縪natych ksi昕y

Micha Stangret

痮naci ksi昕a, zakonnice-m昕atki

痮naci ksi昕a, zakonnice-m昕atki

Do Krakowa zje縟縜j ksi昕a z ca砮j Polski. I co w tym niezwyk砮go? Wszyscy zrzucili sutanny, za硂縴li rodziny, a teraz b阣 si zastanawia, jak zn體 g硂si S硂wo Bo縠, nie rezygnuj眂 z 縪n

痮na nie zaszkodzi ksi阣zu w Brazylii?

Brazylijscy biskupi zabiegaj o zgod Watykanu na wy秝i阠anie 縪natych m昕czyzn na ksi昕y. Mieliby pracowa w Amazonii, gdzie - z braku kap砤n體 - msze w niekt髍ych parafiach s odprawiane tylko dwa-trzy razy w roku.

Anglika駍cy biskupi katolickimi ksi昕mi

Anglika駍cy biskupi katolickimi ksi昕mi

liturgi. Nie maj szans, by zosta katolickimi biskupami, bo cho ksi昕a ordynariatu mog by 縪naci (jak trzej byli biskupi), to biskupi powinni by bez縠nni. Jednak jeden z wy秝i阠onych zosta prze硂縪nym ordynariatu, co - cho pozostanie bez katolickich 秝i阠e biskupich - daje mu wiele uprawnie g硂wy

Pokuta za ksi昕y pedofil體

Pokuta za ksi昕y pedofil體

prawos砤wnym i greckokatolickim ok. 90 proc. ksi昕y jest 縪natych. Ko禼i蟪 rzymskokatolicki jest w mniejszo禼i, ale do tej pory nie by硂 ujawnionych przypadk體 przest阷stw seksualnych mi阣zy duchowie駍twem i nieletnimi - przyzna wikariusz biskupi we Lwowie ks. Roman Szafran. W秗骴 go禼i jest ks. dr Oliver

Papie chrzci nie秎ubne dzieci i zach阠a do karmienia piersi

Papie chrzci nie秎ubne dzieci i zach阠a do karmienia piersi

zawstydzona, nie chcia砤 karmi piersi publicznie, w obecno禼i papie縜 - opowiada. - Powiedzia砮m jej: "Prosz, nakarm go" i to samo chcia砨ym powiedzie ca砮j ludzko禼i: "Nakarmmy g硂dnych" - m體i, nawi眤uj眂 do powszechnego marnowania jedzenia na 秝iecie. Ksi昕a nie ochrzcz? Papie

Ko禼i蟪 pokutuje za ksi昕y pedofil體

Ko禼i蟪 pokutuje za ksi昕y pedofil體

medi體. Co wa縩e, z konferencji ksi昕a maj si dowiedzie te, jak z podobnymi problemami radzi硑 sobie inne kraje, m.in. Irlandia. - Na Ukrainie problem ten nie jest tak powa縩y jak w Europie i USA. W ko禼iele prawos砤wnym i greckokatolickim ok. 90 proc. ksi昕y jest 縪natych. Ko禼i蟪 rzymskokatolicki

Powstaje seminarium dla os骲 "35 plus". Tak縠 dla wdowc體

Powstaje seminarium dla os骲 "35 plus". Tak縠 dla wdowc體

Od kilku lat, podsumowuj眂 wyniki rekrutacji do seminari體, polski Episkopat podkre秎a, 縠 zwi阫sza si liczba kandydat體 na ksi昕y, kt髍zy nie s 秝ie縪 po maturze, ale kilka, a nawet kilkana禼ie lat po niej. Niekt髍zy zg砤szaj si do seminari體 z uko馽zonymi innymi studiami. Ko禼i蟪 nazywa to

WATYKAN. Ekskomunika dla emerytowanego arcybiskupa

Abp Emmanuel Milingo z Zambii, kt髍y w niedziel w Waszyngtonie wy秝i阠i na biskup體 czterech 縪natych ksi昕y, zosta "automatycznie ekskomunikowany" za z砤manie prawa kanonicznego - poinformowa Watykan. Emerytowany arcybiskup Lusaki, kt髍y kilka lat temu o縠ni si z Koreank z sekty

Ks. Marian Niemiec nowym biskupem luteran w Katowicach

. Wymieni ksi昕y Jan Motyk, Jana Badur Manfreda Uglorza, arcybiskupa Alfonsa Nossola i biskupa Szurmana. Zaznaczy, 縠 ka縟y z nich przyczyni si do tego, kim dzisiaj jest. Podkre秎i, 縠 wsparciem by砤 te dla niego rodzina. Marian Niemiec urodzi si w 1961 r. w Kobielicach ko硂 Pszczyny. W latach

Ponad 800 kandydat體 na ksi昕y i zakonnik體. Polska bastionem katolicyzmu

Ponad 800 kandydat體 na ksi昕y i zakonnik體. Polska bastionem katolicyzmu

uwa縜 jednak, 縠 z roku na rok mo縠 by ich coraz wi阠ej. W regulaminie tego seminarium jest wiele ciekawych zapis體. O przyj阠ie mog si ubiega na przyk砤d m昕czy糿i, kt髍zy wcze秐iej byli 縪naci i zostali wdowcami. W przeciwie駍twie do normalnego seminarium kandydaci na ksi昕y nie b阣 te musieli

Kard. Dziwisz: nie wolno por體nywa b髄u oczyszczenia z b髄em krzywdy

ten nie jest tak powa縩y jak w Europie i USA. W ko禼iele prawos砤wnym i grekokatolickim ok. 90 proc. ksi昕y jest 縪natych. Ko禼i蟪 rzymskokatolicko jest w mniejszo禼i, ale do tej pory nie by硂 ujawnionych przypadk體 przest阷stw seksualnych mi阣zy duchowie駍twem i nieletnimi" - m體i

Chrzty nie秎ubnych dzieci tak縠 w Polsce. Wroc砤w przed Franciszkiem

Chrzty nie秎ubnych dzieci tak縠 w Polsce. Wroc砤w przed Franciszkiem

W ubieg潮 niedziel papie odprawia w Kaplicy Syksty駍kiej msz, w czasie kt髍ej ochrzci 32 dzieci. W秗骴 nich by硂 dziecko pary, kt髍a ma tylko 秎ub cywilny. Wcze秐iej 秝iat obieg砤 te informacja o rozmowie papie縜 z W硂szk Ann Romano, kt髍a zasz砤 w ci笨 z 縪natym m昕czyzn. Skar縴砤 si

Dajcie ksi阣zu kocha

Dajcie ksi阣zu kocha

pedofilii - t硊maczy. Przyznaje jednak, 縠 縪natych kleryk體 nie mo縩a by ju kszta砪i w obecnych seminariach odci阾ych od 秝iata, gdzie niedojrza硂舵 psychoseksualn nazbyt cz阺to myli si z niewinno禼i. A to pomaga ukry odchylenia niekt髍ych z przysz硑ch ksi昕y. Czy Ko禼i蟪 ulegnie kiedy apelom o

Ko禼i蟪 przeklina Marth

Ko禼i蟪 przeklina Marth

. Ci昕ko chorzy nie musieliby czeka na ksi阣za z ostatnim namaszczeniem. Ko禼i蟪, je秎i chce przetrwa, musi si na nas otworzy - m體i Martha. Kilka lat temu znany austriacki teolog prof. Paul Zulehner proponowa, by wobec braku ksi昕y na kap砤n體 wy秝i阠a 縪natych m昕czyzn, kt髍zy lokalnym Ko禼io砮m

Biskup przyzna si do dzieci

tuszowania pedofilskich przest阷stw ksi昕y. Dziecko sp硂dzi jako biskup tak縠 prezydent Paragwaju Fernando Lugo, kt髍ego Benedykt XVI wykluczy ze stanu kap砤駍kiego (na pro禸 samego Lugo), kiedy ten wygra wybory. Biskupi musz pozostawa bez縠nni nawet w Ko禼iele prawos砤wnym, w kt髍ym 縪naci i dzieciaci

By taki ksi眃z

wie, 縠 duchowni lubi pyta o grzechy zwi眤ane z sz髎tym przykazaniem. Zbytnie zainteresowanie ksi昕y problematyk seksualn ma zwi眤ek z tym, 縠 nie maj o niej poj阠ia. 痮naty ksi眃z- Jest wielu ksi昕y, kt髍zy pe硁i pos硊g kap砤駍k, maj眂 kobiety. Ja tak nie potrafi. Istnieje spo砮czne

Bunt w austriackim Ko禼iele

Fischer, jeden z przyw骴c體 Inicjatywy. Watykan ju dawno wypowiedzia si negatywnie o kap砤駍twie kobiet. Jedyni 縪naci ksi昕a, kt髍zy mog s硊縴, to anglika駍cy duchowni, kt髍zy wr骳ili na 硂no Ko禼io砤, lub kap砤ni z Afryki, kt髍zy otrzymali dyspens od swoich biskup體. W sprawie dopuszczenia

眘kie. Konna procesja wielkanocna w Gliwicach-Ostropie

wielkanocne: Pascha, figur Chrystusa Zmartwychwsta砮go i krzy ze stu潮. Tradycyjnym elementem stroju gospodarzy s sk髍zane czarne kurtki. Przez rami prze硂縪ne maj wie馽e z borowiny, mirtu i bibu砶owych kwiat體; kawalerowie po dwa, 縪naci i ksi昕a - po jednym. Po zako馽zeniu ok. czterogodzinnego

Belgijscy biskupi: celibat ksi昕y nieobowi眤kowy. Czy to uchroni Ko禼i蟪 przed pedofili?

"Uwa縜m, 縠 Ko禼i蟪 powinien sobie postawi pytanie, czy nale縴 utrzyma obowi眤kowy charakter celibatu. Mo縩a by powiedzie, 縠 s ksi昕a 縴j眂y w celibacie. Ale jednocze秐ie, s ludzie, dla kt髍ych celibat jest po ludzku niemo縧iwy do utrzymania - i oni r體nie powinni mie szans zosta

Belgijski Ko禼i蟪 przyt硂czony skandalami pedofilskimi

Belgijski Ko禼i蟪 przyt硂czony skandalami pedofilskimi

pedofilii a trzech biskup體 z Belgii wypowiedzia硂 si przeciw zasadzie przymusowego celibatu dla wszystkich ksi昕y. Postulaty wy秝i阠ania 縪natych m昕czyzn zg砤sza硂 w ostatnich latach tak縠 kilku kardyna丑w, ale Benedykt XVI pono ju postanowi, 縠 ta sprawa nie zostanie rozstrzygni阾a za jego

Nie chc celibatu ksi昕y

Nie chc celibatu ksi昕y

dobrze wyczu砤m, co boli ludzi Ko禼io砤 - przyzna砤 wsp蟪autorka listu Judith Könemann z Münster. List przywo硊je problem nieobsadzonych parafii oraz przepracowanych, bo zbyt nielicznych, ksi昕y. Jego autorzy twierdz, 縠 Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych kap砤n體 i wi阫szego w潮czenia kobiet w jego

Biskupi anglika駍cy przechodz na katolicyzm

Biskupi anglika駍cy przechodz na katolicyzm

Zamiar przej禼ia na katolicyzm og硂si硂 wczoraj trzech anglika駍kich biskup體 pracuj眂ych w diecezjach Wielkiej Brytanii (m.in. znany z konserwatyzmu bp John Broadhurst) oraz dw骳h emeryt體, kt髍zy przewodzili wiernym wrogim wy秝i阠aniu kobiet na ksi昕y. Protestowali te przeciw planom powo砤nia

Niemieccy teologowie 勘daj zniesienia celibatu, bo ''Ko禼i蟪 tego potrzebuje''

milczenie", gdy to unicestwi硂by ostatnie nadzieje. - Rok 2011 musi by rokiem nowego otwarcia dla Ko禼io砤. Poprzedniego roku bezprecedensowa liczba wiernych opu禼i砤 Ko禼i蟪 katolicki - apeluj teologowie. "Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych ksi昕y oraz kobiet by przewodzili wiernym, nie powinien

Niemieccy teologowie 勘daj zniesienia celibatu, bo "Ko禼i蟪 tego potrzebuje"

milczenie", gdy to unicestwi硂by ostatnie nadzieje. - Rok 2011 musi by rokiem nowego otwarcia dla Ko禼io砤. Poprzedniego roku bezprecedensowa liczba wiernych opu禼i砤 Ko禼i蟪 katolicki - apeluj teologowie. "Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych ksi昕y oraz kobiet by przewodzili wiernym, nie powinien

Holenderskie love story w cieniu celibatu

kwestionuj眂ych t zasad. W 2004 r. Timothy Radcliffe, b. prze硂縪ny zakonu dominikan體 przyzna, 縠 ko禼i蟪 powinien rozwa縴 wy秝i阠anie 縪natych ksi昕y (obecnie jest to mo縧iwe tylko w przypadku konwertyt體 z anglikanizmu). Rok p蠹niej ten sam postulat podni髎 Carlos Aguiar Retes, w體czas biskup Texcoco

Katolicy zak砤daj ko禼io硑 bez ksi昕y

Cz硂nkowie parafii na zmian sami rozdaj komuni, a nawet udzielaj chrzt體, 秎ub體, rytua丑w ostatniego namaszczenia i odprawiaj pogrzeby. Takich wsp髄not katolickich w Holandii i holenderskoj陑ycznej cz甓ci Belgii, kt髍e funkcjonuj bez ksi昕y przybywa od kilku lat.Jak pisze 秗odowy "New

Kyrie eleison

dekanatach, w kt髍ych pracowa砮m: zwi眤ki homoseksualne i heteroseksualne ksi昕y s powszechne. W dekanacie, w kt髍ym teraz pracuj, jest parafia, w kt髍ej i proboszcz, i wikary mieszkaj na plebanii ze swymi partnerami. Pierwszy raz z facetem by砮m 4 wrze秐ia 2010 roku - trzy lata po 秝i阠eniach. By硂

Alfabet Tischnera

, a w砤dza j kr阷uje. Nigdy te mnie nie interesowa硂 panowanie nad innymi''. I stwierdzenie, 縠 najgro糿iejsza jest u ksi昕y ''absolutna nieumiej阾no舵 porozumienia z drugim, natomiast d笨enie do tego, 縠by koniecznie nad drugim zapanowa''. Dalej co o duchownych, kt髍zy ''koniec ko馽體 - s

Biskupstwo kobiet dzieli anglikan體

anglikanizmu. W 1992 r., kiedy anglikanie w Anglii zacz阬i wy秝i阠a kobiety, kilkuset ksi昕y przesz硂 na katolicyzm. Ko禼i蟪 katolicki przyj背 wtedy tak縠 縪natych ksi昕y (anglikanie nie maj nakazu celibatu).

Niemcy. Ponad 180 tys. katolik體 wyst眕i硂 z Ko禼io砤 w 2010 r.

zarzucano tuszowanie przypadk體 molestowania w przesz硂禼i oraz niew砤禼iwe podej禼ie do problemu. Skandal zaowocowa dyskusj na temat reform w Ko禼iele, w tym rozlu糿ienia celibatu ksi昕y. Grupa polityk體 chadecji, w tym przewodnicz眂y Bundestagu Norbert Lammert, wyst眕i砤 z apelem, by Ko禼i蟪 rozwa縴

Czy Ko禼i蟪 anglika駍ki p阫nie przez kobiety

piastowa.Dzi tradycjonali禼i s zawiedzeni i sfrustrowani, a ich gro糱y odej禼ia s realne - w Anglii w 1992 r., kiedy anglikanie zgodzili si na wy秝i阠anie kobiet, kilkuset ksi昕y przesz硂 na katolicyzm. Ko禼i蟪 katolicki przyj背 r體nie 縪natych ksi昕y (anglikanie nie maj nakazu celibatu).Zwierzchnik

Ksi眃z, jego 縪na i reporterka

ankietowanych katolik體 w USA, we W硂szech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii opowiada si za zniesieniem celibatu. W Irlandii 75 procent, w Niemczech - 79. W 1985 roku w Hiszpanii powsta砤 Mi阣zynarodowa Federacja 痮natych Ksi昕y Katolickich, kt髍a robi to, co planuje zrobi Jan. Wzywa Watykan, by uczyni celibat

Szykuje si kryzys mi阣zy Watykanem a anglikanami

natomiast masowego przeci眊ania wiernych na swoj stron. Og硂szona dzi deklaracja Watykanu potwierdza wcze秐iejsze nauczanie, 縠 z racji katolickich w眛pliwo禼i co do wa縩o禼i 秝i阠e anglika駍kich, anglika駍cy ksi昕a przechodz眂y na katolicyzm b阣 秝i阠eni ponownie. Uzyskaj dyspens od obowi眤ku

Kard. Roger Etchegaray: Mo縩a dyskutowa o zniesieniu celibatu

Cz甓 w硂skich watykanist體 odczyta砤 s硂wa kard. Rogera Etchegaray'a jako bardzo wa縩y sygna z Watykanu pokazuj眂y, 縠 dyskusja o zniesieniu obowi眤kowego celibatu ksi昕y nie jest zamkni阾a i sprawa mo縠 od縴 w niedalekiej przysz硂禼i. Kard. Etchegaray odwo砤 si do przyk砤du Ko禼io砤

Papie karze ksi阣za polonusa

, by硑m arcybiskupem Lusaki w Zambii, przyw骴c ruchu 痮natych Ksi昕y. Milingo zas硑n背 skandalem, gdy w 2001 r. za秎ubi Koreank Mari Sung podczas zbiorowej ceremonii w Ko禼iele Zjednoczeniowym Moona. W kolejnych latach Milingo pojedna si z Ko禼io砮m katolickim i odseparowa od 縪ny, ale w 2006 r

Znios celibat? Za 50 lat?

argumenty na rzecz bez縠駍twa by硑 wspierane przez feudaln w砤dz - samotni biskupi i ksi昕a, kt髍zy nierzadko byli ksi笨阾ami ko禼ielnych w硂禼i, nie przysparzali k硂pot體 z ich dziedziczeniem.Watykan dopuszcza 縪natych m昕czyzn do 秝i阠e wy潮cznie w Ko禼io砤ch wschodnich (m.in. greckokatolickim), a na

Ksi眃z pragnie 縪ny

, przydatno舵 kleryka do kap砤駍twa.Prowadzi pan te badania w秗骴 by硑ch ksi昕y. Czy wielu wr骳i硂by do kap砤駍twa, gdyby mogli mie 縪ny i rodziny?- Oko硂 78 proc. by硑ch ksi昕y chcia硂by by nadal kap砤nami, b阣眂 jednocze秐ie m昕czyznami 縪natymi. Wielu czeka na tak decyzj papie縜, ufa i ma nadziej, 縠

Grzechy i grzeszki 秗edniowiecznych sypialni

. Ksi昕a 縪naci i sodomici (homoseksuali禼i) mieli by z Ko禼io砤 usuni阠i. 痮ny i dzieci kap砤n體 trafia硑 do stanu niewolnego. Po wprowadzeniu celibatu kobieta sta砤 si prawdziw nieprzyjaci蟪k ludzi stanu duchownego, czyli tych, kt髍zy o niej pisali, wskazywali jej w砤禼iw drog 縴cia i j os眃zali

Ksi昕a chc mie 縪ny

To najsilniejszy od wielu lat g硂s przeciw obowi眤kowemu bez縠駍twu ksi昕y w Ko禼iele. Cho brazylijska konferencja kap砤n體 nie jest formalnie powi眤ana z episkopatem, to wypowiada si w imieniu ca砮go brazylijskiego kleru. Brazylijczycy zwracaj si do Benedykta XVI o przywr骳enie prawa

Znie禼ie celibat - 勘daj ameryka駍cy ksi昕a

problem體 Ko禼io砤 katolickiego w USA. W ostatnich latach w 秝ietle skandali wok蟪 molestowania nieletnich przez ksi昕y liczba kandydat體 zmniejszy砤 si jeszcze bardziej. Autorzy listu podkre秎aj, 縠 ju dzi w Ko禼iele katolickim w USA pracuj ksi昕a nie tylko 縪naci, ale tak縠 maj眂y dzieci. Ponad stu

Kto si boi Franciszka?

. Katecheza przypomina agresywne po砤janki polityk體, a debata spo砮czna - taniec nieprzytomnego szamana.Powiedzmy sobie szczerze, my - rodzice, nauczyciele, politycy, ksi昕a - ponie秎i秏y kl阺k. W niekt髍ych regionach 秝iata co drugi m硂dy cz硂wiek nie ma pracy, w Polsce 秗ednio co czwarty. Je秎i nie

Wroc砤wskie Forum Samorz眃owe

(lista nr 8) 1. Boles砤w Liniewicz 78 lat, ma wykszta砪enie 秗ednie zawodowe, teraz na emeryturze, wcze秐iej pracowa w Urz阣zie Wojew骴zkim, by cz硂nkiem Rady Nadzorczej Sp蟪dzielni Mieszkaniowej Ksi昕e Ma砮, od trzech kadencji w Radzie Osiedla Ksi昕e (dwie jako przewodnicz眂y), mieszka na Ksi昕u

O co si modl Polacy

dla wszystkich religii. Modl si te do 秝i阾ego Antoniego i zawsze odnajduj zagubiony przedmiot. Od sze禼iu lat mieszkam w Anglii, tu zacz瓿am cz甓ciej chodzi do ko禼io砤. W Polsce zrazi砤m si do ksi昕y, bo nie chcieli ochrzci mojego dziecka. Us硑sza砤m, 縠 c髍ka zap砤ci za moje grzechy, bo nie

Anglikanie, zosta馽ie katolikami!

w眛pliwo禼i co do wa縩o禼i 秝i阠e anglika駍kich ksi昕a przechodz眂y na katolicyzm b阣 wy秝i阠ani ponownie. Uzyskaj dyspens od obowi眤ku celibatu. Zgodnie z anglika駍k tradycj biskupi tych specjalnych diecezji b阣 wybierani przez duchowie駍two i dopiero potem zatwierdzani przez papie縜. Jednak pewnym

Anglika駍cy biskupi przechodz na stron Rzymu

W ubieg硑m roku papie Benedykt XVI wyrazi gotowo舵 utworzenia odr阞nego ordynariatu dla anglikan體, kt髍zy chc sta si cz甓ci Ko禼io砤 katolickiego i zasygnalizowa, 縠 mogliby zachowa swoje liturgiczne tradycje i zwyczaje.W my秎 propozycji Stolicy Apostolskiej 縪naci duchowni anglika駍cy

BOGU DO R蔏AWA NIE ZAGLAM

mo縧iwo舵 wyboru: prezbiterat bez縠nny i prezbiterat ludzi 縪natych. Celibat to nie jest przecie dogmat. Dzisiaj jest chyba trudniej zachowa celibat, m硂dzi ksi昕a 縴j w innym 秝iecie. Celibat mo縠 by 砤sk, ale mo縠 te zniszczy cz硂wieka, zw砤szcza gdy brak w nim owej Chrystusowej proegzystencji

Gabriel Garcia Marquez nie 縴je. Noblista mia 87 lat

lat 60. w Waszyngtonie. - Tylko dzi阫i temu, 縠 ameryka駍ki redaktor wydawnictwa Harper, 縪naty z W硂szk, by zachwycony moj znajomo禼i w硂skiego, sprzeda砤m "Nie ma kto pisa do pu砶ownika" i "Z潮 godzin" - m體i. Kiedy Garcia Marquez pyta j: "Czy mnie kochasz?"

Celibat

koleg體.- Sami ksi昕a.- Wszyscy 縪naci?- Wszyscy. Tak si trzymaj, 縠 nie mo縩a ich wyci眊n辨. - Karty? Alkohol? Mecze?- A gdzie tam. Modl si razem. Od wieczora do rana si modl.Wszystkim ksi昕om 縴cz zniesienia celibatu. Wszystkim wiernym - 縠by mieli z kogo bra przyk砤d. Nie mog si doczeka

Alfabet Soboru Watyka駍kiego II

dyskusj pozwoli. Nic takiego si nie sta硂. W encyklice ''Sacerdotalis caelibatus'' Pawe VI potwierdzi obowi眤ek celibatu. Niemniej dopu禼i, by 縪naci ksi昕a z innych Ko禼io丑w, kt髍zy przeszli na katolicyzm, nie opuszczali rodzin.Jan XXIII- konsternacj wywo砤硂 jego zdj阠ie z papierosem (w czasach

Kochaj眂 ksi阣za

cz硂wieka, kt髍ego kocham. Od pocz眛ku naszego zwi眤ku wiedzia砤m, 縠 to b阣zie zawsze pozamykane w szafie. Na www.prezbiter.pl......czyli w portalu nieformalnego Stowarzyszenia 痮natych Ksi昕y. ...gdzie napotka砤m pa駍k pro禸 o kontakt, znajdzie pan wiele dziewcz眛, kt髍e durz si w kap砤nie i nie

P jak pobo縩o舵, czyli wierzymy w polskie seriale

Bo縠nk i jej ch硂pakiem nie by砤 ani pierwsz tego typu, ani najbardziej odwa縩. Poprzedni sezon sko馽zy si 丑縦ow scen 秝ie縪 upieczonej wdowy Gra縴nki z niejakim Arkadiuszem, granym przez Daniela Olbrychskiego. Nie m體i眂 ju o tym, 縠 nie秎ubne dziecko Beaty ze zwi眤ku z 縪natym m昕czyzn

Jestem tradycjonalist. Jestem Polakiem. Jestem gejem [list]

"koci 砤p" - w ukryciu. Mog tak politycy i ksi昕a, mog 縪naci, mog wi阠 i ja - my秎a砮m sobie. On natomiast pogodzony ze swoim homoseksualizmem, wspierany przez rodzin, intuicyjnie, d笨y do stworzenia trwa砮go i jawnego zwi眤ku. Co za pomieszanie poj赕! Przetrwali秏y to. Cho nie jest

Najwi阫sze tabu w futbolu

Jawni homoseksuali禼i zostaj premierami, ministrami, burmistrzami, wyg砤szaj kazania jako katoliccy ksi昕a i pastorowie, ba - coraz cz甓ciej toleruje ich wojsko, czyli instytucja teoretycznie buchaj眂a testosteronem i skazana na tradycyjne pojmowanie m阺ko禼i. Byliby wsz阣zie, gdyby nie sport

50 lat Mafaldy - latynoska filozofka z komiksu nadal 秏ieszy

wieku jest szcz甓liwie 縪naty z t sam kobiet - Alici, kt髍a bywa砤 te jego agentk. "Oszala砨ym z niepokoju - m體i. - Kiedy ma si dzieci, par stopni gor眂zki obchodzi ci du縪 bardziej ni wojna w Zatoce". "Dlaczego ten kretyn nie powie, 縠 zupa jest dobra?" I dzieci, i

WIERNI

Dali秏y anons: "Gor眂a pro禸a. Dla magazynu »Wysokie Obcasy« przygotowujemy reporta o 縪nach i partnerkach ksi昕y, kt髍zy zrzucili sutann. Gwarantujemy anonimowo舵. Nie szukamy sensacji". Zamie禼ili秏y go na internetowym forum Stowarzyszenia 痮natych Ksi昕y i Ich Rodzin

Czytania biblijne przeznaczone w Ko禼iele rzymskokatolickim na V niedziel wielkanocn

trzy wy縮ze: subdiakonat, diakonat oraz tzw. 秝i阠enia kap砤駍kie, czyli te "ksi昕owskie", zwane fachowo "prezbiteratem". Niekt髍zy ksi昕a, dzi jest tak samo, dost阷owali 秝i阠e najwy縮zych, biskupich. Teraz jest tak, 縠 ka縟y kleryk (alumn) zostaje lektorem, akolit, potem

Ksi眃z milioner - stra縩ik tajemnic Jezusa

mia by podstaw jego niebotycznych dochod體. Przez dwie dekady mia si dorobi r體nowarto禼i 900 tys. euro. W czasach Sauniere'a dochodowe msze za zmar硑ch kurie rozdziela硑 pomi阣zy poszczeg髄nych ksi昕y. Sauniere, czuj眂 si pomini阾y, wzi背 sprawy w swoje r阠e i listownie oferowa swoje us硊gi

i阠i papie縠

tortury - pisze Noel. Wstrzemi昙liwo舵 nie zawsze by砤 w Watykanie ceniona: Ko禼i蟪 papie縜 Borgii Dopiero pod wp硑wem rozs眃nych uwag doradc體 Pius odst眕i od ch阠i karania cudzo丑stwa, niemniej jednak nie縪natym zabroni zatrudniania s硊勘cych, a mniszkom pragn眂ym trzyma psy zezwoli mie tylko suki

Ksi眃z diakon, jego 縪na i jego dzieci

i ojcem. Absolutnie nie jestem 秝i阾ym cz硂wiekiem, a mam dawa 秝iadectwo wiary. O diakonach sta硑ch, gdy kilka lat temu polski Episkopat pozwoli na ich obecno舵 u nas, pisano w gazetach: "prawie jak ksi昕a" albo "縪naci ksi昕a". Rewolucja w Ko禼iele? Troch tak. Bo Tomasz po

Litera po literze

wiara nie zawsze jest sp骿na - ksi昕a czasem bardzo r罂ni si w pogl眃ach. - Ka縟y z nas szuka w砤禼iwej drogi przez ca砮 縴cie. Dlatego tak wa縩e jest, 縠by poszukiwania zacz辨 ju w dzieci駍twie. A je秎i dziecko jest wychowywane pod kloszem, nie ma na to szans.Jakie by硑 pocz眛ki pracy w wi陑ieniu

USA: Geje podzielili Ko禼i蟪 anglika駍ki

Robinsona.By on 縪naty i ma dwie c髍ki. W latach 80. jednak si rozwi骴, a od 20 lat 縴je w zwi眤ku z partnerem Markiem Andrewsem. Za p蟪 roku chc wzi辨 秎ub.Podczas procesu wybierania biskupa zarzucono te Robinsonowi, 縠 molestowa jednego z parafian (co si nie potwierdzi硂) oraz 縠 popiera stron

Katoliccy i anglika駍cy biskupi rozwa縜j zjednoczenie obu Ko禼io丑w

chcieli przyjmowa papieskich interpretacji. W Anglii zdarza硑 si przypadki przechodzenia anglika駍kich duchownych na katolicyzm. Kilkuset ksi昕y zrobi硂 to w 1992 r., gdy anglikanie zgodzili si na wy秝i阠anie kobiet. - Ale Ko禼i蟪 katolicki okaza si wtedy elastyczny i przyj背 tak縠 縪natych - m體i

Geje ksi阣za Oko

Paw砮m, czyli ze s硊chania. Wyk砤dowcy to g丑wnie ksi昕a. Na teologii moralnej s硑sz, 縠 czyny homoseksualne s grzeszne, bo wewn阾rznie nieuporz眃kowane. Poznaj dokumenty ko禼ielne - nie m體i nigdzie, 縠 geje p骿d do piek砤. By硂by to teologicznie b酬dne, bo ogranicza硂by zbawcz wol Boga. Z

Papie縠 i szpiedzy

Apostolskiej wobec kraj體 socjalistycznych oraz do jakich spor體 dosz硂 mi阣zy hierarchami.Przeczyta te o dyskusji na temat przywr骳enia tzw. diakon體 sta硑ch - ludzi s硊勘cych Ko禼io硂wi, ale niemusz眂ych przestrzega celibatu. Uczestnicy soboru zastanawiali si, czy z powodu rosn眂ego braku ksi昕y po

Feministyczna rewolucja Chrystusa

Czy ko禼i蟪 dyskryminuje kobiety? A mo縠 to one same nie chc stan辨 przy o硉arzu? Czy wstydzi砨y si wyspowiada kap砤nowi-kobiecie? Albo przyj辨 ostatnie namaszczenie? Dlaczego feministki nie mog wsp蟪pracowa z ksi昕mi nawet w sprawach, w kt髍ym s zgodni? Kto si bardziej boi ksi昕a czy

Zmieni p砮

, 縠 jest kobiet, by ju drugi raz 縪naty i mia dw骿k dzieci. Zacz背 nosi sukienki i malowa si, a obsesja zmiany p砪i sprawi砤, 縠 zosta bez dachu nad g硂w. Kolejni specjali禼i powtarzali, 縠 pomoc, kt髍ej oczekuje, oznacza砤by okaleczenie, wyrz眃zenie nieodwracalnej krzywdy. Zrezygnowany

Stanis砤wa Fleszarowa-Muskat. Pierwsza pisarka PRL-u

kim bliskim. Wielka t阺knota wyziera砤 z tych list體. W czasie gdy radio nadawa硂 "Milioner體", 41-letnia pisarka by砤 od trzech lat m昕atk. Jej drugim m昕em zosta re縴ser Tadeusz Muskat. Przed 秎ubem z Fleszarow by dwa razy 縪naty, mia dw骳h syn體. W 秗odowisku teatralnym uchodzi za

Bez anio砤 dawno bym si roztrzaska

.- M骿 skromny udzia polega na tym, 縠 noc na rowerze rozwozi砮m ulotki. Co tu by硂 robi, nie mia砮m pracy, a mia砮m czas, cho by砮m ju 縪naty. W dzie toczyli秏y przed bram rozmowy. Obok by砤 budowa, z kt髍ej brali秏y ceg硑, na kt髍e k砤dli秏y dechy i siedzia硂 si godzinami. Negocjacje by硑

W papierowym "Du縴m Formacie"

obecno舵 u nas, pisano w gazetach: "prawie jak ksi昕a" albo "縪naci ksi昕a". Rewolucja w Ko禼iele? Troch tak. Bo Tomasz Chmielewski po 秝i阠eniach diako駍kich b阣zie m骻 odprawia nabo縠駍twa, np. popularne majowe czy r罂aniec, udziela 秎ub體, prowadzi pogrzeby, udziela komunii. I

By taki ksi眃z

zwi眤ek z tym, 縠 nie maj o niej poj阠ia. 痮naty ksi眃z - Jest wielu ksi昕y, kt髍zy pe硁i pos硊g kap砤駍k, maj眂 kobiety. Ja tak nie potrafi. Istnieje spo砮czne przyzwolenie, by kap砤n prowadzi podw骿ne 縴cie, akceptuje si tajny konkubinat. To jest poni縜j眂e dla kobiety. A przecie mo縩a by

Kr髄owie chaosu naprawiaj 秝iat

widz, 縠 na naszym polskim tylko rozsiewaj si k丑tnie o dup Maryny.Z takich k丑tni rodz si pomys硑 secesji. Wtedy wkracza administrator Anon Black: - Ludzie! Kurwa! Nie tw髍zcie nowego forum! To nas podzieli!"Drogi ksi昕e Adamie"Grudzie 2011. Zakon marian體 zakazuje ksi阣zu Adamowi

W co wierzymy?

pocieszenia od Boga, proszenie, aby odnalaz portfel albo uleczy raka, jest kryzysem wiary. B骻 daje ci wszystko na starcie.MACIEJ SZKLARZ45 lat, dziennikarz, lektor, aktor i re縴ser dubbingowy. 痮naty, jedno dziecko (17 l.). Studiowa socjologi na UJ w KrakowieNie ma Boga, w kt髍ego by砨ym sk硂nny uwierzy

Papie jak Pan Jezus

liturgicznych.Od wielu lat biskupi niekt髍ych cz甓ci 秝iata, gdzie panuje dotkliwy brak ksi昕y, postuluj mo縧iwo舵 wy秝i阠ania 縪natych m昕czyzn. Uwa縜j, 縠 przyst阷owanie 秝ieckich do komunii, sakramentu sakrament體, jest wa縩iejsze od kanonicznej, a nie dogmatycznej praktyki celibatu. Biskupi podkre秎aj, 縠

Niedola grekokatolik體 w PRL

zda egzamin z 砤ciny i liturgii zachodniej, za 縪naci ksi昕a powinni byli zamieszka bez rodzin. Z mo縧iwo禼i tej skorzysta砤 wi阫szo舵 kap砤n體 greckokatolickich, ale jedynie kilku zacz瓿o odprawia nabo縠駍twa we w砤snym obrz眃ku. Powodem by硂 rozproszenie wiernych i strach przed represjami. Aparat

Nie opuszczam Ko禼io砤

Stowarzyszenie 痮natych Ksi昕y. Uwa縜j oni, 縠 byli kap砤ni powinni uczy religii, nawet g硂si kazania. Czuj si po prostu nadal ksi昕mi. Te si Pan tak czuje? - Troch przypomina mi to zawracanie Wis硑 kijem. Ale nie chcia砨ym nikogo pozbawia nadziei. M骿 sp髍 z obecn form instytucjonaln Ko禼io砤

Cz硂wiek z lodu u Palikota

, kt髍zy mnie wybrali.Pan jest wierz眂y?- Tak. Modl si co wiecz髍 do Boga. Co nie znaczy, 縠 co niedziela chodz do ko禼io砤.Czy mam chodzi na ka縟 msz i s硊cha upolitycznionych kaza? Ko禼i蟪 na tym traci. Ksi昕a na kol阣zie wypytywali o mnie s眘iad體 i znajomych, gdy zwi眤a砮m si z Ruchem

Papie Benedykt XVI o komunii dla rozwodnik體

, kt髍zy 縴j w nowych "niesakramentalnych zwi眤kach". Cho jest to zasada g硂szona przez Ko禼i蟪 od wiek體, to w wielu zachodnioeuropejskich parafiach ksi昕a - przy milcz眂ej aprobacie swych biskup體 - pozostawiaj decyzj o komunii sumieniu samych rozwiedzionych. Je秎i ci podchodz do o硉arza

Dobra Nowina dla psa i kota

codzienne? - Nie chc wchodzi w szczeg蟪y mojego 縴cia prywatnego. Powiem tak: borykamy si z dok砤dnie takimi samymi rado禼iami i bol眂zkami, z jakimi borykaj si miliony ludzi, ma晨onk體, rodzic體. To tematy, kt髍e teraz znam od podszewki. Dlatego te uwa縜m, 縠 縪naci ksi昕a w Ko禼iele to nie jest z硑

Plebania

parafii do parafii, rozpuszczanie wici w秗骴 znajomych, szukanie zaprzyja糿ionych ksi昕y. Odpowiedzi podobne. - U mnie na plebanii nie ma gospodyni - to s硑sza硑秏y najcz甓ciej. - Tak, jestem gospodyni, ale dochodz眂 raz w tygodniu . - Panie z 'Wyborczej'? Prosz si roz潮czy, bo mog mie przykro禼i

Dziennik z pustelni

-Kontemplacyjnym Centrum Terapeutycznym "SpeS" ("Salus per Silentium", czyli "Zdrowie przez cisz"). Centrum prowadz ksi昕a Wies砤w Kowalewski i Tomasz Lis. Turnus trwa siedem dni. - Zapraszamy ludzi uzale縩ionych od pracy, zmuszonych do ci眊砮go wykazywania si

Wie grzeszy po miastowemu

. To by硂 wtedy, gdy jej powiedzia砤m, 縠 na czacie pozna砤m starszego o 22 lata i 縪natego faceta.Joanna: - By砤 w szoku. Posz砤 nawet do psychoterapeuty, chocia wcze秐iej to pot阷ia砤, bo od wszystkiego by ksi眃z.Edyta: - Tak czy owak, nie chcia砤 mnie wys硊cha, bo o czym tu gada, skoro Ko禼i蟪

D硊gie pojednanie (1)

pokolenia, w kt髍ych ci眊le tkwi砤 zadra wojny i okupacji, zobaczyli s砤b Polsk w 縠laznych obj阠iach wielkich Niemiec.M硂dzi Polacy dostrzegli szans na 縴cie w Europie i po europejsku.A polscy ksi昕a, dzia砤cze i pisarze katoliccy mieli prawo widzie w tej figurze symbol ponad 40 lat swych stara o

Papie biurka - trzy lata pontyfikatu Benedykta

- 縪natych m昕czyzn, wzorowych katolik體. Czy uwa縜 pan, 縠 zniesienie obowi眤kowego celibatu ksi昕y jest realne?- Nie ma 縜dnych w眛pliwo禼i, 縠 dzisiejsza liczba duchownych nie wystarczy na potrzeby Ko禼io砤 katolickiego. Za 15 lat jedna trzecia w硂skich parafii zostanie bez proboszcza. Ten problem dotyka

Ksi眃z gej ogl眃a nowy film Szumowskiej

drewniany krzy, pod kt髍ym si modl.- Kim s twoi partnerzy?- W hotelu spotykam si z tymi, kt髍zy przyje縟縜j do miasta w interesach - cz阺to s to 縪naci biseksualni. W mieszkaniu spotykam si u zdeklarowanych homoseksualist體. Wol 縪natych, oni - tak jak ja - skrywaj pewn tajemnic. Od razu

Jean Vanier - Matka Teresa w spodniach

upo秎edzonymi. Moja odpowied zaskoczy砤 go. Zapyta砮m go: "Jest pan 縪naty?". Zdawa si by zak硂potany tym odwr骳eniem r髄 i moim pytaniem. By poczu si swobodniej, zada砮m inne pytanie: "Dlaczego w砤秐ie t kobiet spyta pan, czy chce za pana wyj舵?".By zak硂potany. Powiedzia砮m mu

Kardyna Huzar i patriarchat kijowski

greckokatolicki, zwany te bizantyjsko-ukrai駍kim albo potocznie unickim, jest wynikiem unii brzeskiej, kt髍a w 1596 r. po潮czy砤 cz甓 prawos砤wnych 體czesnej Rzeczypospolitej z papiestwem, przyjmuj眂 jego zwierzchnictwo i katolickie dogmaty, zachowuj眂 w砤sn liturgi i obyczaje (m.in. wy秝i阠anie na ksi昕y

Papie i zakonnica

, a Andrzej pi赕. Adwokat, 縪naty z Flor z Bernstein體. Studia we Lwowie, praktyka adwokacka w Tarnopolu, w ko馽u stanowisko burmistrza w Ska砤cie (dzi zachodnia Ukraina).Andrzej Ehrlich nie wie, kto przeszed na katolicyzm: ojciec czy dziadek? Wyci眊a z biblioteczki cieniutki tomik Mariana Hemara z

Ca砤 Polska czatuje na seks

razu na ca硑 dzie. Oko硂 godz. 15-16 liczba czatuj眂ych spada. No to pa! Do jutra! - 縠gnaj si wszyscy. Koniec pracy w biurach. Obiad. I potem znowu, wieczorem. Czatuj urz阣nicy i politycy, dziennikarze i nauczyciele, policjanci, lekarze i ksi昕a. Czatuj pracownicy firm i szefowie. Sp阣zaj na

Usta Ko禼io砤

jest zupe硁ie nie dla mnie. Poci眊a硂 mnie 縴cie intelektualne, tymczasem ksi昕a diecezjalni najcz甓ciej nastawieni s na prac duszpastersk. W Polsce oznacza to cz阺to tak縠 konieczno舵 zaanga縪wania si w religijno舵 bardziej rytualistyczn ani縠li refleksyjn, opart na zwyczaju bardziej ni na

Wr骳 pokaleczony, ale sprawdz

縴czliwo舵. Uwodzi pan kobiety? - Uwielbiam kobiety. Ale nie chcia砮m si 縠ni. Dlaczego? - Boj si zawodowych ksi昕y, zawodowych Polak體, zawodowych patriot體. Nie chcia砮m by zawodowym m昕em. Takim, kt髍y idzie do roboty, przynosi pieni眃ze, a 縪na gotuje obiad. I wszystko zawsze w ustalonym porz眃ku

Adoptuj na 9 miesi阠y

wyj背 drugi pier禼ionek, prawdziwy. Po sze禼iu miesi眂ach byli ma晨e駍twem. - Przez ten czas B骻 mnie tak pi阫nie uzdrowi. Moje problemy znikn瓿y, mimo 縠 nikt si nade mn nie modli, 縜dni ksi昕a z Brazylii. W zesz硑m roku przeczytali ksi笨k "W domu najlepiej", o tym jak para

Wsp髄ny mianownik mi硂禼i

?- Nie. Aborcja pozostaje straszn, gorzk krzywd.A celibat?- Mamy przecie Ko禼io硑 unickie, gdzie ksi昕a s 縪naci. Dlaczego wi阠 u nas 縪naci nie mog zosta kap砤nami? Zgodzi砨ym si na zniesienie celibatu dla viri probati - m昕czyzn z wykszta砪eniem teologicznym, kt髍zy od dawna pozostaj w s硊縝ie

Lesbijki i geje w Polsce. Wolno舵? R體no舵?

Kaper za to, co ten powiedzia o AIDS i homoseksualistach, i ja akurat wtedy by砮m z biskupem Ozimkiem, biskupem radomskim odpowiedzialnym za duszpasterstwo, na takim spotkaniu. Brali秏y z 縪n udzia w takim obiedzie, gdzie by硑 kap硂ny i strasznie by硂 bogato i bardzo by硂 du縪 ksi昕y. I nienawi舵

Grecy wo砤j do Europy

okre秎a - typowej greckiej rodziny. - Mam dw骳h starszych braci, jeden z nich jest 縪naty, pracuje jako ochroniarz, ma dwoje dzieci, a drugi jeszcze mieszka ze mn. Niedawno przeni髎 si do Aten z rodzinnych Salonik, bo tam nie m骻 znale兼 pracy. Teraz pracuje w firmie telekomunikacyjnej. M骿 ojciec by

Czy ka縟y ksi眃z mo縠 by Judymem?

. Szczeg髄nie w naszej epoce, w kt髍ej o ascez seksualn trudno, kultura masowa nie sprzyja jej zgo砤. St眃 mno勘ce si g硂sy duchownych z kardyna砤mi w潮cznie, by jako poluzowa w tym punkcie rzymskokatolickie prawo ko禼ielne. Nie b阣zie to skutecznym lekarstwem na brak ksi昕y, bo o pastor體 te nie wsz阣zie

Encyklopedia religii: Ko禼i蟪 katolicki

, kt髍ych na og蟪 tam brak, w ich r罂nych funkcjach. Zdaniem watyka駍kiej centrali - wyr阠zaj nadmiernie: nast眕i stamt眃 zakaz wyg砤szania przez laikat kaza, przewodniczenia radom duszpasterskim. Stan duchowny Gdy ju jeste秏y przy relacjach ksi昕a - 秝ieccy (laikat), dodajmy, 縠 w Ko禼iele

Polski ksi眃z, sowiecki agent

chwili. Tak縠 dla pra砤ta Obremskiego i znajomych dawnego "Marzyciela". Na Litwie KGB pozwala硂 wy秝i阠i pi阠iu ksi昕y rocznie. Dzia砤硂 jedno seminarium.- Pewnego dnia dzwoni do mnie Juozas i prosi: zabierz mnie samochodem na dworzec kolejowy do Wilna - wspomina kolega z ruchu abstynenckiego

Bogu do r阫awa nie zagl眃am. Rozmowa z ksi阣zem profesorem Micha砮m Czajkowskim

jednych nad drugimi. Nieustannym kryterium jest Jezus, Jego poni縠nie, 秏ier i Jego Ewangelia. Ale polecenia wykonuje si bez dyskusji? Niekt髍zy hierarchowie tego oczekuj, ale ma硂 ksi昕y si na to zgadza. Przewa縩ie hierarcha rozmawia. Chyba 縠 posy砤 dekret, ale i wtedy mo縩a do niego pojecha i

Anio ze sztyletem w d硂ni

, antyfaszysty zakochanego w Wielkiej Brytanii, kt髍y wieczorami s硊cha radia BBC i w硂skich oper na gramofonie. To on, gdy by砤 nastolatk, da jej ksi笨k o surrealizmie i ruchu dada. - Ojciec nie chcia, bym sz砤 do komunii, chcia, bym sama zdecydowa砤 p蠹niej - wspomina Paula. - Uwa縜 ksi昕y za

Stowarzyszenie 痮natych Ksi昕y i Ich Rodzin

Stowarzyszenie 痮natych Ksi昕y i Ich Rodzin – stowarzyszenie by硑ch ksi昕y i os骲 zakonnych chrze禼ija駍kich (g丑wnie katolickich), kt髍zy zdecydowali si na za硂縠nie w砤snych rodzin. Stowarzyszenie powsta硂 w 1998 r. Celem stowarzyszenia nie jest, jak twierdz jego cz硂nkowie, negowanie

Jer髇imo Podest

nawi眤a romans ze swoj sekretark, Cleli Luro. W 1971 roku o縠ni si z ni za co zosta suspendowany przez Stolic Apostolsk. Pozbawiony prawa do sprawowania funkcji duchownego rzymskokatolickiego po秝i阠i si pracy spo砮cznej oraz dzia砤lno禼i na rzecz 縪natych ksi昕y. Zosta wiceprzewodnicz眂ym

Jan Konzal

Fridol韓 Zahradn韐 wy秝i阠i go na biskupa.Po upadku komunizmu nie potrafi doj舵 do zgody ani z kard. Vlkem, dawnym koleg z podziemia, ani ze Stolic Apostolsk i dlatego nie w潮czy si do struktur oficjalnego Ko禼io砤, lecz nadal pozosta w "podziemiu", prowadz眂 w Pradze niewielk wsp髄not 縪natych

Felix Maria Dav韉ek

w Kobe鴌cach z 1970 roku, na kt髍ym w sprzeczno禼i z prawem kanonicznym Ko禼io砤 rzymskokatolickiego dopuszczono do 秝i阠e prezbiteriatu i episkopatu 縪natych m昕czyzn oraz pozwolono w wyj眛kowych sytuacjach udziela sakramentu kap砤駍twa kobietom.Biskup Dav韉ek wy秝ieci dla Ko禼io砤 podziemnego

Catholics for Choice

zainicjowa硂 projekt Pope-Watch.org w ramach kt髍ego podejmowano naciski na papie縜, aby m.in.: anulowa nauczanie ko禼ielne o antykoncepcji; przeznaczy 25% wy縮zych stanowisk w Watykanie dla kobiet (akcja afirmatywna); wprowadzi celibat jako opcjonalny; reintegrowa z Ko禼io砮m spo砮czno舵 縪natych ksi昕y

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.