40 lat pracy m昕czyzn

PAP

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych.

Gda駍k. Areszt dla sze禼iu os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍ki s眃 zdecydowa o tymczasowym aresztowaniu sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u. M昕czy糿i mieli ochrania prowadzone w Gdyni agencje towarzyskie, w kt髍ych zmuszano do "pracy" nawet 40 kobiet.

Rachunki - nie doktryna

OPZZ przygotowa ustaw pozwalaj眂 kobietom przej舵 na emerytur po 35, a m昕czyznom po 40 latach pracy

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

OPZZ i Solidarno舵 za uwzgl阣nieniem sta縰 pracy w ustawie emerytalnej

pracy, liczonego wed硊g okres體 op砤cania sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne, bez konieczno禼i spe硁ienia innych warunk體 przy 35 letnim okresie pracy dla kobiet i 40 letnim dla m昕czyzn. Zwi眤ek w opinii do projektu podkre秎a te potrzeb poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego przez

"Solidarno舵" pozytywnie o prezydenckim projekcie obni縠nia wieku emerytalnego

;spo砮cznie oczekiwanego rozwi眤ania" dotycz眂ego os骲 legitymuj眂ych si d硊gimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn) okresami zatrudnienia, kt髍e straci硑 prac, a nie osi眊n瓿y wieku emerytalnego - 60 lat 縴cia dla kobiet i 65 lat 縴cia dla m昕czyzn. "Prezydium KK NSZZ +Solidarno舵

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

40 godzin prac spo砮cznych, zakazu spo縴wania alkoholu oraz zakazu posiadania zwierz眛. Na taki wymiar kary nie zgodzi砤 si oskar縴ciel posi砶owa stowarzyszenia Ekostra z Wroc砤wia, mec. Anna Chrobot. - Okrucie駍two i wina oskar縪nego s bezsprzeczne. Kara powinna by adekwatna do czynu, jakiego

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

trzech fili縜nek kawy dziennie (170-375 mg) zmniejsza ryzyko wyst眕ienia zaburze wzwodu o 40 proc. 瑀骴硂 kofeiny nie mia硂 przy tym znaczenia (kofein zawieraj tak縠 napoje energetyzuj眂e). Efekt ten wida tak縠 u grup m昕czyzn z nadwag, oty硂禼i i nadci秐ieniem. Kawa nie wp硑wa jednak na sprawno舵

Kancelaria Prezydenta: w projekcie nie ma odniesienia do okresu sk砤dkowego

"Pan prezydent zrealizowa swoj obietnic wyborcz, (projekt) ustawy zawiera zmiany, kt髍e dotycz obni縠nia wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla m昕czyzn, natomiast nie ma tutaj odniesienia do okresu sk砤dkowego" - powiedzia砤 Anna Sur體ka-Pasek. Jak doda砤, koszt tej

Grabowska: uwzgl阣nienie sta縰 pracy przy przej禼iu na emerytur by硂by zasadne

by硂by zasadne. "Dyskusyjny jest okres - czy po 35 czy 40 latach, ale taki zapis dawa砨y mo縧iwo舵 przej禼ia na emerytur osobom, kt髍e pracowa硑 d硊go, w relatywnie trudnych warunkach, albo przynajmniej d硊go" - m體i砤. Podkre秎i砤, 縠 nie chodzi o sam sta pracy, tylko sta sk砤dkowy, czyli

"Gazeta Wyborcza": Bez stabilnej pracy dzieci nie przyb阣zie

Utraty zatrudnienia najbardziej boj si potencjalni m硂dzi rodzice. W秗骴 wszystkich badanych blisko 40 proc. pracownik體 martwi si, 縠 w ci眊u najbli縮zego roku straci prac. W najwi阫szym stresie 縴j m硂de kobiety. Zwolnienia boi si a 45 proc. Polek w wieku 18-24 lat, podczas gdy w秗骴 ich

Rafalska: w najbli縮zym czasie b阣zie powo砤ny prezes ZUS

konieczno禼i spe硁ienia innych warunk體 przy 35-letnim okresie pracy dla kobiet i 40-letnim dla m昕czyzn. Ten sta pracy mia砨y by liczony wed硊g okres體 op砤cania sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne. Og髄nopolskie Porozumienie Zwi眤k體 Zawodowych opowiada si za obni縠niem wieku emerytalnego, ale r體nie

Kukiz'15, Nowoczesna i PSL krytycznie o prezydenckim projekcie ws. emerytur

odrzucenie, mimo 縠 projekt ludowc體, przewiduj眂y przechodzenie na emerytur po 40 latach sta縰 pracy, zosta w taki w砤秐ie spos骲 potraktowany pod koniec listopada. "Projekt PSL by procedowany przez oko硂 p蟪torej godziny w Wysokiej Izbie, szkoda, 縠 te projekty nie mog硑 si spotka" - m體i

Kosiniak-Kamysz: projekt prezydenta to proste odwr骳enie zmian

rozpatrywanie r罂nych orzecze Trybuna硊 Konstytucyjnego, kt髍e wskazywa硑 w swoich uzasadnieniach d笨enie do wsp髄nego wieku emerytalnego dla kobiet i m昕czyzn" - przypomnia szef resortu pracy. W jego ocenie "mo縠 by trudne", 縠by prezydenckim projektem zaj背 si jeszcze obecny parlament

sd. Cztery osoby podejrzanego o wy硊dzenie ponad 1 mln z z PFRON

Podejrzani to cz硂nkowie zarz眃u stowarzyszenia - trzech m昕czyzn w wieku od 55 do 69 lat oraz 40-letnia kobieta. Ca砤 czw髍ka us硑sza砤 zarzuty oszustwa znacznej warto禼i. Grozi im za to kara do 10 lat wi陑ienia - poinformowa w 秗od PAP Rados砤w Gwis z 丑dzkiej policji. Zarzuty obejmuj lata

眘kie. Zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dla ojca 3-latki z Rybnika

Prokurator poinformowa, 縠 "wobec znacznej poprawy stanu zdrowia" 40-letniego m昕czyzny, w pi眛ek po po硊dniu zosta on przes硊chany w charakterze podejrzanego. "Przes硊chanie to odby硂 si za zgod lekarzy na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku. M昕czy糿ie przedstawiono

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

wsp蟪autor pracy Andreas Vigelsoe z Centrum Zdrowego Starzenia i Wydzia硊 Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Wed硊g niego utrata si硑 mi甓ni w nodze u m硂dych pan體 by砤 taka, jakby postarzeli si o 40-50 lat. W badaniach udzia wzi瓿o 17 m硂dych m昕czyzn (秗ednia wieku 23 lata) oraz 15 starszych

Rafalska: program 500+ na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego

czytanie prezydenckiego projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych, kt髍y ma na celu przywr骳enie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m昕czyzn. OPZZ i Solidarno舵 opowiadaj si za uwzgl阣nieniem sta縰 pracy - 35-letniego dla kobiet i 40-letniego dla

Rafalska: program 500+ na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego

sta縰 pracy - "S" 35-letniego dla kobiet i 40-letniego dla m昕czyzn, OPZZ 40-letniego bez wzgl阣u na p砮. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat dla kobiet i m昕czyzn; jest stopniowo podnoszony - kobiety docelowo maj go osi眊n辨 w 2040 r., a m昕czy糿i w 2020 r.

Sejm: PiS za, opozycja przeciw obni縠niu wieku emerytalnego

emerytalny dla kobiet i m昕czyzn do 67 lat. Podczas debaty prezydencka minister Anna Sur體ka-Pasek m體i砤, 縠 wyd硊縜nie wieku emerytalnego jest bezzasadne. Jak przekonywa砤, nie trzeba wyd硊縜 wieku emerytalnego, by zatrzyma pracownik體 d硊縠j na rynku pracy. Przypomnia砤, 縠 osi眊ni阠ie wieku

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Do zdarzenia dosz硂 dzi rano. - Tu przed godz. 7 policjanci otrzymali zg硂szenie o m昕czy糿ie, kt髍y wspi背 si na komin usytuowany na terenie jednej z prywatnych firm w Bielsku-Bia砮j. M昕czyzna 勘da od dyrekcji wyp砤ty nale縩ych mu pieni阣zy za wykonane prace - informuje Elwira Jurasz, oficer

40 lat pracy i fajrant

40 lat pracy i fajrant

. Propozycja zak砤da mo縧iwo舵 wcze秐iejszego przej禼ia na emerytur po przepracowaniu 40 lat. Do tego okresu licz si tylko lata op砤cania sk砤dek do ZUS; nie tylko podczas pracy na etacie, ale r體nie na umowie-zleceniu, w czasie prowadzenia w砤snej dzia砤lno禼i gospodarczej, s硊縝y wojskowej, urlop體

Sejm: PiS za, opozycja przeciw obni縠niu wieku emerytalnego

wiek emerytalny dla kobiet i m昕czyzn do 67 lat. Podczas debaty prezydencka minister Anna Sur體ka-Pasek m體i砤, 縠 wyd硊縜nie wieku emerytalnego jest bezzasadne. Jak przekonywa砤, nie trzeba wyd硊縜 wieku emerytalnego, by zatrzyma pracownik體 d硊縠j na rynku pracy. Przypomnia砤, 縠 osi眊ni阠ie wieku

Zwi眤ki apeluj o podwy縦i i uwzgl阣nienie sta縰 pracy przy prawie do emerytury

ustaleniem sta縰 pracy pozwalaj眂ego na przechodzenie na emerytur - niezale縩ie od wieku - na 35 lat sk砤dkowych dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. OPZZ uwa縜, 縠 sta powinien wynosi 40 lat niezale縩ie od p砪i, ale w okresach sk砤dkowych nale縜硂by uwzgl阣ni czas urlopu wychowawczego oraz zwolnie

Andrzej Duda w poniedzia砮k poka縠 projekt ustawy o wieku emerytalnym

Obni縠nie wieku emerytalnego do 65 lat dla m昕czyzn i 60 lat dla kobiet oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku to deklaracje Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej, kt髍e - jak m體i - s dla niego priorytetowe. - Stosowne ustawy s ju gotowe i b阣 sk砤dane w najbli縮zych dniach. Nie jednocze秐ie

Zjednoczona Lewica jak Janosik. "Koszt utrzymania pa駍twa musi spa舵 na najbogatszych"

Koalicja stawia na elektorat socjalny. - Wiek emerytalny musi by ni縮zy, to b阣zie sztandarowy postulat ZL - m體i Krzysztof Gawkowski, sekretarz SLD. ZL chce uzale縩i wiek emerytalny od sta縰 pracy. 40 lat dla m昕czyzn i 35 lat dla kobiet. Proponuje podniesienie najni縮zych emerytur o 200 z

Ojciec Oliwki, kt髍a zmar砤 w aucie, dobrowolnie podda si karze

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka. Grozi za to kara od

眘kie. Akt oskar縠nia ws. 秏ierci trzylatki pozostawionej w aucie

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k PAP zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka, za co mo縠 grozi

Dardzi駍ki: prezydent da sygna wyborcom, 縠 powinien si zmieni uk砤d si

sta縰 pracy, np. 40 lat. W體czas taka "kompromisowa wersja" b阣zie mia砤 szanse na uchwalenie. "Mo縧iwe jest te, 縠 gdy powstanie nowy rz眃, po przejrzeniu stanu finans體 publicznych stwierdzi, 縠 ich stan jest na tyle z硑, 縠 nie mo縩a przeprowadza 縜dnych gwa硉ownych reform"

Powiat musi zap砤ci rowerzy禼ie 35 tys. z, bo droga by砤 z砤

cz甓ciowo niezdolny do pracy. Rok p蠹niej poszkodowany z硂縴 pozew przeciwko Starostwu Powiatowemu w Wa砨rzychu i za勘da zado舵uczynienia w wysoko禼i 40 tys. z. Urz阣nicy bronili si tym, 縠 przed wypadkiem ulica by砤 oddana pod remont wykonawcy i to on powinien ponie舵 odpowiedzialno舵 za bezpiecze駍two

Co si zmieni w emeryturach

m昕czyzn - po 40 latach. OPZZ t硊maczy, 縠 ma to by rozwi眤anie dla os骲, kt髍e nie maj 縜dnej pracy i 縜dnego dochodu. - Je縠li kto b阣zie mia prac, to nie b阣zie wcze秐iej odchodzi na emerytur - us硑szeli秏y w OPZZ. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rz眃zie mog

Zarzuty dla ojca zmar砮j 3-latki. Grozi mu 5 lat wi陑ienia

Przes硊chanie odby硂 si w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, w kt髍ym od wtorku przebywa 40-letni m昕czyzna. Lekarze uznali, 縠 stan jego zdrowia pozwala na przes硊chanie. M昕czy糿ie przedstawiono zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci c髍ki. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolno禼i. 40

Osiem na dziesi赕 kobiet w Iraku do秝iadcza przemocy seksualnej

ponad 40 proc. si硑 roboczej w Iraku, a prawo pracy wyr體na硂 pensj kobiet i m昕czyzn zajmuj眂ych to samo stanowisko. Od lat 80. kobiety mia硑 zar體no czynne, jak i bierne prawo wyborcze. Wszystko zacz瓿o si zmienia po wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 roku z Kuwejtem i Stanami Zjednoczonymi. Irak

Podlaskie. Odroczone rozpoznanie apelacji ws. w骿ta gminy P砤ska

w骿t trafi do aresztu, opu禼i go po wp砤ceniu 100 tys. z por阠zenia maj眛kowego. Po opuszczeniu aresztu samorz眃owiec powr骳i do pracy w urz阣zie. W czerwcu 2012 r. odby硂 si w gminie referendum w sprawie jego odwo砤nia, ale by硂 niewa縩e z powodu zbyt niskiej frekwencji. W jesiennych wyborach w

Jak si zmieni emerytury

emerytury dla kobiet po 35, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. Za by硂 a 430 pos丑w. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy ustawodawczej, zapewnia, 縠 uprzywilejowanie kobiet - prawo do emerytury po 35 latach pracy zamiast 40 jak u m昕czyzn - jest uzasadnione, bo

Polacy emigruj眂y do Berlina nie maj zamiaru wraca do kraju

Wyniki bada przedstawi砤 w czwartek minister pracy i integracji Berlina Dilek Kolat. Minor przeprowadzi ankiet w秗骴 obywateli sze禼iu pa駍tw, ch阾nie osiedlaj眂ych si w Berlinie od 2008 roku w celu podj阠ia pracy. 47 proc. Polak體 zadeklarowa硂, 縠 przyjechali do stolicy Niemiec na sta砮

Jest 秎edztwo w sprawie 秏ierci 3-latki zostawionej w aucie. Zlecono sekcj zw硂k

. Do tragedii dosz硂 we wtorek. 40-letni m昕czyzna pojecha do elektrowni Rybnik i prawdopodobnie zapomnia, 縠 na tylnej kanapie siedzi 3-letnia c髍ka, kt髍 mia odwie兼 do przedszkola. Zostawi forda mondeo na zak砤dowym parkingu i poszed do pracy. Kiedy wr骳i po godz. 15, dziewczynka nie dawa砤

TNS: Polacy nie maj trudno禼i z "zadaniami domowymi"

wywiercenie dziury w 禼ianie - tak umiej阾no舵 deklarowa硂 kolejno 75 proc. oraz 69 proc. badanych. Badanie pokaza硂, 縠 pewne prace i zadania domowe s 砤twiejsze dla m昕czyzn, a inne dla kobiet. Najwi阫sze r罂nice ujawni硑 si w przypadku dw骳h zada. Wywierci dziur w 禼ianie potrafi mniej ni po硂wa

Komu si nale縴 ochrona przedemerytalna

okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe musz wynosi 30/35 lat (kobiety/m昕czy糿i). W drugim wariancie musi: + mie sta pracy wynosz眂y minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (m昕czy糿i) - wtedy 秝iadczenie dostanie niezale縩ie od wieku. Do sta縰 licz si okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe. Okresy niesk砤dkowe nie

Wybory prezydenckie. Bronis砤w Komorowski: "40 lat pracy umo縧iwi nam przej禼ie na emerytur. Jest projekt ustawy"

gest體 polityk體 i tak b阣ziemy musieli pracowa jak najd硊縠j - tak ekspert ds. emerytur prof. Marek G髍a skomentowa zapowied prezydenckiego projektu ustawy zezwalaj眂ego na przechodzenie na emerytur po osi眊ni阠iu 40-letniego sta縰 pracy. W jego ocenie taka propozycja wpisuje si w list decyzji

7-godzinny dzie pracy i T-shirt, czyli upa硑 w biurze

s硊縝y - informuje m. insp. Joanna K眂ka z KWP w dzi. - Oczywi禼ie nie mo縠 to zaburzy funkcjonowania poszczeg髄nych jednostek policji i wp硑wa negatywnie na wykonywane zadania. Musi by zachowany 40-godzinny czas pracy, ale w miar mo縧iwo禼i mo縩a przychodzi o innych godzinach - m體i

sd. Akt oskar縠nia ws. nielegalnej fabryki papieros體

dostaw kleju i folii do produkcji papieros體, mia te cz甓ci zamienne do maszyn. Fabryka znajdowa砤 si w wynajmowanych halach po by砮j winiarni. Teren by otoczony betonowym p硂tem, a wjazdu pilnowali dwaj oskar縠ni w wieku 38 i 40 lat. Do ich zada nale縜硂 tak縠 nadzorowanie pracy zatrudnionych tam

Zabi trzy osoby w wypadku. Od kwietnia powinien by w wi陑ieniu, a siedzi w domu

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2014 r. na drodze krajowej nr 22 Dawid K. spowodowa wypadek, w kt髍ym zgin阬i 63-letnia Helena, 40-letni Jaros砤w (wraca z pracy w Holandii) i 14-letnia Ola, z trzech pokole rodziny z Gardzka. K. prowadzi swoje audi A6 po pijanemu - mia 2,47 promila alkoholu we

Kibole GieKSy podejrzani o podpalenie salonu gier. W aucie siekiery i ostrze do walki wr阠z

wzniecili ogie. Pomieszczenie salonu sp硂n瓿o doszcz阾nie, straty oszacowano na ponad 40 tys. z. iadkowie zdarzenia powiadomili policj i powiedzieli, jakim autem sprawcy odjechali sprzed salonu. W髗 zosta zatrzymany na ulicy Ko禼iuszki. W 秗odku siedzia硂 trzech m昕czyzn w wieku 18-23 lat. Wed硊g

Prokurator: ojciec dziewczynki zmar砮j w aucie ma ogromne poczucie winy

40-letni m昕czyzna w miniony wtorek, zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha bezpo秗ednio na parking, zostawi c髍k w samochodzie i poszed do pracy. Po jej zako馽zeniu, kiedy otworzy drzwi auta, 縠by pojecha do domu, zorientowa si, 縠 dziecko pozosta硂 w 秗odku. Pr骲y reanimacji i

kasz W眘 Stra縜kiem Roku 2015 Wojew骴ztwa Ma硂polskiego

Miesi眂a. Marsza砮k Jacek Krupa m體i o ich profesjonalizmie, znakomitym wyszkoleniu i odwadze na s硊縝ie. W秗骴 nich byli r體nie: 40-letni ogn. Rafa Kania z Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Olkuszu (za uratowanie kobiety na ulicy przez przeprowadzenie szybkiej reanimacji), 52-letni

Bezczelnie zaczepiali kobiety na ulicy. Gdy podesz硑 bli縠j, okaza硂 si, 縠 to ich matki

Zadbana 40-latka, w peruce, okularach i kusej zielonej sukience przechadza si ulicami Limy, stolicy Peru. Dobrze wie, 縠 za rogiem spotka swojego syna, kt髍y zaczepia nieznajome kobiety i rzuca w ich kierunku niewybredne komentarze. Tak w砤秐ie si dzieje. M昕czyzna jest zaskoczony, 縠 to nie

Bia硑stok. IPN we wrze秐iu wznowi prace archeologiczne na terenie aresztu

Prace na terenie aresztu rozpocz瓿y si w ubieg硑m roku, wtedy w lipcu i pa糳zierniku odkryto pierwsze szcz眛ki. Kontynuowano je w maju tego roku, kiedy odnaleziono szcz眛ki ok. 180 os骲. W sumie daje to liczb ponad 190 szcz眛k體 os骲 - m昕czyzn, kobiet i dzieci. Ekshumacje prowadzone by硑

Prokurator: 3-latka zmar砤 w wyniku udaru cieplnego

Rybnicka prokuratur zna ju przyczyny 秏ierci 3-letniej Oliwi. Pozostawiona przez ojca na 8 godzin w samochodzie dziewczynka dosta砤 udaru, mia砤 te rozleg砮 poparzenia sk髍y. Do tragedii dosz硂 we wtorek na parkingu przy elektrowni Rybnik. 40-letni ojciec Oliwi, jad眂 do pracy, zapomnia j

Chi馽zycy pal jak smoki. Co trzeci m昕czyzna umrze z tego powodu przedwcze秐ie

stanowili m昕czy糿i).  Naukowcy ustalili ponadto, 縠 w Chinach mi阣zy rokiem 1990 a 2010 bardzo wzros砤 秏iertelno舵 zwi眤ana z tytoniem; obecnie jest to przyczyna zgonu ok. 20 proc. m昕czyzn (w miastach 25 proc.) w wieku 40-79 lat, podczas gdy w 1990 r. - 10 proc. Ryzyko przedwczesnej 秏ierci jest

Upa硑, a kobietom zimno

podczas tej pracy. Okaza硂 si, 縠 by on znacz眂o ni縮zy ni m昕czyzn, co sugeruje, 縠 kobiety nie "grzej si" tak bardzo od 秗odka (przemiana materii ma wp硑w na nasz termoregulacj). A to oznacza, 縠 latem potrzebuj s砤bszego sch砤dzania, by czu si komfortowo. Normy dotycz眂e komfortu

Szef "S" o projekcie obni縜j眂ym wiek emerytalny: prezydent dotrzyma s硂wa

projektem prezydenta. "B阣ziemy chcieli na pewno na kolejnych etapach (prac legislacyjnych) przedstawia swoje propozycje, chocia縝y jeszcze (te) dotycz眂e okresu sk砤dkowego" - zaznaczy. NSZZ "Solidarno舵" proponowa po潮czenie wieku z d硊go禼i okresu sk砤dkowego. Prezydent podpisa

Sejm i PG: podwy縮zenie wieku emerytalnego - konstytucyjne

, 縠 z bada ma wynika mo縧iwo舵 d硊縮zej pracy w populacji danego kraju. Chybione s te zarzuty o zaskoczeniu przysz硑ch emeryt體 nowymi rozwi眤aniami, skoro jest to roz硂縪ne na lata i docelowy wiek emerytalny dla m昕czyzn zostanie osi眊ni阾y w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. - przekonywa Budka

Reforma systemu emerytalnego - programy partii

takimi zmianami w prawie, kt髍e dawa硑by prawo do przechodzenia na emerytur po 40 latach pracy - w przypadku m昕czyzn, a w odniesieniu do kobiet - po 35 latach pracy. Przy czym do sta縰 zalicza砨y si tak縠 okres zatrudnienia na podstawie um體 cywilnoprawnych. ZL proponuje te, by wdowy i wdowcy mogli

CBOS: Po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony. Spada mobilno舵 zawodowa Polak體

gospodarstwo rolne lub dzia砤lno舵 gospodarcz poza rolnictwem. Przeci阾ny Polak pracuje nieco wi阠ej ni 10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Prac powy縠j 40 godzin w tygodniu

igulec i Brejwo szukaj wzorca m阺ko禼i

1. - Polski wzorzec m阺ko禼i to jest nieodmiennie m昕czyzna z erekcj - m體i Micha Pozda, seksuolog i wyk砤dowca Uniwersytetu SWPS. - Mam pacjent體, kt髍zy maj 40 lat, rodzin i dobr prac, a na pytanie, na ile czuj si m昕czyznami, odpowiadaj: 40 procent. Bo maj k硂poty z erekcj. Sk眃 to

Viagra dla kobiet w aptekach? Eksperci s na "tak"

potencj u m昕czyzn. Pfitzer - producent "niebieskiej tabletki" zarobi - na niej w 2012 r. ponad dwa miliardy dolar體. Z bada medycznych wynika, 縠 co najmniej 40 procent kobiet skar縴 si na brak pop阣u seksualnego.

Eksperci: zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w kierownictwie firm ma pozytywne skutki

. Fuszara zaznaczy砤, 縠 zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w biznesie powoduje m.in., 縠 decyzje w firmach s podejmowane bardziej trafnie, poniewa brane s pod uwag odmienne do秝iadczenia kobiet i m昕czyzn. Wiceminister pracy i polityki spo砮cznej Ma砱orzata Marci駍ka wyja秐i砤, 縠 konferencja to

Podzielona lewica przesz砤 w pochodach przez miasto [WIDEO]

"Przecz z umowami 秏ieciowymi o prac" - widnia硂 na tabliczce, kt髍 w pi眛kowe przedpo硊dnie trzyma starszy m昕czyzna na placu Grzybowskim. Zebra硂 si tam oko硂 stu os骲, w秗骴 nich przedstawiciele lewicy: Joanna Senyszyn i Paulina Piechna-Wi阠kiewicz, wiceprzewodnicz眂e SLD, Jan Guz

sd. 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo staruszka - prawomocne

mieszkania znikn背 m.in. portfel z pieni阣zmi. Policjanci szybko ustalili podejrzanego, kt髍ym okaza si 40-latek zameldowany po s眘iedzku w mieszkaniu swojej babci. Jak ustalono, w pa糳zierniku 2011 roku Marcin F. straci prac, ale ukrywa to przed rodzin. Utrzymywa si z po縴czek i pieni阣zy, kt髍e

Bujdy emerytalne PiS-u i Dudy

Polub nas na Facebooku Po wyborach wycofuje si z tego pomys硊. Ju nie jest "za prostym powrotem do poprzedniego rozwi眤ania". Chce, by ka縟y, kto zamierza wcze秐iej przej舵 na emerytur, musia dodatkowo udowodni 40 lat sta縰 pracy. Prawicowi dziennikarze chwal wielk odpowiedzialno舵

Czy Picasso m骻 da 271 prac elektrykowi? Trwa proces

do tego dosz硂, bada w tych dniach francuski s眃. Warto舵 dzie prawnik rodziny malarza ocenia na 60-100 milion體 euro. Prace powsta硑 mi阣zy 1900 a 1932 rokiem i nigdy nie by硑 wystawiane. Je縠li Le Guennec zostanie uznany za winnego przyw砤szczenia cudzej w砤sno禼i (ukrywa dzie砤 w gara縰 przez 40

Na co choruj Polacy

warunkach nikt jeszcze nie wyliczy. S tylko pr骲y liczenia koszt體 poszczeg髄nych chor骲. Ale najbardziej zaskakuj眂a w raporcie "Praca. Zdrowie. Ekonomia" jest dla mnie informacja, 縠 najd硊縮z chorob wszystkich polskich pracownik體 jest ci笨a - poch砤nia 40 proc. dni chorobowego. To polska

Dzisiaj w TV: "Brat", "Gomorra" i "Kr髄owa Margot" [06.01.16]

prac re縴sera, a do buduj眂ej nastr骿 muzyki Gorana Bregovicia. (Piotr Zawacki) "Brunet wieczorow por"komedia, Polska 1976, re. Stanis砤w Bareja, wyk. Krzysztof Kowalewski, Bo縠na Dykiel, Miros砤wa Krajewska22:40 | TVP 1 Kryminalna intryga "Bruneta..." (przeci阾ny warszawiak boi

Rewolucja w emeryturach

10 lipca Sejm skierowa do komisji polityki spo砮cznej i rodziny obywatelski projekt ustawy zak砤daj眂y prawo do emerytury dla kobiet po 35 latach pracy, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. A 430 pos丑w by硂 za. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy

Szef "S" o projekcie obni縜j眂ym wiek emerytalny: prezydent dotrzyma s硂wa

swoje propozycje, chocia縝y jeszcze (te) dotycz眂e okresu sk砤dkowego" - zaznaczy. Solidarno舵 proponowa砤 po潮czenie wieku z d硊go禼i okresu sk砤dkowego - 35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. "Dzi najwa縩iejsze jest i szczeg髄nie m體i to w tym miejscu wszystkim niedowiarkom, kt髍zy

Myszy chudn w oczach

przypadku zabieg體 chirurgicznych polegaj眂ych na zmniejszeniu obj阾o禼i 縪潮dka, kt髍y u gryzoni skutkowa spadkiem wagi o 30-40 proc.). Myszy, kt髍ym podawano ten zwi眤ek, prawie ca砶owicie pozby硑 si tkanki t硊szczowej. - Je秎i zwi眤ek ten b阣zie dzia砤 na ludzi tak samo jak na myszy, mo縠 by pot昕nym

Dziecko zmar硂 w samochodzie. Kara w zawieszeniu dla ojca?

- edztwo planujemy sko馽zy na koniec lipca. Wszystko wskazuje na to, 縠 b阣ziemy wnioskowa o zastosowanie w sprawie ojca kary w zawieszeniu - m體i Jacek S砤wik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku. 40-letni m昕czyzna 10 czerwca zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha na parking pod

Izrael. Zatrzymano ponad 50 haredim przeciwnych s硊縝ie w wojsku

Od utworzenia pa駍twa izraelskiego w 1948 roku studenci jesziw, w kt髍ych prowadzone s studia talmudyczne, mogli uzyska zwolnienie ze s硊縝y wojskowej. Nauka w jesziwie dla m昕czyzn w wieku 18-26 lat prowadzona jest w pe硁ym wymiarze godzin, uniemo縧iwiaj眂ym podj阠ie pracy. Ale wed硊g nowej

Podwy縮zenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK

. cz甓ciow emerytur. Zgodnie z ustaw prawo do takiego 秝iadczenia przys硊guje kobietom w wieku 62 lat, kt髍e maj co najmniej 35 lat sta縰 ubezpieczeniowego oraz m昕czyznom, kt髍zy uko馽zyli 65 lat i posiadaj co najmniej 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego. Cz甓ciowa emerytura stanowi 50 proc. pe硁ej kwoty

M阺ka broda. Dlaczego nasza mi硂舵 do zarostu wci笨 ro秐ie?

pi秏ie "New Scientist" prymatolog Adrian Barnett (informuj眂, 縠 mia brod, zanim sta硂 si to modne), problem brody jest fascynuj眂y. Przede wszystkim jest ona jedn z najbardziej oczywistych oznak m阺kiej dojrza硂禼i p砪iowej. Jej grubo舵 i d硊go舵 ka縟y m昕czyzna mo縠 mie r罂n, ale faktem

Koz硂wska-Rajewicz: r體no舵 p砪i to jedna z fundamentalnych zasad UE

Podczas Kongresu Kobiet odby si czwarty okr眊硑 st蟪 europejskich ministr體 do spraw r體no禼i p砪i. Gospodarzami spotkania pod has砮m "R體no舵 kobiet i m昕czyzn w gremiach decyzyjnych" byli Koz硂wska-Rajewicz oraz minister pracy i polityki spo砮cznej W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

pi赕dziesi眛ce. By硂 ich blisko 1650 - to a 19 proc. wszystkich pr骲 samob骿czych. Ubieg硑 rok by wi阠 tak縠 pierwszym, kiedy to pi赕dziesi阠iolatkowie najcz甓ciej pr骲owali odebra sobie 縴cie. Wyd硊縠nie wieku emerytalnego do 67 lat sprawi硂, 縠 pi赕dziesi阠ioletni m昕czyzna ma dzi przed sob 17 lat pracy

Kierowca, kt髍y zabi kobiet: Wypi砮m z koleg litr w骴ki

. M昕czyzna nie chcia podda si badaniu alkomatem, dlatego trzykrotnie przymusowo pobrano mu krew do bada. Ich wyniki nie s jeszcze znane, ale 24-latek przyzna si, 縠 wcze秐iej wypi z koleg z pracy litr w骴ki. Jak si okazuje, Kamilowi S. trzy lata temu odebrano prawo jazdy z powodu alkoholu. Dokument

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

(kobiety) i 25-letni (m昕czy糿i). Uwaga! Osoby z d硊縮zym sta縠m - 34 lata dla kobiet i 39 lat dla m昕czyzn - nie musz czeka do osi眊ni阠ia wymaganego wieku. iadczenie przedemerytalne dostan te ci, kt髍zy zostali zwolnieni z pracy (ale nie dyscyplinarnie!) i spe硁iaj dodatkowe kryteria

Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy. Socjal (LISTA NR 6)

emerytalnego od sta縰 pracy - 35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. Chce przywr骳i 40-proc. stawk PIT dla najwi阠ej zarabiaj眂ych (nie podaje progu) oraz opodatkowa aktywa bankowe (0,5 proc.) i spekulacyjne transakcje finansowe (nie wiadomo ile). Zapowiada dop砤ty po 200 z do najni縮zych emerytur. A

CBOS: po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony

10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Obecnie prac powy縠j 40 godzin w tygodniu zadeklarowa硂 43 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej ni w 2004 r.). Dok砤dnie 40

Raport: w USA na depresj najcz甓ciej choruj kobiety w 秗ednim wieku

Badania potwierdzaj, 縠 kobiety cz甓ciej choruj na depresj ani縠li m昕czy糿i. Cierpi z tego powodu co dziesi眛a Amerykanka, podczas gdy w秗骴 m昕czyzn choroba ta wyst阷uje prawie dwukrotnie rzadziej. Kobiety cz甓ciej choruj we wszystkich grupach wiekowych. Co 髎ma z nich jest w wieku mi阣zy 40

By kobiet w Polsce

pod wzgl阣em p砪i. Tam, gdzie tego monitoringu nie ma, nie mo縠my nic na ten temat powiedzie. Praca kobiet zawsze by砤 ceniona mniej. To ma bardzo g酬bokie i historyczne przyczyny. W okresie mi阣zywojennym pojawia硑 si nawet protesty m昕czyzn przeciwko zatrudnianiu kobiet jako tych, kt髍e zani縜j

Zientarski: senacka komisja zajmie si emeryturami cz甓ciowymi

秝iadczenia mog skorzysta kobiety od 62. roku 縴cia i po przepracowaniu 35 lat, a m昕czy糿i od 65. roku 縴cia i maj眂 sta pracy 40 lat. Prezes TK prof. Andrzej Rzepli駍ki m體i po wyroku, 縠 zakresowe uchylenie przepisu dotycz眂ego emerytur cz甓ciowych nie wp硑wa na mo縧iwo舵 skorzystania z tej instytucji

Podpali dwie kobiety w o秗odku pomocy spo砮cznej

Pomieszczenie stan瓿o w p硂mieniach. Cz甓 os骲 uciek砤, w pokoju zosta硑 dwie pracownice. Jedna z kobiet odnios砤 tak powa縩e obra縠nia, 縠 nie uda硂 si jej uratowa. 40-latka zmar砤 na miejscu. Drug kobiet, kt髍a znajdowa砤 si w tym samym pomieszczeniu, 秏ig硂wiec przetransportowa do

Prok. Generalny: podwy縮zenie wieku emerytalnego w zasadzie konstytucyjne

wyr體nawcze kobiet jest dopuszczalne, ale ma w za硂縠niu charakter przej禼iowy. Trybuna sygnalizowa te Sejmowi potrzeb stopniowego zr體nywania wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn. Pogl眃, 縠 wszystkie osoby, zaczynaj眂e prace w starym systemie emerytalnym mog硑 oczekiwa, 縠 nie zmieni si on przez ca硑

眘kie. Co drugi bezrobotny jest d硊gotrwale bez pracy

by硑 zarejestrowane w urz阣zie pracy przez co najmniej 12 miesi阠y. W Cz阺tochowie w秗骴 bezrobotnych trwale pozostaj眂ych bez pracy najwi阠ej jest kobiet i m昕czyzn z wykszta砪eniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym - 潮cznie ponad 56 proc. "D硊gotrwale bezrobotnych jest coraz wi阠ej

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

26.02. Gda駍k (PAP) - Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych. Jak

Fortele PiS i emerytury

emerytalnego. Raz s硑szeli秏y, 縠 nale縴 wr骳i do starych zasad, kiedy to kobiety przechodzi硑 na emerytur w wieku 60 lat, a m昕czy糿i - 65 lat. Innym razem kandydat Duda, a nast阷nie prezydent Duda m體i, 縠 mo縩a uchwali ustaw, kt髍a wprowadza dodatkowy czynnik: mo縩a zako馽zy prac, gdy ma si np. 40

Wst阷ne wyniki bada szcz眛k體 odkrytych na terenie b. aresztu NKWD i UB w P硂cku

Wed硊g dokument體 oraz przekaz體, na terenie b. p硂ckiego aresztu NKWD i UB mog spoczywa szcz眛ki co najmniej jedenastu os骲 - poinformowa PAP dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, kieruj眂y w IPN Samodzielnym Wydzia砮m Poszukiwa nieznanych dot眃 miejsc poch體k體 ofiar komunistycznego terroru z lat 40

Marsza砮k Wenderlich si阦a do sejmowej zamra縜rki i uderza w PO

ustaw pozwalaj眂 przechodzi na emerytur po 40 latach sta縰 pracy w przypadku m昕czyzn i 35 w przypadku kobiet, dodatek emerytalny dla wd體 i wdowc體 oraz zwi阫szenie liczby os骲, kt髍e mog si ubiega o zasi砮k rodzinny. Dlaczego akurat te ustawy? - To musz by projekty, kt髍e maj ju sw骿 numer

Prac kobiet pa駍twa si bogac [WYNIKI BADA裖

Zgodnie z najnowszym raportem OECD 'Closing the Gender Gap:Act Now (Wyr體nuj眂 nier體no禼i pomi阣zy p砪iami) kobiety sp阣zaj w krajach rozwini阾ych w pracy wyra糿ie mniej czasu od m昕czyzn. Jednak je秎i do pracy p砤tnej doliczymy tak縠 obowi眤ki domowe, opiek nad dzie鎚i, okazuje si, 縠 w

Przypadek, kt髍ego nie zapomn. Kwiaty za badanie prostaty

roku gdy uko馽z 40 lat. M昕czyzna przyzna, 縠 nigdy tego nie robi i nawet o tym nie pomy秎a. Po kilku dniach pacjent pojawi si ponownie w klinice, by odebra wyniki bada. Okaza硂 si, 縠 PSA by硂 lekko podwy縮zone. Poleci砤m m昕czy糿ie, by zapisa si do urologa w naszej klinice. Na pocz眛ku

Lekcja o emeryturach dla prezydenta Dudy

proces, kt髍y si sko馽zy za lat 25 w przypadku kobiet (im praca wyd硊縜 si mocno, bo o lat siedem) i za pi赕 lat w przypadku m昕czyzn (wzrost o dwa lata). Tak naprawd w pe硁i podwy縦 wieku emerytalnego odczuj wi阠 dzisiejsze 40-latki (i rzecz jasna osoby m硂dsze). Oczywi禼ie, aby ludzie d硊縠j

Skradziony Kossak odnaleziony w Bydgoszczy. Wr骳i do muzeum?

Wojciech Kossak stoi z r阫 w kieszeni. Czerwony frak, cylinder, szpicruta pod pach, bia砮 bryczesy i wysokie buty. Obraz o wymiarach 50 cm na 40 cm zosta zrabowany wraz z kolekcj kilkunastu innych z Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w G髍kach Wielkich. Jego kustosze od lat apeluj o jakiekolwiek

40 os骲 na "pace" ci昕ar體ki. Policja: To mog硂 sko馽zy si tragicznie [WIDEO]

; jecha硂 40 os骲. Okaza硂 si, 縠 byli to pracownicy pobliskiego sadu, kt髍zy wracali po pracy do domu. Jechali bez jakichkolwiek zabezpiecze, siedz眂 na pod硂dze. Nie mieli 縜dnych okien i mo縧iwo禼i oddychania 秝ie縴m powietrzem. Jednak policjant體 zaskoczy砤 jeszcze bardziej reakcja kierowcy. - Panowie

[MATERIA PARTNERA] Zaawansowane technologie medyczne powstaj we Wroc砤wiu

pr骲ek krwi od zdrowych m昕czyzn w wieku 40-45 lat i 100 pr骲ek od m昕czyzn w tym samym wieku, ale z okre秎on chorob - t硊maczy Anna Laskowska. Dodatkowo plac體ka wykonuje dwa rodzaje bada przesiewowych: badania w kierunku chor骲 sercowo-naczyniowych, takie jak: cholesterol ca砶owity, HDL, LDL

Kwestia zr體nania wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn wraca przed TK

emerytur. Zgodnie z ustaw prawo do takiego 秝iadczenia przys硊guje kobietom w wieku 62 lat, kt髍e maj co najmniej 35 lat sta縰 ubezpieczeniowego, oraz m昕czyznom, kt髍zy uko馽zyli 65 lat i posiadaj co najmniej 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego. Cz甓ciowa emerytura stanowi 50 proc. pe硁ej kwoty emerytury z

UE. Problemy psychiczne m昕czyzn trudno wykrywalne

Z powodu problem體 psychicznych, m昕czy糿i cz甓ciej ni kobiety pope硁iaj samob骿stwa, uciekaj w na硂gi lub demonstruj "antyspo砮czne" zachowania. S r體niej mniej ch阾ni do zwr骳enia si o pomoc - wynika z raportu. Wed硊g autor體, problemy zdrowotne m昕czyzn wynikaj w du縴m stopniu

Zab骿stwo w poprawczaku. Rodzina stra縩ika chce 400 tys. z

czterech dniach w szpitalu. Po napadzie sprawcy uciekli, ale zostali z砤pani przez policj po 40 minutach, 1,5 km od schroniska. Pochodz z Torunia, W硂c砤wka i Inowroc砤wia. Wszyscy trafili do aresztu, bo s眃 rodzinny zdecydowa, 縠 z powodu wysokiej demoralizacji powinni odpowiada za swoje czyny jak

Ojciec zostawi rano trzylatk w samochodzie. Dziecko nie 縴je

Do tragedii dosz硂 na parkingu przy elektrowni Rybnik. Kilka minut po godzinie 15 40-letni m昕czyzna znalaz w samochodzie cia硂 swojej 3-letniej c髍ki. Dziewczynka sp阣zi砤 w stoj眂ym na pal眂ym s硂馽u aucie 8 godzin. - Wszystko wskazuje na to, 縠 m昕czyzna zapomnia odwie兼 j do przedszkola i o

Dzisiaj w TV: "痚gnaj, moja konkubino", "Supermarket" i Piotr I [29.12.15]

"Dzika lokatorka"komedia, USA 1992, re. Frank Oz, wyk. Steve Martin, Goldie Hawn, Dana Delany20:25 | TVP 1 Architekt Newton Davis, pragn眂 zdoby r阫 ukochanej Becky, buduje dla niej dom - prezent 秎ubny. O秝iadczyny zostaj jednak odrzucone, m昕czyzna jest zdruzgotany. D硊go nie

Kara za pobicie czarnosk髍ego: prace spo砮czne w jego fundacji

Galik, prowadz眂a projekt Sukurs zajmuj眂y si przeciwdzia砤niem przemocy motywowanej nienawi禼i na tle rasowym, kt髍a obserwowa砤 proces. Lepsze prace, ni odsiadka Z braku jednoznacznych dowod體 wskazuj眂ych na napa舵 na tle rasowym s眃 skaza m昕czyzn za pobicie, a wymierzaj眂 im kar, wzi背 pod

Eksperci: obni縠nie wieku emerytalnego to b潮d

. Celem z硂縪nej przez prezydenta Andrzeja Dud noweli jest obni縠nie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla m昕czyzn. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezale縩ie od p砪i, podnoszony jest stopniowo - kobiety osi眊n go w 2040 r. a m昕czy糿i w 2020. G丑wny ekonomista FOR Aleksander szek

Komendant G丑wny Policji w秗骴 wyr罂nionych Bia潮 Wst笨k

Kwa秐iewska, w ci眊u pi阠iu lat Bia潮 Wst笨k nagrodzono ponad 40 m昕czyzn. Prezeska Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska podkre秎i砤, 縠 wyr罂nienia te przyznawane s m昕czyznom, kt髍zy nie tylko deklaruj sw骿 sprzeciw wobec przemocy, ale rzeczywi禼ie podejmuj dzia砤nia, by jej przeciwdzia砤

40 lat pracy m昕czyzn

40 lat pracy m昕czyzn

Ile musi pracowa m昕czyzna, a ile kobieta aby dosta cho cz甓 emerytury? Zmiany w systemie emerytalnym pozwalaj obecnie na przej禼ie na emerytur zanim osi眊niemy stosowny wiek. Jest to niezwykle pozytywna zmiana, bior眂 pod uwag fakt, i wiek emerytalny jest znacznie wy縮zy ni wcze秐iej. Wed硊g planów rz眃u b阣ziemy pracowa do 67 roku 縴cia - m昕czy糿i od roku 2020, a kobiety od 2040.

40 lat pracy m昕czyzn i 35 lat pracy kobiet to jeden z warunków jaki trzeba spe硁i aby mo縧iwe by硂 przyznanie tak zwanej emerytury cz甓ciowej. Co to w砤禼iwie jest? To nic innego jak mo縧iwo舵 pobierania 秝iadczenia przez osoby, które nie mog lub nie chc pracowa a do momentu osi眊ni阠ia stosownego wieku. Wysoko舵 takiej emerytury to jednak tylko po硂wa uzbieranego przez nas kapita硊, ale pobiera j b阣ziemy tylko do czasu gdy zaczniemy by uprawnieni do otrzymywania emerytury.

Liczba lat pracy m昕czyzny czy kobiety to jednak nie jedyny warunek jaki trzeba spe硁i aby stara si o przyznanie emerytury cz甓ciowej. Oprócz tego, dana osoba musi tak縠 mie uko馽zon odpowiedni ilo舵 lat. W przypadku panów jest to 65 lat, natomiast kobiety powinny mie sko馽zony 62 rok 縴cia. Pami阾a nale縴 jednak, 縠 kwota któr pobierzemy na emeryturze cz甓ciowej zostanie potr眂ona z naszego kapita硊.