40 lat pracy m昕czyzn

PAP

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych.

Gda駍k. Areszt dla sze禼iu os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

Gda駍ki s眃 zdecydowa o tymczasowym aresztowaniu sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u. M昕czy糿i mieli ochrania prowadzone w Gdyni agencje towarzyskie, w kt髍ych zmuszano do "pracy" nawet 40 kobiet.

Rachunki - nie doktryna

OPZZ przygotowa ustaw pozwalaj眂 kobietom przej舵 na emerytur po 35, a m昕czyznom po 40 latach pracy

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

Emerytura po 40 latach pracy to rozs眃ne rozwi眤anie

PSL zebra硂 podpisy pod obywatelskim projektem ustawy emerytalnej

emerytalnego i sta縰 pracy. To jest mocny sygna, 縠 nie damy zapomnie o +dobrej emeryturze+. O tak emerytur b阣ziemy zabiega" - zapowiedzia szef PSL. Zaznaczy, 縠 ludowcy sk砤dali projekt ustawy umo縧iwiaj眂y przej禼ie na emerytur po 40 latach pracy w tej i poprzedniej kadencji, jednak nie zyska

Duda: mo縠 nie by wsp髄nego stanowiska RDS w sprawie wieku emerytalnego

wyni髎砨y 61 lat dla kobiet i 66 dla m昕czyzn. Tyle lat obecnie - po wyd硊縠niu wieku emerytalnego - trzeba uko馽zy, 縠by przej舵 na emerytur. Niezale縩ie od tego w zespole zaproponowano, aby wprowadzi zasad dotycz眂a sta縰 pracy w wersji zwi眤kowej - 35 i 40 lat okres體 sk砤dkowych, je秎i

Nie b阣zie wsp髄nego stanowiska RDS ws. obni縠nia wieku emerytalnego

dla kobiet i 65 dla m昕czyzn i alternatywnie - mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur po przepracowaniu 35 lat okres體 sk砤dkowych dla kobiet i 40 dla m昕czyzn" - doda砤 Grabowska. Jeremi Mordasewicz z Lewiatana powiedzia PAP po spotkaniu, 縠 nie do zaakceptowania dla pracodawc體 s propozycje

OPZZ i Solidarno舵 za uwzgl阣nieniem sta縰 pracy w ustawie emerytalnej

pracy, liczonego wed硊g okres體 op砤cania sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne, bez konieczno禼i spe硁ienia innych warunk體 przy 35 letnim okresie pracy dla kobiet i 40 letnim dla m昕czyzn. Zwi眤ek w opinii do projektu podkre秎a te potrzeb poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego przez

11 pos丑w zajmie si prezydenckim projektem obni縠nia wieku emerytalnego

sta powinien wynosi 40 lat niezale縩ie od p砪i, Solidarno舵 m體i o sta縰 35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezale縩ie od p砪i - podnoszony jest stopniowo - kobiety osi眊n go w 2040 r. a m昕czy糿i w 2020.(PAP)

"Solidarno舵" pozytywnie o prezydenckim projekcie obni縠nia wieku emerytalnego

;spo砮cznie oczekiwanego rozwi眤ania" dotycz眂ego os骲 legitymuj眂ych si d硊gimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn) okresami zatrudnienia, kt髍e straci硑 prac, a nie osi眊n瓿y wieku emerytalnego - 60 lat 縴cia dla kobiet i 65 lat 縴cia dla m昕czyzn. "Prezydium KK NSZZ +Solidarno舵

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

Kawa poprawia kondycj seksualn m昕czyzn

trzech fili縜nek kawy dziennie (170-375 mg) zmniejsza ryzyko wyst眕ienia zaburze wzwodu o 40 proc. 瑀骴硂 kofeiny nie mia硂 przy tym znaczenia (kofein zawieraj tak縠 napoje energetyzuj眂e). Efekt ten wida tak縠 u grup m昕czyzn z nadwag, oty硂禼i i nadci秐ieniem. Kawa nie wp硑wa jednak na sprawno舵

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

Katowa psa desk pe硁 gwo糳zi. S眃 uzna, 縠 by niepoczytalny [FOTO]

40 godzin prac spo砮cznych, zakazu spo縴wania alkoholu oraz zakazu posiadania zwierz眛. Na taki wymiar kary nie zgodzi砤 si oskar縴cielka posi砶owa stowarzyszenia Ekostra z Wroc砤wia mec. Anna Chrobot. - Okrucie駍two i wina oskar縪nego s bezsprzeczne. Kara powinna by adekwatna do czynu, jakiego

Rosja wydala ponad 40 nielegalnych imigrant體 pracuj眂ych na cmentarzu

"Ponad 40 zatrzymanych os骲 przebywa w Moskwie nielegalnie. Po zatrzymaniu okaza硂 si, 縠 wiele z nich nie ma 縜dnych paszport體, ani pozwolenia na prac. W najbli縮zym czasie b阣 oni wydaleni z naszego kraju" - poda硂 紃骴硂, z kt髍ym rozmawia砤 agencja TASS. 1cznie zatrzymano oko硂

"Gazeta Wyborcza": Bez stabilnej pracy dzieci nie przyb阣zie

Utraty zatrudnienia najbardziej boj si potencjalni m硂dzi rodzice. W秗骴 wszystkich badanych blisko 40 proc. pracownik體 martwi si, 縠 w ci眊u najbli縮zego roku straci prac. W najwi阫szym stresie 縴j m硂de kobiety. Zwolnienia boi si a 45 proc. Polek w wieku 18-24 lat, podczas gdy w秗骴 ich

Niscy m昕czy糿i i kobiety z nadwag maj w 縴ciu trudniej

Niscy m昕czy糿i i kobiety z nadwag maj w 縴ciu trudniej

oraz tych, kt髍e korzystaj z wynajmowanych mieszka). Wyniki analizy przedstawiono oddzielnie dla kobiet i m昕czyzn. Okaza硂 si, 縠 zaprogramowany genetycznie niski wzrost prowadzi do ni縮zego poziomu wykszta砪enia, pracy o gorszym statusie spo砮cznym oraz ni縮zych dochod體. Szczeg髄nie widoczne jest

Opinia rz眃u o prezydenckim projekcie obni縠nia wieku emerytalnego - w uzgodnieniach

Prezydencki projekt zak砤da obni縠nie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, nie zawiera mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur ze wzgl阣u na sta pracy. Zwi眤ki zawodowe wsp髄nie popieraj obni縠nie wieku do 60 lat dla kobiet i 65 dla m昕czyzn, ale chc dodatkowej mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur, po

Rafalska: w najbli縮zym czasie b阣zie powo砤ny prezes ZUS

konieczno禼i spe硁ienia innych warunk體 przy 35-letnim okresie pracy dla kobiet i 40-letnim dla m昕czyzn. Ten sta pracy mia砨y by liczony wed硊g okres體 op砤cania sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne. Og髄nopolskie Porozumienie Zwi眤k體 Zawodowych opowiada si za obni縠niem wieku emerytalnego, ale r體nie

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

cz甓ciowych. Przy okazji podwy縮zania wieku emerytalnego wprowadzono emerytury cz甓ciowe, wyliczane z cz甓ci kapita硊. Przys硊guj 62-letnim kobietom i 65-letnim m昕czyznom. Warunkiem jest osi眊ni阠ie odpowiedniego sta縰 ubezpieczeniowego - dla kobiet 35 lat, dla m昕czyzn - 40. - Z projektu ustawy wynika, 縠

sd. Cztery osoby podejrzanego o wy硊dzenie ponad 1 mln z z PFRON

Podejrzani to cz硂nkowie zarz眃u stowarzyszenia - trzech m昕czyzn w wieku od 55 do 69 lat oraz 40-letnia kobieta. Ca砤 czw髍ka us硑sza砤 zarzuty oszustwa znacznej warto禼i. Grozi im za to kara do 10 lat wi陑ienia - poinformowa w 秗od PAP Rados砤w Gwis z 丑dzkiej policji. Zarzuty obejmuj lata

眘kie. Zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dla ojca 3-latki z Rybnika

Prokurator poinformowa, 縠 "wobec znacznej poprawy stanu zdrowia" 40-letniego m昕czyzny, w pi眛ek po po硊dniu zosta on przes硊chany w charakterze podejrzanego. "Przes硊chanie to odby硂 si za zgod lekarzy na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku. M昕czy糿ie przedstawiono

Emerytura rolnika

Emerytura rolnika

. Kobieta musi te mie przynajmniej 35, a m昕czyzna 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego (sk砤dkowego i niesk砤dkowego). Okresy sk砤dkowe, czyli lata pracy, w czasie kt髍ych odk砤dali秏y sk砤dki, b阣 zaliczane w ca硂禼i. Okresy niesk砤dkowe, m.in. pobieranie zasi砶體 z ubezpieczenia spo砮cznego: chorobowego lub

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Wspi背 si na komin. "Zap砤鎐ie za moj prac!"

Do zdarzenia dosz硂 dzi rano. - Tu przed godz. 7 policjanci otrzymali zg硂szenie o m昕czy糿ie, kt髍y wspi背 si na komin usytuowany na terenie jednej z prywatnych firm w Bielsku-Bia砮j. M昕czyzna 勘da od dyrekcji wyp砤ty nale縩ych mu pieni阣zy za wykonane prace - informuje Elwira Jurasz, oficer

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

Po dw骳h tygodniach bez ruchu si砤 mi甓ni tak spada, jakby si postarza硑 o 50 lat

wsp蟪autor pracy Andreas Vigelsoe z Centrum Zdrowego Starzenia i Wydzia硊 Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Wed硊g niego utrata si硑 mi甓ni w nodze u m硂dych pan體 by砤 taka, jakby postarzeli si o 40-50 lat. W badaniach udzia wzi瓿o 17 m硂dych m昕czyzn (秗ednia wieku 23 lata) oraz 15 starszych

Monitor Rynku Pracy: Polska europejskim liderem rotacji na rynku pracy

proc. i ponad 600 tys. os骲 i prognozowa, 縠 je秎i tendencja spadkowa si utrzyma to w sierpniu bezrobocie si阦nie 8 proc. Jedynie 30 proc. badanych obawia si, 縠 mog硂by utraci obecn prac. Najbardziej obawiaj si osoby m硂de w wieku 18-24 lata (blisko 40 proc.). Najmniejszy l阫 przed utrat

Prezydencki projekt obni縠nia wieku emerytalnego - w podkomisji

Prezydencki projekt zak砤da obni縠nie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, nie zawiera mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur ze wzgl阣u na sta pracy. Zwi眤ki zawodowe wsp髄nie popieraj obni縠nie wieku do 60 lat dla kobiet i 65 dla m昕czyzn, ale chc dodatkowej mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur po

Witajcie w 秝iecie grubas體. Liczba oty硑ch os骲 stale wzrasta

. wska糿ik BMI przeci阾nego m昕czyzny wzr髎 z 21,7 do 24,2, a kobiety z 22,1 do 24,4. "Przenosz眂 te wyniki na ca潮 populacj naszej planety, mo縩a przyj辨, 縠 ludzko舵 ty砤 w tempie 1,5 kg na dekad" - pisz autorzy pracy w "Lancecie". Przewiduj te, 縠 do 2025 r. a 6 proc. m昕czyzn i

40 lat pracy i fajrant

. Propozycja zak砤da mo縧iwo舵 wcze秐iejszego przej禼ia na emerytur po przepracowaniu 40 lat. Do tego okresu licz si tylko lata op砤cania sk砤dek do ZUS; nie tylko podczas pracy na etacie, ale r體nie na umowie-zleceniu, w czasie prowadzenia w砤snej dzia砤lno禼i gospodarczej, s硊縝y wojskowej, urlop體

TNS: Ponad po硂wa Polak體 uwa縜, 縠 sprawy w kraju id w z硑m kierunku [SONDA痌

m昕czy糿i (46 wobec 40 proc.), osoby w wieku 20-29 lat (47 proc.), z wykszta砪eniem zasadniczym zawodowym oraz 秗ednim i pomaturalnym (43 proc.), a tak縠 mieszka馽y wsi (46 proc.). Po硂wa Polak體: znalezienie pracy jest trudne Ponad po硂wa Polak體 (54 proc.) uwa縜, 縠 znalezienie pracy w naszym kraju jest

Andrzej Duda w poniedzia砮k poka縠 projekt ustawy o wieku emerytalnym

Obni縠nie wieku emerytalnego do 65 lat dla m昕czyzn i 60 lat dla kobiet oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku to deklaracje Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej, kt髍e - jak m體i - s dla niego priorytetowe. - Stosowne ustawy s ju gotowe i b阣 sk砤dane w najbli縮zych dniach. Nie jednocze秐ie

Pobicie Syryjczyka w centrum Poznania. M昕czyzna w garniturze krzycza: "Zabijcie go!"

odbija, 縠 wydawa砤 si bia砤. Syryjczyk nie mia jednak w眛pliwo禼i, 縠 to Zygmunt W. by trzecim z napastnik體: - Poznaj go po twarzy. Jeden z pozosta硑ch napastnik體 zosta skazany na trzy miesi眂e wi陑ienia i rok prac spo砮cznych po 40 godzin w miesi眂u. Drugi dosta dwa lata wi陑ienia bez

Ojciec Oliwki, kt髍a zmar砤 w aucie, dobrowolnie podda si karze

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka. Grozi za to kara od

眘kie. Akt oskar縠nia ws. 秏ierci trzylatki pozostawionej w aucie

O zako馽zeniu 秎edztwa w tej sprawie poinformowa砤 w poniedzia砮k PAP zast阷ca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz. Akt oskar縠nia trafi do S眃u Rejonowego w Rybniku. 40-letni m昕czyzna us硑sza zarzut dotycz眂y nieumy秎nego spowodowania 秏ierci dziecka, za co mo縠 grozi

Zwi眤ki apeluj o podwy縦i i uwzgl阣nienie sta縰 pracy przy prawie do emerytury

ustaleniem sta縰 pracy pozwalaj眂ego na przechodzenie na emerytur - niezale縩ie od wieku - na 35 lat sk砤dkowych dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. OPZZ uwa縜, 縠 sta powinien wynosi 40 lat niezale縩ie od p砪i, ale w okresach sk砤dkowych nale縜硂by uwzgl阣ni czas urlopu wychowawczego oraz zwolnie

Zjednoczona Lewica jak Janosik. "Koszt utrzymania pa駍twa musi spa舵 na najbogatszych"

Koalicja stawia na elektorat socjalny. - Wiek emerytalny musi by ni縮zy, to b阣zie sztandarowy postulat ZL - m體i Krzysztof Gawkowski, sekretarz SLD. ZL chce uzale縩i wiek emerytalny od sta縰 pracy. 40 lat dla m昕czyzn i 35 lat dla kobiet. Proponuje podniesienie najni縮zych emerytur o 200 z

Zarzuty dla ojca zmar砮j 3-latki. Grozi mu 5 lat wi陑ienia

Przes硊chanie odby硂 si w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, w kt髍ym od wtorku przebywa 40-letni m昕czyzna. Lekarze uznali, 縠 stan jego zdrowia pozwala na przes硊chanie. M昕czy糿ie przedstawiono zarzut nieumy秎nego spowodowania 秏ierci c髍ki. Grozi za to kara 5 lat pozbawienia wolno禼i. 40

Wiek emerytalny do zmiany?

przesunie. - Trudno odpowiedzie z ca潮 pewno禼i, czy ustawa zacznie obowi眤ywa jeszcze w tym roku - przyzna砤 El縝ieta Rafalska, minister rodziny i pracy. ZA疎NIA Projekt prezydenta zak砤da, 縠 wiek emerytalny dla kobiet b阣zie wynosi 60, a dla m昕czyzn 65 lat. Oznacza to wycofanie si z podwy縮zania

Spos骲 PiS na emerytury. Zaka勘 emerytom dorabiania?

. Minister rodziny, pracy i polityki socjalnej El縝ieta Rafalska powiedzia砤 kilka dni temu, 縠 ustawa obni縜j眂a wiek emerytalny wejdzie w 縴cie w 2017 r. Ta obietnica PiS jest dla finans體 publicznych bardzo kosztowna. Z uzasadnienia do ustawy wynika, 縠 do 2019 r. b阣zie to koszt 40 mld z. Ale to wariant

Co si zmieni w emeryturach

m昕czyzn - po 40 latach. OPZZ t硊maczy, 縠 ma to by rozwi眤anie dla os骲, kt髍e nie maj 縜dnej pracy i 縜dnego dochodu. - Je縠li kto b阣zie mia prac, to nie b阣zie wcze秐iej odchodzi na emerytur - us硑szeli秏y w OPZZ. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rz眃zie mog

Powiat musi zap砤ci rowerzy禼ie 35 tys. z, bo droga by砤 z砤

cz甓ciowo niezdolny do pracy. Rok p蠹niej poszkodowany z硂縴 pozew przeciwko Starostwu Powiatowemu w Wa砨rzychu i za勘da zado舵uczynienia w wysoko禼i 40 tys. z. Urz阣nicy bronili si tym, 縠 przed wypadkiem ulica by砤 oddana pod remont wykonawcy i to on powinien ponie舵 odpowiedzialno舵 za bezpiecze駍two

TNS: 49 procent uwa縜, 縠 sprawy w Polsce id w z硑m kierunku

19 proc. nie ma zdania. Najwi阠ej badanych (kobiet i m昕czyzn), kt髍zy negatywnie oceniaj kierunek, w kt髍ym id sprawy w Polsce, jest w秗骴 os骲 w wieku 40-49 lat (61 proc.). Z kolei najmniej krytycznych ocen by硂 w秗骴 badanych w wieku 15-19 lat (31 proc.). Najwi阠ej pozytywnych ocen kierunku, w

Badania: 49 proc. Polak體 uwa縜, 縠 sprawy w kraju id w z硑m kierunku

19 proc. nie ma zdania. Najwi阠ej badanych(kobiet i m昕czyzn), kt髍zy negatywnie oceniaj kierunek, w kt髍ym id sprawy w Polsce jest w秗骴 os骲 w wieku 40-49 lat (61 proc.). Z kolei najmniej krytycznych ocen by硂 w秗骴 badanych w wieku 15-19 lat (31 proc.). Najwi阠ej pozytywnych ocen kierunku, w

Osiem na dziesi赕 kobiet w Iraku do秝iadcza przemocy seksualnej

ponad 40 proc. si硑 roboczej w Iraku, a prawo pracy wyr體na硂 pensj kobiet i m昕czyzn zajmuj眂ych to samo stanowisko. Od lat 80. kobiety mia硑 zar體no czynne, jak i bierne prawo wyborcze. Wszystko zacz瓿o si zmienia po wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 roku z Kuwejtem i Stanami Zjednoczonymi. Irak

Jest 秎edztwo w sprawie 秏ierci 3-latki zostawionej w aucie. Zlecono sekcj zw硂k

. Do tragedii dosz硂 we wtorek. 40-letni m昕czyzna pojecha do elektrowni Rybnik i prawdopodobnie zapomnia, 縠 na tylnej kanapie siedzi 3-letnia c髍ka, kt髍 mia odwie兼 do przedszkola. Zostawi forda mondeo na zak砤dowym parkingu i poszed do pracy. Kiedy wr骳i po godz. 15, dziewczynka nie dawa砤

Mam w sobie zgod. Matki 40+

rodziny. Puste 縴cie masz. Albo jeste bezwzgl阣n zo硓. Kobieta nie mo縠 zrealizowa si tylko przez prac. M昕czyzna mo縠. CZYTAJ TE: Matki 50+ s obrzydliwe? Na wesele 縜硂秐ie jest w pewnym wieku samej i舵. Sko馽zysz 34 lata, dziecko musi by, to jest osi眊ni阠ie. M昕czy糿i nie maj deadline'u. Im

TNS: Polacy nie maj trudno禼i z "zadaniami domowymi"

wywiercenie dziury w 禼ianie - tak umiej阾no舵 deklarowa硂 kolejno 75 proc. oraz 69 proc. badanych. Badanie pokaza硂, 縠 pewne prace i zadania domowe s 砤twiejsze dla m昕czyzn, a inne dla kobiet. Najwi阫sze r罂nice ujawni硑 si w przypadku dw骳h zada. Wywierci dziur w 禼ianie potrafi mniej ni po硂wa

Jak si zmieni emerytury

emerytury dla kobiet po 35, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. Za by硂 a 430 pos丑w. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy ustawodawczej, zapewnia, 縠 uprzywilejowanie kobiet - prawo do emerytury po 35 latach pracy zamiast 40 jak u m昕czyzn - jest uzasadnione, bo

Polacy emigruj眂y do Berlina nie maj zamiaru wraca do kraju

Wyniki bada przedstawi砤 w czwartek minister pracy i integracji Berlina Dilek Kolat. Minor przeprowadzi ankiet w秗骴 obywateli sze禼iu pa駍tw, ch阾nie osiedlaj眂ych si w Berlinie od 2008 roku w celu podj阠ia pracy. 47 proc. Polak體 zadeklarowa硂, 縠 przyjechali do stolicy Niemiec na sta砮

sd. Akt oskar縠nia ws. nielegalnej fabryki papieros體

dostaw kleju i folii do produkcji papieros體, mia te cz甓ci zamienne do maszyn. Fabryka znajdowa砤 si w wynajmowanych halach po by砮j winiarni. Teren by otoczony betonowym p硂tem, a wjazdu pilnowali dwaj oskar縠ni w wieku 38 i 40 lat. Do ich zada nale縜硂 tak縠 nadzorowanie pracy zatrudnionych tam

Wybory prezydenckie. Bronis砤w Komorowski: "40 lat pracy umo縧iwi nam przej禼ie na emerytur. Jest projekt ustawy"

gest體 polityk體 i tak b阣ziemy musieli pracowa jak najd硊縠j - tak ekspert ds. emerytur prof. Marek G髍a skomentowa zapowied prezydenckiego projektu ustawy zezwalaj眂ego na przechodzenie na emerytur po osi眊ni阠iu 40-letniego sta縰 pracy. W jego ocenie taka propozycja wpisuje si w list decyzji

7-godzinny dzie pracy i T-shirt, czyli upa硑 w biurze

s硊縝y - informuje m. insp. Joanna K眂ka z KWP w dzi. - Oczywi禼ie nie mo縠 to zaburzy funkcjonowania poszczeg髄nych jednostek policji i wp硑wa negatywnie na wykonywane zadania. Musi by zachowany 40-godzinny czas pracy, ale w miar mo縧iwo禼i mo縩a przychodzi o innych godzinach - m體i

Prokurator: ojciec dziewczynki zmar砮j w aucie ma ogromne poczucie winy

40-letni m昕czyzna w miniony wtorek, zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha bezpo秗ednio na parking, zostawi c髍k w samochodzie i poszed do pracy. Po jej zako馽zeniu, kiedy otworzy drzwi auta, 縠by pojecha do domu, zorientowa si, 縠 dziecko pozosta硂 w 秗odku. Pr骲y reanimacji i

Komu si nale縴 ochrona przedemerytalna

okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe musz wynosi 30/35 lat (kobiety/m昕czy糿i). W drugim wariancie musi: + mie sta pracy wynosz眂y minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (m昕czy糿i) - wtedy 秝iadczenie dostanie niezale縩ie od wieku. Do sta縰 licz si okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe. Okresy niesk砤dkowe nie

Szwecja. 10 Polak體 aresztowanych w zwi眤ku z planowaniem ataku na migrant體

Szwecji jako turysta. Inny niedawno przyjecha do Szwecji i znalaz prac w bran縴 budowlanej. M昕czyzn w wieku od 17 do 40 lat zatrzyma砤 w poniedzia砮k szwedzka policja w pobli縰 kempingu w gminie Nynaeshamn, gdzie przebywaj staraj眂y si o azyl w Szwecji uchod糲y. W samochodach podejrzanych znaleziono

Bia硑stok. IPN we wrze秐iu wznowi prace archeologiczne na terenie aresztu

Prace na terenie aresztu rozpocz瓿y si w ubieg硑m roku, wtedy w lipcu i pa糳zierniku odkryto pierwsze szcz眛ki. Kontynuowano je w maju tego roku, kiedy odnaleziono szcz眛ki ok. 180 os骲. W sumie daje to liczb ponad 190 szcz眛k體 os骲 - m昕czyzn, kobiet i dzieci. Ekshumacje prowadzone by硑

Prokurator: 3-latka zmar砤 w wyniku udaru cieplnego

Rybnicka prokuratur zna ju przyczyny 秏ierci 3-letniej Oliwi. Pozostawiona przez ojca na 8 godzin w samochodzie dziewczynka dosta砤 udaru, mia砤 te rozleg砮 poparzenia sk髍y. Do tragedii dosz硂 we wtorek na parkingu przy elektrowni Rybnik. 40-letni ojciec Oliwi, jad眂 do pracy, zapomnia j

Bezczelnie zaczepiali kobiety na ulicy. Gdy podesz硑 bli縠j, okaza硂 si, 縠 to ich matki

Zadbana 40-latka, w peruce, okularach i kusej zielonej sukience przechadza si ulicami Limy, stolicy Peru. Dobrze wie, 縠 za rogiem spotka swojego syna, kt髍y zaczepia nieznajome kobiety i rzuca w ich kierunku niewybredne komentarze. Tak w砤秐ie si dzieje. M昕czyzna jest zaskoczony, 縠 to nie

Ojcowie s zdrowsi i maj wi阫sze poczucie w砤snej warto禼i

tak samo, jak dzieci potrzebuj ich. Badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health) potwierdza, 縠 to w砤秐ie do秝iadczenia zwi眤ane z ojcostwem, a nie z prac, s "najsilniejszym czynnikiem pomagaj眂ym przewidzie, czy m昕czyzna b阣zie

Zabi trzy osoby w wypadku. Od kwietnia powinien by w wi陑ieniu, a siedzi w domu

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2014 r. na drodze krajowej nr 22 Dawid K. spowodowa wypadek, w kt髍ym zgin阬i 63-letnia Helena, 40-letni Jaros砤w (wraca z pracy w Holandii) i 14-letnia Ola, z trzech pokole rodziny z Gardzka. K. prowadzi swoje audi A6 po pijanemu - mia 2,47 promila alkoholu we

Kibole GieKSy podejrzani o podpalenie salonu gier. W aucie siekiery i ostrze do walki wr阠z

wzniecili ogie. Pomieszczenie salonu sp硂n瓿o doszcz阾nie, straty oszacowano na ponad 40 tys. z. iadkowie zdarzenia powiadomili policj i powiedzieli, jakim autem sprawcy odjechali sprzed salonu. W髗 zosta zatrzymany na ulicy Ko禼iuszki. W 秗odku siedzia硂 trzech m昕czyzn w wieku 18-23 lat. Wed硊g

Sejm i PG: podwy縮zenie wieku emerytalnego - konstytucyjne

, 縠 z bada ma wynika mo縧iwo舵 d硊縮zej pracy w populacji danego kraju. Chybione s te zarzuty o zaskoczeniu przysz硑ch emeryt體 nowymi rozwi眤aniami, skoro jest to roz硂縪ne na lata i docelowy wiek emerytalny dla m昕czyzn zostanie osi眊ni阾y w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. - przekonywa Budka

Stolica.Szef OPZZ: to pracownicy byli liderami zmian, wymuszali post阷

wzgl阣u na sta pacy. "35 lat pracy kobieta, 40 lat pracy m昕czyzna. Z硂縴li秏y dwa projekty do parlamentu, zebrali秏y ponad 800 tys. podpis體, ale kolejne rz眃y lekcewa勘 t inicjatyw. Zwr骳ili秏y si te do obecnego prezydenta, kt髍y tak wiele obieca w kampanii wyborczej - powiedzia Guz

CBOS: Po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony. Spada mobilno舵 zawodowa Polak體

gospodarstwo rolne lub dzia砤lno舵 gospodarcz poza rolnictwem. Przeci阾ny Polak pracuje nieco wi阠ej ni 10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Prac powy縠j 40 godzin w tygodniu

Chi馽zycy pal jak smoki. Co trzeci m昕czyzna umrze z tego powodu przedwcze秐ie

stanowili m昕czy糿i).  Naukowcy ustalili ponadto, 縠 w Chinach mi阣zy rokiem 1990 a 2010 bardzo wzros砤 秏iertelno舵 zwi眤ana z tytoniem; obecnie jest to przyczyna zgonu ok. 20 proc. m昕czyzn (w miastach 25 proc.) w wieku 40-79 lat, podczas gdy w 1990 r. - 10 proc. Ryzyko przedwczesnej 秏ierci jest

Stolica.Szef OPZZ: to pracownicy byli liderami zmian, wymuszali post阷

. Tylko wsp髄nie mo縠my temu przeciwdzia砤" - o秝iadczy szef OPZZ. Podkre秎i, 縠 OPZZ od lat domaga si dodatkowego prawa do emerytury ze wzgl阣u na sta pacy. "35 lat pracy kobieta, 40 lat pracy m昕czyzna. Z硂縴li秏y dwa projekty do parlamentu, zebrali秏y ponad 800 tys. podpis體, ale

Upa硑, a kobietom zimno

podczas tej pracy. Okaza硂 si, 縠 by on znacz眂o ni縮zy ni m昕czyzn, co sugeruje, 縠 kobiety nie "grzej si" tak bardzo od 秗odka (przemiana materii ma wp硑w na nasz termoregulacj). A to oznacza, 縠 latem potrzebuj s砤bszego sch砤dzania, by czu si komfortowo. Normy dotycz眂e komfortu

Eksperci: zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w kierownictwie firm ma pozytywne skutki

. Fuszara zaznaczy砤, 縠 zr體nowa縪ny udzia kobiet i m昕czyzn w biznesie powoduje m.in., 縠 decyzje w firmach s podejmowane bardziej trafnie, poniewa brane s pod uwag odmienne do秝iadczenia kobiet i m昕czyzn. Wiceminister pracy i polityki spo砮cznej Ma砱orzata Marci駍ka wyja秐i砤, 縠 konferencja to

sd. 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo staruszka - prawomocne

mieszkania znikn背 m.in. portfel z pieni阣zmi. Policjanci szybko ustalili podejrzanego, kt髍ym okaza si 40-latek zameldowany po s眘iedzku w mieszkaniu swojej babci. Jak ustalono, w pa糳zierniku 2011 roku Marcin F. straci prac, ale ukrywa to przed rodzin. Utrzymywa si z po縴czek i pieni阣zy, kt髍e

Dlaczego katuj zwierz阾a? Wra縧iwo舵 tych ludzi jest inna

piwo do pyska i ci眊n眂 bezw砤dnego na smyczy. Kara: p蟪 roku nieodp砤tnych prac na cele spo砮czne - 40 godzin w miesi眂u. Przychodzi pies do s眃u... Trzy lata dla w砤禼iciela suczki Mayday? To tylko niekt髍e przypadki odnotowane podczas monitoringu 秎edztw i wyrok體 w ramach projektu "Niech maj

Viagra dla kobiet w aptekach? Eksperci s na "tak"

potencj u m昕czyzn. Pfitzer - producent "niebieskiej tabletki" zarobi - na niej w 2012 r. ponad dwa miliardy dolar體. Z bada medycznych wynika, 縠 co najmniej 40 procent kobiet skar縴 si na brak pop阣u seksualnego.

igulec i Brejwo szukaj wzorca m阺ko禼i

1. - Polski wzorzec m阺ko禼i to jest nieodmiennie m昕czyzna z erekcj - m體i Micha Pozda, seksuolog i wyk砤dowca Uniwersytetu SWPS. - Mam pacjent體, kt髍zy maj 40 lat, rodzin i dobr prac, a na pytanie, na ile czuj si m昕czyznami, odpowiadaj: 40 procent. Bo maj k硂poty z erekcj. Sk眃 to

Podzielona lewica przesz砤 w pochodach przez miasto [WIDEO]

"Przecz z umowami 秏ieciowymi o prac" - widnia硂 na tabliczce, kt髍 w pi眛kowe przedpo硊dnie trzyma starszy m昕czyzna na placu Grzybowskim. Zebra硂 si tam oko硂 stu os骲, w秗骴 nich przedstawiciele lewicy: Joanna Senyszyn i Paulina Piechna-Wi阠kiewicz, wiceprzewodnicz眂e SLD, Jan Guz

Czy Picasso m骻 da 271 prac elektrykowi? Trwa proces

do tego dosz硂, bada w tych dniach francuski s眃. Warto舵 dzie prawnik rodziny malarza ocenia na 60-100 milion體 euro. Prace powsta硑 mi阣zy 1900 a 1932 rokiem i nigdy nie by硑 wystawiane. Je縠li Le Guennec zostanie uznany za winnego przyw砤szczenia cudzej w砤sno禼i (ukrywa dzie砤 w gara縰 przez 40

Na co choruj Polacy

warunkach nikt jeszcze nie wyliczy. S tylko pr骲y liczenia koszt體 poszczeg髄nych chor骲. Ale najbardziej zaskakuj眂a w raporcie "Praca. Zdrowie. Ekonomia" jest dla mnie informacja, 縠 najd硊縮z chorob wszystkich polskich pracownik體 jest ci笨a - poch砤nia 40 proc. dni chorobowego. To polska

Bujdy emerytalne PiS-u i Dudy

Polub nas na Facebooku Po wyborach wycofuje si z tego pomys硊. Ju nie jest "za prostym powrotem do poprzedniego rozwi眤ania". Chce, by ka縟y, kto zamierza wcze秐iej przej舵 na emerytur, musia dodatkowo udowodni 40 lat sta縰 pracy. Prawicowi dziennikarze chwal wielk odpowiedzialno舵

Dziecko zmar硂 w samochodzie. Kara w zawieszeniu dla ojca?

- edztwo planujemy sko馽zy na koniec lipca. Wszystko wskazuje na to, 縠 b阣ziemy wnioskowa o zastosowanie w sprawie ojca kary w zawieszeniu - m體i Jacek S砤wik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku. 40-letni m昕czyzna 10 czerwca zamiast odwie兼 dziecko do przedszkola, pojecha na parking pod

Rewolucja w emeryturach

10 lipca Sejm skierowa do komisji polityki spo砮cznej i rodziny obywatelski projekt ustawy zak砤daj眂y prawo do emerytury dla kobiet po 35 latach pracy, a dla m昕czyzn po 40 latach pracy. A 430 pos丑w by硂 za. Wies砤wa Taranowska, wiceprzewodnicz眂a OPZZ i przedstawicielka inicjatywy

Podwy縮zenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK

. cz甓ciow emerytur. Zgodnie z ustaw prawo do takiego 秝iadczenia przys硊guje kobietom w wieku 62 lat, kt髍e maj co najmniej 35 lat sta縰 ubezpieczeniowego oraz m昕czyznom, kt髍zy uko馽zyli 65 lat i posiadaj co najmniej 40 lat sta縰 ubezpieczeniowego. Cz甓ciowa emerytura stanowi 50 proc. pe硁ej kwoty

Dzisiaj w TV: "Brat", "Gomorra" i "Kr髄owa Margot" [06.01.16]

prac re縴sera, a do buduj眂ej nastr骿 muzyki Gorana Bregovicia. (Piotr Zawacki) "Brunet wieczorow por"komedia, Polska 1976, re. Stanis砤w Bareja, wyk. Krzysztof Kowalewski, Bo縠na Dykiel, Miros砤wa Krajewska22:40 | TVP 1 Kryminalna intryga "Bruneta..." (przeci阾ny warszawiak boi

Koz硂wska-Rajewicz: r體no舵 p砪i to jedna z fundamentalnych zasad UE

Podczas Kongresu Kobiet odby si czwarty okr眊硑 st蟪 europejskich ministr體 do spraw r體no禼i p砪i. Gospodarzami spotkania pod has砮m "R體no舵 kobiet i m昕czyzn w gremiach decyzyjnych" byli Koz硂wska-Rajewicz oraz minister pracy i polityki spo砮cznej W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz

Emerytura minimalna

wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 dla m昕czyzn. Projekt jest ju po pierwszym czytaniu w Sejmie. Prezydent w swoim projekcie obni縜 wymagania do otrzymania emerytury minimalnej. Chce, aby kobiety mia硑 zagwarantowane minimalne 秝iadczenie ju po 20 latach pracy. M昕czy糿i nadal musieliby

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

pi赕dziesi眛ce. By硂 ich blisko 1650 - to a 19 proc. wszystkich pr骲 samob骿czych. Ubieg硑 rok by wi阠 tak縠 pierwszym, kiedy to pi赕dziesi阠iolatkowie najcz甓ciej pr骲owali odebra sobie 縴cie. Wyd硊縠nie wieku emerytalnego do 67 lat sprawi硂, 縠 pi赕dziesi阠ioletni m昕czyzna ma dzi przed sob 17 lat pracy

Izrael. Zatrzymano ponad 50 haredim przeciwnych s硊縝ie w wojsku

Od utworzenia pa駍twa izraelskiego w 1948 roku studenci jesziw, w kt髍ych prowadzone s studia talmudyczne, mogli uzyska zwolnienie ze s硊縝y wojskowej. Nauka w jesziwie dla m昕czyzn w wieku 18-26 lat prowadzona jest w pe硁ym wymiarze godzin, uniemo縧iwiaj眂ym podj阠ie pracy. Ale wed硊g nowej

Myszy chudn w oczach

przypadku zabieg體 chirurgicznych polegaj眂ych na zmniejszeniu obj阾o禼i 縪潮dka, kt髍y u gryzoni skutkowa spadkiem wagi o 30-40 proc.). Myszy, kt髍ym podawano ten zwi眤ek, prawie ca砶owicie pozby硑 si tkanki t硊szczowej. - Je秎i zwi眤ek ten b阣zie dzia砤 na ludzi tak samo jak na myszy, mo縠 by pot昕nym

Kierowca, kt髍y zabi kobiet: Wypi砮m z koleg litr w骴ki

. M昕czyzna nie chcia podda si badaniu alkomatem, dlatego trzykrotnie przymusowo pobrano mu krew do bada. Ich wyniki nie s jeszcze znane, ale 24-latek przyzna si, 縠 wcze秐iej wypi z koleg z pracy litr w骴ki. Jak si okazuje, Kamilowi S. trzy lata temu odebrano prawo jazdy z powodu alkoholu. Dokument

Sp蟪dzielnia wpad砤 w d硊gi. 800 mieszka z lokatorami wystawi砤 na sprzeda

wszystkie faktury za prace, materia硑. Mia硑 zosta wliczone na poczet wykupu mieszkania. Ca潮 rodzin jedli秏y niedzielny obiad, gdy do drzwi zapuka obcy m昕czyzna. "Ryszard S., w砤禼iciel mieszkania" - przedstawi si. O ma硂 zawa硊 nie dostali秏y - wspomina Bo縠na Radziejewska. W latach 2010

Dzisiaj w TV: Meryl Streep, Heath Ledger i "Wiek Adaline" [29.05.16]

, odci阾ych od 秝iata m昕czyzn. Kiedy lato si sko馽zy硂 i kowboje zeszli z g髍y, postanowili zapomnie o tym, co si sta硂. Ennis wr骳i do domu, o縠ni si z Alm (Michelle Williams), zacz背 prac na farmie. Wkr髏ce urodzi硑 mu si dwie c髍eczki. Jack pr骲owa szcz甓cia na rodeo w Teksasie. Ledwie wi眤a

Za硂縴砤 wy縮z szko酬 maj眂 tylko 100 tys. z硂tych. "Kobietom brakuje pewno禼i siebie" [ROZMOWA]

roku wygra砤m konkurs na szefa Polsko-Niemieckiego Instytutu Nauki w J陑ykach Obcych. To by砤 siostrzana firma za硂縪nego w Paderborn Prywatnego Instytutu Komunikacji i Biznesu. W konkursie na dyrektora startowa砤m ja i 40 m昕czyzn. A mimo to zwyci昕y砤m. Zacz阬i秏y od organizacji kurs體 j陑ykowych, a

CBOS: po硂wa pracuj眂ych ma umowy o prac na czas nieokre秎ony

10 lat temu, ka縟ego tygodnia przekraczaj眂 o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie 秗ednia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. by硂 to 44,6 godzin. Obecnie prac powy縠j 40 godzin w tygodniu zadeklarowa硂 43 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej ni w 2004 r.). Dok砤dnie 40

By kobiet w Polsce

pod wzgl阣em p砪i. Tam, gdzie tego monitoringu nie ma, nie mo縠my nic na ten temat powiedzie. Praca kobiet zawsze by砤 ceniona mniej. To ma bardzo g酬bokie i historyczne przyczyny. W okresie mi阣zywojennym pojawia硑 si nawet protesty m昕czyzn przeciwko zatrudnianiu kobiet jako tych, kt髍e zani縜j

Zientarski: senacka komisja zajmie si emeryturami cz甓ciowymi

秝iadczenia mog skorzysta kobiety od 62. roku 縴cia i po przepracowaniu 35 lat, a m昕czy糿i od 65. roku 縴cia i maj眂 sta pracy 40 lat. Prezes TK prof. Andrzej Rzepli駍ki m體i po wyroku, 縠 zakresowe uchylenie przepisu dotycz眂ego emerytur cz甓ciowych nie wp硑wa na mo縧iwo舵 skorzystania z tej instytucji

Raport: w USA na depresj najcz甓ciej choruj kobiety w 秗ednim wieku

Badania potwierdzaj, 縠 kobiety cz甓ciej choruj na depresj ani縠li m昕czy糿i. Cierpi z tego powodu co dziesi眛a Amerykanka, podczas gdy w秗骴 m昕czyzn choroba ta wyst阷uje prawie dwukrotnie rzadziej. Kobiety cz甓ciej choruj we wszystkich grupach wiekowych. Co 髎ma z nich jest w wieku mi阣zy 40

眘kie. Co drugi bezrobotny jest d硊gotrwale bez pracy

by硑 zarejestrowane w urz阣zie pracy przez co najmniej 12 miesi阠y. W Cz阺tochowie w秗骴 bezrobotnych trwale pozostaj眂ych bez pracy najwi阠ej jest kobiet i m昕czyzn z wykszta砪eniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym - 潮cznie ponad 56 proc. "D硊gotrwale bezrobotnych jest coraz wi阠ej

Gda駍k. Zatrzymano sze舵 os骲 ws. czerpania korzy禼i z nierz眃u

26.02. Gda駍k (PAP) - Sze禼iu m昕czyzn podejrzanych o udzia w grupie przest阷czej, kt髍a czerpa砤 korzy禼i z nierz眃u, zatrzymano w Gdyni. M昕czy糿i mieli ochrania domowe agencje towarzyskie, w kt髍ych do "pracy" zmuszano nawet 40 kobiet. W sprawie jest te 12 innych podejrzanych. Jak

Prac kobiet pa駍twa si bogac [WYNIKI BADA裖

Zgodnie z najnowszym raportem OECD 'Closing the Gender Gap:Act Now (Wyr體nuj眂 nier體no禼i pomi阣zy p砪iami) kobiety sp阣zaj w krajach rozwini阾ych w pracy wyra糿ie mniej czasu od m昕czyzn. Jednak je秎i do pracy p砤tnej doliczymy tak縠 obowi眤ki domowe, opiek nad dzie鎚i, okazuje si, 縠 w

Prok. Generalny: podwy縮zenie wieku emerytalnego w zasadzie konstytucyjne

wyr體nawcze kobiet jest dopuszczalne, ale ma w za硂縠niu charakter przej禼iowy. Trybuna sygnalizowa te Sejmowi potrzeb stopniowego zr體nywania wieku emerytalnego kobiet i m昕czyzn. Pogl眃, 縠 wszystkie osoby, zaczynaj眂e prace w starym systemie emerytalnym mog硑 oczekiwa, 縠 nie zmieni si on przez ca硑

M阺ka broda. Dlaczego nasza mi硂舵 do zarostu wci笨 ro秐ie?

pi秏ie "New Scientist" prymatolog Adrian Barnett (informuj眂, 縠 mia brod, zanim sta硂 si to modne), problem brody jest fascynuj眂y. Przede wszystkim jest ona jedn z najbardziej oczywistych oznak m阺kiej dojrza硂禼i p砪iowej. Jej grubo舵 i d硊go舵 ka縟y m昕czyzna mo縠 mie r罂n, ale faktem

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

(kobiety) i 25-letni (m昕czy糿i). Uwaga! Osoby z d硊縮zym sta縠m - 34 lata dla kobiet i 39 lat dla m昕czyzn - nie musz czeka do osi眊ni阠ia wymaganego wieku. iadczenie przedemerytalne dostan te ci, kt髍zy zostali zwolnieni z pracy (ale nie dyscyplinarnie!) i spe硁iaj dodatkowe kryteria

Podpali dwie kobiety w o秗odku pomocy spo砮cznej

Pomieszczenie stan瓿o w p硂mieniach. Cz甓 os骲 uciek砤, w pokoju zosta硑 dwie pracownice. Jedna z kobiet odnios砤 tak powa縩e obra縠nia, 縠 nie uda硂 si jej uratowa. 40-latka zmar砤 na miejscu. Drug kobiet, kt髍a znajdowa砤 si w tym samym pomieszczeniu, 秏ig硂wiec przetransportowa do

Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy. Socjal (LISTA NR 6)

emerytalnego od sta縰 pracy - 35 lat dla kobiet i 40 lat dla m昕czyzn. Chce przywr骳i 40-proc. stawk PIT dla najwi阠ej zarabiaj眂ych (nie podaje progu) oraz opodatkowa aktywa bankowe (0,5 proc.) i spekulacyjne transakcje finansowe (nie wiadomo ile). Zapowiada dop砤ty po 200 z do najni縮zych emerytur. A

UE. Problemy psychiczne m昕czyzn trudno wykrywalne

Z powodu problem體 psychicznych, m昕czy糿i cz甓ciej ni kobiety pope硁iaj samob骿stwa, uciekaj w na硂gi lub demonstruj "antyspo砮czne" zachowania. S r體niej mniej ch阾ni do zwr骳enia si o pomoc - wynika z raportu. Wed硊g autor體, problemy zdrowotne m昕czyzn wynikaj w du縴m stopniu

Stres. Przeci眊nij go na swoj stron

podzia pod wzgl阣em p砪i. M昕czyzn bardziej stresuje praca (stres w pracy deklaruje 45 proc. m昕czyzn i tylko 24 proc. kobiet), kobiety - 縴cie rodzinne i dom (stres domowy deklaruje 55 proc. kobiet i tylko 37 proc. m昕czyzn). Stresuj nas w domu g丑wnie problemy finansowe, choroba kogo w rodzinie