroszkiewicz: widok kobiety w mundurze to dzi codzienno舵

konsekwencj wprowadzenia w Polsce demokratycznych procedur r體no禼iowych i antydyskryminacyjnych". "Chocia mundur i bro od zawsze wydawa硑 si by atrybutem m昕czyzny, a zaw骴 policjanta typowo m阺kim zawodem, jednak zauwa縴 mo縩a, 縠 liczba kobiet w policji systematycznie ro秐ie" - m體i砤

Kuria wysy砤 ksi阣za proboszcza na szybsz emerytur

opisuje, mia砤 miejsce w tym samym czasie i w tej samej parafii co sprawa pierwszej ofiary. M昕czyzna - w tej chwili mniej wi阠ej 40-letni - r體nie by tam ministrantem. Jego przypadek nie dotyczy jednak pedofilii, poniewa mia 18 lat, kiedy ks. Mateusz pr骲owa go wykorzysta. M昕czyzna przy okazji

Publikujesz du縪 swoich zdj赕 w sieci? Mo縠sz by psychopat

. Psychopatia wi笨e si z brakiem empatii i szacunku dla innych oraz sk硂nno禼i do zachowa impulsywnych. M昕czy糿i to robi Pr骲a badawcza obj瓿a 800 m昕czyzn w wieku od 18 do 40 lat, kt髍zy wype硁ili ankiet w sieci zawieraj眂 pytania o publikacj w砤snych zdj赕 (selfie) w mediach spo砮czno禼iowych

Parytet na Dzie Kobiet

oznacza砨y, 縠 trzeba by zwalnia sekretarki i przedszkolanki, a na ich miejsce zatrudnia m昕czyzn. A poza tym to, 縠 w pewnych zawodach m昕czyzn nie ma, nie oznacza, 縠 s dyskryminowani na rynku pracy. Natomiast to, 縠 w Niemczech uwa縜 si, 縠 najwy縮ze stanowiska nie s dla kobiet, jest faktem. Dlatego

Krak體. I Ma硂polski Kongres Kobiet

stanowi 42,6 proc., wi阫szo舵 z nich pracuje w us硊gach (72 proc.). Ok. 61 proc. kobiet pracuje w niepe硁ym wymiarze czasu pracy. Od roku 2012 wi阠ej kobiet w Ma硂polsce wyje縟縜 za granic ni stamt眃 wraca (odwrotnie ni w przypadku m昕czyzn). Prawie po硂wa Ma硂polanek (47 proc.) uskar縜 si na

Portugalia.Byli 縪硁ierze si specjalnych zajmowali si przemytem kobiet

dowiedzia si PAP w sekretariacie s眃u miejskiego w Marco de Canaveses, dotychczas przes硊chano dw骳h podejrzanych m昕czyzn oraz dwie kobiety wchodz眂e w sk砤d gangu. "We wtorek sk砤da硑 zeznania dwie obywatelki Rumunii. Obie s cz硂nkiniami grupy przest阷czej. W秗骴 jej ofiar nie by硂 Polek"

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur [PORADNIK]

.). Je秎i do ko馽a 1998 r. spe硁i硑 warunek 25 lat sta縰 pracy (m昕czyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat w砤秐ie w szczeg髄nych warunkach lub w szczeg髄nym charakterze, bez wzgl阣u na rz眃owe zmiany zachowuj prawo do wcze秐iejszej emerytury. I mog na ni przej舵 w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

Jak wcze秐iej odej舵 na emerytur

.). Je秎i do ko馽a 1998 r. spe硁i硑 warunek 25 lat sta縰 pracy (m昕czyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat w砤秐ie w szczeg髄nych warunkach lub w szczeg髄nym charakterze, bez wzgl阣u na rz眃owe zmiany zachowuj prawo do wcze秐iejszej emerytury. I mog na ni przej舵 w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

28-latek zatruty grzybami ma now w眛rob. Operacja trwa砤 7 godzin

M昕czyzna pochodzi z dzi. Tydzie temu, w weekend, przyjecha do wioski w powiecie zielonog髍skim do swojej dziewczyny. Kiedy ona posz砤 do pracy, 28-latek wybra si na grzyby. Nazbiera kilka muchomor體 sromotnikowych, usma縴 i zjad, my秎眂, 縠 to kanie. By wtorek. Zanim trafi do szpitala

Pawe Kukiz proponuje 2000 z podwy縦i dla wszystkich? "Naiwnie liczy砮m na znalezienie analogii"

.] przepracowanie w PRL-u 30 lat dla kobiet i 35 lat dla m昕czyzn bez wzgl阣u na wiek. 16. Poprawi warunki pracy s硊縝y zdrowia, co zapewni pe硁 opiek medyczn osobom pracuj眂ym. 17. Zapewni odpowiedni liczb miejsc w 砍obkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracuj眂ych. 18. Wprowadzi urlop macierzy駍ki

Dlaczego Arabki chowaj dyplomy do szuflady?

proc. pa. W 2012 r. wydawa硂 si, 縠 Saudyjki zobaczy硑 秝iate砶o w tunelu - ministerstwo pracy obwie禼i硂, 縠 kobiety nie potrzebuj ju zgody m昕czyzny na zatrudnienie si w gastronomii i przy kasie. Jednocze秐ie urz阣nicy powt髍zyli jednak zakaz mieszania p砪i w miejscu pracy, uniemo縧iwiaj眂 tym

Wi阠ej ch阾nych na emerytury cz甓ciowe

najwy縠j kilkaset z硂tych. DWA WARUNKI Z emerytur cz甓ciowych Polacy b阣 mogli korzysta po spe硁ieniu dw骳h warunk體. Pierwszy to wiek. U kobiet wynosi 62 lata, a u m昕czyzn - 65 lat. I warunek drugi - sta ubezpieczeniowy (sk砤dkowy i niesk砤dkowy). U kobiet to co najmniej 35 lat, a u m昕czyzn - 40

UE. Problemy psychiczne m昕czyzn trudno wykrywalne

Z powodu problem體 psychicznych, m昕czy糿i cz甓ciej ni kobiety pope硁iaj samob骿stwa, uciekaj w na硂gi lub demonstruj "antyspo砮czne" zachowania. S r體niej mniej ch阾ni do zwr骳enia si o pomoc - wynika z raportu. Wed硊g autor體, problemy zdrowotne m昕czyzn wynikaj w du縴m stopniu

Lubelskie. Wyrok za wy硊dzenie prawie 400 tys. z zasi砶體 socjalnych

. M昕czyzna sporz眃za jedynie dokumentacj w postaci elektronicznej. Wy硊dzi w ten spos骲 prawie 400 tys. z. Sprawa wysz砤 na jaw, gdy okaza硂 si, 縠 w o秗odku nie ma teczek z papierowymi dokumentami os骲, kt髍e mia硑 otrzyma pieni眃ze. Pawe P. przyzna si do winy i wyst眕i o dobrowolne poddanie si

TNS Polska: 64 proc. uwa縜, 縠 kobiety maj prawo do kariery zawodowej

proc. w por體naniu do 67 proc. w 1994 r.) uwa縜, 縠 w rodzinie wa縩e jest solidarne dzielenie si obowi眤kami, bez podzia硊 na prace kobiece i m阺kie. 40 proc. ankietowanych (30 proc. - w 1994 r.) jest z kolei przekonanych, 縠 w polskich domach funkcjonuje podzia na obowi眤ki oraz prace typowo kobiece

Za ile lat emerytura?

emerytury m昕czy糿i mog korzysta od 2014 r. Kobiety b阣 mog硑 dopiero od 2021 r. ednia emerytura cz甓ciowa to ok. 1,8 tys. z brutto. Obecnie pobiera j oko硂 tysi眂a pan體. Aby si stara o emerytur cz甓ciow, trzeba mie odpowiedni sta ubezpieczeniowy. Dla kobiet to 35 lat, dla m昕czyzn - 40. Sta

Krak體.Policja apeluje o pomoc w identyfikacji budynk體 zniszczonych przez "Sicoera"

M昕czyzna tu po zatrzymaniu przyzna, 縠 jest autorem ponad 20 napis體 na murach, ale ze zgromadzonej dokumentacji wynika, 縠 zniszczy ponad 40 budynk體, z czego pi赕 znajduje si w rejestrze zabytk體. "Wykonujemy razem z policj i spo砮cznikami z grupy Pogromcy Bazgro丑w mr體cz prac, bo

Ojcowie wzi阬i si za dzieci

sze禼iomiesi阠znego Franka. - Dopiero przy drugim dziecku, ju u innego pracodawcy, dzia kadr sam wys砤 mi formularz wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego - opowiada. W badaniach przeprowadzanych mi阣zy 2010 a 2013 rokiem cz甓 m昕czyzn m體i砤 wprost: "Wiem o urlopie, ale boj si o prac". Faktycznie