縪natych ksi昕y

Micha Stangret

痮naci ksi昕a, zakonnice-m昕atki

痮naci ksi昕a, zakonnice-m昕atki

Do Krakowa zje縟縜j ksi昕a z ca砮j Polski. I co w tym niezwyk砮go? Wszyscy zrzucili sutanny, za硂縴li rodziny, a teraz b阣 si zastanawia, jak zn體 g硂si S硂wo Bo縠, nie rezygnuj眂 z 縪n

痮na nie zaszkodzi ksi阣zu w Brazylii?

Brazylijscy biskupi zabiegaj o zgod Watykanu na wy秝i阠anie 縪natych m昕czyzn na ksi昕y. Mieliby pracowa w Amazonii, gdzie - z braku kap砤n體 - msze w niekt髍ych parafiach s odprawiane tylko dwa-trzy razy w roku.

Rzym szykuje si na genderow rewolucj

Czy Ko禼i蟪 doczeka si 秝i阠e kobiet na diakon體? Papie Franciszek zapowiada powo砤nie komisji teolog體 do zbadania, czy jest to mo縧iwe.

Anglika駍cy biskupi katolickimi ksi昕mi

liturgi. Nie maj szans, by zosta katolickimi biskupami, bo cho ksi昕a ordynariatu mog by 縪naci (jak trzej byli biskupi), to biskupi powinni by bez縠nni. Jednak jeden z wy秝i阠onych zosta prze硂縪nym ordynariatu, co - cho pozostanie bez katolickich 秝i阠e biskupich - daje mu wiele uprawnie g硂wy

WATYKAN. Ekskomunika dla emerytowanego arcybiskupa

Abp Emmanuel Milingo z Zambii, kt髍y w niedziel w Waszyngtonie wy秝i阠i na biskup體 czterech 縪natych ksi昕y, zosta "automatycznie ekskomunikowany" za z砤manie prawa kanonicznego - poinformowa Watykan. Emerytowany arcybiskup Lusaki, kt髍y kilka lat temu o縠ni si z Koreank z sekty

Papie chrzci nie秎ubne dzieci i zach阠a do karmienia piersi

Papie chrzci nie秎ubne dzieci i zach阠a do karmienia piersi

zawstydzona, nie chcia砤 karmi piersi publicznie, w obecno禼i papie縜 - opowiada. - Powiedzia砮m jej: "Prosz, nakarm go" i to samo chcia砨ym powiedzie ca砮j ludzko禼i: "Nakarmmy g硂dnych" - m體i, nawi眤uj眂 do powszechnego marnowania jedzenia na 秝iecie. Ksi昕a nie ochrzcz? Papie

Pokuta za ksi昕y pedofil體

Pokuta za ksi昕y pedofil體

prawos砤wnym i greckokatolickim ok. 90 proc. ksi昕y jest 縪natych. Ko禼i蟪 rzymskokatolicki jest w mniejszo禼i, ale do tej pory nie by硂 ujawnionych przypadk體 przest阷stw seksualnych mi阣zy duchowie駍twem i nieletnimi - przyzna wikariusz biskupi we Lwowie ks. Roman Szafran. W秗骴 go禼i jest ks. dr Oliver

Ko禼i蟪 pokutuje za ksi昕y pedofil體

Ko禼i蟪 pokutuje za ksi昕y pedofil體

medi體. Co wa縩e, z konferencji ksi昕a maj si dowiedzie te, jak z podobnymi problemami radzi硑 sobie inne kraje, m.in. Irlandia. - Na Ukrainie problem ten nie jest tak powa縩y jak w Europie i USA. W ko禼iele prawos砤wnym i greckokatolickim ok. 90 proc. ksi昕y jest 縪natych. Ko禼i蟪 rzymskokatolicki

"Spotlight": 秝iat硂 na pedofili

"Spotlight": 秝iat硂 na pedofili

uzyskania bardziej dramatycznego efektu. W Bostonie naprawd wielu, szokuj眂o wielu, wiedzia硂 o molestuj眂ych dzieci ksi昕ach. I przez lata nikt - z wyj眛kiem kilku prawnik體 i ma砮j organizacji ofiar - z t wiedz nic nie zrobi. "To historia wielu ksi昕y, kt髍zy podwa縴li pok砤dane w nich zaufanie i

Ksi昕a oburzeni antysemickim wyk砤dem w ko禼iele. A kuria milczy

Ksi昕a oburzeni antysemickim wyk砤dem w ko禼iele. A kuria milczy

Sprawa antysemickich tekst體 z ambony, o kt髍ych od kilku dni pisze "Wyborcza", oburzy砤 ksi昕y, dla kt髍ych wa縩y jest dialog chrze禼ija駍ko-縴dowski. Chodzi o wyk砤d, kt髍y Stanis砤w Michalkiewicz - znany z Radia Maryja, TV Trwam czy Opcji na prawo - wyg硂si w pi眛ek we wroc砤wskim

Powstaje seminarium dla os骲 "35 plus". Tak縠 dla wdowc體

Powstaje seminarium dla os骲 "35 plus". Tak縠 dla wdowc體

Od kilku lat, podsumowuj眂 wyniki rekrutacji do seminari體, polski Episkopat podkre秎a, 縠 zwi阫sza si liczba kandydat體 na ksi昕y, kt髍zy nie s 秝ie縪 po maturze, ale kilka, a nawet kilkana禼ie lat po niej. Niekt髍zy zg砤szaj si do seminari體 z uko馽zonymi innymi studiami. Ko禼i蟪 nazywa to

Dajcie ksi阣zu kocha

Dajcie ksi阣zu kocha

pedofilii - t硊maczy. Przyznaje jednak, 縠 縪natych kleryk體 nie mo縩a by ju kszta砪i w obecnych seminariach odci阾ych od 秝iata, gdzie niedojrza硂舵 psychoseksualn nazbyt cz阺to myli si z niewinno禼i. A to pomaga ukry odchylenia niekt髍ych z przysz硑ch ksi昕y. Czy Ko禼i蟪 ulegnie kiedy apelom o

Celibat ksi昕y. Oblubienice i oblubie馽y Ko禼io砤

Celibat ksi昕y. Oblubienice i oblubie馽y Ko禼io砤

Adama Mickiewicza, media prawicowe nazwa硑 go "zdrajc", biskup pozna駍ki powiedzia: "Przegi背e". Profesor nie chce ju rozmawia o celibacie. Ko禼i蟪: Tego ma晨e駍twa nie by硂 Modlitwa Na stron Stowarzyszenia 痮natych Ksi昕y, kt髍e skupia tych, co odeszli z kap砤駍twa i wzi阬i

Chrzty nie秎ubnych dzieci tak縠 w Polsce. Wroc砤w przed Franciszkiem

Chrzty nie秎ubnych dzieci tak縠 w Polsce. Wroc砤w przed Franciszkiem

W ubieg潮 niedziel papie odprawia w Kaplicy Syksty駍kiej msz, w czasie kt髍ej ochrzci 32 dzieci. W秗骴 nich by硂 dziecko pary, kt髍a ma tylko 秎ub cywilny. Wcze秐iej 秝iat obieg砤 te informacja o rozmowie papie縜 z W硂szk Ann Romano, kt髍a zasz砤 w ci笨 z 縪natym m昕czyzn. Skar縴砤 si

Biskup przyzna si do dzieci

tuszowania pedofilskich przest阷stw ksi昕y. Dziecko sp硂dzi jako biskup tak縠 prezydent Paragwaju Fernando Lugo, kt髍ego Benedykt XVI wykluczy ze stanu kap砤駍kiego (na pro禸 samego Lugo), kiedy ten wygra wybory. Biskupi musz pozostawa bez縠nni nawet w Ko禼iele prawos砤wnym, w kt髍ym 縪naci i dzieciaci

Aborcja w dobrej wierze. Katolicy na rzecz Wyboru

Aborcja w dobrej wierze. Katolicy na rzecz Wyboru

darmo. Ksi眃z przyje縟縜 raz w tygodniu odprawi msz i one pilnuj, 縠by nie powiedzia nic, co mog硂by urazi spo砮czno舵 LGBT, kt髍a przychodzi do tego ko禼io砤. Zreszt zmiana idzie te od wewn眛rz. W Irlandii, sk眃 pochodz, ojciec Tony Flannery za硂縴 stowarzyszenie 縪natych ksi昕y. W RPA biskup

Proboszcz grekokatolicki z Poznania, ojciec 4 dzieci: Mam rodzin i jestem szcz甓liwy

Proboszcz grekokatolicki z Poznania, ojciec 4 dzieci: Mam rodzin i jestem szcz甓liwy

ci昕kiemu wypadkowi, to ju powiedzia砮m: "No dobrze, Panie Bo縠, to ja ju nie b阣 przez Tob ucieka". Ksi眃z greckokatolicki mo縠 mie dzieci? - Jak wida po obr眂zce na mojej d硂ni, jestem ksi阣zem 縪natym. Mam czworo dzieci, cho porody by硑 trzy - 秗ednia para to bli糿i阾a. Ko禼i蟪

Bunt w austriackim Ko禼iele

Udo Fischer, jeden z przyw骴c體 Inicjatywy. Watykan ju dawno wypowiedzia si negatywnie o kap砤駍twie kobiet. Jedyni 縪naci ksi昕a, kt髍zy mog s硊縴, to anglika駍cy duchowni, kt髍zy wr骳ili na 硂no Ko禼io砤, lub kap砤ni z Afryki, kt髍zy otrzymali dyspens od swoich biskup體. W sprawie

Ponad 800 kandydat體 na ksi昕y i zakonnik體. Polska bastionem katolicyzmu

Ponad 800 kandydat體 na ksi昕y i zakonnik體. Polska bastionem katolicyzmu

uwa縜 jednak, 縠 z roku na rok mo縠 by ich coraz wi阠ej. W regulaminie tego seminarium jest wiele ciekawych zapis體. O przyj阠ie mog si ubiega na przyk砤d m昕czy糿i, kt髍zy wcze秐iej byli 縪naci i zostali wdowcami. W przeciwie駍twie do normalnego seminarium kandydaci na ksi昕y nie b阣 te musieli

Belgijski Ko禼i蟪 przyt硂czony skandalami pedofilskimi

debat o pedofilii a trzech biskup體 z Belgii wypowiedzia硂 si przeciw zasadzie przymusowego celibatu dla wszystkich ksi昕y. Postulaty wy秝i阠ania 縪natych m昕czyzn zg砤sza硂 w ostatnich latach tak縠 kilku kardyna丑w, ale Benedykt XVI pono ju postanowi, 縠 ta sprawa nie zostanie rozstrzygni阾a za

"Milczenie" Martina Scorsese. Podr罂 do kresu nocy

"Milczenie" Martina Scorsese. Podr罂 do kresu nocy

krzy縰 ma wizj swego niespe硁ionego zwi眤ku z kobiet, Magdalen, kt髍a go kocha砤. Odtr眂ona, zosta砤 prostytutk. Ogl眃amy ten niespe硁iony wariant ich ma晨e駍kiego 縴cia jako rodzaj wyobra縠nia. Film uchodzi za wywrotowy: 縪naty Zbawiciel! A jednocze秐ie ameryka駍ka krytyka zarzuci砤, 縠 &bdquo

Nie chc celibatu ksi昕y

Nie chc celibatu ksi昕y

, 縠 dobrze wyczu砤m, co boli ludzi Ko禼io砤 - przyzna砤 wsp蟪autorka listu Judith Könemann z Münster. List przywo硊je problem nieobsadzonych parafii oraz przepracowanych, bo zbyt nielicznych, ksi昕y. Jego autorzy twierdz, 縠 Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych kap砤n體 i wi阫szego w潮czenia kobiet

Prof. Hartman: Mieszcza駍ko-konserwatywno-endeckie kadry Krakowa

Prof. Hartman: Mieszcza駍ko-konserwatywno-endeckie kadry Krakowa

ksi昕y, albo przez jawnych reprezentant體 秗odowisk katolickich. Ja na przyk砤d nigdy nie zosta砮m nawet zaproszony do 縜dnej komisji bioetycznej, a jest ich w Polsce ponad 50 – z regu硑 zasiadaj w nich medycy i ksi昕a (po jednym), w charakterze strony „moralno-duchowej”. Na pewno

Biskupi anglika駍cy przechodz na katolicyzm

Zamiar przej禼ia na katolicyzm og硂si硂 wczoraj trzech anglika駍kich biskup體 pracuj眂ych w diecezjach Wielkiej Brytanii (m.in. znany z konserwatyzmu bp John Broadhurst) oraz dw骳h emeryt體, kt髍zy przewodzili wiernym wrogim wy秝i阠aniu kobiet na ksi昕y. Protestowali te przeciw planom powo砤nia

Niemieccy teologowie 勘daj zniesienia celibatu, bo ''Ko禼i蟪 tego potrzebuje''

milczenie", gdy to unicestwi硂by ostatnie nadzieje. - Rok 2011 musi by rokiem nowego otwarcia dla Ko禼io砤. Poprzedniego roku bezprecedensowa liczba wiernych opu禼i砤 Ko禼i蟪 katolicki - apeluj teologowie. "Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych ksi昕y oraz kobiet by przewodzili wiernym, nie powinien

Niemieccy teologowie 勘daj zniesienia celibatu, bo "Ko禼i蟪 tego potrzebuje"

milczenie", gdy to unicestwi硂by ostatnie nadzieje. - Rok 2011 musi by rokiem nowego otwarcia dla Ko禼io砤. Poprzedniego roku bezprecedensowa liczba wiernych opu禼i砤 Ko禼i蟪 katolicki - apeluj teologowie. "Ko禼i蟪 potrzebuje 縪natych ksi昕y oraz kobiet by przewodzili wiernym, nie powinien

Biskupstwo kobiet dzieli anglikan體

nowy od砤m anglikanizmu. W 1992 r., kiedy anglikanie w Anglii zacz阬i wy秝i阠a kobiety, kilkuset ksi昕y przesz硂 na katolicyzm. Ko禼i蟪 katolicki przyj背 wtedy tak縠 縪natych ksi昕y (anglikanie nie maj nakazu celibatu).

Katolicy zak砤daj ko禼io硑 bez ksi昕y

Cz硂nkowie parafii na zmian sami rozdaj komuni, a nawet udzielaj chrzt體, 秎ub體, rytua丑w ostatniego namaszczenia i odprawiaj pogrzeby. Takich wsp髄not katolickich w Holandii i holenderskoj陑ycznej cz甓ci Belgii, kt髍e funkcjonuj bez ksi昕y przybywa od kilku lat. Jak pisze 秗odowy "New

Prostytutka Ania co miesi眂 sp砤ca 20 tysi阠y d硊gu, 縠by jej rodze駍two nie trafi硂 do domu dziecka  

pasuj do tego miejsca, a ja si pop砤ka砤m. Zapyta, ile potrzebuj, i powiedzia, 縠 mi pomo縠. To Andrzej. Dyrektor w banku, 縪naty od 12 lat z nie砤dn kobiet. Ma syna. Chodzi na dziwki, bo to jest przyj阾a rozrywka w towarzystwie bankier體. Wynaj背 mi mieszkanie, dawa co miesi眂 7 

By taki ksi眃z

). Wielu ludzi odwiedzaj眂ych konfesjona wie, 縠 duchowni lubi pyta o grzechy zwi眤ane z sz髎tym przykazaniem. Zbytnie zainteresowanie ksi昕y problematyk seksualn ma zwi眤ek z tym, 縠 nie maj o niej poj阠ia. 痮naty ksi眃z - Jest wielu ksi昕y, kt髍zy pe硁i pos硊g kap砤駍k, maj眂 kobiety. Ja tak

Holenderskie love story w cieniu celibatu

kwestionuj眂ych t zasad. W 2004 r. Timothy Radcliffe, b. prze硂縪ny zakonu dominikan體 przyzna, 縠 ko禼i蟪 powinien rozwa縴 wy秝i阠anie 縪natych ksi昕y (obecnie jest to mo縧iwe tylko w przypadku konwertyt體 z anglikanizmu). Rok p蠹niej ten sam postulat podni髎 Carlos Aguiar Retes, w體czas biskup Texcoco

Czy Ko禼i蟪 anglika駍ki p阫nie przez kobiety

piastowa. Dzi tradycjonali禼i s zawiedzeni i sfrustrowani, a ich gro糱y odej禼ia s realne - w Anglii w 1992 r., kiedy anglikanie zgodzili si na wy秝i阠anie kobiet, kilkuset ksi昕y przesz硂 na katolicyzm. Ko禼i蟪 katolicki przyj背 r體nie 縪natych ksi昕y (anglikanie nie maj nakazu celibatu

Ko禼i蟪 przeklina Marth

. Ci昕ko chorzy nie musieliby czeka na ksi阣za z ostatnim namaszczeniem. Ko禼i蟪, je秎i chce przetrwa, musi si na nas otworzy - m體i Martha. Kilka lat temu znany austriacki teolog prof. Paul Zulehner proponowa, by wobec braku ksi昕y na kap砤n體 wy秝i阠a 縪natych m昕czyzn, kt髍zy lokalnym Ko禼io砮m

Ogie kurialny. Ilu polskich ksi昕y skazano za pedofili?

wyja秐ienia przest阷stw seksualnych. W 2013 roku powo砤no przy Episkopacie koordynatora ds. ochrony dzieci i m硂dzie縴, ma si zajmowa pedofili duchownych. S硑szeli秏y, 縠 Episkopat mia problem ze znalezieniem koordynatora, wielu ksi昕y odm體i硂. Zgodzi si starszy ksi眃z z Krakowa - jezuita Adam 痑k

Kard. Roger Etchegaray: Mo縩a dyskutowa o zniesieniu celibatu

Cz甓 w硂skich watykanist體 odczyta砤 s硂wa kard. Rogera Etchegaray'a jako bardzo wa縩y sygna z Watykanu pokazuj眂y, 縠 dyskusja o zniesieniu obowi眤kowego celibatu ksi昕y nie jest zamkni阾a i sprawa mo縠 od縴 w niedalekiej przysz硂禼i. Kard. Etchegaray odwo砤 si do przyk砤du Ko禼io砤

Alfabet Tischnera

, a w砤dza j kr阷uje. Nigdy te mnie nie interesowa硂 panowanie nad innymi''. I stwierdzenie, 縠 najgro糿iejsza jest u ksi昕y ''absolutna nieumiej阾no舵 porozumienia z drugim, natomiast d笨enie do tego, 縠by koniecznie nad drugim zapanowa''. Dalej co o duchownych, kt髍zy ''koniec ko馽體 - s

Papie karze ksi阣za polonusa

, by硑m arcybiskupem Lusaki w Zambii, przyw骴c ruchu 痮natych Ksi昕y. Milingo zas硑n背 skandalem, gdy w 2001 r. za秎ubi Koreank Mari Sung podczas zbiorowej ceremonii w Ko禼iele Zjednoczeniowym Moona. W kolejnych latach Milingo pojedna si z Ko禼io砮m katolickim i odseparowa od 縪ny, ale w 2006 r

Szykuje si kryzys mi阣zy Watykanem a anglikanami

natomiast masowego przeci眊ania wiernych na swoj stron. Og硂szona dzi deklaracja Watykanu potwierdza wcze秐iejsze nauczanie, 縠 z racji katolickich w眛pliwo禼i co do wa縩o禼i 秝i阠e anglika駍kich, anglika駍cy ksi昕a przechodz眂y na katolicyzm b阣 秝i阠eni ponownie. Uzyskaj dyspens od obowi眤ku

Legion molestowanych. Najwstydliwszy sekret meksyka駍kiego Ko禼io砤

Wrzesie 1994. Antonia Mirabal dowiaduje si, 縠 zmar硑 przed laty jeden z najwa縩iejszych ksi昕y Legionu Chrystusa le縴 ci昕ko chory w szpitalu w Meksyku. Grudzie 1994. José Barba, by硑 legionista, przy 秐iadaniu w Tasca Manolo w mie禼ie Meksyk czyta w gazecie, 縠 papie Jan Pawe II

Ksi眃z pragnie 縪ny

ko禼ielne, lepiej tak縠 wykonywaliby zobowi眤ania wobec 秝ieckich, a przede wszystkich nie "teoretyzowaliby" ich 縴cia i 縴liby z nimi w dialogu i harmonii. Ksi昕a 縪naci s lepsi w kontaktach z wiernymi? - Co do tego nie mam 縜dnej w眛pliwo禼i. Przede wszystkim s bardziej nauczeni kontroli

Wroc砤wskie Forum Samorz眃owe

(lista nr 8) 1. Boles砤w Liniewicz 78 lat, ma wykszta砪enie 秗ednie zawodowe, teraz na emeryturze, wcze秐iej pracowa w Urz阣zie Wojew骴zkim, by cz硂nkiem Rady Nadzorczej Sp蟪dzielni Mieszkaniowej Ksi昕e Ma砮, od trzech kadencji w Radzie Osiedla Ksi昕e (dwie jako przewodnicz眂y), mieszka na Ksi昕u

Kyrie eleison

dekanatach, w kt髍ych pracowa砮m: zwi眤ki homoseksualne i heteroseksualne ksi昕y s powszechne. W dekanacie, w kt髍ym teraz pracuj, jest parafia, w kt髍ej i proboszcz, i wikary mieszkaj na plebanii ze swymi partnerami. Pierwszy raz z facetem by砮m 4 wrze秐ia 2010 roku - trzy lata po 秝i阠eniach. By硂

Znie禼ie celibat - 勘daj ameryka駍cy ksi昕a

problem體 Ko禼io砤 katolickiego w USA. W ostatnich latach w 秝ietle skandali wok蟪 molestowania nieletnich przez ksi昕y liczba kandydat體 zmniejszy砤 si jeszcze bardziej. Autorzy listu podkre秎aj, 縠 ju dzi w Ko禼iele katolickim w USA pracuj ksi昕a nie tylko 縪naci, ale tak縠 maj眂y dzieci. Ponad stu

Znios celibat? Za 50 lat?

., teologiczne argumenty na rzecz bez縠駍twa by硑 wspierane przez feudaln w砤dz - samotni biskupi i ksi昕a, kt髍zy nierzadko byli ksi笨阾ami ko禼ielnych w硂禼i, nie przysparzali k硂pot體 z ich dziedziczeniem. Watykan dopuszcza 縪natych m昕czyzn do 秝i阠e wy潮cznie w Ko禼io砤ch wschodnich (m.in

Ksi昕a chc mie 縪ny

To najsilniejszy od wielu lat g硂s przeciw obowi眤kowemu bez縠駍twu ksi昕y w Ko禼iele. Cho brazylijska konferencja kap砤n體 nie jest formalnie powi眤ana z episkopatem, to wypowiada si w imieniu ca砮go brazylijskiego kleru. Brazylijczycy zwracaj si do Benedykta XVI o przywr骳enie prawa

Ksi眃z, jego 縪na i reporterka

danych watyka駍kich oko硂 70 procent ankietowanych katolik體 w USA, we W硂szech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii opowiada si za zniesieniem celibatu. W Irlandii 75 procent, w Niemczech - 79. W 1985 roku w Hiszpanii powsta砤 Mi阣zynarodowa Federacja 痮natych Ksi昕y Katolickich, kt髍a robi to, co planuje

Anglikanie, zosta馽ie katolikami!

w眛pliwo禼i co do wa縩o禼i 秝i阠e anglika駍kich ksi昕a przechodz眂y na katolicyzm b阣 wy秝i阠ani ponownie. Uzyskaj dyspens od obowi眤ku celibatu. Zgodnie z anglika駍k tradycj biskupi tych specjalnych diecezji b阣 wybierani przez duchowie駍two i dopiero potem zatwierdzani przez papie縜. Jednak pewnym

Jestem katolem, moja wina

Komisji do spraw R體no禼i i Praw Cz硂wieka w Wielkiej Brytanii. Jednak tak縠 w Polsce, cho odsetek wierz眂ych jest du縪 wi阫szy, wielu katolik體 czuje si dyskryminowanych. Trzy lata mobbingu KAMIL, AKTOR Z ZACHODNIEJ POLSKI: Trudno zagra scen blisko禼i z kim, kto ka縟ego dnia boksuje mnie, 縠 ksi昕a

Grzechy i grzeszki 秗edniowiecznych sypialni

uzasadnienie - 縴cie w celibacie przerywa 砤馽uch przekazywania z pokolenia na pokolenie grzechu pierworodnego poprzez akt seksualny. Ksi昕a 縪naci i sodomici (homoseksuali禼i) mieli by z Ko禼io砤 usuni阠i. 痮ny i dzieci kap砤n體 trafia硑 do stanu niewolnego. Po wprowadzeniu celibatu kobieta sta砤 si

Dariusz Michalczewski: ie縜 krew dobrze nam zrobi

, nawet innego. A u nas nie, "bo to muzu砿anin", na pewno z硑, terrorysta. To tak, jakby wszyscy ksi昕a mieli by pedofilami. Znam wielu ksi昕y, s bardzo porz眃ni. Dlatego nie mo縩a generalizowa. Do秝iadczy pan zalet multikulti, gdy mieszka pan w Hamburgu? - 痽砮m tam wiele lat, i to bardzo

Adhortacja apostolska "Amoris laetitia". Doktryna i czu硂舵

; (159) - pisze Franciszek. Ale od pierwszych zda tekstu, gdy czyni rodzin figur Tr骿cy i阾ej, a po gorzkie s硂wa, 縠 "kap砤nom cz阺to brakuje odpowiedniej formacji, aby podj辨 z硂縪ne dzisiejsze problemy rodzin. W tym sensie mo縠 by tak縠 po縴teczne do秝iadczenie wschodniej tradycji ksi昕y

Pojednanie teologii wyzwolenia z Watykanem

Ewangeli i sprzeciwiaj眂y si wyzyskowi ubogich misjonarze. Beatyfikowany w 2010 roku polski ksi眃z Jerzy Popie硊szko tylko potwierdza jednostronne spojrzenie Watykanu na zaanga縪wanie spo砮czne ksi昕y w r罂nych cz甓ciach 秝iata. Dzi ju wiemy, 縠 to si zmienia, od kiedy w Watykanie sprawuje rz眃y

Kto si boi Franciszka?

wprowadzi celibat czasowy. By mo縠 ci, kt髍zy wyra糿ie widz, 縠 nie radz sobie z celibatem, mogliby s硊縴 Ko禼io硂wi w diecezji jako 縪naci ksi昕a. To znacznie lepsze ni udawanie, 縠 si nie widzi, 縠 ksi眃z ma dziecko z kuchark albo 縠 nas nie obchodzi los dziecka, kt髍ego ojciec ksi眃z w og髄e nie

Celibat

poszed. - To dobrze, 縠 ma koleg體. - Sami ksi昕a. - Wszyscy 縪naci? - Wszyscy. Tak si trzymaj, 縠 nie mo縩a ich wyci眊n辨. - Karty? Alkohol? Mecze? - A gdzie tam. Modl si razem. Od wieczora do rana si modl. Wszystkim ksi昕om 縴cz zniesienia celibatu. Wszystkim wiernym - 縠by mieli z kogo bra

Czytania biblijne przeznaczone w Ko禼iele rzymskokatolickim na V niedziel wielkanocn

trzy wy縮ze: subdiakonat, diakonat oraz tzw. 秝i阠enia kap砤駍kie, czyli te "ksi昕owskie", zwane fachowo "prezbiteratem". Niekt髍zy ksi昕a, dzi jest tak samo, dost阷owali 秝i阠e najwy縮zych, biskupich. Teraz jest tak, 縠 ka縟y kleryk (alumn) zostaje lektorem, akolit, potem

Bo Chrystus jest zbyt dobry. Mord na polskich franciszkanach

gniazdem szatana! - krzyczy jeden z ksi昕y. A Guzmán je糳zi do Chin, 縠by przyjrze si rewolucji kulturalnej. Dochodzi do roz砤mu w秗骴 peruwia駍kich komunist體: profesor Guzmán zak砤da Sendero Luminoso, ietlisty Szlak. Nazwa nawi眤uje do sloganu Mariátegui: "My秎 marksistowsko

O co si modl Polacy

dla wszystkich religii. Modl si te do 秝i阾ego Antoniego i zawsze odnajduj zagubiony przedmiot. Od sze禼iu lat mieszkam w Anglii, tu zacz瓿am cz甓ciej chodzi do ko禼io砤. W Polsce zrazi砤m si do ksi昕y, bo nie chcieli ochrzci mojego dziecka. Us硑sza砤m, 縠 c髍ka zap砤ci za moje grzechy, bo nie

Kochaj眂 ksi阣za

cz硂wieka, kt髍ego kocham. Od pocz眛ku naszego zwi眤ku wiedzia砤m, 縠 to b阣zie zawsze pozamykane w szafie. Na www.prezbiter.pl... ...czyli w portalu nieformalnego Stowarzyszenia 痮natych Ksi昕y. ...gdzie napotka砤m pa駍k pro禸 o kontakt, znajdzie pan wiele dziewcz眛, kt髍e durz si w kap砤nie i nie

Przemiany biskupa Meringa. Klucz do zagadki le縴 w teczkach IPN

b阣zie odczytywany list pasterski Episkopatu atakuj眂y gender. Kanclerz kurii informuje proboszcz體, 縠 "wielu biskup體 wyrazi硂 zastrze縠nia" do tre禼i listu. - Tu wyjrza z ukrycia dawny Mering. Ale wyjrza tylko na moment - m體i nam jeden z ksi昕y. W bogatej korespondencji biskupa s nie

Alfabet Soboru Watyka駍kiego II

na dyskusj pozwoli. Nic takiego si nie sta硂. W encyklice ''Sacerdotalis caelibatus'' Pawe VI potwierdzi obowi眤ek celibatu. Niemniej dopu禼i, by 縪naci ksi昕a z innych Ko禼io丑w, kt髍zy przeszli na katolicyzm, nie opuszczali rodzin. Jan XXIII - konsternacj wywo砤硂 jego zdj阠ie z papierosem (w

Najwi阫sze tabu w futbolu

Jawni homoseksuali禼i zostaj premierami, ministrami, burmistrzami, wyg砤szaj kazania jako katoliccy ksi昕a i pastorowie, ba - coraz cz甓ciej toleruje ich wojsko, czyli instytucja teoretycznie buchaj眂a testosteronem i skazana na tradycyjne pojmowanie m阺ko禼i. Byliby wsz阣zie, gdyby nie sport

Ksi眃z diakon, jego 縪na i jego dzieci

m昕em i ojcem. Absolutnie nie jestem 秝i阾ym cz硂wiekiem, a mam dawa 秝iadectwo wiary. O diakonach sta硑ch, gdy kilka lat temu polski Episkopat pozwoli na ich obecno舵 u nas, pisano w gazetach: "prawie jak ksi昕a" albo "縪naci ksi昕a". Rewolucja w Ko禼iele? Troch tak. Bo Tomasz

Katoliccy i anglika駍cy biskupi rozwa縜j zjednoczenie obu Ko禼io丑w

chcieli przyjmowa papieskich interpretacji. W Anglii zdarza硑 si przypadki przechodzenia anglika駍kich duchownych na katolicyzm. Kilkuset ksi昕y zrobi硂 to w 1992 r., gdy anglikanie zgodzili si na wy秝i阠anie kobiet. - Ale Ko禼i蟪 katolicki okaza si wtedy elastyczny i przyj背 tak縠 縪natych - m體i

USA: Geje podzielili Ko禼i蟪 anglika駍ki

Robinsona.By on 縪naty i ma dwie c髍ki. W latach 80. jednak si rozwi骴, a od 20 lat 縴je w zwi眤ku z partnerem Markiem Andrewsem. Za p蟪 roku chc wzi辨 秎ub. Podczas procesu wybierania biskupa zarzucono te Robinsonowi, 縠 molestowa jednego z parafian (co si nie potwierdzi硂) oraz 縠 popiera stron

Jestem tradycjonalist. Jestem Polakiem. Jestem gejem [list]

na "koci 砤p" - w ukryciu. Mog tak politycy i ksi昕a, mog 縪naci, mog wi阠 i ja - my秎a砮m sobie. On natomiast pogodzony ze swoim homoseksualizmem, wspierany przez rodzin, intuicyjnie, d笨y do stworzenia trwa砮go i jawnego zwi眤ku. Co za pomieszanie poj赕! Przetrwali秏y to. Cho nie

BOGU DO R蔏AWA NIE ZAGLAM

mo縧iwo舵 wyboru: prezbiterat bez縠nny i prezbiterat ludzi 縪natych. Celibat to nie jest przecie dogmat. Dzisiaj jest chyba trudniej zachowa celibat, m硂dzi ksi昕a 縴j w innym 秝iecie. Celibat mo縠 by 砤sk, ale mo縠 te zniszczy cz硂wieka, zw砤szcza gdy brak w nim owej Chrystusowej proegzystencji

WIERNI

Dali秏y anons: "Gor眂a pro禸a. Dla magazynu »Wysokie Obcasy« przygotowujemy reporta o 縪nach i partnerkach ksi昕y, kt髍zy zrzucili sutann. Gwarantujemy anonimowo舵. Nie szukamy sensacji". Zamie禼ili秏y go na internetowym forum Stowarzyszenia 痮natych Ksi昕y i Ich Rodzin

Gabriel Garcia Marquez nie 縴je. Noblista mia 87 lat

lat 60. w Waszyngtonie. - Tylko dzi阫i temu, 縠 ameryka駍ki redaktor wydawnictwa Harper, 縪naty z W硂szk, by zachwycony moj znajomo禼i w硂skiego, sprzeda砤m "Nie ma kto pisa do pu砶ownika" i "Z潮 godzin" - m體i. Kiedy Garcia Marquez pyta j: "Czy mnie kochasz?"

P jak pobo縩o舵, czyli wierzymy w polskie seriale

Bo縠nk i jej ch硂pakiem nie by砤 ani pierwsz tego typu, ani najbardziej odwa縩. Poprzedni sezon sko馽zy si 丑縦ow scen 秝ie縪 upieczonej wdowy Gra縴nki z niejakim Arkadiuszem, granym przez Daniela Olbrychskiego. Nie m體i眂 ju o tym, 縠 nie秎ubne dziecko Beaty ze zwi眤ku z 縪natym m昕czyzn

Feministyczna rewolucja Chrystusa

Czy ko禼i蟪 dyskryminuje kobiety? A mo縠 to one same nie chc stan辨 przy o硉arzu? Czy wstydzi砨y si wyspowiada kap砤nowi-kobiecie? Albo przyj辨 ostatnie namaszczenie? Dlaczego feministki nie mog wsp蟪pracowa z ksi昕mi nawet w sprawach, w kt髍ym s zgodni? Kto si bardziej boi ksi昕a czy

50 lat Mafaldy - latynoska filozofka z komiksu nadal 秏ieszy

wieku jest szcz甓liwie 縪naty z t sam kobiet - Alici, kt髍a bywa砤 te jego agentk. "Oszala砨ym z niepokoju - m體i. - Kiedy ma si dzieci, par stopni gor眂zki obchodzi ci du縪 bardziej ni wojna w Zatoce". "Dlaczego ten kretyn nie powie, 縠 zupa jest dobra?" I dzieci, i

Litera po literze

za z wiary i systemu moralnego. Ale wiara nie zawsze jest sp骿na - ksi昕a czasem bardzo r罂ni si w pogl眃ach. - Ka縟y z nas szuka w砤禼iwej drogi przez ca砮 縴cie. Dlatego tak wa縩e jest, 縠by poszukiwania zacz辨 ju w dzieci駍twie. A je秎i dziecko jest wychowywane pod kloszem, nie ma na to szans

Mieszkanie w spadku. Rodzice rozliczaj doros砮 dzieci

dom, mieszkanie, maj眛ek 縴cia (wiadomo, 縠 najbli縮zym). A dzi w co dziesi眛ym mieszkaniu o tym m體imy. Cz阺to. Niech mi B骻 wybaczy - cholernie cz阺to! Prosz tylko nie my秎e, 縠 powtarzam to samo co episkopat i politycy. Wielu ksi昕y, i 縜den polityk, nigdy na oczy nie widzia硂 tego, co ja. Jest

Dla polskich m昕czyzn perspektywa obrony kobiet przed uchod糲ami to symboliczna wyprawa krzy縪wa

zwyczaje. Nie mia硑 praw do dzieci, kt髍e urodzi硑, ani 縜dnych innych. Okaza硂 si jednak, 縠 wielu m昕czyzn anga縰je si w takie zwi眤ki. Wtedy zrozumienie dla lokalnej kultury przesta硂 mie znaczenie. Kompanie zacz瓿y sprowadza 縪natych. Tacy si nie wi眤ali, chodzili do prostytutek. Kobiety, kt髍e

i阠i papie縠

tortury - pisze Noel. Wstrzemi昙liwo舵 nie zawsze by砤 w Watykanie ceniona: Ko禼i蟪 papie縜 Borgii Dopiero pod wp硑wem rozs眃nych uwag doradc體 Pius odst眕i od ch阠i karania cudzo丑stwa, niemniej jednak nie縪natym zabroni zatrudniania s硊勘cych, a mniszkom pragn眂ym trzyma psy zezwoli mie tylko suki

Ksi眃z milioner - stra縩ik tajemnic Jezusa

mia by podstaw jego niebotycznych dochod體. Przez dwie dekady mia si dorobi r體nowarto禼i 900 tys. euro. W czasach Sauniere'a dochodowe msze za zmar硑ch kurie rozdziela硑 pomi阣zy poszczeg髄nych ksi昕y. Sauniere, czuj眂 si pomini阾y, wzi背 sprawy w swoje r阠e i listownie oferowa swoje us硊gi

By taki ksi眃z

zwi眤ek z tym, 縠 nie maj o niej poj阠ia. 痮naty ksi眃z - Jest wielu ksi昕y, kt髍zy pe硁i pos硊g kap砤駍k, maj眂 kobiety. Ja tak nie potrafi. Istnieje spo砮czne przyzwolenie, by kap砤n prowadzi podw骿ne 縴cie, akceptuje si tajny konkubinat. To jest poni縜j眂e dla kobiety. A przecie mo縩a by

Papie縠 i szpiedzy

ksi昕y po wiekach nieobecno禼i nie przywr骳i diakon體 sta硑ch. Polscy hierarchowie protestowali, bo uznali, 縠 komunistycznemu aparatowi bezpiecze駍twa 砤two b阣zie szanta縪wa 縪natych i dzieciatych diakon體 i zmusza ich do wsp蟪pracy. Bardzo cenne dla KGB by硑 informacje o "antykomunistycznych

Geje ksi阣za Oko

Paw砮m, czyli ze s硊chania. Wyk砤dowcy to g丑wnie ksi昕a. Na teologii moralnej s硑sz, 縠 czyny homoseksualne s grzeszne, bo wewn阾rznie nieuporz眃kowane. Poznaj dokumenty ko禼ielne - nie m體i nigdzie, 縠 geje p骿d do piek砤. By硂by to teologicznie b酬dne, bo ogranicza硂by zbawcz wol Boga. Z

Jak Niemcy urz眃zaj uchod糲體

. Pytam wtedy: "A ilu katolickich ksi昕y gwa砪i bia砮 dziewczyny i bia硑ch ch硂pc體? Czemu chowamy to pod dywan, a interesujemy si tym jednym uchod糲?". Na szcz甓cie media w Niemczech te si zmieniaj, coraz wi阠ej opowiada si o uchod糲ach jak o ludziach, kt髍zy znale糽i si w potrzasku

W papierowym "Du縴m Formacie"

obecno舵 u nas, pisano w gazetach: "prawie jak ksi昕a" albo "縪naci ksi昕a". Rewolucja w Ko禼iele? Troch tak. Bo Tomasz Chmielewski po 秝i阠eniach diako駍kich b阣zie m骻 odprawia nabo縠駍twa, np. popularne majowe czy r罂aniec, udziela 秎ub體, prowadzi pogrzeby, udziela komunii. I

Zmieni p砮

. Kiedy doszed do przekonania, 縠 jest kobiet, by ju drugi raz 縪naty i mia dw骿k dzieci. Zacz背 nosi sukienki i malowa si, a obsesja zmiany p砪i sprawi砤, 縠 zosta bez dachu nad g硂w. Kolejni specjali禼i powtarzali, 縠 pomoc, kt髍ej oczekuje, oznacza砤by okaleczenie, wyrz眃zenie

Nie opuszczam Ko禼io砤

najlepszej wiedzy. S eksksi昕a, kt髍zy za硂縴li Stowarzyszenie 痮natych Ksi昕y. Uwa縜j oni, 縠 byli kap砤ni powinni uczy religii, nawet g硂si kazania. Czuj si po prostu nadal ksi昕mi. Te si Pan tak czuje? - Troch przypomina mi to zawracanie Wis硑 kijem. Ale nie chcia砨ym nikogo

Papie Benedykt XVI o komunii dla rozwodnik體

, kt髍zy 縴j w nowych "niesakramentalnych zwi眤kach". Cho jest to zasada g硂szona przez Ko禼i蟪 od wiek體, to w wielu zachodnioeuropejskich parafiach ksi昕a - przy milcz眂ej aprobacie swych biskup體 - pozostawiaj decyzj o komunii sumieniu samych rozwiedzionych. Je秎i ci podchodz do o硉arza

Niedola grekokatolik體 w PRL

zda egzamin z 砤ciny i liturgii zachodniej, za 縪naci ksi昕a powinni byli zamieszka bez rodzin. Z mo縧iwo禼i tej skorzysta砤 wi阫szo舵 kap砤n體 greckokatolickich, ale jedynie kilku zacz瓿o odprawia nabo縠駍twa we w砤snym obrz眃ku. Powodem by硂 rozproszenie wiernych i strach przed represjami. Aparat

W co wierzymy?

pocieszenia od Boga, proszenie, aby odnalaz portfel albo uleczy raka, jest kryzysem wiary. B骻 daje ci wszystko na starcie. MACIEJ SZKLARZ 45 lat, dziennikarz, lektor, aktor i re縴ser dubbingowy. 痮naty, jedno dziecko (17 l.). Studiowa socjologi na UJ w Krakowie Nie ma Boga, w kt髍ego by砨ym sk硂nny

Stanis砤wa Fleszarowa-Muskat. Pierwsza pisarka PRL-u

kim bliskim. Wielka t阺knota wyziera砤 z tych list體. W czasie gdy radio nadawa硂 "Milioner體", 41-letnia pisarka by砤 od trzech lat m昕atk. Jej drugim m昕em zosta re縴ser Tadeusz Muskat. Przed 秎ubem z Fleszarow by dwa razy 縪naty, mia dw骳h syn體. W 秗odowisku teatralnym uchodzi za

Bez anio砤 dawno bym si roztrzaska

, zg硂si si pan do stoczni w drugim dniu strajku. - M骿 skromny udzia polega na tym, 縠 noc na rowerze rozwozi砮m ulotki. Co tu by硂 robi, nie mia砮m pracy, a mia砮m czas, cho by砮m ju 縪naty. W dzie toczyli秏y przed bram rozmowy. Obok by砤 budowa, z kt髍ej brali秏y ceg硑, na kt髍e k砤dli秏y dechy

Cz硂wiek z lodu u Palikota

ludzi, kt髍zy mnie wybrali. Pan jest wierz眂y? - Tak. Modl si co wiecz髍 do Boga. Co nie znaczy, 縠 co niedziela chodz do ko禼io砤. Czy mam chodzi na ka縟 msz i s硊cha upolitycznionych kaza? Ko禼i蟪 na tym traci. Ksi昕a na kol阣zie wypytywali o mnie s眘iad體 i znajomych, gdy zwi眤a砮m si z

Plebania

parafii do parafii, rozpuszczanie wici w秗骴 znajomych, szukanie zaprzyja糿ionych ksi昕y. Odpowiedzi podobne. - U mnie na plebanii nie ma gospodyni - to s硑sza硑秏y najcz甓ciej. - Tak, jestem gospodyni, ale dochodz眂 raz w tygodniu . - Panie z 'Wyborczej'? Prosz si roz潮czy, bo mog mie przykro禼i

Papie jak Pan Jezus

oczywiste - zmiany w przek砤dach ksi眊 liturgicznych. Od wielu lat biskupi niekt髍ych cz甓ci 秝iata, gdzie panuje dotkliwy brak ksi昕y, postuluj mo縧iwo舵 wy秝i阠ania 縪natych m昕czyzn. Uwa縜j, 縠 przyst阷owanie 秝ieckich do komunii, sakramentu sakrament體, jest wa縩iejsze od kanonicznej, a nie

Dobra Nowina dla psa i kota

, 縠 縪naci ksi昕a w Ko禼iele to nie jest z硑 pomys. To naprawd dobry pomys, by doda Ewangelii drugie skrzyd硂. Dzi na wiele problem體 spogl眃am inaczej. Problem wychowania, towarzyszenia dziecku, wierno禼i ma晨e駍kiej, wsp髄noty nie tylko sto硊, ale i serca, 丑縦a. Co si sta硂 z sutann ksi阣za

Dziennik z pustelni

-Kontemplacyjnym Centrum Terapeutycznym "SpeS" ("Salus per Silentium", czyli "Zdrowie przez cisz"). Centrum prowadz ksi昕a Wies砤w Kowalewski i Tomasz Lis. Turnus trwa siedem dni. - Zapraszamy ludzi uzale縩ionych od pracy, zmuszonych do ci眊砮go wykazywania si

Papie biurka - trzy lata pontyfikatu Benedykta

o 秝i阠eniach dla tzw. viri probati - 縪natych m昕czyzn, wzorowych katolik體. Czy uwa縜 pan, 縠 zniesienie obowi眤kowego celibatu ksi昕y jest realne? - Nie ma 縜dnych w眛pliwo禼i, 縠 dzisiejsza liczba duchownych nie wystarczy na potrzeby Ko禼io砤 katolickiego. Za 15 lat jedna trzecia w硂skich

Jean Vanier - Matka Teresa w spodniach

縴cie z osobami upo秎edzonymi. Moja odpowied zaskoczy砤 go. Zapyta砮m go: "Jest pan 縪naty?". Zdawa si by zak硂potany tym odwr骳eniem r髄 i moim pytaniem. By poczu si swobodniej, zada砮m inne pytanie: "Dlaczego w砤秐ie t kobiet spyta pan, czy chce za pana wyj舵?". By

Ca砤 Polska czatuje na seks

razu na ca硑 dzie. Oko硂 godz. 15-16 liczba czatuj眂ych spada. No to pa! Do jutra! - 縠gnaj si wszyscy. Koniec pracy w biurach. Obiad. I potem znowu, wieczorem. Czatuj urz阣nicy i politycy, dziennikarze i nauczyciele, policjanci, lekarze i ksi昕a. Czatuj pracownicy firm i szefowie. Sp阣zaj na

Kardyna Huzar i patriarchat kijowski

greckokatolicki, zwany te bizantyjsko-ukrai駍kim albo potocznie unickim, jest wynikiem unii brzeskiej, kt髍a w 1596 r. po潮czy砤 cz甓 prawos砤wnych 體czesnej Rzeczypospolitej z papiestwem, przyjmuj眂 jego zwierzchnictwo i katolickie dogmaty, zachowuj眂 w砤sn liturgi i obyczaje (m.in. wy秝i阠anie na ksi昕y

Wie grzeszy po miastowemu

leg w gruzach. To by硂 wtedy, gdy jej powiedzia砤m, 縠 na czacie pozna砤m starszego o 22 lata i 縪natego faceta. Joanna: - By砤 w szoku. Posz砤 nawet do psychoterapeuty, chocia wcze秐iej to pot阷ia砤, bo od wszystkiego by ksi眃z. Edyta: - Tak czy owak, nie chcia砤 mnie wys硊cha, bo o czym tu gada

Usta Ko禼io砤

diecezjalnego jest zupe硁ie nie dla mnie. Poci眊a硂 mnie 縴cie intelektualne, tymczasem ksi昕a diecezjalni najcz甓ciej nastawieni s na prac duszpastersk. W Polsce oznacza to cz阺to tak縠 konieczno舵 zaanga縪wania si w religijno舵 bardziej rytualistyczn ani縠li refleksyjn, opart na zwyczaju bardziej ni

Wsp髄ny mianownik mi硂禼i

na aborcj? - Nie. Aborcja pozostaje straszn, gorzk krzywd. A celibat? - Mamy przecie Ko禼io硑 unickie, gdzie ksi昕a s 縪naci. Dlaczego wi阠 u nas 縪naci nie mog zosta kap砤nami? Zgodzi砨ym si na zniesienie celibatu dla viri probati - m昕czyzn z wykszta砪eniem teologicznym, kt髍zy od dawna